slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006. Inriktningsprogram. Sikta mot år 2020 med visionen Världens bästa hälsa och 80.000 invånare år 2030

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006 Inriktningsprogram

  2. Sikta mot år 2020 med visionen Världens bästa hälsaoch80.000 invånare år 2030 • Folkhälsomålet ska blir mer synligt-skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsapå lika villkor för hela befolkningen • Minska på skillnader i hälsa – göra jämlikt

  3. Ojämlikhet i hälsa -Systematiska skillnader i hälsa, som kan undvikas med förnuftigt handlande, är helt enkelt orättfärdiga -Det är det vi avser med ojämlikhet eller orättfärdighet i hälsa Final report -introduction

  4. Målområden 1. Delaktighet och inflytande i samhället 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 3. Barns och ungas uppväxtvillkor 4. Hälsa i arbetslivet 5. Miljöer och produkter 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 7. Skydd mot smittspridning 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 9. Fysisk aktivitet 10. Matvanor och livsmedel 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

  5. Gruppledare 1. Östen Lövgren 2. Christian Behrens 3. Inger Olofsson 4. Marjo Bodén 5. Jan Tarras Wahlberg 6. Lina Tjärnström 7. Marianne Fahlman 8. Beatrice Nord 9. Karin Våglund 10. Karin Våglund 11. Mattias Käller

  6. Arbetsgrupp: Östen Lövgren, Ann-Christin Westerlund, Lena Plym Forsell, Jörgen Svedberg,Skellefteå Elevråd Målområde 1Delaktighet och inflytande

  7. Vårt förslag till insatser för att utveckla delaktighet och inflytande finns inom dessa fyra områden: • Sprida Kunskap • Skapa rum • Snabbare återkoppling • Ge resurser

  8. Sprida Kunskap • Det handlar att tillhandhålla information kring demokratiska fri och rättigheter

  9. Skapa rum • Vi måste utveckla nya former av möten och mötesplatser

  10. Snabbare återkoppling • Innebär att minska den tid det tar från förslag till beslut

  11. Ge resurser

  12. Ge resurserDelaktighet och inflytande måste får kosta både i pengar och i tid

  13. 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar Gruppledare Christian Behrents

  14. Arbetsgrupp:Christian Behrens - Enheten för arbetsmarknad, Stellan Berglund- Samordningsförbundet,Therese Lundgren- Föreningen Urkraft, Sofia Lindström- Vuxen utbildningen,Susanne Edbladh- Arbetsmarknadstorget Målbild: - Alla invånare i Skellefteå kommun har förutsättningar att leva ett självständigt livmed ekonomisk och social trygghet, bostad, utbildning, arbeteeller annan meningsfull sysselsättning

  15. Mål för ekonomisk och social trygghet: • Alla ges möjlighet till en fullständig gymnasieexamen utifrån egna förutsättningar • Alla som vill ha en egen bostad ska ges möjlighet till det • Alla har arbete eller annan meningsfull sysselsättning • Alla har möjlighet att ha en aktiv och meningsfull fritid

  16. Målområde 3: Barn och ungas uppväxtvillkor Inger Olofsson Samordnare för arbetsgruppen Mål 3

  17. Aktiviteter i nuvarande folkhälsoprogram • Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram JA • Föräldrautbildning i olika skeden i livet DELVIS • Drogfria aktiviteter för ungdomar sommartid JA • Handlingsprogram kring anmälningar av barn som far illa JA • Självstärkande arbetsformer i skolan DELVIS • Trygga och säkra skolmiljöer för barn DELVIS • Stöd till barn i våldsmiljöer JA

  18. ”Vi har trygga och goda uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar.Vi ger dem möjlighet att vara modiga, nyfikna och kreativa så att de är delaktiga och trygga medborgare.Vi skapar förutsättningar för att de vill bosätta sig i Skellefteå som vuxna.” Vision/målbild 2020Målområde 3

  19. Aktiviteter fram till 2020 • Lättillgänglig information och hjälp för barn och unga • Fråga och samtala om de ”svåra frågorna” • Maximerade barngrupper i förskola, skola och fritids • Katalog över skolans verktyg/metoder för att ge stöd till barn och unga • Mobbingfri uppväxt • Föräldrastöd vid olika tillfällen under barnens uppväxt • Prioritera barns och ungas lokaler • Ungdomens Hus • Optimera möjligheterna för barn och unga var man än bor i kommunen

  20. 4. Hälsa i arbetslivet Gruppledare Marjo Bodén

  21. Arbetsgrupp: Marjo Bodén, Isa Paldanius, Johanna Lundqvist och Malin Ferm • Målbild:Alla ska kunna arbeta hela sitt yrkesverksamma liv utan attdrabbas av fysisk och/eller psykisk ohälsa relaterad till arbetet. • Mål • 1. Öka kunskapen hos arbetsgivare • 2. Entusiasmera och uppmuntrasåväl arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer

  22. Förslag till handlingsplan

  23. 5. Miljöer och produkter

  24. Förslag: Målområde 5. Miljöer och produkter Arbetsgrupp: Jan Tarras-Wahlberg Bygg- och miljökontoret, Erik Nordlund, säkerhetssamordnare KLK, Per Cederlund, räddningschef, Karin Lindmark, konsument Skellefteå, Andre´ Söderlund, inköpschef. Utbyte av synpunkter har även skett med Lorentz Lindholm kommunhälsan, Lars Höjetun sektionschef tekniska kontoret, Tomas Hedström, chef för utvecklingsenheten på socialkontoret och i ett senare skede med Kristina Nordmark och Elenor Granström, utvecklingsledare - Bättre liv för sjuka äldre, FoU Västerbotten.

  25. • Aktivt välja sunda och säkra produkter vid inköp till kommun och landsting. • Se till att Skellefteå blir en Allergianpassad kommun enligt Folkhälsoinstitutets principer. • Arbeta för att Skellefteå ska utses till En säker och trygg kommun, enligt WHO:s globala skadeförebyggande program. Målbild i det nuvarande programmet:

  26. Förslag till ny handlingsplan från grupp 5

  27. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beräknat samhällets kostnader för fallolyckor. Enligt deras beräkning så kostar en allvarlig skada 282000:- för samhället. Om man räknar med att 34% av de 480 individer som sökte vård hade fått en höft/lårbensfraktur skulle det innebära att det spenderades 46 miljoner kr på invånare skrivna i Skellefteå under 2012. Var fjärde person av dessa tvings byta boende och 1 år efter frakturen har hälften inte återfått gångförmågan. Höftfrakturer är dessutom starkt kopplat till ökad dödlighet. Konsekvenser:

  28. 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Gruppledare: Lina Tjärnström

  29. Folkhälsomål 6: En hälsofrämjande hälso- och sjukvård

  30. Arbetsgrupp Maria Lingehall – Sjukhussamordnare Elenor Granström – Samordnare landsting och kommun Marie Åhlund – Vårdplanering och sjuksköterska Anna-Britta Lundberg – Vårdutvecklare psykiatrin Kristin Forslund – Företagssköterska VLL Britt Andersson – Företagssköterska kommun Jenni Andersson – VUX, Campus Skellefteå Cecilia Edström – Hälsoutvecklare Lina Tjärnström - Hälsoutvecklare

  31. Avklarade aktiviteter • Rökfria lokaler, rökslutarstöd • Fler förskrivna FaR • 2010 förskrevs 960 st • 2011 förskrevs 2500 st • 2012 förskrevs 4700 st • Familjecentraler i Byske och Skelleftehamn • Justering av språket och sammanslagning av aktiviteter.

  32. Aktiviteter som tagits bort • Tävling i skolan ”Hälsan för dig” med hälsofrämjande vinster. • Hälsoundersökningar för 30- och 70åringar samt för nyblivna föräldrar. • Utvecklad vårdkedja, korta väntetider, tillgänglighet. • Utvecklade äldrecentra. • Hälsoprofilbedömning för vårdpersonal.

  33. Mål för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård • Stödja en positiv hälsoutveckling hos barn: Öka antalet föräldrar som deltar på föräldraträffar på MVC och BVC. • Stödja en positiv hälsoutveckling hos vuxna: Rutiner för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder finns och att de används i mötet med individen. • Använda hälsoorientering som strategi: Minska skillnaderna mellan personer med kort och lång utbildning angående hur de skattar sin hälsa.

  34. Nya förslag • Skolsköterskorna i Skellefteå kommun genomför hälsosamtal. • Fungerande samverkansgrupper för barn och unga gällande tidig upptäckt av barn som far illa både psykiskt och fysiskt. • Arbeta för att förhindra livsstilsrelaterade sjukdomar hos unga vuxna. • Stimulera fysisk aktivitet och minska stillasittande. • Främja psykisk hälsa genom ökad kunskap bland professionen och befolkningen. • Stödja det naturliga åldrandet genom att främja både den fysiska och psykiska hälsan. • Kunskapsspridning av goda hälsoresultat. • Utveckla användandet av ny teknik och sociala medier i syfte att sprida ny kunskap.

  35. Tack för oss!

  36. Arbetsgrupp Maria Lingehall – Sjukhussamordnare Elenor Granström – Samordnare landsting och kommun Marie Åhlund – Vårdplanering och sjuksköterska Anna-Britta Lundberg – Vårdutvecklare psykiatrin Kristin Forslund – Företagssköterska VLL Britt Andersson – Företagssköterska kommun Jenni Andersson – VUX, Campus Skellefteå Cecilia Edström – Hälsoutvecklare Lina Tjärnström - Hälsoutvecklare

  37. Sexualitet och reproduktiv hälsa Gruppledare: Beatrice Nord ungdomsmottagningen

  38. Fysisk aktivitet

  39. Målbild:Skellefteå är en föregångare i Sverige som erbjuder alla sina kommuninvånare de bästa förutsättningarnaför daglig fysisk aktivitet livet igenom. Arbetsgrupp: Karin Våglund och Maria Renström fritidskontoret,Katarina Söderlund Anderstorpskolan, Eva Eurenius Landstinget,Anders Pettersson Samhall och Friskis&Svettis, Hans Brettschneider politiker och företagare

  40. Mål för fysisk aktivitet • 1. Öka andelen fysiskt aktiva kommuninvånare * • 2. Minska den stillasittande tiden • * Enligt den nationella rekommendationen

  41. 10. Matvanor och livsmedel

  42. Målbild:I Skellefteå är det enkelt för alla att ha goda och hälsosamma matvanorsom bidrar till en hållbar utveckling - socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Arbetsgrupp: Karin Våglund fritidskontoret, Marie Andersson Dittrich Eddahallen,Gabriella Karlsson måltidsenheten,Cecilia Hellberg primärvården och Anna-Karin Fährmrestaurangutbildningen

  43. Mål för matvanor och livsmedel: • 1. Öka konsumtionen av frukt och grönsaker • 2. Öka konsumtionen av nyckelhålsmärkt mat • 3. Minska konsumtionen av livsmedel av exempelvis sötade drycker, godis, glass, snacks, bakverk • 4. Öka andelen inköp av ekologisk och närproducerad mat

  44. Skellefteå kommuns kostpolitiska program