Tips för att köpa och skifta till vinterdäck - PowerPoint PPT Presentation

tips f r att k pa och skifta till vinterd ck n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tips för att köpa och skifta till vinterdäck PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tips för att köpa och skifta till vinterdäck

play fullscreen
1 / 7
Tips för att köpa och skifta till vinterdäck
4 Views
Download Presentation
odieman
Download Presentation

Tips för att köpa och skifta till vinterdäck

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tips förattköpaochskifta till vinterdäck

  2. Tips förattköpaochskifta till vinterdäck Närlövbörjarbytafärgochtemperaturerbörjarblikyliga, måste du börjaändringarpådittfordoneftersomvinternkommer. Du måstegöra din bil redo för den kallaårstidengenomattbytaallroundellersommardäck till vinterdäck. Medan allaallrounddäckhävdaratt de fungerar bra under allaårstiderär de inte de bästadäckenattanvända om du kommerfrånen ort somutsättsförfrysandevinterväder. Derasprestandakaninteslådetavdedikeradevinterdäckpå de snöigaochisigavintervägarna.

  3. Tips förattköpaochskifta till vinterdäck Enav de sakersomgörvinterdäckenannorlundaän de andratypernaavdäckpåmarknadenärderasslitbanor. De harettuniktslitbanemönstersomskjuterbort is ochsnönär du körpåvintervägar. De ärgjordaförattgebättreprestanda under snöigaförhållanden. Närtemperaturensjunker, fungerarvinterdäckenfortfarande bra. De harunikablandningarsomgöratt de kantålafrysandetemperaturer.

  4. Tips förattköpaochskifta till vinterdäck Du måstekommaihågattprisetärlika med kvalitetnärdetgällervinterdäck. Föratthitta de rättasomintekommerattgöra dig besviken, måste du ta dig tidatthandlapå internet ellerilokaladäckaffärer. När du gördetkan du inseattvinterdäckavbästakvalitetocksåkostar lite mer. Men de hållerocksålängre. Deraspriserärvanligenjämförbara med allrounddäck.

  5. Tips förattköpaochskifta till vinterdäck Vissamänniskorskiftar bara tvåvinterdäcknär den kallaårstidenkommer. Du börintegöradettaför din egensäkerhet. Oavsett om dittfordonharbakhjulsdrift, framhjulsdriftellerfyrhjulsdrift, måste du skiftaallafyrasommar- ellerallaallrounddäck till vinterdäck. När du bara skiftartvåvinterdäckkandet se utsomettbudgetvänligtalternativ, detkanvaramycketfarligt, särskiltpåplatserdärvinterenärsvår. Du kommerintekunnauppnårätthanteringochkontrollavdittfordonnär du installerar bara enellertvåvinterdäck.

  6. Tips förattköpaochskifta till vinterdäck Klickahärförmer tips om attköpaochskifta till vinterdäck, besökhttps://nokiantyres.se/idag.

  7. Tips förattköpaochskifta till vinterdäck