Manažerské dovednosti - PowerPoint PPT Presentation

mana ersk dovednosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Manažerské dovednosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Manažerské dovednosti

play fullscreen
1 / 80
Manažerské dovednosti
198 Views
Download Presentation
tiana
Download Presentation

Manažerské dovednosti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Manažerské dovednosti 2. ročník

 2. Úvod do modulu • Manage = řídit, vést, umět si poradit a mít úspěch • Management = věda o řízení hospodářských organizací (podniků) • Vedení lidí • Specifické funkce vykonávané vedoucími pracovníky • Předmět studia a jeho účel

 3. I. etapa – klasický management • Důraz kladen na zvyšování výkonnosti s bezprostředním řízením výroby • Pracovní disciplína, dodržování kázně, žádná iniciativa • Bouřlivý rozvoj průmyslové výroby, zapojovány i nekvalifikované pracovní síly (včetně přistěhovalců) • Malý počet odborníků

 4. I. etapa – klasický management • Vědecké řízení – F. W. Taylor • Vojenský typ organizace • Normování času jako nutící nástroj k práci • Systém odměn (metoda cukru a biče) • Správní řízení – H. Fayol • Rozdělení organizace dle činností – technické, ochranné, obchodní, finanční, účetní a správní

 5. I. etapa – klasický management • Byrokratické řízení – M. Weber • Řízení organizace založeno na 6 principech • Dělba práce • Jasně dána práva a povinnosti pracovníků • Jasná pravidla a postupy pro jednotlivé činnosti • Neosobní a spravedlivé řízení • Princip hierarchie • Všechna rozhodnutí písemná a archivovaná

 6. I. etapa – klasický management • H. Ford • Typická pásová výroba • Masová produkce vedoucí k úspoře materiálu a snížení cen výrobků • Výroba normalizovaného výrobku • Postupné snižování nákladů – ceny • Kontrola jakosti výrobků • Průmyslový dělník • 8 hodinová pracovní doba, časová mzda

 7. I. etapa – klasický management • T. Baťa • Plánování veškerých činností • Samospráva dílen • Pravomoc a odpovědnost řídících pracovníků • Týdenní výplata mezd, účast na zisku • Podnikové spoření • Pracovní disciplína • Pásová výroba

 8. II. etapa – psychosociální management • Škola lidských vztahů – E. Mayo • Výzkum vlivu prostředí na pracovní výkon • Důležitost sociálních vztahů na pracovišti • Výkonnost je zvyšována také oceněním od spolupracovníků a vedoucích pracovníků • Nevhodné chování vedoucího pracovníka snižuje výkonnost a spokojenost na pracovišti • Důležitost poskytování drobných služeb pro pracovníky

 9. Pyramida lidských potřeb – A. H. Maslow II. etapa – psychosociální management

 10. II. etapa – psychosociální management • Teorie motivace XY – D. McGregor • Teorie X – pracovníci nemají vztah ke své práci, žádný osobní vztah, význam hmotné stimulace (odměn) nebo nucení k práci, důsledná kontrola práce, autokratický styl řízení • Teorie Y – pracovníci mají vztah k firmě i vykonávané práci, uplatňují své znalosti, schopnosti, spolurozhodují, demokratický styl řízení, podpora podnikavosti, iniciativy a sebekontroly

 11. III. etapa – manažerská revoluce • Procesní přístupy • Proces představuje jednoduché členění manažerských funkcí (plánování, organizování, rozhodování, kontrola…) • Zdůrazňuje uspořádání procesů víc než jejich obsahovou náplň • Podceňuje specifika řídících procesů podle vývoje konkrétních podmínek

 12. III. etapa – manažerská revoluce • Systémové přístupy • Snaha najít a užívat univerzálně platné postupy v systému řízení • Dominantní úlohu zastává komunikace a motivace pracovníků • Důležitost respektování názoru, že celek je více než suma jednotlivých částí

 13. III. etapa – manažerská revoluce • Kvantitativní přístupy • Důraz kladen na modelování rozhodnutí • Přístupy označovány jako operační analýzy (matematické moduly, logické procesy…) • Jako podklad pro rozhodování 3-4 varianty • Dílčí úkoly, žádná integrace

