slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Předškolní pedagogika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Předškolní pedagogika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Předškolní pedagogika - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Předškolní pedagogika. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK. Zabývá se výchovou a vzděláváním dětí ve věku tři až šest let. Pro děti v tomto věku není však povinná. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Předškolní pedagogika' - tomas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Předškolní pedagogika

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide2
Zabývá se výchovou a vzděláváním dětí ve věku tři až šest let.
 • Pro děti v tomto věku není však povinná.

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide3
Cílem předškolní výchovy: je optimální rozvoj dítěte v oblasti motorické, emocionální, kognitivní, etické a sociální.

Úkolem předškolní pedagogiky je vytvořit takové podmínky (možnosti v prostoru a čase), aby se osobnost dítěte mohla rozvíjet v celé šíři.

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide4

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Rámcový program předškolního vzdělávání vymezuje 3 následující cíle:

 • rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 • osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
slide5
Vznik a vývoj předškolních zařízení na našem území
 • opatrovny – první veřejné instituce pro hlídání předškolních dětí, Jan Vlastimír Svoboda – první učitel opatrovny, své poznatky shrnul v díleŠkolka
 • mateřské školy –od roku 1869, byly to veřejné bezplatné instituce, třída až pro 70 dětí
 • v 1. polovině 20. stol. – změna organizace MŠ, prosazuje se volný pohyb, volná hra, vzdělávání prostřednictvím aktivity dítěte

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide6
Meziválečné období je poznamenáno snahou legislativně zařadit MŠ ke vzdělávacím institucím
 • Vývoj předškolní výchovy v 2. polovině 20. stol. až do r. 1989 - rozvoj zaměstnanosti po r. 1948 vede k vytváření míst pro děti v předškolních zařízeních, předškolní výchova se odvolává na sovětské zkušenosti
 • 60. léta - ve znamení rozpracování obsahu všech výchovných složek podle komunistické výchovy

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide7

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

 • v 70. letech vzniká Program výchovné práce, vymezuje úkoly k plnění, převažují slovní metody, obrázky nahrazují bezprostřední kontakt dětí se skutečností, zesiluje důraz na přípravu dětí na školu
 • v současnosti - po r. 1989 dochází k radikálním změnám, upouští se od direktivního stylu a prosazuje se osobnostní pojetí, které respektuje individuální potřeby dětí, podporuje svobodný, individualizovaný rozvoj osobnosti dítěte
slide8
Předškolní výchova v zemích EU
 • v EU mohou být do předškolní výchovy zařazovány děti ve věku od 3 nebo 4 let, školní docházka začíná v pěti až sedmi letech
 • rodiče si vybírají mezi institucemi organizovanými veřejnými úřady nebo provozovanými organizacemi v soukromém sektoru, ty patří do různých kategorií – např. církevní nebo poskytující alternativní vzdělání

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide9
Struktura činnosti dítěte předškolního věku

- činnost je projevem a zároveň podmínkou života

Pedagogický význam činností dítěte:

 • rozvíjí psychické funkce a vlastnosti
 • umožňují poznávání vnějšího světa a orientaci v něm
 • prostředek osvojování vědomostí, dovedností a návyků
 • podporují zdraví a fyzický rozvoj
 • umožňují a usnadňují socializaci

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide10
Hra

Podstata a význam dětské hry:

 • hra je interaktivní
 • hra je svobodná, spontánní a bez nátlaku
 • hra je zajímavá a příjemná
 • hra je otevřená, vynalézavá, nápaditá, tvořivá, divergentní

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide11
Druhy her -rozdělení do 2 skupin podle pravidel
 • Hry tvořivé – pravidlo není dáno, děti ho tvoří v průběhu hry, je proměnlivé
  • námětové– hry na něco, na někoho, dítě v nich uplatňuje svou představivost, sociální dovednosti…..
  • dramatizující– hry založené na tvořivé reprodukci
  • konstruktivní – hry založené na stavění, sestrojování, podporují rozvoj motoriky, myšlení…

