Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej
Download
1 / 53

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku - propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Łódź, 7.12.2011 r. WPR po 2013 r. – plan prac. PREZ PL 12 października 2011 r. – publikacja pakietu rozporządzeń dot. WPR po 2013 r. wraz z Oceną Wpływu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - mei


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku- propozycje legislacyjne Komisji Europejskiej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Łódź, 7.12.2011 r.


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

WPR po 2013 r. – plan prac

PREZ PL

 • 12 października 2011 r. – publikacja pakietu rozporządzeń dot. WPR po 2013 r. wraz z Oceną Wpływu

 • 20 października 2011 r. – prezentacja pakietu (Rada AGRIFISH)

 • rozpoczęcie dyskusji na poziomie Rady, SCA (Ocena Wpływu)i grup roboczych

  PREZ DK i CY

 • kontynuacja prac nad pakietem legislacyjnym, negocjacje

 • 2012 lub 2013 r. – przyjęcie ostatecznych tekstów aktów prawnych

 • 1 stycznia 2014 r. – wejście w życie zreformowanej WPR


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Pakiet 7 rozporządzeń dotyczących WPR

 • Rozporządzenia PE i Rady dotyczące:

  • płatności bezpośrednich;

  • jednolitej wspólnej organizacji rynków;

  • wsparcia rozwoju obszarów wiejskich;

  • finansowania, zarządzania i monitorowania WPR („horyzontalne”);

  • stosowania środków przejściowych za rok 2013;

  • systemu płatności jednolitych i wsparcia dla plantatorów winorośli.

 • Rozporządzenie Rady dotyczące niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych.


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Budżet WPR

 • utrzymanie obecnego poziomu budżetu WPR w wymiarze nominalnym (spadek realny)

 • utrzymanie obecnych proporcji finansowania między filarami na poziomie UE

 • możliwość przesunięć do 10% kwot z filaru I do II (wszystkie PCz)

 • możliwość przesunięć do 5% kwot z filaru II na podniesienie stawek płatności bezpośrednich (PCz o stawce płatności bezpośrednich poniżej 90% średniej UE: BG, EE, FI, LV, LT, PL, PT, RO, SK, ES, SE, UK)


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Podział środków WPR

 • stopniowe zmniejszanie dysproporcji w wysokości płatności bezpośrednich pomiędzy poszczególnymi państwami

 • dla PCz o najniższych stawkach redukcja 1/3 różnicy między obecnym poziomem a 90% średniej UE (do 2017 r.)

 • PL - wzrost stawki o 2,71%

 • zrównanie jedynie na poziomie regionów/państw członkowskich (do końca 2019 r.)

 • koperty PCz w ramach II filaru określone na podstawie nowych obiektywnych kryteriów


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Redystrybucja płatności bezpośrednich

1/3 różnicy pomiędzy obecnym poziomem a 90% średniej UE

Źródło: Komisja Europejska


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Płatności bezpośrednie - uprawnienia

 • wycofanie SAPS w nowych PCz

 • wprowadzenie systemu opartego na uprawnieniach:

  • przydzielenie uprawnień – złożenie wniosku do 15.05.2014 r.

  • uprawnienia do płatności będą mogły zostać przyznane rolnikom, którzy otrzymywali płatności bezpośrednie w 2011 r. w ramach SPS lub SAPS

  • rolnicy rozpoczynający działalność po 2011 r. mogą nabyć uprawnienia wraz z zakupem gospodarstwa albo z rezerwy krajowej, jeżeli spełniają warunki przewidziane dla młodych rolników (nie więcej niż 40 lat)

  • liczba przydzielonych uprawnień zależna od liczby kwalifikujących się (i zadeklarowanych w 2014 r.) hektarów


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Aktywny rolnik

 • przyznawanie płatności tylko aktywnym rolnikom:

  • wysokość płatności bezpośrednich rocznie >= 5% łącznej sumy przychodów z działalności pozarolniczej lub

  • na gruntach rolnych składających się na gospodarstwo prowadzona jest minimalna działalność określona przez państwo członkowskie

  • nie dotyczy rolników < 5 tys. euro (w PL 94% beneficjentów)


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Capping

 • mechanizm redukcji płatności powyżej 150 tys. euro rocznie:

