slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Årsplan for Store Ljan Barnehage 2011/2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Årsplan for Store Ljan Barnehage 2011/2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

Årsplan for Store Ljan Barnehage 2011/2012. «Vi tar vare på hverandre». "Vi tar vare på hverandre". Visjonen vår:. Visjonen vår rommer det vi synes er viktigst både for små og store i barnehagen vår.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Årsplan for Store Ljan Barnehage 2011/2012' - etenia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Årsplan for

Store Ljan Barnehage

2011/2012

«Vi tar vare på hverandre»

visjonen v r

"Vi tar vare på

hverandre"

Visjonen vår:

Visjonen vår rommer det vi synes er viktigst både for små og store i barnehagen vår.

Den sier mye om hvilke holdninger vi har, og hva vi vil skal ligge til grunn for arbeidet i vårt.

Vi ønsker at toleranse og respekt skal være grunnleggende verdier i vår barnehage. Det er av stor

betydning at barna får oppleve varme og kjærlighet i barnehagen. I barnegruppene våre skal de kunne utvikle

solidaritet med andre.

Hovedvirkemidlet for å fremme vår visjon er å arbeide med sosial kompetanse.

Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handling og opplevelse. Dette skjer i alle situasjoner

i løpet av dagen.

slide3

Hva er en årsplan?

Barnehagen er gjennom barnehageloven pålagt å utarbeide en årsplan. Denne årsplanen skal godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg (SU).

Årsplanen skal inneholde informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, oppdragelse, lek og læring for å sikre barn gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem” (Rammeplanen 2006, s. 49). ”

Årsplanen skal gi en oversikt over aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom året, og denmå gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes.Årsplanen må konkretisere barnehagens arbeid med å legge til rette for barns medvirkning og planer for barns overgang fra barnehage til skole.

I Rammeplanen er det angitt:

 • forpliktende mål som barnehagen skal arbeide i retning av
 • krav til kvalitet i det sosiale samspillet i barnehagen
 • syv fagområder som alle barn i barnehagen skal ha grunnleggende kunnskap om:
 • Hva sier rammeplanen om årsplanens funksjon

Årsplanen skal være et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal videre tjene som et bindeledd mellom barnehagen og foreldrene, og i samarbeidet mellom barnehagen og styret/SU. Årsplanen skal bidra til å styre og vurdere det som foregår i barnehagen og gi konkret og profesjonell informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eiere av barnehagen, politikere, ansatte i kommunen, barnehagens samarbeidspartnere og andre interesserte.

slide4

Satsningsområde fra rammeplanen

 • Rammeplanen inneholder 7 hovedområder. Vi plukker hvert år ut 2 områder som vi vil skal være hovedtema gjennom barnehageåret. De andre 5 vil også være berørt. For 2010/11 har vi valgt ”Natur, miljø og teknikk” og ” Kropp, bevegelse og helse ” som hovedtema.
 • Natur, miljø og teknikk
 • Vi vil ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet, interesser og forutsetninger og stimulere dem til å oppleve, iaktta og undre seg over fenomener i naturen og teknologien
 • Vi vil inkludere friluftsaktiviteter og utelek i barnehagens hverdagsliv og nytte nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter.
 • Vi vil bygge på og videreutvikle barnas erfaringer med tekniske leker og teknikk i hverdagen. i tale og handling fremme en forståelse for bærekraftig utvikling og velge litteratur og aktiviteter som fremmer en slik forståelse.
 • Kropp, bevegelse og helse
 • Vi vil organisere hverdagen slik at det finnes en gjennomtenkt veksling mellom perioder med ro, aktivitet og måltider, og bidra til at barna kan tilegne seg gode vaner, holdninger og kunnskaper når det gjelder kost, hygiene, aktivitet og hvile
 • Vi vil sørge for god planlegging og fleksibel tilrettelegging og utnyttelse av det fysiske miljøet, og bruke nærmiljøet som et supplement til barnehagens arealer til ulike årstider
 • Vi vil tilrettelegge for og inspirere til trygg og utfordrende kroppslig lek og aktivitet for alle, uansett kjønn og kroppslige, psykiske og sosiale forutsetninger.
 • Vi vil gi oppmuntrende bekreftelse på barns sansemotoriske og kroppslige lek og inspirere alle barn til å søke fysiske utfordringer og prøve ut sine kroppslige muligheter
slide5

Aldersbestemte grupper på Ole Brumm og Tigergutt

 • På torsdager jobber vi med aldersinndelte grupper fra kl. 10.00. Målet med gruppene er i hovedsak at barna skal bli godt kjent med sin aldersgruppe på tvers av avdelingene. I tillegg vil gruppene ha som mål å arbeide med barnehagens tema; ”Natur, miljø og teknikk” og ” Kropp, bevegelse og helse ” og sosial kompetanse.

