Priorita lidsk zdroje
Download
1 / 67

Priorita Lidské zdroje - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Priorita Lidské zdroje. Zlata Houšková SKIP [email protected] O čem budeme mluvit. Lidé za pultem Co je v Koncepci Národní soustava povolání (NSP) Národní soustava kvalifikací (NSK) Celoživotní vzdělávání knihovníků (CŽV) Pár aktualit navíc. Lidé za pultem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Priorita Lidské zdroje' - tiva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

O em budeme mluvit
O čem budeme mluvit

 • Lidé za pultem

 • Co je v Koncepci

 • Národní soustava povolání (NSP)

 • Národní soustava kvalifikací (NSK)

 • Celoživotní vzdělávání knihovníků (CŽV)

 • Pár aktualit navíc


Lid za pultem
Lidé za pultem

 • Nejsilnější a zároveň nejrizikovější faktor knihovny; dokáže odstranit a kompenzovat téměř všechny bariéry v knihovně, ale také největší bariéry pro uživatele v knihovně vytvořit

 • Lidský faktor (=knihovník) se obvykle dost podceňuje, a přitom bývá nejčastější příčinou selhání i uznání, úspěchů i bariér…

 • Vše je výsledkem působení lidí v knihovně, jejich kvalifikace a dalších kompetencí a vlastností


Lid za pultem1
Lidé za pultem

 • Jak nás vidí veřejnost, jaká je prestiž naší profese:

 • Na jedné straně jako velmi vzdělané, chytré, informované. Ale je to pravda? Nedlužíme této pověsti něco? Jak jsme na tom se znalostí literatury, jak a CO čteme? Jak to prezentujeme a využíváme k posílení prestiže knihovny jako instituce veřejné služby?

 • Na druhé straně jako chudé, ekonomické outsidery (nevhodné povolání pro perspektivu mladých…). Kdo v knihovně vlastně tedy pracuje? Viz Analýza…


Lid za pultem2
Lidé za pultem

 • Kdo to je

 • Co mají znát

 • Co mají umět

 • Co mají znát z obecného

 • Jací mají být


Knihovn k
Knihovník

 • Knihovník akvizitér

 • Knihovník katalogizátor

 • Knihovník pracovník správy fondů

 • Knihovník v přímých službách*

 • Referenční knihovník

 • Knihovník správce digitální knihovny

 • Knihovník v knihovně pro děti


Samostatn knihovn k
Samostatný knihovník

 • Samostatný knihovník akvizitér

 • Samostatný knihovník katalogizátor

 • Samostatný knihovník pracovník správy fondů

 • Samostatný referenční knihovník

 • Samostatný knihovník správce digitální knihovny

 • Samostatný knihovník v knihovně pro děti

 • Samostatný systémový knihovník

 • Samostatný knihovník metodik


Knihovn k specialista
Knihovník specialista

 • Knihovník specialista akvizitér

 • Knihovník specialista katalogizátor

 • Knihovník specialista pracovník správy fondů

 • Referenční knihovník specialista

 • Knihovník specialista správce digitální knihovny

 • Systémový knihovník specialista

 • Knihovník specialista metodik

 • Knihovník specialista v knihovně pro děti


Co mus um t
Co musí umět ?

 • Podívejme se…


Lid za pultem3
Lidé za pultem

 • Komunikační dovednosti ve formě ústní, písemné i prostřednictvím ICT; znalosti principů komunikace s handicapovanými (v mnoha významech toho slova); empatie i asertivita, emoční inteligence; dodržování zásad etiky a etikety


Lid za pultem4
Lidé za pultem

 • Od knihovníka, zejména ve službách, se tedy dále očekává rychlost, přívětivost, ochota, vstřícnost, oproštění od předsudků, rovný přístup k uživatelům, kooperativnost v rámci instituce, systému knihoven i širším kontextu, fyzická dispozice k výkonu práce, kreativita, schopnost rychlého rozhodování, pečlivost, flexibilita, vytrvalost, přístup k práci, výkonnost, profesionalita, otevřenosti ke změnám a všechno to ostatní…


Co to tedy p edev m znamen
Co to tedy především znamená

 • Nutnost odborného (a dalšího) vzdělání

 • Nutnost trvalého inovování, prohlubování a rozšiřování profesní kvalifikace

 • Navíc profesní kvalifikace nestačí; i dokonalý odborník potřebuje další kompetence a vlastnosti…


