Perspektywa finansowa 2014-2020:
Download
1 / 13

Perspektywa finansowa 2014-2020: - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

Perspektywa finansowa 2014-2020: Wsparcie rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości ze środków UE. Daniel Szczechowski Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Poznań, 22 listopada 2012 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Perspektywa finansowa 2014-2020:' - pete


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Perspektywa finansowa 2014 2020

Perspektywa finansowa 2014-2020:

Wsparcie rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości ze środków UE

Daniel SzczechowskiDepartament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Poznań, 22 listopada 2012 r.


Perspektywa finansowa 2014 2020

Uwarunkowania strategiczne dla perspektywy 2014-2020

 • Unia Europejska

 • Strategia Europa 2020 – 3 priorytety dotyczące wzrostu gospodarczego:

 • Inteligentny,

 • Zrównoważony,

 • Sprzyjający włączeniu społecznemu.

 • Polska

 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030,

 • Strategia Rozwoju Kraju 2020,

 • 9 zintegrowanych, ponadsektorowych strategii służących realizacji założonych celów rozwojowych.


Przygotowania nowej perspektywy finansowej
Przygotowania nowej perspektywy finansowej

 • Październik 2011 r. – publikacja projektów rozporządzeń dot. polityki spójności przez KE;

 • Rola prezydencji Polski, Danii, Cypru w Radzie UE;

 • Negocjacje wieloletnich ram finansowych


Perspektywa finansowa 2014 2020

Wsparcie działań rozwojowych z UE w latach 2014-2020

 • Główne kierunki reformy dotyczące polityki spójności:

 • integracja wielu dziedzin polityki publicznej dla realizacji celów Strategii Europa 2020,

 • nowe mechanizmy koncentracji interwencji („ring fencing”),

 • większy nacisk na osiąganie wyników oraz zdolność instytucjonalną (m.in. warunkowość ex-ante).

 • Umowa Partnerstwa:

 • dokument opisujący strategię wykorzystania środków UE do realizacji celów rozwojowych kraju,

 • Projekt Założeń Umowy Partnerstwa wskazuje m.in. obszary interwencji polityki spójności i układ programów operacyjnych.


Cele tematyczne na rzecz realizacji strategii europa 2020
Cele tematyczne na rzecz realizacji Strategii Europa 2020

Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji,

Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych,

Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR),

Wspieranie przejścia na gospodarką niskoemisyjną we wszystkich sektorach,

Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem,

Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów,

Promocja zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych,

Promocja zatrudnienia i mobilności pracowników,

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,

Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.


Finansowanie sektora nauki b r oraz innowacyjnych przedsi biorstw
Finansowanie sektora nauki, B+R oraz innowacyjnych przedsiębiorstw

Założenia do wskaźników wykorzystania środków europejskich w ramach Umowy Partnerstwa:

 • Wzrost nakładów na B+R z 0,74% PKB (2010 r.) do 1,7% PKB (2020 r.)

 • Wzrost nakładów na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa z 0,2% PKB (2010 r.) do 0,6-0,8% PKB (2020 r.).

  Osiągnięcie powyższych wskaźników będzie wymagać przeznaczenia na wsparcie sektora nauki, B+R oraz wdrażanie innowacji przez przedsiębiorstwa więcej środków, w tym z funduszy UE, niż w latach 2007-2013.

  Dlatego w latach 2014-2020 nastąpi koncentracja środków WRS na priorytetach rozwojowych Polski – min. 50% środków zostanie przeznaczonych na wsparcie realizacji celów tematycznych warunkujących inteligentny wzrost gospodarczy.


R d a wsparcia b r i w okresie 2014 2020 za o enia
Źródła wsparcia B+R+I w okresie 2014-2020 (założenia) przedsiębiorstw

 • Program krajowy

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (wstępna nazwa programu) będzie stanowić główne źródło wsparcia B+R+I, większość alokacji celu tematycznego 1. będzie przeznaczona na ten Program.

 • Programponadregionalny – Polska Wschodnia

  PO Polska Wschodnia będzie stanowić uzupełnienie w stosunku do PO IR w zakresie wzmacniania ponadregionalnych inteligentnych specjalizacji na terytorium województw Polski Wschodniej.

