Mana ersk dovednosti
Download
1 / 80

Manažerské dovednosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Manažerské dovednosti. 2. ročník. Úvod do modulu. Manage = řídit, vést, umět si poradit a mít úspěch Management = věda o řízení hospodářských organizací (podniků) Vedení lidí Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky Předmět studia a jeho účel. I. etapa – klasický management.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Manažerské dovednosti' - tiana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Vod do modulu
Úvod do modulu

 • Manage = řídit, vést, umět si poradit a mít úspěch

 • Management = věda o řízení hospodářských organizací (podniků)

  • Vedení lidí

  • Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky

  • Předmět studia a jeho účel


I etapa klasick management
I. etapa – klasický management

 • Důraz kladen na zvyšování výkonnosti s bezprostředním řízením výroby

 • Pracovní disciplína, dodržování kázně, žádná iniciativa

 • Bouřlivý rozvoj průmyslové výroby, zapojovány i nekvalifikované pracovní síly (včetně přistěhovalců)

 • Malý počet odborníků


I etapa klasick management1
I. etapa – klasický management

 • Vědecké řízení – F. W. Taylor

  • Vojenský typ organizace

  • Normování času jako nutící nástroj k práci

  • Systém odměn (metoda cukru a biče)

 • Správní řízení – H. Fayol

  • Rozdělení organizace dle činností – technické, ochranné, obchodní, finanční, účetní a správní


I etapa klasick management2
I. etapa – klasický management

 • Byrokratické řízení – M. Weber

  • Řízení organizace založeno na 6 principech

   • Dělba práce

   • Jasně dána práva a povinnosti pracovníků

   • Jasná pravidla a postupy pro jednotlivé činnosti

   • Neosobní a spravedlivé řízení

   • Princip hierarchie

   • Všechna rozhodnutí písemná a archivovaná


I etapa klasick management3
I. etapa – klasický management

 • H. Ford

  • Typická pásová výroba

  • Masová produkce vedoucí k úspoře materiálu a snížení cen výrobků

  • Výroba normalizovaného výrobku

  • Postupné snižování nákladů – ceny

  • Kontrola jakosti výrobků

  • Průmyslový dělník

  • 8 hodinová pracovní doba, časová mzda


I etapa klasick management4
I. etapa – klasický management

 • T. Baťa

  • Plánování veškerých činností

  • Samospráva dílen

  • Pravomoc a odpovědnost řídících pracovníků

  • Týdenní výplata mezd, účast na zisku

  • Podnikové spoření

  • Pracovní disciplína

  • Pásová výroba


Ii etapa psychosoci ln management
II. etapa – psychosociální management

 • Škola lidských vztahů – E. Mayo

  • Výzkum vlivu prostředí na pracovní výkon

   • Důležitost sociálních vztahů na pracovišti

   • Výkonnost je zvyšována také oceněním od spolupracovníků a vedoucích pracovníků

   • Nevhodné chování vedoucího pracovníka snižuje výkonnost a spokojenost na pracovišti

   • Důležitost poskytování drobných služeb pro pracovníky


Ii etapa psychosoci ln management1

Pyramida lidských potřeb – A. H. Maslow

II. etapa – psychosociální management


Ii etapa psychosoci ln management2
II. etapa – psychosociální management

 • Teorie motivace XY – D. McGregor

  • Teorie X – pracovníci nemají vztah ke své práci, žádný osobní vztah, význam hmotné stimulace (odměn) nebo nucení k práci, důsledná kontrola práce, autokratický styl řízení

  • Teorie Y – pracovníci mají vztah k firmě i vykonávané práci, uplatňují své znalosti, schopnosti, spolurozhodují, demokratický styl řízení, podpora podnikavosti, iniciativy a sebekontroly


Iii etapa mana ersk revoluce
III. etapa – manažerská revoluce

 • Procesní přístupy

  • Proces představuje jednoduché členění manažerských funkcí (plánování, organizování, rozhodování, kontrola…)