Personalet er delt inn i 3 team, hvor hvert team er ansvarlig for sin aldersbestemte gruppe

 • Førskolegruppa 2006 - barna
 • Bli kjent på tvers av avdelingene, barna skal oppleve samhørighet til sin aldersgruppe
 • Få gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider.
 • Bli kjent med skoleforberedende begrep
 • Gå på besøk hjem til alle førskolebarna.
 • Tegne inn på kartet hvor vi bor
 • Besøk på Ljan skole
 • Overnatting i barnehagen
 • Besøk av sosiallærer fra Ljan skole
 • Får besøk av 1. klassingene som har gått her
 • Skiskole (hvis det blir snø)
 • Maurtua 2007 – barna og Sommerfuglene 2008- barna
 • Bli kjent på tvers av avdelingene, barna skal oppleve samhørighet til sin aldersgruppe.
 • Temaarbeid:Natur, miljø og teknikkog Kropp, bevegelse og helse
 • Vi tar vare på hverandre
slide6

Tiden i barnehagen er ikke primært en forberedelse til skolen, men en tid som har like stor verdi som alle andre faser av livet. Det viktig ikke bare å forberede barna til neste livsfase, men at vi anstrenger oss for å skape nysgjerrighet og entusiasme for læring via lek og lystbetonte aktiviteter. Skoleforberedende arbeid er noe som skjer hver dag, fra den dagen barnet begynner i barnehagen. Gode og varierte opplevelser og erfaringer vil kunne gi barn et positivt forhold til læring og motivasjon til å utforske mer. I førskolegruppen vil vi gi barna en forståelse av hva det vil si å gå på skolen, som for eksempel at på skolen må alle være med når det er time, og at en leker mest når det er friminutt og aktivitetsskole.

LEK OG SOSIALE FERDIGHETER I leken utvikler barna kunnskap, ferdigheter og holdninger som de trenger for å lykkes på skolen. Leken er en viktig arena for å knytte relasjoner til jevnaldrende, hevde egne meninger, lytte til andres innspill og vente på tur.

Sosial lek, der barna samarbeider om ulike leketemaer, legger mye av grunnlaget for barnets sosiale kompetanse.

SPRÅK OG BEGREPER Å samtale om opplevelser, tanker og følelser er nødvendig for utvikling av et rikt språk. Det er hensiktsmessig å stimulere barnas naturlige interesse for tall og bokstaver. Gi barna erfaring med førmatematiske begreper som mange/få, stor/liten, lang/kort osv. Preposisjoner som før/etter, over/under er og hensiktsmessig å ha på plass før skolestart

MOTORISK UTVIKLING Gjennom kroppslig aktivitet lærer barn verden og seg selv å kjenne. Variert fysisk aktivitet både inne og ute er av stor betydning for utvikling av motoriske ferdigheter. Barnehagen skal bidra til at barna videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet. I kroppsbeherskelse ligger og forståelsen av rom og retning. I tillegg blir ferdigheter som blyantgrep og evne til å kle på seg selv ekstra viktige i forbindelse med skolestart.

KONSENTRASJON OG UTHOLDENHET Barn må få mulighet til å konsentrere seg i lystbetonte situasjoner, samtidig som de kan få erfaring med at det også kan være lurt selv om ting blir litt kjedelig. Konsentrasjon må være meningsfullt for barna, ikke bare noe man må gjøre fordi de voksne sier det. Det er og viktig å la barna øve på å ta felles beskjeder. La barna få erfaring med å tegne og bruke tid på å gjøre seg ferdig. Det er gode erfaringer både å tegne fritt og tegne der hvor oppgaven er gitt på forhånd.

