Príprava na vyučovaciu hodinu - PowerPoint PPT Presentation

pr prava na vyu ovaciu hodinu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Príprava na vyučovaciu hodinu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Príprava na vyučovaciu hodinu

play fullscreen
1 / 52
Príprava na vyučovaciu hodinu
936 Views
Download Presentation
kermit
Download Presentation

Príprava na vyučovaciu hodinu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Príprava na vyučovaciu hodinu Mgr. Slavomíra Mrvová Základná škola s MŠ Križovany nad Dudváhom

 2. Obsah • Ciele, forma, metódy, prostriedky • Opakovanie • Motivácia • Preberanie nového učiva • Opakovanie a upevňovanie prebratého učiva • Zadanie domácej úlohy • Zhodnotenie a záver vyučovacej hodiny

 3. Charakteristika vyučovacej hodiny Predmet: biológia Ročník: siedmy Tematický celok: Stavba tela stavovcov Téma: Tráviaca sústava stavovcov

 4. Cieľ Poznať základnú stavbu a funkcie tráviacej sústavy stavovcov. C I E Ľ !

 5. Špecifické ciele • Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy stavovcov. • Uviesť príklad stavovca s jedovými zubami. • Uviesť význam vymrštiteľného jazyka obojživelníkov. • Uviesť význam hrvoľa, žľaznatého a svalnatého žalúdka vtákov. • Určiť na ukážke orgány na prijímanie potravy, trávenie a vstrebávanie cicavcov. • Priradiť hlodavé zuby a kly k príkladom cicavcov. • Určiť bylinožravého, hmyzožravého a mäsožravého cicavca na ukážke chrupu. • Uviesť príklad prežúvavého a neprežúvavého cicavca.

 6. Organizačná forma hodina základného typu

 7. Vyučovacie metódy • Diagnostické: ústne skúšanie • Motivačné: motivačný rozhovor • Expozičné: opis, vysvetľovanie, riadený rozhovor, demonštrácia • Fixačné: metóda otázok a odpovedí, domáca úloha

 8. Vyučovacie prostriedky • počítač, dataprojektor, tlačiareň, interaktívna tabuľa • programy: MS Power Point, MS Word • prezentácia • pracovný list • poznámky pre žiakov • obrazy, nákresy, fotografie, modely

 9. Opakovanie 1.) Učiteľ so žiakmi stručne frontálne zopakuje predchádzajúce učivo. 2.) Učiteľ individuálne ústne skúša žiaka. Následne ho oklasifikuje známkou. 3.) Počas individuálneho skúšania si ostatní žiaci píšu do zošitov poznámky z nového učiva, ktoré im učiteľ premieta cez dataprojektor na tabuľu. Poznámky

 10. Motivácia Motivačný rozhovor – učiteľ vedie so žiakmi dialóg, pričom aktivizuje ich poznatky, skúsenosti a zážitky. Rozhovorom vzbudzuje záujem žiakov o nové učivo.

 11. Preberanie nového učiva Učiteľ vysvetľuje nové učivo pomocou obrázkov v prezentácii.

 12. Snímka 24 Na obrázku učiteľ ukazuje a pomenúva jednotlivé orgány tráviacej sústavy v poradí, ako nasledujú za sebou. Vysvetľuje význam jednotlivých orgánov.

 13. Snímka 25 Učiteľ ukáže na obrázku a pomenuje vymrštiteľný lepkavý jazyk obojživelníkov. Vysvetlí jeho význam. Snímka 26 Učiteľ ukáže na obrázku a pomenuje jedové zuby hada. Vysvetlí ich význam.

 14. Snímka 27 Na obrázku učiteľ ukazuje a pomenúva jednotlivé orgány tráviacej sústavy vtákov v poradí, ako nasledujú za sebou. Vysvetľuje význam hrvoľa, žľaznatého žalúdka a svalnatého žalúdka.

 15. Snímka 28 Učiteľ vysvetlí pojem prežúvavý cicavec – prežúvavec. Na obrázku ukáže a pomenuje jednotlivé časti zloženého žalúdka prežúvavcov. Snímka 29 Ktoré živočíchy patria medzi prežúvavce? Učiteľ ukazuje jednotlivé obrázky prežúvavcov a žiaci hovoria ich názvy.

 16. Snímka 30 Učiteľ vysvetlí pojem neprežúvavý cicavec – neprežúvavec. Ktoré živočíchy patria medzi neprežúvavce? Učiteľ ukazuje jednotlivé obrázky neprežúvavcov a žiaci hovoria ich názvy.

 17. Snímka 31 Učiteľ ukazuje obrázky chrupu cicavcov. Vysvetľuje, ako je chrup prispôsobený druhu potravy, ktorú cicavce prijímajú.

