1 / 10

Tidiga preventionsinsatser i kommuner och företag

Tidiga preventionsinsatser i kommuner och företag. Policyarbete och åtgärder mot riskbruk. Presentation. MHF är en trafiksäkerhetsorganisation med trafiknykterheten som sin hjärtefråga. Organisationen har ca 34 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och ca 310 lokalavdelningar.

Download Presentation

Tidiga preventionsinsatser i kommuner och företag

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Tidiga preventionsinsatser i kommuner och företag Policyarbete och åtgärder mot riskbruk

  2. Presentation MHF är en trafiksäkerhetsorganisation med trafiknykterheten som sin hjärtefråga. Organisationen har ca 34 000 medlemmar uppdelade i sju regioner och ca 310 lokalavdelningar. MHF arbetar också inom olika företag, främst med anknytning till trafik, med att i samråd med arbetsgivare och fackliga företrädare ta fram alkohol- och drogpolicyer på arbetsplatsen. MHF har arbetat med alkolåsutvecklingen i Sverige ett tiotal år och har belönats med European Road SafetyPrize för detta arbete. Stockholms läns nykterhetsförbund är ett religiöst och partipolitiskt obundet samarbetsorgan för sammanslutningar inom Stockholms län, som arbetar för att minska skador orsakade av alkohol och andra droger.

  3. Alkoholpolicy på en arbetsplats Policyn uttrycker en viljeinriktning hur man önskar hantera alkoholfrågan på en arbetsplats. Policyn syftar till en god hälsa bland personalen. Policyn utgår från arbetsgivarens ansvar enligt Arbetsmiljölagen (AML). I lagens 3 kapitel står det att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall. Alkoholpolicyn ska självfallet vara förankrad hos berörda fackliga organisationer. MHF är den organisation som skrivit policyer för bl.a. SJ, Swebus, Poståkeriet, SL, Näckrosbuss m fl.

  4. Bakgrund I Sverige: 30 % ökad alkoholkonsumtion 1996 – 2004 Riskkonsumtion • 17 % bland männen • 9 % bland kvinnor Minst 800 000 personer - många av patienterna i väntrummet! Källa: Folkhälsoinstitutet Stockholms län: • Ett av de fyra län som toppar listan över Systembolagets och restaurangernas försäljning av sprit, vin och starköl, räknat per invånare 15 år och äldre • Stockholms län samt Skåne län har högsta totalkonsumtionen av alkohol per invånare i Sverige • Stockholms län har den högsta alkoholdödligheten per invånare i Sverige • Kostnaderna för hälso- och sjukvård beräknas uppgå till 1,5-2 miljarder kronor årligen i länet, medan de totala kostnaderna är 5-10 gånger större. Källa: CAN, SoRAD och Stockholms läns landsting

  5. Riskbruk Missbruk Riskbruk, sammanfattning Missbruk Riskbruk En förhöjd alkoholkonsumtion som kan ge medicinska och sociala skadeverkningar om den fortsätter

  6. Ett nytt sätt att förebygga alkoholproblem på en arbetsplats En förhöjd och riskabel alkoholkonsumtion kan leda till ökad risk för ohälsa, ökad risk för olyckor och arbetsrelaterade skador och en ökad frånvaro samt en negativ effekt på arbetsmiljön i stort. Riskbruk av alkohol kan därigenom innebära kostnader och problem för såväl arbetsgivaren som den enskilde.

  7. Riskbruksprojektet/FHV Riskbruksprojektet • Regeringens ”Handlingsplan för att förebygga alkoholskador” • Fler inom hälso- och sjukvården ska fortbildas i alkoholprevention • FHV/arbetsliv • Högskola/universitet • Mödravård • Barnhälsovård • Primärvård • Sjukhus • Alkoholhjälpen • MI • Tobak (primärvård)

  8. Lokala seminarier • Målgruppen = arbetslivet • Kort information om ”Riskbruksmodellen”(1-2 tim) • Halv- eller heldagsseminarium • Riskbruksseminarium som del i annat evenemang • Material om riskbruk av alkohol Karin Gisselman E-post: karin.gisselman@fhi.se Tel: 08 - 566 135 59

  9. Möjlighet till samverkan Fackliga utbildningar Rådgivning Kontakt: Lars Olov Sjöström, MHF tel. 070-697 00 22 Gun-Lis Roos, Stockholms läns nykterhetsförbund, tel. 08-35 38 26

  10. Intresseanmälan

More Related