SELVSTENDIGHET Når barn begynner på skolen blir evnen til selvstendighet svært viktig. Det gjelder f.eks måltid, dobesøk og påkledning, og også å hjelpe barna til selv å finne løsninger når utfordringer oppstår. Ansvarlighet er og en viktig egenskap, og i førskolegruppen kan vi gjøre mye for å lære barn å rydde opp etter seg og å ta vare på tingene sine. Det gjøres bl.a ved at barna får pakke sin egen tursekk og henge alle klærne sine på plass selv.

slide7

Torstein 4 år

Matilde2 år

Lars 3 år

Lotte 3 år

Astrid 2 år

Merete 1965

Olav 5 år

Planleggingsdag

Planleggingsdag

Eleonora 3 år

Emilie 5 år

Barnehagens hjemmeside

www.storeljan@barnehage.no

Passord:

Barna skal bli kjent i området rundt barnehagen.

Barna skal utvikle fellesskapsfølelse, fungere i gruppe, haansvar og omsorg for hverandre og barnehagen.

slide8

Barna skal få erfaring med og kjennskap til noe av det som skjer i naturen om høsten.

Fellessamling

Aldersbest. gr

Aldersbest. gr

Fellessamling

Aldersbest. gr

Foreldremøte

Aldersbest. gr

Fellessamling

Foreldremøte

Julia 2 år

 • Hva skjer under måltidet?
 • Samtale om viktigheten av riktig næring og hvorfor det er viktig i hverdagen.
 • Praktisere de vanligste reglene for omgang og høflighet ved matbordet
 • Samtale om viktigheten av personlig hygiene i forbindelse med måltidet
 • Samtale om og benevning av hva vi spiser
 • De voksne deltar i gruppefellesskapet rundt bordet

Hva skjer i garderobesituasjonen?

Trene på å kle av og på seg. Benevne klær og kroppsdeler. Samtale om hva vi gjør

Tiril 2 år

Oliver 5 år

Olivia 5 år

Mina 5 år

Hva er inkluderende felleskap i barnehagen?

Individuell tilrettelegging for det enkelte barn

Å belyse ulikheter og det som er felles, gir grunnlag for forståelse og innsikt

Lytte, støtte, utfordre og observere

Personalet reflekterer over egne holdninger og handlinger

Samarbeid med pedagogisk fagsenter og spesial pedagogiske grupper etterbehov

Lise 2 år

Foreldremøter

21.9. kl. 19.00 for førskolebarnforeldre

21.9. kl. 20 .00 Avdelingsvis Ole Brumm og Tigergutt

28.9. kl. 19.30 Avdelingsvis Tussi og Nasse Nøff

slide9

Lek, arbeid, læring

Lek, arbeid og læring er hver for seg selvstendige virksomheter. For førskolebarnet glir de imidlertid over i hverandre. Førskolebarnet leker når det arbeider, arbeider når det leker og lærer i begge sammenhengene. I barnehagen er likevel leken den sentrale virksomheten. Både arbeid og læring er prinsipielt underordnet og innordnet i leken.

Leken er barnets dominerende virksomhet. Dette innebærer ikke at barnet nødvendigvis bruker mer tid på lek enn annen aktivitet. Derimot betyr det at leken i førskolealderen er den viktigste virksomheten når det gjelder utvikling av så vel de psykiske prosessene som av personligheten som helhet. Særlig er leken viktig m.h.t. fantasiens og skaperevnens utvikling. Men også når det gjelder språket, tanken, følelsene, moralen, de sosiale og fysiske ferdighetene og selvoppfattelsen, er leken et uvurderlig virkemiddel.

Leken er en frivillig selvstyrt, selvtilfredsstillende virksomhet. Barnet leker fordi det har lyst. Det vi kaller fri lek kan derfor bare planlegges indirekte. Vi setter av tid til lek, og tilrettelegger miljøet. Her er det av stor betydning at miljøet er trygt, at barna har tilgang på utstyr og materiell, og at leken har fast plass i dags- og ukeprogrammet.

Barna henter imidlertid næring til leken fra erfaringer og opplevelser de gjør i den virkelige verden. Innholdet i den frie leken kan derfor også planlegges indirekte ved å sørge for at barna får allsidige og mangfoldige opplevelser, også gjennom deltakelse i arbeids og læringsvirksomhet.