  • Zdůrazňuje uspořádání procesů víc než jejich obsahovou náplň

  • Podceňuje specifika řídících procesů podle vývoje konkrétních podmínek


Iii etapa mana ersk revoluce1
III. etapa – manažerská revoluce

 • Systémové přístupy

  • Snaha najít a užívat univerzálně platné postupy v systému řízení

  • Dominantní úlohu zastává komunikace a motivace pracovníků

  • Důležitost respektování názoru, že celek je více než suma jednotlivých částí


Iii etapa mana ersk revoluce2
III. etapa – manažerská revoluce

 • Kvantitativní přístupy

  • Důraz kladen na modelování rozhodnutí

  • Přístupy označovány jako operační analýzy (matematické moduly, logické procesy…)

  • Jako podklad pro rozhodování 3-4 varianty

  • Dílčí úkoly, žádná integrace


Iii etapa mana ersk revoluce3
III. etapa – manažerská revoluce

 • Empirické (pragmatické) přístupy

  • Zkušenosti a praktické poznatky jsou důležitým aspektem pro praxi

  • Tyto jsou předkládány manažerům za účelem zlepšení jejich řídících činností


Iv etapa modern management
IV. etapa – moderní management

 • První polovina 80. let

  • Nové podnikatelské prostředí

  • Management v podmínkách neustálých změn

  • Kritické a vzájemně propojené vlivy

   • Změna trhu dodavatele na trh zákazníka

   • Růst konkurence

   • Diskontinuity v ekonomickém vývoji

   • Integrační procesy a vznik nových politicko-hospodářských seskupení


Iv etapa modern management1
IV. etapa – moderní management

 • Druhá polovina 80. let

  • Inovační vlna nástupu informační společnosti

  • Manažerské činnosti v podmínkách neustálých změn


Iv etapa modern management2
IV. etapa – moderní management

 • 90. léta – informační management a reengineering

  • Výrazný inovační posun

  • Vliv rozvoje informační techniky a technologie

  • Potřeba změnit dosavadní procesy myšlení a jednání – práce s informacemi


Innosti mana era pl nov n
Činnosti manažera - plánování

 • Plánování = proces rozhodování o budoucím průběhu upozorňující na možné krize

 • Složky plánování

  • cíl

  • program činnosti

  • potřebné zdroje

  • dopad


Innosti mana era pl nov n1
Činnosti manažera - plánování

 • Plánovací činnosti

  • Předvídání

  • Programování

  • Vybavení pracovníky

  • Stanovování standardů a cílů

  • Plánování postupů

  • Plánování materiálů

  • Plánování vybavení

  • Příprava rozpočtu


Innosti mana era pl nov n2
Činnosti manažera - plánování

 • Plán = vypracované a realizovatelné zaměření na účel (cíle,poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky

 • Členění

  • Dle šíře záběru (strategické, taktické, operativní)

  • Dle funkcionální oblasti (výroba, zdroje, prodej, finanční výsledky)

  • Organizačně-správní hledisko (teritoriální rozmístění, účelové určení)

  • Dle doby trvání (dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé)


Innosti mana era pl nov n3
Činnosti manažera - plánování

 • Tvorba a realizace plánu

  • Analýza, rozhodování, implementace

 • Podnikatelská strategie

  • Plánovací informační základna pro stanovení základních cílů rozvoje firmy a postupů pro jejich dosažení

  • Etapy – stanovení poslání, rozbor výchozího stavu, rozbor zdrojů, stanovení soustavy cílů, formulace scénářů a výběr vhodné strategie, prověření vhodnosti strategie, realizace strategie


Innosti mana era pl nov n4
Činnosti manažera - plánování

 • Řízení podle cílů (MBO)

  • Management by objectives – usnadnění formulace, sladění harmonického plnění a kontrola soustavy podnikových cílů

  • Postupné kroky

   • Formulace strategických cílů

   • Analogické zajištění tvorby cílů vedoucími útvarů

   • Tvorba cílů pro nižší útvary (konkrétní cíle)

