utvikling av indikatorer for m le kvalitet p kommunale pleie og omsorgstjenester n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Utvikling av indikatorer for å måle kvalitet på kommunale pleie- og omsorgstjenester

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Utvikling av indikatorer for å måle kvalitet på kommunale pleie- og omsorgstjenester - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Utvikling av indikatorer for å måle kvalitet på kommunale pleie- og omsorgstjenester. Marit Kise. E-post: msk@shdir.no. Bakgrunnen for utvikling av kvalitetsindikatorer, PLO. Utgangspunktet for arbeidet er i St. mld.nr. 45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utvikling av indikatorer for å måle kvalitet på kommunale pleie- og omsorgstjenester' - roanna-barrett


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utvikling av indikatorer for m le kvalitet p kommunale pleie og omsorgstjenester

Utvikling av indikatorer for å måle kvalitet på kommunale pleie- og omsorgstjenester

Marit Kise. E-post: msk@shdir.no

bakgrunnen for utvikling av kvalitetsindikatorer plo
Bakgrunnen for utvikling av kvalitetsindikatorer, PLO

Utgangspunktet for arbeidet er i St. mld.nr. 45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene

og

Avtale om kvalitetsutvikling inngått mellom Regjeringen og Kommunenes Sentralforbund

bakgrunn og f ringer nasjonale kvalitetsindikatorer
Bakgrunn og føringer nasjonale kvalitetsindikatorer

Prosessen i stor grad politisk initiert

 • Informasjon om kvalitet i helsetjenesten er mangelfull (”lukket system”)
 • Åpenhet og tilgjengelighet
 • Ønsker økt fokus på kvalitet og kvalitetsforbedring
 • Grunnlag for fritt valg av sykehus
 • Kan stimulere til konkurranse mellom sykehus
 • ”Trend i tiden”
partene skal i fellesskap utvikle
Partene skal i fellesskap utvikle
 • Gode kvalitetsindikatorer
 • System for å måle kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
viktige punkter i avtalen
Viktige punkter i avtalen
 • Det legges vekt på lokalt basert kvalitetsarbeid
 • Individbaserte tjenester er et hovedmål
 • Dette forutsetter aktiv medvirkning fra brukerne og de tilsatte sin side, og sterkere fokus på valgfrihet og opplevd kvalitet
viktige punkter i avtalen forts
Viktige punkter i avtalen, forts.

De verktøy som utvikles skal kunne brukes av alle kommuner

Resultatene som oppnås skal bli offentliggjorte

og satt inn i et system for systematisk sammenligning feks gjennom en nasjonal IKT-portal

utgangspunktet h sten 2003
Utgangspunktet høsten 2003

VIKTIG:

 • Se om data som allerede registreres kan brukes
 • Vurdere om disse egner seg for å uttrykke kvalitet

UTGANGSPUNKTET:

 • Indikatorer og metodikk i Effektiviseringsnettverket
 • Kommunenes registreringer i KOSTRA
 • Mulighetene i IPLOS
sammenheng med annet arbeid
Sammenheng med annet arbeid
 • Ny nasjonal strategi for sosial- og helsetjenesten
 • Nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten (somatikk og psykisk helsevern)

pleie-og omsorgstjenestene i kommunene

rusomsorgen

 • Nasjonale medisinske kvalitetsregistre
 • Program for faglige retningslinjer
 • Prosjekt pasientsikkerhet (nasjonal database) påbegynt i 2004

(SHDir oppdrag fra Helsedepartementet fra 2002)

slide9

...og bedre skal det bli!

 • Tjenester av god kvalitet
  • er virkningsfulle
  • er trygge og sikre
  • involverer brukere og gir dem innflytelse
  • er samordnet og preget av kontinuitet
  • utnytter ressursene på en god måte
  • er tilgjengelige og rettferdig fordelt

Styrke

brukeren

Styrke

utøveren

Forbedre

ledelse og

organisa-

sjon

Styrke

forbedrings-

kunnskapens

plass

Følge med

i og

evaluere

tjenestene

Handlingplan

Handlingplan

Handlingplan

Handlingplan

Handlingplan

parallelle satsinger i shdir

Shdir opprettet 2002

..og bedre skal det bli! avsluttes 2014

Si @

S@mspill 2007

Rus

Fattigdom

Personellsatsingen

Opptrappingsplanen

Arbeid med st.meld 45/KS-avtalen

Parallelle satsinger i SHdir

Kubru

Nasj. strat

hva er en kvalitetsindikator
Hva er en kvalitetsindikator?