  • Foreldresamarbeid
 • Det er lovens utgangspunkt at det er foreldrene som har hovedansvaret for barnets omsorg og oppdragelse. Barnehagen skal derfor drives i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Vi i Store Ljan Barnehage ser på barnehagen som et supplement til hjemmet.
 • Med samarbeid menes regelmessig kontakt mellom barnehagen og foreldrene der en utveksler informasjon og drøfter spørsmål og problemer som kan oppstå. Begge parter sitter inne med erfaring og kunnskap om barnet som kan være til hjelp i arbeidet.
 • Gjensidig åpenhet og tillit er et viktig grunnlag for samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene.
 • Foreldrene må ha trygghet for at de kan ta opp alt som opptar dem i forhold til barnet, selv om dette skulle innebære kritikk av barnehagen. Av hensyn til barna ønsker vi at negative saker ikke tas i garderoben, men rettes direkte til ped.leder, gjerne pr. telefon. Spørsmål som synes vanskelig å ta opp med hver enkelt avdeling kan rettes til styrer eller avdelingens SU representant

Samarbeidsutvalg /SU

Cathrin Fiskerstrand

Michelle Moore Engeby

Linda Kronen Sømme

Thomas Sannum

Siw Hjellen Hauge

Line Lauring

Ellen Netland

Mailadresse til SU: sustoreljan@gmail.com

slide10

Skolens høstferie 3. – 7. okt.

Barna skal få erfaring med og kjennskap til noe av det som skjer i naturen om høsten.

Håvar 1982

Ida 1989

Aldersbest. gr

Høstfest

Aldersbest. gr

Dugnad

Barnehagens hjemmeside

www.storeljan@barnehage.no

Passord:

Aldersbest. gr

Dugnad

Fellessamling

Aldersbest. gr

 • Fødselsdager
 • Vi ønsker at barna skal bli lagt ekstra merke til på en positiv måte på fødselsdagen sin og ha følelsen av at dette er deres dag.
 • Fødselsdagsbarnet får sitte i ”Kongestol”
 • Barnet får velge hva avdelingen skal spise til formiddagsmåltidet
 • Vi lager smoothies, frossen yoghurt eller fruktsalat til dessert
 • Fødselsdagskrone
 • Få med bilde hjem
 • Barnet blir ”kastet” i været antall ganger de er år påfølgende fellessamling

William 3 år

Mats 3 år

Dugnad

11.10 er det vaskedugnad på Tussi og Nasse Nøff

18.10 er det vaskedugnad på Ole Brumm og Tigergutt

Begge dager begynner dugnaden kl.17.00 med servering av pølser. Det er også fellesområder som skal vaskes. Kan du ikke komme når din avdeling har dugnad, så kom den andre datoen.

Høstfest

Førskolebarna handler inn grønnsaker

Fellessamling torsdag 13. kl. 14.00

De 3 yngste årskullene baker gulrotscones.

Vi spiser grønnsaker m/dipp og gulrotscones i festgrupper

Fruktsalat til andre måltid.

slide11

Aldersbest. gr

Iselin 1 år

Siw 1960

Fellessamling

Aldersbest. gr

Aldersbest. gr

Sebastian 2 år

Fellessamling

Aldersbest. gr

Julebord kl. 19.30

Adventsstund

 • Kropps- bevissthet
 • Vi ønsker at barna skal utvikle større bevissthet om egen kropp og større ferdighet i å bruke kroppen i ulike sammenhenger.
 • Barna skal også utvikle forståelse og respekt for egen og andres kropp og forståelse for at alle er forskjellige.
 • Dette gjøres gjennom:
 • Fysisk aktivitet
 • Uformelle samtaler
 • Samlingsstunder
 • Fri lek
 • Gjennom leken bearbeides tanker, følelser og erfaringer.
 • Barna lærer ulike roller
 • begrepsområdet utvides
 • Språket stimuleres
 • Fantasien stimuleres
 • Sosialiseringsprosessen stimuleres
 • Grov / fin motorikk trenes
 • Leken gir kreativ og intellektuell vekst.
 • Vi ønsker at barna skal utvikle omsorg på tvers av alder og kjønn.
 • Tid avsatt til lek gir valgmuligheter når det gjelder:
 • lekekamerater
 • aktiviteter
 • Vi voksne observerer og organiserer lekegrupper ved behov. De voksne er modeller og går inn i leken på barnas premisser.

Samlinger

Gjennom samlingsstunder ønsker vi å formidle konkrete kunnskaper og holdninger.

Vi ønsker å stimulere språk og utvide begrepsområdet for barna.