Zhodnocen lidsk ch zdroj
Zhodnocení lidských zdrojů

 • Dobrý personální management

 • Firemní kultura

 • Interní PR

 • Celoživotní vzdělávání knihovníků

 • Motivace pracovníků – finanční i jiná

 • Ztotožnění s posláním, úkoly, strategií knihovny


Priorita 19 c le
Priorita 19 – cíle

 • Zvyšovat kvalifikační úroveň pracovníků knihoven s cílem adaptovat je na rychle měnící se odborné nároky jejich profese

 • Na základě analýzy současného stavu zpracovat koncepci celoživotního vzdělávání pro oblast knihovnictví s důrazem na požadavky praxe 

 • Koncipovat a zavést systém akreditovaného celoživotního vzdělávání profesionálních knihovníků a informačních specialistů 


Priorita 19 c le1
Priorita 19 - cíle

 • Pokračovat v podpoře zvyšování kvalifikace neprofesionálních pracovníků knihoven formou pořádání vzdělávacích aktivit 

 • Zpracovat typové pozice knihovnických profesí v Národní soustavě povolání 

 • Vytvořit profesní kvalifikace v rámci Národní soustavy kvalifikací

 • Periodicky proškolovat manažery knihoven v oblasti moderního řízení lidských zdrojů 


Akreditace vzd l vac ch aktivit
Akreditace vzdělávacích aktivit

 • Akreditační proces na MK ČR: MK ČR zatím odmítá akreditovat knihovnické inovační a specializační kurzy s odůvodněním, že nemá legislativní oprávnění

 • Nabízená varianta „záštity“ není pro potřeby systému postačující

 • Další jednání a hledání možností

 • Zakotvit některé oblasti v Knihovním zákonu? Novela KZ = velmi obtížný krok s dalším časovým horizontem…


Vzd l vac aktivity
Vzdělávací aktivity

 • Vzdělávací aktivity různých subjektů probíhají jako dosud, bohužel se nezlepšuje (spíše naopak) jejich časová synchronizace a obsahová koordinace 


Knihovnick profese v nsp a nsk
Knihovnické profese v NSP a NSK

 • Národní soustava profesí (NSP, www.nsp.cz)

 • Národní soustava kvalifikací (NSK, www.narodni-kvalifikace.cz)


N rodn soustava povol n
Národní soustava povolání

 • Prostřednictvím Sektorových rad monitoruje a eviduje požadavky na výkon jednotlivých povolání na trhu práce

 • Sektorové rady pro všechny sektory národního hospodářství a jejich pracovní skupiny tvoří popisy požadavků pro jednotlivá povolání, typové pozice apod.

 • Vzniká otevřená, všeobecně dostupná databáze povolání, která odráží situaci na trhu práce


N rodn soustava povol n1
Národní soustava povolání

 • Zdroj informací pro oblasti lidských zdrojů a profesního vzdělávání ve všech stupních, posílení role zaměstnavatelů v těchto oblastech, základna pro budoucí mobilitu a flexibilitu na trhu práce v kontextu Evropské unie

 • Společně s Národní soustavou kvalifikací přináší důležité informace o kvalifikačních požadavcích ve všech úrovních vzdělávání


Z kladn prvky katalogu nsp
Základní prvky katalogu NSP

Povolání

Typová pozice

Menší jednotka práce

Povolání

Menší jednotka práce

Typová pozice


Z kladn prvky katalogu nsp1
Základní prvky katalogu NSP

 • Povolání (P): soubor souvisejících pracovních činností, vyžadujících soubor kompetencí, vyjadřuje společný kvalifikační základ souvisejících typových pozic a menších jednotek práce – př. KNIHOVNÍK

 • Typová pozice (TP): soubor pracovních činností, vycházejících z obvyklé dělby práce, vyžadujících soubor kompetencí, obsahuje např. pracovní činnosti, průměrné výdělky, kompetence, zastřešující povolání a podřízené MJP – př. KNIHOVNÍK - KATALOGIZÁTOR

 • Menší jednotka práce (MJP): část, specializace nebo průřezová součást typových pozic, popisuje specifická úzká zaměření prací existujících na trhu práce – př. JMENNÁ KATALOGIZACE MONOGRAFIÍ


