Download
dovednosti v zen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dovednosti v řízení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dovednosti v řízení

Dovednosti v řízení

488 Views Download Presentation
Download Presentation

Dovednosti v řízení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dovednosti v řízení kombinované studium PAE 2013/2014 Ing. Jana Horáková Katedra řízení horakova@pef.czu.cz

 2. Programpřednášky: • vztah ke kybernetickým základům řízení • teorie řízení • organizační systém • organizační a řídící struktury • role manažera v organizaci • manažerské fce • význam komunikace pro řízení

 3. Základní termíny kybernetiky • řízení • systém • informace • kvantifikace

 4. Co je to řízení ? S.M. Silverstein: „Řízení je nejstarší umění a nejmladší povolání.“ „Řízení je dosahování cílů prostřednictvím jiných lidí.“ Existují 3 základní podmínky, aby mohlo řízení lidí proběhnout: řídící systém musí být schopen informaci vyslat. řízený systém musí být schopen informaci přijmout. řízený systém musí být ochoten informaci přijmout.

 5. Co je to řízení? • řídící činnost nelze spojovat s nahodilostí; • využívá kybernetických přístupů k jejímu plánování i realizaci; • subjektivní, cílevědomá činnost lidí; • poznává a využívá objektivní zákonitosti přírody a společnosti. Úspěšně řídit znamená: znát, mít pravomoc, chtít a stačit.

 6. Charakteristika řízení • Řízení jako informační působení • Řízení jako činnost • Řízení jako proces

 7. Řízení jako proces věcné hledisko časové hledisko

 8. Organizační systém • Co je to organizace? • Organizace = firma, podnik, ….subjekt • Organizace = proces, organizování, ….. • Organizace = míra uspořádání

 9. Dekompozice organizačního systému • Útvarová • Procesní

 10. Útvarová dekompozice OS

 11. Procesní dekompozice OS

 12. Hierarchické uspořádání subsystémů organizačního systému Podle míry stability jednotlivých subsystémů:

 13. Kompetence jednotlivých subsystémů organizačního systému pravomoc kompetence, erudice

 14. Kompetence jednotlivých subsystémů organizačního systému pravomoc sféra působnosti, erudice

 15. Vztahy mezi subsystémy v OS: • nezastupitelnost jednotlivých subsystémů • vzájemná podmíněnost • proporcionalita • rozdílná stabilita • rozdílné kompetence • disjunkce nebo konjunkce

 16. Organizační a řídící struktury podniku • Organizační struktura • organizační jednotka • organizační stupeň • typy organizační struktury • Řídící struktura • typy řídící struktury • řídící kapacita

 17. Organizační struktura • Organizační jednotka • jednotka organizace práce (JOP) • Organizační stupeň – relativně materiálně, energeticky, organizačně a ekonomicky samostatný druh organizační jednotky. • podnik • závod • provoz • Hierarchické uspořádání podle stupňů • jednostupňové • dvoustupňové (alternace provozu nebo závodu na II. stupni) • třístupňové

 18. podnik JOP JOP JOP JOP Organizační struktura • Jednostupňová organizační struktura

 19. podnik provoz (závod) JOP JOP JOP JOP Organizační struktura • Dvoustupňová organizační struktura

 20. podnik závod závod provoz provoz provoz provoz JOP JOP JOP JOP JOP JOP JOP JOP JOP JOP JOP JOP Organizační struktura • Třístupňová organizační struktura

 21. Organizační struktura • Základní typy organizační struktury (podle druhu činnosti, druhu transformačního procesu, druhu organizačního procesu): • územní (podle lokality) • odvětvová (podle druhu výroby, odvětví) • kombinovaná Výhody: Nevýhody:

 22. Řídící struktura • Řídící struktura - je tvořena řídícími pracovníky, kteří mají mezi sebou informační vazby. • Informační vazby: vztahy pravomoci, kompetencí, podřízenosti a nadřízenosti, spolupráce. • Řídící kapacita - počet přímo podřízených konkrétního řídícího pracovníka. • Průměrná řídící kapacita

 23. Průměrná řídící kapacita - vypočet • q …. průměrná řídící kapacita • n … počet stupňů řízení • a0… počet manuálních pracovníků v podniku • av … počet vrcholových pracovníků • ρ … koeficient rozšířené řídící kapacity [ró]

