Z klady soci lnej pr ce
Download
1 / 116

- PowerPoint PPT Presentation


 • 469 Views
 • Updated On :

Základy sociálnej práce. Sylabus. 1.Čo všetko je sociálna práca . Rôzne pohľady a definície soc.práce u nás i v zahraničí (americká škola,európska škola) Charakter sociálnej práce. 2. Pomoc a pomáhanie. Čo je pomoc a čo je pomáhanie Vývoj organizovania pomoci Formy pomoci,motívy pomoci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sampson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

1 o v etko je soci lna pr ca l.jpg
1.Čo všetko je sociálna práca

 • Rôzne pohľady a definície soc.práce u nás i v zahraničí (americká škola,európska škola)

 • Charakter sociálnej práce


2 pomoc a pom hanie l.jpg
2. Pomoc a pomáhanie

 • Čo je pomoc a čo je pomáhanie

 • Vývoj organizovania pomoci

 • Formy pomoci,motívy pomoci

 • Členenie pomoci(horizontálne,vertikálne)

 • Typy pomoci


3 soci lna starostlivos a soci lna pomoc l.jpg
3. Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc

 • Vysvetlenie oboch pojmov,delenie soc.pomoci

 • Rôzne pohľady na sociálnu starostlivosť a sociálnu pomoc


4 soci lny pracovn k l.jpg
4. Sociálny pracovník

 • Rôzne definície sociálneho pracovníka

 • Osobnosť sociálneho pracovníka

 • Kompetencie sociálneho pracovníka


5 soci lny klient l.jpg
5. Sociálny klient

 • Kto je sociálny klient

 • Typológia klientov (na základe aktivity, veku, problémovej situácie, správania)


6 vz ah soci lneho pracovn ka s jeho klientom l.jpg
6. Vzťah sociálneho pracovníka s jeho klientom

 • Druhy vzťahov

 • Hranice medzi pomáhajúcim a klientom


7 soci lna diagn za l.jpg
7. Sociálna diagnóza

 • Rôzne chápania pojmu soc.diagnóza

 • Sociálna diagnostika


8 soci lny probl m l.jpg
8. Sociálny problém

 • Čo je sociálny problém

 • Sociálne skupiny problémov

 • Sociálny konflikt


9 soci lna opora l.jpg
9. Sociálna opora

 • Čo rozumieme pod pojmom soc.opora a čo pod pojmom soc.podpora

 • Rôzne formy opory


10 soci lna sie l.jpg
10. Sociálna sieť

 • Čo je sociálna sieť

 • Predpokady pre tvorbu soc. siete


11 soci lna intervencia l.jpg
11. Sociálna intervencia

 • Pojem

 • Poskytovanie intervencie


12 polia soci lnej pr ce l.jpg
12. Polia sociálnej práce

 • Pojem,druhy

 • Vybrané polia soc.práce


13 profesion lne role l.jpg
13. Profesionálne role

 • Pojem rola

 • Role, ktoré soc.pracovník zastáva v praxi


14 rovne soci lnej pr ce l.jpg
14. Úrovne sociálnej práce

 • Rôzne úrovne(mikro,mezo,makroprax)

 • Nová úroveň(globálna alebo metaúroveň)


Tudijn literat ra l.jpg
Študijná literatúra

 • Levická,J.:2005.Základy sociálnej práce. Trnava. ProSocio,2005

 • Levická,J.-Mrázová,A.:Úvod do sociálnej práce.Trnava,FZSP TU,2004

 • Matoušek, O. a kol.:Základy sociální práce. Praha,Portál.2001


1 medzin rodn feder cia soc pracovn kov l.jpg
1.Medzinárodná federácia soc.pracovníkov

 • Sociálna práca podporuje sociálne zmeny orientované na riešenie problémov v medziľudských vzťahoch,pomáha ľuďom zlepšovať svoje životy prostredníctvom pomoci zameranej na rozvoj schopností robiť slobodné rozhodnutia.Opierajúc sa o vedecké poznanie ľudského správania a sociálneho systému zasahuje sociálna práca práve tam,kde prichádza k nezhodám v interakcii ľudí a ich okolia.Základom soc.práce sú princípy ľudských práv a sociálnej starostlivosti.


1 americk n rodn asoci cia soc pracovn kov l.jpg
1.Americká národná asociácia soc.pracovníkov

 • Soc.práca je profesionálna aktivita zameraná na pomáhanie jednotlivcom, skupinám či komunitám zlepšiť alebo obnoviť ich schopnosť soc.fungovania a na tvorbu spoločenských podmienok priaznivých pre tento cieľ.


