Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOLI PowerPoint Presentation

SOLI

172 Views Download Presentation
Download Presentation

SOLI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SOLI RZ - 18. 9. 2006

 2. VZNIK VLASTNOSTI NÁZVOSLOVÍ ZÁSTUPCI KONEC

 3. VZNIK SOLÍ Definice – jsou chemické sloučeniny složené z kationtů kovů a aniontů kyselin

 4. VZNIK SOLÍ Anionty kyselin vznikají odtržením 1 nebo více vodíků z molekuly kyseliny HNO3 H + + NO3- kationt aniont

 5. VZNIK SOLÍ

 6. VZNIK SOLÍ • slučování kovu a nekovu • neutralizací • reakcí kyselinotvorného oxidu a hydroxidu • reakcí hydroxidotvorného oxidu a kyseliny • reakcí kyseliny a kovu

 7. VZNIK SOLÍ • slučování kovu a nekovu 2 K + Cl2  2KCl sůl kov nekov • neutralizací AgOH + HCl AgCl + H2O sůl voda hydroxid kyselina

 8. VZNIK SOLÍ • reakcí kyselinotvorného oxidu a hydroxidu N2O5 + 2NaOH 2NaNO3 + H2O voda oxid hydroxid sůl • reakcí hydroxidotvorného oxidu a kyseliny Na2O + 2 HCl 2 NaCl + H2O voda oxid kyselina sůl

 9. VZNIK SOLÍ • reakcí kyseliny a kovu Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 kov kyselina sůl vodík

 10. VLASTNOSTI • v přírodě jako krystaly • velmi pevné vazby (iontové) • vysoké body tání a varu • v roztoku nebo taveniněvedou elektrický proud

 11. VLASTNOSTI • Proč mají soli vysoké body tání a varu, vysvětli! • Pročnevedou elektrický proud v krystalech?

 12. VLASTNOSTI • Uveď soli , které jsou rozpustné ve vodě. • Uveď soli nerozpustné ve vodě. • Jak ověříš, že daná sůl má vysoký bod tání? • Jak dokážeš, že přidáním většího množství soli bude mít roztok vyšší bod tání?

 13. NÁZVOSLOVÍ • z kationtu hydroxidu • aniontu kyseliny K+ OH - H+ Cl- K+ Cl-

 14. NÁZVOSLOVÍ Přípony pro jednotlivá kladná oxidační čísla: • -nan • -natan • -itan • -ičitan • -ičnan, -ečnan • -an • -istan • -ičelan

 15. NÁZVOSLOVÍ Postup při tvoření vzorce: Chlorečnan hlinitý 1. První slovo určuje zbytek kyseliny: +1 +5 -2 HClO3 H Cl O kyselina chlorečná chlorečnan 2. Odtrhneme všechny vodíky, vznikne zbytek : ClO3-

 16. Al +III ClO3 - NÁZVOSLOVÍ 3. Přidáme kationt dopředu před aniont: Al +III ClO3- 4. Doplníme křížovýmpravidlem: 3

 17. dusičnany • uhličitany • fosforečnany • sírany • křemičitany ZÁSTUPCI • podle koncovky do skupin

 18. dusičnany ZÁSTUPCI • Dusičnan sodný Čilský ledek, přírodní naleziště v Chile - hnojivo • Dusičnan draselný – KNO3 Salnytr nebo sanytr - hnojivo, přísada do střelného prachu, do uzenin (červené maso)

 19. ZÁSTUPCI fosforečnany • Všechny základní se užívají jako fosforečná hnojiva

 20. sírany ZÁSTUPCI • síran měďnatý – modrá skalice = pentahydrát síranu měďnatého CuSO4 . 5 H2O - k likvidaci plísní (postřiky) - do bazénů proti řasám • síran sodný, draselný - hnojiva

 21. sírany ZÁSTUPCI • sádra CaSO4 .  H2O • - vzniká ze sádrovce CaSO4 . 2H2O • pálením se sádrovec zbavuje vody • Sádra tvrdne působením vody (přijímá ji)!!! • Vždy se sype sádra do vody • Umíchá se řidší kašička • Užití = pojivo, výtvarný materiál

 22. uhličitany ZÁSTUPCI • Uhličitan sodný – Na2CO3 • soda, vyráběná v historii z popela • Ke změkčování vody, při výrobě skla • Hydrogenuhličitan sodný – NaHCO3 • Jedlá soda • K pečení perníků, v kuchyni

 23. uhličitany ZÁSTUPCI • Uhličitan draselný – K2CO3 • potaš • při výrobě skla • Uhličitan vápenatý – CaCO3 • Vápenec • K výrobě páleného a hašeného vápna

 24. uhličitany Výroba vápna: ZÁSTUPCI • Vápenec se zahřeje na vysokou teplotu • Rozloží se na CaO = pálené vápno a CO2= oxid uhličitý • Přidáním vody vzniká Ca(OH)2 = hašené vápno • Vápno + písek = malta • Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O

 25. ZÁSTUPCI křemičitany • Obsažené v kaolínu, v hlíně a písku • Užívané pro výrobu keramiky a porcelánu

 26. KONEC