slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ing. Oldřich Petira, CSc., VUOS Ing. Pavel Pavlas, MBA, SCHP ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ing. Oldřich Petira, CSc., VUOS Ing. Pavel Pavlas, MBA, SCHP ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 95

Ing. Oldřich Petira, CSc., VUOS Ing. Pavel Pavlas, MBA, SCHP ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

RESPONSIBLE CARE. Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH. Ing. Oldřich Petira, CSc., VUOS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ing. Oldřich Petira, CSc., VUOS Ing. Pavel Pavlas, MBA, SCHP ČR' - moanna


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

RESPONSIBLE

CARE

Projekt „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH

Ing. Oldřich Petira, CSc., VUOS

Ing. Pavel Pavlas, MBA, SCHP ČR

obsah p edn ky
Obsah přednášky
 • Historie a účel nařízení REACH
 • Obsah dokumentu
 • Implementace a působnost
 • Registrace
 • Předregistrace a SIEF
 • Sdílení informací
 • Hodnocení a povolování
 • Doporučený postup
na zen es 1907 2006
Nařízení (ES) č. 1907/2006

RREGISTRATION

EEVALUATION

A AUTHORISATIONandRESTRICTIONof

CHCHEMICALS

c le reach
Cíle REACH
 • Ochrana zdraví
 • Ochrana životního prostředí
 • Volný pohyb látek na vnitřním trhu EU
 • Zvýšení konkurenceschopnosti a inovace

Kdo vyrábí, uvádí na trh nebo používá nebezpečné látky, musí zajistit, aby nepoškozoval zdraví nebo životní prostředí.

Nařízení se opírá o zásadu předběžné opatrnosti.

Do roku 2020 v EU pouze chemické látky se

známýmivlastnostmi

obsah na zen
Obsah nařízení

Preambule (131 bodů) (1 – 40)

I Obecné otázky (47- 61)

II Registrace látek (62 – 95)

III Sdílení údajů a zamezení zbytečným zkouškám (96–107)

IV Informace v dodavatelském řetězci (107 – 115)

V Následní uživatelé (115 – 121)

VI Hodnocení (121 – 138)

VII Povolování (138 – 162)

VIII Omezení výroby, uvádění na trh a používání (163 – 171)

IX Poplatky a platby (171 – 172)

X Agentura (173 – 208)

XI Seznam klasifikací a označení (208 – 212)

XII Informace (213 – 218)

XIII Příslušné orgány (219 – 220)

XIV Prosazování (221 – 222)

XV Přechodná a závěrečná ustanovení (222 – 234)

p lohy
Přílohy

I Obecná ustanovení o posuzování látek a vypracování CSR(237–266)

II Pokyny pro sestavení bezpečnostních listů (267 – 293)

III Kritéria pro látky registrované v množství mezi 1 a 10 tunami (294)

IV Výjimky z povinnosti registrace podle čl. 2 odst. 7 a) (295 – 303)

V Výjimky z povinnosti registrace podle čl. 2 odst. 7 b) (304 – 305)

VI Požadavky na informace uvedené v čl. 10. (306 – 315)

VII Standardní požadavky na informace pro látky vyráběné nebo dovážené v množství 1 tuny nebo větším (316 – 329)

VIII Doplňkové standardní požadavky na informace pro látky vyráběné nebo dovážené v množství 10 t nebo větším (330 – 343)

IX Doplňkové požadavky na informace pro látky vyráběné nebo dovážené v množství 100 t nebo větším (344 – 359)

X Doplňkové požadavky na informace pro látky vyráběné nebo dovážené v množství 1000 t nebo větším (360 – 370)

p lohy1
Přílohy

XI Obecná pravidla pro odchylky od standardního režimu zkoušek podle příloh VII až X (371 – 378)

XII Obecné pokyny pro následné uživatele k posuzování látek a vypracování zpráv o chemické bezpečnosti (379 – 382)

XIII Kritéria pro identifikaci perzistentních, bioakum. a toxických látek a vysoce perzistentních a vysoce bioakumulativních látek (383 – 386)

XIV Seznam látek podléhajících povolení (386 – 386)

XV Dokumentace (387 – 391)

XVI Socioekonomická analýza (392 – 394)

XVII Omezení výroby, uvádění na trh a používání …

(395 – 851)

harmonogram nab v n platnosti reach
Harmonogram nabývání platnosti REACH
 • 1.6.2007 - vstup nařízení v platnost
 • 1.6.2008 - zahájí činnost Agentura
 • 1.6.2008 - začátek předregistrace zavedených látek
 • 1.12.2008 - konec předregistrace
 • 1.1.2009 - zveřejnění dat na internetu - SIEF
 • 1.12.2010 - lhůta pro registraci > 1000 t/rok,

CMR látek > 1 t/rok a látek s R 50/53 > 100 t/rok

 • 1.6.2013 - lhůta pro registraci > 100 t/rok
 • 1.6.2018 - lhůta pro registraci > 1 t/rok
1 erven 2007
1. červen 2007

Nabytí účinnosti nařízení REACH

Nabytí účinnosti hlav:

 • I – Účinnost, definice
 • IV – Informace v dodavatelském řetězci – BL
 • IX – Poplatky a sazby
 • X – Evropská agentura pro chemikálie
 • XIII – Příslušné úřady
 • XIV – Vymáhání
 • XV – Přechodná ustanovení
implementace reach rips
Implementace REACH – RIPs
 • RIP 1 Popis procesu
 • RIP 2 Vývoj IT systémů ( IUCLID 5 a REACH – IT)
 • RIP 3 Příručky pro průmysl
 • RIP 4 Příručky pro úřady
 • RIP 5/6 Založení Agentury