Knihovn k hotovo
Knihovník – hotovo

 • Knihovník akvizitér

 • Knihovník katalogizátor

 • Knihovník pracovník správy fondů

 • Knihovník v přímých službách*

 • Referenční knihovník

 • Knihovník správce digitální knihovny (připraveno)

 • Knihovník v knihovně pro děti


Knihovn k specialista1
Knihovník specialista

 • Knihovník specialista akvizitér (2014)

 • Knihovník specialista katalogizátor

 • Knihovník specialista pracovník správy fondů (2014)

 • Referenční knihovník specialista

 • Knihovník specialista správce digitální knihovny (2015)

 • Systémový knihovník specialista (2015)

 • Knihovník specialista metodik (2015)

 • Knihovník specialista v knihovně pro děti (2015)


Samostatn knihovn k1
Samostatný knihovník

 • Samostatný knihovník akvizitér

 • Samostatný knihovník katalogizátor

 • Samostatný knihovník pracovník správy fondů (připraveno)

 • Samostatný referenční knihovník

 • Samostatný knihovník správce digitální knihovny (2013-4)

 • Samostatný knihovník v knihovně pro děti (2013-4)

 • Samostatný systémový knihovník (2014)

 • Samostatný knihovník metodik (2014)


Schv leno
Schváleno

 • Celková struktura: 23 typových pozic

 • V r. 2012: zveřejněno 11 schválených typových pozic

 • V r. 2013: hotovy 2 a připravují se 2 typové pozice

 • V r. 2014 – 2015: zbývajících 8 typových pozic


N rodn soustava kvalifikac
Národní soustava kvalifikací

 • Informační základna o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikacích (PK) v ČR

 • Legislativně zakotveno zákonem 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

 • Systémový rámec pro počáteční i další vzdělávání a uznávání výsledků učení

 • Most mezi vzděláváním a sférou výkonu práce


N rodn soustava kvalifikac1
Národní soustava kvalifikací

 • Obsahuje kvalifikační standardy seskupené do jednotlivých úrovní

 • Obsahuje hodnotící standardy kompetencí každé PK a podmínky pro autorizované osoby

 • Umožňuje srovnávání kvalifikací uznávaných v České republice s kvalifikacemi uznávaných v jiných evropských státech


Model vazeb nsp a nsk
Model vazeb NSP a NSK

NSP

NSK

Obory počátečního vzdělávání

Povolání

Úplné kvalifikace

1:1

Typová pozice

Další vzdělávání

Dílčí kvalifikace

1:1

Jiné formy učení

Menší jednotka práce

Dílčí kvalifikace

1:1


Nsk hotovo
NSK – hotovo

 • 2012 Návrhy profesních kvalifikací k typovým pozicím (před schválením na MŠMT):

 • Knihovník katalogizátor

 • Referenční knihovník

 • Knihovník akvizitér

 • Knihovník pracovník správy fondů

 • Knihovník v přímých službách

 • Knihovník v knihovně pro děti


Nsk hotovo1
NSK – hotovo

 • 2013 Návrhy profesních kvalifikací k typovým pozicím (předloženo stvrzovatelům):

 • Knihovník správce digitální knihovny (poslední PK z úrovně 4, tj. SŠ)

 • Samostatný knihovník akvizitér

 • Samostatný knihovník katalogizátor

 • Samostatný referenční knihovník

 • Samostatný knihovník správce fondu


N rodn soustava kvalifikac2
Národní soustava kvalifikací

 • 2014: dokončit úroveň 6 (VOŠ, Bc.):

 • Samostatný knihovník v knihovně pro děti

 • Samostatný knihovník metodik

 • Samostatný systémový knihovník

 • Samostatný knihovník správce digitální knihovny

  začít úroveň 7 (VŠ):

 • Knihovník specialista akvizitér

 • Knihovník specialista katalogizátor

 • Knihovník specialista správce fondů

 • Referenční knihovník specialista


N rodn soustava kvalifikac3
Národní soustava kvalifikací

 • 2015: dokončení zbývajících PK:

 • Knihovník specialista v knihovně pro děti

 • Knihovník specialista metodik

 • Systémový knihovník specialista

 • Knihovník specialista správce digitální knihovny


N rodn soustava kvalifikac4
Národní soustava kvalifikací

 • Náročný schvalovací proces:

 • Odborný garant z Národního ústavu vzdělávání

 • Stvrzovatelé

 • Ministerstvo kultury ČR

 • Národní ústav vzdělávání

 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • Mezitím vždy zapracování připomínek


N rodn soustava kvalifikac5
Národní soustava kvalifikací

 • Úplná profesní kvalifikace Knihovník (složená z profesních kvalifikací)


Pracovn t m
Pracovní tým

 • Národní knihovna ČR

 • SKIP

 • Národní technická knihovna, Knihovna A. Švehly ÚZEI (specializované knihovny)

 • Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

 • Vysokoškolské knihovny

 • Krajské knihovny

 • Veřejné knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí


Stvrzovatel
Stvrzovatelé

 • SKIP

 • Sdružení knihoven

 • Asociace knihoven vysokých škol

 • Největší veřejná knihovna

 • Krajské knihovny

 • Menší veřejná knihovna

 • Oborové školy


Pokra ov n
Pokračování

 • Návaznost vzhledem ke koncepci: změny v Katalogu prací

 • Změny v rekvalifikačních knihovnických kurzech a specializačních kurzech, standardizace, akreditace, vytvoření koncepce CŽV v oboru…


Koncepce celo ivotn ho vzd l v n
Koncepce celoživotního vzdělávání

 • Analýza situace

 • Analýza vzdělanostní a věkové struktury

 • Analýza studijních programů formálního vzdělávání

 • Analýza vzdělávacích programů neformálního vzdělávání


Anal za 1
Analýza 1

 • Analýza věkové, mzdové a vzdělanostní situace v knihovnách ČR http://knihovnam.nkp.cz/

 • Knihovnictvo stárne (téměř 40% knihovníků je ve věku nad 50 let, z toho téměř 10% nad 60 let) a většina setrvává v knihovně dlouhodobě

 • V knihovnách pracují na knihovnických odborných místech především ne-knihovníci; nejpočetnější skupina = středoškoláci s ne-knihovnickým vzděláním; roste i počet vysokoškoláků s ne-knihovnickým vzděláním


Anal za form ln ho vzd l v n
Analýza formálního vzdělávání

 • Analýza formálního vzdělávání (studijní programy oborových škol) se dokončuje

 • VŠ: vysokoškolské v bakalářské i magisterské úrovni v denním i kombinovaném studiu na 3 univerzitách, doktorské studium na ÚISK

 • VOŠ, SŠ: 2 specializované VOŠ, cca 8 středních škol studijní program realizuje (letos zrušily 2 školy), akreditován (a nerealizován) na více SŠ, zejména OA


Anal za form ln ho vzd l v n1
Analýza formálního vzdělávání

 • Hluboký pokles zájmu o obor na středoškolské úrovni

 • Malý zájem absolventů oborových škol o nástup do knihoven

 • Studijní programy pokrývají celou šíři oborové problematiky; úroveň absolventů jednotlivých škol je různá…


Anal za neform ln ho vzd l v n
Analýza neformálního vzdělávání

 • Pravidelně rekvalifikace: akreditované rekvalifikační knihovnické kurzy; resp. neakreditované základní knihovnické kurzy

 • Stabilně část oborového jádra: neakreditovaný e-learning (katalogizace, akvizice NK ČR, ZKK MSVK, moduly RKK MZK, specializační kurzy KISK)

 • Častěji opakované: akreditované kurzy pro školní knihovníky a některé specializační kurzy (neakreditované, spíše neprofilové) a kurzy ZPG (klesající frekvence)


Anal za neform ln ho vzd l v n1
Analýza neformálního vzdělávání

 • Profilové kurzy: malá trvalá nabídka, většinou neakreditované, s výjimkou RKK

 • Neprofilové kurzy: relativně velká nabídka neakreditovaných kurzů, a to i v e-learningu, některé pravidelně

 • Nabídka jako celek spíše nekoncepční: kurzy nárazově, jednorázově, nesystematicky, nedostatečně pokrývají oborové jádro


Anal za neform ln ho vzd l v n2
Analýza neformálního vzdělávání

 • Nadbytek vzdělávacích aktivit s negarantovanou kvalitou, nulová koordinace termínů

 • Pro systém neformálního CŽV by se muselo zcela změnit: pravidelná (každoroční) dostupnost inovačních kurzů nezbytná (krajově minimálně 7 kurzů), rozšíření počtu rekvalifikačních kurzů, resp. ZKK


Principy koncepce c v
Principy koncepce CŽV

 • Typy vzdělávání v systému

 • Rekvalifikace: povinná pro všechny odborné knihovnické pracovníky bez oborového vzdělání (třídy 6-7 alespoň na úrovni ZKK 40 hod.(?); třída 8-11 na úrovni RKK (160 hodin?), vedoucí pracovníci od třídy 12 – PGS?); speciálně formulovat pro knihovny s 1 pracovníkem, nebo povinný RKK (KZ?)


Principy koncepce c v1
Principy koncepce CŽV

 • Typy vzdělávání v systému

 • Specializační kurzy: nepovinné (rozhodnutí managementu knihovny)? Povinné od třídy 10? Klíč?

 • Inovační kurzy: povinné (prezenční nebo e-learning, akreditované);třídy 6-7 po 5-8 letech?, třídy 8-9 po 5 letech?, třídy 10 a výše po 3-5 letech?; speciálně formulovat pro knihovny s 1 pracovníkem (KZ?)

 • Kredity?


Principy koncepce c v2
Principy koncepce CŽV

 • Typy vzdělávání v systému

 • Vzdělávání neprofesionálních knihovníků:nelze stanovit povinnost; ale trvat na 8 hodinách ročně dle standardu VKIS (KZ?), zaměřit na profilové vzdělávání s inovací!


Principy koncepce c v3
Principy koncepce CŽV

 • Vzdělávací instituce

 • Oborové školy (garance formálního vzdělávání, rozvoj e-learningu…)

 • Národní knihovna ČR, KI (garance publikování trendů, školení školitelů v krajích, školení „centrálních“ a nových témat, jednotnosti RKK a evaluačních metod…)

 • Krajské knihovny (garance RKK, inovací a specializací pro knihovny v kraji…)


Principy koncepce c v4
Principy koncepce CŽV

 • Vzdělávací instituce

 • Knihovny podílející se na výkonu RF a další knihovny (garance sledování vzdělanostní úrovně v rámci pověření v PK i nePK, školení nePK…)

 • Ústřední knihovny sítí (= jako krajské knihovny pro sítě…)

 • Ostatní (především doplňkové a specializační vzdělávání; nevylučuje se zásah do ostatních typů vzdělávání)

 • Certifikace NSK


Principy koncepce c v5
Principy koncepce CŽV

 • Zaměření kurzů ve vazbě na typové pozice

 • Požadavky na finance 


Principy koncepce c v6
Principy koncepce CŽV

 • Vyřešit rekvalifikace všech pracovníků na knihovnických pozicích do 10 let (?)

 • Do dvou let po schválení koncepce CŽV zahájit proces inovačních kurzů (jedno-?denní)?

 • Rekvalifikace – úhrady jako dosud?

 • Specializace – úhrady jako dosud?

 • Inovace (povinné) bezplatné (?) – dotace MK ČR (?)

 • Kurzy pro potřeby PK

 • Certifikace PK (autorizované osoby)


Posilov n bipartitn ho dialogu
Posilování bipartitního dialogu

 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a odbory

 • Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému

 • Prodloužení věku odchodu do důchodu – bude to ekonomicky i jinak náročné

 • Kolik a jakých bude profesí, které budou problematické, co se bude dít (východisko = NSP)


Posilov n bipartitn ho dialogu1
Posilování bipartitního dialogu

 • Změna pracovních nástrojů, pracovních podmínek, pracovního režimu, příprava tréninku na nové podmínky…

 • Kolik to bude stát, jak to zorganizujeme apod.

 • Vytvoření informovaného prostředí (vybrané organizace se zájmem o participaci) – informační workshopy, dotazníky, příprava „auditu“, demografické prognózy; relevantní data pro odvětví


Informace
Informace

Zlata Houšková (vedoucí pracovní skupiny Knihovnické profese, předsedkyně Sektorové rady Kultura)

GSM: +420-773-461-554

E-mail: [email protected]



ad