  • o 20% w przypadku kwot z przedziału 150 tys. - 200 tys. euro

  • o 40% w przypadku kwot z przedziału 200 tys. – 250 tys. euro

  • o 70% w przypadku kwot z przedziału 250 tys. – 300 tys. euro

 • niewypłacanie kwot pow. 300 tys. euro

 • redukowana kwota płatności obliczana po uwzględnieniu ponoszonych przez rolnika kosztów zatrudnienia (wynagrodzenia, podatki, świadczenia socjalne) oraz z wyłączeniem płatności za działania prośrodowiskowe

 • uzyskane środki przeznaczone będą na realizację działań PROW

 • 802 beneficjentów PB w PL uzyskało > 150 tys. EUROPrzysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Płatność podstawowa

 • min. 43% koperty

 • na podstawie posiadanych przez rolnika uprawnień

 • rezerwa krajowa (do 3% puli środków przeznaczonej na płatność podstawową), z której uprawnienia rozdzielane młodym rolnikom rozpoczynającym działalność, rolnikom na obszarach podlegających restrukturyzacji lub objętych programami rozwoju


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Płatność podstawowa

 • Do płatności kwalifikują się:

  • UR wykorzystywane rolniczo,

  • UR uprawnione do płatności (SAPS i SPS) w 2008 r., które po tym okresie zostały zalesione.

 • konieczność utrzymania przez rolnika warunków kwalifikowalności gruntu przez cały rok kalendarzowy


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Płatność za działania prośrodowiskowe

 • 30% koperty

 • obowiązek spełniania działańmających korzystny wpływ na klimat i środowisko:

  • dywersyfikacja upraw

  • utrzymanie trwałych użytków zielonych

  • obszary prośrodowiskowe (ecological focus area)

 • gospodarstwa ekologiczne automatycznie włączone do płatności prośrodowiskowej

 • gospodarstwa w całości lub w części położone na obszarach Natura 2000 uprawnione do tej płatności pod warunkiem, że będą przestrzegane wymogi z dyrektyw ptasiej i siedliskowej

 • Z uwagi na wysoki poziom norm DKR w PL i dużą liczbę działek/gospodarstw „zielony” komponentPB nie musi okazać się bardzo wymagającym.


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Dywersyfikacja upraw

 • gospodarstwa, których powierzchnia gruntów ornych przekracza 3 ha,

 • zobowiązanie do uprawy co najmniej trzech upraw (crops), z których każda zajmowałby nie mniej niż 5% gruntu ornego, a plon główny nie więcej niż 70 %.

 • wyłączone byłyby gospodarstwa, które w całości są wykorzystywane jako łąki, czy pastwiska, w całości są pozostawione jako grunty ugorowane, lub w których uprawiane gatunki przez większość część roku znajdują się pod wodą;


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Trwałe użytki zielone

 • utrzymanie trwałych użytków zielonych na ustalonym poziomie w oparciu o rok referencyjny 2014 r.

 • dopuszcza się zmniejszenie powierzchni trwałych użytków zielonych, ale nie więcej niż o 5 %.


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Obszary prośrodowiskowe (ecological focus area)

 • w ramach gospodarstwa rolnicy byliby zobowiązani do przeznaczenia na nie co najmniej 7 % gruntów kwalifikowalnych z wyłączeniem TUZ, na obszary ukierunkowane na działania prośrodowiskowe, takie jak:

  • grunty ugorowane,

  • elementy krajobrazu,

  • tarasy,

  • strefy buforowe oraz

  • obszary zalesione.


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Płatności dla młodych rolników

 • do 2% koperty

 • młody rolnik – rolnik rozpoczynający lub który rozpoczął działalność w przeciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie płatności podstawowej, mający poniżej 40 lat oraz posiadający odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia działalności rolniczej.

 • Wsparcie przyznawane na okres nie dłuższy niż 5 lat

 • płatność w wysokości 25% średniej wartości uprawnienia rolnika pomnożonej przez liczbę uprawnień


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Płatność dla obszarów o ograniczeniach naturalnych

 • mechanizm dobrowolny dla PCz

 • do 5% koperty

 • dodatkowe wsparcie dla rolników, których gospodarstwa są częściowo lub w całości położone na obszarach o naturalnych utrudnieniach wyznaczonych przez PCz zgodnie z projektowanymi przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich (na podstawie nowych, obiektywnych kryteriów biofizycznych)

 • PL - prawdopodobne zmniejszenie pow. ONW (nowe kryteria delimitacji bez kryterium społecznego)