1 holandsk asoci cia soc pracovn kov l.jpg
1.Holandská asociácia soc.pracovníkov

 • Funkciou soc.pracovníka je pomáhať ľuďom, ktorí sa pokúšajú riešiť a zvládnuť problémy vo fungovaní, v interakciách s ich soc.prostredím.Prostredníctvom svojej pomoci sa soc.pracovník snaží zlepšiť spôsob, ktorým ľudia sociálne fungujú, alebo vzťahy medzi ľuďmi a ich soc.prostredím.


1 tefan strie enec l.jpg
1.Štefan Strieženec

 • Hlavný cieľ soc.práce vidí v tom,že sa optimálnym fungovaním sociálnych inštitúcií zameraných na starostlivosť, zabezpečenie a pomoc jednotlivcom,skupinám alebo komunitám.


1 a salomonov l.jpg
1.A. Salomonová

 • Vznik a nárast soc.problémov v spoločnosti je priamo úmerný vedecko-technickému rozvoju spoločnosti,kt.ovplyvňuje aj nároky kladené na jednotlivca spoločnosťou.

 • Za cieľ starostlivosti považuje rozvoj celej osobnosti a to buď prispôsobením sa človeka k okoliu alebo prispôsobením okolia požiadavkám a schopnostiam hendikepovaného.


1 sp vo svete l.jpg
1.SP vo svete

 • Soc.práca je vo svete v súčasnosti vnímaná ako multidiscipli.vedná oblasť,kt. disponuje špeciálnymi metódami práce a teoreticky je zameraná na oblasť soc.starostlivosti o jednotlivca,skup.,komunitu ako aj na prípravu odborníkov do tejto oblasti.

 • Je to tiež praktická činnosť,kt.je zameraná na predchádzanie,úpravu,riešenie problémov jednotl.,skup.,komun.za pomoci soc.pracov.


1 sp v na ich podmienkach l.jpg
1.SP v našich podmienkach

 • Je vnímaná ako činnosť orientovaná na získavanie a spracovanie informácií o príčinách vzniku hmotnej a sociálnej núdze, ako aj o potrebe poskytovania sociálnej pomoci,o voľbe adekvátnej formy soc.pomoci a sledovania jej účinnosti.


1 americk kola l.jpg
1.Americká škola

 • Konkrétnosť

 • Dôraz na význam rodiny

 • Využívať všetky zdroje v prospech klienta

 • Osobný kontakt

 • Špeciálna príprava odborníkov

 • Pomoc k svojpomoci


1 franc zska kola l.jpg
1.Francúzska škola

 • Zdôrazňuje význam hodnoty.Napr.pomoc blížnemu v núdzi-hodnota kresťanstva.

 • Z tejto požiadavky sa vyvinula celá západná SP.


1 americk a eur pska kola sp l.jpg
1.Americká a európska škola SP

 • Charakterizujú SP takto:je to dynamický a dlhodobý proces,kt.môže byť občas aj provizórny , ideologický aspekt SP je nesporný

 • Niektoré európske školy SP zdôrazňujú význam rodiny pri riešení sociálnych kolízií.


1 vo v eobecnosti je sp charakteristick l.jpg
1.Vo všeobecnosti je SP charakteristická:

 • Verejný charakter

 • Inštitucionálnu formu

 • Preventívny charakter

 • Pluralitu zdrojov

 • Úzky vzťah medzi teóriou a praxou

 • Subjektívny charakter

 • Premenlivý charakter


2 pomoc a pom hanie28 l.jpg
2.Pomoc a pomáhanie

 • Pomáhanie-životne a prirodzene nevyhnutnou kategóriou ľudstva a ľudí

 • Stredovek-spontánna a osobná pomoc(almužny)

  -organizovaná(starí ľudia,siroty,)

  Špitály-prvé organizované inštitúcie

  -zriaďovateľ cirkev zo začiatku,neskôr mestská vrchnosť


2 pomoc a pom hanie29 l.jpg
2.Pomoc a pomáhanie

 • Vstredoveku soc.starostlivosť poskytujú:

  -kostoly

  -kláštory

  -rády(rád nemeckých rytierov,...)

  -zámožný jednotlivci

  Nielen cirkev ale aj viacerí myslitelia sa snažili vytvoriť „model“,kt. by zabezpečil zlepšenie situácie obyvateľstva.


2 pomoc a pom hanie30 l.jpg
2.Pomoc a pomáhanie

 • Spolu s pravidlami upravujúcimi profes.poskytovanie pomoci sa utvárajú aj pravidlá nároku upravujúce“práva na pomoc“.Pomoc sa tak stáva soc. Kategóriou,niečím reálne existujúcim. Tento vývoj sa završuje v legislatívne stanovených formách pomoci.


