fr n p skuppror till flyktingamnesti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
FRÅN PÅSKUPPROR TILL FLYKTINGAMNESTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
FRÅN PÅSKUPPROR TILL FLYKTINGAMNESTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

FRÅN PÅSKUPPROR TILL FLYKTINGAMNESTI - PowerPoint PPT Presentation


  • 106 Views
  • Uploaded on

FRÅN PÅSKUPPROR TILL FLYKTINGAMNESTI. Upprinnelsen. Barn med uppgivenhetssyndrom s k ”apatiska barn” Ärkebiskop KG Hammars julbrev till regeringen december 2004. APATISKT BARN. Ur boken ”Välgrundad fruktan” Författare David Qviström. Ärkebiskop K G Hammar Julbrevet 2004.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'FRÅN PÅSKUPPROR TILL FLYKTINGAMNESTI' - neena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
upprinnelsen
Upprinnelsen

Barn med uppgivenhetssyndrom s k

”apatiska barn”

Ärkebiskop KG Hammars julbrev till regeringen december 2004

apatiskt barn
APATISKT BARN

Ur boken ”Välgrundad fruktan” Författare David Qviström

rkebiskop k g hammar julbrevet 2004
Ärkebiskop K G Hammar Julbrevet 2004

Den fråga vi måste ställa oss är denna ”Vad händer med oss, om vi låter barn fara illa?... Vad sker med dig och mig om vi tvingas lära oss att blunda för barns behov för att orka gå vidare?

reaktioner p julbrevet
Reaktioner på Julbrevet

”Hammars text är en brinnande proklamation för människovärdet, för en human flyktingpolitik, för vikten att vara solidarisk” Helle Klein , Aftonbladet

”Broder! Tack för att du tagit till orda om flyktingpolitiken” Georg Andersson (s) f d invandrarminister ”Det hårdnande klimat som dragit in över vårt land – mycket beroende på kravet på samordning inom EU- gör mig betryckt

”Hon har avvisat amnestikravet. Hon har föreläst.” KG Hammar om mötet med Barb ro Holmberg, migrationsministern

slide6
”Amnesti löser inga problem, det skapar problem. Det står också i strid med principen att ge alla en korrekt och rättssäker prövning.” Barbro Holmberg Migrationsministern
upprop fr n svenska kyrkan v ster s stift
Upprop från Svenska kyrkan Västerås stift

22 december 2004

UPPROP TILL REGERINGEN OM

FLYKTINGPOLITIKEN

Med hänvisning till ärkebiskopens julbrev* kräver vi att regeringen genom en förordning skapar möjligheter att hantera den uppkomna krisen i flyktingpolitiken på ett humant och värdigt sätt.

Namn Tel. nr Organisation/samfund

1._________________________________________________________________________

2______________________________

kraven i p skuppropet mars 2005
Kraven i Påskuppropet mars 2005

Vi sörjer över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om uppehållstillstånd i vårt land

Vi välkomnar ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad rättssäkerhet

Vi uppmanar den svenska regeringen att inför ett nytt domstolsförfarande ge ”amnesti” åt all dem som vägrats asyl i vårt land

Vi kräver att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle

slide9
Följebrevet från presidiet för Sveriges Kristna Råd

Sverige måste ta människors behov av skydd på allvar! Ingen förälder utsätter frivilligt sitt barn för det trauma det innebär att gömma sig undan myndigheters agerande - om inte hotet mot familjens säkerhet är överhängande. Det är många gånger fråga om barn som har svåra krigsupplevelser eller andra traumatiska upplevelser med sig i bagaget. Barns behov av trygghet och kontinuitet i sina liv måste komma först - i enlighet med Barnkonventionens portalparagraf om att barnets bästa ska stå i centrum.

slide10
Den 1 januari 2006 (nu ändrat till våren 2006) kommer ett nytt system för asylprövning att införas som är bättre än det nuvarande - men det räcker inte. På Utlänningsnämndens bord ligger i dag cirka 10 000 överklagade ärenden. Merparten av dessa ärenden kommer troligen inte hinna behandlas före den 1 januari 2006. Under tiden tillkommer dessutom nya ärenden.
slide11
Asylprövning kan vara en fråga om liv eller död! Sverige måste därför redan nu ta ansvar för alla dem som i åratal väntat på ett besked som kan rädda deras liv. En amnesti ger myndigheterna möjlighet att påbörja arbetet utan att ärva en tung ryggsäck av obehandlade ärenden. Om vi inte förmår räcka ut handen till dem som lever i rädsla, är det svårt att skapa ett gott samhälle för någon som lever i Sverige i dag. Låt oss nu gemensamt skapa de bästa förutsättningarna för en rättvis, säker och etiskt försvarbar asylprocess som sätter den enskilda människans skyddsbehov i centrum.
aktuellt d
Aktuellt då

Nedläggning av Utlänningsnämnden och en ny instansordning med domstolar. Ändring av begreppet ”humanitära skäl” till ”synnerligen ömmande omständigheter”

