Orientoivat opinnot, osa II Opintojen suunnittelu ja HOPS - PowerPoint PPT Presentation

clark-dickerson
orientoivat opinnot osa ii opintojen suunnittelu ja hops n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Orientoivat opinnot, osa II Opintojen suunnittelu ja HOPS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Orientoivat opinnot, osa II Opintojen suunnittelu ja HOPS

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Orientoivat opinnot, osa II Opintojen suunnittelu ja HOPS
183 Views
Download Presentation

Orientoivat opinnot, osa II Opintojen suunnittelu ja HOPS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Orientoivat opinnot, osa IIOpintojen suunnittelu ja HOPS Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma27.11.2012 Heli Tontti

  2. KAKSIOSAINEN HOPS HOPS:lla on kaksipäätehtävääosanaopintojenohjausta: 1. Välineoppimiselle ja akateemiseksiasiantuntijaksikasvamiselle (“avoin”) 2. Välineopintojenjäsentämiselle ja aikatauluttamiselle (“suljettu”) Mitä valinnaisia opintoja valitsen? Mitä opintoja minun tuleesuorittaa valmistuakseni? Mitkä ovat tavoitteeniyliopisto-pintojen suhteen? Haluanko hankkia kansain- välisiä kokemuksia? Miten aikataulutan kieliopinnot? Miten opin parhaiten?

  3. Mikä minua kiinnostaa? • Mitä tavoitteita minulla on tulevaisuudelle ja millaisia opiskeluvalintoja teen, jotta tavoitteeni voisivat toteutua? • Miten opin parhaiten? Saanko energiaa vuorovaikutuksesta muiden kanssa (ryhmätyöt) vai itsenäisestä työskentelystä (esseet, tentit)? • Millä muilla tavoilla kuin opinnoilla voin kehittää asiantuntemustani tai esimerkiksi valmiuksia kansainvälisyyteen (toiminta luottamustehtävissä, vaihto-opinnot, harjoittelu…) • Mitä puutteita ja vahvuuksia minulla on opiskelijana? Miten saan itsestäni irti tavoittelemani tuloksen?

  4. Opinto-opas ja opetusohjelma keskeisiä välineitä - lue rinnakkain - opas sisältää ”vaihtoehtoisia opintopolkuja”, ja suoritettavat opinnot vaihtelevat sen mukaan, mitkä opintosuunnat opiskelijaa kiinnostavat - erilaisiin vaatimuksiin kannattaa tutustua hyvissä ajoin, jotta opintojen suorittaminen sujuu joustavasti - suositus on, että opiskelija suorittaa opintoja silmällä pitäen kahden opintosuunnan opintoja - Seuraa myös JKK:n ja kauppatieteiden tutkinto-ohjelman ajankohtaista-palstoja!

  5. Oman suuntautumisalan ja tutkinto-ohjelman yhteiset opinnot ja valinnaiset opinnot • ns. pakollisten opintojen suorittaminen on tärkeää, mutta oman osaamisen karttumisen takia myös valinnaisilla opinnoilla on iso merkitys, ja ne tukevat osaamisen karttumista myös oman suuntautumisalan opinnoissa • valinnaisten opintojen suorittamiselle on paljon vaihtoehtoja oman tutkinto-ohjelmankin ulkopuolella: • JKK:n teemakokonaisuudet (strategian kehittäminen, Asian Studies, osuustoiminta…) • JKK:n muiden tutkinto-ohjelmien tarjonta (kasvatustiede, pelitutkimus, sosiaalipsykologia…) • Tampereen yliopiston muiden yksiköiden opetus • JOO-opinnot muissa suomalaisissa korkeakouluissa (2. vuosi, hakuajat) • Vaihto-opinnot ulkomaisissa yliopistoissa • Kieliopinnot (Kielikeskus tai Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö) Tutustu tarjontaan netissä, kysele vanhemmilta opiskelijoilta tai keskustele valinnoista opintokoordinaattorin/opettajien kanssa!

  6. KTK-tutkinnossa suoritetaan 4 op 1. vierasta kieltä (englanti/saksa), 4 op ruotsia, 4 op 2. vierasta kieltä (venäjä, espanja, ranska, saksa…) sekä 3 op suomeayhteensä 15 op • Englanti suositellaan suoritettavaksi 1. vuonna (syksy/kevät) • Ruotsi 2. vuonna (syksy/kevät) • 2. vieraan kielen opinnot on hyvä aloittaa 2. vuonna, etenkin jos aloittaa kielen alkeista (alkeiskurssit eivät käy tutkinnon kielikursseiksi) • KTM-tutkinnossa suoritetaan 4 op syventävää englantia/saksaa, puheviestinnän kurssi 2 op sekä 4 op toista vierasta kieltä, yhteensä 10 op • KTM-tutkinnon kieliopinnot voi hyvin aloittaa jo kandivaiheessa • HUOM! Kauppatieteilijä suorittaa kauppatieteilijöille suunnatut kieliopintojaksot (poikkeus: toinen vieras kieli, jos ei saksa) Yht. 25 op 4 op 4 op + 4 op 3 op 4 op 4 op 2 op

