Erasmus+ 2014 – 2020 Program Kılavuzu - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erasmus+ 2014 – 2020 Program Kılavuzu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erasmus+ 2014 – 2020 Program Kılavuzu

play fullscreen
1 / 92
Erasmus+ 2014 – 2020 Program Kılavuzu
175 Views
Download Presentation
cordelia-weeks
Download Presentation

Erasmus+ 2014 – 2020 Program Kılavuzu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Erasmus+ 2014 – 2020 Program Kılavuzu

 2. Erasmus+: Kimler katılabilir Öğrenciler, eğitimciler, çıraklar, okul çocukları, yetişkin öğrenciler, gönüllüler, profesörler, öğretmenler, gençlik çalışanları, eğitim kurumlarındaki profesyoneller program faaliyetlerine bir kurum, kuruluş, bu tür faaliyetler düzenleyen gruplar ve oluşumlar vasıtası ile katılabilirler. Bu çerçevede “katılımcılar” ve “katılımcı kuruluşlar” söz konusudur. Mesleki Eğitim Öğretim (MEÖ) alanındaki projelerde hedef kitle mesleki öğretim kapsamındaki çıraklar ve öğrenciler, mesleki eğitim alanındaki profesyoneller ve eğiticiler, temel mesleki öğretim kurumlarının personeli ile şirketlerdeki eğiticiler ve profesyonellerdir. Katılımcılar ve katılımcı kuruluşlar için katılım şartları bulundukları ülkeye göre belirlenir.

 3. Erasmus+: Uygun ülkeler / Program ülkeleri Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ programının tüm faaliyetlerine tam olarak katılabilir:

 4. Erasmus+: Uygun ülkeler / Ortak ülkeler Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ programının belirli faaliyetlerine belirli şartlar dahilinde katılabilir: Diğer ortak ülkeler Programın bazı faaliyetleri dünyanın her yerinden ortak ülkelere açıktır. Bazı faaliyetlerde ise coğrafi kapsam daha dar tutulmuştur.

 5. Vize ve oturma izni ile ilgili hususlar Erasmus+ katılımcıları faaliyete ev sahipliği yapan program ya da ortak ülkede kalmak için ihtiyaç duyabilecekleri vize ve oturma izinlerinin alınmasından kendileri sorumludur. Ulusal Ajans ve Yürütme Ajansı bu izinler konusunda daha fazla öneride bulunabilir ya da destek olabilir. Faaliyetlerin planlanmasında vizelerin ya da oturma izinlerinin zaman alacağı dikkate alınmalıdır.

 6. Erasmus+ programının yapısı (1) Erasmus+ üç Ana Eylem altında işleyecektir. MEÖ konulu projeler de bu üç ana eylem çerçevesi içerisinde kalacak şekilde planlanmalıdır. ANA EYLEM 1 - Bireylerin Hareketliliği ANA EYLEM 2 - Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi ANA EYLEM 3 - Politika reformuna destek

 7. Erasmus+ programının yapısı (2) • ANA EYLEM 1 - Bireylerin Hareketliliği aşağıdaki faaliyet türlerini • destekleyecektir: • Öğrencilerin ve personelin hareketliliği: Öğrenciler, eğitim görenler, gençler ve • gönüllüler ile profesörler, öğretmenler, eğiticiler, gençlik çalışanları, eğitim kurumlarının personeli ve sivil toplum kuruluşları için yabancı bir ülkede öğrenim ve/veya profesyonel deneyim fırsatları.

 8. Erasmus+ programının yapısı (3) • ANA EYLEM 2 - Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi aşağıdaki • faaliyet türlerini destekleyecektir: • Öğretim, eğitim ve gençlik ile yeniliğin özendirilmesi; eğitim, öğretim ve gençlik ya da ilgili • diğer konularda çalışan değişik türden kuruluşlar arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı içerecek girişimleri destekleyen milletlerarasıStratejik ortaklıklar; • Yüksek öğretim kurumları ile yeniliği, girişimciliği, yaratıcılığı, istihdam edilebilirliği, bilgi değişimini ve/veya disiplinler arası öğretimi ve öğrenimi geliştirmek isteyen işletmeler arasında Bilgi Ortaklıkları; • Bir ya da daha fazla profesyonel alanda gösterilmesi gereken becerilerin ya da özel bir • ekonomik sektördeki eğilimlerin üzerine tasarlanmış ortak mesleki eğitim müfredatı, • programlar, öğretim ve eğitim metodolojilerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını destekleyen • Sektör Beceri Ortaklıkları;