Celkem 15 RIP – příruček na http:// ecb.jrc.it/

ECB (European Chemicals Bureau):

termín: od 1.6.2007 do 31.12.2007

implementace reach rip 3
Implementace REACH - RIP 3
 • 3.1 Příprava registrační technické dokumentace
 • 3.2 Příprava zprávy o chemické bezpečnosti
 • 3.3 Informační požadavky
 • 3.4 Příručka o sdílení dat
 • 3.5 Příručka pro následné uživatele
 • 3.6 Příručka o klasifikaci a označování podle GHS
 • 3.7 Příručka o žádosti o autorizaci
 • 3.8 Požadavky na předměty
 • 3.9 Příručka o socio-ekonomické analýze
 • 3.10 Příručka o prověření identifikace látky
p sobnost reach1
Působnost REACH

REACH neměníani neomezuje působnost předpisů pro bezpečnost a hygienu práce a pro ochranu životního prostředí!

 • 89/391/EHS (ochrana a bezpečnost práce)
 • 98/24/ES (práce s chemickými látkami)
 • 96/61/ES (IPPC)
 • 2000/60/ES (ochrana vody)
p sobnost reach2
Působnost REACH

Nařízení REACH stanoví povinnosti pro výrobce, dovozce a uživatele

 • Látek jako takových
 • Látek obsažených v přípravcích
 • Látek obsažených v předmětech
definice
Definice
 • LÁTKA - chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem, včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení;
 • PŘÍPRAVEK - směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek;
 • PŘEDMĚT - předmět, který během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující jeho funkci ve větší míře než jeho chemické složení;
p sobnost reach v jimky
Působnost REACH - výjimky

Nařízení REACH nepodléhají

 • radioaktivní látky
 • látky pod celním dohledem, které nejsou

zpracovávány

 • neisolované meziprodukty
 • látky ve fázi přepravy
 • Odpady nejsou látkami, přípravky ani předměty

pokud jsou v působnosti předpisů pro odpady

p sobnost reach v jimky1
Působnost REACH – výjimky

Povinnosti registrace (II), hodnocení rizik látek následnými uživateli (V), hodnocení registrací a látek (VI) a povolování (VII) se nevztahují na

 •      léčiva pro humánní a veterinární použití
 • potraviny, krmiva, přísady do potravin a krmiv.
p sobnost reach v jimky2
Působnost REACH - výjimky

BLa informace pro následné uživatele (hlava IV) není nutné zpracovávat a poskytovat pro

 • léčiva pro humánní a veterinární použití
 • kosmetické výrobky
 • zdravotnické prostředky
 • potraviny, krmiva a přísady do potravin a krmiv
p sobnost reach v jimky3
Působnost REACH - výjimky

Povinnost registrace (II), hodnocení rizik následnými uživateli (V) a hodnocení registrací a látek (VI) se neuplatňují pro

 • látky zařazené v příloze IV (je dostatek informací)
 • látky zařazené v příloze V (nevhodné pro registraci)
 • reimportované registrované látky
 • látky regenerované z odpadů vzniklých z

registrovaných látek a výrobce má k dispozici

informace o regenerovaných látkách

p sobnost reach v jimky z povinnosti registrace p loha iv
Působnost REACH - výjimky z povinnosti registrace -Příloha IV

68 látek převážně rostlinného nebo živočišného původu se známými vlastnostmi

Např.:

Glukóza, sacharóza, vitamin C, mastné kyseliny, glyceridy, rostlinné oleje, estery mastných kyselin, škrob, dextrin, CO2, CaCO3, grafit, C, voda, dusík, celulózová vláknina

p sobnost reach v jimky z povinnosti registrace p loha v
Působnost REACH - výjimky z povinnosti registrace – Příloha V

9 skupin látek:

 • Produkty vzniklé: reakcí s faktory životního prostředí, při skladování, při používání, vedlejší produkty, produkty reakce s aditivy
 • Hydráty a hydratované ionty
 • Chemicky neupravené přírodní materiály – rudy, koncentráty rud, cementový slínek, zemní plyn, zkapalněný ropný plyn, ropa, uhlí, koks, plyny ze zpracování a jejich složky
 • Přírodní látky, které nejsou nebezpečné
 • Vodík, kyslík, dusík, vzácné plyny
p sobnost reach v jimky4
Působnost REACH - výjimky

Na isolované meziprodukty se nevztahuje

 • obecná povinnost registrace látek (MP se registrují podle zvláštních podmínek)
 • povinnost povolování

Na polymeryse nevztahuje

 • obecná povinnost registrace látek
 • hodnocení registrací a látek
definice str 53 61 p klady
Definice (str. 53 – 61) - příklady
 • Přípravek
 • Předmět
 • Následný uživatel (ne distributor a spotřebitel)
 • Meziprodukt (látka pro přeměnu na jinou látku)

neisolovaný

isolovaný (spotřebovaný) na místě

isolovaný přepravovaný (do místa spotřeby)

 • Zavedená látka (EINECS, NPL, vyrobená v

minulých 15 letech) –phase -in

 • Oznámená látka (v Česku – registrovaná, ELINCS)

(European INventory of Existing Commercial chemical Substances)

