Ny rammeplan for barnehagen konsekvensar for krl faget i f rskulel rarutdanninga
Download
1 / 15

- PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

Ny rammeplan for barnehagen. Konsekvensar for KRL-faget i førskulelærarutdanninga. Verdifaget KRL. Overordna dokument for verdigrunnlaget: -Barnehagelova av 17. Juni 2005 nr. 64 -Internasjonale konvensjonar, m.a. FN sin barnekonvensjon Overordna prinsipp: Barnet sitt beste

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tovah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ny rammeplan for barnehagen konsekvensar for krl faget i f rskulel rarutdanninga l.jpg

Ny rammeplan for barnehagen.Konsekvensar for KRL-faget i førskulelærarutdanninga


Verdifaget krl l.jpg
Verdifaget KRL

 • Overordna dokument for verdigrunnlaget:

  -Barnehagelova av 17. Juni 2005 nr. 64

  -Internasjonale konvensjonar, m.a. FN sin barnekonvensjon

 • Overordna prinsipp: Barnet sitt beste

 • Innhaldet skal byggje på :

  -heilskapleg læringssyn der omsorg, leik og læring er sentral delar

  -eit læringsmiljø der språkleg og sosial kompetanse og sju fagområde er viktige


Barnehagens samfunnsmandat l.jpg
Barnehagens samfunnsmandat

 • ”Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagen har en tidleg forebygging av diskriminering og mobbing.” (s. 5)

 • Bør takast opp i etikkundervisninga

 • Gode religiøse eksempelforteljingar som kan nyttast


Barnehagens form l l.jpg
Barnehagens formål

 • ”gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier” (s. 5)

 • Kristne grunnverdier definert som: ”medmenneskelighet eller nestekjærlighet, tilgivelse, menneskeverd, likeverd, ansvar for fellesskapet, ærlighet og rettferdighet.” (s. 6)

 • Barnehagen skal lære barna om tro og verdier.


Ulike rettar l.jpg
Ulike rettar

”...foreldrenes rett til å oppdra barn i henhold til sin religion eller sitt livssyn

og barns rett til å bli kjent med det samfunnet de vokser opp i ”

”...barn skal ikke bli utfordret til å ta standpunkt til religiøse oppfatninger eller retninger. Barnehagen må påse at barna ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen.” (s. 6)

Spenninga mellom desse rettane må takast opp i undervisninga


Framtidsperspektiv l.jpg
Framtidsperspektiv

 • Barnehagen vil i tida framover:

  -få auka talet med born frå 0-3 år

  -la barn få seie i meininga si og medverke på ulike måtar i barnehagen

  -oppdra barna til å ta vare på si eiga helse og ha forståing for berekraftig utvikling

  -passe på at likestilling mellom kjønna gjenspeglar seg i pedagogikken i barnehagen


Konsekvensar for undervisninga i krl l.jpg
Konsekvensar for undervisninga i KRL

 • Må leggje enda større vekt på etikken. Barnehagepedagogane skal leie arbeidet med barna i ei fase i livet då m.a.grunnlaget for tillit og mistillit blir skapt.

 • Gode etiske modellar finst t.d. i nærleiksetikken til Knut Løgestrup og Emmanuel Levinas med omgrep som ”å halde livet til den andre i hendene sine” og ”Den Andre sitt Ansikt.”


Respekt for barnet l.jpg
Respekt for barnet

 • Vi må også i etikkundervisninga understreke ansvaret dei vaksne har, både det å kunne møte barnet på ein rett måte, og det å vere gode rollemodellar.

 • Etikkboka er god, men kan bli supplert gjennom gode artiklar.

 • Imitasjon er viktig i gruppa med småbarn. Kan vi fortelje forteljingar frå kulturarven som barna kan imitere og gjenkjenne? Avhengig av foreldre- samansetjinga kva forteljingar som blir godtekne.


Spenningar med dei nye fagomr da l.jpg
Spenningar med dei nye fagområda

 • Ikkje alle foreldre er like samde om kor stor medbestemming eit barn bør ha.

 • Ikkje alle religiøse retningar ser på likestilling som eit ideal, kan dette bli eit spenningsfelt?

 • Ulike oppfatningar av røyndomen fører også med seg ulike syn på kva berekraftig utvikling er. Her treng ein ikkje om å presse på ungane eit bestemt syn, men fortelje om ulike oppfatningar alt etter kva religionar og kulturar som er representert.


Helse og kologi l.jpg
Helse og økologi

 • Mennesket si særstilling i skaparverket (humanisme og kr.dom, islam og jødedom)

 • Einsarta barnehage: Fortelje om”Skapinga” gjennom biletkunst, foto, musikk og kristen forteljartradisjon. (Nokre av perlene i verdslitteraturen).

 • Mennesket må gjerast ansvarleg.(Sjå s. 22 under Natur, miljø og teknikk)


Barns sp rsm l l.jpg
Barns spørsmål

 • ”Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger, og møte anerkjennelse for sine uttrykk.”

 • ”Barnehagen må gi rom for ulike barns ulike perspektiv og vise respekt for deres intensjoner og opplevelsesverden.” (s. 8)

 • Dette gjeld også religiøse spørsmål. Studentane må gjennom undervisninga bli dyktiggjort til å møte desse utfordringane.


Etikk religion og filosofi l.jpg
Etikk, religion og filosofi

 • Etikken blir prioritert i barnehagen

 • Rekkefølgja er annleis enn i skulen (filosofi og etikk), men etikken er også svært viktig på 1. – 4. årssteg.


Filosofi l.jpg
Filosofi

 • ”Bli kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn” (s. 23)

 • Filosofi: Filosofiske leikar kan knyttast opp mot språk som reiskap for logisk tenking, og mot ordning, klassifisering, sortering og samanlikning.

 • Filosofi kan også vere filosofiske samtalar som ein knyttar opp mot etikk og religion gjennom undring. I filosofiske samtalar skal borna prøve å grunngi det dei seier


Kunst kultur og kreativitet l.jpg
Kunst, kultur og kreativitet

 • ”Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna utvikler sin følsomhet til å lytte, iakkta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk” (s. 21)

 • Ulike estetiske uttrykk bør knyttast til dei ulike religionane. Ein bør også finne høveleg litteratur på dette. Felleslitteratur med forming?

 • Ansvar for formidling av samisk kultur.


Dokumentasjon l.jpg
Dokumentasjon

 • Lærande organisasjonar

 • Kritisk og reflekterende praksis

 • ”Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver, og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling.”

 • ”Barnehagens arbeid skal vurderes, det vil si beskrives, analyseres og fortolkes i forhold til kriterier gitt i barnehageloven, rammeplanen og eventuelle lokale retningslinjer og planer.” (s. 27)

 • Kor mykje trening skal vi gi studentane på dette området?