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide12
Hry s pravidly - pravidlo je dáno předem, je neměnné
  • pohybové – hry, ve kterých si děti osvojují a koordinují složitější pohyby, rozvíjejí pohybové schopnosti, důvtip, pohotovost, učí se sladění vlastního pohybu s pohybem druhých
  • didaktické – spojuje se v nich spontánní činnost s učením, jsou zaměřeny na rozvíjení rozumových schopností (vnímání, představivost, myšlení, řeč), zpřesňování, doplňování, upevňování poznatků a jejich zařazování do systému

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide13
Podmínky dětské hry:
 • prostor
 • čas
 • podmínky

Úloha dospělého ve hře:

 • komentátor, podněcovatel, poradce – povzbuzuje, motivuje, inspiruje
 • partner, pomocník – je příkladem pro osvojování způsobů činností a chování
 • zprostředkovatel komunikace mezi dětmi – pomáhá při řešení konfliktů, při organizaci her

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide14
Úkolem učitelky v MŠ je:
 • vytvářet a organizovat podmínky pro hru
 • pomáhat dětem rozvíjet znalosti, dovednosti
 • využívat hru jako výchovný prostředek
 • přímé řízení – má vést k usměrnění dětí, doplnění jejich poznatků, zkušeností
 • nepřímé řízení – spočívá ve vytváření podmínek, nabídce prostředků, hra v podstatě probíhá bez zásahů učitelky

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide15

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Hračka - prostředek pro hru

Postavení hračky ve hře:

 • podnět pro hru - zvláště u mladších dětí přítomnost hračky vyvolává hrovou aktivitu, dítě si volí hru podle hračky, hračka ho motivuje k činnosti
 • doplněk hry - starší děti si nejprve volí námět hry a dodatečně, podle své potřeby, si vyhledávají hračky
slide16
Rozdělení hraček
 • hračky vlastní výroby - běžné předměty, které si dítě upravuje pro hru, např. vařečka nebo hračky, které si dítě samo vytváří z různých materiálů, např. z papíru
 • hračky polohotové – stavebnice, dítě použije k vytvoření hračky podle svých představ
 • hračky hotové

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide17
Požadavky na hračku

- kvalitní hračka splňuje 3 základní požadavky:

 • hygiena a bezpečnost
 • esteticképožadavky
 • pedagogické požadavky

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide18
Funkce hračky ve hře:
 • motorický stimul
 • rozvoj poznání
 • socializační funkce
 • diagnostická funkce
 • terapeutická funkce

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide19
Očekávání od hračky:
 • má působit na rozvoj všech složek dětské osobnosti
 • má podněcovat pohybový, smyslový, rozumový, citový vývoj dítěte
 • má rozvíjet v dítěti jeho společenské postoje a napomáhat k vytváření dobrých návyků
 • má probouzet a rozvíjet dětskou fantazii

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide20
Co hračka rozvíjí:
 • motoriku
 • smyslové vnímání
 • poznání
 • myšlení a řeč
 • city
 • vůli
 • sociální vztahy
 • povahové rysy

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide21
Kvalitní hračka je:
 • výchovně hodnotná
 • přiměřená vývojové úrovni
 • jednoduchá
 • technicky bezvadná
 • hygienicky nezávadná
 • variabilní
 • bezpečná
 • vkusná

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide22
Učení

- forma poznávání a osvojování zkušeností

Je to činnost, kterou dítě získává, rozšiřuje a prohlubuje poznatky, dovednosti, návyky, na základě které mění své chování, vlastnosti osobnosti.

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide23
Druhy učení
 • učení spontánní
   • pozorování
   • prohlížení
   • rozhovory
   • sledování televize, rozhlasu
   • činnosti
 • řízené učení
   • promyšlené poučování
   • pozorování
   • rozhovory

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide24
individuální učení
 • skupinové učení
 • hromadné učení

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide25
Výchovné prostředky
 • přírodní prostředí
 • sociální klima
 • věcné prostředí
 • umění
 • informační media

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide26
Názory klasiků na předškolní výchovu

Jan Amos Komenský

Cíl předškolní výchovy je konkretizován v obsahu výchovy tělesné, rozumové, jazykové, volní, náboženské i výchovy k činnostem. Všechny výchovné složky mají tvořit jednotu a být ve shodě s vývojem dítěte.

Myšlenky o výchově předškolního věku Komenský zpracoval v Informatoriu školy mateřské, ale také ve Velké didaktice a ve Vševýchově.

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide27

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Jean Jacgues Rousseau

Smyslem je přirozená výchova v harmonii s procesem růstu a vývoje.

Celá výchova je založena na rozvoji přirozených sil a sklonů bez jakéhokoli znásilňování dětské vůle.

Své myšlenky vyjádřil v díle Emilčili O výchově.

slide28

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fridrich Fröbel

zakladatel dětských zahrádek

Výchovu chápe jako uvědomělé a cílevědomé působení na vývoj člověka, jež poskytuje podněty a prostor k samoučení, sebevýchově a sebevzdělání.

slide29

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Marie Montessori

italská lékařka

Naučit se poskytovat prostřednictvím vnějších předmětů odpovídající výživu vnitřním potřebám a naučit se používat všeobecně možnosti svobodného vývoje.

slide30
Význam a poslání předškolních zařízení

Mateřská škola plní dvojí poslání

 • sociální – poskytuje dětem útočiště v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání
 • pedagogické – optimálně rozvíjí osobnost dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální v souladu s jeho věkovými a individuálními zvláštnostmi

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide31

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Základní funkce současné mateřské školy

 • MŠ jako místo rozvoje dětí
 • MŠ jako model lidského společenství
 • MŠ jako podpora rodičovských kompetencí
 • MŠ jako místo pro děti v obci
slide32

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Důvody, které hovoří pro nezbytnost MŠ

 • bezpečná místa na hraní
 • místa kde mohou navazovat kontakty
 • rodiče potřebují mít zařízení, ve kterých jsou děti

zaopatřeny

 • pomoc při přechodu z intimní skupiny dnešní

rodiny do širší společnosti

slide33

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Důvody, proč dnes rodiče posílají děti do mateřské školy

 • ekonomické
 • pedagogické
slide34
Zákonné normy
 • Zákon č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – část druhá – předškolní vzdělávání
 • Vyhláška ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide35

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Struktura činností v mateřské škole

 • Základní péče
 • přijímání a propouštění dětí
 • pobyt venku
 • stravování
 • hygiena
 • spánek
slide36

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

2) Hrové činnosti a pohybové aktivity

 • spontánní hrové aktivity
 • spontánní pohybové aktivity
 • programově řízené činnosti
slide37
Organizační formy v mateřské škole

Jsou to organizační jednotky, které mají ustálené používání vhodných prostředků.

 • ranní hry - hrové a pohybové aktivity
 • ranní kruh (komunikativní kruh)
 • zaměstnání
 • denní cvičení
 • pobyt venku
 • odpolední zájmová činnost

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide38
Pojetí současného předškolního vzdělávání podle rámcového programu

RVP definuje:

 • kvalitu předškolního vzdělávání
 • stanovuje požadavky, které zajišťují srovnatelnou kvalitu vzdělávání pro všechny děti
 • vytváří rozmanitou vzdělávací nabídku

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide39

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Obsah předškolního vzdělávání

Struktura obsahu RVP je koncipována do jednotlivých oblastí:

 • biologické
 • psychologické
 • interpersonální
 • sociálně-kulturní
 • environmentální
slide40
Přehled základních pojmů
 • prožitkové učení -spontánní učení dítěte na základě zkušenosti, prožitku
 • prožitkové učení řízené -organizované učení
 • integrované (tematické) učení
 • činnostní učení - jedinec projevuje vlastní iniciativu

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide41
Kooperativní učení -založené na vzájemné spolupráci dětí
 • Klíčové kompetence -soubor požadavků na vzdělávání, zahrnující podstatné vědomosti, dovednosti a schopnosti univerzálně použitelné

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

slide42
Výchovné modely současné MŠ

Osobnostně orientovaný model

-současná mateřská škola je programově přístupná všem dětem, bez rozdílu kulturního prostředí, národnosti či etnické příslušnosti, je pedagogicky otevřená všem dětem hendikepovaným i talentovaným

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK