Download
hur ser kammarr tterna p eu medborgares r tt till bist nd vad s ger utl nningslagen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hur ser Kammarrätterna på EU-medborgares rätt till bistånd? Vad säger utlänningslagen? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hur ser Kammarrätterna på EU-medborgares rätt till bistånd? Vad säger utlänningslagen?

Hur ser Kammarrätterna på EU-medborgares rätt till bistånd? Vad säger utlänningslagen?

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Hur ser Kammarrätterna på EU-medborgares rätt till bistånd? Vad säger utlänningslagen?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hur ser Kammarrätterna på EU-medborgares rätt till bistånd? Vad säger utlänningslagen?

 2. HELLO, I NEED SOME HELP Behandlas på samma sätt som infödda. Det vill säga att personer har rätt till bistånd om de gör så gott de kan, det inte går att lösa på annat sätt och de inte har en skälig levnadsnivå om de inte får hjälp

 3. EES-MEDBORGARE 1. Har personen uppehållsrätt? Leg!! 2. Genomtänkt plan? TÄNKBARA RUTINER 3. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning? 4. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning i hemlandet? Sidan 3

 4. EES-MEDBORGARE 1. Har personen uppehållsrätt? Leg!! 2. Genomtänkt plan? TÄNKBARA RUTINER 3. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning? 4. Hur stor chans få jobb/egenförsörjning i hemlandet? Sidan 3

 5. Kammarrätten ansåg ”att det saknas skäl att göra bedömningen så vidsträckt att EU-medborgares möjlighet att snabbare kunna försörja sig i hemlandet ska beaktas vid biståndsprövning”KR i Gtbg 9 nov 2010, mål nr 1600-09 • Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd. • Flera kammarrättsdomar med avslag till nyanländ som inte planerat flytt. • Flytt från Göteborg till Haparanda var inte ok.

 6. EES-MEDBORGARE UPPEHÅLLSRÄTT 2009 5 857+418 ? 3 230 1 146 6 562 arbetstagare eller egna företagare arbetssökande studerande Fyra olika kategorier: de som har tillräckliga tillgångar + familjemedlemmar Ska registrera sig på Migrationsverket DOCK EJ DE ARBETSSÖKANDE! Sidan 4

 7. EES-MEDBORGARE DE SOM VARIT ANSTÄLLDA Särskilda regler för de som haft anställning och blivit ofrivilligt arbetslösa. Behåller sin uppehållsrätt som arbetstagare. Tillfällig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall. Ofrivilligt arbetslös efter mer än ett års anställning och anmäld vid den offentliga arbetsförmedlingen. Anställd kortare tid än ett år har, under vissa förutsättningar, kvar uppehållsrätten i sex månader. Sidan 5

 8. EES-MEDBORGARE VAD RÄKNAS SOM ANSTÄLLNING? Arbetet utföras åt någon annan, under dennes arbetsledning och mot ersättning, (exempelvis kost o logi?) Faktiskt och verkligt - om det inte är så liten omfattning att det är en marginell och sidoordnad verksamhet Inget krav på hög ersättning, men arbetet ska vara sådant som normalt hör hemma på arbetsmarknaden Städning av en campingplats toaletter och gård ansågs av kammarrätten inte vara tillräcklig omfattning för att ge uppehållsrätt. Sidan 6

 9. EES-MEDBORGARE KammarrättsdomUPPEHÅLLSRÄTT FÖR ”JOBBSÖKANDE” ”Rätten till fri rörlighet innebär en möjlighet att flytta till ett annat land inom den europeiska unionen om man har sin egen och familjens försörjning ordnad.” Innebär att kammarrätten ansåg arbetslös polack vara studerande när han planerade att läsa SFI för att därefter få jobb I princip tidsfrist på sex månader för arbetssökande. Kammarrätten i Göteborg, 29 mars 2010, mål nr 247-10 Sidan 7

 10. EES-MEDBORGARE KammarrättsdomVERKLIG MÖJLIGHET FÅ ANSTÄLLNING Praktik med aktivitetsstöd ansågs styrka ”verklig möjlighet att få anställning” Sidan 8

 11. EES-MEDBORGARE KammarrättsdomVERKLIG MÖJLIGHET FÅ ANSTÄLLNING Arbetslös mer än sex månader, ändrad status Sidan 9

 12. EES-MEDBORGARE KammarrättsdomVERKLIG MÖJLIGHET FÅ ANSTÄLLNING Vistats fyra månader, fortfarande verklig chans till anställning Sidan 10

