Download
i kiai ir galimyb s 2014 2020 tendencijos ir geroji praktika n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Iššūkiai ir galimybės (2014-2020) Tendencijos ir geroji praktika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Iššūkiai ir galimybės (2014-2020) Tendencijos ir geroji praktika

Iššūkiai ir galimybės (2014-2020) Tendencijos ir geroji praktika

222 Views Download Presentation
Download Presentation

Iššūkiai ir galimybės (2014-2020) Tendencijos ir geroji praktika

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Iššūkiai ir galimybės (2014-2020)Tendencijos ir geroji praktika Atliekų prevencija Atliekų paruošimas naudoti pakartotinai Atliekų surinkimas Finansavimas

 2. Gamintojo atsakomybės atliekų tvarkyme “šviesioji - idealistinė” prasmė • Įtraukti gamintojus į jų gaminamų produktų atliekų tvarkymo organizavimą suteikiant galimybę keisti produktus • Naudoti gamintojų turimas žinias naujų produktų | sistemų ar inovatyvių koncepcijų kūrimui • Surinkti pakankamus finansinius išteklius atliekų surinkimui ir tvarkymui

 3. Siūlomų pokyčių ir veiklos kontekstas

 4. Atliekų prioritetų eiliškumas

 5. 2014 -2020 |Valstybė “vers” piramidę Atliekų prevencija Paruošimas naudoti pakartotinai Perdirbimas Kitoks naudojimas Šalinimas

 6. 2014 -2020 |Intensyvus atskiras | rūšiuojamasis atliekų surinkimas • Gyventojas ir vartotojas turės rūšiuoti ypač intensyviai, daug atskirų srautų (prioritetas teikiamas pakuočių, antrinių žaliavų, EEĮ atliekų, biologiškai skaidžių atliekų, pavojingų ir statybinių, tekstilės atliekų ir kt.), diegiama užstato sistema. • Masinis konteinerių statymas (savivaldybės, GIO, priėmimo vietų steigimas, pilotiniai surinkimo projektai • Pakartotinis naudojimas, paruošimas naudoti pakartotinai ?

 7. 2014 -2020 | Masinis visuomenės švietimas ir informavimas |Pokyčiai vartotojo, gyventojo elgsenoje • Gyventojas ir vartotojas turės keisti elgseną iš esmės, rūšiuoti ypač intensyviai, tiksliai, nuo to priklausys atliekų tvarkymo kaina • Tikslinis informavimas valstybiniame, regioniniuose ir savivaldybių lygmenyse • Informavimas GIO lygyje • Stiprės bendruomeninis judėjimas ir nevyriausybinis sektorius (DAROM), mokyklos, švietimo įstaigos...

 8. 2014 -2020 | Gamintojų ir importuotojų organizacijų kontrolė | skaidrumas |išlikimas • Tiekimo į rinką duomenys • Atliekų apskaita • Visos tiekimo grandinės duomenų analizė ir tyrimai • GIO licencijavimo skaidrumas • Teisės aktų paketo pakeitimai (6) • Užstato sistemos diegimas

 9. Tęsis Įmonių socialinės atsakomybės ir žaliojo įvaizdžio kūrimo procesai bei žaliausių ir atsakingiausių įmonių rinkimai...

 10. 2014 -2020 |Kokybinės ir kiekybinės atliekų surinkimo užduotys kils • Įvairių atliekų surinkimo infrastruktūros plėtra • Kiekybinės surinkimo užduotys augs (tame tarpe EEĮ ir BA sraute): • 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių • BA surinkimas : - 25% nuo 2012 rugsėjo mėn. - 45% nuo 2016 rugsėjo mėn.

