Utvalgte nevrologiske emner - PowerPoint PPT Presentation

utvalgte nevrologiske emner n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Utvalgte nevrologiske emner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Utvalgte nevrologiske emner

play fullscreen
1 / 122
Utvalgte nevrologiske emner
149 Views
Download Presentation
jeanette-holt
Download Presentation

Utvalgte nevrologiske emner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Utvalgte nevrologiske emner Fagdag for ansatte i Drammen kommune – pleie og omsorg Torsdag 19. April 2012

 2. Plan for dagen • Anatomi og fysiologi • Hjerneslag - kar • MS - inflammasjon • Parkinsonisme og demens – degenerative tilstander • Hjernesvulster • Epilepsi – funksjonsforstyrrelse • Nevrogene rygglidelser • Nevropati • Hodepine

 3. Cerebrovaskulære sykdommer • Hjerneinfarkt – akutt tilstoppet blodkar som hindrer blodtilførselen – celler dør • Småkarsykdom – generelt trange småkar • Hjerneblødning – blodkar sprekker – blod ut i hjernevevet • SAH – subaraknoidal blødning – som regel fra aneurysme - utposning

 4. Hjerneinfarkt • Fettansamling i karveggen – gjør karvolumet innsnevret • Blodplater som passerer kan samle seg til en trombe og tette karet • Oksygenmangel og celledød

 5. Slagsymptomeretter karets forsyningsområde • A. cerebri anterior • A. cerebri media • A. cerebri posterior – m. forgreninger • A. basilaris – m. forgreninger

 6. Symptomer • Hemiparese/paralyse • Hemisensoriske utfall • Afasi ekspressiv og impressiv • Fascialisparese, diplopi, svelgparese • Dysartri • Synsfeltsutfall

 7. Rask behandling - trombolyse • Helst innen 90 min – 3 timer (grenser på 4,5 – 6 timer) • Løse opp tromben – trombolyse • Eller: trombendarterectomi

 8. Akutt billedutredning • Raskt til sykehus!!! • CT caput – utelukke blødning, se etter begynnende infarktområde • CT angiografi – finne blodproppen • CT perfusjon – se vevsområdet som kan reddes

 9. Trombendarterectomi

 10. Årsaker • Høyt BT og kolesterol • Atherosklerose (småkar, store kar – media og carotis • Atrieflimmer gir Embolier fra hjerte, carotisplaque slipper embolier, infeksjon i kar, fett – under kirurgi) • Røyking og Overvekt • Diabetes mellitus og Arv

 11. Sekundær utredning og videre behandling • Ultralyd og doppler av halskar • Ev. ecco cor – åpenstående foramen ovale (hull i atriumskilleveggen) • DM, hemostasefaktorer, stoffskifte, kolesterolnivået, inflammatorisk sykdom/autoimmun - SLE

 12. Sekundær behandling • Platehemmere/blodfortynnende: • Albyl E t. 75mg x 1 • Persantin Retard t 200mg x 2 • Ev Plavix t 75 mg x 1 • Marevan ved Atrieteflimmer • BT regulerende • Kolesterolhemmende

 13. Rask rehabilitering • Slagenhet • Fysioterapi, ergoterapi, logopedi, spesialsykepleiere og slagerfarne leger • Bevegelse, grov- og finmotorisk, tale, blære- og tarmkontroll, kognisjon • Rehabilitering påvirkes av alder, funksjonsnivå før slaget samt slagets utbredelse

 14. Årsaker til hjerneblødning • Karsykdom/atherosclerose, Høyt BT – over tid –ubehandlet • Aneurysme – svak karvegg/utposning • AVM – arteriovenøse malformasjoner • Blodsykdommer • Hjernetumores – metastaser • Hodeskade

 15. Symptomer • Vanlige slagsymptomer • Akutt, sterk hodepine • Kvalme og hodepine over tid • Førstegangs epileptisk anfall • Bevissthetstap • Kognitiv svikt

 16. Blødning med gjennombrudd til ventrikkelsystemet

 17. Hodeskade blødninger • Fall, spesielt hos eldre • Subduralt hematom – symptomer over tid – 4-6 uker • Epiduralt hematom – akutt blødning • Kontusjonsblødning – trykk og støtblødning i overflaten • Traumatisk SAH

 18. Skallefraktur med blødning

 19. Fersk SDH – Sub Duralt Hematom

 20. KSDH – Kronisk Subduralt Hematom

 21. Kontusjonsblødninger etter fall, vold eller bilulykke

 22. Subaraknoidalrommet

 23. SAH/SAB – subaraknoidal blødning

 24. Karakteristisk CT caput ved SAB

 25. TSAB - traumatisk

 26. Multiple Sclerose • Kronisk betennelsessykdom i sentralnervesystemet - autoimmun • Gjennomsnittsalder for debut er 30 år, kvinner 2:1 • 80-90% RR MS, relapsing remitting – atakkvis • 10-20% PP MS, primær progressiv