slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006. Inriktningsprogram. Sikta mot år 2020 med visionen Världens bästa hälsa och 80.000 invånare år 2030

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006' - dacian


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Förslag till revidering av det Folkhälsopolitiska programmet från 2006

Inriktningsprogram

slide2

Sikta mot år 2020 med visionen Världens bästa hälsaoch80.000 invånare år 2030

 • Folkhälsomålet ska blir mer synligt-skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsapå lika villkor för hela befolkningen
 • Minska på skillnader i hälsa – göra jämlikt
oj mlikhet i h lsa
Ojämlikhet i hälsa

-Systematiska skillnader i hälsa, som kan undvikas med förnuftigt handlande, är helt enkelt orättfärdiga

-Det är det vi avser med ojämlikhet eller orättfärdighet i hälsa

Final report -introduction

m lomr den
Målområden

1. Delaktighet och inflytande i samhället

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar

3. Barns och ungas uppväxtvillkor

4. Hälsa i arbetslivet

5. Miljöer och produkter

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

7. Skydd mot smittspridning

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa

9. Fysisk aktivitet

10. Matvanor och livsmedel

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

gruppledare
Gruppledare

1. Östen Lövgren

2. Christian Behrens

3. Inger Olofsson

4. Marjo Bodén

5. Jan Tarras Wahlberg

6. Lina Tjärnström

7. Marianne Fahlman

8. Beatrice Nord

9. Karin Våglund

10. Karin Våglund

11. Mattias Käller

slide7
Vårt förslag till insatser för att utveckla delaktighet och inflytande finns inom dessa fyra områden:
 • Sprida Kunskap
 • Skapa rum
 • Snabbare återkoppling
 • Ge resurser
sprida kunskap
Sprida Kunskap
 • Det handlar att tillhandhålla information kring demokratiska fri och rättigheter
skapa rum
Skapa rum
 • Vi måste utveckla nya former av möten och mötesplatser
snabbare terkoppling
Snabbare återkoppling
 • Innebär att minska den tid det tar från förslag till beslut
slide14

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar

Gruppledare Christian Behrents

slide15

Arbetsgrupp:Christian Behrens - Enheten för arbetsmarknad, Stellan Berglund- Samordningsförbundet,Therese Lundgren- Föreningen Urkraft, Sofia Lindström- Vuxen utbildningen,Susanne Edbladh- Arbetsmarknadstorget

Målbild:

- Alla invånare i Skellefteå kommun har förutsättningar att leva ett självständigt livmed ekonomisk och social trygghet, bostad, utbildning, arbeteeller annan meningsfull sysselsättning

slide16

Mål för ekonomisk och social trygghet:

 • Alla ges möjlighet till en fullständig gymnasieexamen utifrån egna förutsättningar
 • Alla som vill ha en egen bostad ska ges möjlighet till det
 • Alla har arbete eller annan meningsfull sysselsättning
 • Alla har möjlighet att ha en aktiv och meningsfull fritid
m lomr de 3 barn och ungas uppv xtvillkor

Målområde 3: Barn och ungas uppväxtvillkor

Inger Olofsson

Samordnare för arbetsgruppen Mål 3

aktiviteter i nuvarande folkh lsoprogram
Aktiviteter i nuvarande folkhälsoprogram
 • Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram JA
 • Föräldrautbildning i olika skeden i livet DELVIS
 • Drogfria aktiviteter för ungdomar sommartid JA
 • Handlingsprogram kring anmälningar av barn som far illa JA
 • Självstärkande arbetsformer i skolan DELVIS
 • Trygga och säkra skolmiljöer för barn DELVIS
 • Stöd till barn i våldsmiljöer JA
vision m lbild 2020 m lomr de 3

”Vi har trygga och goda uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar.Vi ger dem möjlighet att vara modiga, nyfikna och kreativa så att de är delaktiga och trygga medborgare.Vi skapar förutsättningar för att de vill bosätta sig i Skellefteå som vuxna.”

Vision/målbild 2020Målområde 3

aktiviteter fram till 2020
Aktiviteter fram till 2020
 • Lättillgänglig information och hjälp för barn och unga
 • Fråga och samtala om de ”svåra frågorna”
 • Maximerade barngrupper i förskola, skola och fritids
 • Katalog över skolans verktyg/metoder för att ge stöd till barn och unga
 • Mobbingfri uppväxt
 • Föräldrastöd vid olika tillfällen under barnens uppväxt
 • Prioritera barns och ungas lokaler
 • Ungdomens Hus
 • Optimera möjligheterna för barn och unga var man än bor i kommunen
slide21

4. Hälsa i arbetslivet

Gruppledare Marjo Bodén

slide22

Arbetsgrupp: Marjo Bodén, Isa Paldanius, Johanna Lundqvist och Malin Ferm

 • Målbild:Alla ska kunna arbeta hela sitt yrkesverksamma liv utan attdrabbas av fysisk och/eller psykisk ohälsa relaterad till arbetet.
 • Mål
 • 1. Öka kunskapen hos arbetsgivare
 • 2. Entusiasmera och uppmuntrasåväl arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer
f rslag m lomr de 5 milj er och produkter
Förslag: Målområde 5. Miljöer och produkter

Arbetsgrupp: Jan Tarras-Wahlberg Bygg- och miljökontoret, Erik Nordlund, säkerhetssamordnare KLK, Per Cederlund, räddningschef, Karin Lindmark, konsument Skellefteå, Andre´ Söderlund, inköpschef.