 11. 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų • Text • Gamintojai turi steigti EEĮA priėmimo vietas • Prekybininkai privalo priimti produktą, jei vartotojas perka naują tokio pat tipo (ne prekės ženklo) • Prekybininkai su >200 m2 prekybos vieta privalo priimti ir smulkią EEĮ, nepaisant to, ar perkama nauja(smulki EEĮ > 25 cm)

 12. Title • Text The International Institute for Industrial Environmental Economics Lund University, Sweden

 13. Smulkios EEĮ atliekų surinkimas su baterijomis bei lempomis • Text The International Institute for Industrial Environmental Economics Lund University, Sweden

 14. Visuomenės informavimas Taikinys – jaunimas The International Institute for Industrial Environmental Economics Lund University, Sweden

 15. Baterijų surinkimo talpų pavyzdžiai • Text

 16. Temos 2013 -2020

 17. WEEE Forumas (2013) Iššūkiai • Besikeičianti vartotojų elgsena • Didėjantys e- pardavimai • Gamintojas Atsakomybė = Pelnas • Tiekimo grandinės valdymas • Paruošimas naudoti pakartotinai ir pakartotinio naudojimo centrai kaip papildomas verslo modelis klientams • Paslaugų plėtimas (produktų ilgalaikė nuoma)

 18. Mąstau. Rūšiuoju.Gyvuoju !

 19. Atliekų surinkimas – tarp pareigos, socialinės atsakomybės ir galimybės uždirbti

 20. EEĮ atliekų susidarymas ir surinkimas Lietuvoje

 21. EEĮ atliekų surinkimas 1 gyventojui/metus 2006, 2008 ir 2010

 22. Nešiojamų baterijų surinkimas pagal šaltinius Belgijoje, Austrijoje ir Čekijos Respublikoje Visiškai skirtingas požiūris bei rezultatas Belgijoje ir Austrijoje

 23. Asociacijos EPA situacija (EEĮA surinkimas)

 24. EPA nariai turi galimybę rinkti EEĮ /BA atliekas savo platinimo vietose: • Išvengti mokesčio organizacijai; • Pažinti vartotoją iš arčiau, keisti jo vartojimo įpročius; • Užsidirbti; • Kaupti patirtį;

 25. EPA nariai turi galimybę rinkti EEĮ /BA atliekas savo platinimo vietose: • Prisidėti prie fizinės gamintojo atsakomybės įgyvendinimo (ne tik finansinės); • Plėtoti naujus verslo, paslaugų modelius; • Diegti inovatyvius rinkodaros, marketingo principus, paremtus produkto būvio ciklu bei poveikio mažinimu • Užmegzti glaudesnius santykius su bendruomenėmis, nevyriausybininkais bei mokslo institucijomis • Realios tvarios veiklos užuomazgos, paremtos būvio ciklo poveikio vertinimu – suvokta socialinė atsakomybė | poveikis tvariam vartojimui| socialinės akcijos

 26. EPA įkainiai už surinktas EEĮ |BA atliekas pateikti atmintinėje jie skiriasi kiekvienai kategorijai Atliekos kompensuojamos, jei surinktas EEĮA ar BA+AA kiekis per metus vertas daugiau nei 400 Lt.

 27. Geroji praktika |Daugiausia atliekų surinkę prekybininkai

 28. Sėkmės prielaidos • Teisingai įrengta vieta • Tesingas atsakingas asmuo • Teisingas atliekų laikymas ir apskaita • Teisingas vartotojo informavimas • Integravimas su aplinkosaugine, socialinės atsakomybės, įvaizdžio formavimo procesais • Reikalingi pilotiniai projektai, vartotojo elgsenos analizė, bendradarbiavimas ... Išorinis finansavimas

 29. Atliekų prevencija išorinio finansavimo kryptys ir galimybės:- Valstybinė prevencijos programa- Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų Fondo LAAIF programa-Horizontas 2020 programa ( 2014-2015)

 30. Atliekų tvarkymo prioritetų eiliškumas Atliekų prevencija Paruošimas naudoti pakartotinai Perdirbimas Kitoks naudojimas Šalinimas

 31. Retai naudojamos sąvokos • Prevencija – priemonės, kurių imamasi prieš produktui ar medžiagai tampant atliekomis ir kurios sumažina: • 1) atliekų kiekį, įskaitant, kai produktas naudojamas pakartotinai ar pailginamas jo gyvavimo ciklas; • 2) susidariusių atliekų neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai; • 3) kenksmingųjų medžiagų kiekį produktuose ir medžiagose. • Paruošimas naudoti pakartotinai – atliekomis tapusių produktų ar jų sudedamųjų dalių tikrinimas, valymas ar taisymas siekiant, kad jie vėl būtų tinkami naudoti be pradinio apdirbimo. • LR Atliekų tvarkymo įstatymas

 32. Pakartotinis panaudojimas: skurdas arba spindesys „Fridge Couch“ (liet. k. „Šaldytuvas sofa“) baldo pagrindas paruoštas iš 1982 m. avokado spalvos Gibson Frost-Clear Deluxe šaldytuvo modelio, o sėdimoji dalis aptraukta patrauklia vyšnių raudonumo spalvos oda, kuri paimta iš 1984 m. BMW 325 automobilio modelio galinės sėdynės.

 33. Valstybinė atliekų prevencijos programa

 34. Atliekų prevencijos prioritetai ir tikslai • Programa apima visus atliekų srautus, tačiau prioritetas teikiamas pakuočių, EEĮ atliekų, biologiškai skaidžių atliekų, pavojingų ir statybinių atliekų susidarymo mažinimui. • Atliekų prevencijos tikslai: • vengti atliekų susidarymo; • mažinti susidarančių ir nenaudojamų atliekų kiekį; • mažinti kenksmingų medžiagų kiekį medžiagose ir produktuose; • produktus naudoti pakartotinai ar prailginti jų būvio ciklą.

 35. Atliekų prevencijos programos tikslai • Numatomi šie atliekų prevencijos programos 2014-2020 metų tikslai: • 1. siekti, kad augant pramonei ir ekonomikai, gamybos, statybos ir kitos ūkinės veiklos sektoriuose atliekų susidarymas augtų lėčiau, o susidarančių atliekų kiekis neviršytų Europos Sąjungos valstybių narių vidurkio; • 2. siekti, kad augant vartojimui, komunalinių atliekų, įskaitant pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos bei biologiškai skaidžias atliekas, susidarymas augtų lėčiau, o susidarančių komunalinių atliekų kiekis neviršytų Europos Sąjungos valstybių narių vidurkio.

 36. Programos įgyvendinimas • Programos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, numatytas priemonių planas 2014 – 2020 m. • Programos ir jos priemonių įgyvendinimą koordinuoja Aplinkos ministerija. • Įgyvendinant Programą dalyvauja: • Aplinkos ministerija, • Ūkio ministerija, • Sveikatos apsaugos ministerija, • Švietimo ir mokslo ministerija, • Žemės ūkio ministerija, • Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. • Programą įgyvendinančios institucijos, pasibaigus biudžetiniams metams, iki kitų metų vasario 1 d. teikia Aplinkos ministerijai informaciją, kaip vykdomos šio Plano įgyvendinimo priemonės.

 37. Priemonės 1 tikslui pasiekti • 1.1. uždavinys - skatinti atliekų prevenciją gamybos ir kitos ūkinės veiklos sektoriuose: • 1.1.1. nustatant ar keičiant produktų grupių, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašus, įvertinti galimybes ir numatyti atliekų prevencijos kriterijus (sąrašai peržiūrimi kasmet ir, jeigu reikalinga, rengiami jų pakeitimai) /AM/ • 1.1.2. teikti finansinę paramą mažaatliekių, inovatyvių ir efektyvių technologijų, leidžiančių taupiau naudoti gamtos išteklius ir vengti atliekų susidarymo, švaresnės gamybos ir atliekų prevencijos projektų diegimui/ŪM/ • 1.1.4. teikti finansinę paramą ekologinio gaminių projektavimo projektams, tame tarpe tyrimams, demonstraciniams projektams ir mokymams pramonės įmonėms ekologinio gaminių projektavimo ir būvio ciklo analizės temomis /ŪM/ • 1.1.5. parengti ekologinio gaminių (pakuočių ir elektros ir elektroninės įrangos) projektavimo metodinę medžiagą /ŪM/

 38. Priemonės 1 tikslui pasiekti • 1.2. uždavinys -didinti medžiagų ir išteklių naudojimo efektyvumą • 1.2.1. inicijuoti susitarimus dėl efektyvaus išteklių bei medžiagų naudojimo ir atliekų prevencijos su pramonės įmonių asociacijomis ir savanoriškų atliekų prevencijos planų parengimo atskiruose pramonės sektoriuose /ŪM/ • 1.2.2. inicijuoti susitarimus su prekybos sektoriumi, kuris savo veikloje naudoja daug grupinių ir transporto pakuočių, bei gėrimų gamintojų asociacijomis, siekiant saugoti ir plėtoti esamas pakuočių pakartotinio naudojimo sistemas bei sumažinti pakuočių atliekų susidarymą /AM/

 39. Priemonės 2 tikslui pasiekti • 2.2. uždavinys -skatinti tausojantį vartojimą • 2.2.1. Sukurti specialius lipdukus, kurie skirti sumažinti reklamos (skrajučių, lankstinukų ir kt.), platinamos per pašto dėžutes naudojimą ir skatinti jų naudojimą, bendradarbiaujant su savivaldybėmis /AM/ • 2.2.2. Organizuoti aplinkosauginio ženklinimo populiarinimo kampaniją, informuojant ir šviečiant visuomenę apie poveikį aplinkai, skatinti vartotojų sąmoningumą bei nukreipti rinką ekologiškumo link, įtraukiant prekybos centrus, kurie naudotų savo sukurtus aplinkosauginius ženklus vartotojams šviesti ir informuoti, įskaitant ir atliekų prevencijos sritį /AM/ • 2.3. uždavinys -skatinti gaminių pakartotinį naudojimą ir paruošimo pakartotinai naudoti veiklą • 2.3.1. Parengti galimybių studiją, skirtą išanalizuoti atliekų prevencijos priemonių paruošimo pakartotinai naudoti srityje efektyvumą ir nustatyti, kokiose srityse efektyviausiai ir naudingiausiai taikomos paruošimo pakartotinai naudoti priemonės, įvertinti prioriteto teikimo taisymo/remonto paslaugoms vietoj naujų produktų vartojimo galimybes /AM/ • 2.3.2. interneto svetainėse (www.aszalias.info ir kt.) skelbti informaciją apie visuomenines iniciatyvas ir projektus, kurie skatina paramos teikimą panaudotais daiktais, panaudotų daiktų įsigijimą, mainus/AM/ • 2.3.3. remti atliekų prevencijos ir paruošimo pakartotinai naudoti projektus /AM/

 40. Priemonės 2 tikslui pasiekti • 2.4. uždavinys -didinti visuomenės sąmoningumą bei tobulinti savivaldybių darbuotojų kvalifikaciją atliekų prevencijos srityje • 2.4.1. parengti rekomendacijas (gaires) apie įvairių atliekų srautų prevenciją gyventojams, prioritetą teikiant pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, pavojingų ir biologiškai skaidžių atliekų susidarymo mažinimui /AM/ • 2.4.2. organizuoti visuomenės informavimo ir švietimo kampanijas, įgyvendinti bent šias informavimo priemones (renginiai, informaciniai ir publicistiniai vaizdo ir garso siužetai, straipsniai, interneto svetainės ir kt.), skirtas buityje susidarančių atliekų prevencijai: /AM, SAM/ Dėl įkraunamų baterijų;

 41. LAAIF programa |Prevenciniai projektai

 42. Horizontas 2020 programa (šaukimas 2014-2015)WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS

 43. Gerosios praktikos pavyzdžiai

 44. Ecosystemes, Prancūzija

 45. Tikslai