 14. III. etapa – manažerská revoluce • Empirické (pragmatické) přístupy • Zkušenosti a praktické poznatky jsou důležitým aspektem pro praxi • Tyto jsou předkládány manažerům za účelem zlepšení jejich řídících činností

 15. IV. etapa – moderní management • První polovina 80. let • Nové podnikatelské prostředí • Management v podmínkách neustálých změn • Kritické a vzájemně propojené vlivy • Změna trhu dodavatele na trh zákazníka • Růst konkurence • Diskontinuity v ekonomickém vývoji • Integrační procesy a vznik nových politicko-hospodářských seskupení

 16. IV. etapa – moderní management • Druhá polovina 80. let • Inovační vlna nástupu informační společnosti • Manažerské činnosti v podmínkách neustálých změn

 17. IV. etapa – moderní management • 90. léta – informační management a reengineering • Výrazný inovační posun • Vliv rozvoje informační techniky a technologie • Potřeba změnit dosavadní procesy myšlení a jednání – práce s informacemi

 18. Činnosti manažera - plánování • Plánování = proces rozhodování o budoucím průběhu upozorňující na možné krize • Složky plánování • cíl • program činnosti • potřebné zdroje • dopad

 19. Činnosti manažera - plánování • Plánovací činnosti • Předvídání • Programování • Vybavení pracovníky • Stanovování standardů a cílů • Plánování postupů • Plánování materiálů • Plánování vybavení • Příprava rozpočtu

 20. Činnosti manažera - plánování • Plán = vypracované a realizovatelné zaměření na účel (cíle,poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky • Členění • Dle šíře záběru (strategické, taktické, operativní) • Dle funkcionální oblasti (výroba, zdroje, prodej, finanční výsledky) • Organizačně-správní hledisko (teritoriální rozmístění, účelové určení) • Dle doby trvání (dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé)

 21. Činnosti manažera - plánování • Tvorba a realizace plánu • Analýza, rozhodování, implementace • Podnikatelská strategie • Plánovací informační základna pro stanovení základních cílů rozvoje firmy a postupů pro jejich dosažení • Etapy – stanovení poslání, rozbor výchozího stavu, rozbor zdrojů, stanovení soustavy cílů, formulace scénářů a výběr vhodné strategie, prověření vhodnosti strategie, realizace strategie

 22. Činnosti manažera - plánování • Řízení podle cílů (MBO) • Management by objectives – usnadnění formulace, sladění harmonického plnění a kontrola soustavy podnikových cílů • Postupné kroky • Formulace strategických cílů • Analogické zajištění tvorby cílů vedoucími útvarů • Tvorba cílů pro nižší útvary (konkrétní cíle) • Pravidla pro zpětnou vazbu a kontrolu plnění • Vyvozování závěrů v případě neplnění

 23. Činnosti manažera - plánování • Integrační procesy v plánování • Integrace = vazbové propojení dílčích částí v celek • Realizace procesů vzájemně koordinované spolupráce jednotlivých částí • Plánování a realizace inovací • Klasifikace inovací a jejich strukturní vazby • Faktory ovlivňující úspěch inovačních aktivit

 24. Činnosti manažera - organizování • Organizování = rozdělování celkového množství manažerských úkolů do řady procesů a činností a stanovení cest k efektivní koordinaci • Vybrané principy organizování • Přidělování práce • Diferenciace a integrace • Týmová práce • Flexibilita • Vyjasnění role • Decentralizace • Snižování počtu úrovní řízení

 25. Činnosti manažera - organizování • Poslání organizačních struktur • Forma uspořádání procesu dělby práce • Zajištění diferenciace a zároveň integrace • Formální a neformální organizační struktury • Členění organizačních struktur • Dle hlediska sdružování činností • Dle hlediska rozhodovací pravomoci a zodpovědnosti • Dle míry delegace pravomoci a zodpovědnosti • Dle členitosti • Dle časového trvání

 26. Činnosti manažera - organizování • Faktory ovlivňující výběr organizačních struktur • Vnitřní faktory • Poslání a soustava cílů firmy či její části • Velikost a právní forma, výrobně-technická základna • Teritoriální rozmístění jednotek • Profesní a kvalifikační profil pracovníků • Zavedený systém řízení a existující struktura • Rozvojová etapa firmy • Možnosti moderní techniky a technologie • Kultura firmy • Vnější faktory • Stabilita a proměnnost podnikatelského okolí firmy • Vliv vědecko-technického pokroku • Sociálně-ekonomické okolí firmy a jeho stabilita • Rozsah a kvalitativní úroveň spolupráce s partnery

 27. Činnosti manažera - organizování • Postupy vytváření a adaptace organizačních struktur • Vytipování potřebných hlavních, obslužných i pomocných činností • Provedení racionální dělby práce • Racionální sdružování specializovaných činností do strukturních jednotek • Dořešení pravomoci a zodpovědnosti • Zajištění způsobů koordinace

 28. Činnosti manažera - organizování • Reengineeringové přístupy • Myšlenkově nové a ekonomicky účinné řešení účelné míry integrovaného řízení v prostoru a čase • Čtyři klíčová slova odlišující reengineering od inovací – základní, radikální, dramatické, procesy • Praktický postup reengineeringu

 29. Činnosti manažera - organizování • Tendence rozvoje organizačních struktur • Vyváženě vymezit poslání a úlohu struktury • Podporovat jednoduchost a pružnost metod a forem organizování • Využívat reengineeringové přístupy integrovaného procesního řízení • Podporovat autonomnost chování organizačních jednotek • Redukovat organizační formy • Zajišťovat „štíhlost“ štábních útvarů a jejich obsazení profesně i kvalifikačně vhodnými lidmi • Zvyšovat váhu i prestiž liniových vedoucích • Spojovat metody a formy organizování lidí s motivačními systémy participace • Nahrazovat rigidní pravidla, normy, organizační formy rozvojem přímé a neformální komunikace • Využívat neformálních struktur

 30. Činnosti managera – výběr, rozmístění a hodnocení spolupracovníků • Poslání a obsahová náplň • Plánování • Zajištění, výběr a pracovní nasazení • Hodnocení práce • Postup, sestup, převod, uvolnění • Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace • Systémy odměňování • Pracovní podmínky zaměstnanců a personální záležitosti

 31. Činnosti managera – výběr, rozmístění a hodnocení spolupracovníků • Plánování, zajištění, výběr a umístění pracovníků • Plánování pracovní síly • Strukturní členění – kdo, kdy, kde • 4 základní dimenze – profesní, kvalifikační, časová, organizačně místní • Interní a externí nábor

 32. Činnosti managera – výběr, rozmístění a hodnocení pracovníků • Hodnocení spolupracovníků • Základní charakteristiky • Hodnocení pracovní role • Chování v průběhu pracovního procesu • Osobní a charakterové rysy • Perspektivnost pro firmu • Základní druhy hodnocení • Interní odborné útvary • Vedoucí pracovníci firmy • Externí specialisté

 33. Činnosti managera – výběr, rozmístění a hodnocení pracovníků • Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace • Stanovení cílů a reální potřeby • Zajištění realizace • Vyhodnocení výsledků a závěry • Školení v rámci pracovního procesu • Školení mimo pracovní proces • Kombinace • Převod • Postup • Sestup • Uvolnění

 34. Činnosti managera – výběr, rozmístění a hodnocení pracovníků • Odměňování a podmínky práce • Hmotné odměny a výhody • Přímé finanční odměny • Nepřímé finanční odměny a výhody • Nepřímé odměny a výhody v nefinančním vyjádření • Nehmotné odměny a výhody

 35. Činnosti managera – vedení spolupracovníků • Poslání a základní metody vedení • Styly vedení • Charismatický a necharismatický • Autokratický, demokratický a liberální • Umožňovatel a kontrolor • Transakční a transformační

 36. Činnosti managera – vedení spolupracovníků • Motivace spolupracovníků • Motivace x manipulace • Teorie zaměřené na poznání motivačních příčin • Maslowova teorie • Teorie zaměřené na průběh motivačního procesu • Vroomova teorie • Teorie zaměřené na speciální účely • Participace zaměstnanců na rozhodování • Sebemotivace manažerů

 37. Činnosti managera – vedení spolupracovníků • Tvůrčí vedení (leadership) • Teorie zaměřené na charakteristické rysy lídrů • Teorie zaměřené na chování lídrů • Teorie zaměřené na situační podmínky úspěchu či neúspěchu jednání lídrů

 38. Činnosti manažera - kontrola • Poslání, klasifikace a fáze kontrolních procesů • Poslání kontroly • Odchylky • pozitivní a negativní • Významné a nevýznamné • Klasifikace kontrolních procesů • Dle obsahové náplně • Dle úrovně řízení • Dle charakterů provádění • Předpoklady efektivní kontroly

 39. Činnosti manažera - kontrola • Doporučení k provádění kontrolní činnosti • Hospodárnost kontrolních procesů • Kvalita kontroly • Správné načasování • Odlišnosti vyplývající z organizačních parametrů • Organizační a personální předpoklady • Deklarace pravomoci a zodpovědnosti • Jednoduché kontrolní postupy • Požadavky legality kontrolních procesů a etické postupy • Reálné a hospodárné postupy nápravných opatření • Včasné projednání a přijetí závěrů

 40. Činnosti manažera - kontrola • Kontrola kvality • Kvalita x jakost • Managemet jakosti x řízení jakosti • Management kvality • Úplné řízení jakosti • Technické řízení jakosti

 41. Činnosti manažera - kontrola • Tendence rozvoje kontrolní činnosti • Využití nových kvalit počítačově podporovaných informačních systémů • Zvýšení úrovně participace zaměstnanců • Využití metod porovnávání a rychlé reakce

 42. Nové trendy v managementu – základní změny v managementu • Poslání managementu • Široké využívání • Podnikatelsky orientované organizace • Ostatní organizace rozmanitého určení • Organizační struktura • Různá strukturální uspořádání • Souběžné fungování rozdílných struktur

 43. Nové trendy v managementu – základní změny v managementu • Vedení lidí • Nezbytná diferenciace vedení vyplývající z odlišnosti charakterů, schopností, dovedností apod. • Jasně vymezené pravomoci a zodpovědnost

 44. Nové trendy v managementu – základní změny v managementu • Technologie • Nečekané transfery • Změna konečných uživatelů • Využití inovačních poznatků vědy a techniky – zajistit hodnotu pro zákazníka • Manažerská práce • Integrační propojení řady samostatných organizací • Partnerství vyžadující systémově celistvé řízení

 45. Nové trendy v managementu – základní změny v managementu • Práce vrcholového managementu • Proces globalizace, působení nadnárodních podniků a aliancí • Manažerská rozhodnutí vyžadující transnacionální pohled • Interní a externí zájmy managementu organizací • Myšlení a jednání vycházející ze zájmů, aspirací a pohledů potenciálních partnerů

 46. Nové trendy dle nejvýznamnějších osobností managementu • Změny obsahové náplně manažerské práce • Žádná všeobecně platná strategie • Proaktivní přístup k tvorbě a implementaci • Výrazná a udržitelná konkurenční pozice • Nové podnikatelské příležitosti • Strategické aliance • Globálnější trh, specializace • Inovace

 47. Nové trendy dle nejvýznamnějších osobností managementu • Změny ve formách manažerské práce • Reengineeringové řetězce • Uvolňování strukturních forem • Snižování počtu úrovní org. struktur • Rozvoj vnitřních a vnějších kooperačních vztahů • Zvětšování řídícího rozpětí • Rozšiřování virtuálního podnikání

 48. Nové trendy dle nejvýznamnějších osobností managementu • Změny v technice a technologii manažerské práce • Umění práce s informacemi a znalostmi • Rostoucí význam prostředků moderní komunikace • „informatizace“ organizace • „digitalizace podnikání“

 49. Nové trendy dle nejvýznamnějšíchosobností managementu • Změny v chování manažerů a jejich spolupracovníků • Klíčová a nezaměnitelná úloha lidí • Průběžná inovace manažerského myšlení a jednání • Podmínky kritických změn

 50. Osobnost manažera • Kdo je manažer • Zabezpečující činnost fungování organizace • Odpovědnost za dosahování výsledků • Pravomoci • Postavení v organizaci