vn troodborov innos
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vnútroodborová činnosť

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

Vnútroodborová činnosť - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Vnútroodborová činnosť. Od borový zväz Polície Slovenskej Republiky. Úvod. OZP v SR je členom KOZ SR v rámci SR a to od roku 1990. UISP- v roku 1992 v Španielsku Granada EUROCOP- cop v angličtine – p olicajt O ZP v SR je členom EUROCOPU a to od roku 2003.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vnútroodborová činnosť' - kennan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vn troodborov innos

Vnútroodborová činnosť

Odborový zväz Polície Slovenskej Republiky

slide2
Úvod
 • OZP v SR je členom KOZ SR v rámci SR a to od roku 1990.
 • UISP- v roku 1992 v Španielsku Granada
 • EUROCOP- cop v angličtine – policajt
 • OZP v SR je členom EUROCOPU a to od roku 2003
slide3
OZP v SR k tomu, aby mohol efektívne

existovať v rámci vnútroodborovej činnosti

prijal celý rad dokumentov, ktoré koordinujú

prácu jednotlivých orgánov OZP v SR.

Základnými dokumentmi sú:

 • Stanovy OZP v SR
 • Kolektívne zmluvy
 • Štatút právnej ochrany
 • Štatút podporného fondu
 • Pravidlá hospodárenia s finančnými prostriedkami
 • Smernica pre kontrolnú činnosť
 • Smernica pre udeľovanie medailí a ocenení
trukt ra
Štruktúra
 • Základné organizácie
 • Rada predsedov
 • Predsedníctvo
 • Predseda + 3 Podpredsedovia
z kladn organiz cie 77
ZÁKLADNÉ ORGANIZÁCIE 77

podľa územnosprávneho rozdelenia - OKRESY

1 z kladn organiz cie
1. Základné organizácie

Sú tvorené podľa územného princípu a základnými orgánmi sú:

 • Členská schôdza
 • Výbor
 • Revízori účtov
slide7
ZO OZP v SR- volia zo svojich radov predsedu – na 5 ročné volebné obdobie
 • ZO OZP v SR – zasielajú zápisnicu na centrálu OZP v SR o jeho zvolení
 • ZO OZP v SR – prijímajú uznesenia týkajúce sa jej činnosti
 • ZO OZP v SR nie sú oprávnené samostatne konať vo svojom mene a nemajú právnu subjektivitu
 • ZO OZP v SR sú oprávnené samostatne hospodáriť so zverenými finančnými prostriedkami
 • ZO OZP v SR má povinnosť odvádzať percentuálny podiel stanovený Radou predsedov z výberu členských príspevkov každý mesiac na účet OZP v SR
 • Členská schôdza – je najvyšším orgánom ZO OZP v SR, schádza sa najmenej raz za dvanásť mesiacov
slide8
v ZO OZP v SR kde je viac ako 50 členov funkciu členskej schôdze môže plniť konferencia delegátov, ktorí sú splnomocnení na zastupovanie a hlasovanie na členskej schôdzi ZO OZP v SR
 • členská schôdza schvaľuje pravidlá hospodárenia ZO OZP v SR, rozpočet a stanovuje odmeny členom výboru
 • volí a odvoláva zástupcu pre zastupovanie členov ZO OZP v SR na zasadnutiach orgánov OZP v SR
 • Výbor ZO OZP v SR – je výkonným orgánom , zvoláva členskú schôdzu ZO OZP v SR a predkladá návrhy činnosti, správu o majetku 1x ročne, návrhy na nakladanie s finančnými prostriedkami
 • Revízori účtov – sú volení funkcionári ZO OZP v SR, dozerajú aby hospodárenie bolo v  súlade so Stanovami a vnútornými predpismi schválenými orgánmi OZP v SR, kontrolujú hospodárenie s majetkom ZO OZP v SR, dodržiavanie schváleného rozpočtu ZO OZP v SR, správnosť vykonávaných finančných operácií
2 rada predsedov
2. Rada predsedov
 • je najvyšším orgánom OZP v SR medzi kongresmi
 • Rada predsedov OZP v SR – sa skladá z predsedov ZO OZP v SR, alebo členov delegovaných ZO OZP v SR, po jednom zástupcovi za každú ZO OZP v SR a členov Predsedníctva OZP v SR
 • Rada predsedov OZP v SR – rozhoduje hlasovaním a úlohy prijíma formou uznesenia o veciach , ktoré nie sú vyhradené do pôsobnosti kongresu: napr. zmenyv stanovách, rozpočet, voliť a odvolávať revízorov účtov
krajsk r ady 9 8 1
KRAJSKÉ RADY 9 /8+1/

8 krajských rád podľa územnosprávneho rozdelenia – KRAJE + pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou

3 krajsk rady ozp v sr
3. Krajské rady OZP v SR
 • sú zriadené podľa príslušných krajov – 8 krajov + Rada útvarov MV a PPZ
 • Krajská rada OZP v SR – je koordinačný orgán a prostredníctvom svojho predsedu plní funkciu sociálneho partnera riaditeľovi KR PZ
 • Krajská rada OZP v SR – je zložená z predsedov ZO OZP v SR alebo delegovaných členov výborov ZO OZP v SR v príslušnom kraji
 • Krajská rada OZP v SR – nie je vo vzťahu k ZO OZP v SR ich nadriadeným orgánom, ale uznesenia v rámci sociálneho partnerstva sú pre ne záväzné
3 krajsk rady ozp v sr13
3. Krajské rady OZP v SR
 • presadzuje oprávnené záujmy svojich členov ZO OZP v SR, ktorí patria do územnej pôsobnosti KR OZP v SR
 • koordinuje činnosť ZO OZP v SR
 • volí a odvoláva predsedu KR OZP v SR
 • predseda KR OZP v SR zastupuje záujmy ZO OZP v SR vo vzťahu k služobnému vedeniu KR PZ a je delegovaný do poradných orgánov KR PZ
 • volebné obdobie je 5 rokov
 • hospodári s prideleným finančnými prostriedkami a predseda zodpovedá za jednoduché vedenie účtovníctva
4 predsedn ctvo ozp v sr
4. Predsedníctvo OZP v SR

- tvoria predsedovia krajských rád + vedenie OZP + 2 zástupcovia občianskych zamestnancov

4 predsedn ctvo ozp v sr15
4. Predsedníctvo OZP v SR
 • rozhoduje medzi zasadnutiami Rady predsedov OZP v SR vo všetkých oblastiach ktoré nepatria do výlučnej právomoci Kongresu a Rady predsedov OZP v SR
 • Predsedníctvo - rozhoduje hlasovaním a úlohy prijíma formou uznesenia
 • Predsedníctvo - navrhuje a zvoláva zasadnutia Rady predsedov OZP v SR, schvaľuje materiály pre rokovanie Rady predsedov OZP v SR, rozhoduje o všetkých otázkach činnosti OZP v SR , ktoré nepatria do pôsobnosti Rady predsedov ZO OZP v SR a Kongresu OZP v SR
 • Predsedníctvo – sa skladá predsedu, podpredsedov OZP v SR / traja / a predsedov Rád OZP v SR
5 vedenie ozp v sr
5. Vedenie OZP v SR

- je výkonným orgánom OZP v SR a riadi činnosť OZP v SR medzi zasadnutiami Predsedníctva OZP v SR vo všetkých oblastiach činnosti OZP v SR v súlade z uzneseniami Rady predsedov ZO OZP v SR a Predsedníctva OZP v SR

 • rozhodnutia vedenia OZP v SR musia byť následne prerokované v orgánoch OZP v SR
 • vedenie sa skladá z predsedu a podpredsedov a rozhoduje hlasovaním
 • predseda organizuje a riadi činnosť podpredsedov
 • vedenie plní úlohy zamestnávateľa
6 kongres ozp v sr
6. Kongres OZP v SR

- je najvyšším orgánom OZP v SR, ktorý sa skladá z delegátov, ktorých volia ZO OZP v SR podľa kľúča schváleného Radou predsedov ZO OZP v SR a delegátov, ktorými sú automaticky členovia Predsedníctva OZP v SR

 • kongres OZP v SR schádza sa najmenej 1x za 5 rokov
 • do právomoci kongresu patrí: - schvaľovanie stanov a ich zmien, rozhodnutie o rozpustení a zániku OZP v SR, schvaľovanie programu OZP v SR, schvaľovanie správy o činnosti OZP v SR a správy o činnosti revíznej komisie od posledného kongresu
 • kongres OZP v SR – je spôsobilý sa platne uznášať, ak je prítomných aspoň 50%a jeden hlas všetkých delegátov kongresu OZP v SR
7 rev zori tov
7. Revízori účtov
 • sú volení funkcionári OZP v SR, volí ich Rada predsedov OZP v SR a dozerajú na to, aby hospodárenie OZP v SR a jeho orgánov bolo v súlade so Stanovami OZP v SR, s uzneseniami orgánov OZP v SR a so všeobecne záväznými právnymi predpismi
 • Revízori účtov – kontrolujú hospodárenie s majetkom OZP v SR, dodržiavanie schváleného rozpočtu OZP v SR, správnosť finančných operácií, hospodárenie rád OZP v SR
 • Revízori účtov – majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady predsedov OZP v SR
 • Revízori účtov – o výsledku kontroly spíšu zápisnicu, ktorá je predmetom najbližšieho rokovania Predsedníctva OZP v SR a následne Rady predsedov
8 pomocn komisie ozp v sr
8. Pomocné komisie OZP v SR

- zabezpečujú úlohy vyplývajúce z Programu OZP v SR, sú to ďalšie komisie, ktoré zriadi podľa potreby Rada predsedov, členov pomocných komisií OZP v SR volí a odvoláva Rada predsedov OZP v SR

 • Pomocné komisie – zo svojho zasadnutia vyhotovujú zápis, ktorý podpisuje predseda komisie
10 hospod renie
10. Hospodárenie
 • Pravidlá hospodárenia
 • Rozpočet 2011
 • Peňažný denník
 • Hospodári
 • Smernica pre kontrolnú činnosť
lensk pr spevky
0,8 %

30% činnosť odborového zväzu

70% základné organizácie

Členské príspevky

VÝŠKA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV ČLENOV OZP v SR

v zmysle uznesenia Rady predsedov

ad