FATTIGE OG RIKE LAND - PowerPoint PPT Presentation

fattige og rike land n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FATTIGE OG RIKE LAND PowerPoint Presentation
Download Presentation
FATTIGE OG RIKE LAND

play fullscreen
1 / 13
FATTIGE OG RIKE LAND
1980 Views
Download Presentation
lilli
Download Presentation

FATTIGE OG RIKE LAND

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. FATTIGE OG RIKE LAND

  2. FATTIGE LAND • Geografisk plassert i Afrika, sør for Sahara. I Latin Amerika og i Asia. • Vi kaller dem for U – land, eller land i sør. • I omtrent 50 U –land ble befolkningen fattigere på tross av at verden hadde en positiv økonomisk utvikling på 1990 tallet. • De 20% av verdens fattigste har 1,4% av verdens inntekter. • Ekstrem fattigdom kan defineres som: Den som har mindre enn 1$ pr. dag å leve for. Dette er ca 20% av befolkningen. • Hvert 5. sekund dør et barn av sultrelaterte årsaker.

  3. Fruktbarhetstall

  4. RIKE LAND • Rike land befinner seg i Europa, Nord – Amerika og Australia. • Her har folk gode levekår. • De rikeste 20% i verden har 86% av verdens samlede inntekter. • Har høy gjennomsnittslønn, høy velferd, lever i overflod, rent vann, god helsetilstand, høy gjennomsnittlig levealder, lav spedbarnsdødelighet og skoletilbud til alle.

  5. RELATIV FATTIGDOM • Noen velger å definere fattigdom ut fra den standarden som finnes i det enkelte land. • EU regner at dersom du bare har 50% av landets gjennomsnittslønn, så lever du i relativ fattigdom. • Avstanden mellom fattige og rike øker. De som har mye får stadig mer.

  6. Forskjell på fattig og rik i eget land.

  7. BARE PENGER? • Fattigdom handler ikke bare om penger. Fattigdom handler i like stor grad om muligheter. • FN opererer mer HDI(Human Development Index). Dette sier noe om flere faktorer(skole, BNP, forventet levealder) som angår levestandarden i et land. • HDI på 0,8 eller mer beskriver et rikt land. Land under 0,5 er fattige land. Norge hadde i 2006 en HDI på 0.965 og var da verdens beste land å bo i etter denne måten å tenke på.

  8. OECD • Står for Organisasjon for Økonomisk Samarbeid og Utvikling. • Består av 30 rike land, hovedsakelig fra Europa, men med USA, Australia og Japan som andre viktige medlemmer.

  9. FATTIGDOM I NORGE • Frem til etter den 2. verdenskrigen var Norge et fattig land. Etter denne krigen fikk vi store lån fra USA for å bygge opp landet. Disse amerikanske lånene, politisk samarbeid samt funnet av olje, har endret på dette. • Selv om vi er et rikt land regner Redd Barna med at vi har 26 000 barn i dette landet som kan regnes som fattige. Andelen av relativt fattige øker i Norge.