En målbar variabel som anvendes til å ”overvåke og evaluere” kvaliteten

Indikatorer kan avspeile

 • Opplevd kvalitet målt ved å spørre brukere
 • ”Objektiv kvalitet”, gjennom å måle andre verdier som forventes å uttrykke kvalitet
de nasjonale kvalitetsindikatorene m lsetting
De nasjonale kvalitetsindikatorene - målsetting
 • Være pekepinne om kvalitet på mer overordnet nivå (Virksomhet/sykehus, HF)
 • Sier noe særlig om struktur, prosess, koordinering og ledelse, og dette antas å ha betydning for faglige resultater (outcome) og øvrige tjenester
hvilke hovedform l har indikatorene
Hvilke hovedformål har indikatorene?
 • Lokalt forbedringsarbeid
 • Informasjon til ledere, eiere og politikere
 • Informasjon til brukere og borgere
hva gj r en indikator til nytte i lokalt kvalitetsarbeid
Hva gjør en indikator til nytte i lokalt kvalitetsarbeid?
 • Det vi måler må oppleves som viktig
 • Det må være mulig å gjøre noe med
 • Være gode nok til å stimulere til endring
 • Egne seg til å vise de endringer som oppstår (”svinge med”) som følge av tiltak
kvalitet og forbedring lokalt

Ressursoverforbruk skal unngås

”God praksis”

Endring = forbedring

Forbedringsarbeid

Forsvarlig

Uforsvarlig

Endring, men ikke forbedring

Kvalitet og forbedringlokalt
bruksverdien i lokalt arbeid
Bruksverdien i lokalt arbeid

Være en viktig brikke i en kvalitetsutviklingsprosess –

 • Måling (informasjonshentingen)
 • Refleksjon (den gode diskusjonen/deling av kunnskap)
 • Handling (på grunnlag av ny kunnskap)
 • Ny måling
indikatorer kommunale pleie og omsorgstjenester
Indikatorer kommunale pleie- og omsorgstjenester

Tall fra KOSTRA for 2004:

 • Antall/andel plasser satt av til korttidsopphold
 • Andel enerom
 • Andel enerom med eget bad/WC
 • Andel personell med helse- eller sosialfaglig utdanning. (Deles i 1-årig og 3-årig utdanning?)
 • Bakgrunnsinfo: System for brukerundersøkelser
hva kan disse indikatorene si noe om
Hva kan disse indikatorene si noe om?
 • De kan gi en pekepinn på kvalitet av tjenestene ved å si noe om:
  • struktur (organisering,personell, bygninger)
  • prosess (pasientflyt, faglig praksis, samhandling og kommunikasjon)
hva sier de ikke noe om
Hva sier de ikke noe om?
 • Brukertilfredshet
 • Resultat av behandling eller tjenestetilbud
hva skjer n
Hva skjer nå?
 • Pilotprosjekt med fire kommuner for å:
  • vurdere om de indikatorene som er valgt for 2004 er egnet til å si noe om kvalitet
  • teste ut rutiner for registrering, kvalitetssikring og rapportering av indikatorene
 • Arbeidet i pilotprosjektet vil ha betydning for endelig utforming av systemet for å måle kvalitet ved hjelp av indikatorer
status nasjonale kvalitetsindikatorer
Status nasjonale kvalitetsindikatorer

Nasjonale kvalitetsindikatorer

 • Spesialisthelsetjenesten (sykehus)

Somatikk: 9indikatorer innført i 2003 og ytterligere 6 i 2004

Psykiatri: 1 indikator innført i 2003, ytterligere 5 i 2004

 • Kommunal pleie- og omsorgs tjeneste: 5 indikatorer med tall fra KOSTRA for 2004, ytterligere 3 prøves ut med tall fra IPLOS
 • Rusomsorgen: under arbeid
hva skjer videre
Hva skjer videre?
 • Utvikling/bearbeiding av de indikatorer som er foreslått
 • Utvikling av nødvendige rutiner og avtaler
 • Opplæring og kommunikasjon
 • Samarbeid
  • Kommunene, KS/Effektiviseringsnettv
  • Nasjonalt, fylkesmenn og andre
  • Nordisk og internasjonalt
idealet
Idealet
 • At vi finner indikatorer som egner seg til lokalt forbedringsarbeid – som understøtter kommunens egne mål for tjenesten
 • At lokale mål peker mot de seks perspektivene ved kvalitet jf forslag til ny nasjonal strategi
 • At vi ut fra lokale initiativ finner et sett med felles indikatorer som kan sammenlignes nasjonalt
hensyn ved offentliggj ring
Hensyn ved offentliggjøring
 • Krav til kvaliteten på data er høyere
 • Begrensninger ved tolkning og bruk av data må gjøres tydelig
 • Data kan skape ”falsk positive” og ”falsk negative” bilder av tjenesten
 • Form og innhold må tilpasses aktuelle målgrupper og formål
nsker dr fte nettopp dette
Ønsker å drøfte nettopp dette…
 • Hvilke primære målgrupper ser dere?
 • Hvordan bør resultater best settes fram for de ulike gruppene?
 • La oss tenke oss gjennom dette sammen:
slide27

KOSTRA

Statistikk

banken

Kommunene sender inn data

til SSB innen 15.02

SSB er i dialog med kommunene

for å sikre kvalitet på data

15. 06:

Reviderte tall

er klare i SSB’s database

Publiseringskanaler

Hjulet

KOSTRA-

faktaark

Bedrekommune.no

Andre?

SHdir-portal

Kommunale

hjemmesider

Bedreomsorg.no

?

Primære målgrupper

Rådmenn

Kostraansvarlige

politikere

KS/effektivi-

tetsnettverket

Andre?

Tjenesteytere

Informasjons-

tjeneste

Brukere/pårørende