 9. Erasmus+ programının yapısı (4) • ANA EYLEM 2 - Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi aşağıdaki • faaliyet türlerini destekleyecektir (devam): • Yüksek öğrenim ile gençlik alanlarında Ortak Ülkeler ile işbirliğini destekleyenKapasite • Geliştirme projeleri. Kapasite Geliştirme projeleri kurum ve kuruluşlar ile sistemleri • modernizasyon ve uluslararasılaşma süreçlerinde desteklemeyi amaçlar. Proje hedeflerine • katkısı olabildiği oranda belirli hareketlilik faaliyetleri desteklenir; • eTwinning, Avrupa Yetişkin Öğrenim Platformu (EPALE) ve Avrupa Gençlik Portalı gibi bilgi teknolojileri (IT) destek platformları, Avrupa çapında ve ötesinde okul ve yetişkin eğitimi alanındaki öğretmenler, eğiticiler ve diğer pratisyenler ile gençler, gönüllüler ve gençlik çalışanları için sanal işbirliği ortamları, imkanlar için veri tabanları, tecrübe toplulukları ve diğer online hizmetler sağlar.

 10. Erasmus+ programının yapısı (5) • ANA EYLEM 3 – Politika reformuna destek aşağıdaki faaliyet türlerini • destekleyecektir: • Olgu temelli polika üretimi ve Avrupa 2020 çerçevesinde izlenmesi içinÖğretim, eğitim • ve gençlik alanlarında bilgi, özellikle : • akademik ağ ile derin iş birliği halinde, ülkeye özel ve tematik analizler, • Öğretim, eğitim ve gençlik için Eşgüdümde Açık Metod yolu ile eşli öğrenme ve eşli değerlendirme • Paydaşlar arasında yenilikçi politikaların geliştirilmesini teşvik etmek ve karar vericileri • yenilikçi politikaların etkinliğini, sağlam değerlendirme metotlarına dayanarak saha tecrübeleri • ile test etmek için Müstakbel Girişimler;

 11. Erasmus+ programının yapısı (6) • ANA EYLEM 3 – Politika reformuna destek aşağıdaki faaliyet türlerini • destekleyecektir (devam): • Şeffaflığı, nitelik ve becerilerin kabul edilmesini ve kredi transferini kolaylaştırmak, • kalite güvencesini güçlendirmek, nonformal ve informal öğrenimi geçerli kılmak, beceri • yönetimi ve kılavuzluğu için AVRUPA Politikasını destekleme araçları; • Paydaşlar arasında yenilikçi politikaların geliştirilmesini teşvik etmek ve karar vericileri yenilikçi politikaların etkinliğini, sağlam değerlendirme metotlarına dayanarak saha tecrübeleri ile test etmek için Uluslar arası kuruluşlar ile işbirliği;

 12. Erasmus+ programının yapısı (7) • ANA EYLEM 3 – Politika reformuna destek aşağıdaki faaliyet türlerini • destekleyecektir (devam): • Resmi yetkililer, öğretim, eğitim ve gençlik alanında hizmet verenler ve paydaşlar arasında • Avrupa 2020, Öğretim ve Eğitim 2020, Avrupa Gençlik Stratejisi ve diğer sektöre özel Avrupa • politikaları ile AB öğretim, eğitim, gençlik politikalarının harici boyutu hakkında farkındalık • oluşturmak için paydaş diyaloğu, politika ve programın tanıtımı gereklidir. Bunlar aynı zamanda program sonuçlarından etkin olarak faydalanılmasını ve dişe dokunur bir etki üretilmesini sağlamak için de gereklidir.