 13. EES-MEDBORGARE KammarrättsdomFAMILJEMEDLEM FRÅN TREDJELAND Familjemedlemmarhar också uppehållsrätt, även om de kommer från tredjeland och inte kan försörja sig En person somhar uppehållskort i egenskap av mamma har sitt uppehållskort i egenskap av familjemedlem utan villkor om att hon ska vara försörjd, Kammarrätten i Jönköping 27 oktober 2009,målnr 2674-09. (Inte nämnd i kursmaterialet) Sidan 11

 14. EES-MEDBORGARE BRA ATT KOMMA IHÅG Barnperspektiv Bistånd en månad är inte evigt bistånd Grundtanken med den fria rörligheten är att underlätta för oss att fritt röra oss i och mellan medlemsländerna, utan att vi ska bli diskriminerade för att vi kommer från ett annat medlemsland! Sidan 12

 15. EES-MEDBORGARE SEKRETESS Inte sekretess när exempelvis polis frågar efter uppgifter när det gäller fråga om uppehållstillstånd eller utvisning Anmälningsskyldighet i vissa fall Troligtvis inte EES-medborgare Sidan 13

 16. EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE Mångårigt missbruk Bakgrund Håller inte med Erbjuden insatser Avslag Sidan 15

 17. EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE Behov finns och kan inte tillgodoses på annat sätt LÄNSRÄTT SoL 4 kap 1 § Delvis bifall Hyra och fackavgift Sidan 17

 18. EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE Bistånd används uppenbarligen till annat SoL 4 kap 3 § KAMMARRÄTT Inte gjort så gott han kunnat SoL 4 kap 1 § Motverkar socialtjänstlagen SoL 5 kap 9 § Sidan 18

 19. REGERINGSRÄTTEN EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE Bistånd används uppenbarligen till annat SoL 4 kap 3 § REGERINGSRÄTTEN Inte gjort så gott han kunnat SoL 4 kap 1 § Motverkar inte socialtjänstlagen SoL 5 kap 9 § Sidan 20

 20. EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE Regeringsrätten finner på grund härav att socialtjänsten inte kan vägra en missbrukare försörjningsstöd av det skälet att han eller hon inte vill godta, eller inte fullföljer, viss planering eller vissa insatser som har till huvudsaktligt syfte att rehabilitera honom eller henne från missbruket. Regeringsrätten fann att nämnden inte haft fog för att avslå ansökan. REGERINGSRÄTTEN RÅ 2009 ref 103 Sidan 21

 21. EK BISTÅND TILL MISSBRUKARE Delta i utredning Vara nykter för att göra utredning möjlig KAMMARRÄTTSDOMAR Vara nykter på arbetspraktik och i kompetenshöjande verksamhet Före detta (?) missbrukare Sidan 22

 22. Kammarrätten i Sundsvall tyckte att SoL 5 kap 9 §, att soc ska ”noga bevaka att planen fullföljs” vad gäller missbrukare, kan vara lagrum för att neka bistånd. Vad sa Regeringsrätten? Sidan 24

 23. Vad innebär Regeringsrättens dom vad gäller ideellt skadestånd till de som har ekonomiskt bistånd?

 24. Ideellt skadestånd Ersättning för fysiskt och psykiskt lidande vid personskador och kränkning av den personliga integriteten Ska räknas med, men det kan finnas skäl att bevilja enligt SoL 4 kap 2 § 2 § Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det. Sidan 25

 25. Några inkomster som inte ska räknas med Ungdoms inkomst Sfi-bonus Extra tillägget Steriliseringsersättning Ersättningar avsedda att täcka nödvändiga utgifter? Hur noga utreda? Stipendier/fondmedel?? Sidan 27,28

 26. När kan vi ändra ett positivt biståndsbeslut? ”Efter att ha beviljat bistånd upptäckte vi att sökanden rest till Örebro i stället för att vara på praktiken. Den var därmed inte berättigad till bistånd. Som tur var hade vi ännu inte skickat iväg pengarna, bara brevet med beslutet.” Sidan 29

 27. Ändra gynnande beslut Förtroende, tillit Sökanden måste kunna lita på beslut från oss. Har vi sagt att de ska få pengar, så är det det som gäller! Undantag finns Sidan 27

 28. Ändra gynnande beslut Tre ändringsskäl Återkallelseförbehåll(omprövningsklausul) Fara för liv eller hälsa Sökande lämnat vilseledande uppgifter Sidan 30

 29. Ändra gynnande beslut Sagt en sak, men inte skrivit med i beslutet Sökanden fick i förväg muntligt reda på att biståndet beviljades under förutsättning att sökanden inte skulle få andra inkomster. Men det stod inte något om det i beslutet, så det räknas inte som giltigt återkallelseförbehåll Sidan 30

 30. Ändra gynnande beslut Avvakta med verkställighet Sökanden fick beslut om att bistånd beviljats för juni. I beslutet stod att en del skulle utbetalas efter att närvaron på praktik kollats. Ingen närvaro, biståndet betalades inte ut. Sökande gick miste om överklagningsmöjlighet Tveksamt, men OK Sidan 31

 31. Ändra gynnande beslut Inte lärt sig laga mat Den 3 januari 2008 beslutade att bevilja NN utökad matnorm med 480 kr i månaden. I motiveringen till beslutet angavs att NN hade svårt att laga mat själv till följd av en hjärnskada, varför extra bistånd till mat skulle utgå för sex dagar per vecka. Vidare angavs att antalet dagar skulle förändras utifrån NN ökade förmåga att laga mat framöver. Förändringen skulle ske efter samråd med hans läkare och terapeut. 2010 avslogs mannens ansökan å han överklagade. Förvaltningsrätten tyckte avslaget var ok. Mannen överklagade till kammarrätten.

 32. Ändra gynnande beslut Socialnämnden motsätter sig bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. I det ingivna läkarintyget specificeras inte vilka merkostnader för mat som NN har eller om han har provat olika enkla matlagningsalternativ, såsom exempelvis att värma mat i mikrovågsugn. Det framkommer inte heller att han har erbjudits rehabiliteringsinsatser eller blivit aktualiserad för stöd enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den som inte kan laga sin mat på egen hand bör bli erbjuden andra möjligheter än en utökad bruttonorm. Kammarrätten i Jönköping 28 oktober 2010, mål nr 2255-10

 33. Ändra gynnande beslut Förbiseendefel Ojdå! Ett tusen blev i hastigheten tio tusen … Sidan 33

 34. Betalt ut för mycket Ändra gynnande beslut Ojdå! Missade att jag redan skickat ut biståndet för oktober … Sidan 34

 35. Hur tillämpas SoL 4 kap 4 § i praktiken och vad säger lagen om soc rätt attställa krav på deltagande i praktik och annan kompetenshöjande verksamhet?

 36. Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialtjänsten har rätt att ställa krav på de som uppbär försörjningsstöd att de deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet

 37. Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.   Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.   Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409). Sidan 35

 38. Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.   Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.   Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409). Sidan 35

 39. Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.   Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.   Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409). Sidan 35

 40. Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.   Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.   Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409). Sidan 35

 41. Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.   Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.   Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409). Sidan 35

 42. Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.   Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.   Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409). Sidan 35

 43. Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.   Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar.   Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409). Sidan 35

 44. Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.   Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemåloch förutsättningar.   Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409). Sidan 35

 45. Socialtjänstlagen 4 kap 4 § Socialnämnden får begära att den som uppbär försörjningsstöd under viss tid skall delta i av nämnden anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om den enskilde inte har kunnat beredas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd, och 1. inte har fyllt tjugofem år, eller2. har fyllt tjugofem år men av särskilda skäl är i behov av kompetenshöjande insatser, eller3. följer en utbildning med tillgång till finansiering i särskild ordning men under tid för studieuppehåll behöver försörjningsstöd.   Praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i första stycket skall syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemåloch förutsättningar.   Socialnämnden skall samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut fattas enligt första stycket. (Lag 2007:409). Sidan 35

 46. Tillsynsredovisning 2005 De som gör så gôtt de kan å dä ändå inte går å ordne på nôe sätt ska ha så de klarer sej. Kommunerna använde oftare SoL 4 kap 1 § ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd” å ”ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå”. Sidan 36

 47. De som inte själv kan … Vad kan vi kräva? Vilken makt har vi? Vad måste de som är utanför det generella socialförsäkringssystemet (de som har låg eller ingen a-kassa, sjukpenning) göra innan de får några pengar?

 48. Var går gränsen? Aktuella arbetsförmedlingen SFI Sysselsättning med stimulansersättning Jobbsökarverksamhet Praktik som jag inte tycker om eller tycker är olämplig Misskötsamhet Sidan 37

 49. Var går gränsen? Aktuella arbetsförmedlingen SFI Sysselsättning med stimulansersättning Jobbsökarverksamhet Praktik som jag inte tycker om eller tycker är olämplig Misskötsamhet Förtida uttag av pension Sidan 37

 50. 1. Aktuella arbetsförmedlingen Får den några pengar av dig? Kontaktar soc 30 september, söker socialbidrag Har dessförinnan levt ett halvår på sina besparingar Pengarna slut, anmält sig på af 25 september Sökt alla tänkbara jobb Inte skäl för avslagKammarrätten i Stockholm 2 november 2009, 3009-09Kammarrätten i Jönköping 28 december 2009, 2861-09 Skäl för avslagKammarrätten i Jönköping 15 januari 2005, 2760-04 Sidan 38