Download
el struktuurifondid 2007 2013 piirkondade tervikliku ja tasakaalustatud arengu prioriteet n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EL struktuurifondid 2007-2013 Piirkondade tervikliku ja tasakaalustatud arengu prioriteet PowerPoint Presentation
Download Presentation
EL struktuurifondid 2007-2013 Piirkondade tervikliku ja tasakaalustatud arengu prioriteet

EL struktuurifondid 2007-2013 Piirkondade tervikliku ja tasakaalustatud arengu prioriteet

153 Views Download Presentation
Download Presentation

EL struktuurifondid 2007-2013 Piirkondade tervikliku ja tasakaalustatud arengu prioriteet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EL struktuurifondid 2007-2013Piirkondade tervikliku ja tasakaalustatud arengu prioriteet Madis Kaldmäe Siseministeerium Regionaalarengu osakond Tallinn 28.02.2007

 2. Elukeskkonna arendamise rakenduskava 2007-2013 Prioriteetne suund Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng – 6,08 miljardit krooni Alasuunad Kohalike avalike teenuste arendamine – 2,254 miljardit krooni Linnaliste piirkondade arendamine – 0,886 miljardit krooni Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine – 2,94 miljardit krooni Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 3. Alasuund 1: Kohalike avalike teenuste arendamine Eesmärk: Avalike teenuste kättesaadavus ja kasutusefektiivsus maakondades on paranenud Toetatakse tegevusi, mis on eeskätt suunatud maakondlike ja kohalikes keskuste kvaliteetsete ja konkurentsivõimeliste avalike teenuste kättesaadavuse parandamisele ja maapiirkondade kohalike avalike teenustega seotud infrastruktuuri kasutusefektiivsuse parandamisele Sihtpiirkond: kogu Eesti, v.a Tallinn koos lähitagamaa omavalitsusüksustega, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve ja Jõhvi Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 4. Alasuund 1: Kohalike avalike teenuste arendamine Toetatavad tegevused: • Üldhariduskoolide investeeringud • Lastehoiuasutuste investeeringud • Vaba aja ja spordiobjektide investeeringud (rahvamajad, huvikeskused, raamatukogud, võimlad, spordiväljakud, lähiliikumispaigad jms) • Sotsiaalvaldkonna investeeringud (rehabilitatsiooni- ja aktiviseerimiskeskused, päevakeskused, hooldekodud, esmatasandi tervishoiuteenuste osutamiseks vajalik infrastruktuur, sotsiaalelamud, lastekodud jms.) • Investeeringud ühistranspordi kättesaadavuse parandamiseks (reisijate teeninduskeskused, bussiootepaviljonid) • Investeeringud olemasoleva avaliku infrastruktuuri kasutusotstarbe mitmekesistamiseks ja ümberkohandamiseks Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 5. Alasuund 1: Kohalike avalike teenuste arendamine Rakendamine toimub kavapõhiselt • Eeltaotluse esitamine • Investeeringutoetuste kava koostamine (analoogselt RAK 2004-2006 perioodi KOIT-kavaga) • Kava kinnitamine Vabariigi Valitsuse poolt • Taotluse esitamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele • Projekti elluviimine Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 6. Alasuund 1: Kohalike avalike teenuste arendamine • Kava kinnitatakse lühemaks perioodiks kui 7 aastat • Esimene kava eeldatavalt kuni aastani 2010 • Ehituslik projekteerimine on abikõlblik • Halduskulusid ei kompenseerita • Omafinantseering – vähemalt 15% Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 7. Alasuund 1: Kohalike avalike teenuste arendamine Ajakava: Eeltaotluste esitamine – kõige varasemalt augusti lõpp 2007 Kava kinnitamine – 2007. aasta lõpp Taotluste esitamine EAS-le – alates 2008. aasta algusest Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 8. Alasuund 1: Kohalike avalike teenuste arendamine Toetuse saajad • Kohaliku omavalitsuse üksused • Mittetulundusühingud ja sihtasutused Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 9. Alasuund 2: Linnaliste piirkondade arendamine Eesmärk: Atraktiivsem ja paremat elukvaliteeti võimaldav avalik linnaruum Toetatakse tegevusi linnaruumi arendamiseks, linnaspetsiifiliste probleemide lahendamiseks ning keskuste ja tagamaa paremaks funktsionaalseks sidustamiseks Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 10. Alasuund 2: Linnaliste piirkondade arendamine Sihtpiirkond: Tallinn koos lähitagamaaga, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve ja Jõhvi Tegevused linnaruumi arendamiseks, linnaspetsiifiliste probleemide lahendamiseks ning keskuste ja tagamaa paremaks funktsionaalseks sidustamiseks • Transpordiühenduste parandamine linnalistel aladel (sh. ümbersõiduteed, sillad, parklad, kergliiklusteed, liikluskorraldus, ühistranspordikorraldus jms) • Lastehoiu ja sotsiaalse turvalisuse parandamisega seotud avaliku infrastruktuuri arendamine • Avaliku linnaruumi ja rekreatsioonialade väljaarendamine ning haljastuse parandamine linnades ja linnalähedastel aladel (pargid, ranna- ja kaldaalad, valgustus jms.) • Avalikuks kasutuseks mõeldud alade planeeringute koostamine Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 11. Alasuund 2: Linnaliste piirkondade arendamine Rakendamine toimub kavapõhiselt • Investeeringutoetuste kava koostamine • Kava kinnitamine Vabariigi Valitsuse poolt • Taotluse esitamine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele • Projekti elluviimine Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 12. Alasuund 2: Linnaliste piirkondade arendamine Ajakava: Kava kinnitamine – 2007. aasta lõpp Taotluste esitamine EAS-le – alates 2008. aasta algusest Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 13. Alasuund 2: Linnaliste piirkondade arendamine • Toetuse saajad • Kohaliku omavalitsuse üksused • Mittetulundusühingud ja sihtasutused Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 14. Alasuund 3: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Eesmärk: Piirkonnad on atraktiivsemad investorite, kvalifitseeritud tööjõu ja külastajate jaoks Toetatakse tegevusi, mis on suunatud majandusarengu kiirendamisele piirkondade ainuomaste konkurentsieeliste väljaarendamise teel Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 15. Alasuund 3: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Eeldatavalt 3 eraldi meedet Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine • Investeeringud välisturiste ligimeelitavate suuremahuliste kultuuri ja turismi arendusprojektide elluviimiseks Kohaliku külastuskeskkonna arendamine • Kultuuriliselt ja looduslikult väärtuslike objektide väljaarendamine külastusobjektideks (sh. külastussadamad, muuseumid, teemapargid, külastuskeskused, matka- ja õpperajad, supelrannad jms) • Tugiinfrastruktuuri väljaarendamine olemasolevatel külastusaladel (sh. juurdepääsu- ja kergliiklusteed, parklad, sanitaar- ja jäätmehooldustingimused, viidad, puhkekohad, internetiühendused jms) Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 16. Alasuund 3: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamine • Üleriigilise tähtsusega regionaalsete tööstusalade väljaarendamine • Regionaalsete kompetentsikeskuste tugevdamine ja regionaalsete ettevõtlusklastrite väljaarendamisele suunatud tegevused (eelkõige maakonnakeskuste baasil) • Ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tehnilise infrastruktuuri arendamine • Endiste militaar-, tööstus- ja põllumajandusobjektide taaskasutuselevõtmise ettevalmistamine, väheväärtuslike objektide lammutamine • Avalikust kasutusest välja jäävate objektide kohandamine uutele funktsioonidele • Tingimuste loomine kohaliku tööhõive stimuleerimiseks maapiirkondades (kohalike töötubade loomine, traditsioonilise oskusteabe kasutusevõtu soodustamine jms.) • Investeeringud internetiühenduste kvaliteedi parandamiseks Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 17. Alasuund 3: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine • Rakendamine toimub avatud projektikonkursi vormis • Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjekte rahastatakse kava alusel • Ehituslik projekteerimine on abikõlblik • Omafinantseeringu määr on 15% Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 18. Alasuund 3: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Taotluste vastuvõtmise algus: Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 19. Alasuund 3: Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine Toetuse saajad • Kohaliku omavalitsuse üksused • Mittetulundusühingud ja sihtasutused • Maakonnamuuseumid • Õppeasutused • Ministeeriumid Siseministeerium, regionaalarengu osakond

 20. Tänan Siseministeerium, regionaalarengu osakond