 13. Erasmus+ programını kim uyguluyor? (1) Avrupa Komisyonu Erasmus+ programının işleyişinde nihai yetkili Avrupa Komisyonu’dur. Bütçeyi yönetir ve öncelikleri, hedefleri ve program için kriterleri belirler… Avrupa seviyesinde genel uygulamayı, takibi ve değerlendirmeyi yönlendirir ve izler. Avrupa Komisyonu aynı zamanda ulusal seviyede uygulanacak faaliyetlerin izlenmesinden ve eş güdümünden de sorumludur. Avrupa seviyesinde “Avrupa Komisyonu’nun Öğretim, Görsel İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (Yürütme Ajansı) Erasmus+ programının merkezi faaliyetlerinin icrasından sorumludur. Yürütme Ajansı bu projelerin tüm süreçlerinde yetkilidir mercidir. http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php

 14. Erasmus+ programını kim uyguluyor? (2) • Ulusal Ajanslar • Erasmus+ programı genel olarak Dolaylı Yönetim şeklinde, Ulusal Ajanslar tarafından uygulanır. Avrupa Komisyonu bütçe uygulama işlemlerini Ulusal Ajanlara havale etmiştir. • Bu amaç doğrultusunda, her program ülkesi bir ya da daha fazla Ulusal Ajans atamaktadır. • Bu ulusal ajanslar programı ulusal seviyede tanıtır ve uygular; katılımcı kuruluşlar ile Avrupa Komisyonu arasında bağlantı görevi görür. Ulusal Ajans; • Erasmus+ programı hakkında bilgi sağlar; • başvurulan projeler arasında adil ve şeffaf bir seçim yürütür; • kendi ülkesinde Program’ın uygulanmasını izler ve değerlendirir; • başvuru yapan proje sahiplerine ve katılımcı kuruluşlara destek sağlar; • ulusal ajanslar ağı ve Avrupa Komisyonu ile etkin iş birliği gerçekleştirir; • Program’ın görünürlüğünü sağlar; • Program ile elde edilen sonuçların ulusal ve bölgesel seviyede yaygınlaştırılmasını ve • kullanılmasını özendirir. • http://www.ua.gov.tr/

 15. Program’ın uygulanmasında yer alan diğer kuruluşlar (1) Yukarıda anlatılanların yanı sıra aşağıdaki kuruluşlar da Erasmus+ programının yürütülmesinde tamamlayıcı uzmanlık desteği sağlar: Eurydice Network Eurydice Network Avrupa eğitim bilgi ağıdır. Avrupa’da eğitim sisteminden ve politikasından sorumlu olanlara, verecekleri kararlarda yardımcı olacak, Avrupa seviyesinde karşılaştırmalı analizler ve öğretim ve gençlik alanlarında uluslar özelinde bilgiler sağlar. Yürütme Ajansı’nda bir merkezi eşgüdüm birimi ile tüm Erasmus+ program ülkelerinde (ve Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan’da) ulusal birimler halinde örgütlenmiştir. http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

 16. Program’ın uygulanmasında yer alan diğer kuruluşlar (2) eTwinning Destek Hizmetleri eTwinning’e katılan öğretmenler ve okullar Ulusal Destek Hizmeti’nden destek alırlar. Ulusal Destek Hizmeti (NSS) Merkezi Destek Hizmeti (CSS) tarafından koordine edilir ve okullara kayıt, ortak bulma ve proje faaliyetleri için yardımcı olur; faaliyeti tanıtır, ödüller ve kalite sertifikaları verir, öğretmenler için profesyonel gelişim faaliyetleri düzenler. http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm http://etwinning.meb.gov.tr/

 17. Program’ın uygulanmasında yer alan diğer kuruluşlar (3) Ulusal Erasmus+ Ofisleri Ulusal Erasmus Ofisleri bulundukları ülkelerde yüksek öğretim alanında Erasmus+ Programı’na katılan paydaşlar için odak noktalarıdır. Türkiye’de üniversitelerde Erasmus+ ofisleri bulunmaktadır.

