Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Perspektywa finansowa 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Perspektywa finansowa 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

Perspektywa finansowa 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

212 Views Download Presentation
Download Presentation

Perspektywa finansowa 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Perspektywa finansowa 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i Programy Operacyjne na lata 2007-2013 Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Przemyśl, 16 lutego 2007

 2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

 3. Perspektywa finansowa 2007-2013 Źródło: Prognoza KE w oparciu o dane Eurostatu z kwietnia 2005 r.

 4. Cel strategiczny NSRO/NSS 2007-2013 Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

 5. Cele szczegółowe NSRO/NSS 2007-2013 • Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa • Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski • Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług • Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej • Wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich

 6. Układ celów NSRO i programów operacyjnych Regionalne Programy Operacyjne PO Rozwój Polski Wschodniej PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej PO Infrastruktura i środowisko PO Kapitał ludzki PO Innowacyjna gospodarka PO Pomoc Techniczna

 7. Środki finansowe zaangażowane w realizacje NSRO 2007-2013 Łączna wielkość zaangażowanych środków finansowych w realizację NarodowychStrategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013 wyniesie ok. 85,56 mld euro. Z tej sumy wielkość alokacji środkówwspólnotowych to 67,3 mld euro (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EuropejskiFundusz Społeczny, Funduszu Spójności);

 8. Podział środków UE na programy operacyjne NSRO 2007-2013

 9. System realizacji NSRO • Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) – odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności • pozostali ministrowie sektorowi – instytucje pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO • Zarządy województw – instytucje zarządzające RPO

 10. Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013

 11. GŁÓWNY CEL PO IiŚ Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej, przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej

 12. Cele szczegółowe Programu • Budowa infrastruktury zapewniającej, że rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. • Zwiększenie dostępności głównych ośrodków gospodarczych w Polsce poprzez powiązanie ich siecią autostrad i dróg ekspresowych oraz alternatywnych wobec transportu drogowego środków transportu. • Zapewnienie długookresowego bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez dywersyfikację dostaw, zmniejszenie energochłonności gospodarki i rozwój odnawialnych źródeł energii. • Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. • Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. • Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich, w tym kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.

 13. Podział środków dostępnych w ramach PO IiŚ wg sektorów

 14. OSIE PRIORYTETOWE • I. Gospodarka wodno - ściekowa (FS) • II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (FS) • III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (FS) • IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (EFRR) • V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (EFRR) • VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (FS) • VII. Transport przyjazny środowisku (FS) • VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe (EFRR) • IX. Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej (FS) • X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (FS) • XI. Bezpieczeństwo energetyczne (EFRR) • XII. Kultura i dziedzictwo kulturowe (EFRR) • XIII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia (EFRR) • Infrastruktura szkolnictwa wyższego • Pomoc techniczna (EFRR) • Pomoc techniczna (FS) • Konkurencyjność regionów (EFRR)

 15. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa I „Gospodarka wodno - ściekowa”  2 725,00 mln euro z FS Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska Cel:Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 000 RLMw systemy kanalizacji, oczyszczania ścieków Zakres: Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ściekówkomunalnych oraz budowalub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, kanalizacji deszczowej oraz systemów zaopatrzenia w wodę w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM lub wyjątkowo w aglomeracjach od 2 000 do 15 000 RLM wraz z aglomeracjami powyżej 15 tys. RLM jeśli w ramach projektu będzie występował pojedynczy beneficjent. Wsparcie uzyskają inwestycje z listy indykatywnej w aglomeracjach uwzględnionych w KPOŚK. Współfinansowane będą również zarejestrowane przez Komisję Europejską projekty zgłoszone w ramach FS w sektorze środowiska na podstawie Strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006, które z uwagi na wyczerpanie środków nie mogły otrzymać decyzji w okresie programowania 2004-2006. Beneficjenci:Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin.