Utbyte av synpunkter har även skett med Lorentz Lindholm kommunhälsan, Lars Höjetun sektionschef tekniska kontoret, Tomas Hedström, chef för utvecklingsenheten på socialkontoret och i ett senare skede med Kristina Nordmark och Elenor Granström, utvecklingsledare - Bättre liv för sjuka äldre, FoU Västerbotten.

m lbild i det nuvarande programmet

• Aktivt välja sunda och säkra produkter vid inköp till kommun och landsting.

• Se till att Skellefteå blir en Allergianpassad kommun enligt Folkhälsoinstitutets principer.

• Arbeta för att Skellefteå ska utses till En säker och trygg

kommun, enligt WHO:s globala skadeförebyggande program.

Målbild i det nuvarande programmet:

konsekvenser

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har beräknat samhällets kostnader för fallolyckor. Enligt deras beräkning så kostar en allvarlig skada 282000:- för samhället.

Om man räknar med att 34% av de 480 individer som sökte vård hade fått en höft/lårbensfraktur skulle det innebära att det spenderades 46 miljoner kr på invånare skrivna i Skellefteå under 2012.

Var fjärde person av dessa tvings byta boende och 1 år efter frakturen har hälften inte återfått gångförmågan. Höftfrakturer är dessutom starkt kopplat till ökad dödlighet.

Konsekvenser:

slide29

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Gruppledare: Lina Tjärnström

arbetsgrupp
Arbetsgrupp

Maria Lingehall – Sjukhussamordnare

Elenor Granström – Samordnare landsting och kommun

Marie Åhlund – Vårdplanering och sjuksköterska

Anna-Britta Lundberg – Vårdutvecklare psykiatrin

Kristin Forslund – Företagssköterska VLL

Britt Andersson – Företagssköterska kommun

Jenni Andersson – VUX, Campus Skellefteå

Cecilia Edström – Hälsoutvecklare

Lina Tjärnström - Hälsoutvecklare

avklarade aktiviteter
Avklarade aktiviteter
 • Rökfria lokaler, rökslutarstöd
 • Fler förskrivna FaR
  • 2010 förskrevs 960 st
  • 2011 förskrevs 2500 st
  • 2012 förskrevs 4700 st
 • Familjecentraler i Byske och Skelleftehamn
 • Justering av språket och sammanslagning av aktiviteter.
aktiviteter som tagits bort
Aktiviteter som tagits bort
 • Tävling i skolan ”Hälsan för dig” med hälsofrämjande vinster.
 • Hälsoundersökningar för 30- och 70åringar samt för nyblivna föräldrar.
 • Utvecklad vårdkedja, korta väntetider, tillgänglighet.
 • Utvecklade äldrecentra.
 • Hälsoprofilbedömning för vårdpersonal.
m l f r h lsofr mjande h lso och sjukv rd
Mål för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Stödja en positiv hälsoutveckling hos barn:

Öka antalet föräldrar som deltar på föräldraträffar på MVC och BVC.

 • Stödja en positiv hälsoutveckling hos vuxna:

Rutiner för Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder finns och att de används i mötet med individen.

 • Använda hälsoorientering som strategi:

Minska skillnaderna mellan personer med kort och lång utbildning angående hur de skattar sin hälsa.

nya f rslag
Nya förslag
 • Skolsköterskorna i Skellefteå kommun genomför hälsosamtal.
 • Fungerande samverkansgrupper för barn och unga gällande tidig upptäckt av barn som far illa både psykiskt och fysiskt.
 • Arbeta för att förhindra livsstilsrelaterade sjukdomar hos unga vuxna.
 • Stimulera fysisk aktivitet och minska stillasittande.
 • Främja psykisk hälsa genom ökad kunskap bland professionen och befolkningen.
 • Stödja det naturliga åldrandet genom att främja både den fysiska och psykiska hälsan.
 • Kunskapsspridning av goda hälsoresultat.
 • Utveckla användandet av ny teknik och sociala medier i syfte att sprida ny kunskap.
arbetsgrupp1
Arbetsgrupp

Maria Lingehall – Sjukhussamordnare

Elenor Granström – Samordnare landsting och kommun

Marie Åhlund – Vårdplanering och sjuksköterska

Anna-Britta Lundberg – Vårdutvecklare psykiatrin

Kristin Forslund – Företagssköterska VLL

Britt Andersson – Företagssköterska kommun

Jenni Andersson – VUX, Campus Skellefteå

Cecilia Edström – Hälsoutvecklare

Lina Tjärnström - Hälsoutvecklare

slide38

Sexualitet och reproduktiv hälsa

Gruppledare: Beatrice Nord ungdomsmottagningen

slide40

Målbild:Skellefteå är en föregångare i Sverige som erbjuder alla sina kommuninvånare de bästa förutsättningarnaför daglig fysisk aktivitet livet igenom.