 18. Program’ın uygulanmasında yer alan diğer kuruluşlar (4) Euroguidance Ağı Euroguidance, Mesleki Rehberlik Ulusal Kaynak Merkezleri ağıdır. Temel Görevleri: Avrupa’daki, eğitim ve öğretim fırsatları hakkında bilgi sağlamak, özellikle rehberlere; Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki yeterlilikler ile öğretim ve eğitim sistemleri hakkında kaliteli bilgi değişimini sağlamak; Ploteus portalını desteklemek. Türkiye’de Ulusal Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme (Euroguidance) Merkezi yürütme görevi Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) verilmiştir. Euroguidance Türkiye’nin kuruluş amacı da eğitim, iş ve kariyer alanlarında çalışan otorite, rehber ve danışmanları bu konuda bilgilendirmek ve yönlendirmektir.    http://euroguidance.iskur.gov.tr/

 19. Program’ın uygulanmasında yer alan diğer kuruluşlar (5) Europass Ulusal Merkezleri Europass kişilere becerilerini ve niteliklerini temiz ve şeffaf bir şekilde Avrupa seviyesinde sunmaları için yardımcı olmayı amaçlar. Europass dokümanları, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarının gönüllü kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak amaçlı yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan bir dokümanlar klasörüdür. Mesleki Yeterlilik Kurumu (Ulusal Europass Merkezi) http://www.europass.gov.tr/

 20. Program’ın uygulanmasında yer alan diğer kuruluşlar (6) Ulusal ECVET (Mesleki Eğitim İçin Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Uzmanları Ağı Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET) ile bireylerin farklı ülkelerde ve farklı kurumlarda eğitimlerini tamamlayabilmelerinin yolu açılmaktadır. http://www.ecvet-toolkit.eu/

 21. Program’ın uygulanmasında yer alan diğer kuruluşlar (7) EURODESK Ağı Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı’dır. http://eurodesk.ua.gov.tr/

 22. Ana Eylemler ve MEÖ

 23. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği • Öğrenci hareketliliği: • Yurtdışında 12 aya kadar MEÖ kursiyerliği • Bu faaliyet hem çıraklara hem de mesleki öğrenim okulları öğrencilerine açıktır. Bu öğreniciler • kendi ülkelerinden başka bir ülkede mesleki kurs için yerleştirilir. Kursiyerler ya bir iş yerinde (işletme ya da diğer ilgili kuruluşlar) ya da bir MEÖ okulunda misafir edilir. • Her bir hareketlilik faaliyeti, faaliyetin yüksek bir kalite seviyesinde olmasını sağlamak adına, bir “Öğrenme Sözleşmesi” de içeren, gönderen ve kabul eden kuruluşlar arasında önceden kararlaştırılmış bir kalite çerçevesi kapsamında gerçekleştirilir. • Eğitim çıktıları resmi olarak tanınır ve kurumsal seviyede onanır. Gerekirse, kursiyerin kendi ülkesinde gördüğü kursun kapsamına uygun olmasını sağlamak için kurs içeriği uyarlanır. Gençlerin iş bulabilirliğini yükseltmek ve iş dünyasına geçişlerini kolaylaştırmak için okullarda ya da işletmelerde çıraklara MEÖ veren MEÖ okullarının yeni mezunları da bu faaliyete katılabilir.

 24. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği • Personel hareketliliği: • öğretim / eğitim görevlendirmeleri: Bu faaliyet MEÖ okullarındaki personelin yurt • dışındaki ortak MEÖ okullarında ders / eğitim vermesini sağlar. İşletmelerin personelleri de • yurt dışındaki bir MEÖ kuruluşunda eğitim verebilir. • personel eğitimi: Bu faaliyet MEÖ personelinin yurt dışında bir işletmede ya da her hangi • bir MEÖ kuruluşunda işe yerleştirilme ya da işbaşı eğitimi yoluyla gelişimini destekler. • Erasmus+ personelin öğrenimi için: • katılan kuruluşların stratejjk yaklaşımıyla çerçevelendirilmiş (misyonlarını modernize etmeyi • ve uluslarasılaştırmayı hedefleyen) • açık bir şekilde tarif edilmiş personel gelişim ihtiyaçlarına cevap veren ve uygun seçim, • hazırlık ve izleme ölçütleri içeren, • katılımcı personelin öğrenimde elde edeceklerinin uygun şekilde tanınacağını ve • yaygınlaştırılacağını ve kuruluş içerisinde yaygın olarak kullanılacağını taahhüt eden, • hareketlilik faaliyetlerine destek verir.

 25. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği • Katılımcı kuruluşların rol ve görevleri: • Başvuran kuruluş: hareketlilik projesinin başvurusunu yapar, bütçe sözleşmesini imzalar, • bütçeyi ve raporlamayı yönetir. Başvuran bir konsorsiyum koordinatörü olabilir. Konsorsiyum • koordinatörü –şart olmamakla birlikte- konsorsiyum içerisinde gönderen kuruluş da olabilir. • Gönderen kuruluş: Yurtdışındaki faaliyete katılacak MEÖ kursiyerlerini ve personeli seçer • ve gönderir. • Ev sahibi kuruluş: Yabancı MEÖ kursiyerleri / personeli kabul eder ve bir faaliyet programı • sunar ya da MEÖ personeli tarafından verilen eğitim faaliyetinden faydalanır. • Aracı kuruluş: İş gücü piyasasında ya da öğretim, eğitim, gençlik alanlarında faal bir • kuruluştur. Bir ulusal hareketlilik konsorsiyumunda ortaktır ancak gönderen kuruluş değildir. • Gönderen MEÖ kuruluşunun idari prosedürlerini paylaşır ve kolaylaştırır, işletmelerin • ihtiyacına uygun profildeki kursiyerlerin seçiminde ve hazırlanmasında işbirliği yapar.

 26. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Katılımcı kuruluşların rol ve görevleri (devam): Bir hareketlilik dönemi öncesinde gönderen ve ev sahibi kuruluşlar, kursiyerler ve eğiticiler ile birlikte, öğrenciler ve personel tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler üzerinde anlaşmış olmalıdır. Kursiyerler için “Öğrenim Sözleşmesi”, personel için ise “Hareketlilik Sözleşmesi” hazırlanır. Bu sözleşmeler yurtdışındaki öğrenim dönemi içerisinde hedeflenen öğrenim kazanımlarını tanımlar, resmi tanıma şartlarını detaylandırır ve tarafların haklarını ve sorumluluklarını sıralar. Bir ay ya da daha uzun süre ile hareketlilikten faydalanacak MEÖ kursiyerleri lisan desteği alabilir. Online lisan desteği Program’ın seyri süresince tedricen uygulamaya geçirilecektir. Lisan desteği Avrupa Komisyonu tarafından uygun katılımcılara yabancı dil yeterliklerini sağlamak için, hareketlilik öncesinde ya da süresinde gerekli olan yerde sağlanacaktır.

 27. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Genel Uygunluk Koşulları (1)

 28. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Genel Uygunluk Koşulları (2)

 29. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Genel Uygunluk Koşulları (3)

 30. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Genel Uygunluk Koşulları (4)

 31. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Kursiyerlerin Hareketliliği İçin İlave Uygunluk Koşulları

 32. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Personel Hareketliliği İçin İlave Uygunluk Koşulları

 33. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Değerlendirme kriterleri (1)

 34. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Değerlendirme kriterleri (2) Bir projenin desteğe değer görülmesi için en az 60 puan alması gerekir. Bunun yanısıra, yukarıda belirtilen değerlendirme kriterlerinin her birinden de en azından %50 puan almış olmalıdır. Verilecek desteğin miktarı projenin içeriğine, baş vuranın geçmiş hareketlilik projelerindeki performansına, hareketlilik projelerine ayrılan ulusal bütçeye göre değişir.

 35. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Tüm Hareketlilik Faaliyetleri İçin Geçerli Destekleme Kuralları (1)

 36. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Tüm Hareketlilik Faaliyetleri İçin Geçerli Destekleme Kuralları (2)

 37. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği MÖE Öğrenicilerine Özel İlave Hareketlilik Destekleri

 38. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Kişisel Destek (Gün Başına Avro) (1) Harcırah miktarları her ulusal ajans tarafından aşağıdaki tabloda verilen alt ve üst limitler arasında kalmak üzere, faaliyetin yapılacağı ülkeye göre, ayrı ayrı belirlenecektir. Daha detaylı için Ulusal Ajans internet sitesine bakılmalıdır.

