1 / 14

Celní správa České republiky

Celní správa České republiky. Aktuální informace z oblasti NCTS. 18. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro e-Customs Generální ředitelství cel 12. 12. 2013. www.celnisprava.cz. OBSAH. Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP Verze NCTS 2013Q4 Dotazy deklarantské veřejnosti.

Download Presentation

Celní správa České republiky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Celní správa České republiky Aktuální informace z oblasti NCTS 18. zasedání Smíšené pracovní skupiny pro e-Customs Generální ředitelství cel 12. 12. 2013 www.celnisprava.cz

 2. OBSAH • Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP • Verze NCTS 2013Q4 • Dotazy deklarantské veřejnosti www.celnisprava.cz

 3. Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP www.celnisprava.cz

 4. Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP • Odbor Celní GŘC provedl analýzu ukončování režimu tranzitu v ČR • Součástí analýzy byla rovněž analýza ukončených TCP držitelem povolení ZJP schválený příjemce • Počty ukončených TCP v rámci ZJP: www.celnisprava.cz

 5. Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP • Nedostatky lze shrnout do následujících bodů: • zboží je propouštěno držiteli povolení ZJP schválený odesílatel, aniž by bylo zboží na schváleném místě nakládky nebo až v okamžiku, kdy je zboží předkládáno CÚ určení, • zboží je propouštěno držiteli povolení ZJP schválený odesílatel až v okamžiku, kdy je zboží předkládáno CÚ určení, • držitelé povolení ZJP schválený příjemce akceptují faxové či emailové kopie TDD/TBDD, • držitelé povolení ZJP schválený příjemce ukončují TCP aniž je zboží předloženo na schváleném místě vykládky, • držitelé povolení ZJP schválený příjemce neprovádí kontrolu zásilky (výsledky vykládky zboží jsou nahlašovány v řádu minut či vteřin od obdržení povolení vykládky). www.celnisprava.cz

 6. Výsledek analýzy režimu tranzitu z pohledu ZJP • Zjištěné nedostatky byly projednány s držiteli povolení ZJP schválený příjemce, přičemž jsou přijímána opatření k nápravě stavu • Konkrétní zjištěné nedostatky u držiteli povolení ZJP schválený odesílatel budou projednány příslušnými CÚ • CS ČR bude režim tranzitu z pohledu ZJP i nadále monitorovat www.celnisprava.cz

 7. Verze NCTS 2013Q4 www.celnisprava.cz

 8. Verze NCTS 2013Q4 • Instalace do provozu 3. 12. 2013 • Pro výrobce komerčního softwaru vydán KEL v. 2.30 • 9.12.2013 byl vydán upřesňující KEL v. 2.31 • Upozorňujeme zejména na následující změny: • Napojení NCTS na Centrální registr subjektů • Zpřísnění uvádění celních závěr v TCP • Rozšíření kontroly zpráv D_N_POD a D_N_UVSO pro funkčnost ukončení VCP propuštěním TCP • Zpřísnění uvádění předchozích dokladů v TCP u TCP, u kterých je předchozí režim vývozu • Uvádění čísla listu karnetu TIR při ukončení v rámci ZJP schválený příjemce na podkladě karnetu TIR • Podrobnosti zveřejněny v informaci k nové verzi, která je zveřejněna na internetu CS ČR • http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/ncts/Stranky/default.aspx www.celnisprava.cz

 9. Dotazy deklarantské veřejnosti www.celnisprava.cz

 10. Dotazy deklarantské veřejnosti • Dotaz: • Můžete blíže specifikovat dopady nových kompetencí celní správy při kontrole mezinárodních přepravních povolení u silniční přepravy u zahraničních přepravních společností a to jak pro deklaranty – přímé zástupce, tak i do zjednodušených postupů v e-vývozu, popřípadě tranzitu? www.celnisprava.cz

 11. Dotazy deklarantské veřejnosti • Odpověď: • V souvislosti s celním řízením je prováděna kontrola přepravních povolení (jednorázové povolení, povolení CEMT (roční, měsíční)). Toto znamená, že každý řidič přepravující zboží nově předkládá celnímu úřadu povolení k mezinárodní přepravě (týká se především řidičů a dopravních prostředků registrovaných ve třetí zemi). Na průběh celního řízení nemá tato kontrola dopad, tzn. zboží bude propuštěno do režimu vývozu nebo tranzitu nebo režim tranzitu bude ukončen. V případě zjištění nesrovnalostí v předloženém povolení nebo v případě, že povolení nebude předloženo, nebude řidiči umožněna další přeprava a to až do uhrazení správního poplatku za vydání náhradního povolení (správní poplatek se pohybuje v rozmezí od 10 000,- Kč do 50 000,- Kč). www.celnisprava.cz

 12. Dotazy deklarantské veřejnosti • Odpověď (pokračování): • Nejedná se o novou kompetenci, ale rozšíření kontrol mezinárodních přepravních povolení v silniční dopravě. • Pravomoc Celní správy ČR vychází ze zákona č. 11/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. • V současné době je kontrola v rámci celního řízení spuštěna v pilotním provozu (kontrola je prováděna namátkově). • Spuštění ostrého provoz kontrol přepravních povolení se očekává v 1. čtvrtletí 2014 po vyhodnocení pilotního provozu. www.celnisprava.cz

 13. Dotazy deklarantské veřejnosti • Odpověď (pokračování): • Dopady pro deklarantskou veřejnost: • V rámci celního řízení bez využití ZJP budou kontrolována veškerá zahraniční vozidla, řidič bude předkládat v rámci celního řízení povolení k mezinárodní přepravě, přičemž při zjištění nesrovnalostí mu nebude umožněno pokračovat v přepravě až do uhrazení správního poplatku. • V rámci celního řízení s využitím ZJP bude kontrola prováděna namátkově, přičemž při zjištění nesrovnalostí se bude postupovat obdobně. www.celnisprava.cz

 14. Celní správa České republiky Dotazy, připomínky? www.celnisprava.cz

More Related