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Wsparcie związane z produkcją

 • mechanizm dobrowolny dla PCz

 • do 5% koperty a w niektórych przypadkach (m.in. gdy w 2013 r. PCz stosowały system SAPS) do 10% koperty

 • brak obecnie funkcjonujących odrębnych instrumentów pomocowych, np. płatności cukrowej, płatności do pomidorów, płatności do owoców miękkich czy płatności do krów mamek (wyjątek - pomoc do bawełny)

 • Objęte sektory: zbóż, roślin białkowych i oleistych, ryżu, orzechów, skrobi ziemniaczanej, mleka i produktów mlecznych, nasion, roślin uprawnych, owiec, kóz, wołowiny, roślin strączkowych, oliwy z oliwek, jedwabników, lnu i konopi, suszu paszowego, chmielu, buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii, owoców i warzyw oraz zagajników o krótkiej rotacji.

 • wśród objętych sektorów brak uprawy tytoniu


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

System wsparcia dla małych gospodarstw

 • do 10% koperty

 • alternatywa wobec pozostałych komponentów płatności – decyzja rolnika

 • wyłączenie z obowiązku spełniania wymogów wzajemnej zgodności oraz obowiązku kontroli; Wyłączenie nie dotyczy obowiązku przestrzegania obowiązujących przepisów i podlegania kontrolom urzędowym oraz związanych z nimi sankcjami.

 • płatność w przedziale 500-1000 euro

 • PCz - wybór sposobu określenia wysokości pomocy dla małych rolników:

  • wielkość nieprzekraczająca 15% średniego wsparcia na gospodarstwo w danym PCz (PL 335 euro  500 euro), albo

  • średnia wartość uprawnienia w danym PCz pomnożona przez max. 3 hektary (PL 670 euro)

 • 1/3 gospodarstw w PL < 3 ha (śr. wzrost stawki na ha w tej grupie o 50-60%)


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Zmiany w zakresie cross-compliance

 • uproszczenie listy wymogów i norm

 • możliwość redukcji ilości kontroli „na miejscu” w przypadku dobrze i sprawnie funkcjonującego systemu kontroli przy małym wskaźniku błędu

 • ułatwienia dla małych gospodarstw

 • Uproszczenie listy wymogów i norm wzajemnej zgodności

 • Zniesiono kontrole następcze w przypadku drobnych niezgodności, a kontrole w przypadku zastosowania zasady 100 Euro - ograniczono do próby beneficjentów.


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Zmiany w zakresie GAEC

 • zniesienie podziału na normy obowiązkowe i dobrowolne,

 • dodano nowe normy:

  • utrzymanie poziomu materii organicznej w glebie włączając w to zakaz wypalania rżyska, oraz

  • ochrona terenów podmokłych i gleb zasobnych w węgiel włączając w to zakaz orania.

 • rozszerzony zakres normy odnoszącej się do zachowania elementów krajobrazu o zakaz przycinania żywopłotów i drzew w czasie okresu lęgowego ptaków oraz obowiązek zachowania możliwych działań w celu uniknięcia gatunków inwazyjnych i szkodników.


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Zmiany w zakresie GAEC

 • Usunięto następujące normy:

  • przeciwdziałanie wkraczaniu niepożądanej roślinności na grunty rolne;

  • zachowanie tarasów (włączone do komponentu prośrodowiskowego PB);

  • stosowanie odpowiednich maszyn;

  • utrzymanie gajów oliwnych;

  • tworzenie lub utrzymanie siedlisk;

  • zakaz karczowania drzew oliwnych;

  • minimalne wymogi dotyczące obsady zwierząt lub odpowiednie systemy;

  • zmianowanie (włączone do komponentu prośrodowiskowego PB).


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Zmiany w zakresie GAEC

 • Wyłączono z zasady wzajemnej zgodności następujące wymogi:

  • normy z dyrektywy ptasiej i siedliskowej, które były trudne do zweryfikowania, tzn: zakaz zrywania, niszczenia roślin objętych ochroną,

  • zakaz chwytania, zabijania ptaków objętych ochroną;

  • stosowanie osadów ściekowych;

  • zgłaszanie chorób zakaźnych.Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Przyspieszony

transfer

Wiedzy

i innowacyjność

Odnowa,

wspieranie

i ochrona

ekosystemów

zależnych

od rolnictwa

i leśnictwa

Efektywne

gospodarowanie

zasobami,

przejście na

gospodarkę

niskoemisyjną

i odporną na zmiany

klimatyczne

Włączenie

społeczne, walka

z ubóstwem

i rozwój

gospodarczy na

obszarach wiejskich

Wzrost

konkurencyjności

i rentowności

gospodarstw

Sprawne

funkcjonowanie

łańcucha

żywnościowego

i zarządzanie

ryzykiem

Strategia Europa 2020

Definiuje główne cele do osiągnięcia przez UE

Wspólne ramy strategiczne (WRS)

Obejmuje EFRROW, EFRR, EFS, Fundusz Spójności i EFMRi odzwierciedla

strategię EU2020 poprzez wspólne cele tematyczne realizowane przez poszczególne fundusze

Umowy partnerstwa

Dokument krajowy określający planowaną alokację środków na realizację celów EU2020

PROW

Pozostałe fundusze WRS

(Regionalny, Społeczny, Spójności i Rybołówstwa)

Priorytety

Programy PROW

Innowacyjność, ochrona środowiska i zmiany klimatyczne jako tematy wiodące

Źródło: MRiRW na podstawie materiałów KE


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Wspólne Ramy Strategiczne

 • Realizacja strategii Europa 2020 poprzez Wspólne Ramy Strategiczne (UE) i Umowy Partnerstwa (PCz)

 • Silniejsze powiązanie WPR z innymi politykami, w tym z Polityką Spójności

 • Szczegółowe priorytety inwestycyjne, obszary wsparcia, wyzwania terytorialne, mechanizmy koordynacji obejmujące zintegrowany rozwój lokalny w ramach funduszy WRS

 • Odejście od osi i ukierunkowanie pomocy na realizację z góry określonych mierzalnych celów programu

 • Nacisk na systematyczne badanie efektów realizacji programów


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Umowa Partnerstwa

 • Przygotowana przez PCz w ścisłej współpracy z właściwymi organami regionalnymi lub lokalnymi, parterami społeczno-ekonomicznymi itd.

 • Opis głównych nierówności i potrzeb rozwojowych ze wskazaniem na cele tematyczne, szczegółowe priorytety w zakresie inwestycji i obszarów,

 • Opis oczekiwanych rezultatów dla każdego z celów tematycznych priorytetów w zakresie ROW.


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Cele i priorytety ROW

 • Cele II filaru WPR:

  • konkurencyjność rolnictwa,

  • zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi,

  • zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

 • Cele mają być realizowane przez 6 priorytetów:

  • Wzmocnienie transferu wiedzy w rolnictwie i leśnictwie,

  • Wspieranie konkurencyjności rolnictwa i żywotności gospodarstw rolnych,

  • Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego i zarządzania ryzykiem w rolnictwie,

  • Ochrona i poprawa stanu ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa,

  • Wspieranie efektywnego wykorzystywania surowców i wsparcie dla przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną w sektorze rolno-spożywczym i leśnym,

  • Potencjał miejsc pracy i rozwój obszarów wiejskich.


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

ROW - obszary interwencji

 • 25% alokacji EFRROW na działania środowiskowe

  • Program rolno-środowiskowy, ONW, rolnictwo ekologiczne

 • cele przekrojowe: innowacyjność, środowisko, klimat

 • odejście od osi na rzecz 6 priorytetów nawiązujących do celów Europa 2020 (priorytety wpływają na osiągnięcie celów przekrojowych)

  • w tym 2 priorytety środowiskowe

 • obowiązkowy program rolno-środowiskowy


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Rozporządzenie ROW

 • Możliwość uwzględnienia w PROW tematycznych podprogramów, np. młodzi rolnicy, małe gospodarstwa, obszary górskie, stworzenie krótkiego łańcucha dostaw,

 • Europejskie Partnerstwo Innowacji (EIP),

 • Pozorne zmniejszenie zestawu działań (z ok. 40 do ok. 20),

 • Nowe działania PROW: instrumenty zarządzania ryzykiem, w tym: ubezpieczenia plonów, zwierząt i roślin (obecnie dostępne w ramach koperty PB), fundusze wzajemne oraz nowe narzędzie stabilizacji dochodu;


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Rozporządzenie ROW

 • brak premii zalesieniowej,

 • brak rent strukturalnych,

 • wielofunduszowy Leader,

 • program rolno-środowiskowo-klimatyczny,

 • wydzielenie rolnictwa ekologicznego jako oddzielnego działania.


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

ONW

 • ONW zostanie zastąpione płatnościami dla obszarów z naturalnymi lub innymi specyficznymi utrudnieniami w II filarze,

 • ONW - również w I filarze, powiązane z PB,

 • Obszary ONW będą wyznaczane na podstawie nowych, obiektywnych kryteriów biofizycznych,

 • Nowe kryteria delimitacji dotyczą wyłącznie obszarów innych niż górskie o specyficznych utrudnieniach naturalnych.

 • Sposób wyznaczania obszarów górskich i o specyficznych utrudnieniach pozostaje bez zmian.

 • Możliwość objęcia tym wsparciem innych obszarów objętych specyficznymi trudnościami, na których jest potrzeba utrzymania działalności rolniczej (np. ze względu na utrzymanie krajobrazu, ochronę środowiska lub walory turystyczne), przy czym nie mogą one stanowić więcej niż 10% powierzchni PCz.Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Jednolita wspólna organizacja rynku

Programy „Owoce w szkole” i „Mleko w szkole”

Budowanie więzi z konsumentem

 • Zwiększenie dofinansowania

 • Możliwość współfinansowania ze środków prywatnych

Wspólne działania dla poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym

Współpraca w zakresie ekonomii i ekologii

 • Ułatwione uznawanie przez państwa: organizacji producenckich (OP), zrzeszeń OP, organizacji międzybranżowych

 • Większa przejrzystość zasad konkurencji

 • Dostęp do funduszy PROW (działania dot. rozpoczynania działalności i współpracy)

Zwiększenie środków na badania i rozwój

Forum Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Żywnościowego

Kontynuacja polityki prorynkowej

 • Koniec wsparcia dla OMP na paszę i kazeinę, chmiel, jedwabniki

 • Koniec kwot (cukier)

Konkurencyjność gospodarstw

rolnych

Siatka bezpieczeństwa

 • Działania nadzwyczajne – większy zasięg i elastyczność

 • Interwencja/magazynowanie – uproszczone, szybsza reakcja na kryzys

 • Rezerwa kryzysowa

Źródło: Komisja Europejska


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Rozporządzenie WOR

 • publiczna interwencja, dopłaty do prywatnego przechowywania i refundacje wywozowe będą także finansowane z „rezerwy uruchamianej w nagłych wypadkach” na lata 2014-2020 (oraz z I filara),

 • uproszczenie i rozszerzenie na inne sektory mechanizmów rynkowych,

 • wsparcie współpracy w ramach organizacji producentów i międzybranżowych,


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Interwencja publiczna

 • dostępna:

  • w określonych okresach w roku (w zależności od sektora),

  • stale (pszenica zwykła, masło, odtłuszczone mleko w proszku),

  • uruchamiana w zależności od sytuacji rynkowej (jęczmień, kukurydza, ryż, wołowina i cielęcina).

 • dopłaty do prywatnego przechowywania dotyczyć będą m.in.: cukru, masła, odtłuszczonego mleka w proszku, wołowiny, wieprzowiny,

 • usunięto niektóre sektorowe mechanizmy wsparcia, dotyczące m.in. mleka odtłuszczonego, OMP.


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Rozporządzenie WOR

 • kwotowanie mlekawygasa od 1 kwietnia 2015 r.

 • możliwość stosowania przez państwa członkowskie obowiązkowych umów kontraktacyjnych na dostawy mleka do mleczarni (z wyłączeniem spółdzielni) -negocjowania cen przez organizacje producentów i ich zrzeszenia (przy ograniczeniach ilościowych).

 • kwoty cukrowe - likwidacja do 30 września 2015 r.

 • rozszerzenie na wszystkie sektory ujęte w obecnej WOR uznawania przez PCz organizacji producentów, ich zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych (ujednolicenie i uproszczone przepisów).


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Rozporządzenie WOR

 • ogólna klauzula „kryzysowa”, rozszerzona na wszystkie sektory ujęte w obecnej Wspólnej Organizacji Rynku (WOR),

 • mechanizm wsparcia rynku związany z wystąpieniem chorób zwierzęcych będzie dotyczyć: wołowiny i cielęciny, mleka i jego produktów, wieprzowiny, baraniny i mięsa koziego, jaj, mięsa drobiowego,

 • mechanizm wsparcia związany z utratą zaufania konsumentów dotyczyć będzie również pozostałych produktów objętych WOR.


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Kwestie przeniesione do II filara

 • Zestaw narzędzi zarządzania ryzykiem, obejmujący ubezpieczenia upraw i zwierząt, fundusze wzajemne, instrument stabilizacji dochodów włączono do II filara WPR.

 • Wsparcie dla tworzenia grup producentów w sektorze owoców i warzyw zostanie przeniesione do II filara WPR (rozwój obszarów wiejskich).


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Nowy kształt działań rynkowych

 • dalsze ograniczenie klasycznej interwencji (kwoty cukrowe i mleczne, skup interwencyjny),

 • większy udział działań „miękkich” i nowych (klauzula kryzysowa, brak zaufania konsumentów, wsparcie grup i organizacji, rynki lokalne, krótkie łańcuchy, ubezpieczenia, instrument stabilizacji dochodów).


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Wstępna ocena propozycji Komisji Europejskiej


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Oczekiwania Polski

 • Zasadnicza reforma WPR:

  • polityka rozwojowa i konkurencyjna w skali globalnej,

  • odpowiadająca na rosnące potrzeby żywnościowe Europy i świata,

  • uwzględniająca finansowanie nowych zadań nałożonych na WPR po jej przeglądzie w 2008 roku.

 • Uproszczenie - propozycji WPR prostych, zrozumiałych dla beneficjentów i podatników.

 • WPR sprawiedliwa i wyrównana - zrównanie płatności bezpośrednich w całej UE.


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Ocena ogólna – kwestie pozytywne

 • poprawa dystrybucji wsparcia bezpośredniego pomiędzy gospodarstwami o różnych wielkościach poprzez:

  • capping,

  • wzrost stawek wsparcia jednostkowego dla małych gospodarstw (efekt zryczałtowanej płatności dla małych gospodarstw);

 • wyeksponowanie roli małych gospodarstw w europejskim modelu rolnictwa i dla realizacji celów strategii Europa 2020;

 • rozszerzenie zakresu instrumentarium WPR o działania nowe, wychodzące naprzeciw nowym wyzwaniom (np.: nowe instrumenty zarządzania ryzykiem, rozszerzenie zakresu działań: wsparcie dla grup producentów, rozszerzenie niektórych działań rynkowych na wszystkie produkty).


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Ocena ogólna – kwestie negatywne

 • nowe, dodatkowe zadania dla WPR (w tym ograniczenia dla praktyk produkcyjnych) z pozostawieniem dotychczasowego poziomu budżetu;

 • niewielki zakres wyrównania wsparcia bezpośredniego pomiędzy państwami członkowskimi

 • odejście od wzmacniania finansowego filaru II,

 • wzrost złożoności WPR, szczególnie w ramach filaru I,

 • objęcie aktami delegowanymi bardzo wielu istotnych kwestii, co oznacza istotne zwiększenie uprawnień KE i ograniczenie roli Rady w procesie stanowienia prawa rolnego UE;


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Płatności bezpośrednie – ocena negatywna

 • Wprowadzenie systemu płatności opartego na uprawnieniach, wycofanie SAPS w nowych PCz;

 • możliwość kontynuowania do 2018 częściowego (do 60% koperty krajowej) zróżnicowania wsparcia bezpośredniego między gospodarstwami

 • utworzenie komponentu prośrodowiskowego w ramach płatności bezpośrednich z przeznaczeniem 30% koperty krajowej na ten cel;

 • definicja aktywnego rolnika,

 • brak możliwości stosowania płatności powiązanych z produkcją w sektorze tytoniu;


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Płatności bezpośrednie – ocena pozytywna

 • możliwość zwiększenia wsparcia dla ONW poprzez dodatkowy, dobrowolny komponent płatności w filarze I (do 5% koperty, fakultatywnie dla PCz);

 • odejście od podziału norm dobrej kultury rolnej GAEC na dobrowolne i obowiązkowe, co jest jednym z warunków ujednolicenia tych wymogów między państwami członkowskimi;

 • utrzymanie i rozszerzenie na inne produkty możliwości powiązania wsparcia z produkcją, do 5% koperty z możliwością zwiększenia do 10% dla państw stosujących SAPS w 2013 r. lub innych uzasadnionych przypadkach; niemniej jednak projekt nie daje możliwości takiego wsparcia dla sektora tytoniu.