   • Pravidla pro zpětnou vazbu a kontrolu plnění

   • Vyvozování závěrů v případě neplnění


Innosti mana era pl nov n5
Činnosti manažera - plánování

 • Integrační procesy v plánování

  • Integrace = vazbové propojení dílčích částí v celek

  • Realizace procesů vzájemně koordinované spolupráce jednotlivých částí

 • Plánování a realizace inovací

  • Klasifikace inovací a jejich strukturní vazby

  • Faktory ovlivňující úspěch inovačních aktivit


Innosti mana era organizov n
Činnosti manažera - organizování

 • Organizování = rozdělování celkového množství manažerských úkolů do řady procesů a činností a stanovení cest k efektivní koordinaci

 • Vybrané principy organizování

  • Přidělování práce

  • Diferenciace a integrace

  • Týmová práce

  • Flexibilita

  • Vyjasnění role

  • Decentralizace

  • Snižování počtu úrovní řízení


Innosti mana era organizov n1
Činnosti manažera - organizování

 • Poslání organizačních struktur

  • Forma uspořádání procesu dělby práce

  • Zajištění diferenciace a zároveň integrace

  • Formální a neformální organizační struktury

 • Členění organizačních struktur

  • Dle hlediska sdružování činností

  • Dle hlediska rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti

  • Dle míry delegace pravomoci a zodpovědnosti

  • Dle členitosti

  • Dle časového trvání


Innosti mana era organizov n2
Činnosti manažera - organizování

 • Faktory ovlivňující výběr organizačních struktur

  • Vnitřní faktory

   • Poslání a soustava cílů firmy či její části

   • Velikost a právní forma, výrobně-technická základna

   • Teritoriální rozmístění jednotek

   • Profesní a kvalifikační profil pracovníků

   • Zavedený systém řízení a existující struktura

   • Rozvojová etapa firmy

   • Možnosti moderní techniky a technologie

   • Kultura firmy

  • Vnější faktory

   • Stabilita a proměnnost podnikatelského okolí firmy

   • Vliv vědecko-technického pokroku

   • Sociálně-ekonomické okolí firmy a jeho stabilita

   • Rozsah a kvalitativní úroveň spolupráce s partnery


Innosti mana era organizov n3
Činnosti manažera - organizování

 • Postupy vytváření a adaptace organizačních struktur

  • Vytipování potřebných hlavních, obslužných i pomocných činností

  • Provedení racionální dělby práce

  • Racionální sdružování specializovaných činností do strukturních jednotek

  • Dořešení pravomoci a zodpovědnosti

  • Zajištění způsobů koordinace


Innosti mana era organizov n4
Činnosti manažera - organizování

 • Reengineeringové přístupy

  • Myšlenkově nové a ekonomicky účinné řešení účelné míry integrovaného řízení v prostoru a čase

  • Čtyři klíčová slova odlišující reengineering od inovací – základní, radikální, dramatické, procesy

  • Praktický postup reengineeringu


Innosti mana era organizov n5
Činnosti manažera - organizování

 • Tendence rozvoje organizačních struktur

  • Vyváženě vymezit poslání a úlohu struktury

  • Podporovat jednoduchost a pružnost metod a forem organizování

  • Využívat reengineeringové přístupy integrovaného procesního řízení

  • Podporovat autonomnost chování organizačních jednotek

  • Redukovat organizační formy

  • Zajišťovat „štíhlost“ štábních útvarů a jejich obsazení profesně i kvalifikačně vhodnými lidmi

  • Zvyšovat váhu i prestiž liniových vedoucích

  • Spojovat metody a formy organizování lidí s motivačními systémy participace

  • Nahrazovat rigidní pravidla, normy, organizační formy rozvojem přímé a neformální komunikace

  • Využívat neformálních struktur


Innosti managera v b r rozm st n a hodnocen spolupracovn k
Činnosti managera – výběr, rozmístění a hodnocení spolupracovníků

 • Poslání a obsahová náplň

  • Plánování

  • Zajištění, výběr a pracovní nasazení

  • Hodnocení práce

  • Postup, sestup, převod, uvolnění

  • Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

  • Systémy odměňování

  • Pracovní podmínky zaměstnanců a personální záležitosti


Innosti managera v b r rozm st n a hodnocen spolupracovn k1
Činnosti managera – výběr, rozmístění a hodnocení spolupracovníků

