Download
rozpuszczalno soli n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ROZPUSZCZALNOŚĆ SOLI PowerPoint Presentation
Download Presentation
ROZPUSZCZALNOŚĆ SOLI

ROZPUSZCZALNOŚĆ SOLI

185 Views Download Presentation
Download Presentation

ROZPUSZCZALNOŚĆ SOLI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ROZPUSZCZALNOŚĆSOLI

  2. 1. WODA JAKO ROZPUSZCZALNIK W CZĄSTECZCE WODY PARY ELEKTRONOWE TWORZĄCE WIĄZANIE CHEMICZNE SĄ PRZESUNIĘTE W KIERUNKU ATOMU TLENU, KTÓRY MA WŁAŚCIWOŚCI SILNIEJSZEGO PRZYCIĄGANIA ELEKTRONÓW NIŻ ATOM WODORU. ŁADUNKI SĄ ROZŁOŻONE NIESYMETRYCZNIE. PRZY ATOMIE TLENU SKUPIONY JEST NADMIAR ŁADUNKU UJEMNEGO, A PRZY ATOMIE WODORU NADMIAR ŁADUNKU DODATNIEGO. CZĄSTECZKA WODY JEST DIPOLEM. POLARNA BUDOWA UŁATWIA ROZPUSZCZANIE W NIEJ WIELU SUBSTANCJI, A PRZEDE WSZYSTKIM SOLI MINERALNYCH.

  3. 2. ROZPUSZCZALNOŚĆ OKREŚLA NAM LICZBĘ GRAMÓW SUBSTANCJI JAKĄ MAKSYMALNIE MOŻEMY ROZPUŚCIĆ W 100 g ROZPUSZCALNIKA W DANEJ TEMPERATURZE I POD STAŁYM CIŚNIENIEM.

  4. 3. ROZPUSZCZALNOŚĆ MOŻNA PRZYSPIESZYĆ: POPRZEZ WZROST TEMPERATURY POPRZEZ ROZDROBNIENIE SUBSTANCJI POPRZEZ MIESZANIE ROZTWORU

  5. 4. TABLICA ROZPUSZCALNOŚCI R - substancja dobrze rozpuszczalna (rozpuszczalność powyżej 1 g w 100 g wody)TR - substancja o niewielkiej rozpuszczalności, strąca się przy odpowiednim stężeniu roztworu (rozpuszczalność 0,1 - 1 g w 100 g wody)NR - substancja praktycznie nierozpuszczalna, strąca się z rozcieńczonych roztworów (rozpuszczalność poniżej 0,1 g w 100 g wody)&& - zachodzą skomplikowane reakcje, lub substancja nie została otrzymana

  6. ZAD. DOM. ĆW. 26, 27, 28, 33, 34 STR. 16-18 PRZYPOMNIEĆ SOBIE O STĘŻENIU PROCENTOWYM