Vi ønsker at barna skal utvikle evnen til vente på tur og lytte til andre «ta vare på hverandre».

slide12

Omsorg og oppdragelse

 • Trygghet og omsorg er av den aller største betydning i de første leveårene. Omsorg i barnehagen handler både om relasjonen mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Muligheten for å kunne gi og ta imot omsorg er grunnlaget for utvikling av sosial kompetanse. Voksne er rollemodeller med alt vi sier og gjør.
 • Oppdragelsen er en prosess, og skal skje i nært samarbeid med hjemmet. Barn trenger å oppleve en sammenheng i tilværelsen for å kunne føle seg trygge. Forutsetningen for at vi skal kunne klare dette er at foreldre og personale bygger opp et gjensidig tillitsforhold. Personalet må være tydelig tilstede og engasjert i barnets trivsel og utvikling. Vi ønsker en åpen dialog i forhold til samarbeidet rundt barna og hvordan barn og foresatte trives i barnehagen. Ris og ros mottas med takk!
  • Barns medvirkning
 • Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barna skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
 • (Barnehageloven §3)
 • De voksne skal se ting ut i fra barnas perspektiv, og behandle barna med samme respekt som vi gjør med voksne.
 • Det er de voksne som setter rammene, men det skal være rom for fleksibilitet. Dersom det er et område som fenger barna vil det bli vurdert om dette er noe som videreføres og videreutvikles, og da muligens på bekostning av andre planer. Det er ikke alltid barnas innspill kan gripes ”der og da”, men da vil personalet prøve å notere seg dette og bringe det inn i senere planer.
  • Inkludering og likeverd
 • Inkludering er fundamentet i barnehagens verdigrunnlag. Barnehagen skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet i forhold til
 • funksjonsnivå, alder, kjønn, kultur/ språk og familiebakgrunn. Rammeplanen er tydelig på at barnehagen skal være et inkluderende fellesskap med plass til det enkelte barn. Personalet har ansvar for at alle barn får oppleve at de selv og alle i gruppen, er betydningsfulle personer for fellesskapet.
 • Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold. Inkludering betyr at man må endre
 • helheten, slik at alle finner en plass der. Miljøet og barnet må tilstrebes å ha en gjensidig tilpasning. Inkludering er en kontinuerlig prosess, som man aldri blir ferdig med. Barn skal være inkludert - ikke bare plassert i en barnehage.
slide13

Vi ønsker at barna skal oppleve gleden over å lage, og gi til andre.

Vi ønsker at barna skal få ta del i tradisjonen med julebakst.

Baking

Adventsstund

Hver mandag i adventstiden er det adventsstund på kjøkkenet kl 10.15

Barna skal få kjennskap til norske juletradisjoner, og hvorfor vi feirer jul.

Baking

Adventsstund

Bake lussekatter

Adventsstund

Adventsstund

Eva 1964

Nina 1971

Lukas 5 år

Johannes 5 år

 • Luciafeiring 13.12
 • Førskolebarna møter 07.15. Ha med hvit skjorte, vi ordner med glitter
 • Fra 07.30 Kaffe og lussekatter på avd.
 • Førskolebarna går i Luciatog i barnehagen kl. 07.40
 • Etter toget, store avdelinger synger på kjøkkenet
 • Vi ønsker at barna skal få kjennskap til sagnet om Lucia og tradisjoner knyttet til dette.
 • Nisseleting 20.12
 • Vi går fra barnehagen kl. 08.00.
 • Foreldre og søsken er gjerne med.
 • Vi håper å finne nissen i nærområdet til barnehagen.
 • Vi ønsker at barna skal få kjennskap til julenissen i tradisjonen, og oppleve undring, spenning og stemningen rundt dette.

Luciafeiring

Synger i Ljan Kirke

Nisseleting

Nissefest

Christian 5 år

 • Synger i kirken Julaften kl. 14.30
 • Vi tar imot barna fra Ole Brumm og Tigergutt fra kl. 14.00 på de bakerste benkene i Ljan kirke.
 • Barna synger
 • Barn som har gått i barnehagen før er velkomne til å hjelpe til
 • Nissefest 21.12
 • Foreldre er velkomne til å smake på julebakst fra kl. 15.00.
 • Vi håper på å få noen til å spille litt julemusikk for oss.
slide14

