Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Föräldrar, barn och ekonomi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Föräldrar, barn och ekonomi

Föräldrar, barn och ekonomi

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Föräldrar, barn och ekonomi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Föräldrar, barn och ekonomi Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2011-11-24

 2. Sammanfattning • Nära 70 procent av barnen får fickpengar regelbundet. Jämförelse kan göras med en mätning från 2006 då det var 76 procent som fick fickpengar. • Beloppen för fickpengen har ökat något sedan 2006, mest för 12-14 åringar, där ökningen är 26 procent. Veckopengen är högre för pojkar, medan det är tvärtom med månadspengen. • De flesta får sina fickpengar i form av kontanter, men ju äldre de blir desto vanligare är banköverföring. • Enligt föräldrarna ska fickpengen främst räcka till godis, nöjen och spel/leksaker. På fjärde plats kommer sparande. • Föräldrarna tycker det är helt ok att flickor lägger en större andel av sina fickpengar på smink och kläder. Flickor antas också lägga mer på inköp av presenter . • De flesta barn förväntas göra något i gengäld för sina fickpengar.Detta har ökat sedan år 2006 då 59 procent ansåg att barnen bör hjälpa till jämfört med 73 procent idag. Att städa sitt eget rum är viktigast ,följt av att göra sina läxor. Här är synen på pojkar och flickors insatser i stort sett identiskt. • De flesta ger extra pengar till sina barn vid speciella tillfällen. Dessutom är man generös med extra pengar till exempel för ett biobesök, om fickpengen tagit slut i förväg. • Föräldrarna är noga med att förklara för de allra yngsta varför det inte kan få allting de vill ha. Med de yngre tonåringarnadiskuterar man ekonomiska frågor. Från 15 år ger man ett större eget ansvar. • Föräldrarna ser sig själva som goda ekonomiska förebilder, även om man samtidigt medger att det inte alltid är lätt att hitta rätt balans. Nästan var femte förälder tycker att det är viktigt att ge barnet "rätt" saker för ett bra socialt självförtroende. • Nio av tio föräldrar uppmuntrar sitt barn att spara på egen hand, och tre av fyra föräldrar sparar själva regelbundet till sitt barn. Sparandet sker till största delen i fonder och på bankkonto.

 3. 70 procent av barnen får fickpengar regelbundet – något färre än 2006 Får detta barn (det vill säga det barn som hade födelsedag senast och är i åldern 6-17 år) veckopeng, månadspeng eller ingetdera? Totalt Pojkar Flickor

 4. Övergången veckopeng - månadspeng sker i tio-årsåldern Får detta barn (det vill säga det barn som hade födelsedag senast och är i åldern 6-17 år) veckopeng, månadspeng eller ingetdera?

 5. Fickpengen har ökat mest för 12 -14-åringar, med 26 procent Skriv in beloppet som barnet får i vecko-/månadspeng: Genomsnittlig veckopeng Genomsnittlig månadspeng

 6. Veckopengen är högre för pojkar, men med månadspengen är det tvärtom Ange beloppet som barnet får i vecko-/månadspeng: Genomsnittlig veckopeng Genomsnittlig månadspeng

 7. Banköverföring vinner över kontanter för de äldre barnen Tonåringar över 15 år får huvudsakligen sina fickpengar genom banköverföring Ger du vecko-/månadspeng i form av kontanter eller gör du en banköverföring till barnets konto? PojkarFlickor Kontanter 51 55 Banköverf. 37 34 Båda 12 10 6-89-1112-1415-17 Kontanter 94 87 54 12 Banköverf. 3 4 35 71 Båda 2 9 11 17

 8. Föräldrar tycker fickpengen kan användas till diverse nöjen På fjärde plats kommer sparande Vilka utgifter tycker du är lämpligt att ditt barn betalar för med sin vecko-/månadspeng?

 9. Helt ok att flickorna köper smink och kläder medan pojkarna lägger mer på spel och leksaker Vilka utgifter tycker du är lämpligt att ditt barn betalar för med sin vecko-/månadspeng? Flickor tar större ansvar för köp av presenter.

 10. Diskussioner mellan föräldrar samt barnet avgör nivån på fickpengen För de yngsta kan magkänslan få styra Hur bestämmer du nivån på ditt barns vecko-/månadspeng?

 11. De flesta barn, 73 %, förväntas göra något i gengäld Kraven på barnen har ökat sedan 2006 då det var 59 % som förväntades hjälpa till Förväntas ditt barn, normalt sett, göra någonting i gengäld för sin vecko-/månadspeng? Jämfört med 2006 Summa-06 Pojkar-06 Flickor-06 Ja59 5958 Nej 41 41 42 6-89-1112-1415-17 Ja 55 58 64 56 Nej 45 42 36 44

 12. Städa rummet viktigare än att göra läxorna Förväntas ditt barn, normalt sett, göra någonting i gengäld för sin vecko-/månadspeng? Flickor och pojkar behandlas nära nog identiskt i denna fråga.

 13. De flesta ger också en extra slant vid speciella tillfällen Var femte 15-17-åring får pengar för bra prestationer i skolan Ger du några extra pengar till ditt barn utöver den vanliga vecko-/månadspengen?

 14. Om fickpengen tagit slut kan ett biobesök locka fram mer Särskilt till de allra yngsta, och till pojkar mer än till flickor Föreställ dig att ditt barn har använt alla sina pengar innan nästa vecko-/månadspeng ska betalas ut och att han/hon blir tillfrågad att följa med några kompisar på bio. Vad gör du normalt sett i en sådan situation?

 15. Föräldrar lär 12-14-åringar om ekonomi, från 15 år får de eget ansvar Hur lär du ditt barn om privatekonomiska frågor och ansvar? Man lär ut om privatekonomi på samma sätt till flickor och pojkar .

 16. Föräldrar som ger fickpeng utifrån "magkänsla" är mindre kontrollerande och ger barnet större eget ansvar Hur lär du ditt barn om privatekonomiska frågor och ansvar? (bas: föräldrar som använder sin magkänsla när de bestämmer fickpeng)

 17. Föräldrar har ambitioner och ser sig som goda förebilder Det är ändå inte alltid lätt att hitta rätt balans Nedan ser du några påståenden om ditt ekonomiska beteende gentemot ditt barn. Vänligen ange på skalan om du instämmer eller inte instämmer i påståendet.

 18. Man vill ändå köpa "rätt" saker för att ge ett socialt självförtroende Nedan ser du några påståenden om ditt ekonomiska beteende gentemot ditt barn. Vänligen ange på skalan om du instämmer eller inte instämmer i påståendet.

 19. Nio av tio föräldrar uppmuntrar sitt barn att spara på egen hand Uppmuntrar du ditt barn att spara på egen hand?

 20. Tre av fyra föräldrar sparar regelbundet till sitt barn Sparar du regelbundet till ditt barn? Sparandet sker främst i fonder och på bankkonto.

 21. Om undersökningen • Synovate har för Nordeas räkning gjort en undersökning om föräldraskap och ekonomi där man frågat om fickpengar och deras användning, samt om ungdomars ekonomiska medvetenhet och föräldrarnas ansvar för det. • Undersökningen genomfördes med hjälp av Synovates webbpanel. Panelen utgör ett representativt urval av "on-line”-allmänheten bland föräldrar med barn i åldersgruppen 6-17 år. • Fältarbetet genomfördes mellan den 15 och 29 september 2011. • 1 101 personer i målgruppen intervjuades. • Nordeas kontaktperson för denna undersökning: • Ingela Gabrielsson, privatekonom Ingela.gabrielsson@nordea.se Tel 070 22 72 477