1 / 34

L’ART DEL SEGLE XIX

L’ART DEL SEGLE XIX. ÍNDEX. 4. Realisme 4.1 Característiques 4.2 Pintura 5. Impressionisme 5.1 Pintura 6. Modernisme 7. L’escultura i l’arquitectura del segle XIX 8. Anàlisi de: 8.1 Cinc Edificis 8.2 Cinc Escultures 8.3 Cinc Pintures. 1. Introducció

Download Presentation

L’ART DEL SEGLE XIX

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. L’ART DEL SEGLE XIX

 2. ÍNDEX 4. Realisme 4.1 Característiques 4.2 Pintura 5. Impressionisme 5.1 Pintura 6. Modernisme 7. L’escultura i l’arquitectura del segle XIX 8. Anàlisi de: 8.1 Cinc Edificis 8.2 Cinc Escultures 8.3 Cinc Pintures 1. Introducció 2. Del Barroc al Neoclassicisme 2.1 Característiques 2.2 Pintura 2.3 Escultura 2.4 Arquitectura 3. Romanticisme 3.1 Característiques 3.2 Pintura 3.3 Arquitectura

 3. 1. Introducció En aquesttreballparlarem sobre l’art del segle XIX que reculldiferentsestils a la pintura, arquitectura i escultura. Aquestsdiferentsestilstenenlloc a causa del canvi de pensamentdelsartistessegonselsfets que succeeixen a la societatonviuen. Elsestils en elsqualsaprofundiremsón el Neoclassicisme, el Romanticisme, el Realisme i l’Impressionisme. Finalment, fareml’anàlisi de cinc edificis, cinc escultures i cinc pintures del segle XIX • ÍNDEX

 4. 2. Del Barroc al Neoclassicisme L’artbarrocés un períodeartístic queva des del 1600 fins al 1750 aproximadament, que va sorgir a principis del segle XVII a Itàlia i es va estendre per la resta d’Europa. Aquesta forma de fer art es caracterizta per la sobrecàrrega de les obres en totselsestils (literatura, pintura, arquitectura, dansa i música), és a dir, ornamentar execivamentés la idea principal. Al segle XVIII, el Barroc es dóna a Espanya i a L’AmèricaEspanyola, en canvi a Françasorgeix un noumovimentanomentat Rococó, moltsemblant al barroc que té com a característica pricipal la sobrecàrrega de les obres i això fa que siguinconsideradesfrívoles i superficials. Aquestescreacions eren recolzades per l’aristocràcia i burgesiaja que era símbol de poder i riquesa. Les idees il·lustrades de l’època van fersorgir un altremovimentanomenatNeoclassicisme que consistia en la tornada a la simplesa, és a dir, cercar la bellesa en la puresa de les línies i no pas en l’ornamentació. Va ser com la tornada al classicismeoposant-se a l’estil Rococó. • ÍNDEX

 5. 2.1 Característiques • Segueixelsideals de la il·lustració • És un estil que cerca la senzillesa • Recuperaciódels temes mitològics del móngrec i romàgràcies al descubrimentde les ruïnes de Pompeia (l'any 1748) • Cerca l’equilibri i la simetria a través de les línies rectes. • Es desenvolupaprincipalment a França Esglèsia de la Madeleine (França) L’Arc de l’Étoile (França) • ÍNDEX

 6. 2.2 Pintura • Utilització de temes històrics • Escenesambaccentsheroics • Jacques-Louis David va representar a les seves obres el punt anterior i a més el contingutpolític de la època. (JuramentdelsHoracis, Jurament del Joc de la Pilota i Consagració de Napoleó). Consagració de Napoleó JuramentdelsHoracis Jurament del Joc de Pilota • ÍNDEX

 7. 2.3 Escultura • Imitaval’estatuàriagrega i romana • Cercava la bellesa i la perfecció • Les obres eren fredes i convencionals i generalmentfetes en marbre • L’escultormésdestacatés Antonio Canova (Estatua de Paulina Bonaparte) Paulina Bonaparte Eros i Psique • ÍNDEX

 8. 2.4 Arquitectura • Inspiració en elsmodelsgrecs: Ordredòric,columnes i frontonsambesculturescom a decoracions • Arcs i cúpules • Fachadesambmoltaimportància (elsartistesvolien que les seves obres fosinedifici i monument) Porta de Brandenburg Columnata de la plaçaVendôme Porta d’Alcalà • ÍNDEX

 9. 3. Romanticisme El Romanticismeés un moviment cultural i polític que es va iniciar a Alemanya a finals del segle XVIII. Es va iniciar com a movimentliterari, pero amb el temps va anarinfluenciant totes les arts. Podriemveure el romanticismecom una reacció al racionalisme i neoclissicisme. Va significar una nova estètica i un nousentiment que tenia com a valorsprincipalsl’amor a la llibertat, l’exaltació del individualisme i la defensa delssentiments. • ÍNDEX

 10. 3.1 Característiques • Dos tipus de romanticisme: • Primer romanticisme: caràcter conservador • Segonromanticisme: caràcter liberal i revolucionari que exaltava la llibertat i el progréshumà Matança de quios La vicaria • ÍNDEX

 11. 3.2 Pintura • Elstretsprincipalssón: • Moviment. Ruptura ambl’estilneoclassic, solemne i immòbil. • Color i llum. Colorsbrillantsambpinzelladessoltes i elsquadressónmoltlluminosos. • Paissatge. La natura pren el paper protagonista. Paissatgesviolents i plens de contrasts. Pluja, vapor i velocitat Rai de la medusa • ÍNDEX

 12. 3.3 Arquitectura • Inspirada en elsestilsorientals i medievals • Un bon exempleés el Parlament de Londres i el Pavelló real de Brighton Pavelló real de Brighton • ÍNDEX Parlament de Londres

 13. 4. Realisme 4.1 Característiques • El realismesorgeix a partir de la segonameitat del segle XIX. Aquestosartistess’interesen per coneixer la realitat concreta de la sevaèpoca i descriure-la. • Aquest estil artísticsorgeix per diverses causes: • El fracàs de les revolucions del 1848 • L’avenç de la industrialització • L’avenç de la ciènciadurant el segle XIX que va imposarl’observació i la descripciócom a mètode per conèixer la realitat • ÍNDEX

 14. 4.2 Pintura • ÍNDEX • Diferents temes que es tractaven: • La vida cuotidiana • Problemessocials de la industrialització (la injustícia, la fatiga en el treball…) • Descencíspels fracasos revolucionaris de la primera meitat del segle XIX . • Elspintorsrepresentaven a les seves obres un gran contingut social La migdiada Angelus Enterrament a Ornans

 15. ÍNDEX 5. Impressionisme Aquestmovimentartísticsorgeix a la darreria del segle XIX. És un correntartísticespecialmentpictòric que va revolucionar el món del art i va donar inici a les avantguardes del segle XX. En l’Impressionisme, l’artista pinta allò que veuperò de la manera comhoveu, és a dir, es un movimentsubjectiu. La burgesia no acceptava el nou estil. Desayuno sobre la hierba Los bebedores de absenta La Avenida bajo la lluvia

 16. 5.1 Pintura Catedral de Rouen Cartells de Moulin Rouge La ballarina • Plasmava la impressiód’allòobservatsegons la llum, el color i l’atmosfera de cada moment • Es pretenia captar la atmosfera, les sensacions i la visiósubjectiva de l’artista • ÍNDEX

 17. 6. Modernisme Aquestmovimentartísticsorgeix a la darreria del segle XIX(1880-1890) a Europa. Aquestestíl va nèixercom una exposició de libertatamb la intenció de desvincular-se de totselscorrentsanteriors. La sevaestèticaestava inspirada en la natura. Elsartistesmodernistesvolien fusionar art i vida cuotidiana, per aquestmotiualsedificisdominaven les formes corbes i una decoracióexuberant i omnipresent. Aquest estil es va desenvoluparprincipalment a Brussel·les, Viena i Barcelona. Palau episcopal Casa milà • ÍNDEX

 18. 7. L’escultura i l’arquitectura del segle XIX ESCULTURA Mostravamoviment i sentimentsambmaterialsaspres. Influènciaromànica, temes patriòtics Naturalisme i Realisme: gran realisme, rostres i cossosmoltdetallats i preocupació per qüestionssocials.

 19. ARQUITECTURA Primera part del segle XIX Edificisd’estilclàssic (neoclàssic) Aparició de nousmaterials de construcció Influència del romanticisme • Ferro • Acer • Formigó • Vidre • Neogòtic • Neoromànic • Neomudèjar • … Definiciód’altresestils • ÍNDEX

 20. 8. Anàlisi de: 8.1 Cinc Edificis En aquestaimatgepodem observa el Parlament de Londres, d’estilneogòtic que ésmolt similar al primer romanticisme que tenia un caràcter conservador. Ambaquestaimatgepodem observar coml’estilneogòtics’allunya del romàtictornant a apropar-se al medieval, que es la principal característica. • ÍNDEX

 21. En aquestaimatgepodem apreciar la Casa Milà, una construcció modernista feta per l’arquitecte Antoni Gaudí, construida entre elsanys 1906 i 1910 situada a Barcelona. Aixòhopodemcomprovargràcies a les formes corbes que té totl’edifici i a la decoraciópresent a la façanad’aquest. Una de les peculiaritats de les construccionsmodernistesés que elsseus mobles, havien de ser construïtspelmateixarquitecteja que al no tenir una estructura fixa i determinada, el mobiliariestàndar no tenia les mesures adients a l’immoble i no encaixaven en aquest. • ÍNDEX

 22. En aquestail·lustraciópodem observar el pavelló real de Brighton que va ser construit en el segle XIX com a segonaresidència a la vorera del mar per a Jorge IV d’Inglaterra, el Príncep que per l’època tenia el poder. Aquestaconstrucció es romànticaja que l’arquitectura del romanticisme es caracteritza per estar inspirada en estilsmedievals i orientals, com poden ser els temples indús. • ÍNDEX

 23. El palau Episcopal, va ser construït a Astorga(Lleó) per el gran referent del modernisme Antoni Gaudí, entre elsanys 1889 i 1915. Aquestaconstruccióés modernista, ja que es por apreciar amb tota claredat per les seves formes corbes, que volen aparentar naturalesa i la sevaornamentació, molt vinculada al edifici. Aquestes formes poccomunssóndonades a causa de l’explosió de llibertat que conduu el modernisme. • ÍNDEX

 24. L’òpera de Paris, és una institució musical, que va ser diseñada per l’arquitecte Charles Garnier i fundada per Lluis XIV, l’any 1669. Aquestedifici encara que va ser construït en el període de transcisió del neoclassicisme al romanticismesegueixsentd’estilneoclàssicja que la sevasenzillesa predomina sobre qualsevolaltre característica, cercant la bellessa a través de les línies rectes i no pas a través de la ornamentació. • ÍNDEX

 25. 8.2 Cinc Escultures Aquesta escultura anomenadael Pensador de Auguste Rodin va ser construïdal’any 1888. Es considera neoclàssicaja que mostraelsideals del tempsdelsgrecs i romans, cercan la bellesa a través de la representació perfecta delscossos, encara que aquesta escultura no mostri una silueta molt definida. • ÍNDEX

 26. Aquestaestàtua representa el mite de Eros i Psique, que va ser encarregadapel coronel John Campbell al 1787 i va ser terminada al 1793. És una obra de Canova. En aquestarepresentaciópodem observar l’amor i la passiódelsenamorats en una estàtua ben definida, inspirada en un mite greco-romà que cerca la bellesa en la perfecció de l’escena que mostra. Aquestescaracterístiquessón les adients al Neoclassicisme, per tantés una escultura que pertany a aquest estil. • ÍNDEX

 27. Aquesta escultura anomenadaPaulina Bonaparte va ser creada l’any 1807 i representa una dona nua en la posició que elsromansadineratsprenienquancelebravenfestes. La sevasenzillesa, les línies ben definides, la fredor i la convecionalitat fan que aquesta obra sigui un clarexemple del Neoclassicisme, com les anteriors. El seu escultor, Antonio Canovaés el majorrepresentantd’aquestmovimentescultòric. • ÍNDEX

 28. Aquesta escultura que representa el triomf de Perseu (un heroi de la mitologia greco-romana) front a la Gorgona Medusa. Una altra vegada tenim una neoclàssica en la qualpodem observar totes i cada una de les característiquesprincipals de l’esculturad’aquestperíode: la cerca de la bellesa a través de la senzillesa, l’inspiració en l’antigaGrècia i Roma, les línies rectes i precises delscossosrepresentats i la fredord’aquesta. • ÍNDEX

 29. Aquesta última escultura de François Rudeestà situada a l’Arc de Triomf de França i s’anomenala Partida de los Voluntarios de 1792 o la Marsellesa. Aquesta obra pertany a la segona etapa del Romanticisme, que exaltavaelsidealsrevolucionaris i no era gens conservadora. Ho podemcomprovarfixant-nos en que la escultura representa un seguit de gent armada que sembla que estanrevolucionant-se. • ÍNDEX

 30. 8.3 Cinc pintures Aquesta obra titulada eljuramentdelshoracisde Jacques-Louis David  realitzada el 1784, es pot apreciar les sevescaracterístiquesneoclàssiques, per la utilització de temes histórics. Imita l'estatuàriagrega i romana, i la sevacomposicióés simple, amb unes poques figures en posicionssimilars a les estàtuesantigues. • ÍNDEX

 31. Aquesta obra és titula Viatjervora un mar de boirade Caspar David Friedrich realitzadal’any 1818. En aquestquadre del romanticisme, es veuenreflezades les característiquesd'aquest per elsseuscolorsbrillants, ambmoltallum, i el paissatge, ja que la natura és la protaonista de la majoriadelsquadres.El movimentartísticromànticreivindicavencom a modell'EdatMitjana en llocdelsmodels de l'antiguitatgrega i romana. • ÍNDEX

 32. Aquesta obra s’anomentaEl Taller del Pintor de GustaveCourbert i va ser realitzadal’any 1855. Aquestaimatge del realisme representa la vida quotidiana i elsproblemessocials de la industrialització, que era el que caracteritzavaprincipalment la pintura del realisme, que mostrava la realitat de la societatambmoltacruesa. • ÍNDEX

 33. Aquesta obra anomenadaLa nitesteladaés una pintura a l’oli de Van Goghrealitzadal’any 1889. La nitesteladamostraperfectament el que es l'impressionisme, ambpaissatgesmoltssubjectius, segonscomelsveial'artista, sense una projecció exacta de la realitat. • ÍNDEX

 34. Aquesta pintura perteneix a Goya i esanomenadalamaja nua. Aquest pintor feia principalmentretrats i després de quedar-se sord, els feia ambcolorsapagats i ambpoques mescles. És un quadre que pertanyal’èpocaneoclàssica. • ÍNDEX

More Related