 24. Spočítejte hodnotu průměrné řídící kapacity v podniku ve kterém pracuje 468 manuálních pracovníků. Řídící struktura je uspořádána do 3. stupňů řízení, průměrná velikost JOP je 12,8 a ředitel podniku řídí přímo 5 podřízených. V celém podniku každý řídící pracovník řídí v průměru 5,67 člověka. Tzn., že když ředitel řídí 5 podřízených a každý mistr (vedoucí JOP) řídí v průměru 12,8 pracovníkaje koeficient ρ = 2,56. Průměrná řídící kapacita - příklad

 25. Řídící struktura • Faktory ovlivňující velikost řídící kapacity: • Subjektivní - aktuální schopnosti zúčastněných lidí v řídícím vztahu; jejich odborná vzdělanost, všeobecná inteligence, motivovanost, loajalita k podniku….. • Objektivní • rozmístění podřízených • podobnost x nepodobnost fcí • shoda X rozdílnost mezi řízenými fcemi

 26. Funkcionální typ řídící struktury ředitel Hlavní specialista výroby č. 1 Hlavní specialista výroby č. 2 Hlavní specialista výroby č. 3 Vedoucí dalších podnikových útvarů Specialisté výroby č. 1, 2, 3 na nižších st. řízení

 27. Divizionální typ řídící struktury Ředitel Podnikový specialista výroby č. 2 Podnikový specialista výroby č. 3 Další podnikové útvary Podnikový specialista výroby č. 1 VOJ 1 VOJ 2 VOJ 3 VOJ 4 specialista 2.2 specialista 2.2 specialista 1.1 specialista 1.2 specialista 2.3 specialista 1.3

 28. Typy řídících struktur 1. funkcionální typ řídící struktury + prosazování se specializace + jednoznačné vymezení nadřízenosti a podřízenosti - nebezpečí vysoké preference jednotlivých funkcí v důsledku specializace (na úkor podnikovým zájmům) - vytváření dlouhých a složitých komunikačních cest Pozn. nejčastěji využíváno v odvětvové organizační struktuře. 2. divizionální typ řídící struktury + možnost koncepčního řízení vedoucích pracovníků z vlastních řad (zařazení manažerů). Pozn. nejčastěji využíváno v územní organizační struktuře.

 29. Historický vývoj managementu • 1. etapa – konec 19.stol – 30.léta 20.stol. • klasické období managementu´; důraz na výkonnost. (F.W.Taylor, H.Ford, T.Baťa) • 2. etapa – 40.-70.léta 20.století • manažerská revoluce; procesní, systémový a kvantitativní přístup (E.Mayo, D. McGregor, A. Maslow, D.Carnegie) • 3. etapa – konec 20. století • postindustriální trendy (P.Drucker, T.J. Peters, R. Waterman) • 4. etapa – 21.století • nový způsob řízení pro 3. tisíciletí (B. Gates, S. Jobs, Akio Morita, W. Hewlett, D. Packard)

 30. Charakteristika řídícího pracovníka • osobnost manažera • manažerské role • manažerské funkce Andrew Carnegie (1835 – 1919) • americký průmyslník, obchodník, podnikatel a filantrop.

 31. Osobnost manažer Psychologické pojetí: • Jak osobnost funguje? • Jak osobnost vzniká a jak se vyvíjí? • Jaké jsou podstatné individuální rozdíly mezi osobnostmi? • „manage“ – řídit; m. je člověk zodpovědný za svěřenou organizační jednotku nebo jinak vymezenou oblast. Jeho úkolem je řídit, tedy plánovat, vést, organizovat, rozhodovat a kontrolovat lidi, procesy a další zdroje ve svěřené odpovědnosti v organizaci.

 32. Osobnost manažera • hlavní prvky osobnosti: • schopnosti • temperament • motivy • postoje

 33. Osobnost manažera • manažerské role – očekávaný způsob chování v souvislosti s pozicí, kterou manažer v organizaci zaujímá. • rozhodovací - podnikatel, krizový manažer, alokátor zdrojů, vyjednavač • informační - sledovatel, šiřitel, mluvčí • interpersonální - reprezentant, vůdce, styčný důstojník (Henry Mintzberg, 1973) • moderní manažerské trendy (Truneček, 2001)

 34. Osobnost manažera • Role komunikačního manažera Motivaci podřízených k dobrým pracovním výkonům. Patří k nim zejména: • účinná prezentace vlastních myšlenek • situačně adaptivní vedení rozhovorů • vedení porad • konstruktivní vedení vnitřního dialogu

 35. Osobnost manažera • Role manažera času Efektivní zvládnutí pracovního času spočívá v: • plnění prvořadých úkolů především • delegování úkolů • spolupráce s ostatními • kontrola odložených úkolů

 36. Osobnost manažera • Role manažera cílů Formulace cílů probíhá podle následujících specifikací: • Obsah – Co? • Množství – Kolik? • Cílová oblast – Kde? • Termín – Kdy? • Odpovědnost – Kdo?

 37. Osobnost manažera • Role manažera změn Jako manažer změn má vedoucí zejména tyto úkoly: • realisticky diagnostikovat situaci v oblasti, za kterou odpovídá • systematicky a citlivě řídit proces změn • analyzovat mocenské tlaky v oblasti odpovědnosti působení pro změny a proti změnám a využívat je, přesměrovat na podporu realizace žádoucích změn

 38. Osobnost manažera • role ve skupině • očekávané chování jednotlivce • akceptované kolektivem • užitečné pro cílovou funkci kolektivu • vyhledavači příležitostí a zdrojů • inovátoři • koordinátoři • vyhodnocovači • týmoví pracovníci • realizátoři • specialisté

 39. Osobnost manažera Analýza neformálních vztahů • Individuální ukazatele: • status – výběrový x odmítavý • expanzivnost • interakce • Skupinové ukazatele: • skupinová expanzivnost • koheze skupiny

 40. Osobnost manažera • Individuální ukazatele • status výběrový • expanzivnost člena n…počet členů ve skupině i … i-tý člen ve skupině vv…počet vyslaných výběrů v …počet obdržených výběrů

 41. Osobnost manažera • Skupinové ukazatele • expanzivnost skupiny • koheze skupiny • Interakce skupiny i …i-tý člen j … j-tý člen x … počet izolovaných členů

 42. Osobnost manažera • Charakter vztahů mezi členy skupiny • A B dyadický pozitivní vztah • AB jednostranný výběr • AB vztah opačný • A B vztah indiferentní • A B jednostranné odmítnutí • A B dyadický negativní vztah

 43. Osobnost manažera • Typy členství ve skupině • Psychologické členství S+ 0,5 E 0,5 • Marginální členství S+ 0,5 E 0,2 • Preferenční vztah S+ 0,2 E 0,5 • Psychologické nečlenství S+ 0,2 E 0,2 • Pozitivní jádro skupiny

 44. Kvalifikační struktura • kvalifikační koeficient • K = 1 …kvalifikační předpoklady odpovídají kvalifikačním požadavkům • K >1 ...kvalifikační předpoklady převažují kvalifikační požadavky • K < 1 …kvalifikační předpoklady neodpovídají kvalifikačním požadavkům Ds– doba odborné přípravy, která byla již absolvována Dn – doba odborné přípravy nutná k dané činnosti

 45. Kvalifikační struktura • koeficient výkonnosti řízení p…konstantní faktor vyjadřující takové časové období, po které musí manažer setrvat v jednotlivých funkcích od nejnižšího stupně řízení. Vp – produktivní doba činnosti (cca 40 let) n– počet stupňů řízení s – skutečně zastávaný stupeň řízení Vs– skutečný věk

 46. Kvalifikační struktura – příklad • řádky – kvalifikační předpoklady • sloupce – kvalifikační požadavky

 47. Kvalifikační struktura – maticové vyjádření

 48. Manažerské funkce • Plánování • Organizování • Vedení lidí • Delegování • Rozhodování • Kontrola • Řešení konfliktů

 49. Vedení lidí Jde o vytváření a účinné využívání schopností a dovedností manažerů vést, usměrňovat, stimulovat a motivovat své spolupracovníky ke kvalitnímu, aktivnímu a popřípadě tvůrčímu plnění cílů jejich práce. Způsoby vedení : • přikazováním • identifikací (ztotožněním se) • participací (podílením se něčem, spoluprací) • motivací