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Rozwój obszarów wiejskich – ocena negatywna

 • większe obciążenia administracyjne w zakresie wdrażania II filara WPR - bardzo napiętym i trudnym do realizacji harmonogramem programowania wsparcia obszarów wiejskich;

 • pozorne uproszczenie dotyczące zmniejszenia liczby działań;

 • wzrost wymagań względem działań rolno-środowiskowych i skomplikowanie całego systemu w związku z wprowadzeniem komponentu zielonego w I filarze;

 • nowe, wyłącznie biofizyczne kryteria wyznaczania ONW;


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Rozwój obszarów wiejskich – ocena pozytywna

 • utrzymanie zakresu mechanizmów wsparcia finansowego II filara, z pozostawieniem dużej autonomii dla państw członkowskich,

 • uwzględnienie kryterium spójnościowego w sposobie alokacji budżetu II filara WPR pomiędzy krajami członkowskimi;

 • priorytety ROW zgodne z obecnie obowiązującymi, przy czym znaczny nacisk położono na kwestie klimatu i innowacyjności;

 • wzmocnienie roli programowania strategicznego, dążenie do ukierunkowania pomocy w sposób zapewniający realizację celów;

 • możliwość opracowania tematycznych pod-programów w ramach PROW ukierunkowanych na wybrane zagadnienia (młodzi rolnicy, małe gospodarstwa, obszary górskie, skrócenie łańcucha dostaw);

 • poszerzenie instrumentarium ROW o instrumenty zarządzania ryzykiem w tym o instrument stabilizacji dochodów (zrekompensowanie rolnikowi poważnych strat w dochodach);


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

WORR – ocena negatywna

 • likwidacja kwotowania mleka (od 1 kwietnia 2015 r.) i cukru (do 30 września 2015 r.), przy zapewnieniu możliwości stosowania obowiązkowych umów kontraktacyjnych i negocjowania cen przez organizacje producentów i ich zrzeszenia (mleko) i utrzymanie obowiązku podpisywania porozumień branżowych (cukier);

 • zmiana mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania masła z obligatoryjnego na fakultatywny;

 • likwidacja mechanizmu dopłat do odtłuszczonego mleka w proszku, wykorzystywanego w produkcji pasz oraz do mleka odtłuszczonego wykorzystywanego w produkcji kazeiny i kazeinianów;

 • brak aktualizacji (podniesienia), ze względu na rosnące koszty produkcji, poziomu cen referencyjnych mięsa i zbóż;

 • przeniesienie wsparcia organizowania się w grupy producentów sektora owoców i warzyw do II filara i pozostawienie wsparcia organizacji producentów w I filarze komplikuje system wsparcia tego sektora;


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

WORR – ocena pozytywna

 • utrzymanie publicznej interwencji i dopłat do prywatnego przechowywania;

 • wprowadzenie fakultatywnego mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku;

 • rozszerzenie stosowania:

  • ogólnej klauzuli „kryzysowej” w przypadku ryzyka wystąpienia zakłóceń rynkowych, spowodowanych znacznymi wzrostami / spadkami cen na rynku wewnętrznym lub rynkach zewnętrznych albo innymi czynnikami oraz

  • mechanizmu wsparcia związanego z utratą zaufania konsumentów, na wszystkie sektory ujęte w obecnej WOR;

 • dążenie do wzmocnienia pozycji producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym poprzez:

  • rozszerzenie uznawania przez państwa członkowskie organizacji producentów i ich zrzeszeń, jak również organizacji międzybranżowych, na wszystkie sektory ujęte w obecnej WOR;

  • specjalne podejście do celów WPR oraz producentów rolnych i ich związków w zakresie prawa dotyczącego konkurencji;


Przysz o wsp lnej polityki rolnej po 2013 roku propozycje legislacyjne komisji europejskiej

Strony internetowe

Projekty rozporządzeń dotyczących WPR po 2013 r.

dostępne są na stronie internetowej DG AGRI:

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

oraz na stronie internetowej MRiRW:

www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Propozycje-legislacyjne-WPR2020

Wstępna ocena ww. projektów dostępna na stronie MRiRW:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Aktowka/Ogloszenia/Wstepna-ocena-najwazniejszych-zalozen-pakietu-legislacyjnego-WPR2020-z-perspektywy-Polski