 39. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Kişisel Destek (Gün Başına Avro) (2)

 40. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Kişisel Destek (Gün Başına Avro) (3)

 41. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Kişisel Destek (Gün Başına Avro) (4)

 42. ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Kişisel Destek (Gün Başına Avro) (5)

 43. ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Hangi Faaliyetler Desteklenir? • Bu Ana Eylem; • Öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında “Stratejik Ortaklıklar”a, • “Bilgi Ortaklıkları”na, • “Sektör Beceri Ortaklıları”na, • Gençlik alanında kapasite artırımına destek verir.

 44. ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi • Desteklenen projelerin şu faydaları sağlaması beklenir (1): • hedef gruplar için yenilikçi yaklaşımlar: kişilerin ihtiyaçları ve beklentileri ile daha • uyumlu, daha çekici öğretim ve eğitim programları, bilgi iletişim teknolojileri tabanlı • yöntemler ve katılımcı yaklaşımlar, yeterliklerin tanınması ve onanması için yeni ya da • geliştirilmiş süreçler, yerel toplumların faydası için faaliyetlerde daha yüksek etkinlik, • dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılayacak ve sosyal, lisan ve kültürel çeşitlilik ile • ilgili yeni ya da geliştirilmiş uygulamalar, dil öğrenimi veya öğretiminde mükemmeliyet için • European Language Label’ı kazanma fırsatları.

 45. ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi • Desteklenen projelerin şu faydaları sağlaması beklenir (2): • kurum içinde daha çağdaş, dinamik, adanmış ve profesyonel bir ortam: iyi • uygulamaları ve yeni yöntemleri günlük faaliyetlere yerleştirmek için hazır olmak; değişik • alanlarda ya da diğer sosyoekonomik sektörlerde faal başka kuruluşlar ile sinerji • üretmeye açık olmak; kişisel ihtiyaçlar ve kurumsal amaçlara uygun olarak personelin • profesyonel gelişimi için stratejik planlama • AB/uluslararası seviyede çalışmak için yükseltilmiş kapasite ve profesyonellik: • geliştirilmiş yönetim yeterlikleri ve uluslararasılaşma stratejileri; diğer ülkelerden, eğitimin, • öğretimin, gençliğin diğer alanlarından ve/veya diğer sosyoekonomik sektörlerden ortaklar • ile güçlendirilmiş işbirliği; eğitim, öğretim, gençlik alanlarında AB/uluslar arası projeler • organize etmek için daha fazla mali kaynak (AB bütçeleri haricinde); EU/uluslar arası • projelerin hazırlık, uygulama, denetim ve takip aşamalarında kalitenin yükseltilmesi

 46. ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar • Stratejik Ortaklıklar’ın amaçları (1): • yeni ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak • yolu ile öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında kaliteyi ve alakalılığı artırmak • özellikle girişimcilik, lisan ve dijital beceriler olmak üzere temel ve çapraz beceriler de • dahil, temel yeterliklerin sağlanmasını ve değerlendirilmesini teşvik etmek • iş piyasasının öğrenimin sağlanması ve niteliği hakkında alakasını artırmak ve öğretim, • eğitim ve gençlik alanları ile iş dünyası arasındaki bağları güçlendirmek • kişiselleştirilmiş öğrenim yaklaşımlarının, işbirliği içerisinde öğrenim ve kritik • düşünmenin, bilginin stratejik kullanımının ve iletişim teknolojilerinin, açık öğretim • kaynaklarının, açık ve esnek öğrenimin, sanal hareketliliğin ve diğer yenilikçi öğrenim • yöntemlerinin desteklenmesi yoluyla öğretimde, eğitimde ve gençlikte yenilikçi • uygulamaların edinilmesini özendirmek • bölgeler arası ve sınır aşan yapısal iş birliğini özendirmek: yerel ve bölgesel kamu • yöneticilerinin öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında niteliksel gelişim için bakışlarını • geliştirmek