2 pomoc a pom hanie31 l.jpg
2.Pomoc a pomáhanie

 • Z historického hľadiska je poskytovanie pomoci možné rozdeliť na:

  -individuálnu,dobrovoľnú pomoc poskytovanú súkromnými osobami-aktuálna pomoc

  -sociálnu politiku reprezentovanú štátom, a je určená právom a peniazmi-preventívny charakter

  -služby orientované na človeka,kt.sú reprezentované SP,zdravotnou starostlivosťou a vzdelávaním-najzákladnejšia starostlivosť


2 pomoc a pom hanie32 l.jpg
2.Pomoc a pomáhanie

 • Starostlivosť je prirodzenou súčasťou pomoci.

  Starostlivosť na tej najzákladnejšej úrovni je ochranou života.Zároveň je ale niečím viac než zachovaním holej existencie-je to podpora dôstojného života.Starostlivosť úzko súvisí s kvalitou života.Táto starostlivosť nie je realizovateľná bez solidarity.


2 pomoc a pom hanie33 l.jpg
2.Pomoc a pomáhanie

 • Starostlivosť-priateľská aktivita zameraná na druhého človeka a to na tie stránky jeho existencie nad ktorými ľudia nemajú žiadnu moc-zraniteľnosť,závislosť, krehkosť a smrteľnosť.

 • Človek sa už oddávna ocital v situáciách,kt. nebol schopný vyriešiť sám, ale potreboval pomoc iných.


2 pomoc a pom hanie34 l.jpg
2.Pomoc a pomáhanie

 • Štyri základné motívy pomoci:

  -súcit-snaha zmierniť utrpenie iných

  -solidarita-predstava, že aj my niekedy budeme potrebovať pomoc

  -láska k blížnemu-základný morálny princíp

  -ľudská dôstojnosť-chrániť nie len svoju dôstojnosť, ale aj druhých


2 pomoc a pom hanie35 l.jpg
2.Pomoc a pomáhanie

 • Z hľadiska zamerania môžme pomoc deliť:

  -horizontálne a vertikálne

  Horizontálne:zdravotná oblasť,hospodársko materiálna, psychologická(psychoterapia) sociálna(poradenstvo)

  Vertikálne:jednotlivcom, rodinám, skupinám, spoločnosti(soc.právna ochrana),globálnemu spoločenstvu(3svet)


2 pomoc a pom anie l.jpg
2.Pomoc a pomáanie

 • Kontrola –je nevyhnutná,účelná a potrebná.Je to pozitívna aktivita prostredíctvom ktorej sa spoločnosť dozvedá, či všetci členovia si plnia svoje povinnosti,či dodržiavajú oficiálne akceptované sociálne normy,...


2 pomoc a pom hanie37 l.jpg
2.Pomoc a pomáhanie

 • V praxi môžme v rámci profesionálneho konania sociálneho pracovníka rozlíšiť osem spôsobov práce s klientom z kt.prvé 4 sú kontrolné:objasňovaie,presvedčovanie, dozor, opatrovanie.Ostatné 4 priraďujeme k činnostiam vychádzajúcich z princípu pomoci:sprevádzanie,vzdelávanie,poradenstvo,terapia


3 soci lna starostlivos a soci lna pomoc38 l.jpg
3.Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc

 • Oba pojmy sú vyjadrením určitého vzťahu,vznikajúceho medzi dvomi aktérmi, jeden podáva pomoc,starostlivosť druhý prijíma.

 • Tento vzťah vzniká z potreby jedného z aktérov nachádzajúceho sa v situácii, v kt. potrebuje iného človeka.

 • Ten kto dáva podporu je charakterist: profesionalita,psychická a fyzická vybavenosť, profesionálne kompetencie kt.oprávňujú poskytovať túto podporu


3 soci lna starostlivos l.jpg
3.Sociálna starostlivosť

 • Dominantné postavenie aktéra podporu podávajúceho,kt.miera zaangažovanosti na riešení problémovej situácie môže prevýšiť zaangažovanie klienta. Soc.pracovník rozhoduje o výbere foriem soc.staros.,o miere poskytnutia,dĺžke trvania soc.starostlivosti.


3 soci lna starostlivos40 l.jpg
3.Sociálna starostlivosť

 • Klient kt.starostlivosť prijíma je vnímaný ako ten, kt. nedokáže, nevládze nie je schopný hľadať a nachádzať riešenia vlastných problémov.Klient vystupuje ako odkázaný na starostlivosť odborníka, čím sa zdôrazňuje jeho pasivita.


3 soci lna starostlivos41 l.jpg
3.Sociálna starostlivosť

 • Podľa A.Salomonovej je úlohou soc.starostlivosti:

  -Podporovať a rozvíjať u človeka schopnosti, kt.disponuje

  -Zachovať a chrániť tieto schopnosti. Predchádzať a zabraňovať poškodeniu záujmov človeka.

