1 / 10

ESPANYA I CATALUNYA EN EL SEGLE XIX

Carles IV, Ferran VII i la Guerra del Francès o d’Independència Les Corts de Cadis i la Constitució de 1812 Liberals, Il·lustrats i Absolutistes Cronologia: 1814-1833  El regnat de Ferran VII. Absolutisme 1833-1843  Les regències (Maria Cristina i Espartero) - Derogació de la llei sàlica

nate
Download Presentation

ESPANYA I CATALUNYA EN EL SEGLE XIX

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Carles IV, Ferran VII i la Guerra del Francès o d’Independència • Les Corts de Cadis i la Constitució de 1812 • Liberals, Il·lustrats i Absolutistes • Cronologia: • 1814-1833  El regnat de Ferran VII. Absolutisme • 1833-1843  Les regències (Maria Cristina i Espartero) • - Derogació de la llei sàlica • - Carlins (absolutistes) vs. Isabelins (liberals) • - Pronunciaments • - Desamortitzacions • 1843-1868  El regnat d’Isabel II • 1868-1874  El Sexenni Democràtic. La I República ESPANYA I CATALUNYA EN EL SEGLE XIX Moderats Progressistes

  2. 1875-1898  La Restauració (1875-1898) Torn pacífic, bipartidisme i frau electoral 5. La reforma agrària Desamortització, dissolució del règim senyorial Grans propietaris de terra: latifundis Jornalers 6. Industrialització El ferrocarril Les colònies industrials

  3. Carles IV i Ferran VII Espanya té por de l’expansió de la Revolució francesa i Carles IV inicia una forta política repressiva. Espanya participa en la guerra contra la França revolucionària. 1807: El 1r ministre del rei, Godoy, signa el Tractat de Fontainebleau amb Napoleó. EL TRACTAT DE FONTAINEBLEAU a) El tractat permetia que les tropes de Napoleó passessin per territori espanyol per ocupar Portugal. b) A canvi, Espanya i França es repartirien Portugal Conseqüències: - Descontentament per la presència de les tropes franceses - Motí d’Aranjuez: Carles IV abdica en el seu fill Ferran VII. - Napoleó els obliga a abdicar a favor de Josep Bonaparte - 2 / 5 / 1808: Madrid s’alça contra les tropes franceses - Esclata la guerra del Francès o de la Independència.

  4. La guerra de la Independència o del francès Cronologia: 1808 – 1814 Els revoltats no acceptaven el nou rei. - - govern il·legítim. - govern estranger. - govern basat en les armes. Juntes Provincials de Defensa. Es tracta d’una guerra de guerrilles. La batalla del Bruc. La Junta Suprema Central convoca Corts a Cadis.

  5. LES CORTS DE CADIS I LA CONSTITUCIÓ DE 1812 Es redacta la constitució de Cadis: • Primera constitució democràtica de la història d’Espanya. • - Conté una declaració de drets del ciutadà: • Llibertat de pensament, expressió, associació i participació. • Igualtat dels espanyols davant de la llei. • Sufragi masculí majors de 25 anys. • La Nació es considerada el conjunt de tots els ciutadans. • - Estructura de l’Estat: Monarquia parlamentària • Monarquia limitada  Divisió de poders i no dret diví. • Poder legislatiu recau en les Corts. • Poder executiu recau en el monarca. • Iniciativa, Sanció i dret de vet suspensiu durant dos anys. Activitat 7 de la pàgina 85

  6. EL REGNAT DE FERRAN VII (1814-1833) Ferran VII regna de forma absolutista Ha de fer front al pronunciament del general Rafael de Riego. 1820 – 1823: trienni liberal. (revolucions de 1820) Acaba per la intervenció dels exèrcits de la Santa Aliança. A la mort de Ferran VII hereta el tron la seva filla Isabel (3 anys). El rei, prèviament havia aprovat una Pragmàtica Sanció per anul·lar la Llei Sàlica. Carles Maria Isidre, germà de Ferran VII no ho accepta. Fins a la majoria d’edat d’Isabel (13 anys) la seva mare Maria Cristina i el general Espartero ocupen la regència. S’inicia un gran conflicte entre els partidaris de Carles Ma. Isidre i els d’Isabel. Llei Sàlica: Disposició que excloïa del tron les dones de les famílies reials i llurs descendents.

  7. ABSOLUTISTES I LIBERALS. CARLINS I ISABELINS LES GUERRES CARLINES • Durant la guerra, tots dos grups es van oposar a Napoleó. • Liberals: Partidaris de les reformes il·lustrades. • Pretenien un règim polític basat en la Revolució Francesa • Defensaven la independència política d’Espanya - Absolutistes: Partidaris de seguir amb el sistema d’A. R. Veien en Josep Bonaparte les idees que ells combatien. Patien pels seus interessos com a grups privilegiats És un conflicte que enfronta els partidaris d’Isabel II i els partidaris de Carles Maria Isidre. Isabel II Carles Ma. Isidre absolutista

  8. EL REGNAT D’ISABEL II (1843-1874) Dues característiques de l’Espanya liberal durant el regnat d’Isabel II: 4 Etapes: 1. La dècada moderada (1843-1854) Governen els moderats 2. El bienni progressista (1854-1856) Governen els progressistes 3. Els darrers anys (1856-1868) 4. El sexenni democràtic (1868-1874) Els pronunciaments: ELS LIBERALS Cops d’Estat protagonitzats per generals amb l’objectiu de forçar un canvi de govern. La reina proposava el general com a cap del govern i es convocaven eleccions que sempre guanyava el militar que s’havia pronunciat. Desamortitzacions: S’expropien les terres i propietats (de l’Església i comunals) i es posen a la venda en subhasta. L’objectiu és iniciar una reforma agrària. Les terres van ser comprades per nobles i burgesos, creat grans latifundis. Els camperols van passar a ser jornalers amb dures condicions de vida.

  9. El sexenni democràtic (1868-1874) • Activitat 16, pàgina 89 • Les Cort constituents del sexenni democràtic, elegides per ______________________, van elaborar la _________________ de 1869, molt més _______________ que les anteriors. • Les Corts van elegir com a rei __________________, que durant el seu regnat va respectar ____________________, però va haver d’abdicar a causa de l’ _____________________. Revolució La Gloriosa (1868) Nou rei  Amadeu I de Savoia (1871-1873) Proclamació de la I República espanyola (1873-1874) sufragi universal masculí Amadeu I Constitució democràtica la constitució escàs suport

More Related