 18. Snímka 32Snímka 33Snímka 34 Snímka 35Snímka 36 Ktoré živočíchy patria medzi hlodavce, hmyzožravce, bylinožravce, mäsožravce a všežravce? Učiteľ ukazuje jednotlivé obrázky hlodavcov, hmyzožravcov, bylinožravcov, mäsožravcov, všežravcov a žiaci hovoria ich názvy.

 19. Opakovanie a upevňovanie prebratého učiva Učiteľ demonštruje obrázky v prezentácii, kladie žiakom otázky a oni odpovedajú. Opakovanie

 20. Zadanie domácej úlohy Učiteľ rozdá žiakom vytlačený pracovný list, ktorý majú vypracovať za domácu úlohu. Správne vypracované pracovné listy sú spätnou väzbou pre učiteľa, že žiaci nové učivo zvládli.

 21. Zhodnotenie a záver vyučovacej hodiny Učiteľ stručne zhodnotí vyučovaciu hodinu, pochváli žiakov, ktorí na hodine pekne pracovali a upozorní žiakov, ktorí by sa mali v práci zlepšiť. Ukončí vyučovaciu hodinu.

 22. Ďakujem za pozornosť! 

 23. Tráviaca sústava stavovcov Biológia 7. ročník

 24. Orgány tráviacej sústavy ústna dutina hltan pažerák žalúdok tenké črevo hrubé črevo slepé črevo konečník Späť na 12

 25. Obojživelníky vymrštiteľný lepkavý jazyk Späť na 13

 26. Jedovaté hady jedové zuby Späť na 13

 27. Tráviaca sústava vtákov zobák hrvoľ žľaznatý žalúdok svalnatý žalúdok kloaka Späť na 14

 28. Zložený žalúdok prežúvavcov čepiec kniha bachor slez Späť na 15

 29. Prežúvavé cicavce - prežúvavce Späť na 15

 30. Neprežúvavé cicavce - neprežúvavce Späť na 16

 31. Späť na 17 Chrup cicavcov hmyzožravce hlodavce mäsožravce drobné zúbky hlodavé zuby trháky neprežúvavé párnokopytníky - všežravce bylinožravce kly stoličky

 32. Hlodavce Späť na 18

 33. Hmyzožravce Späť na 18

 34. Bylinožravce Späť na 18

 35. Mäsožravce Späť na 18

 36. Všežravce Späť na 18

 37. Opakovanie

 38. Pomenuj orgány tráviacej sústavy 1 2 3 4 5 7 6 8

 39. Pomenuj orgány znázornené na obrázkoch 1 2

 40. Pomenuj orgány tráviacej sústavy vtákov 1 2 3 4 5

 41. Pomenuj časti zloženého žalúdka prežúvavcov 2 3 1 4 Späť na 19

 42. Poznámky

 43. Tráviaca sústava stavovcov Časti tráviacej sústavy stavovcov: 1. ústna dutina – jazyk, zuby 2. hltan 3. pažerák 4. žalúdok– trávenie potravy 5. pečeň, žlčník, podžalúdková žľaza 6. tenké črevo– trávenie potravy, vstrebávanie živín do krvi 7. slepé črevo– začiatok hrubého čreva 8. hrubé črevo– vstrebávanie vody 9. konečník(alebo kloaka)

 44. Obojživelníky- majúvymrštiteľný lepkavý jazykna chytanie potravyPlazy- jedovaté hady majújedové zubyna usmrtenie koristi a na obranu. napr. vretenicaVtáky-zobák- hrvoľ– potrava sa zvlhčuje a zmäkčuje- žľaznatý žalúdok– potravu rozkladajú tráviace šťavy- svalnatý žalúdok– svaly a drobné kamienky rozdrobujú potravu- kloaka= spoločný vývod tráviacej, vylučovacej a rozmnožovacej sústavy

 45. CicavcePrežúvavé cicavce = prežúvavcemajúzložený žalúdok:1. bachor2. čepiec3. kniha 4. slezPrežúvavé cicavce = prežúvavce– potravu prežúvajú napr. srnec, jeleň, daniel, kamzík, tur, ovca, koza, ...Neprežúvavé cicavce = neprežúvavce– potravu neprežúvajú napr. sviňa

 46. hlodavé zuby majú napr. myš, potkan, hraboš, chrček, syseľ, bobor, svišť, zajac, králik, ...- klymá napr. sviňaCicavce:bylinožravé:jeleň, srnec, koza, ovca, kôň, ...mäsožravé:pes, mačka, vlk, líška, kuna, vydra, ...Hmyzožravé: jež, krtvšežravé: sviňa, medveď Späť na 9

 47. Ukážky úloh z pracovného listu