struktuuritoetused ja energia prioriteet
Download
Skip this Video
Download Presentation
Struktuuritoetused ja energia prioriteet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Struktuuritoetused ja energia prioriteet - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Struktuuritoetused ja energia prioriteet. Madis Laaniste. 28.02.2008. energeetikaosakond. Energeetika prioriteet. Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ja Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteet 3: Energiamajanduse arendamine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Struktuuritoetused ja energia prioriteet' - dannon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
struktuuritoetused ja energia prioriteet

Struktuuritoetused ja energia prioriteet

Madis Laaniste

28.02.2008

energeetikaosakond

slide2
Energeetika prioriteet
 • Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 ja Elukeskkonna arendamise rakenduskava
  • prioriteet 3: Energiamajanduse arendamine
 • Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus
  • avatud taotlemine
  • investeeringute kava
  • programmi alusel
slide3
Energeetika prioriteet: toetatavad tegevused
 • taastuvate energiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks
 • alternatiivsete energiaallikate kasutamine transpordis
 • välisõhukaitse ja kliimamuutuste leevendamine
 • investeeringuabi innovaatilistel lahendustel põhinevate energia demonstratsioon-tootmisseadmete rajamiseks
 • energiasäästu arendamine elamumajanduses
slide4
Välisõhukaitse ja kliimamuutuste leevendamine
 • investeeringuabi kaugküttevõrkude renoveerimiseks
 • puhastusseadmete hankimine ja paigaldamine
 • keskkonnasäästlike tehnoloogiate rakendamine energia tootmisel
slide5
Kaugküttemajanduse meede
 • investeeringuabi kaugküttevõrkude renoveerimiseks
 • puhastusseadmete hankimine ja paigaldamine
 • keskkonnasäästlike tehnoloogiate rakendamine energia tootmisel
 • taastuvate energiaallikate kasutuselevõtu toetamine
slide6
Meetme tingimused: toetatavad tegevused
 • kaugküttevõrgu ning katlamajade parendamine
 • katlamajade ümberehitamine taastuvenergiaallikate kasutamiseks
 • (taastuvatel energiaallikatel) elektri ja soojuse koostootmisjaamade ja katlamajade rajamine
 • tootmisseadmete võrguühenduste rajamiseks vajaliku infrastruktuuri soetamine
slide7
Meetme tingimused: toetatavad tegevused
 • ei toetata:
  • üle 2 MW soojuse ja elektri koostootmisjaamade rajamine
  • üle 4 MW kaugkütte katlamajade rajamine
slide8
Meetme tingimused: nõuded taotlejale
 • KOV, MTÜ, SA, äriühingud
 • STS nõuded – jätkusuutlikkus, maksevõime, seadusest tulenevate nõuete täitmine tegevusalal
 • erinõuded – keskkonnatasude võlgnevuse puudumine, õiguslik alus tegevuseks olemas, puuduvad täitmata kohustused, mis tekkisid varasemate projektide käigus (ISPA, ÜF, SF, teised toetusskeemid)
slide9
Meetme tingimused: taotluste hindamine
 • taotluse ja taotleja nõuetele vastavuse hindamine RÜ poolt, sisuline hindamine: KKMk komisjon
 • hindamiskriteeriumid jaotuvad üldisteks ja spetsiifilisteks hindamiskriteeriumideks
slide10
Meetme tingimused: taotluste hindamine
 • üldised hindamiskriteeriumid
  • projekti eesmärkide realistlikkus
  • tehniline teostatavus
  • rakendatava tehnoloogia töökindlus
  • toetuse saaja suutlikkus projekt edukalt ellu viia
  • jätkusuutlikkus
  • toetuse saaja enda panus projekti (omafin %)
  • projekti mõju regionaalarengule

hindamine ekspertide poolt

arvutatav

slide11
Meetme tingimused: taotluste hindamine
 • spetsiifilised hindamiskriteeriumid
  • suhteline keskkonnakoormuse vähendamine,

iseloomustatakse suhtarvuga

(ära hoitud keskkonnakoormus)

(projekti toetussumma)

slide12
Meetme tingimused: taotluste hindamine
 • spetsiifilised hindamiskriteeriumid
  • suhteline energiaga varustuskindluse parandamine,

iseloomustatakse suhtarvuga

(energiavarustuskindluse tõus)

(projekti toetussumma)

  • tegur energiavarustuskindluse tõus =

(aastas vähem tarbitava kütuse energiasisaldus)*(energia liigi varustuskindluse tegur) -

(aastas täiendavalt tarbitava kütuse energiasisaldus)*(energia liigi varustuskindluse tegur)

slide13
Meetme tingimused: taotluste hindamine
 • spetsiifilised hindamiskriteeriumid
 • energia liigi varustuskindluse tegur
  • eristatakse taastuvaid ja mittetaastuvaid energiaallikaid tahkete, vedelate ja gaasiliste imporditavate ning Eestis toodetavate kütuste lõikes
  • eraldi antakse tegurid elektrile ja jäätmetele
slide14
Meetme tingimused: taotluste hindamine
 • spetsiifiliste hindamiskriteeriumite osakaal taotluse lõplikus punktisummas 60%
 • üldiste hindamiskriteeriumite osakaal taotluse lõplikus punktisummas 40%
slide15
Meetme tingimused: toetuse taotlus
 • üks vormikohane taotlus ühe süsteemi kohta koos vajalike lisadokumentidega (mis kinnitavad või annavad taotluse hindamiseks vajalikku teavet)
   • tõend vajalike finantseerimisallikate kohta
   • majandusaasta aruanne, jooksva majandusaasta kasumi prognoos, rahavoogude aruanne ja bilanss
   • riigiabi tõend
   • planeerimisõigusest tulenevate nõuete täitmise kinnitus, projekteerimistingimused, eelprojekt, ehitus- või tegevusluba
   • üks hinnapakkumine või projekti maksumuse kujunemist põhjendav dokumentatsioon
   • teostatavuse analüüs, kulu-tulu analüüs
slide16
Meetme tingimused: teised osad
 • taotluse esitamine ja menetlemine, taotluste hindamise kord
 • taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused ja kord
 • taotluse rahuldamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise tingimused ja kord
 • rakendusüksuse õigused ja kohustused
 • toetuse saaja kohustused
 • toetuse väljamaksete tegemise kord
 • jms
slide17
Tänan!

Madis Laaniste

energiasäästu ja taastuvenergia talituse juhataja

MKM energeetikaosakond

[email protected]

6 256 497

ad