(European LIst of Notified Chemical Substnances)

obecn povinnost registrace l tek
Obecná povinnost registrace látek
 • Každý, kdo chce vyrábět/dovážet látku jako takovou, obsaženou v přípravku nebo ve výrobku (předmětu) v množství 1 t/r nebo vyšším, musí ji nejprve registrovat.
 • Polymery se neregistrují, registrují se monomery a jiné vázané látky, kterých je v polymeru více než 2 % hm. a více než 1 t/r.
 • Pro registrované monomery neplatí zjednodušení platné pro meziprodukty.
registrace l tek obsa en ch v p edm tech
Registrace látek obsažených v předmětech
 • Látky obsažené v předmětech se registrují pokud jich je 1 t/r a více a pokud jsou z předmětu v souvislostí s plněním jeho funkce uvolňovány
 • Látky zařazené v „seznamu kandidátů na povolování“ se Agentuře oznamují, pokud jich je v předmětech obsaženo více než 0,1 % hm., více než 1 t/r a může dojít k jejich expozici (od 1. 6. 2011 6 měsíců po zařazení do seznamu kandidátů) (oznamovat se nemusí, pokud neexistuje riziko)
slide30

Látky považované za registrované

 • Aktivní látky a formulační přísady pesticidů, pro které byla Komisi poskytnuta dokumentace pro jejich posouzení
 • Aktivní látky a základní látky biocidů zapsané v přílohách I, IA a IB nebo látky podstupující hodnocení rizik aktivních látek podle nařízení (ES) č. 2032/2003
 • Látky oznámené (registrované) podle směrnice 67/548/EHS (Agentura přidělí registrační číslo do 18 měsíců od nabytí účinnosti)
v jimka z registrace pro l tky ppord
Výjimka z registrace pro látky PPORD
 • Na základě žádosti se nemusí 5 let registrovat látky určené pro PPORD
 • Výjimku lze prodloužit o dalších 5 let
 • Agentuře se musí ohlásit:

a) identifikace výrobce/dovozce

b) identifikace látky

c) klasifikace látky, je-li známa

d) množství (odhad)

e) seznam a adresy zákazníků

 • Za žádost o výjimku se platí poplatek.
slide32

Zjednodušená registrace izolovaných meziproduktů

 • Spotřebovaných na místě
 • Identifikace výrobce (odd. 1, příloha VI)
 • Identifikace meziproduktu (odd. 2. - 2.3, př. VI)
 • Identifikace meziproduktu (odd. 4, př. VI)
 • Jakékoliv dostupné informace o FCH vlastnostech a účincích na zdraví a ŽP (rešerše)
 • Obecný popis použití (odd. 3.5, př. VI)
 • Podrobnosti o opatřeních k omezování rizik
 • Přepravovaných

1 – 1000 t/r Informace o vlastnostech z rešerše

1000 t/r a více Informace o vlastnostech z rešerše + informace ze zkoušek podle přílohy VII

Nutno doložit, že látka vyráběna/používána za řádně kontrolovaných podmínek.

slide33

Kontrolované podmínky

 • látka je po celou dobu existence držena pod kontrolou technickými prostředky
 • procesní a kontrolní technologie s nízkými emisemi
 • vyškolený personál
 • otevření systému je možné jen po důkladné očistě (proplachování, mytí)
 • omezení emisí a expozice v případě nehody
 • dokumentace všech postupů
registra n doklady
Registrační doklady

a) Dossier (technická dokumentace)

+

b)CSR (zpráva o chemické bezpečnosti)

(nezpracovává se pro látky s tonáží 1 – 10 t/r)

IUCLID 5 (International Uniform ChemicaL Inforamation Database)

obsah dossier
Obsah dossier
 • Identifikace žadatele/ů
 • Identifikace látky (odd. 2, příl. VI)
 • Informace o výrobě a použití látky (odd. 3, příl. VI)
 • Klasifikace a označení (odd. 4, příl. VI)
 • Pokyny pro bezpečné používání (odd. 5, příl. VI)
 • Souhrn studií podle příloh VII – XI
 • Podrobné souhrny/zprávy ze studií podle příloh VII – XI

viii) Údaj o tom, které části registrace byly ověřeny nezávislou odborně způsobilou osobou

 • Plán doplňkového zkoušení podle příloh IX a X

x) Pro látky od 1 do 10 t/r informace o expozici podle oddílu 6 přílohy VI

xi) Žádost o nezveřejnění důvěrných informací na internetu

informace v z vislosti na mno stv
Informace v závislosti na množství

V bodech v) a vi) se uvedou všechny registrantovi

známé informace o vlastnostech látky, alespoň:

 • 1 – 10 t/r, CMR 1. a 2. kat., nebezpečné, rozptýleně používané (příloha VII)
 • 1 – 10 t/r, ne CMR, ne rozptýleně používané nebezpečné látky (pouze fyzikálně-chemické vlastnosti podle přílohy VII)
 • 10 – 100 t/r (příloha VII + VIII, base set)
 • 100 – 1000 t/r (příloha VII + VIII + plán z IX)
 • 1000 t/r a více (příloha VII + VIII + plán z IX a X)
po adavky na informace 1 10 t r
Požadavky na informace 1 – 10 t/r

Příloha VII – Standardní požadavky

 • Bod tání, bod varu, relativní hustota, tlak par, povrchové napětí, rozpustnost ve vodě, rozdělovací koeficient Kow, bod vzplanutí, hořlavost, výbušné vlastnosti, bod samozápalu, oxidační vlastnosti, granulometrie.
 • Kožní dráždivost/žíravost in vitro, oční dráždivost in vitro, senzibilizace kůže, mutagenita na bakteriích in vitro, akutní orální toxicita. Subakutní toxicita pro dafnie, inhibice růstu řas, snadná biologická rozložitelnost. ( Ne pro ne CMR, ne rozptýleně používané nebezpečné látky )

600 000 – 1 200 000 Kč

informace o vlastnostech 10 100 t r
Informace o vlastnostech 10 – 100 t/r

Přílohy VII +VIII

Kožní dráždivost/žíravost in vivo, oční dráždivost in vivo, senzibilizace kůže, cytogenita a genetické mutace na savčích buňkách in vitro, akutní dermální/inhalační toxicita, subakutní toxicita, screening reprodukční toxicity, toxikokinetika.

Subakutní toxicita pro ryby, inhibice dýchání aktivovaného kalu, hydrolýza jako funkce pH, screening absorpce/desorpce.

4,5 – 6 mil. Kč

informace o vlastnostech 100 1000 t r
Informace o vlastnostech 100 – 1000 t/r

Přílohy VII + VIII + výběr z IX

Stálost v organických rozpouštědlech, disociační konstanta, viskozita.

Subchronická toxicita (90 dnů), prenatální vývojová toxicita, 2-generační reprodukční toxicita.

Chronická toxicita na dafniích a rybách, konečný (inherentní) rozklad v povrchových vodách, rozklad v půdě, rozklad v sedimentu, určení produktů rozkladu, bioakumulace (ryby), další informace o adsorpci/desorpci, subakutní účinky na suchozemské organismy (bezobratlí, bakterie, rostliny).

Metody analýzy. 10 – 15 mil. Kč

informace o vlastnostech 1000 t r
Informace o vlastnostech >1000 t/r

Přílohy VII + VIII + výběr z IX a X

Chronická toxicita (2 roky), (vývojová toxicita, 2-generační reprodukční toxicita), karcinogenita.

Další zkoušky biotického rozkladu, další informace o rozpadu a chování látky nebo produktů rozkladu, chronická toxicita na bezobratlých, chronická toxicita na rostlinách, chronická toxicita na organismech sedimentu, chronická reprodukční toxicita u ptáků.

30 – 45 mil. Kč

levy z poskytov n informac v vi
Úlevy z poskytování informací v+vi

Pro látky s tonáží 1 – 10 t/r

– nejsou-li nebezpečné a nejsou-li dispersivně používány (jen fyz.- chem. podle VII)

Pro látky s tonáží 10 – 100 t/r

 • výsledek 28-denní zkoušky toxicity při opakované dávce (6.6) a zkoušky reprodukční toxicity (6.7) není nutno dokládat, pokud lze vyloučit příslušnou expozici člověka podle přílohy XI, odd. 3
obecn po adavky na informace o vlastnostech p loha xi
Obecné požadavky na informace o vlastnostech - Příloha XI
 • Měly by být získané zkouškami provedenými stanovenými metodami se SLP (fyzikálně- chemické zkoušky mohou být bez SLP)
 • QSAR odhady – schválené modely
 • Zkoušky bez SLP nebo jinými metodami, pokud

jejich kvalita vyhovuje pravidlům podle přílohy

XI

d) Možnost neposkytnutí informace

QSAR (Quantitative Structure-Actively Relationship)

mo nosti neproveden zkou ek
Možnosti neprovedení zkoušek

A)Zkoušky nejsou vědecky nezbytné

- existují informace o FCH získané bez SLP

- existují informace o ZDRAV získané bez SLP

- existují informace o ZDRAV z epidemiologických

studií

- průkaznost informací získaných z několika zdrojů

- existuje vědecky ověřený model QSAR

- existují výsledky vědecky ověřených in vitro metod

- je možné využít analogie (read across)

B) Zkoušky nejsou technicky možné

C) Informace není potřebná s přihlédnutím k

expozičním scénářům látky

obsah csr
ObsahCSR
 • Posouzení nebezpečnosti pro lidské zdraví
 • Posouzení fyzikálně-chemické nebezpečnosti
 • Posouzení nebezpečnosti pro životní prostředí
 • Posouzení PBT a vPvB vlastností

e) Posouzení expozice (případně kategorie použití a expozic)

f) Popis rizik

Postupuje se podle přílohy I nařízení REACH.

Posouzení není nutné provádět pro látku obsaženou

v přípravku v koncentracích nižších než jsou klasifikační limity (67/548/EHS, 1999/45/ES), nebo 0,1 % hm. (PBT, vPvB).

krit ria pbt
Kritéria PBT

P - perzistentní látka

poločas rozpadu v mořské vodě delší než 60 dnů

B – bioakumulativní látka

biokoncentrační faktor (BCF) vyšší než 2000

T – toxická látka

 • NOEC pro organismy v mořské a ve sladkovodní vodě je nižší než 0,01 mg/l, nebo
 • látka je C (1. a 2. kat), M (1. a 2. kat), R (1., 2. a 3. kat)
 • chronická toxicita odpovídající klasifikaci: T, R48 nebo Xn, R48 podle 67/548/EHS
krit ria vpvb
Kritéria vPvB

vP

 • poločas přežití v mořské vodě, sladké vodě nebo v ústí řek je delší než 60 dnů
 • poločas přežití v mořském sedimentu, sladkovodním sedimentu a sedimentu ústí řek delší než 180 dnů
 • poločas přežití v půdě delší než 180 dnů

vB

- biokoncentrační faktor je vyšší než 5 000

sd len daj a z brana zbyte n ho zkou en
Sdílení údajů a zábrana zbytečného zkoušení
 • Zkoušky na zvířatech se provádějí jako poslední možnost.
 • Již provedené zkoušky by se neměly opakovat.
 • Výsledky zkoušek předložených při registraci před více než 10 roky jsou volně přístupné dalším výrobcům nebo dovozcům.
 • Pravidla sdílení výsledků zkoušek vlastností nových (non phase-in) látek jsou obdobná jako platí nyní (registrant se dotáže Agentury)
p edregistrace zaveden ch phase in l tek
Předregistrace zavedených (phase-in) látek
 • Předregistrace látek a meziproduktů

od 1.6. do 1.12.2008

a) název látka a identifikační čísla

b) identifikace žadatele nebo jeho zástupce

c) předpokládaná lhůta/tonáž registrace

d) název látek, pro které jsou dostupné informace pro použití metod SAR a sdružování do bloků

 • Opomenutí předregistrace znemožňuje využití odkladné doby pro registraci phase-in látek
 • Agentura do 1 měsíce zveřejní seznam předregistrovaných látek na internetu
sd len daj p i registraci zaveden ch l tek sief substance information exchange forum
Sdílení údajů při registraci zavedených látek – SIEF(Substance Information Exchange Forum)
 • Ke každé předregistrované látce vytvoří výrobci a dovozci forum pro výměnu informací (SIEF)
 • Forum má za účel usnadnit výměnu informací o vlastnostech látek a dohodnout se na klasifikaci a označení látky, pokud existují rozdíly mezi jednotlivými účastníky fora
 • Informace o výsledcích zkoušek se sdílejí za úhradu
 • O úhradě se dohodnou spravedlivým, transparentním a nediskriminačním způsobem s využitím zásad přijatých Agenturou
 • Nedohodnou-li se, podělí se na úhradě rovným dílem
sd len daj sief
Sdílení údajů- SIEF
 • Do dvou týdnů od zaplacení povolí vlastník studie, aby se na výsledky studie odkazoval další registrant
 • Žadatelé jsou povinni podílet se na společném sdílení nákladů pouze za informace, které musí předkládat pro svou registraci
 • Chybějící informace zajistí společně
 • Nebude-li chtít vlastník studie její výsledky poskytnout ostatním, znemožní Agentura tomuto vlastníkovi registraci, ale ostatní účastníci budou moci registrovat s uvedením důvodu nedoložení zdroje informace
 • Povinnost poskytovat ostatním výsledky studií neplatí pro studie neprováděné na zvířatech
spole n p edkl d n informac
Společné předkládání informací

Dossier:

 • Identifikace látky (odd. 1, příl. VI)
 • Informace o výrobě a použití látky (odd. 3, příl. VI)
 • Klasifikace a označení (odd. 4, příl. VI)
 • Pokyny pro bezpečné používání (odd. 5, příl. VI)
 • Souhrn studií podle příloh VII – XI
 • Podrobné souhrny(robust study summary) ze studií podle příloh VII – XI

viii) Údaj o tom, které části registrace ( iii), iv), vi), vii)) byly ověřeny nezávislou odborně způsobilou osobou

 • Plán doplňkového zkoušení podle příloh IX a X

x) Pro látky od 1 do 10 t/r informace o expozici podle oddílu 6 přílohy VI (podklady pro přiznání úlevy)

 • Žádost o nezveřejnění důvěrných informací na Internetu

Zpráva o chemické bezpečnosti

(zvlášť) - (společně, OSOR) – (zvlášť nebo společně)

spole n p edkl d n informac1
Společné předkládání informací
 • Povinně společně – nejprve hlavní žadatel
 • Společně se nemusí
 • nepřiměřené náklady,
 • prozrazení důvěrných informací,
 • nesouhlas s hlavním žadatelem
 • Každý jen informace příslušné jeho registrační tonáži
slide54

Postup Agentury

 • zkontroluje během 3 týdnů (3 měsíců) úplnost dokumentace a zda byl zaplacen poplatek
 • případně si vyžádá doplnění informací
 • případně zamítne
 • přidělí registrační číslo a datum registrace úplné dokumentaci
 • oznámí přijetí dokumentace příslušnému úřadu do 30 dnů
slide55

Postup registranta

 • zahájí výrobu/dovoz po 3 týdnech od podání registrace
 • oznámí Agentuře jakékoliv podstatné změny údajů sdělených při registraci
 • neprodleně oznámí jakoukoliv změnu informací obsažených v registrační dokumentaci
odklad registrace phase in l tek
Odklad registrace phase-in látek

0 Vstup nařízení v platnost

12 m Vznik Agentury

18 m Předregistrace

42 m Registrace: > 1000 t/r

> CMR (kat. 1 a 2)

> 100 t/r (R50/53)

6 let Registrace: 100 < Q < 1000 t/r

11 let Registrace: 1 < Q < 100 t/r

slide58

Informace v dodavatelském řetězci

Dodavatel poskytne příjemci BL pokud

 • látka nebo přípravek jsou klasifikovány jako nebezpečné nebo
 • látka je PBT nebo vPvB (příloha XIII)

Na vyžádání poskytne dodavatel BL pro přípravek, který není nebezpečný, ale obsahuje

 • 1 % hm. (0,2% obj.) nebo více látky nebezpečné pro zdraví nebo životní prostředí
 • 0,1 % nebo více PBT nebo vPvB látek
 • látku se stanoveným expozičním limitem
slide59

Informace v dodavatelském řetězci – Obsah bezpečnostního listu

 • Obsah BL bude stejný jako je nyní.
 • Navíc musí být připojena příloha s popisem expozičního scénáře, pro který je BL zpracován.
 • V popisu expozičního scénáře musí být uvedeny i podklady pro výjimky z provádění zkoušek (příl. XI)
 • BL je poskytován zdarma v tištěné nebo elektronické podobě
 • BL musí být průběžně aktualizován
 • Aktualizovaný BL musí být zaslán všem odběratelům látky v uplynulých 12 měsících
 • Po přidělení registračního čísla musí být v BL uvedeno registrační číslo
slide60

Informace v dodavatelském řetězci pro látky a přípravky, které nevyžadují BL

Dodavatel musí sdělit odběrateli

 • Registrační čísla látek
 • Informace o případném povolení látky
 • Informace o jakýchkoliv omezeních podle hlavy VIII
 • Jakékoliv informace potřebné pro bezpečné zacházení s látkou, zejména související s podmínkami použití látky
slide61

Informace v dodavatelském řetězci u předmětů obsahujících mimořádně nebezpečné látky

Výrobce nebo dovozce předmětu obsahujícího 0,1 % hm. a více mimořádně nebezpečných látek (kandidátů na povolení) musí poskytnout všem příjemcům předmětu informace potřebné pro bezpečné používání výrobku, včetně názvu látky.

slide62

Práva a povinnosti následných uživatelů

 • Následní uživatelé mohou písemně sdělit dodavateli látky informace o jejich způsobu použití látky a požádat ho o zahrnutí takto určeného použití do registrace látky.
 • Dodavatel posoudí, zda lze toto použití zahrnout mezi určená použití. Pokud ne, sdělí to Agentuře a následnému uživateli.
 • Dodavatel sdělí následnému uživateli podmínky řádného používání látky v bezpečnostním listu.
slide63

Práva a povinnosti následných uživatelů

Pokud následný uživatel hodlá používat látku mimo podmínky popsané ve scénáři nebo pokud nechce využívat opatření uvedená pro používání látky v bezpečnostním listu musí následný uživatel zpracovat vlastní hodnocení rizik a vyhotovit zprávu o chemické bezpečnosti (neposílá se Agentuře).

Následný uživatel své bezpečnostní zprávy uchovává a aktualizuje.

Distributor není následným uživatelem, má ale povinnost předávat informace v obou směrech řetězce.

slide64

Přístup zaměstnanců k informacím z BL

Zaměstnanci musí mít přístup k informacím obsaženým v BL látek a přípravků, se kterými pracují.

Archivační povinnost

Výrobce, dovozce, následný uživatel a distributor shromažďuje a archivuje po dobu nejméně 10 let od doby kdy látku naposledy vyrobil, dovezl, dodal nebo použil veškeré informace, které vyžaduje plnění nařízení REACH.

Informace zpřístupní příslušným orgánům členského státu nebo Agentuře.

evropsk agentura pro chemick l tky
Evropská Agentura pro chemické látky

Pro účely provádění technických, vědeckých a administrativních aspektů registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a pro zajištění jednotnosti v těchto aspektech na úrovni Společenství

sídlo v Helsinkách

org ny agentury
Orgány Agentury
 • Správní rada
 • Výkonný ředitel
 • Výbor pro posuzování rizik (VPR)
 • Výbor pro socio-ekonomickou analýzu (SEA)
 • Výbor členských států
 • Forum pro výměnu informací o prosazování (forum)
 • Sekretariát
 • Odvolací senát
slide68

Hodnocení registrační dokumentace

 • Agentura přezkoumá veškeré návrhy zkoušek (přednostně PBT, vPvB, senzibilizující, CMR, nebezpečné nad 100 t/r s disperzivním použitím)
 • a) přijme návrh

b) upřesní podmínky navrhovaných zkoušek

c) rozšíří nebo změní požadavek na zkoušení

d) zamítne návrh zkoušek

e) rozhodne, kdo zkoušku provede v případě nedohody mezi registranty

 • Žadatel poskytne požadované informace v dané lhůtě
slide69

Hodnocení registrační dokumentace

 • Agentura může přezkoumat jakoukoliv žádost o registraci z hlediska formálního i věcného
 • Agentura může do 12 měsíců od započetí kontroly požadovat odstranění nedostatků
 • V každém tonážním rozmezí zkontroluje Agentura nejméně 5 % dokumentací,

Přednostně zkontroluje dokumentace kde

 • údaje o vlastnostech jsou předloženy zvlášť
 • pro látku nejsou doloženy všechny informace podle přílohy VII
 • látka je uvedena v průběžném akčním plánu EU
slide70

Hodnocení registrační dokumentace

Doba na přijetí rozhodnutí Agentury o plánu doplňkového zkoušení:

 • nové látky - do 6 měsíců od registrace
 • Zavedené látky

a) do 2 let po registraci látek nad 1000 t/r

b) do 3 let po registraci látek nad 100 t/r

c) do 4 let po registraci látek 1 – 100 t/r

Seznam zhodnocených dokumentací poskytne Agentura členským státům.

slide71

Hodnocení látky

 • Agentura zpracuje kritéria pro stanovení priority hodnocení (nebezpečnost-riziko expozice-množství)
 • Agentura sestaví průběžný akční plán Společenství (do 4 let od vstupu nařízení v platnost)
 • Členské státy si volí látky, které chtějí hodnotit (jsou potom příslušnými orgány).
 • Látky, které si nikdo nevybere hodnotí Agentura
 • Agentura koordinuje výběr látek a orgánů příslušných pro jejich hodnocení
 • Členské státy mohou navrhovat Agentuře látky k zařazení do akčního plánu (v případě zařazení látky je stát příslušným orgánem)
slide72

