slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematika PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Matematika - PowerPoint PPT Presentation

ryann
141 Views
Download Presentation

Matematika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Matematika

  2. Pytagorova veta • Jedným z objavov Pytagora je Pytagorova veta, podľa ktorej v pravouhlom trojuholníku je súčet štvorcov nad odvesnami rovný štvorcu nad preponou. Teoretický význam tejto vety spočíva v tom, že ukazuje, že čísla determinujú tvar. Teda to, či je trojuholník ostrouhlý, tupouhlý alebo pravouhlý, je dané vzťahom medzi číslami, udávajúcimi dĺžky jeho strán. • Využitie vety patrí medzi základné geometrické vety. V minulosti sa používala najmä v stavebníctve a v zememeračstve. Jej využitie je v súčastnosti veľmi široké. Používa sa takmer vo všetkých odvetviach, ktoré majú niečo spoločné s geometriou.

  3. MOCNINY • Umocňovanie je matematická funkcia, ktorá  slúži ku skrátenému zápisu násobenia. Miesto toho, aby ste napísali a · a, napíšete a2.Konkrétne povedané 32 = 9, 24 = 16. Číslo, které umocňujeme, sa nazývá základ mocniny a číslo, na ktoré je základ umocnený sa nazýva exponent.

  4. Úrok • Úrok je príjem plynúci z kapitálu, je základnou formou výnosu z kapitálu. Je to cena za získanie peňazí niekoho druhého, túto sumu musí zaplatiť dlžník veriteľovi. Vypočítanie úrokov z istiny podľa určitej úrokovej miery sa nazýva úrokovanie. • Úrok je daný úrokovou mierou, ktorá vyjadruje pomer úroku a veľkosti kapitálu. Úroková miera sa vytvára na trhu kapitálu ako výsledok vzájomného vzťahu dopytu po financovaní a ponukou financovania. Vo väčšine krajín však centrálna banka v rámci svojej monetárnej politiky úrokovú mieru priamo alebo nepriamo určuje.

  5. ZLOMKY • Zlomok označuje v matematike podiel dvoch výrazov. Zlomok, ktorý obsahuje iba celé čísla, sa nazýva racionálne číslo. Zápis pomocou zlomkov je vhodný na prevádzanie elementárnych úprav zložitejších výrazov. • Zlomok sa zapisuje v tvare a / b . Výraz a sa nazýva čitateľ a výraz b sa nazýva menovateľ. Aby mal zlomok zmysel, nesmie byť b nula (nulou nie je možné deliť).

  6. Ďakujeme Vám za pozornosť Vypracovali: Alexandra Turčiaková : Lucia Bučková