1 / 8

Soli

Soli. A) Soli bezkyslíkatých kyselin názvosloví viz halogenidy a sulfidy. Soli. B) Soli kyslíkatých kyselin vznikají náhradou 1 nebo více vodíku v molekulách kyselin atomem kovu nebo amonnou skupinou pokud má kyselina více vodíků může nahradit všechny nebo jen některé  hydrogensoli.

topper
Download Presentation

Soli

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Soli A) Soli bezkyslíkatých kyselin • názvosloví viz halogenidy a sulfidy

  2. Soli B) Soli kyslíkatých kyselin • vznikají náhradou 1 nebo více vodíku v molekulách kyselin atomem kovu nebo amonnou skupinou • pokud má kyselina více vodíků může nahradit všechny nebo jen některé hydrogensoli

  3. Soli • názvy jsou dvouslovné: • podstatné jméno je odvozeno od názvu kyseliny: • kyselina dusičná  dusičnan • oxidační číslo zbytku kyseliny je vždy záporné, má číselnou hodnotu podle počtu odtržených vodíků • přídavné jméno je odvozeno od názvu kovu s příslušnou příponou podle oxidačního čísla • stále platí, že součet oxidačních čísel musí být roven 0

  4. Soli Pokuste se utvořit vzorce následujících solí: síran sodný dusičnan hlinitý fosforitan vápenatý dusitan amonný fosforečnan hořečnatý siřičitan železitý

  5. Soli Pokuste se utvořit vzorce následujících solí: dusnatan draselný chroman měďný uhličitan rtuťnatý dusičitan chromitý chlorečnan hlinitý dusnan zinečnatý

  6. Soli Pokuste se utvořit vzorce následujících solí: síran manganičitý siřičitan olovičitý křemičitan draselný boritan chromový jodistan ciničitý hydrogensíran hořečnatý

  7. Soli Pokuste se utvořit názvy následujících solí: KNO3 Al2(SO3)3 Pb(CO3)2 CuNO2 Pb(NO3)2 KNO2 Na2SO3

  8. Soli Pokuste se utvořit názvy následujících solí: Al2(SO4)3 PbCO3 CuNO3 Pb(NO2)2 Pb(CO3)2 KNO2 Na2SO4 Pb(NO3)2

More Related