  -Obnoviť stratené schopnosti,reparovať a vyrovnávať poškodenia,pokiaľ to nie je možné tak aspoň chrániť bezmocných ľudí


3 soci lna starostlivos42 l.jpg
3. Sociálna starostlivosť

 • Vystupuje ako širší pojem, pričom zahŕňa v sebe aj obsah pojmu sociálna pomoc.

  A. Salomonová pod pojmom soc.starost. rozumie:plánovanú podporu blahobytu u skupín obyvateľstva namierenú na tie potreby, kt.si nie sú jednotlivci schopní uspokojiť ekonomickou cestou, a o kt. sa nedokážu postarať rodiny alebo štát pomocou všeobecných verejných služieb.


3 soci lna starostlivos43 l.jpg
3.Sociálna starostlivosť

 • Cieľom soc.starost.je max.rozvoj celej osobnosti vedomým prispôsobením sa človeka jeho okoliu alebo prispôsobením okolia osobitným požiadavkám a schopnostiam hendicapovaného človeka.


3 soci lna pomoc l.jpg
3. Sociálna pomoc

 • Pomáhajúci,čiže aktér pomoci vystupuje v partnerskej rovine,navrhuje, doporučuje, spolupôsobí pri realizácii optimálnej formy pomoci.

 • Prijímateľ pomoci je aktívnym článkom, rozhoduje o tom v čom chce pomôcť, akú formu pomoci potrebuje, volí si pomáhajúcu osobu.


3 soci lna pomoc45 l.jpg
3.Sociálna pomoc

 • V našich podmienkach sa pojem soc. pomoc chápe ako užšia forma štátom garantovanej starostlivosti o občana v sociálnej oblasti,kt.v zmysle zákona 195/98 Z.z o sociálnej pomoci ako:

  a)soc.prevencia,soc.poradenstvo,soc.služby

  b)riešenie hmotnej alebo soc.núdze,vrátane soc.núdze ZŤP, v dôsledku kt.si občan sám,alebo ani s pomocou rodiny nedokáže zabezpečiť základné životné podmienky. Zákon presne stanovuje čo sú základné životné podmienky.Jedno teplé jedlo denne,nevyhnutné ošatenie a prístrešie.


3 soci lna pomoc46 l.jpg
3. Sociálna pomoc

 • Podľa Strieženca sociálnu pomoc môžeme označiť ako súbor činností, ktoré občanovi pomáhajú zabezpečiť základné životné podmienky, nadobudnúť sociálnu stabilitu a obnoviť sociálnu nezávislosť a sociálnu suverenitu.


3 soci lna pomoc47 l.jpg
3. Sociálna pomoc

 • Schilling delí soc.pomoc na tri úrovne:

  1.Primárna pomoc-slúži rozvoju osobnosti, celkovému vývoju ľudí,preventívna pomoc

  2.Sekundárna pomoc-aktuálna pomoc, riešenie a zvládanie vzniklých problémov

  3.Terciárna pomoc-dodatočná pomoc, vzniknuté situácie nie je možné riešiť bez cudzej pomoci


3 soci lna pomoc48 l.jpg
3.Sociálna pomoc

 • Sociálnu pomoc môžeme teda chápať ako štátom organizované, garantované, či poskytované formy sociálnej starostlivosti a to vrátane štátom vytváraných podmienok pre realizáciu týchto činností v rámci neštátneho sektoru.


4 soci lny pracovn k49 l.jpg
4. Sociálny pracovník

 • Chytil(2002):Sociálny pracovník rieši sociálne problémy,sprostredkuje pomoc pri riešení soc.problémoch, snaží sa zabrániť ich vzniku alebo vyhroteniu.

 • Žilová(2000)Soc.prac.pomáha jednotlivcovi vytvárať si rovnováhu medzi možnosťami a požiadavkami soc.prostred. a vlastnými potrebami a schopnosťami,


4 soci lny pracovn k50 l.jpg
4. Sociálny pracovník

 • nabádať k správnym postojom k životu a k spoločensky vhodným spôsobom správania,

 • učiť jednotlivcov rozvíjať a zlepšovať ich schopnosť riešiť problémy,

 • vychovávať jednotlivcov k pocitu zodpovednosti za vlastnú sociálnu situáciu


4 soci lny pracovn k51 l.jpg
4. Sociálny pracovník

 • Medzinárodná federácia soc.pracovníkov stanovila podmienky podmieňujúce výkon profesie soc.práca:

 • Ukončené minimálne 3 ročné pomaturitné vzdelanie v oblasti SP(u nás dosiahol titl.BC)alebo má ukončené Mgr.vzdelanie v oblasti SP

 • Má záujem o celoživotné permanentné vzdelávanie

 • Má minimálny vek 21rokov

 • Spĺňa osobitné požiadavky-morálna bezúhonnosť, mlčanlivosť,...