Hodnocení meziproduktů

 • U isolovaných na místě spotřebovaných meziproduktů používaných za přísně kontrolovaných podmínek se nehodnotí dokumentace ani meziprodukt
 • Příslušný orgán členského státu, kde se MP vyrábí může ve zdůvodněných případech požádat o doplnění informací (písemná žádost s odůvodněním)
 • Příslušný orgán členského státu může doporučit vhodná opatření ke snížení rizik zjištěných v souvislosti s dotčeným místem
slide73

Společná ustanovení pro hodnocení

 • K rozhodnutí Agentury k plánu dalšího zkoušení, k úplnosti a správnosti registračních podkladů a k povinnosti dodat další informace pro potřeby hodnocení látky může dotčený žadatel podatpřipomínky.
 • Zastavení výroby = zastavení hodnocení = neplatnost registrace
 • Do 28. února každého roku zveřejní Agentura zprávu o dosažení pokroku v plnění povinnosti hodnocení.
c le povolov n autorizace l tek
Cíle povolování (autorizace) látek

Zajistit,

 • aby byla patřičně kontrolována rizika látek vzbuzujících velmi velké obavy (very high concern)
 • aby tyto látky byly případně nahrazeny vhodnými alternativními látkami nebo technologiemi, pokud je to z ekonomického a technického hlediska možné
obecn z sady povolov n a v jimky
Obecné zásady povolování a výjimky
 • Látky zapsané v seznamu v příloze XIV může výrobce, dovozce nebo následný uživatel uvádět na trh pro použití nebo je sám používat jen na základě povolení.
 • Pro látky určené na výzkum a vývoj, zařazené v příloze XIV, budou stanoveny zvláštní podmínky.
 • Povolování nebude vyžadováno pro použití látek v pesticidních a biocidních přípravcích, jako palivo pro motorová vozidla a jako palivo pro mobilní a stabilní spalovací zařízení ropných výrobků.
v jimky z povinnosti povolov n
Výjimky z povinnosti povolování
 • Látky CMR nemusí být povolovány podle REACH pro použití

a) v kosmetických přípravcích

b) v materiálech určených pro styk s potravinami

 • Povoleny nemusí být látky v přípravcích

a) PBT, vPvB a endokrinní disruptory s konc. nižší než 0,1 % hm.

b) ostatní látky s konc. nižší než stanoví směrnice 1999/45 a 67/548/EHS

v b r l tek pro povolov n kandid t
Výběr látek pro povolování („kandidátů”)

Látky, které mají být zařazeny do přílohy XIV

 • Karcinogeny 1. nebo 2. kategorie
 • Mutageny 1. nebo 2. kategorie
 • Toxické pro reprodukci 1. nebo 2. kategorie
 • PBT
 • vPvB
 • Endokrinní disruptory nebo látky nesplňující kriteria PBT nebo vPvB pro takovou klasifikaci, ale vykazující stejně závažné nebezpečné vlastnosti
seznam kandid t pro za azen do p lohy xiv
Seznam „kandidátů” pro zařazení do přílohy XIV

Agentura a členské státy navrhnou látky k zařazení do

přílohy XIV a připraví dokumentaci podle přílohy XV

 • Návrh látek bude zveřejněn na internetu, může být připomínkován.
 • O zařazení navrhované látky do seznamu „kandidátů“ rozhodne Výbor členských států.
 • Nedojde-li k dohodě ve Výboru členských států, rozhodne Komise.
 • Seznam „kandidátů“ zveřejní Agentura na internetu, průběžně ho aktualizuje.
za azen l tek do p lohy xiv
Zařazení látek do přílohy XIV
 • Konečné zařazení látek do přílohy XIV navrhne Agentura s přihlédnutím k názoru Výboru členských států.
 • O zařazení látky do přílohy XIV rozhodne Komise ES.
 • Priorizace: a) PBT a vPvB látky

b) rozptýleně používané nebo

c) používané ve velkém množství.

 • Poprvé předloží Agentura návrh do 2 roků od vstupu nařízení v platnost.
 • Návrh před jeho předložením zveřejní Agentura na internetu.
dost o povolen
Žádost o povolení
 • Žádost o povolení předkládají výrobci, dovozci nebo následní uživatelé Agentuře.
 • Žádost může podat jedna osoba nebo více osob pro jednu nebo několik látek pro vlastní použití nebo pro použití, pro něž by měla být látka uváděna na trh.
 • Žádost musí být podána ve formátu stanoveném nařízením.
 • Součástí žádosti musí být analýza alternativ.
 • Součástí žádosti může být socioekonomická analýza, plán náhrady včetně výzkumu a vývoje a časového harmonogramu.
 • Podání žádosti je spojeno s poplatkem.
n sledn dosti o povolen
Následné žádosti o povolení
 • Následní žadatelé se mohou odkazovat na již předložené dokumenty původních žadatelů pouze pokud získají jejich povolení.

Postup rozhodování o povolení

 • Agentura potvrdí přijetí žádosti.
 • Zpřístupní informace na internetu.
 • Výbor pro posuzování rizika a Výbor pro socioekonomickou analýzu zkontrolují obsah žádosti a během 10 měsíců navrhnou stanoviska.
ud len povolen
Udělení povolení
 • Povolení uděluje Komise (na základě žádosti).
 • Povolení lze udělit jen když je náležitě kontrolováno riziko pro zdraví a životní prostředí (doloženo CSR).
 • Povolení pro látky CMR a disruptory, u kterých není možné určit prahovou hodnotu a PBT a vPvB látky lze udělit jen když se prokáže, že socioekonomické přínosy jsou větší než rizika pro zdraví a životní prostředí a pokud nejsou dispozici žádné alternativní látky nebo technologie. Zvažují se:

a) rizika

b) socioekonomické přínosy

c) analýza alternativ ( žadatel nebo třetí osoby)

d) rizika plynoucí z alternativních látek a technologií

ud len povolen1
Udělení povolení
 • Povolení nesmí omezovat zákazy stanovené v příloze XVII.
 • Povolení podléhá časově omezenému přezkumu.
 • Bez ohledu na podmínky povolení musí jeho držitel zajistit, aby úroveň expozice byla omezena na nejnižší technicky a prakticky možnou úroveň.
p ezkum povolen
Přezkum povolení
 • 18 měsíců před termínem platnosti povolení předloží držitel povolení zprávu o přezkumu (aktualizace plánu náhrady, aktualizace SEA, aktualizace analýzy alternativ, aktualizace CSR.
 • Povolení mohou být kdykoliv přezkoumána (nové poznatky o rizicích, SEA, náhrady, neplnění norem kvality ŽP – 96/61/ES, neplnění environmentálních cílů – 2000/60/ES (v příslušném povodí).
 • Povolení může Komise odejmout.
povinnost dr itel povolen
Povinnost držitelů povolení

Na štítku výrobku podléhajícího povolení musí být při jeho uvedení na trh uvedeno číslo povolení.

Povinnost následných uživatelů

Do 3 měsíců od prvního dodání povolené látky uvědomí Agenturu o jejím používání.

Agentura vede rejstřík uživatelů povolených látek a umožní do něj nahlížet příslušným úřadům členských zemí.

omezen v roby uv d n na trh a pou v n stanoven ch nebezpe n ch l tek
Omezení výroby, uvádění na trh a používání stanovených nebezpečných látek
 • Látky a jim příslušná omezení budou uvedeny v příloze XIV
 • Látky navrhuje do přílohy XIV Komise nebo členské státy
 • Podklady pro zařazení látky do přílohy XIV připravuje Agentura nebo členské státy
 • O zařazení látky do přílohy XV rozhodne Komise
 • První seznam bude převzat ze směrnice 76/769/EHS
poplatky a platby
Poplatky a platby
 • Poplatky za registraci, povolení a některé další úkony Agentury budou stanoveny nařízením Komise
 • Poplatek se neplatí za registraci látky 1 – 10 t/r, pokud je předložen úplný soubor informací podle VII.
 • Pro malé a střední podniky bude poplatek nižší.
 • Za registraci předloženou samostatně bude poplatek vyšší.
 • Část poplatku bude převáděna příslušnému orgánu.
 • Agentura může žádat platby i za další služby.
doporu en postup v nejbli dob
Doporučený postup v nejbližší době
 • Organizační opatření ve firmě
 • Seznámit se strukturou a obsahem nařízení REACH

SCHP ČR organizuje zdarma školení – „ADAPTABILITA“v termínu

5.2007 – 4.2008

 • Definovat svou posici vůči nařízení
 • Inventura látek
doporu en postup v nejbli dob pro v robce zaveden ch l tek
Doporučený postup v nejbližší doběprovýrobce zavedených látek
 • identifikovat látky, které musí být registrovány
 • určit způsoby používání vyráběných látek
 • shromáždit doklady o zjišťování identity a

vlastností látek, které mají ve vlastnictví

 • rozdělit látky do skupin podle termínu registrace
 • určit, které informace bude nutné doložit při registraci
 • zahájit práce na sběru informací IUCLID 5
doporu en postup v nejbli dob pro v robce zaveden ch l tek1
Doporučený postup v nejbližší doběprovýrobce zavedených látek
 • od 1. 6. 2007 doplnit podle znalostí obsah BL o PBT, vPvB a endokrinní disruptory a poskytovat je podle pravidel REACH
 • připravit podklady pro předregistraci všech zavedených látek a meziproduktů (bez ohledu na množství)
 • rozhodnout o způsobu předregistrace a jednání v SIEF (otevřeně nebo v zastoupení třetí osobou)
 • předregistrovat všechny zavedené látky a meziprodukty nejpozději do 1. prosince 2008
slide92
Doporučený postup pro dovozce zavedených látek, přípravkůobsahujících zavedené látky a předmětů, ze kterých se uvolňují zavedené látky
 • zjistit u zahraničních dodavatelů, jak budou

postupovat při plnění povinnosti registrace

dodávaných látek

 • u látek, pro které nezajistí registraci jejich

dodavatel postupovat stejně, jako výrobci

 • zpracovávat a poskytovat BL podle pravidel

stanovených REACH (plnit co je možné)

doporu en postup v nejbli dob pro v robce p pravk
Doporučený postup v nejbližší doběprovýrobce přípravků
 • zpracovávat a poskytovat BL podle REACH
 • seznámit se s principy hodnocení rizik
 • připravit popis expozičních scénářů - do 1.12.
 • rozhodnout se o způsobu posouzení rizik složek
 • umožnit zaměstnancům a jejich zástupcům

přístup k informacím poskytnutým v BL (čl. 32)

 • uplatnit systém uchovávání všech informací – archivace 10let
doporu en postup v nejbli dob pro n sledn u ivatele a distributory l tek
Doporučený postup v nejbližší doběpronáslednéuživatele a distributorylátek
 • spolupracovat s dodavateli látek a přípravků

při identifikaci a popisu podmínek používání látek

a přípravků

 • umožnit zaměstnancům a jejich zástupcům

přístup k informacím poskytnutým v BL nebo v

písemné informaci podle čl. 32

 • uplatnit systém uchovávání všech informací – archivace 10let