Motion om hänsyn till apatiska barn röstas ner i socialförsäkringsutskottet den 17 februari 2005. Barbro Holmberg, dåvarande Migrationsminister uttryckte att om motionen hade gått igenom hade det blivit ”en hotande humanitär katastrof”

flyktingamnesti 2005 initiativet
Flyktingamnesti 2005 initiativet

Göteborg m. fl ställen

CD-skivan ”För dem vi skickar tillbaka”

Demonstrationer och stormöten

Uppvaktning av politiska partier

Kampanjtidning

Asylsökande deltar aktivt

Nätverk av nätverk

media och spridning av protester
MEDIA OCH SPRIDNING AVPROTESTER

Utdrag ur FARR:s tidning Artikel 14 www.farr.se

fempartimotion om amnesti
Fempartimotion om amnesti

Förslag till riksdagsbeslut 2004/05:-kd171

av Sven Brus m.fl. (kd, fp, v, c, mp)

Riksdagen beslutar om att anta en lag med följande lydelse:

"Den som ansökt om asyl senast ett år före det datum den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden träder i kraft och som en månad innan det datum reformen börjar gälla vistas i Sverige utan att ha uppehållstillstånd och ansöker om uppehållstillstånd senast dagen innan den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden träder i kraft, får beviljas permanent uppehållstillstånd av humanitära skäl

motion
Motion

Detta gäller dock inte om

det föreligger allvarliga skäl att anta att utlänningen gjort sig skyldig till sådan gärning som anges i artikel 1 F i 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning,

utlänningen här i riket dömts för strängare straff än sex månaders fängelse eller det av tidigare utredning framgår att utlänningen dömts eller skäligen kan misstänkas för brott som kan ge strängare straff än sex månaders fängelse. Detta gäller ej fängelsestraff eller misstankar om brott begångna utomlands som en följd av den förföljelse utlänningen åberopat för att söka asyl i Sverige,

slide19
utlänningen ej kunnat styrka sin identitet eller göra densamma sannolik. Om det finns skäl till detta får i sådant fall ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd beviljas för högst ett års tid. Om utlänningen under den tiden gjort vad som skäligen kan begäras för att styrka sin identitet får uppehållstillstånd som avses i första stycket beviljas,

utlänningen efter ansökan om asyl rest ut från Sverige

Familjer med barn som drabbats av depressiv devitalisering får beviljas uppehållstillstånd i enlighet med första stycket oaktat datum för ansökan om asyl."

inf r riksdagsdebatten den 14 september
Inför riksdagsdebatten den 14 september

SKR s presidium i brev till riksdagens ledamöter om asylpolitiken: "Vi har inte råd med ett misslyckande"

"Påskuppropets krav står fast." Det är beskedet i ett brev från Sveriges Kristna Råds presidium som idag når riksdagens 349 ledamöter. Brevet är ett försök att inför riksdagens behandling av ärendet den 14 september återigen lyfta behovet av ett nollställningsbeslut -  "amnesti" - för dem som väntar på besked om asyl.I brevet till riksdagsledamöterna pekar SKR även på kostnaden när det gäller både ekonomi och trovärdighet för ett nej till "amnesti":

riksdagsdebatt 14 september omr stning
Riksdagsdebatt 14 september Omröstning

Punkt 6 (Nollställningsbeslut)  

1. utskottet 2. res. 7 (kd, fp, v, c, mp) 

Votering: 172 för utskottet 134 för res. 7 5 avstod 38 frånvarande Kammaren biföll utskottets förslag. 

Partivis fördelning av rösterna: För utskottet: 130 s, 42 m  För res. 7: 2 m, 40 fp, 30 kd, 23 v, 20 c, 17 mp, 2 -  Avstod: 3 m, 2 fp  Frånvarande: 14 s, 8 m, 6 fp, 3 kd, 5 v, 2 c  

reaktion fr n skr
Reaktion från SKR

Påskuppropet ljuder än - Uttalande från SKR med anledning av riksdags nej till amnesti

Vi sörjer över det beslut som riksdagen idag fattat, när motionen om amnesti avslogs. Genom detta beslut tar två partier på sig ett stort ansvar. De frågor som nu står kvar och inte fick något svar i riksdagens debatt, är vad som händer med alla dem som sökt asyl och kanske gömmer sig i vårt land.En s k amnesti skulle först ha inneburit en möjlighet till förnyad och rättssäker prövning för alla dem som fått avslag enligt den tidigare ordningen. Den skulle framför allt ha gett de nya domstolarna bättre möjlighet att återupprätta asylrätten i Sverige. .Vi ger inte upp våra krav på att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle. Det finns anledning att sätta förhoppningar till den nyordning som nu är fastställd och som betyder att alla asylansökningar blir individuellt prövade i domstolNu kvarstår utmaningen att vara lyhörd för behoven hos alla dem som tvingas fortsätta att leva i osäkerhet och rädsla. Det var deras röster som födde Påskuppropet och stödet för dem måste fortsätta. Vi får inte ge upp

budgetf rhandlingar mellan s mp v
Budgetförhandlingar mellan s, mp,v

V och mp ställer som villkor att en tillfällig lagstiftning genomförs

den tillf lliga lagen
Den tillfälliga lagen

En tillfällig lag införs som ger människor som nekats uppehållstillstånd en ny möjlighet att få stanna i Sverige. Riksdagen sade ja till en tillfällig ordning som ska gälla från den 15 november 2005 till den 31 mars 2006. Den tillfälliga ordningen gäller möjligheterna att få en ny prövning för vissa grupper som vistats i Sverige under lång tid och vars utvisningsbeslut av olika orsaker inte verkställts.

slide25
Genom den tillfälliga ordningen ska Migrationsverket kunna bevilja ett uppehållstillstånd under vissa givna förutsättningar. De grupper som genom den tillfälliga ordningen ska ges ökade möjligheter till uppehållstillstånd är barnfamiljer och personer vars utvisningsbeslut inte kunnat verkställas på grund av förhållanden i mottagarländerna. De nya prövningarna gäller avvisnings -och utvisningsbeslut som vunnit laga kraft men som inte verkställts.
slide26
En sådan prövning ska kunna göras på Migrationsverkets eget initiativ eller efter en ansökan, om ansökan gjorts eller ärendet tagits upp före den 31 mars 2006. Med den tillfälliga ordningen ska fler människor kunna få frågan om uppehållstillstånd prövad.
slide27
Vid bedömningen av om det är humanitärt angeläget ska bland annat barns sociala situation, anknytning till Sverige och risken för att ett barns hälsa och utveckling skadas beaktas. När Migrationsverket prövar uppehållstillstånd ska man ta hänsyn till om personen i fråga gjort något brottsligt.

Migrationsverket ska också kunna vägra en person uppehållstillstånd på grund av säkerhetsskäl. Den tillfälliga ordningen gäller till den 31 mars 2006 då den nya utlänningslagen träder i kraft.

till mpningen och statistik
Tillämpningen och statistik

”Den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd gällde mellan 15 november 2005 och 31 mars 2006. Sammanlagt 30.552 personer ansökte då om uppehållstillstånd och nu står det klart att 59 procent av dem - drygt 17.000 sökande - får stanna.

Det har funnits två målgrupper för lagen. Den ena var personer från länder dit det inte går att verkställa avvisningsbeslut med tvång - exempelvis Afghanistan, Irak och Somalia. I den här gruppen har hela 96 procent av de sökande fått uppehållstillstånd.”

slide29
”Den andra målgruppen var barnfamiljer med lång vistelsetid i Sverige.. Där står att 76 procent "av samtliga barnfamiljer" beviljats tillstånd,

Det vanligaste skälet till avslag för barnfamiljerna var att de inte varit tillräckligt lång tid i Sverige. Vad som menas med lång tid har i förarbetena till lagen uttrycks i termer av "flera år"

kritik mot till mpningen
Kritik mot tillämpningen

Lång vistelsetid för vuxna beaktas inte

Tillfälliga uppehållstillstånd för somliga

Kort vistelse utanför Sverige diskvalificerar även barnfamiljer

Snäv syn på småbarnsanknytning

den nya asylprocessen
Den nya asylprocessen

Fördelar

Domstolsprocess

Öppenhet

Ökad muntlighet

Betonar skyddsgrunder

Brister

Sekretess inte garanterat

Inskränkningar i prövningstillstånds grunder

Krav på giltig ursäkt om uppgift kommer sent i prövningen

Snävare bedömning av humanitära skäl

situationen idag
Situationen idag

Kampanjen Barnens rätt främst – fokus på Dublinärenden

Krav på inkorporering av Barnkonventionen

Rätt till sjukvård för papperslösa

Rätt till skolgång för ”gömda” barn

n dv ndiga f ruts ttningar f r en amnesti
Nödvändiga förutsättningar för en ”amnesti”

Barnfamiljer som far illa

Verkställighetshinder

Långa vistelsetider

Lagändringar som påverkar asylprocessen

slide34
Stöd från flertal politiska partier

Stöd från media

Stöd från skilda ideologiska och religiösa håll

Ett politiskt läge där små partier kan ställa villkor

Närvaro på gator och torg

Brett ekumeniskt stöd och en vilja att påverka riktningen men inte att detaljutforma politiken

slide35
Att inte vara bunden av EU:s grundinställning som innebär ”nej till amnestier”

Att säkra att en amnesti grundar sig på individuella prövningar av ärenden

Att acceptera att inte alla kommer att omfattas

nya s tt att f uppeh llstillst nd
Nya sätt att få uppehållstillstånd

Asylsökande kan under vissa omständigheter stanna på grund av anställningserbjudande

Alla runt om i världen kan i princip från december 2008 söka arbete i Sverige. Arbetsgivaren avgör vem som får jobbet