 • Disponuje požadovanou úrovňou všeobecných a odborných vedomostí,soc.zručností


4 soci lny pracovn k52 l.jpg
4.Sociálny pracovník

 • Predstavy o tom aká má byť osobnosť soc. pracovníka sú obsiahnuté v Etickom kódexe soc. pracovníka,kt. obsahuje nasledovné požiadavky:spravodlivosť, zodpovednosť, morálna bezúhonnosť, dôveryhodnosť, úcta a slušnosť, zdvorilosť, rešpektovanie súkromia,...


4 soci lny pracovn k53 l.jpg
4. Sociálny pracovník

Profesionálne kompetencie:

Schopnosť sebainštrumentalizácie-schopnosť využívať sám seba ako pracovný nástroj,využiť všetky vedomosti a zručnosti v prospech klienta, vyjadrovať city, postoje, udržať si nadhľad nad problémom, mať pod kontrolou svoje vlastné konanie, nenechať sa ovplyvňovať citovo,prejaviť pochopenie,schopnosť tolerancie k činom ktoré by som sám nikdy neakceptoval,..


4 soci lny pracovn k54 l.jpg
4. Sociálny pracovník

 • Schopnosť komunikovať a kooperovať

 • Iniciovať klienta k spolupráci

 • Podporovať klienta a viesť ho k samostatnosti

 • Zasahovať a poskytovať služby


4 soci lny pracovn k55 l.jpg
4. Sociálny pracovník

 • Za profesionálne kompetentného pokladáme soc. pracov.vtedy, keď je schopný optimálnym, vhodným spôsobom dosahovať vytýčené ciele. Predpokladom je dobré ovládanie nástrojov, teda metód a techník soc.práce, v súvislosti s tým hovoríme o Nástrojovej kompetencii sociálneho pracovníka.


4 soci lny pracovn k56 l.jpg
4. Sociálny pracovník

 • Ak sa učí zachytiť a porozumieť procesu myslenia a emočným stavom klienta hovoríme o tzv.Reflexívnej kompetencii.

 • Schopnosti porozumieť vzniku a vývoju určitých soc. situácií klienta, kt. v prítomnej realite spôsobujú vznik problému klienta hovoríme o Sociálnej kompetencii.


4 soci lny pracovn k57 l.jpg
4. Sociálny pracovník

 • Profesionálnu kompetenciu dosiahne soc. prac.až vtedy, keď dokáže spájať nástrojovú,sociálnu a reflexívnu kompetenciu.

 • Základom na dosiahnutie a udržanie týchto kompetencií je aktívna orientácia a vlastný odborový rast.


5 soci lny klient58 l.jpg
5. Sociálny klient

 • Je jedinec, kt.sa ocitol v preňho neriešitelnej situácii a z toho dôvodu prichádza požiadať soc.pracovníka o niektorú formu pomoci.

 • Pre klienta je charakteristické:

  -negatívne hodnotenie problémovej situácie

  -momentálna neschopnosť nájsť riešenie

  -aktívny prístup orientovaný na hľadanie riešenia

  -dobrovoľná spolupráca so soc. pracovníkom


5 soci lny klient59 l.jpg
5. Sociálny klient

 • Pojem sociálny klient nepoužívame len na označenie jednotlivca, ale aj na pomenovanie skupinových klientov:rodina, skupina, komunita , spoločnosť.


5 typol gia klientov l.jpg
5.Typológia klientov

 • Na základe aktivity klienta

 • Na základe veku klienta

 • Na základe správania sa klienta

 • Na základe problémovej situácie klienta


5 na z klade aktivity klienta l.jpg
5.Na základe aktivity klienta

 • DOBROVOĽNÝ klient-vyhľadá soc.prac. Dobrovoľne na základe vlastnej iniciatívy. Je rozhodnutý pracovať na zmene.

 • KLIENT-ODBERATEĽ si je vedomý v akej situácii sa nachádza, ale za soc.pracov. prichádza s cieľom ,aby prostredníctvom neho získal niektorú službu, dávku,..On je vlastne pasívny konzument


5 na z klade aktivity klienta62 l.jpg
5.Na základe aktivity klienta

 • NEDOBROVOĽNÝ klient-neprichádza na základe vlastnej vôle, ale z rozhodnutia tretej osoby, alebo inštitúcie. Návšteva soc.pracov.mu bola prikázaná.