  7. 2 opintosuuntavaihtoehtoa ensisijaisuusjärjestyksessä • ilmoittautuminen tapahtuu laskennallisen 2. vuoden keväällä • kun koossa on vähintään 80 opintopistettä, joiden tulee sisältää vähintään ensisijaiseksi opintosuunnakseen ilmoittamansa opintosuunnan kriteeriopinnot kokonaisuudessaan (20 op) sekä tutkinto-ohjelman perusopinnot (25 op) • jos johonkin opintosuuntaan on ylikysyntää, ratkaisevat kriteeriopinnot • opintopistemäärä x arvosana • lisää tietoa opintosuuntien kriteeriopinnoista ja siirtymisestä kandidaattiohjelmasta maisteriopintoihin löydät täältä: http://www.uta.fi/jkk/kat/siirtyminen.html • tarkat aikataulut kevään 2013 osalta päivitetään vuoden alussa näille sivuille

  8. Essi Esimerkki Taloustiede Perusopinnot: (Taloustieteen perusteet) ja 5 muuta peruskurssia,25 op Aineopinnot: Taloustieteen teoriaopinnot, 25 op + Johdatus empiiriseen taloustieteeseen, 20 op + 1 opintojakso Taloustieteen erikoisaloja -moduulista, yhteensä väh. 45 op Menetelmäopinnot: Laskennalliset valmiudet -moduuli, 15 op Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 20 op + Valinnaisia opintoja 75 op *kriteeriopinnot: Laskennalliset valmiudet -kokonaisuudesta kaksi opintojaksoa (parhaat arvosanat) 10 op sekä Mikrotalousteoria 10 op (yhteensä 20 op) Laskentatoimi Perusopinnot: (Yksi laskentatoimen peruskurssi) ja 5 muuta peruskurssia, 25 op Aineopinnot: Johdon laskentatoimi ja Tilinpäätösraportointi -moduulit (Rahoituksen moduuli valinnainen), 50 op Menetelmäopinnot: Laskennalliset valmiudet -moduuli, 10 op Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 20 op + Valinnaisia opintoja 75 op *kriteeriopinnot: Johdon laskentatoimen jatkokurssi 10 op ja Liikekirjanpidon ja tilinpäätösraportoinnin jatkokurssi 10 op (yhteensä 20 op)  KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTI

  9. Erkki Esimerkki Markkinointi Perusopinnot: (Moniulotteinen markkinointi) ja 5 muuta peruskurssia, 25 op Aineopinnot: Asiakaslähtöinen markkinointi -moduuli, 25 op Menetelmäopinnot: Tieteentekemisen valmiudet –moduuli, MTTP1-2, yhteensä 20 op Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 20 op + Valinnaisia opintoja 90 op *kriteeriopinnot: Markkinointiin suuntaavat opinnot -kokonaisuus, pois lukien perusopintojakso(yhteensä 20 op) Vastuullinen liiketoiminta Perusopinnot: (Business Ethics) ja 5 muuta peruskurssia, 25 op Aineopinnot: Vastuullinen liiketoiminta –moduuli, 15 op + Yritysjuridiikan perusteet + Riskienhallinta, 25 op Menetelmäopinnot: Tieteentekemisen valmiudet + MTTP1, 15 op Yhteiset opinnot: Kielet + yleisopinnot, 20 op (Lisäksi 1 vapaavalintainen kauppatieteiden tutkinto-ohjelman suuntaava moduuli, 20 op) + Valinnaisia opintoja 95 op *kriteeriopinnot:Opintojaksot CorporateResponsibility and Accounting 5 op, Vastuullisuus eri liiketoimintamalleissa 5 op, Yritysjuridiikan perusteet 5op sekä Riskienhallinta 5 op (yhteensä 20 op)  KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTI

  10. HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA (HOPS) & OHJAUS • Marras-joulukuu YLEINEN HOPS-TILAISUUS • käydään läpi hopsauksen aikataulu, lomakkeet ja ohjeet. Keskustellaan syksyn aikana heränneiden kysymysten pohjalta. • Tammi-helmikuu OPISKELIJAT POHTIVAT ITSENÄISESTI SUUNNITELMIAAN • HOPS-lomakkeet löytyvät netistä. Opiskelijat pohtivat hops-lomakkeen avoimia kysymyksiä. • Helmi-maaliskuu TUTOROPETTAJIEN RYHMISSÄ KESKUSTELLAAN HOPS:N POHJALTA • tarkoituksena, että opiskelijat saavat ideoita toisiltaan ja opettajalta • Maalis-toukokuu OPISKELIJAT TÄYTTÄVÄT KESKUSTELUJEN JÄLKEEN TOISENKIN HOPS-LOMAKKEEN JA PALAUTTAVAT SEN 30.4.2013 MENNESSÄ MOODLEN KAUTTA • palautuneiden lomakkeiden pohjalta opiskelijoille viedään merkintä orientoivista opinnoista • Syksy 2013 OPINTOSUUNNAT JÄRJESTÄVÄT OMAT INFOTILAISUUTENSA • opiskelija osallistuu ainakin kahteen tilaisuuteen