Arbetsgrupp: Karin Våglund och Maria Renström fritidskontoret,Katarina Söderlund Anderstorpskolan, Eva Eurenius Landstinget,Anders Pettersson Samhall och Friskis&Svettis, Hans Brettschneider politiker och företagare

slide41

Mål för fysisk aktivitet

 • 1. Öka andelen fysiskt aktiva kommuninvånare *
 • 2. Minska den stillasittande tiden
 • * Enligt den nationella rekommendationen
slide48

Målbild:I Skellefteå är det enkelt för alla att ha goda och hälsosamma matvanorsom bidrar till en hållbar utveckling - socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Arbetsgrupp: Karin Våglund fritidskontoret, Marie Andersson Dittrich Eddahallen,Gabriella Karlsson måltidsenheten,Cecilia Hellberg primärvården och Anna-Karin Fährmrestaurangutbildningen

slide49

Mål för matvanor och livsmedel:

 • 1. Öka konsumtionen av frukt och grönsaker
 • 2. Öka konsumtionen av nyckelhålsmärkt mat
 • 3. Minska konsumtionen av livsmedel av exempelvis sötade drycker, godis, glass, snacks, bakverk
 • 4. Öka andelen inköp av ekologisk och närproducerad mat
slide55

Arbetsgruppen för mål 11: Ann Holmberg, Ulla Spång, Roger Marklund, Margita Eklund, Susanna Granlund, Stig Berggren, Ewa Öberg Öström och Mattias Käller

 • Implementera Alkohol och drogpolitiska programmet i mål 11 i det Folkhälsopolitiska programmet
 • Arbetsgruppens förslag följer i stora drag regeringens ANDT strategier för 2011-2015
 • Visionen och arbetsmålen ska gälla för 2020 = Världens bästa hälsa
m l vision f r tobak alkohol dopning narkotika och verdrivet spelande
Mål/ Vision för tobak, alkohol, dopning, narkotika och överdrivet spelande:

All användning av narkotika och dopning skall upphöra

Konsumtion av alkohol och tobak skall inte förekomma under 18 år

Den totala konsumtionen av alkohol och tobak skall minska

Fritt från skadeverkningar av spelande

slide57

Hockeyplanen

Konsekvens zon

Triangel beskriver : Alla ungdomar finns i den förebyggande/främjande zonen. Under vissa perioder befinner sig många i riskzonen (krogmiljö osv.), en del kommer även att hamna i konsekvens zon, man blir till exempel ”lobbad”.

Gul Pil beskriver: De flesta ungdomars liv, man återvänder till den förebyggande/främjande zonen efter några besök i risk zon.

(Vänd triangeln och man får ett ekonomiskt överslag på kostnaderna för de olika zonerna /per individ)

Riskzon

Förebyggande/

främjande zon

f rebyggande zon
Förebyggande zon
 • Samverkan
 • Kontinuitet
 • Generellt förebyggande insatser kryddat
 • med riktade insatser till individer och
 • grupper utifrån behov
 • Öppet enkelt ex KLARA, ODEN
 • Främja återhållsamma alkoholvanor bland
 • vuxna för att skapa en kultur som begränsar
 • berusningsdrickandet.
 • Dopning

Förebyggande/

främjande zon

f rebyggande zon1
Förebyggande zon
 • Samverkan
 • Kontinuitet
 • Generellt förebyggande insatser kryddat
 • med riktade insatser till individer och
 • grupper utifrån behov
 • Öppet enkelt ex KLARA, ODEN
 • Främja återhållsamma alkoholvanor bland
 • vuxna för att skapa en kultur som begränsar
 • berusningsdrickandet.
 • Dopning

Förebyggande/

främjande zon

riskzonen
Riskzonen
 • Uppsökande arbete/ tidig upptäckt
 • Riktade insatser riskkvällar
 • Arrangemang
 • Tillståndsgivning/ tillsyn

Riskzon

konsekvenszon
Konsekvenszon
 • Minska tillgången på preparat
 • Utveckla framgångsrika metoder
 • Säkerställa vårdinsatser för
 • missbrukande kvinnor

Konsekvens

zon

slide62

Hockeyplanen

Konsekvens zon

Kostnader

Riskzon

Förebyggande/

främjande zon

slide63

Visioner utan åtgärder är bara drömmar.

Åtgärder utan visioner är bara ett sätt att få tiden att gå.

Visioner med åtgärder är vad som krävs för att förändra världen./ Magnus Liljegren

slide64

Förslag till folkhälsorådets mötesdagar 2014

Torsdag 27/3 08.15

Onsdag 21/5 08.15

Torsdag 18/9 08.15

Torsdag 4/12 13.00 gemensamt möte med FRIS