 • Plánování, zajištění, výběr a umístění pracovníků

  • Plánování pracovní síly

   • Strukturní členění – kdo, kdy, kde

   • 4 základní dimenze – profesní, kvalifikační, časová, organizačně místní

  • Interní a externí nábor


Innosti managera v b r rozm st n a hodnocen pracovn k
Činnosti managera – výběr, rozmístění a hodnocení pracovníků

 • Hodnocení spolupracovníků

  • Základní charakteristiky

   • Hodnocení pracovní role

   • Chování v průběhu pracovního procesu

   • Osobní a charakterové rysy

   • Perspektivnost pro firmu

  • Základní druhy hodnocení

   • Interní odborné útvary

   • Vedoucí pracovníci firmy

   • Externí specialisté


Innosti managera v b r rozm st n a hodnocen pracovn k1
Činnosti managera – výběr, rozmístění a hodnocení pracovníků

 • Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

  • Stanovení cílů a reální potřeby

  • Zajištění realizace

  • Vyhodnocení výsledků a závěry

  • Školení v rámci pracovního procesu

  • Školení mimo pracovní proces

  • Kombinace

  • Převod

  • Postup

  • Sestup

  • Uvolnění


Innosti managera v b r rozm st n a hodnocen pracovn k2
Činnosti managera – výběr, rozmístění a hodnocení pracovníků

 • Odměňování a podmínky práce

  • Hmotné odměny a výhody

   • Přímé finanční odměny

   • Nepřímé finanční odměny a výhody

   • Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření

  • Nehmotné odměny a výhody


Innosti managera veden spolupracovn k
Činnosti managera – vedení spolupracovníků pracovníků

 • Poslání a základní metody vedení

  • Styly vedení

   • Charismatický a necharismatický

   • Autokratický, demokratický a liberální

   • Umožňovatel a kontrolor

   • Transakční a transformační


Innosti managera veden spolupracovn k1
Činnosti managera – vedení spolupracovníků pracovníků

 • Motivace spolupracovníků

  • Motivace x manipulace

  • Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin

   • Maslowova teorie

  • Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu

   • Vroomova teorie

  • Teorie zaměřené na speciální účely

  • Participace zaměstnanců na rozhodování

  • Sebemotivace manažerů


Innosti managera veden spolupracovn k2
Činnosti managera – vedení spolupracovníků pracovníků

 • Tvůrčí vedení (leadership)

  • Teorie zaměřené na charakteristické rysy lídrů

  • Teorie zaměřené na chování lídrů

  • Teorie zaměřené na situační podmínky úspěchu či neúspěchu jednání lídrů


Innosti mana era kontrola
Činnosti manažera - kontrola pracovníků

 • Poslání, klasifikace a fáze kontrolních procesů

  • Poslání kontroly

  • Odchylky

   • pozitivní a negativní

   • Významné a nevýznamné

  • Klasifikace kontrolních procesů

   • Dle obsahové náplně

   • Dle úrovně řízení

   • Dle charakterů provádění

  • Předpoklady efektivní kontroly


Innosti mana era kontrola1
Činnosti manažera - kontrola pracovníků

 • Doporučení k provádění kontrolní činnosti

  • Hospodárnost kontrolních procesů

  • Kvalita kontroly

  • Správné načasování

  • Odlišnosti vyplývající z organizačních parametrů

  • Organizační a personální předpoklady

  • Deklarace pravomoci a zodpovědnosti

  • Jednoduché kontrolní postupy

  • Požadavky legality kontrolních procesů a etické postupy

  • Reálné a hospodárné postupy nápravných opatření

  • Včasné projednání a přijetí závěrů


Innosti mana era kontrola2
Činnosti manažera - kontrola pracovníků

 • Kontrola kvality

  • Kvalita x jakost

  • Managemet jakosti x řízení jakosti

  • Management kvality

  • Úplné řízení jakosti

  • Technické řízení jakosti


Innosti mana era kontrola3
Činnosti manažera - kontrola pracovníků

 • Tendence rozvoje kontrolní činnosti

  • Využití nových kvalit počítačově podporovaných informačních systémů

  • Zvýšení úrovně participace zaměstnanců

  • Využití metod porovnávání a rychlé reakce


Nov trendy v managementu z kladn zm ny v managementu
Nové trendy v managementu pracovníků– základní změny v managementu

 • Poslání managementu

  • Široké využívání

   • Podnikatelsky orientované organizace

   • Ostatní organizace rozmanitého určení

 • Organizační struktura

  • Různá strukturální uspořádání

  • Souběžné fungování rozdílných struktur


Nov trendy v managementu z kladn zm ny v managementu1
Nové trendy v managementu pracovníků– základní změny v managementu

 • Vedení lidí

  • Nezbytná diferenciace vedení vyplývající z odlišnosti charakterů, schopností, dovedností apod.

  • Jasně vymezené pravomoci a zodpovědnost


Nov trendy v managementu z kladn zm ny v managementu2
Nové trendy v managementu pracovníků– základní změny v managementu

 • Technologie

  • Nečekané transfery

  • Změna konečných uživatelů

  • Využití inovačních poznatků vědy a techniky – zajistit hodnotu pro zákazníka

 • Manažerská práce

  • Integrační propojení řady samostatných organizací

  • Partnerství vyžadující systémově celistvé řízení


Nov trendy v managementu z kladn zm ny v managementu3
Nové trendy v managementu pracovníků– základní změny v managementu

 • Práce vrcholového managementu

  • Proces globalizace, působení nadnárodních podniků a aliancí

  • Manažerská rozhodnutí vyžadující transnacionální pohled

 • Interní a externí zájmy managementu organizací

  • Myšlení a jednání vycházející ze zájmů, aspirací a pohledů potenciálních partnerů


Nov trendy dle nejv znamn j ch osobnost managementu
Nové trendy dle nejvýznamnějších osobností managementu

 • Změny obsahové náplně manažerské práce

  • Žádná všeobecně platná strategie

  • Proaktivní přístup k tvorbě a implementaci

  • Výrazná a udržitelná konkurenční pozice

  • Nové podnikatelské příležitosti

  • Strategické aliance

  • Globálnější trh, specializace

  • Inovace


Nov trendy dle nejv znamn j ch osobnost managementu1
Nové trendy dle nejvýznamnějších osobností managementu

 • Změny ve formách manažerské práce

  • Reengineeringové řetězce

  • Uvolňování strukturních forem

  • Snižování počtu úrovní org. struktur

  • Rozvoj vnitřních a vnějších kooperačních vztahů

  • Zvětšování řídícího rozpětí

  • Rozšiřování virtuálního podnikání


Nov trendy dle nejv znamn j ch osobnost managementu2
Nové trendy dle nejvýznamnějších osobností managementu

 • Změny v technice a technologii manažerské práce

  • Umění práce s informacemi a znalostmi

  • Rostoucí význam prostředků moderní komunikace

  • „informatizace“ organizace

  • „digitalizace podnikání“


Nov trendy dle nejv znamn j ch osobnost managementu3
Nové trendy dle nejvýznamnějších osobností managementu

 • Změny v chování manažerů a jejich spolupracovníků

  • Klíčová a nezaměnitelná úloha lidí

  • Průběžná inovace manažerského myšlení a jednání

  • Podmínky kritických změn


Osobnost mana era
Osobnost manažera

 • Kdo je manažer

  • Zabezpečující činnost fungování organizace

  • Odpovědnost za dosahování výsledků

  • Pravomoci

  • Postavení v organizaci


Osobnost mana era1
Osobnost manažera

 • Manažer, vůdce a coach

  • Řídící činnost

  • Vedoucí činnost

  • Školící činnost


Osobnost mana era2
Osobnost manažera

 • Formální a neformální autorita manažera

  • Způsob nabytí

  • Vnímání spolupracovníky

  • Využití

  • Výhody a nevýhody


Osobnost mana era3
Osobnost manažera

 • Přispění manažera k úspěšnosti organizace

  • Zabezpečit, aby byly splněny všechny pracovní úkony

  • Uplatnit vizionářský způsob vedení lidí

  • Efektivně plánovat zdroje

  • Efektivně rozdělit pracovní činnosti

  • Iniciovat a řídit změny směřující k lepšímu výkonu

  • Přizpůsobit vše měnícím se požadavkům a okolnostem

  • Předcházet problémům, řešit je

  • Soustavně sledovat výkon, v případě potřeby podniknout okamžitě nápravné kroky


Osobnost mana era4
Osobnost manažera

 • Faktory ovlivňující přispění k přidané hodnotě

  • Rozvoj a využívání všech zdrojů pro trvale vysokou návratnost

  • Ukazatel produktivity (efektivita/schopnost)


Vlastnosti mana era
Vlastnosti manažera

 • Vrozené vlastnosti

  • Potřeba řídit, mít moc

  • Empatie

  • „Být zapálený pro věc“

 • Získané vlastnosti

  • Vzdělání

  • Znalosti a dovednosti z teorie i praxe

  • Sociálně-psychologické vlastnosti

  • Metody řízení

  • Dobrá tělesná a duševní kondice


Role mana era
Role manažera

 • Interpersonální role

  • Představitel organizace

  • Vůdce organizace

  • Spojovací článek

  • V rámci organizace

  • Mimo organizaci


Role mana era1
Role manažera

 • Informační role

  • Monitorující příjemce informací

  • Šiřitel informací

  • Mluvčí organizace


Role mana era2
Role manažera

 • Rozhodovací role

  • Podnikatelská

  • Řešení problémů

  • Alokace zdrojů

  • Vyjednavač


Mana ersk kvality
Manažerské kvality

 • Vlastnosti úspěšných manažerů

  • Znalost základních faktů

  • Odpovídající odborné znalosti

  • Soustavná citlivost na události

  • Analytické dovednosti a dovednost řešit problémy a rozhodovat/posuzovat

  • Sociální dovednosti a schopnosti

  • Emoční pružnost

  • Proaktivita, iniciativa

  • Kreativita

  • Duševní čilost, bystrost

  • Vyvážené zvyky a dovednosti učit se

  • Znalost sebe sama


Mana ersk kvality1
Manažerské kvality

 • Systém schopností

  • Orientace na úspěch/výsledky

  • Znalost podniku a podnikání

  • Komunikace

  • Orientace na zákazníka

  • Rozvíjení jiných lidí

  • Flexibilita

  • Schopnost vést

  • Plánování

  • Řešení problémů

  • Týmová práce


Komunika n syst my v organizaci
Komunikační systémy v organizaci

 • Základní termíny

  • Vnitrofiremní komunikace

  • Obsah a vztah komunikace

  • Zpětná vazba

  • Formální a neformální komunikace


Komunika n syst my v organizaci1
Komunikační systémy v organizaci

 • Cíle a zásady komunikace

  • Registrace a přenášení informací

   • Co je třeba udělat

   • Jak to udělat

   • Kdy je to potřeba udělat

   • S kým a v návaznosti na koho to udělat

   • Koho informovat, kam uložit informaci o výsledku

  • Propojení pracovníků firmy

  • Komplexnost mezilidské komunikace


Komunika n syst my v organizaci2
Komunikační systémy v organizaci

 • Podmínky fungování ve firmě

 • Prostředky komunikace ve firmě


Komunika n syst my v organizaci3
Komunikační systémy v organizaci

 • Úskalí firemní organizace

  • Nepochopení, nejistota

  • Podceňování komunikace a její složitost

  • Přetěžování nároků na komunikaci

  • Neodpovídající a nefunkční organizační uspořádání firmy

  • Zastaralý informační systém


Komunika n dovednosti mana era
Komunikační dovednosti manažera

 • Aktivní naslouchání

  • Neustálé projevování zájmu o řečníka

  • Slovní a mimoslovní projevy povzbuzení

  • Neverbální projevy

  • Pohled

  • Nutnost koncentrace

  • Nejčastější chyby


Komunika n dovednosti mana era1
Komunikační dovednosti manažera

 • Technika kladení otázek

  • Otázka jako impuls pro výpověď partnera

  • Otevřené x uzavřené otázky

  • Otázky k zamyšlení


Komunika n dovednosti mana era2
Komunikační dovednosti manažera

 • Neverbální komunikace

  • Mimoslovní signály, důraz, přesvědčivost

   • Gesta, postoje a pozice

   • Mimika obličeje

   • Kontakt pohledem

   • Síla hlasu, rychlost mluvy

   • Interpersonální zóny


Komunika n dovednosti mana era3