 • Programy regionalne, tj. 15 RPO oraz RPO woj. mazowieckiego

  Główny cel to wzmacnianie regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji.


Program operacyjny inteligentny rozw j
Program Operacyjny przedsiębiorstwInteligentny Rozwój

 • Cel Programu Inteligentny Rozwój:

 • (wstępne założenia)

 • znaczące pobudzenie innowacyjności gospodarki

 • poprzez:

 • zwiększenie nakładów prywatnych na B+R,

 • podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych,

 • zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych.


Program operacyjny inteligentny rozw j realizowane cele tematyczne
Program Operacyjny przedsiębiorstwInteligentny Rozwój – realizowane cele tematyczne

Zgodnie z Założeniami Umowy PartnerstwaProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój wpisuje się w następujące cele tematyczne:


Por wnanie po ig i po ir
Porównanie PO IG i PO IR przedsiębiorstw

W porównaniu do PO IG - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój:

 • w mniejszym stopniu będzie wspierał budowę infrastruktury jednostek naukowo- badawczych,

 • w większym zakresie będzie wspierał badania i prace rozwojowe mające zastosowanie w gospodarce,

 • będzie koncentrował się na kluczowych sektorach i technologiach, z uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji o charakterze krajowym lub regionalnym,

 • w mniejszym stopniu będzie wspierał projekty przedsiębiorców wdrażających zakupione gotowe rozwiązania i technologie. Tego typu projekty będą wspierane głównie w ramach RPO,

 • będzie uwzględniał wsparcie badań naukowych, innowacji i wdrożeń technologii niskoemisyjnych,

 • nie będzie uwzględniał wsparcia w zakresie społeczeństwa informacyjnego oraz e-administracji, które będzie realizowane w osobnym krajowym programie operacyjnym oraz uzupełniająco – w RPO. Wyjątkiem będzie wsparcie projektów z zakresu rozwoju infrastruktury informatycznej sektora nauki, które planowane jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 • w większym stopniu będzie wykorzystywać pozadotacyjne instrumenty wsparcia dla projektów przedsiębiorców.


Program operacyjny inteligentny rozw j wst pny harmonogram prac
Program Operacyjny przedsiębiorstwInteligentny Rozwój – wstępny harmonogram prac

 • Powołanie grupy roboczej ds. opracowania projektu Programu, obejmującej przedstawicieli właściwych resortów, regionów, organizacji społeczno-gospodarczych oraz reprezentujących przedsiębiorców, a także niezależnych ekspertów. Posiedzenie inauguracyjne – listopad br.

 • Opracowywanie kolejnych rozdziałów Programu oraz konsultowanie ich z grupą roboczą

 • Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych projektu Programu

 • Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu

 • Przekazanie projektu Programu do akceptacji Rady Ministrów

 • Negocjacje z Komisją Europejską i zatwierdzenie Programu


Inteligentna specjalizacja jako warunek ex ante po inteligentny rozw j
Inteligentna specjalizacja jako warunek ex-ante PO przedsiębiorstwInteligentny Rozwój

 • Art. 86 projektu tzw. rozporządzenia ogólnego wskazuje, że:

  dla rozpoczęcia realizacji PO niezbędne jest spełnienie warunków ex-ante (lub wyznaczenie harmonogramu ich spełnienia) – w przypadku POIR będzie to m. in. wymóg opracowania „strategii inteligentnej specjalizacji”,

 • Spełnienie warunku ex-ante: dokumenty MNiSW (Krajowy Program Badań, Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej) oraz MG (Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, Program Rozwoju Przedsiębiorstw), a także strategie innowacyjności na poziomie regionalnym.

  Działania planowane w najbliższym czasie:

  • MNiSW – aktualizacja KPB i PMDIB (Q1 2013 r.),

  • MG – przyjęcie przez Radę Ministrów SIEG oraz PRP (koniec 2012 r.),

  • samorządy regionalne – aktualizacja RIS lub strategii rozwoju województwa,

  • MRR – analiza dokumentów i opracowanie raportu z wypełnienia warunku ex-ante (dokument roboczy) + rozmowy z KE.


Perspektywa finansowa 2014 2020

Dziękuję za uwagę! przedsiębiorstw

daniel.szczechowski@mrr.gov.pl