 16. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi” 1 190,00 mln Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska euro z FS Cel: Zwiększenie korzyści gospodarczych poprzez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich. Zakres: Zapobieganie oraz ograniczanie wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażanie technologii odzysku, w tym recyklingu, wdrażanie technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów oraz rekultywacja terenów zdegradowanych jak również związane z zabezpieczeniem osuwisk. Wsparcie otrzymają również projekty dotyczące przywrócenia naturalnego ukształtowania terenu i/lub osiągnięcia przez glebę lub ziemię zawartości substancji zgodnych z wymaganymi standardami (rekultywacja). Realizowane będą inwestycje według listy indykatywnej, dotyczące instalacji i systemów obsługujących min. 150 tys. mieszkańców, a także inwestycje z zakresu rekultywacji terenów, ochrony brzegów morskich oraz polegające na zabezpieczeniu osuwisk o wartości co najmniej 5 mln euro. Współfinansowane będą również zarejestrowane przez Komisję Europejską projekty zgłoszone w ramach FS w sektorze środowiska na podstawie Strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006, które z uwagi na wyczerpanie środków nie mogły otrzymać decyzji w okresie programowania 2004-2006. Beneficjenci:JST i ich związki, wojsko, wojewodowie, PGL Lasy Państwowe, urzędy morskie.

 17. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa III „Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska ”  545,00 mln euro z FS Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska Cel:Zapewnienie odpowiedniej ilości zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizacja skutków negatywnych zjawisk naturalnych, przeciwdziałanie poważnym awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrzeżnych, a także wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Zakres: Retencjonowanie wody i poprawa stanu bezpieczeństwa technicznego urządzeń wodnych, zapewnienie bezpiecznego przejścia wód powodziowych i lodów oraz poprawa stanu bezpieczeństwa sanitarnego wód przybrzeżnych, atakże zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.Współfinansowane będą również zarejestrowane przez Komisję Europejską projekty zgłoszone w ramach FS w sektorze środowiska na podstawie Strategii wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004-2006, które z uwagi na wyczerpanie środków nie mogły otrzymać decyzji w okresie programowania 2004-2006. Beneficjenci: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, urzędy morskie, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, JST i ich związki, PGL Lasy Państwowe, Państwowa Straż Pożarna, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

 18. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa IV „Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska”  200,00mln euro z EFRR Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska Cel:Ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawawspólnotowego. Zakres:Wsparcie dla projektów dużych przedsiębiorstw redukujących ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, odprowadzanych ze ściekami oraz redukujących ilość wytwarzanych odpadów i zwiększających udział odpadów poddawanych procesom odzysku, w szczególności recyclingu. Beneficjenci: Duże przedsiębiorstwa, a w przypadku przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza obiekty wymienione na liście odstępstw od wymagań dyrektywy 2001/80/WE, umieszczonej w załączniku XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 19. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”  89,80mln euro z EFRR Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska Cel:Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszania różnorodności biologicznej. Zakres:Wspierane będą projekty z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej, a także przywracanie drożności i funkcjonowania korytarzy lądowych. Ponadto wsparcie otrzymają podmioty opracowujące plany ochrony dla obszarów chronionych. Beneficjenci: Jednostki sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, parki narodowe, parki krajobrazowe i ich zespoły, nadleśnictwa i ich grupy, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe.

 20. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa VI „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T”  7 626,00mln euro z FS Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Transportu Cel:Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączeń międzyregionalnych poprzez rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T Zakres: Budowa odcinków autostrad A1, A2, A4 i A18, odcinków dróg ekspresowych pomiędzy największymi aglomeracjami, obwodnic oraz przebudowa odcinków innych dróg krajowych znajdujących się w sieci TEN-T, w tym odcinków w miastach na prawach powiatu. W ramach tej osi priorytetowej realizowane będą również działania, które obejmą rozbudowę infrastrukturyportów lotniczych znajdujących się w sieci TEN-T, w tym terminali pasażerskich, inwestycje lotniskowe oraz przygotowanie do budowy drugiego centralnego portu lotniczego w Polsce. Beneficjenci: Podmioty zarządzające drogami krajowymi oraz portami lotniczymi znajdującymi się w sieci TEN-T.

 21. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa VII „Transport przyjazny środowisku 7 513,50mln euro z FS Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Transportu Cel:Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków. Zakres: Rozwój transportu kolejowego, morskiego, publicznego w obszarach metropolitalnych, intermodalnego oraz wód śródlądowych. Beneficjenci: Podmioty zarządzające liniami kolejowymi, portami morskimi, centrami logistycznymi, śródlądowymi drogami wodnymi, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje odpowiedzialne za transport publiczny w  metropoliach: warszawskiej, katowickiej, wrocławskiej, łódzkiej, trójmiejskiej, krakowskiej, poznańskiej, bydgosko-toruńskiej, szczecińskiej.

 22. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”  2 945,49mln euro z EFRR Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Transportu Cel:Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T. Zakres: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i lotniczym, poprawa stanu dróg krajowych znajdujących się poza siecią TEN-T, rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych, budowa i modernizacja morskich i rzecznych kanałów żeglugowych wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury dróg wodnych śródlądowych, znajdujących się poza siecią TEN-T. Beneficjenci:Podmioty zarządzające drogami krajowymi oraz lotniskami, podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego i lotniczego, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty związane z obsługą podróżnych i zarządzaniem transportem publicznym, urzędy morskie i zarządy portów morskich.

 23. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa IX „Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej”  990,00mln euro z FS Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Transportu Cel:Poprawa połączeń komunikacyjnych głównych miast województw wschodniej Polskiz pozostałą częścią kraju poprzez rozwój sieci drogowej na terenie tych województw. Zakres: Przebudowa dróg krajowych łączących Białystok oraz Lublin z Warszawą do parametrów dróg ekspresowych(drogi S8 i S17). Beneficjenci:podmioty zarządzające drogami krajowymi znajdującymi się w sieci TEN-T.

 24. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa X „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”  732,20mln euro z FS Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki Cel:Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa w zakresie oddziaływania sektora energetyki na środowisko. Zakres:Wsparcie uzyskają działania obejmujące zwiększenie stopnia wykorzystania energii pierwotnej w sektorze energetycznym i obniżenie energochłonności sektora publicznego oraz zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw. Ponadto wsparcie będzie służyć budowie nowych mocy wytwórczych opartych na odnawialnych źródłach energii oraz produkcji biokomponentów i biopaliw. Beneficjenci:Przedsiębiorstwa, JST oraz ich związki, jednostki administracji rządowej, państwowe szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne instytucje publiczne.

 25. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa XI „Bezpieczeństwo energetyczne” 974,28mln euro z EFRR Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki Cel:Poprawa bezpieczeństwa energetycznego państwa poprzez tworzenie nowych zdolności przesyłowych i transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowę podziemnych magazynów gazu ziemnego, a także poprzez zapewnienie dostępności sieci gazowej na terenach niezgazyfikowanych i modernizację istniejących sieci dystrybucji. Zakres: Wsparcie uzyskają działania obejmujące rozwój systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego. Beneficjenci:Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa obrotu oraz operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej.

 26. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa XII „Kultura i dziedzictwo kulturowe” 489,97mln euro z EFRR Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Cel:Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i  europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski. Zakres: Wsparciem objęte będą projekty z zakresu ochrony i zachowania zabytków nieruchomych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii, a także z zakresu rozwoju zasobów cyfrowych w  dziedzinie zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz zasobów wirtualnych muzeów. Ponadto mogą zostać dofinansowane projekty z zakresu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym, a także infrastruktury szkolnictwa artystycznego. Beneficjenci:Instytucje kultury, szkoły i uczelnie artystyczne, jednostki samorządu terytorialnego, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa państwowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, archiwa państwowe.

 27. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa XIII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia”  349,99 mln euro z EFRR Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia Cel:Wspieranie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy. Zakres:Wsparcie uzyskają projekty infrastrukturalne w zakresie zintegrowanego ratownictwa medycznego, m.in. zakup środków transportu sanitarnego, rozbudowa i remonty szpitali, zakup sprzętu medycznego oraz wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego. Ponadto wspierane będą inwestycje w infrastrukturę wysokospecjalistycznych placówek ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym. Beneficjenci:Niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, a także publiczne zakłady opieki zdrowotnej o znaczeniu ponadregionalnym, świadczące specjalistyczne usługi medyczne.

 28. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa XIV „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”  500,00mln euro z EFRR Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Cel:Rozwój nowoczesnych ośrodków akademickich kształcących przede wszystkim specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii. Zakres: Wspierane będą przede wszystkim projekty polegające na modernizacji i wyposażeniu obiektówdydaktycznych w ramach studiów II i III stopnia w zakresienauk ścisłych i technicznych sprzyjających rozwojowi konkurencyjnych dziedzin gospodarki, a także (niezależnie od kierunku studiów) infrastruktura informatyczna służąca celom dydaktycznym. W ograniczonym zakresie do 25% całości środków osi priorytetowej wsparcie uzyskają inne kierunki kształcenia oraz infrastruktura towarzysząca (np. sportowo-rekreacyjna) wykorzystywana przez studentów. Beneficjenci: Szkoły wyższe.

 29. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa XV „Pomoc techniczna – EFRR” 187,80mln euro z EFRR Oś Priorytetowa XVI „Pomoc techniczna – FS” 189,36mln euro z FS Zakres: Wsparcie procesu zarządzania programem, promocji i informacji, monitoringu i ewaluacji programu. Beneficjenci:Instytucja zarządzająca Programem oraz instytucje uczestniczące w zarządzaniu osiami priorytetowymi finansowanymi z Funduszu Spójności lub EFRR oraz beneficjenci realizujący projekty o łącznej wartości przekraczającej 500 mln euro.

 30. OSIE PRIORYTETOWE Oś Priorytetowa XVII „Konkurencyjność regionów”  599,88mln euro z EFRR Cel:Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych. Zakres: Wsparcie uzyskają kluczowe projekty o charakterze regionalnym, które ze względu na skalę problemów społeczno-gospodarczych w danym regionie wykraczają poza możliwości realizacji w ramach programów zarządzanych przez samorządowe władze regionalne. W szczególności wspierane będą projekty przyczyniające się do realizacji strategii lizbońskiej, m.in. w zakresie sieci transportowej (drogowej, kolejowej i czystego transportu publicznego), ale także w zakresie infrastruktury społecznej. Beneficjenci:Jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty, w zależności od zakresu i rodzaju projektu.

 31. STAN ZAAWANSOWANIA PRAC • Dnia 3 stycznia 2007 roku Rada Ministrów przyjęła Indykatywną listę projektów kluczowych; • W lutym Rada Ministrów przyjmie listę projektów kluczowych • Do końca stycznia planowane jest zakończenie prac nad wskaźnikami rezultatu poszczególnych działań Programu • Do końca stycznia planowane jest upowszechnienie projektu Szczegółowego Programu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; • Do końca marca planowane jest zakończenie prac nad systemem oceny i wyboru projektów.

 32. Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”

 33. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: • wspieranie projektów o dużym znaczeniudla gospodarki • wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

 34. Cele szczegółowe PO IG: 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych, produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

 35. Beneficjenci Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka(% planowanego wsparcia) • Przedsiębiorcy, w tym MSP (45,80%) • Jednostki naukowo – badawcze (23,05%) • Jednostki administracji centralnej i obywatele (16,96%) • Instytucje Otoczenia Biznesu i ich sieci (10,8%)

 36. ogółem 9 711 629 740 EURw tym 8 254 885 280 EURz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Alokacja na Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 37. Osie priorytetowe PO IG Oś priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś priorytetowa 2. – Infrastruktura sfery B+R Oś priorytetowa 3. – Kapitał dla innowacji Oś priorytetowa 4. – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Oś priorytetowa 5. – Dyfuzja innowacji Oś priorytetowa 6. – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Oś priorytetowa 7. – Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego

 38. Alokacja na PO IG w podziale na osie priorytetowe(% planowanego wsparcia)

 39. Wsparcie dla przedsiębiorców (1) • Wsparcie dla projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości • Dotacje dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych w zakresie nowych inwestycji oraz projektów doradczych i szkoleniowych (nabycie rozwiązań technologicznych / organizacyjnych • Wsparcie dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki • Nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym w sektorze produkcyjnym i usługowym, a zwłaszcza w badawczo - rozwojowym • Wsparcie dla prac B+R zamawianych przez przedsiębiorców • Projekty dotyczące przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, prowadzone przez przedsiębiorców/grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub z jednostkami naukowymi)

 40. Wsparcie dla przedsiębiorców (2) • Dwuetapowe wsparcie dla inicjowania powstawania nowych przedsiębiorstw o wysokim potencjale innowacyjnym • I etap: projekty z zakresu preinkubacji (poszukiwanie i ocena innowacyjnych pomysłów potencjalnych przedsiębiorców, prace przygotowawcze do utworzenia nowego przedsiębiorstwa) • II etap: dofinansowanie nowopowstałych przedsiębiorstw • Wsparcie dla powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców • Wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców (łatwiejszy transfer wiedzy, zmniejszenie kosztów działalności, dostęp do usług)

 41. Wsparcie dla przedsiębiorców (3) • Wsparcie dla przedsiębiorcówdziałających naJRE - wsparcie dla nawiązywania kontaktów handlowych przez promocję sprzedaży na JRE i eksportu - Doradztwo (do 30 h nieodpłatnego konsultingu dla jednego przedsiębiorcy) - Instrumenty do wyboru - min. 3 z następujących: doradztwo w zakresie eksportu i sprzedaży na JRE, badanie rynków zagranicznych, udział w targach i wystawach, wyszukiwanie partnerów, przygotowywanie ofert handlowych)

 42. Wsparcie dla przedsiębiorców (4) • Wsparcie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnychw przedsiębiorstwach • Wsparcie świadczeniausług elektronicznych między przedsiębiorstwami (business to business - B2B) • Wsparcie działalności przedsiębiorstw, w tym nowo powstających, nastawionej na tworzenie i oferowanie usług elektronicznych • dotacja na realizację konkretnego projektu polegającego na utworzeniu i udostępnieniu przez Internet określonych treści cyfrowych • wsparciem będą objęte inicjatywy na poziomie lokalnym, o charakterze społecznym lub gospodarczym, tj. takie, które są potrzebne i celowe z punktu widzenia pewnej społeczności mającej wspólne problemy i potrzeby

 43. Wsparcie dla sektora badawczo-naukowego (1) • Dofinansowanie multidyscyplinarnych projektów badawczych w priorytetowych obszarach nauki i technologii • Wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa (dofinansowanie projektów badawczych lub rozwojowych zamawianych) • Stosowanie metody foresight w zakresie przygotowania regionalnych strategii rozwoju, strategii rozwoju dziedzin nauki i gospodarki, strategii dla polskich działających platform technologicznych

 44. Wsparcie dla sektora badawczo-naukowego (2) • Dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce lub o szczególnym wymiarze społecznym • Dofinansowanie projektówcelowych, badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych • Dwuetapowe wsparcie • I etap: wsparcie przedsięwzięć technicznych, technologicznych lub organizacyjnych • II etap: wsparcie w ramach działania 4.1 Wsparcie wyników wdrożeń • Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w ośrodkach badawczych

 45. Wsparcie dla sektora badawczo-naukowego (3) – infrastruktura B+R • Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym • Rozwój infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym – prowadzenie wysokiej jakości badań (także konsorcja naukowo – przemysłowe, infrastruktura w specjalistycznych laboratoriach i.in.) • Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych • Rozwój obiektów infrastruktury badawczej dla budowania współpracy naukowej, lepsze wykorzystanie środków finansowych i infrastruktury technicznej dzięki synergii działań • Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki • Zapewnienie stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej środowiskom naukowym (utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej nauki, rozwój cyfrowych zasobów informacyjnych nauki i.in.)

 46. Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (1) • Wsparcie proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu (m. in. parków naukowo- technologicznych, inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii) • Doradztwo w zakresie przygotowania strategii rozwoju ośrodka (z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorców) • Inwestycje wynikające z realizowanej strategii rozwoju ośrodka • Działania promocyjne • Wsparcie budowy i rozwoju ponadregionalnych sieci otoczenia biznesu świadczących usługi w zakresiedziałalności innowacyjnej przedsiębiorców, m.in.: • Inicjowanie i rozwój współpracy między instytucjami, rozwój instytucji o znaczeniu ogólnokrajowym • Budowa i rozwój systemu informatycznego obejmującego informacje o innowacjach

 47. Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (2) • Wsparcie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka • dokapitalizowanie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, zwłaszcza funduszy inwestujących w początkowych etapach wzrostu – seed capital • refundacja części kosztów zarządzania funduszem

 48. Instrumenty na rzecz obywateli • Wsparcie w zakresie dostępu obywateli do szerokopasmowego Internetu z zachowaniem konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej • Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów ponoszonych przez potencjalnie wykluczone ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstwa domowe • Możliwość wypożyczania lub zakupu sprzętu komputerowego

 49. Instrumenty na rzecz administracji • Wsparcie w zakresie budowy elektronicznej administracji • przebudowa zaplecza administracji publicznej • budowa współpracujących e-platform usług publicznych • przebudowa i dostosowanie rejestrów państwowych • tworzenie e-Usług dla obywateli i przedsiębiorców

 50. System instytucjonalny PO IG • Instytucja Zarządzająca:Ministerstwo Rozwoju Regionalnego • Instytucje Pośredniczące: • Ministerstwo Gospodarki • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji