Download
nov pr vn prava v eu od 1 5 2010 aplikace v rakousku n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nová právní úprava v EU od 1.5.2010 Aplikace v Rakousku PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nová právní úprava v EU od 1.5.2010 Aplikace v Rakousku

Nová právní úprava v EU od 1.5.2010 Aplikace v Rakousku

147 Views Download Presentation
Download Presentation

Nová právní úprava v EU od 1.5.2010 Aplikace v Rakousku

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nová právní úprava v EU od 1.5.2010Aplikace v Rakousku Mag. Bettina Urschler Dr. Friedrich Streicher 12.7.2010

 2. Obsah • Možnost hledání zaměstnání ve dvou členských státech (ČS) / Podpora v nezaměstnanosti • Vývoz/dovoz dávek • Další poskytování dávek státem, který je dosud vyplácel • Prodloužení období pro hledání zaměstnání • Nová právní úprava pro přeshraniční pracovníky • Postup při zúčtování • Formuláře

 3. Možnosti hledání zaměstnání v zahraničí • Podpora v nezaměstnanosti v Rakousku, hledání zaměstnání v Rakousku pro zahraničí -> EURES • Dávky v nezaměstnanosti v Rakousku – hledání zaměstnání v zahraničí- export dávek ve smyslu EGVO 883/2004- benevolence u pobytu v zahraničí (národní právní úprava) • Hledání zaměstnání u přeshraničních pracovníků – přestěhování ze státu zaměstnání do státu bydliště • skuteční přeshraniční pracovníci („pendleři“) • „nepraví“ přeshraniční pracovníci (čl. 65 odst. 2 nařízení č. 883/2004) • Přestěhování/návrat po zaměstnání v zahraničí do Rakouska a hledání zaměstnání v Rakousku (jiné osoby než pendleři) • minimální délka zaměstnání („pravidlo 1 dne“) • zbytkový nárok

 4. Skuteční přeshraniční pracovníci • bydlí v jednom členském státě a pracují v jiném členském státě • pravidelné přejíždění mezi členským státem bydliště a členským státem zaměstnání • při plné nezaměstnanosti je příslušný (pouze) členský stát bydliště

 5. „Nepraví“ přeshraniční pracovníci • bydlí v jednom ČS a pracují v jiném ČS • nepřejíždějí pravidelně z členského státu bydliště do členského státu zaměstnání a naopak • příslušný je stát zaměstnání podle obecných pravidel • členský stát bydliště je příslušný pro dávky při plné nezaměstnanosti pouze při návratu do členského státu bydliště • pokud se pracovník nevrátí do členského státu bydliště, musí se dát k dispozici státu zaměstnání • „nepravý“ přeshraniční pracovník tak má právo volby, kterému právnímu systému se podřídí • toto právo volby však pozbude, jakmile se vrátí do členského státu bydliště (Rs Aubin, 227/81)

 6. Přeshraniční pracovník hledá zaměstnání ve dvou členských státech • Možnost současného hledání zaměstnání v dřívějším ČS zaměstnání, když pracovník pobírá dávky v ČS bydliště • Pracovník hledající zaměstnání v ČS zaměstnání se musí přihlásit u poskytovatele dávek v ČS bydliště • Přednost má právní úprava státu, který poskytuje dávky • Bez dopadu na pobírání dávek v členském státě bydliště

 7. Vývoz/Dovoz dávek • Nároky na vývoz/dovoz dávek, začátek k1.5.2010 • Výhradně na území EU • Metodika zúčtování nároků na transfer dávek:► pro státy EHP a Švýcarsko platí postup podle dosavadních ustanovení (formulář E 303)►pro nárok na transfer dávek z/do států EU pouze pro „výběhové“ případy (= nárok na transfer vznikl před 1.5.2010).

 8. Vývoz dávek – standardní postup • ověření minimální doby záznamu • vyplnění a předání PD U2● lhůta pro hlášení a povolená délka hledání zaměstnání● údaj pro poskytovatele dávek, jestli je nutno podat měsíční hlášení o situaci nezaměstnaného • pobírání dávek se zastaví ke dni následujícím po dni vycestování, a to na dobu do obdržení formuláře SED U009 • při dodržení lhůty je vydán příkaz k dalšímu vyplácení dávek bez přetržky • vyplácení dávek bankovním převodem do zahraničí je přípustné • při dodržení lhůty pro opětovné přihlášení je vydán příkaz k dalšímu vyplácení

 9. Dovoz dávek • příjemce dávek předloží PD U2 • převzetí dat z PD U2 pro provedení záznamu – zaslat SED U009 • ověřit, jestli je nutno zasílat měsíční hlášení o situaci nezaměstnaného, tj. formulář (SED) U013 • příjemce dávek je nutno prokazatelně poučit o jeho povinnostech a o záznamu

 10. Formuláře pro vývoz/dovoz dávek • příjemce předloží RGS formulář PD U2 • převzetí dat z PD U2 pro účely provedení záznamu • ověřit, jestli je nutno zasílat měsíční hlášení o situaci nezaměstnaného, tj. formulář (SED) U013 • příjemce dávek je nutno prokazatelně poučit o jeho povinnostech a o záznamu

 11. Systém zúčtování • pouze na území EU • přeshraniční pracovníci • výpočet dávek na základě výše příjmu v zahraničí • cíl: vyrovnání mezi ČS, který vybírá příspěvky, a ČS, který vyplácí dávky

 12. Systém zúčtování • Podmínky pro zúčtování jsou splněny, pokud je příjemce přeshraniční pracovník • v průběhu jednoho roku před GM činila započitatelná doba pro nárok na budoucí dávky v posledním státě zaměstnání 28 týdnů(alternativně: 52 týdnů během posledních dvou let) • od 1.5.2010 začíná nárok na výplatu dávek a k výpočtu se použije výše příjmu v zahraničí • přihlášení pohledávky v posledním státě zaměstnání:vždy do 6 kalendářních měsíců od skončení kalendářního pololetí, do něhož spadá poslední den pobírání dávek v rozhodném období pro vyplácení náhrad

 13. Systém zúčtování • výše: celková částka dávek, které byly poskytnuty v prvních třech měsících prodloužení na 5 měsíců, (pokud) v předchozích 24 měsících trvalo zaměstnání podléhající povinnému pojištění pro případ nezaměstnanosti 12 měsíců • částka náhrady nesmí být vyšší než částka, která by musela být vyplacena podle právních předpisů příslušného členského státu v případě nezaměstnanosti • odpočet vývozu dávek z posledního státu zaměstnání • stanovení paušálu pro maximální částku u Německa, Belgie, Slovenska, Česka a Finska

 14. Elektronická výměna dat • cílový stav – předávání dat mezi plátci dávekv reálném čase prostřednictvím elektronického zpracování dat • EESSI – „Electronic Exchange of Social Security Information“vedle toho: používání „přenosných dokumentů“ (portable documents) – papírové tiskopisy pro komunikaci se zákazníky • přechodné období EESSI – do 1.5.2012používání „papírových SED“ místo EESSI

 15. EESSI

 16. Master Directory • umožňuje nalezení poskytovatele sociálního pojištění v jiném členském státě • seznam všech poskytovatelů jednotlivých druhů sociálního pojištění • veřejný přístup • přístup pro administrátory • přístup pro poskytovatele

 17. Formuláře • 3 „přenosnédokumenty/formuláře“ - U1, U2, U3 (PD – portable document) určené k předání/zaslánízákazníkům • 31 papírových SED – U001-U031 (third batch U001-U029)(„structured electronic documents“ – strukturované elektronické dokumenty) pro výměnu informací mezi poskytovateli dávekv členských státech • přechodná fáze – dva roky od května 2010 • staré formuláře „E“ (se zachováním dosavadního technického generování) • portable documents • „papírové SED“ • přijatelný je „jakýkoli dokument“, který je způsobilý z hlediska prokázání nároků

 18. Formuláře • Další používání formulářů E 301 a E 302: • pro potvrzení doby pojištění auvedení údajů o příjmech • použití jednotné webové aplikace pro celé Rakousko, garantem je Hlavní sdružení rakouských poskytovatelů sociálního pojištění (HVB) • odsouhlasení („checkmark“)s odkazem na aplikovatelný předpis • údaje o příjmech pouze tehdy, pokud budou výslovně vyžadovány v požadavku • uváděná výše příjmu = hrubý příjem

 19. Podrobněji o formulářích • Formulář E 301 (pouze v přechodném období) • 3 „přenosnédokumenty/formuláře“ - U1, U2, U3 (PD – portable document) určené k předání/zaslánízákazníkům • 31 papírových SED – U001-U031 (third batch U001-U029)(„structured electronic documents“ – strukturované elektronické dokumenty) pro výměnu informací mezi poskytovateli dávekv členských státech= základ pro výměnu dat EESSI

 20. portable documents • Formuláře, které jsou určeny POUZEk předání nebo zaslání zákazníkům • U1 – potvrzení doby pojištění/výše příjmu,určené pro zákazníka(v současnosti se nepoužívá) • POZOR – k přímé komunikaci s jinými poskytovateli pojištění používejte souběžně formulář E 301 nebo SED!!

 21. portable documents • Formuláře, které jsou určeny POUZEk předání nebo zaslání zákazníkům • U2 – potvrzení o vývozu dávek, určené pro zákazníka • U3 – sdělenízákazníkovio ohlášení negativních skutečnostíz hlediska poskytování dávek (hlášených jinému poskytovateli dávek) • U2 a U3 se používají v německé verzi (nesprávná informace z hlediska článku 55(4) ) • k přímé komunikaci s dalšími poskytovateli se souběžně používají SED

 22. SED • tyto formuláře lze používat výhradně ke komunikaci mezi poskytovateli(nikoli ke komunikaci se zákazníky) • základ pro pozdější výměnu dat prostřednictvím EESSI mezi členskými státy, proto zvoleno následující řešení:k jednomu procesu existuje vždy jeden formulář pro dotaz/-y a jeden pro odpověď/odpovědi • papírové SED se budou používat v přechodné fázi nejdéle do května 2012 • t.č. se používají v anglické verzi (základ: first batch)

 23. SED • 4 skupiny • potvrzení doby pojištění, výše příjmu resp. rodinní příslušníci(U001 – U006, U018 resp. U017) • vývoz dávek(U007 – U016, U031 resp. U028 ) • výměna ohledně hledání zaměstnání ve 2 ČS(U019 - U022 resp. U018 – U019) • systém zúčtování u přeshraničních pracovníků (U023 – U030, third batch U020 – U029)

 24. Přehled formulářů • SED:U007 – dotaz na vývoz dávek při nepředložení PDU008 – potvrzení vývozu dávek, pokud nebyl předložen PDU009 – ohlášení data registrace a nové adresy při vývozu dávekU010 –informace o skutečnostech majících negativní vliv na poskytování dávekU011 –informace o dopadech skutečností majících negativní vliv na poskytování dávekU012 –dotaz k podávání měsíčních hlášení o situaci nezaměstnanéhoU013 –měsíční potvrzení o situaci nezaměstnanéhoU014 – potvrzení o návratu do členského státu poskytujícího dávkyU015 –potvrzení o prodloužení doby vývozu dávekU016 –potvrzení o skončení nároku na dávky v průběhu doby vývozu dávekPD:U2 – potvrzení o exportu dávekU3 – hlášení o skutečnostech mající negativní vliv na poskytování dávek