Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Celní správa České republiky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Celní správa České republiky

Celní správa České republiky

75 Views Download Presentation
Download Presentation

Celní správa České republiky

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Celní správa České republiky Aktuální informace z oblasti NCTS 18. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro e-Customs Generální ředitelství cel 12. 12. 2013 www.celnisprava.cz

 2. OBSAH • Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP • Verze NCTS 2013Q4 • Dotazy deklarantské veřejnosti www.celnisprava.cz

 3. Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP www.celnisprava.cz

 4. Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP • Odbor Celní GŘC provedl analýzu ukončování režimu tranzitu v ČR • Součástí analýzy byla rovněž analýza ukončených TCP držitelem povolení ZJP schválený příjemce • Počty ukončených TCP v rámci ZJP: www.celnisprava.cz

 5. Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP • Nedostatky lze shrnout do následujících bodů: • zboží je propouštěno držiteli povolení ZJP schválený odesílatel, aniž by bylo zboží na schváleném místě nakládky nebo až v okamžiku, kdy je zboží předkládáno CÚ určení, • zboží je propouštěno držiteli povolení ZJP schválený odesílatel až v okamžiku, kdy je zboží předkládáno CÚ určení, • držitelé povolení ZJP schválený příjemce akceptují faxové či emailové kopie TDD/TBDD, • držitelé povolení ZJP schválený příjemce ukončují TCP aniž je zboží předloženo na schváleném místě vykládky, • držitelé povolení ZJP schválený příjemce neprovádí kontrolu zásilky (výsledky vykládky zboží jsou nahlašovány v řádu minut či vteřin od obdržení povolení vykládky). www.celnisprava.cz

 6. Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP • Zjištěné nedostatky byly projednány s držiteli povolení ZJP schválený příjemce, přičemž jsou přijímána opatření k nápravě stavu • Konkrétní zjištěné nedostatky u držiteli povolení ZJP schválený odesílatel budou projednány příslušnými CÚ • CS ČR bude režim tranzitu z pohledu ZJP i nadále monitorovat www.celnisprava.cz

 7. Verze NCTS 2013Q4 www.celnisprava.cz

 8. Verze NCTS 2013Q4 • Instalace do provozu 3. 12. 2013 • Pro výrobce komerčního softwaru vydán KEL v. 2.30 • 9.12.2013 byl vydán upřesňující KEL v. 2.31 • Upozorňujeme zejména na následující změny: • Napojení NCTS na Centrální registr subjektů • Zpřísnění uvádění celních závěr v TCP • Rozšíření kontroly zpráv D_N_POD a D_N_UVSO pro funkčnost ukončení VCP propuštěním TCP • Zpřísnění uvádění předchozích dokladů v TCP u TCP, u kterých je předchozí režim vývozu • Uvádění čísla listu karnetu TIR při ukončení v rámci ZJP schválený příjemce na podkladě karnetu TIR • Podrobnosti zveřejněny v informaci k nové verzi, která je zveřejněna na internetu CS ČR • http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/ncts/Stranky/default.aspx www.celnisprava.cz

 9. Dotazy deklarantské veřejnosti www.celnisprava.cz

 10. Dotazy deklarantské veřejnosti • Dotaz: • Můžete blíže specifikovat dopady nových kompetencí celní správy při kontrole mezinárodních přepravních povolení u silniční přepravy u zahraničních přepravních společností a to jak pro deklaranty – přímé zástupce, tak i do zjednodušených postupů v e-vývozu, popřípadě tranzitu? www.celnisprava.cz

 11. Dotazy deklarantské veřejnosti • Odpověď: • V souvislosti s celním řízením je prováděna kontrola přepravních povolení (jednorázové povolení, povolení CEMT (roční, měsíční)). Toto znamená, že každý řidič přepravující zboží nově předkládá celnímu úřadu povolení k mezinárodní přepravě (týká se především řidičů a dopravních prostředků registrovaných ve třetí zemi). Na průběh celního řízení nemá tato kontrola dopad, tzn. zboží bude propuštěno do režimu vývozu nebo tranzitu nebo režim tranzitu bude ukončen. V případě zjištění nesrovnalostí v předloženém povolení nebo v případě, že povolení nebude předloženo, nebude řidiči umožněna další přeprava a to až do uhrazení správního poplatku za vydání náhradního povolení (správní poplatek se pohybuje v rozmezí od 10 000,- Kč do 50 000,- Kč). www.celnisprava.cz

 12. Dotazy deklarantské veřejnosti • Odpověď (pokračování): • Nejedná se o novou kompetenci, ale rozšíření kontrol mezinárodních přepravních povolení v silniční dopravě. • Pravomoc Celní správy ČR vychází ze zákona č. 11/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. • V současné době je kontrola v rámci celního řízení spuštěna v pilotním provozu (kontrola je prováděna namátkově). • Spuštění ostrého provoz kontrol přepravních povolení se očekává v 1. čtvrtletí 2014 po vyhodnocení pilotního provozu. www.celnisprava.cz

 13. Dotazy deklarantské veřejnosti • Odpověď (pokračování): • Dopady pro deklarantskou veřejnost: • V rámci celního řízení bez využití ZJP budou kontrolována veškerá zahraniční vozidla, řidič bude předkládat v rámci celního řízení povolení k mezinárodní přepravě, přičemž při zjištění nesrovnalostí mu nebude umožněno pokračovat v přepravě až do uhrazení správního poplatku. • V rámci celního řízení s využitím ZJP bude kontrola prováděna namátkově, přičemž při zjištění nesrovnalostí se bude postupovat obdobně. www.celnisprava.cz

 14. Celní správa České republiky Dotazy, připomínky? www.celnisprava.cz