5 na z klade veku klienta l.jpg
5.Na základe veku klienta

 • Detský klient

 • Mládež

 • Dospelý klient v produktívnom veku

 • Klient vo vyššom veku


5 na z klade veku klienta64 l.jpg
5.Na základe veku klienta

DETSKÝ klient

-vzťahuje sa na dieťa do 15 rokov

Treba mať na zreteli, nie je spôsobilí na právne úkony,jednou z prvých úloch stanoviť osobu,kt. bude konať v jeho mene a v jeho záujme.

Rešpektovať úroveň jeho psychickej zrelosti, s tým súvisí aj komunikácia


5 na z klade veku klienta65 l.jpg
5. Na základe veku klienta

 • MLÁDEŽ

  Vek 15-20rokov, z pohľadu praxe najrizikovejšia skupina,dostatočne dospelí aby vystupovali vo svojom mene, ale málo zrelí, aby vedeli adekvátne zhodnotiť situáciu v ktorej sa nachádzajú. Mnoho ráz sa usilujú zvládať svoje problémy sami, bez cudzej pomoci,o pomoc žiadajú až keď je situácia kritická.


5 na z klade veku l.jpg
5. Na základe veku

DOSPELÝ klient

Zdanlivo najlepší klient pre spoluprácu, z psychologického hladiska zrelá osobnosť. On si však uvedomuje aký to má dosah napr. na rodinu-čo ho môže motivovať ale aj zastaviť.


5 na z klade veku klienta67 l.jpg
5. Na základe veku klienta

 • KLIENT VYŠŠIEHO VEKU

  Tak ako pri detskom klientovi venovať pozornosť komunikácii,môžu byť poruchy sluchu, ťažšia koncentrovanosť,používať jednoduché termíny,nechať dostatok času na premyslenie odpovedí,..


5 na z klade spr vania sa klienta l.jpg
5. Na základe správania sa klienta

 • Spolupracujúci klient

 • Nespolupracujúci klient

 • Rizikový klient

 • Mlčanlivý klient

 • Klient v odpore

 • Manipulatívny klient

 • Agresívny klient


5 na z klade spr vania l.jpg
5. Na základe správania

 • Rizikový klient

  Hlavná zásada snažiť sa o minimalizáciu rizika.Potrebné informovať kolegov, ísť do terénu vo dvojici.


5 na z klade spr vania70 l.jpg
5. Na základe správania

MANIPULATÍVNY klient

Nemá záujem o spoluprácu, chce získať nejaké výhody, navodzuje rodinnú atmosféru, chce získať pre seba výnimky, je veľmi vhodné aby sme mali pri práci svedka,..


5 na z klade spr vania71 l.jpg
5. Na základe správania

AGRESÍVNY klient

-verbálna agresivita

-fyzická agresivita

Potrebná osobná odvaha, odborná príprava na zvládanie konfliktov,

Zachovať pokoj,vecná argumentácia, nereagovať nervozitou, nezastrašovať, ..


5 na z klade spr vania72 l.jpg
5. Na základe správania

MLČANLIVÝ klient

Nekomunikatívny,alebo jednoslabičné odpovede,niekedy slabšia slovná zásoba,nízka sebadôvera, prílišný rešpekt pred soc.pracovníkom


5 na z klade spr vania73 l.jpg
5. Na základe správania

KLIENT V ODPORE

Odmieta spoluprácu,neguje soc.pracovníka, nerešpektuje odporúčania práve naopak,

Hlavnými príčinami:predchádzajúce negatívne skúsenosti,nedôvera nájsť riešenie,nepripravenosť niesť zodpovednosť

Kedy?strata blízkej osoby, nespravodlivé odsúdenie,závažná choroba,...


5 na z klade spr vania74 l.jpg
5. Na základe správania

APATICKÝ klient

Rezignoval nájsť riešenie sám alebo za pomoci odborníka,stráca záujem o hľadanie riešenia,pri komunikácii soc. pracovníkom všetko odsúhlasí ale nie je to schopný previesť


5 na z klade probl movej situ cie l.jpg
5. Na základe problémovej situácie

KLIENT bezdomovec

ZáVISLý KLIENT

NEZAMESTNANý KLIENT

KLIENT SO ZDRAVOTNýM POSTIHNUTíM

KLIENT PáCHAJúCI TRESTNú čINNOSŤ


6 vz ah soci lneho pracovn ka s jeho klientom76 l.jpg
6. Vzťah sociálneho pracovníka s jeho klientom

 • Podľa toho, čo vo vzťahu soc. pracovník –klient prevláda môžeme rozlišovať niekoľko druhov vzťahov:

  -vzťah založený na partnerskom prístupe

  -vzťah založený na expertnom prístupe( nadradený vzťah, soc.prac. sa chápe ako expert)

  -vzťah založený na praktickom prístupe(verí svojim osobným skúsenostiam, nedôveruje teórii)


6 vz ah soci lneho pracovn ka s jeho klientom77 l.jpg
6. Vzťah sociálneho pracovníka s jeho klientom

 • Z hladiska potrieb klienta sociálna práca pokladá za optimálny partnerský vzťah, ktorého vonkajšie znaky sú:formálnosť,trvanie v čase na to vymedzenom,realizácia prostredníctvom niekoľkých stretnutí,zameranie na cieľ, ukončenie vzťahu po splnení cieľa ale aj v prípade nenaplnenia


6 vz ah soci lneho pracovn ka s jeho klientom78 l.jpg
6.Vzťah sociálneho pracovníka s jeho klientom

 • Vnútorné znaky:zachovanie podstaty vzťahu(soc.pracov.je pomáhajúci, usmerňujúci)

  Rovnosť-partnerstvo, kt spočíva:v rešpektovaní klienta, názorov, rozhodnutí, vedenie klienta k svojpomoci, komplexný prístup,rešpektovanie všetkých klientových práv


6 hranice medzi pom haj cim a klientom l.jpg
6.Hranice medzi pomáhajúcim a klientom

 • Nadmerná pomoc-snažíme sa urobiť všetko, len aby klient musel robiť čo najmenej,čím sa však berie adresátovi možnosť osobného vyrovnania sa so záťažou situáciou.

 • Obetovanie sa pre klienta-soc.prac.sa správa ku klientovi ako k osobe neschopnej vlastnej autonómie,osobe závislej na starostlivosti soc.pracov.


6 hranice medzi pom haj cim a klientom80 l.jpg
6.Hranice medzi pomáhajúcim a klientom

 • Splývanie-keď soc.pracov. začne problémy klienta vnímať ako svoje vlastné.

  Býva to založené väčšinou na súcite.Je veľmi dôležité rozlišovať medzi súcitom a empatiou.Pri empatii si dokážeme predstaviť a precítiť čo klient prežíva,ale zostávame sami sebou.

  Pri súcite sa s klientom stotožníme.


6 hranice medzi pom haj cim a klientom81 l.jpg
6.Hranice medzi pomáhajúcim a klientom

 • Nepriepustnosť hraníc-u soc.pracov. Vzniká, keď chce ochrániť seba samého pred depresiami,...

  Prejavuje sa chladným prístupom, odstupom, na okolie môže pôsobiť ako prejav silnej osobnosti, ale v skutočnosti ide iba o snahu zakryť vlastnú citlivosť a zraniteľnosť.


7 soci lna diagn za82 l.jpg
7. Sociálna diagnóza

 • Termíny u nás zaviedla Krakešová – Došková

 • Pod sociálnou diagnózou rozumie Richmondova snahu o pokiaľ možno exaktnú definíciu nielen osobnosti človeka, kt. potrebuje pomoc, ale i jeho sociálnej situácie, v kt. sa nachádza.Osobnosť človeka sa v chápe v sociologickom zmysle slova,čiže súčasťou osobnosti sú vzťahy jednotlivca k okoliu, alebo závislosť jednotlivca na okolí alebo okolia na jedincovi.


7 soci lna diagn za83 l.jpg
7. Sociálna diagnóza

 • Richmondova hovorí o dvoch typoch sociálnej diagnózy:

 • Širšie a užšie chápanie soc.diagnózy.

 • Širšie znamená, že soc.pracov.dospel k záverom prostredníctvom nasledovných krokov:1.vyšetril okolnosti sociálneho problému-zozbieral materiály,informácie

  2.Roztriedil a posúdil zozbierané informácie

  3.Urobil výklad problému a definoval soc. obtiaže


7 soci lna diagn za84 l.jpg
7.Sociálna diagnóza

 • Užšie chápanie soc.diagnózy sa orientuje na tretí bod- výklad a definovanie problému.Podľa Richmondovej je možné dospieť k správnemu poznaniu prostredníctvom diagnosticko-metodického postupu, kt. v sebe zahŕňa:

  1.Úplný rozhovor

  2.Šetrenie u najbližších členov rodiny

  3.Vyhľadanie ďalších prameňov k dokonalejšiemu poznaniu klienta a jeho situácie


7 soci lna diagnostika l.jpg
7. Sociálna diagnostika

 • Rozumieme ucelený systém metód a postupov zameraných na získavanie a vyhodnocovanie info o klientovi s cieľom odhaliť príčiny, pre kt. sa ocitol v sociálnej kolízii, ako aj faktory, kt. spôsobili,že túto soc.kolíziu klient nevie riešiť samostatne s využitím vlastných zdrojov.


