EU-RAKENNERAHASTORAHOITUS JA HANKKEIDEN TOTEUTTAMINEN OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation

phiala
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EU-RAKENNERAHASTORAHOITUS JA HANKKEIDEN TOTEUTTAMINEN OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
EU-RAKENNERAHASTORAHOITUS JA HANKKEIDEN TOTEUTTAMINEN OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

play fullscreen
1 / 57
Download Presentation
Presentation Description
98 Views
Download Presentation

EU-RAKENNERAHASTORAHOITUS JA HANKKEIDEN TOTEUTTAMINEN OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EU-RAKENNERAHASTORAHOITUS JA HANKKEIDEN TOTEUTTAMINEN OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Pohjois-Karjalan kesäyliopisto 21.2.2007 Ylitarkastaja Rauno Rassi Sisäasiainministeriö Sopukatu 4 40720 Jyväskylä 0400 643 988 rauno.rassi@intermin.fi EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 2. UUDEN OHJELMAKAUDEN MUUTOKSIA • ohjelmarakenteen muutos • EAKR:lla ja ESR:lla omat toimenpideohjelmat • tukikelpoisuussääntöjen vähentäminen • pääosin kansalliset säännöt • strategisen otteen vahvistaminen • neuvoston strategiset suuntaviivat, Suomen suunnitelma komissiolle (1.2.2007) ja strategiset kertomukset • maakuntasuunnitelmat ja maakuntaohjelmat • keskittyminen kilpailukyvyn edistämiseen ja työpaikkojen luomiseen (75 % tuesta) • ympäristövaikutusten ja näkökulman korostaminen EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 3. Mitä rakennerahastot rahoittavat - EAKR (Euroopan alueiden kehittämisrahasto): • tuotannolliset investoinnit – työpaikkojen luominen (lähinnä pk-yrityksiin) • infrastruktuuri-investoinnit • yritystuet ja –palvelut, erityisesti pk-yrityksille • rahoitusvälineiden luominen, erilaiset kehittämisrahastot • korkotuet • verkostoituminen • alueiden ja toimijoiden yhteistyö ja kokemusten vaihto • tekninen tuki ohjelmien hallintomenoihin EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 4. Mitä rakennerahastot rahoittavat - ESR (Euroopan sosiaalirahasto): • ESR tukee työllisyyden parantamista ja uusien työpaikkojen syntymistä erityisesti koulutuksen keinoin • ESR –hankkeissa koulutuksella ja koulutuksen suunnittelulla on yleensä keskeinen osa • ESR –hankkeissa tuen kohteena on yleensä koulutettava henkilö EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 5. Suomen rakennerahastostrategian 2007-2013 painopisteet (luonnos) 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen ja osaamisrakenteiden vahvistaminen 3. Osaaminen, työvoima, työllisyys ja yrittäjyys 4. Alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön parantaminen EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013


 6. EU-rahoitus kaudella 2007-2013 • EU-rahoitus vähenee neljänneksen nykykaudesta • Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys –tavoitteen EU-rahoitus on etupainotteista, sekä EAKR- että ESR -toimenpideohjelmien osalta; Valtion takapainotteisella rahoituksella tasoitetaan vuotuisen rahoituksen määrää • Euroopan alueellinen yhteistyö –tavoitteen rahoitus taas lisääntyy ohjelmakauden loppua kohti EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 7. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys –tavoite • EAKR: NUTS II -alueittaiset kilpailukyky ja työllisyys –tavoitteet (Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen) • Itä-Suomeen siirtymäkauden alueen lisärahoitus 35 €/asukas • Itä- ja Pohjois-Suomeen harvaanasutun alueen lisärahoitus • ESR: yksi manner-Suomen toimenpideohjelma, jossa että valtakunnallinen ja alueelliset osiot ja rahoituskehykset EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 8. Jäsenvaltioiden väliset rr-ohjelmat - Euroopan alueellinen yhteistyö –tavoite”rajaohjelmat” • Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat • Valtioiden välisen yhteistyön ohjelmat • Alueiden välisen yhteistyön, tiedon vaihdon ja tutkimuksen ohjelmat • Rajat ylittävä yhteistyö EU:n ulkorajoilla (ENPI) EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 9. Rakennerahasto-ohjelmien (EAKR+ESR+kansallinen ml. yksityisrahoitus) alustava rahoitus 2007-2013 1247 m€ Arvioitu kokonaisrahoitus 6 109 m€, josta alueosiot 5 186 m€ ESR:n valtakunnallinen osio 708 m€ Rajaohjelmat 203 m€ Ahvenanmaa 12 m€ 1986 m€ 950 m€ 1003 m€ 12 m€ EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 10. JULKINEN RAHOITUS, m€ EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 11. EAKR –toimenpideohjelmien julkinen rahoitus 2007-2013 EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 12. EAKR-toimenpideohjelmienkeskeiset tavoitteet EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 13. MANNER-SUOMEN ESR- JA KANSALLINENJULKINEN RAHOITUS 2007-2013 (milj. €) EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 14. ESR-toimenpideohjelman toimintalinjat • Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen • Toimintalinja 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen • Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen • Toimintalinja 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa • Toimintalinja 5: Tekninen tuki EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 15. Poimintoja ESR -ohjelmasta • Entistä laajempia hankkeita • Sekä valtakunnallisia että alueellisia painotuksia • Equal –tavoitteet mukaan toteutukseen (ei enää erillistä equal-ohjelmaa) • Hakulomakkeen yksinkertaistaminen • Seurantaindikaattorien vähentäminen; siirtyminen määrän arvioinnista laatuarviointiin • Pieniä koehankkeita, joista suurempiin toteutuksiin • Hyvien käytäntöjen tuotteistaminen ja levittäminen EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 16. Itä-Suomi (EAKR): Julkinenrahoitus 2000-2006/2007-2013 EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 17. Rahoitusprofiili Itä-Suomen EAKR -ohjelmassa EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 18. Itä-Suomen ohjelmassa… • 35 €/asukas/v lisärahoitus harvan asutuksen perusteella • Rahoitus: EU/kansallinen julkinen 50/50 • EAKR -tuki 78,6 €/per asukas • Kuntien osuus 16,4 % kansallisesta julkisesta rahoituksesta • Rahoitusprofiili on laskeva – osin tasoitettu kansallisesti • Voi käyttää ns. lähentymistavoitteen toimia (mm. laajakaistaverkkojen rakentaminen, vesistöjen kunnostus); sovitaan tarkemmin ohjelmaneuvotteluissa EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 19. Itä-Suomen EAKR -ohjelman sisältö TL 1. Yritystoiminnan edistäminen: yritysten (erityisesti palveluyritysten) perustamisen, kansainvälistymisen sekä rahoitusjärjestelyjen edistäminen, yritysten kehittämishankkeiden tuki (n. 43 % EAKR -rahoituksesta) TL 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen: Teknologian ja osaamisen siirron ja tuotekehityspalveluiden vahvistaminen, verkottuminen ja yhteistyömallit, innovaatioympäristöjen ja osaamiskeskus- ten vahvistaminen, elinkeinotoiminnan toimitilaratkaisut. Teemallinen koh- dentaminen (metsä, ICT, metalli, hyvinvointi…) (n. 36 %) TL 3. Saavutettavuuden ja toimintaympäristöjen vetovoimaisuuden parantaminen: Liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen, uusiutuvien energialähtei- den lisääminen, ympäristöystävällisten teknologioiden kehittäminen, kulttuu- riperinnön säilyttäminen. Palvelujärjestelmien kehittäminen (ns. kokeiluosio) (n. 17 %) EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 20. EURA 2007 -järjestelmä • Rakennerahastojen (ESR + EAKR) internetissä toimiva hallinnointijärjestelmä • Kaikkien rahoitustietojen rekisteri • Kaikki haku-, päätös- ja seurantatoimet suoritetaan EURAn avulla • EURAa käyttävät kaikki toimijat hakijasta hallintoviranomaiseen (ja Euroopan komissioon) • Käyttöön vaiheittain 03/07 alkaen EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 21. EURAn toiminnot • Hankehakemuksen tekeminen • Rahoituspäätöksen valmistelu ja tekeminen • Projekti- ja rahoituspäätökset • Maksatushakemukset ja -päätökset • Seurantatietojen rekisteröinti • Raportoinnit • Varainkäytön seuranta • Valvonta • Tarkastustehtävät EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 22. Wepa 2007 -järjestelmä • Internet-sovellus • • Rahoituksen hallintajärjestelmä • (rahoituskehykset, varaukset, sidonnat jne.) • • Vain viranomaisten käytössä • • Käyttää tietopohjanaan EURA 2007 –järjestelmää EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 23. RR-hallinnoinnin uudistuksia • EAKR-toimenpideohjelmien hallinto- ja todentamisviranomaisena toimi sisäasiainministeriö • ESR-toimenpideohjelmien hallinto- ja todentamisviranomaisena toimi työministeriö • Kaikilla toimenpideohjelmilla on yksi yhteinen tarkastusviranomainen valtiovarainministeriön controller –toiminnan yhteydessä • Euroopan alueellinen yhteistyö –tavoitteen toimenpideohjelman hallintoviranomaisena toimii tehtävään ohjelma-asiakirjassa nimetty maakunnan liitto EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 24. Rahoittajaviranomaiset • Hallinto- ja todentamisviranomaisina sisäasiainministeriö (EAKR) ja työministeriö (ESR) • Hankerahoittajina maakunnan liitot, TE-keskukset, lääninhallitukset, ympäristökeskukset ym. EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 25. Uuden ohjelmakauden säädökset • NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1083/2006, 11.7.2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen 1260/1999 kumoamisesta (YLEISASETUS) • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1080/2006, 5.7.2006, Euroopan aluekehitysrahastosta ja asetuksen 1783/1999 kumoamisesta (EAKR-ASETUS) • EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1081/2006, annettu 5.7.2006, Euroopan sosiaalirahastosta ja asetuksen 1784/1999 kumoamisesta • KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUSannettu 8 päivänä joulukuuta 2006, N:o 1828/2006 • RAKENNERAHASTOLAKI, Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006, N:o 1401/2006 • RAKENNERAHASTOASETUS, valmisteilla sisäasiainministeriön johtamassa työryhmässä • TUKIKELPOISUUSASETUS, annettaneen omana asetuksenaan, valmistelu vasta aloitettu ----------- • LAKI JULKISISTA HANKINNOISTA (uudistus), HE 50/2006 eduskunnalle 28.4.2006, hyväksytty EKssa 16.1.2007, TP ei ole vielä vahvistanut. EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 26. Mikä on rakennerahastohanke • Tavoiteohjelman mukainen • Määräaikainen • Suunnitelman mukainen • tavoitteet ja toimenpiteet • rahoitus ja kustannukset • henkilöstö • eritellyt palvelu- ja laitehankinnat • toteutusaika • muut rajaukset (matkat, kohderyhmät jne.) • Toteuttaja: • julkinen tai yksityinen oikeushenkilö, myös rahoittaja itse • luonnollinen henkilö • Toimintatuki on kielletty EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 27. Käytännön perustamistoimet • Hankkeen kirjanpitotunnus (kustannuspaikka) • Menoihin sitoutuminen, laskujen käsittely • hankintavastuu, kilpailuttaminen, sopimukset, laskutusohjeet • laskujen tarkastus, hyväksyminen, maksatus, kp-viennit • hankebudjetin toteutumisen seuranta ja valvonta • rahoitusehtojen noudattamisen valvonta • aineiston kokoaminen ja säilyttäminen (oma tositesarja?) • Yleiskustannusten tilittäminen • sisäiset laskut, nettoperiaate • Tuntikirjanpito • opastus ja valvonta • palkkakirjaukset • Tilintarkastus • Kp-raportit (sisäinen ja maksatukseen liittyvä väli- ja loppuraportit) EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 28. Hankkeen toteuttajalle tärkeää • Hallinnoinnin periaatteet tunnettava • Hankkeiden toteuttajat on koulutettava • Kiinteät yhteydet rahoittajiin • Sisäinen opastus ja valvonta • Rahoittajan antama opastus EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 29. Ohjausryhmän rooli • ei tee päätöksiä eikä vastaa toteutuksesta • ideoi ja tukee hankkeen toteutusta • välittää kokemuksia ja tietoja hankeverkostossa • hankkeen toteuttajien ja ”asiakkaiden” yhteistyöelin • seuraa tavoitteiden toteutusta • varmistaa rahoittajalle toteutustoimet • rahoittajan valvoja mukana EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 30. Rahoitussuunnitelma • Rahoitus kattaa kustannusarvion mukaiset (hyväksyttävät) kustannukset • Voittoa ei saa kertyä tuloina eikä liikarahoituksena • Eri rahoittajilla on omat ohjeensa rr-tuen enimmäismääristä, aina 100 %:iin asti • Kaikki rahoitusosuudet (oma-, muualta saatava rahoitus ja rr-tuki) kuuluvat rahoitussuunnitelmaan • Rahoitussuunnitelma on sitova, ei ohjeellinen • Uudella ohjelmakaudella EU- ja valtion tuki yhtenä eränä (?) EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 31. Tulojen ja yksityisrahoituksen ero • Tuloja voi kertyä myynnistä, vuokraamisesta, palveluista, yms. maksuista • Tulot vähennetään hyväksytyistä kustannuksista ennen avustusten määrän laskemista • Rahoitussuunnitelman mukaista tukirahoitusta ei vähennetä tulona • jos tukirahoitus on vastikkeellista, siihen liittyvät järjestelyt on selostettava hankehakemuksessa rahoittajan hyväksyttäväksi • ESR –hankkeen koulutusmaksut yleensä tukirahoitusta EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 32. Menojen tukikelpoisuus, yleistä • yhteisö on luopunut yksityiskohtaisista ohjeista; tukikelpoisuudesta säädetään pääosin kansallisesti • Yleisasetuksen tukikelpoisuussäädökset (artikla 56): • menot maksettu tukikelpoisuusaikana, ennen 31.12.2015 • luontoissuoritukset, poistokustannukset ja yleiskustannukset voivat olla tukikelpoisia, jos kansallisesti niin säädetään • menojen määrästä on esitettävä näyttöarvoltaan laskuihin rinnastettavat kirjanpitotositteet • rr-tuki ei saa ulottua luontoissuoritusten kattamiseen • menojen tulee aiheutua vahvistetun hankesuunnitelman toteuttamisesta • rahoitustoimien hallinnointiin maksetaan edelleen ns. teknistä tukea EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 33. Menojen tukikelpoisuus, yleistä 2 • Toteuttajan (ulos)maksamat menot • poikkeus: luontoissuoritukset • Toimet suoritettu hankkeen toteutusaikana • Eriytetty kirjanpito, menojen todistaminen • Hankkeen toteuttamista edistävät menot • Vain hankkeen aiheuttamat lisäkustannukset • Kohtuullisuus (hankintojen kilpailutus) • Säädösten ja rahoituspäätöksen mukaisuus • esim. hankintamenettely, tiedottaminen, EU-tunnukset • Tulot vähentäminen EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 34. Menojen tukikelpoisuus, EAKR-asetus • EAKR –asetuksessa (1080/2006) on eräitä tukikelpoisuusrajauksia, tukikelpoisia eivät ole: • lainojen korot • maanhankintakustannukset, jos ne ylittävät 10 % kokonaiskustannuksista, pl. mahdolliset ympäristön säilyttämistä koskevat toimet • ydinvoimaloiden käytöstäpoisto • palautettavissa oleva arvonlisävero • Menojen tukikelpoisuuden yleisenä edellytyksenä on, että rahoitetut hankkeet ovat EAKR-asetuksen mukaisia EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 35. Menojen tukikelpoisuus, ESR-asetus • ESR –asetuksessa (1081/2006) on eräitä tukikelpoisuusrajauksia, tukikelpoisia eivät ole: • palautettavissa oleva arvonlisävero • lainojen korot • laite- ja käyttöomaisuushankinnat • ESR –asetuksen mukaan tukikelpoisia voivat olla edellyttäen että ne hyväksytään kansallisesti: • työnantajien koulutettaville maksamat palkat • kiinteinä ilmoitetut välilliset kustannukset, enintään 20 % • hankkeen aikaiset poistot EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 36. Hankkeen tulosten pysyvyys • Hankkeessa tulosten tulee olla pysyviä, so. jatkua ilman huomattavia muutoksia 5 vuotta viimeisestä rahoituspäätöksestä • Tuki on perittävä takaisin, jos toiminta muuttuu ”huomattavasti” tai lakkaa • Erityisesti investointihankkeissa tulee synnyttää jatkuva toiminta • Tarkastusesimerkkejä: • yhdistyksen toiminnan päättyminen • markkinoinnin ja nettisivujen ylläpidon lopettaminen EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 37. Luontoissuoritukset • hyväksyttäviä myös uudella ohjelmakaudella, mainittu neuvoston yleisasetuksessa • ESR –asetuksessa erikseen mainittu (koulutettavien henkilöiden) työnantajien maksamat kustannukset • yksityiskohtainen määrittely kansallisin säädöksin • hyväksyttäneen sekä EAKR- että ESR -hankkeissa EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 38. Arvonlisäveron tukikelpoisuus • alv –tulkinnat ovat olleet hankalia, verottajan ohjeet yksittäistapauksissa ovat vaihdelleet • EU-säädöksissä ei oteta uusia kantoja alv:n tukikelpoisuuteen: vain takaisin saatavissa oleva alv on tukikelvoton • mahdolliset lisärajaukset jäävät kansallisen säädöstön varaan EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 39. Yleiskustannukset • prosenttisesti jyvitettyjä yleiskustannuksia ei ole tähän saakka hyväksytty – nyt sitä harkitaan • jos esitetään kiinteän prosentin mukaan, todellisia kustannuksia ei voi enää tilittää • määriteltävä, mitkä menot kiinteä tukiprosentti kattaisi • Vahvistetun kustannusarvion mukaisia EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 40. Pakolliset määräajat • Jatkossakin lienee hakuaikoja ja jatkuvia hakuja • Kustannusten tulee syntyä toteutusaikana • suoriteperiaate • maksuja saadaan suorittaa toteutusajan ulkopuolellakin • Jatkoaikaa ja suunnitelmamuutoksia on haettava ennen toteutusajan päättymistä ja muutosten toimeenpanoa • Loppumaksatuksen määräaika tärkeä • jos loppumaksatushakemus myöhästyy, tukimaksua ei suoriteta EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 41. Palkkakulujen esittäminen • Sivukulut eriteltävä • sosiaali-, vakuutus- yms.kulut • lomapalkka- ja lomarahakirjauksista sovittava rahoittajan kanssa • Kokonaistuntikirjanpito osa-aikaisesta työstä • Talkootyön arvona työstä yleisesti maksettava palkka • kirjataan tuloksi ja menoksi EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 42. Edustusmenot • Suomessa edustuskustannuksia hyväksytty niukasti • ohjeistus puuttuu • rahoittajilla omia käytäntöjä • viime aikoina sallivampi linja (?) • tulevaisuudessa 20 % kiintiöön ? EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 43. Kirjanpidon ongelmia I • Pääkirjan vientiselite puuttuu tai ei kerro mitään • Koontitositteet • Jaettujen kustannusten laskentaperusteet puuttuvat • Palkkojen jakoperusteet epäselvät; tuntikirjaukset puuttuvat tai huonot • Runsaat korjauskirjaukset • Kustannuspaikan pilkkominen EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 44. Kirjanpidon ongelmia II • Matkakuluviennit • Ilmoituskopiot • Tositteiden säilytys • Palkkatositteet • Korjausviennit • Muistiotositteet EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 45. Uudet hankintasäädökset • Eduskunta hyväksyi uuden hankintalain 16.1.2007. Tasavallan presidentti ei ole vielä vahvistanut lakia; se tullee voimaan kevätkaudella. • Muutoksia: • yhteishankintayksikön asema, • uusia kilpailuttamismenettelyjä ja ilmoituskanavia • tarjousten vertailuperusteiden pakollinen painottaminen • Uudet ”kansalliset kynnysarvot”: • tavara- ja palveluhankinnoissa 15 000 euroa • terveydenhoito- ja sosiaalipalveluissa sekä eräissä työhallinnon koulutuspalveluissa 50 000 euroa • rakennusurakoissa 100 000 euroa EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 46. EU –kynnysarvon ylittävät hankinnat • yksityiskohtainen kilpailumenettelyohjeistus • runsaasti vaihtoehtoisia menettelytapoja • avoin ja rajoitettu tarjousmenettely sekä neuvottelumenettely • uusia entistä joustavampia hankintamenettelyjä • tarjousten valintaperusteet on painotettava ja ilmoitettava ennakolta • Suomessa rr-hankkeissa ei juuri ole EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja • Jatkossa tässä esityksessä käsittelen vain EU-kynnysarvon alittavia hankintoja EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 47. Kansallisen kynnysarvon ylittävät (mutta EU-kynnysarvon alittavat) hankinnat • menettelytavat yksinkertaisemmat kuin EU-hankinnoissa • keskeiset säädökset: • kilpailuttamismenettelyistä • ilmoittamisesta • tarjouksen keskeisestä sisällöstä • tarjouksen ja tarjoajan valinnasta • lakia ei sovelleta kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin • hankintayksikön sisäisille ohjeille vain suosituksia (ministeriöiltä, kuntaliitolta jne) • RR-hankkeen toteuttajalla aina kustannusten kohtuullisuusvaatimus • esteellisyysrajoitukset muistettava myös hankintamenettelyssä EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 48. Hankintamenettelyt • runsaasti menettelytapavaihtoehtoja, joista osaa saa käyttää vain tietyin ehdoin • pääsääntöisesti noudatettava avointa menettelyä tai rajoitettua menettelyä, joita voidaan rajoituksetta käyttää kaikissa hankinnoissa • muita menettelyjä saa käyttää poikkeustapauksissa, joista laissa säädetään EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 49. Tarjouspyyntö • laadittava selvästi ymmärrettäväksi • tarjouspyynnön sisältövaatimukset: • hankinnan kohteen selvitys • tarjoajista vaadittavat tiedot ja asiakirjat • tarjouksen valintaperuste / kokonaistaloudellisuuden vertailuperusteet tärkeysjärjestyksessä • tarjouksen jättämisen määräaika ja paikka • tarjouksilta vaadittava voimassaoloaika • muut olennaiset tiedot EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013

 50. Hankintapäätös ja -sopimus • Hankintapäätökseen kirjataan perustelut ja liitetään hakemusosoitus markkinaoikeuteen • Päätös annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille • Kansallisessa hankinnassa kirjallinen hankintasopimus tehdään heti hankintapäätöksen jälkeen EU-rakennerahastorahoitus ja hankkeiden toteuttaminen ohjelmakaudella 2007-2013