Komunikační dovednosti manažera

 • Empatie

  • Nutnost zájmu o lidi

  • Pochopení i v konfliktních situacích

  • Nadání správně odhadnout, chápat, rozpoznat

  • Přizpůsobit komunikaci v každé situaci

  • Vcítění


Komunika n dovednosti mana era4
Komunikační dovednosti manažera

 • Bariéry komunikace a jejich odstranění

  • Rozdílný věk

  • Rozdílné prostředí

  • Odlišné vzdělání a kultura vystupování

  • Odlišná osobní image


Vyjedn v n a e en konflikt
Vyjednávání a řešení konfliktů

 • Vyjednávání

  • Vyšší stupeň komunikace

  • Hájení zájmů

  • Důležitost osobnosti, asertivity, empatie, taktu, vstřícnosti, ochoty, respektu…

  • Výhra-výhra

  • Výhra-prohra

  • Prohra-prohra


Vyjedn v n a e en konflikt1
Vyjednávání a řešení konfliktů

 • Řešení konfliktů

  • Základní faktory

   • Čas

   • Zkušenosti

   • Dezinformaci

   • Ego

   • Nedostatečný trénink

   • Přecitlivělost

   • Intelektuální, emocionální a interpersonální schopnosti


Vyjedn v n a e en konflikt2
Vyjednávání a řešení konfliktů

 • Vytváření dohody

  • Opačná stanoviska – výchozí pozice

  • Vysvětlování, zastávání svého, emoce, opevňování své pozice, konflikt

  • Vhodné formulování argumentů a otázek, získávání nových informací, podkladů pro pozdější využití

  • Nutnost vzájemné komunikace, vzájemná výhodná dohoda


Obchodn jedn n
Obchodní jednání

 • Příprava na jednání

  • Odborné znalosti

  • Informace

  • Stanovení cíle

  • Zvážení dodatečných výhod a možných ústupků

  • Volba místa jednání

  • Doba a délka jednání

  • Vyjednavači a jejich kompetence

  • Jednání v týmu


Obchodn jedn n1
Obchodní jednání

 • Zahájení jednání

  • Krátký neformální rozhovor

  • Dohoda o proceduře

  • Kompetence

  • Nové okolnosti a informace

  • Rekapitulace dohodnutých bodů


Obchodn jedn n2
Obchodní jednání

 • Mapování situace

  • Technika kladení otázek

  • Metoda SPIN

  • Identifikace problémů a potřeb


Obchodn jedn n3
Obchodní jednání

 • Jádro jednání

  • Rekapitulace, začátek jednání s jednoduchými záležitostmi

  • Poukazování na výhody (námitky v souladu s výhodami)

  • Využívání ústupků

  • „Trumf na konec“

  • Opatrné zacházení s argumenty


Obchodn jedn n4
Obchodní jednání

 • Zdolávání námitek

  • Námitka jako projev zájmu

  • Detailní příprava na případné námitky

  • Způsoby zvládání námitek

   • Námitce předejít

   • Ano, ale…

   • Obrácení

   • Protiotázka

   • Příklad


Obchodn jedn n5
Obchodní jednání

 • Závěr jednání

  • Diplomatické jednání

  • Signály blížícího se závěru

   • Verbální signály

   • Neverbální signály

  • Způsoby ukončení jednání

   • Možnost výběru

   • Předvedení výhody

   • Sumarizace

   • Speciální nabídka

   • Překonání námitek a vytáček

   • Série kladných odpovědí

   • Pokus

   • Odklad

   • Ultimátum


Obchodn jedn n6
Obchodní jednání

 • Akce po uzavření obchodu

  • Vybudování pevné a perspektivní vazby

  • Odstranění veškerých pochybností a ubezpečení

  • Utvrzení zákazníka o správné volbě


Obchodn jedn n7
Obchodní jednání

 • Péče o klienta

  • Analýza klíčového zákazníka

  • Naše cíle vzhledem ke klíčovému zákazníkovi

  • Prostředky pro řízení klíčového zákazníka

  • Strategie řízení zákazníka

  • Sledování a hodnocení zákazníka


ad