slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Per G. Weydahl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Per G. Weydahl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Per G. Weydahl - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Per G. Weydahl. Sykehuset Østfold Moss. Sykehuset Østfold Kalnes. LMS. Østfold sykehusområde: . LMS. 280 000 innbyggere 17 kommuner 5 interkommunale LMS 1 sykehus, 2 enheter Korte avstander, men Askim – Fredrikstad 66 km. LMS. LMS. LMS. Samhandling i Østfold. Struktur

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Per G. Weydahl' - melita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Sykehuset Østfold Moss

Sykehuset Østfold Kalnes

LMS

Østfold sykehusområde:

LMS

 • 280 000 innbyggere
 • 17 kommuner
 • 5 interkommunale LMS
 • 1 sykehus, 2 enheter
  • Korte avstander, men Askim – Fredrikstad 66 km

LMS

LMS

LMS

samhandling i stfold
Samhandling i Østfold

Struktur

Samarbeidsavtale

mellom Sykehuset Østfold og alle kommuner fra 2005

Administrativt samarbeidsutvalg

Møtestruktur – to-faset vedtak

Partnerskapsmøte

Samhandlingsforum

Kliniske utvalg

Samhandlingskontakter

administrativt samarbeidsutvalg
Administrativt samarbeidsutvalg

Fra kommunene

Fra Sykehuset Østfold

PKO for fastlegene fra 2009

Ansattes representant

For brukerorganisasjonene

slide5

Forpliktende avtale fra 2005Ny, lovpålagt avtale fra 2012Overordnet samarbeidsavtaleRetningslinjer:

(basert på H-dir’s veileder, første utgave)

faser i samhandlingsreformen ulike faser i reformen vil ha ulikt fokus
Faser i samhandlingsreformenUlike «faser» i reformen vil ha «ulikt fokus»

2012

2013 - 2014

Prioriterte

Utviklings

Områder for

Styringsdata

i 2013

Driftsfase

Etablering og

endring av

tjenestetilbud

Oppstart

Tid

Forebygging og

mer effektive

pasientforløp

Etablering av

Ø- hjelps plasser

reinnleggelser

UKP

KMF

yeblikkelig hjelp d gntilbud i kommunen
Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunen
 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5:
 • Kommunen skal (fra 2016) sørge for tilbud om døgnopphold for
 • helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov
 • for øyeblikkelig hjelp.
 • Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen
 • har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.
 • Formål
 • • Gi tjenester nærmereder pasienten bor.
 • • Skal være bedre eller like godt som et alternativt tilbud i
 • spesialisthelsetjenesten.
 • • Bidra til å redusere antall øyeblikkelig hjelp innleggelser
 • i spesialisthelsetjenesten.
  • ved å behandle flere i kommunehelsetjenesten
  • ved at hele eller større deler av pasientforløpet foregår i kommunen
slide8

Lokal Medisinsk Senter

5

Palliasjon

 • Kompetanse og fagutvikling
 • Trygghet under svingninger
 • Styrking av hjemmebaserte tjenester – ambulant funksjon
 • Rekruttering av arbeidskraft
 • Kostnader forsterkede korttidsfunksjoner, 15-20% mer enn ordinær sykehjemsplass. I tillegg kommer kostnader til ambulant funksjon
 • Kritisk suksessfaktor – lege- og sykepleierkompetanse
kompetansetilf rsel
Kompetansetilførsel

Kommune- helsetjenesten

Sykehuset Østfold

Ambulante tjenester

Interkommunale funksjoner

Sykehus funksjoner

RTG

Lab

Dialyse

Fastlegene

nytt stfoldsykehus
Nytt østfoldsykehus

- et sykehus bygd på samhandling

(28.08.13) Stor markering av 50 % ferdigstillelse på byggeplassen 

slide11
I SØ 2015 skal:

alle pasienter få rask diagnostikk, behandling og rett informasjon styrt av en helhetlig og tverrfaglig arbeidsform

ny sykehusstruktur og ny teknologisk infrastruktur gi en tydelig oppgavedeling og bedret tjenestekvalitet

samhandling med kommunehelsetjenesten og andre HF være en naturlig del pasientforløpene og av handlingsmønsteret til alle medarbeidere

SØ gjennom forskning, utdanning og kompetanseutvikling være konkurransedyktig innenfor definerte områder nasjonalt og internasjonalt

det være oppnådd en driftsøkonomisk gevinst tilsvarende 180 mill kroner

risikovurdering riktige pasienter i kommunale hjelpssenger
Risikovurdering – riktige pasienter i kommunale ø.hjelpssenger

Sykehuslegene har ikke

tillit til tilbudet

Kontinuitet

og kompetanse

LEGE

Fastlegene

har ikke tillit

til tilbudet

Mangelfulle

opplysninger om

pasienten (IKT)

Kontinuitet

og kompetanse

SYKEPL

Pasientene

har ikke tillit

til tilbudet

Manglende lab og radiologi

klinisk utvalg for kommunal yeblikkelig hjelp d gntilbud
Klinisk utvalg for kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Fra kommunene:

Mosseregionen: Thor Løken

Fredrikstadregionen: Guro Steine Letting

Indre Østfold region: Espen Storeheier

Sarpsborgregionen: Nina Mikkelsen Bakken (sekretær)

Haldenregionen: Anders Scönbeck

Fra SØ:

Per G. Weydahl (leder)

Liv Marit Sundstøl

Merete Magnussen Janssen

Repr. medisin??

Volker Zolyga

Fastlegerepresentant:

Christina Fredheim

Brukerrepresentant:

Mona Larsen

slide14

MandatKlinisk utvalg øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal:Forvalte retningslinje 4 i samarbeidsavtalen mellom Sykehuset Østfold og østfoldkommunene og bidra til mest mulig likeverdig og likt tilbud i det kommunale øyeblikkelig hjelp tilbudet ved blant annet å:

Beskrive pasientforløp med tilhørende prosedyrer og retningslinjer

Risikovurdere pasienttilbudet med henblikk på kvalitet og pasientsikkerhet

Beskrive indikatorer for medisinskfaglig og pasientvurdert kvalitet

Beskrive kriterier og utvikle systemer for evaluering av tjenestetilbudet blant pasienter og behandlere

Bidra til å fremme hensiktsmessige IKT-løsninger som letter samhandlingen og øker pasientsikkerheten

Bidra til færre ø-hjelpsinnleggelser i spesialisthelsetjenesten samt synliggjøre de økonomiske konsekvenser dette gir

slide15
For å kunne ha sirkulasjon på øyeblikkelig hjelp døgnplassene, er det viktig at plassene forbeholdes øyeblikkelig hjelp.

Det anbefales at det settes maksimal tid før pasienten enten skrives ut eller overføres til annet tilbud. Dette kan for eksempel være maksimum 72 timer.

Dette samsvarer med antall gjennomsnittlig liggedøgn som er lagt til grunn i beregningsgrunnlaget for kostnader knyttet til øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

4 1 pasienter som er aktuelle for kommunalt yeblikkelig hjelp d gnopphold
4.1 Pasienter som er aktuelle for kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Kommunene har plikt til å sikre at tjenester som tilbys eller ytes er forsvarlige, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.

§ 3-5:Kommunenes plikt gjelder kun de pasienter og brukere som kommune har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.

Loven legger dermed ikke opp til at det pekes ut bestemte grupper av pasienter som kan egne seg for et kommunalt tilbud

alert
Alert
 • Utarbeidet ved Portsmouth Hospital i England i 1999 av intensivleger- ut fra deres erfaringer om årsaker til unødvendige dødsfall i sykehus.
 • Sykehuset Østfold (2007)
 • Akershus universitetssykehus HF (2008)
 • Sykehuset Asker og Bærum HF (2009)
 • Tilpasning til kommunehelsetjenesten 2013
alert1
ALERT
 • Kurs – 6-8 timer
 • Opplæring av instruktører til å gjennomføre kursene
 • Standardisert kursinnhold
 • Egen lærebok
 • Verktøy for vurdering av pasienten (MEWS) og for kommunikasjon (ISBAR)
yeblikkelig hjelp konomi

2012:

Kommunene i Østfold er tildelt 23.8 mill. i til kommunale ø-hjelpsordninger

Videreføres med (enda større) årlige bevilgninger fram til 2016

Kommunal medfinansiering

SØ trekkes : 11.4 mill 2012, 45,6 mill. fra 2013 (?)

Konsekvenser i SØ

Gir færre pasienter?

Redusert drift?

Øyeblikkelig hjelp - økonomi

slide25

DRG KMF

«direkte PB(1»

Ca 50% ?

DRG KMF

(Faktura grunnlag)

Ca 53%

DRG KMF

«indirekte eller IPB(2»

C a 50%

DRG samlet

100%

DRG øvrig

C a 47%

 • Hva omfatter Kommunal Medfinansiering
 • og hva er direkte påvirkbart for kommunene ?

Ref

kategorier

KMF (KS)

1)PB=påvrikbart

2)IPB=indirekte påvirkbart

erfaringer s langt
Erfaringer så langt
 • Pasientkategorier
  • mange forskjellige (neste slide)
 • Tilfredshet hos pasienter
 • Legers erfaring
 • Riktige pasienter?
 • Uheldige episoder/ forsvarlig?
 • Viderehenvisninger til SØ
  • Få, men noe økende med økt bruk
pasientkategorier mange forskjellige
Pasientkategorier (Mange forskjellige)

Infeksjoner

Pneumoni

UVI

Rosen

Gastroenteritt

Annet

KOLS-forverring

Ernæringssvikt

Dehydrering

Obstipasjon

Urinretensjon

Smerter

Skjelett/ muskel

Mage

Bryst

Annet

Fall uten brudd

Anemi

Høy INR

Annet

ulik kvalitetsvurdering
Ulik kvalitetsvurdering

- for sikkerhets skyld

- diagnose

- kropp

- det vil helst gå godt

- funksjon

- nærmiljø

Øystein Lappegard

utfordringer
Utfordringer

Ikke et nytt lavterskeltilbud

Avklarte pasienter – eller muligheter for noe diagnostisk utredning – lab, rtg?

Beleggsprosent

Manglende tillit hos noen sykehusleger?

Fravær av lege fra SØ i klinisk utvalg

Ikke felles elektronisk pasientjournal kommuner/SØ

Lite bruk av eLink, men økende

Legevakten lite pasientopplysninger

Oppdaterte og fullstendige medisinlister

utfordringer forts
UTFORDRINGER (forts)

Lokalt ulike rutiner og praksis tross felles retningslinje

Revisjon retningslinje 4 (pågår i klinisk utvalg)

Tilbudet gjelder de pasienter og brukere som kommunene har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til. Helse- og omsorgstjenesteloven (§ 4-1) legger ikke opp til at det pekes ut spesielle grupper av pasienter som kan egne seg for et kommunalt tilbud. Aktuelle pasienter vil være pasienter som hyppig blir innlagt sykehus. Tilbudet vil også kunne gjelde pasienter med uavklart tilstand, som kommunen er i stand til å behandle, forutsatt at det er liten risiko for akutt livstruende forverring. Det må finnes mulighet for rask vurdering av lege og konferanse med bakvakt på sykehuset.

Kommunene/ LMSene øker kompetanse og setter seg i stand til å ta i mot mer krevende pasienter.

bmj 2013 346 published 20 may 2013 editorials preventing admission of older people to hospital
BMJ 2013;346:(Published 20 May 2013) EDITORIALSPreventing admission of older people to hospital

No evidence that managing “frail older” people in the community reduces admissions

”However, there is no evidence that enhancing community care

for frail older people will reduce hospital admissions, and

demands on secondary care will probably continue to rise. There

has been a sustained reduction in the number of acute beds over

the past few decades, and most hospitals now average around

90% bed occupancy.17 A further reduction in beds based on the

vain hope that enhancing community services will reduce

admissions could be potentially dangerous to patient care. It

would be more sensible to evaluate the effects of enhancing

community services before making decisions to cut more acute

care beds.”

stfold er unikt
Østfold er unikt:

Identisk overordnet avtale mellom SØ-HF og 17 kommuner

Identiske retningslinjer for ø-hjelpstilbud

5 interkommunale LMS (2 – 7 kommuner) med ø-hjelp etter samme mal

Oppstart i.l.a. våren 2013 på alle steder

Likeverdig tilbud med så lik som mulig kvalitet i hele fylket

Nytt Østfoldsykehus, basert på samhandling

Helhetlig og sammenhengende tilbud til befolkningen i hele Østfold

Unik mulighet for følgeforskning

LMS

Sykehuset Østfold Moss

LMS

LMS

Sykehuset Østfold Kalnes

LMS

LMS

f lgeforskning
Følgeforskning

The Impact of Decentralized Acute Care on patients, providers and healthcare outcomes

The IDAC study

2 2 objectives
2.2. Objectives
 • Primary objective:
 • to evaluate the impact on the effectiveness of establishing acute care in local medical centres (LMCs).
 • Secondary objectives, to assess, investigate and explore
 • how treatment in LMCs’ affects the patients’ views of quality, safety and vulnerability.
 • health professionals’ views of factors that facilitate or impede the use of LMCs’, particularly related to issues of safety and quality of care.
 • patient characteristics related to the use of LMCs’ (i.e., age, gender, reason for referral and length of stay), as well as potential differences between the five LMCs’.
 • the prevalence and predictors of 30-day mortality, readmissions and hospitalisations among patients admitted to the LMCs’;
 • Study the Modified Early Warning Scale (MEWS) at time of admission to and discharge from the LMCs’ as an independent predictor of readmission and hospitalisations;
 • Investigate the potential impact on society by measuring quality adjusted life years (QALYS) and cost-effectiveness.