pr prava na vyu ovaciu hodinu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Príprava na vyučovaciu hodinu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Príprava na vyučovaciu hodinu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Príprava na vyučovaciu hodinu - PowerPoint PPT Presentation


 • 310 Views
 • Uploaded on

Príprava na vyučovaciu hodinu. Mgr. Slavomíra Mrvová Základná škola s MŠ Križovany nad Dudváhom. Obsah. Ciele, forma, metódy, prostriedky Opakovanie Motivácia Preberanie nového učiva Opakovanie a upevňovanie prebratého učiva Zadanie domácej úlohy Zhodnotenie a záver vyučovacej hodiny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Príprava na vyučovaciu hodinu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pr prava na vyu ovaciu hodinu

Príprava na vyučovaciu hodinu

Mgr. Slavomíra Mrvová

Základná škola s MŠ

Križovany nad Dudváhom

obsah
Obsah
 • Ciele, forma, metódy, prostriedky
 • Opakovanie
 • Motivácia
 • Preberanie nového učiva
 • Opakovanie a upevňovanie prebratého učiva
 • Zadanie domácej úlohy
 • Zhodnotenie a záver vyučovacej hodiny
charakteristika vyu ovacej hodiny
Charakteristika vyučovacej hodiny

Predmet: biológia

Ročník: siedmy

Tematický celok: Stavba tela stavovcov

Téma: Tráviaca sústava stavovcov

slide4
Cieľ

Poznať základnú stavbu a funkcie tráviacej sústavy stavovcov.

C I E Ľ !

pecifick ciele
Špecifické ciele
 • Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy stavovcov.
 • Uviesť príklad stavovca s jedovými zubami.
 • Uviesť význam vymrštiteľného jazyka obojživelníkov.
 • Uviesť význam hrvoľa, žľaznatého a svalnatého žalúdka vtákov.
 • Určiť na ukážke orgány na prijímanie potravy, trávenie a vstrebávanie cicavcov.
 • Priradiť hlodavé zuby a kly k príkladom cicavcov.
 • Určiť bylinožravého, hmyzožravého a mäsožravého cicavca na ukážke chrupu.
 • Uviesť príklad prežúvavého a neprežúvavého cicavca.
slide6
Organizačná forma

hodina základného typu

slide7
Vyučovacie metódy
 • Diagnostické: ústne skúšanie
 • Motivačné: motivačný rozhovor
 • Expozičné: opis, vysvetľovanie, riadený rozhovor, demonštrácia
 • Fixačné: metóda otázok a odpovedí, domáca úloha
slide8
Vyučovacie prostriedky
 • počítač, dataprojektor, tlačiareň, interaktívna tabuľa
 • programy: MS Power Point, MS Word
 • prezentácia
 • pracovný list
 • poznámky pre žiakov
 • obrazy, nákresy, fotografie, modely
slide9
Opakovanie

1.) Učiteľ so žiakmi stručne frontálne zopakuje predchádzajúce učivo.

2.) Učiteľ individuálne ústne

skúša žiaka. Následne ho

oklasifikuje známkou.

3.) Počas individuálneho skúšania si ostatní žiaci píšu do zošitov poznámky z nového učiva, ktoré im učiteľ premieta cez dataprojektor na tabuľu. Poznámky

slide10
Motivácia

Motivačný rozhovor – učiteľ vedie so žiakmi

dialóg, pričom aktivizuje ich poznatky,

skúsenosti a zážitky. Rozhovorom vzbudzuje

záujem žiakov o nové učivo.

slide11
Preberanie nového učiva

Učiteľ vysvetľuje nové učivo pomocou obrázkov v prezentácii.

slide12
Snímka 24

Na obrázku učiteľ ukazuje a pomenúva

jednotlivé orgány tráviacej sústavy v poradí,

ako nasledujú za sebou.

Vysvetľuje význam jednotlivých orgánov.

slide13
Snímka 25

Učiteľ ukáže na obrázku a pomenuje

vymrštiteľný lepkavý jazyk obojživelníkov.

Vysvetlí jeho význam.

Snímka 26

Učiteľ ukáže na obrázku a pomenuje

jedové zuby hada. Vysvetlí ich význam.

slide14
Snímka 27

Na obrázku učiteľ ukazuje a pomenúva

jednotlivé orgány tráviacej sústavy vtákov v

poradí, ako nasledujú za sebou.

Vysvetľuje význam hrvoľa, žľaznatého

žalúdka a svalnatého žalúdka.

slide15
Snímka 28

Učiteľ vysvetlí pojem prežúvavý cicavec –

prežúvavec.

Na obrázku ukáže a pomenuje jednotlivé

časti zloženého žalúdka prežúvavcov.

Snímka 29

Ktoré živočíchy patria medzi prežúvavce?

Učiteľ ukazuje jednotlivé obrázky

prežúvavcov a žiaci hovoria ich názvy.

slide16
Snímka 30

Učiteľ vysvetlí pojem neprežúvavý cicavec –

neprežúvavec.

Ktoré živočíchy patria medzi neprežúvavce?

Učiteľ ukazuje jednotlivé obrázky

neprežúvavcov a žiaci hovoria ich názvy.

slide17
Snímka 31

Učiteľ ukazuje obrázky chrupu cicavcov.

Vysvetľuje, ako je chrup prispôsobený druhu

potravy, ktorú cicavce prijímajú.

slide18
Snímka 32Snímka 33Snímka 34

Snímka 35Snímka 36

Ktoré živočíchy patria medzi hlodavce, hmyzožravce, bylinožravce, mäsožravce a všežravce?

Učiteľ ukazuje jednotlivé obrázky hlodavcov,

hmyzožravcov, bylinožravcov, mäsožravcov,

všežravcov a žiaci hovoria ich názvy.

slide19
Opakovanie a upevňovanie

prebratého učiva

Učiteľ demonštruje obrázky v prezentácii,

kladie žiakom otázky a oni odpovedajú.

Opakovanie

slide20
Zadanie domácej úlohy

Učiteľ rozdá žiakom vytlačený pracovný list,

ktorý majú vypracovať za domácu úlohu.

Správne vypracované pracovné listy sú

spätnou väzbou pre učiteľa, že žiaci nové

učivo zvládli.

slide21
Zhodnotenie a záver vyučovacej hodiny

Učiteľ stručne zhodnotí vyučovaciu hodinu,

pochváli žiakov, ktorí na hodine pekne

pracovali a upozorní žiakov, ktorí by sa mali v

práci zlepšiť. Ukončí vyučovaciu hodinu.

slide22

Ďakujem

za pozornosť!

tr viaca s stava stavovcov

Tráviaca sústava stavovcov

Biológia

7. ročník

org ny tr viacej s stavy
Orgány tráviacej sústavy

ústna dutina

hltan

pažerák

žalúdok

tenké črevo

hrubé črevo

slepé črevo

konečník

Späť na 12

oboj iveln ky
Obojživelníky

vymrštiteľný lepkavý jazyk

Späť na 13

jedovat hady
Jedovaté hady

jedové zuby

Späť na 13

tr viaca s stava vt kov
Tráviaca sústava vtákov

zobák

hrvoľ

žľaznatý žalúdok

svalnatý žalúdok

kloaka

Späť na 14

zlo en al dok pre vavcov
Zložený žalúdok prežúvavcov

čepiec

kniha

bachor

slez

Späť na 15

chrup cicavcov

Späť na 17

Chrup cicavcov

hmyzožravce

hlodavce

mäsožravce

drobné zúbky

hlodavé zuby

trháky

neprežúvavé párnokopytníky - všežravce

bylinožravce

kly

stoličky

hlodavce
Hlodavce

Späť na 18

hmyzo ravce
Hmyzožravce

Späť na 18

bylino ravce
Bylinožravce

Späť na 18

m so ravce
Mäsožravce

Späť na 18

v e ravce
Všežravce

Späť na 18

tr viaca s stava stavovcov1
Tráviaca sústava stavovcov

Časti tráviacej sústavy stavovcov:

1. ústna dutina – jazyk, zuby

2. hltan

3. pažerák

4. žalúdok– trávenie potravy

5. pečeň, žlčník, podžalúdková žľaza

6. tenké črevo– trávenie potravy, vstrebávanie živín do krvi

7. slepé črevo– začiatok hrubého čreva

8. hrubé črevo– vstrebávanie vody

9. konečník(alebo kloaka)

slide44

Obojživelníky- majúvymrštiteľný lepkavý jazykna chytanie potravyPlazy- jedovaté hady majújedové zubyna usmrtenie koristi a na obranu. napr. vretenicaVtáky-zobák- hrvoľ– potrava sa zvlhčuje a zmäkčuje- žľaznatý žalúdok– potravu rozkladajú tráviace šťavy- svalnatý žalúdok– svaly a drobné kamienky rozdrobujú potravu- kloaka= spoločný vývod tráviacej, vylučovacej a rozmnožovacej sústavy

slide45

CicavcePrežúvavé cicavce = prežúvavcemajúzložený žalúdok:1. bachor2. čepiec3. kniha 4. slezPrežúvavé cicavce = prežúvavce– potravu prežúvajú napr. srnec, jeleň, daniel, kamzík, tur, ovca, koza, ...Neprežúvavé cicavce = neprežúvavce– potravu neprežúvajú napr. sviňa

slide46

hlodavé zuby majú napr. myš, potkan, hraboš, chrček, syseľ, bobor, svišť, zajac, králik, ...- klymá napr. sviňaCicavce:bylinožravé:jeleň, srnec, koza, ovca, kôň, ...mäsožravé:pes, mačka, vlk, líška, kuna, vydra, ...Hmyzožravé: jež, krtvšežravé: sviňa, medveď

Späť na 9