stud ium 8 natura jezusa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stud ium 8: Natura Jezusa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Stud ium 8: Natura Jezusa - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Stud ium 8: Natura Jezusa. 8.1 Wprowadzenie. 1 Tm 2:5: „ ​ Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Stud ium 8: Natura Jezusa' - taran


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
8 1 wprowadzenie
8.1 Wprowadzenie
 • 1 Tm 2:5: „​Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus”.
slide3
Jeżeli jest tylko jeden Bóg niemożliwe jest, aby Jezus mógł być Bogiem; jeżeli Ojciec jest Bogiem i Jezus jest również Bogiem wówczas istnieją dwaj Bogowie. „Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec" (1Kor 8:6). „Bóg Ojciec" jest więc jedynym Bogiem . Niemożliwe jest wobec tego, by istniała istota nazywana „Bogiem Synem". Yahwe, ten jeden Bóg, to Ojciec (np. Iz 63:16; 64:8).
 • Poza tym jednym Bogiem jest pośrednik, człowiek Jezus Chrystus – „ … jeden też pośrednik …”. Słowo „też” wskazuje na różnicę pomiędzy Chrystusem a Bogiem.
 • To, że Chrystus jest "pośrednikiem" oznacza, że jest on arbitrem. Pośrednik pomiędzy grzesznym człowiekiem a bezgrzesznym Bogiem, nie może być sam bezgrzesznym Bogiem; musi to być bezgrzeszny człowiek, który ma ludzką grzeszną naturę. „CzłowiekJezus Chrystus„ - mimo, że pisane to było po wniebowstąpieniu Jezusa, Paweł nie mówi o "Bogu Jezusie Chrystusie".
r nice pomi dzy bogiem a jezusem
Różnice pomiędzy Bogiem a Jezusem
 • BÓG
 • „Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy” (Jak 1:13).
 • Bóg nie umiera – jest On z natury nieśmiertelny(Ps 90:2,1 Tm6:16).
 • Nie może być widziany przez człowieka(1 Tm6:16; Wj33:20).
 • JEZUS
 • Chrystus „był kuszony tak jak my” (Heb 4:15 NT Sterna).
 • Chrystus umarł i był w grobie przez trzy dni (Mt 12:40; 16:21). Śmierć kiedyś nad nim „panowała” (Rz6:9).
 • Ludzie widzieli Jezusa i dotykali go(1 Jn. 1:1 kładzie na to nacisk).
kuszony jak my
Kuszony jak my
 • „Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu” (Heb 4:15 BLKUL).
 • Pragnienia i żądze, które są podstawą naszych pokus, pochodzą z naszego wnętrza (Mk 7:15-23), z naszej ludzkiej natury (Jak 1:13-15). Konieczne więc było, aby Chrystus miał naszą ludzką naturę tak, żeby mógł doświadczyć tych pokus i pokonać je.
posiadaj cy ca kowicie tak sam natur jak my
Posiadający całkowicie taką samą naturę jak my
 • Heb 2:14-18BLKUL: ”Ponieważ zaś dzieci (my) są uczestnikami ciała i krwi, i on (Chrystus) także stał się ich uczestnikiem (tej samej natury), aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła; I aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Bo zaiste nie przyjął natury aniołów, ale potomstwa Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. A że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach”.
slide9
„​A Jezus odrzekł: Czemu mię nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg” (Mk 10:18).
 • Jesus „od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku” (Jn 2:25)
slide11
Jezus był zmęczony i musiał usiąść, aby napićsię ze studni (Jn4:6).
 • “Jezus zapłakał” kiedy zmarł Łazarz(Jn11:35BT).
 • On „modlił się … Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich (cierpienia i śmierci). Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty" (Mt26:39 BT). Wskazuje na to, że w pewnych wypadkach "wola" czy pragnienie Chrystusa różniły się od woli Boga.
 • „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” (Mt 27:46).
dorastanie jezusa
Dorastanie Jezusa
 • „​Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu (tzn. duchowej dojrzałości, por. Ef 4:13) oraz łaski u Boga i u ludzi” (Łk 2:52).
 • „​A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości, i łaska Boża była nad nim” (Łk 2:40).
 • „​I chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa (Bogu) przez to, co wycierpiał, A osiągnąwszy pełnię doskonałości (tzn. duchowej dojrzałości), stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego”, w wyniku swego całkowitego duchowego wzrostu (Heb 5:8,9).
potrzeba zbawienia chrystusa
Potrzeba zbawienia Chrystusa
 • Jezus „z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby i błagania do Tego (Boga), który mógł Go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości" (Heb 5:7 BT). Fakt, że Jezus zwracał się do Boga o wybawienie go od śmierci, przekreśla jakąkolwiek możliwość, że był on sam Bogiem.
 • Po zmartwychwstaniu Chrystusa „śmierć nad Nim nie ma już władzy" (Rz6:9 BT), co oznacza, że przedtem miała.
 • "Bóg … wskrzesił Jezusa … Bóg wywyższył Go na prawicę swojąjako Władcę i Zbawiciela" (Dz 5:30, 31 BT).
 • "Bóg … wsławił sługę swego Jezusa … wskrzesił Go z martwych”(Dz 3:13,15 BT).
slide15
„Głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg” (1 Ko 11:3).
 • Tak więc „Chrystus (jest) Boży” (1 Ko 3:23).
 • „Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa” (1 Pt 1:3; Ef 1:17). Jest nim nawet po wniebowstąpieniu Chrystusa.
 • „Świątyni Boga mojego… imię Boga mojego… miasta Boga mojego” (Obj 3:12). Dowodzi to, że Jezus nawet teraz uznaje Ojca za swego Boga. Mówił on też o wstąpieniu „do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego” (Jn 20:17).
stud ium 8 pytania
STUDIUM8: Pytania
 • 1. Czy Biblia uczy, że Bóg jest Trójcą?
 • 2. Podaj trzy różnice pomiędzy Bogiem a Jezusem.
 • 3. Wybierz z niżej podanych zdań te, które wskazują na różnicę między Jezusem a nami.?
 • a) Nigdy nie grzeszył
 • b) Był Synem Bożym zrodzonym przez Niego samego
 • c) Nigdy nie mógłby zgrzeszyć
 • d) Bóg automatycznie uczynił go sprawiedliwym
 • 4. Wybierz z niżej podanych zdań te, które wskazują na podobieństwo Jezusa do Boga
 • a) Miał naturę Boga w swoim życiu na ziemi
 • b) Miał doskonały charakter tak jak Bóg
 • c) Wiedział tyle, ile wiedział Bóg
 • d) Był całkowicie równy Bogu
 • 5. Wybierz z niżej podanych zdań te, które wskazują na podobieństwo Jezusa do nas?
 • a) Doświadczał wszystkich naszych pokus i ludzkich przeżyć
 • b) Grzeszył, gdy był dzieckiem
 • c) Potrzebował zbawienia
 • d) Miał ludzką naturę
 • 6. Które z tych zdań są prawdziwe?
 • a) Jezus miał doskonałą naturę i doskonały charakter
 • b) Jezus miał grzeszną naturę ale doskonały charakter
 • c) Jezus był zarówno Bogiem jak i człowiekiem
 • d) Jezus miał naturę Adama zanim zgrzeszył
 • 7. Czy Jezus miał możliwość popełnienia grzechu?
ad