Likestilling

 • Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn. Gutter og jenter skal ha like muligheter til å bli sett og hørt og oppmuntres til å delta i alle aktiviteter i barnehagen. Barnehagens materiell og utstyr skal stimulere til allsidig lek.
 • Her kreves en reflektert holdning til kjønnsroller. Barnehagen skal legge til rette for at barn kan opparbeide mot og selvtillit til å være seg selv og velge fritt ut fra hvem de er, mer enn de forventninger som ligger i kjønnsrollene.
 • Vi legger til rette for allsidig lekestimulering for både gutter og jenter. De voksne mannlige og kvinnelige ansatte er gode rollemodeller i forhold til at alle kan utføre de samme oppgavene uavhengig kjønn. Vi har ingen inndeling i jente- eller guttegrupper, men stimulerer barna slik at alle blir kjent med ting som tradisjonelt blir betegnet som jente- og gutteaktiviteter.
  • Progresjon
 • I barnehagen får barn mange opplevelser og lærer daglig noe nytt gjennom lek og aktiviteter. Det de lærer, opplever og skaper vil være forskjellig fra barn til barn. Alt etter modning, alder og barnas egne ønsker. Opplevelser, aktiviteter og utfordringer øker ofte i takt med alder.
 • Antall år et barn er i barnehage før skolestart kan variere, likevel er det naturlig å tenke at noen aktiviteter skal tilpasses og kanskje også forbeholdes de enkelte aldersgrupper. Alle behøver ikke være med på alt. Dermed kan barnehagen skape en naturlig progresjon i aktivitetene og bidra til utfordringer for barna slik at de har noe strekke seg etter.
 • Barnehagen har felles årsplan for hele barnehagen. Årsplanen er ikke detaljert, fordi hver gruppe skal tilpasse temaet etter aldersgruppe og interesse.
 • Det vil være noen felles temaer for hele barnehagen.
  • Planer for overgang barnehage- skole
 • Det skal legges til rette for at barn kan ta avskjed med barnehagen på en god måte, glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for at dette skjer.
 • Dersom det er behov for spesiell tilrettelegging for enkeltbarn, skjer dette i nært samarbeid med barnets hjem.
slide15

Vi ønsker at barna skal få være med å feire barnehagens bursdag og føle tilhørighet til barnehagen vår.

Salgsutstilling

Dona 1954

Aldersbest. gr

Planleggingsdag

Erika Linn 5 år

Barnehagen 21 år

Aldersbest. gr

Planleggingsdag

Robin 4 år

Michael 5 år

Aldersbest. gr

Fellessamling

Andreas 3 år

Aldersbest. gr

Alexander 4 år

Alma 2 år

Carl-Oscar 3 år

Trygve 4 år

Edward 1 år

Mateo 4 år

 • Salgsutstilling 6.1
 • Barna lager 2 arbeid hver.
 • Torsdag 5.1 er det salgsutstilling.
 • Pengene går til veldedig formål
 • Foreldrene ser på utstilling og kjøper sitt barns bilder.
 • Bildene koster det foreldrene ønsker å gi
 • Vi ønsker at barna skal få kunnskap om hjelpearbeid, og kunne bidra til at andre barn får en bedre hverdag.
 • Sang
 • Vi ønsker at barna skal bli glade i å synge.
 • Vi ønsker at barna skal bli kjent med forskjellige sanger og sangtradisjoner.
 • For å oppnå disse målene har vi:
 • Spontansang
 • Fellessamling hver annen fredag for hele barnehagen
 • Samlingsstunder.
 • Sanger tillagt emnene
slide16

Skolens vinterferie 20. – 24.feb.

Fellessamling

Aldersbest. gr

Markus 1992

Aldersbest. gr

Birgithe 1965

Fastelavn og karneval

Bake

fastelavnsboller

Mikkel 3 år

Ola 1977

Lisbeth 1953

Trafikk

Vi ønsker at barna skal få forståelse for trafikkregler og viktigheten av å benytte disse.

Vi samtale om trafikkregler og rettleder barna i trafikken på turer.

Formingsaktiviteter

Gjennom ulike formingsaktiviteter opplever barna glede ved å lage noe selv, oppøver ferdigheter i å uttrykke seg billedlig og stimulerer fantasi og skaperevne.

