opintojen kuormittavuus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opintojen kuormittavuus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opintojen kuormittavuus

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Opintojen kuormittavuus - PowerPoint PPT Presentation

niles
121 Views
Download Presentation

Opintojen kuormittavuus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opintojen kuormittavuus Opiskelijoiden näkökulma kurssien välisiin eroihin

 2. Motivaatio • Samasta työmäärästä eri pistemäärä? • Jonkinlaiseen reiluuteen ja kohtuuteen on pyrittävä saman tiedekunnan sisällä • Kurssien työmäärät vaikuttavat opiskelijoiden kurssi- ja pääainevalintoihin

 3. Alustuksen fokus • Keskitytään aineopintoihin & aine- ja graduseminaareihin • Kiinnitetään huomiota sekä kirjallisuuden määrään että kurssin suoritustapoihin • Annetaan esimerkkejä eri osastojen kursseista  tietoa kerätty opinto-oppaasta ja opiskelijoiden kokemuksista

 4. Aineopinnot - kirjallisuus • Kirjallisuuden määrä • Englanninkielisen kirjallisuuden määrä

 5. Aineopinnot -kirjallisuus • Entä jos kaikki kirjat ovat suomenkielisiä? • KT211 Diakonia ja sielunhoito, 2608 sivua, kaikki suomeksi. • Onko enää kohtuullinen sivumäärä edes suomenkielistä kirjallisuutta? • Suositukset opintojen mitoituksesta (2004) • Mihin lukeminen tähtää? Mitä täytyy osata? Ohjattu lukeminen?

 6. Aineopintoja - työmäärä

 7. Aineopinnot – suoritustavat (Weboodista)

 8. Aineopinnot – suoritustavat(Weboodista)

 9. Opiskelijan huomioita aineopinnoista • Erot kirjallisuuden määrässä • Erot kirjallisuuden laadussa • Suoritustavat • Hajanaisuus osastojen välillä • Ohjeistuksen yhtenäistäminen, tiedonkulku • Emme halua laskea kurssien tasoa, mutta yhtäläiset vaatimukset työmäärästä, vaikka kaikki ei voi olla yhteismitallista.

 10. Opiskelijoiden kokemuksia seminaarien suoritustavoista • Mitä on graduseminaarissa vaadittu kirjallisuus? • Opponoidaanko seminaarissa? • Käsitelläänkö aineseminaareissa yleisiä aiheita vai opponoidaanko töitä? • Onko aineseminaarissa oheiskirjallisuutta? • Mikä on kandintyön pituus? 15-20/20-25 sivua? Viestintä? Tekniset asetukset? • Onko seminaarissa yhteinen aihe?

 11. Tulevaisuus

 12. KIITOS!