 47. ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar • Stratejik Ortaklıklar’ın amaçları (2): • yeni pedagojileri, bilgi teknolojisi tabanlı yöntemleri ve açık öğretim kaynaklarını dahil • ederek, ilksel ve sürekli eğitimin kalitesini ve alanını artırmak ve yenilikler yoluyla öğretim, • eğitim ve gençlik alanlarında çalışmakta olan ya da aktif kişilerin profesyonel gelişimlerini • artırmak • özellikle stratejik gelişim, kurumsal yönetim, liderlik, öğrenim sağlanmasının kalitesi, • uluslararasılaşma, eşitlik ve dahil edilme, özel gruplar için niteliksel ve odaklanmış • faaliyetler konularında, öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında faal olan kuruluşların • kapasitelerini geliştirmek • herkes için kaliteli öğrenmeyi sağlamak, bırakmayı engellemek ve toplumdaki dezavantajlı • grupların katılımını özendirmek için öğretimde, eğitimde ve gençlikte eşitlik ve dahil • edilmeyi güçlendirmek • bireyler için; kendi kişisel ve profesyonel gelişimleri ile aynı doğrultuda olmak üzere, • gelecekte öğrenim ve kariyer yollarını destekleyerek; aktif vatandaşlığı, istihdam • edilebilirliği ve yeni iş sahası yaratmayı (sosyal girişimcilik dahil) geliştirmek için girişimci • öğretimi tanıtmak

 48. ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar • Stratejik Ortaklıklar’ın amaçları (3): • kaliteli kariyer kılavuzluğu, rehberlik ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenimde ve • istihdam edilebilirlikte katılımı artırmak • yeterliklerin ve niteliklerin tanınması, onanması ve saydamlığı için Avrupa referans • araçlarının kullanılması ile öğrencilerin formal/nonformal öğretimin ve eğitimin türleri ve • seviyeleri arasında geçiş yapabilmesini kolaylaştırmak • Bu amaçlara; • özel bir alanın politika hedeflerine, ihtiyaç ve tehditlerine yönelik (örneğin yüksek • öğretim, mesleki öğretim ve eğitim, okul öğretimi, yetişkin öğretimi, gençlik) ya da • öğretim, eğitim ve gençliğin bir çok alanı ile ilgili tehditler, ihtiyaçlar ve politika hedeflerine • yönelik • Projeler ile ulaşılacaktır.

 49. ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar • Öncelikler: • çapraz becerilerin güçlendirilmesi ve öğretimde, eğitimde, gençlikte pratik girişimcilik • uygulamalarının tanıtımı ve kabul edilmesi; • personelin ve gençlik çalışanlarının bilgi teknolojileri metodları hakkında profesyonel • gelişiminin özendirilmesi ve açık öğretim kaynaklarının değişik Avrupa dillerinde üretimi ve • benimsenmesinin desteklenmesi; • nonformal ve informal öğrenmenin onanmasının ve bunların formal öğretim yollarına nüfuz • etmesinin kolaylaştırılması; • “Öğretim ve Eğitim” ve “Gençlik” önceliklerinin bir ya da bir kaçını hedef almış olmak.

 50. ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Eğitim, Öğretim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Stratejik Ortaklık nedir? Stratejik Ortaklık öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında etkin olan kuruluşlar ile işletmeler, kamu yetkilileri, değişik sosyoekonomik sektörlerde faal sivil toplum kuruluşlarına öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında yüksek kaliteli öğretme, eğitim, öğrenme ve genç işçiler, kurumsal organizasyon ve toplumsal yeniliğe yol açacak yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi için işbirliği imkanı sağlar. Erasmus+ stratejik ortaklıkların gerçekleştirebileceği faaliyetler konusunda, bu faaliyetlerin proje hedeflerine ulaşmada en uygun seçenekler olduğunun savunulabildiği sürece, geniş esneklik sağlamaktadır.