Fredag 17.2

Vi feirer fastelavn med boller, fellessamling, slår katta ut av sekken og karneval. Tema for karneval kommer senere.

slide17

Aldersbest. gr

Fellessamling

Aldersbest. gr

Fellessamling

Aldersbest. gr

Aldersbest. gr

Emeli 6 år

Fellessamling

Påskefrokost

Aldersbest. gr

Baking

Barna skal få kjennskap til hvordan vi lager forskjellige bakverk. Gjennom bakeaktiviteter får barna erfaring med begrepene rundt mål og vekt.

Være med å lage deig. Bake boller, rundstykker, pizza og lignende

Selma 5 år

Litteratur

Vi ønsker at barna skal få et positivt forhold til – og erfaring med forskjellige typer litteratur.

Gjennom bruk av litteratur utvides barnas språk, begreps- og opplevelsesområde, konsentrasjon og fantasi

Vi bruker litteratur i små og store grupper for kosens skyld og tilknyttet forskjellige emner og temaer.

Karoline 6 år

Linnea 4 år

Marie 4 år

Oliver 5 år

Påskefrokost onsdag 28.3

Alle foreldre er velkomne til frokost i barnehagen fra kl. 07.30

slide18

Påske

Ellen 1959

Fellessamling

Aldersbest. gr

Carina 1986

Aldersbest. gr

Maral 1991

Wenche 1962

Påske

Fellessamling

Påske

Aldersbest. gr

Påske

Påske

Påske

Påske

Påske

Tale 6 år

Barnehagens hjemmeside

www.storeljan@barnehage.no

Passord:

Planleggingsdag

Påske

Omsorg

Barna skal utvikle konkret forståelse for omsorgsbegrepets betydning og rekkevidde, samt å få erfaring med ulike måter å vise omsorg på.

Omsorgsbegrepet integreres i alle emner og aktiviteter samt understrekes det i forhold til mennesker og dyr, materiell og miljøet som helhet.

Omsorgsbegrepet knyttes til hverdagslige hendelser og aktiviteter gjennom samtale, grensesetting og utvikling av regler og rutiner

De voksne viser omsorg i praksis, bl.a. ved at barna blir møtt individuelt

Oda 3 år

Aurora 4 år

Arthur 5 år

Hedda 3 år

Simon 5 år

Lily Mari 3 år

Kira 5 år

Barnehagens styre:

Sven Lindbäck

Cathrin Fiskerstrand

Thomas Sannum

Camilla Helgø Fossberg

Nina Blomhoff

Eva Jonsbøl

Maria Brevik

Kari Anne Ovesen

slide19

Planleggingsdag

Fri

Aldersbest. gr

Elias 2 år

Aldersbest. gr

Overnatting førsk.barna

Fellessamling

Felix 2 år

Mia 1991

17.Mai og

Kr. Him. dag

17. Mai tog

Aldersbest. gr

Liam 2 år

Pinse

Fellessamling

Linea 5 år

Aldersbest. gr

Pinse

 • 16.MAI
 • Vi går i tog fra barnehagen presis kl. 15.30. Juniorkorpset spiller.
 • Førskolebarna går i flaggborg.
 • Du kan få en kopp kaffe fra kl. 15.00
 • 10.5 Overnatting for førskolebarna
 • Ca kl. 15.00, førskolebarna reiser på Solli bowling.
 • Vi spiller bowling og spiser pizza på Peppes.
 • Reiser til barnehagen, spiser godteri
 • Sover i barnehagen
slide20

Dugnad

Dugnad

Fellessamling

Aldersbest. gr

Tailin 5 år

Magnus 6 år

Aldersbest. gr

Sommerfest

Adrian Rafael 6 år

Lise 6 år

Fellessamling

Line 1973

 • Sommerfest 13.6
 • Begynner kl. 16.00
 • Slutter kl. 18.00
 • Det er lister på avdelingen med spørsmål om hva du vil bidra med
 • Underholdning av Ole Brumm og Tigergutt
 • Utdeling av diplomer til førskolebarna.
 • Servering av pølser

Sett av helgen 2. og 3. juni.

Da blir det dugnadshelg med grillfest for voksne og barn om kvelden den 2.6

slide21

Lill 1957

Emil 3 år

Olivia 2 år

Mathias 2 år

Pia 2 år

Barnehagen er stengt uke 28, 29. Stengt også uke 30 hvis det er få familier som har behov.

Linus 4 år

God sommer!

Barnehagens hjemmeside

www.storeljan@barnehage.no

Passord: