1 / 21

Tillämpningar på BTH

Tillämpningar på BTH. Studerandeavdelningen. Studera.nu/ NyA studera.nu VEGA LADOK KursInfo (edu.bth.se) Kontohantering studenter, flera apps. BUD tentaadmin. Studentepost. Studerandeavdelningen. Studentportal, LPW Epostlistor Lärarportal Integration av system LADOK Ping SPAR

Download Presentation

Tillämpningar på BTH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Tillämpningar på BTH Leif Lagebrand

 2. Leif Lagebrand

 3. Studerandeavdelningen • Studera.nu/ NyA studera.nu • VEGA • LADOK • KursInfo (edu.bth.se) • Kontohantering studenter, flera apps. • BUD tentaadmin. • Studentepost Leif Lagebrand

 4. Studerandeavdelningen • Studentportal, LPW • Epostlistor • Lärarportal • Integration av system • LADOK Ping • SPAR • CWAA, nyaIDP osv Leif Lagebrand

 5. Studenthälsan • Journalsystem för studenter Leif Lagebrand

 6. Informationsavdelningen • Webb inkl tillgänglighet • Enkäter • Sökmotor • Pressreleaser • Alumni • Bildbank • Annonsproduktion Leif Lagebrand

 7. Informationsavdelningen • Webbkamera • Skyltprojektet • Akademisk högtid • Beställ katalog • Beställ visitkort • Julkort Leif Lagebrand

 8. Ekonomiavdelningen • Agresso – ekonomi inkl. projektstöd • Webb • Agressoportal • Elektronisk fakturahantering • Enkel fakturarutin • Ekonomihandboken Leif Lagebrand

 9. Personalavdelningen • Agreso Lön PA • BARD • Offentliga jobb • Bisysslor • BESTA Leif Lagebrand

 10. Externa relationer • Söka pengar (samma som Alumni) • In/ut-resande, Moveon • Fundraising • VEGA (även på Stud.avd.) • BCY/KY Antagningssystem • Webb BCY/KY • Beställ trycksaker Leif Lagebrand

 11. Högskoleledning • Kvalitetssystem, webb • Beslutsdatabas • Diverse små forum – webb Leif Lagebrand

 12. Sektioner • Webb – deras egen • Beställningsdatabas • Beslutsdatabas • Lärarplanering – TEK Sture? Leif Lagebrand

 13. Förvaltningen • Telefonisystem - hänvisningssystem • Diariet W3D3 • Enkätverktyg – www.texttalk.se • BTH-kortet • Epost för personal Leif Lagebrand

 14. Intendentur • RITA passersystem • TimeEdit lokalbokning, schemaläggning boka.bth.se, schema.bth.se • Support-databas vaktm. • Nycklar, Rby Access-databas • Ankomna paket Leif Lagebrand

 15. Forskning • ? Leif Lagebrand

 16. Planeringssekreterare • KI-databas för statistik från LADOK • Quickr för GUN, FAK, Högskolestyrelse Leif Lagebrand

 17. Biblioteket inkl LLAB • Bookit • Elin • Biblioteksdatabaser, E-brary, tidskrifter • Miman reverseproxy • FOU-databas • ArkivX för studenter • LearingObjects-server Leif Lagebrand

 18. Bibliotekt inkl LLAB (2) • Lärplattform, It’s Learning • Streaming, Real -> Abiliteam • Videokonferens Marratech -> ? • Kursutvärdering – Gova bth.webbform.se • Div. beställa böcker, boka bibl. Lånekort • Lilla och stora Sökguiden Leif Lagebrand

 19. Biblioteket (3) • Informationsdatabaser • Webb 2.0 • Enkäter – Eval (gammal) • OAI dvi kopplingar kring FOU-databas • Bib-vakter Leif Lagebrand

 20. IT-avdelningen • Lagring J: för personal • Lagring J: för studenter Samba • Kontohantering studenter • Lotus • NSDB • Marval • Performance Guard Leif Lagebrand

 21. IT-avdelningen (2) • Utskriftshantering Pcounter • MS SMS • Egen webb • Integration mellan IT-system • Hobbit • Comaround • Beläggning i datasalar • Legato – backup, antivirsu Trend Leif Lagebrand

More Related