7 hlavn cie soc diagnostiky l.jpg
7.Hlavný cieľ soc. diagnostiky

 • Nie je produkt-soc.diagnóza,kt.pôsobí ako triedič klientov do určitých skupín-alkoholik,bezdomovec,...ale vlastne stanovenie adekvátnych foriem pomoci ako aj miery pomoci ktorá mu má byť poskytnutá.


8 soci lny probl m87 l.jpg
8. Sociálny problém

 • Je chápaný ako spoločensky uznaná, alebo spoločnosťou vnímaná, záťažová situácia, kt.konkrétna spoločnosť označuje za obtiažnu, nežiadúcu.

 • Staub-Bernasconi definuje soc.problém ako kvalitatívny aj kvantitatívny deficit prípadne nadbytok vo vybavení primárne individua,sekundárne soc. systémov ako je napr. rodina


8 soci lny probl m88 l.jpg
8.Sociálny problém

 • Schiling hovorí o 4 deficitoch:

  -nesplnenie základných požiadaviek a želaní,spôsobených nedostatočnou výbavou človeka pri súčasnej nadmernej výbave iných ľudí alebo skupín

  -prekážajúce mocenské vzťahy

  -asymetrické príjmy a výdaje a tým aj výmenné vzťahy

  -eticko-morálne dilemy,práva a povinnosti voči samým sebe a ostatným členom spoločnosti


8 soci lny konflikt l.jpg
8.Sociálny konflikt

 • Na soc.konflikt môžeme pozerať ako na určité „protirečenia“ kt. vznikajú medzi dvoma alebo viacerými soc. subjektami.

  Sociálnym konfliktom sa tak stávajú strety,vzťahy v spoločnosti, ktoré v sebe obsahujú rozpor v cieľoch.Napr. generačný konflikt,babka -vnučka


9 soci lna opora90 l.jpg
9.Sociálna opora

 • Menej používaný termín, väčšinou vnímaná ako morálna podpora okolia,alebo konkrétna materiálna pomoc.

  Soc.opora môže byť poskytovaná rôznymi formami:

  -emočná soc.opora-citová podpora,založená na empatii,povzbudzovaní,..

  -informačná opora-informácie

  -inštrumentálna alebo vecná-materiálna pomoc


9 soci lna podpora l.jpg
9.Sociálna podpora

 • Poskytovanie finančnej pomoci,napr. dávky v sociálnej núdzi,sociálna pôžička,príspevok na kompenzáciu.


10 soci lna sie92 l.jpg
10.Sociálna sieť

 • Ľudská spoločnosť pretrváva vďaka rôznym druhom vnútorných väzieb:

  -na základe rodinnej príslušnosti,bez možnosti výberu

  -na základe osobného výberu(kamaráti, manželia)

  -na základe rozhodnutia tretej osoby(prac. skupiny,)

  -náhodne(cesta električkou,..)


10 soci lna sie93 l.jpg
10.Sociálna sieť

 • Popri osobnej sieti založenej na neformálych vzťahoch, existuje tiež formálna soc.sieť,respek.systém soc.sietí,kt. je tvorený:

  -inštitúciami

  -organizáciami

  -nadáciami

  -obč.združeniami


10 soci lna sie94 l.jpg
10.Sociálna sieť

 • Sociálna sieť to sú vlastne na sebe navzájom nezávisle existujúci poskytovatelia rôznych foriem soc. služieb pôsobiacich v určitej lokalite.Hovoríme o lokálnej alebo komunitnej,či verejnej socialnej sieti.


10 soci lna sie95 l.jpg
10.Sociálna sieť

 • Prax ukazuje,že najlepšie fungujúcimi sú práve komunitné soc.siete budované pre lokálne potreby.Ide o siete vytvorené v konkrétnom sociálnom prostredí,s dobrou znalosťou miestnych podmienok, problémov.


10 soci lna sie dobre funguj ca l.jpg
10.Sociálna sieť-dobre fungujúca

 • Adresná-poskytuje a ponúka tie služby, kt. sú potrebné

 • Dostupná-že je v mieste bydliska,alebo v blízkej vzdialenosti

 • Akceptovaná-prostredie,kde je vybudovaná ju chápe ako potrebnú

 • Stabilná-služby poskytuje trvalo

 • Flexibilná-pružne reaguje na potreby komunity

 • Známa-vedia o nej klienti


11 soci lna intervencia97 l.jpg
11.Sociálna intervencia

 • Sociálna intervencia sa používa na označenie zámerného zasahovania do spôsobov konania jednotlivcov, skupín či inštitúcií, do ich životných a pracovných podmienok,do štruktúry vzťahov a pod...

  So sociálnou intervenciou v jej dnešnom význame(ako uvádza von Kardov)sa môžeme stretnúť už v období osvietenectva, teda keď sa začína budovať novo chápaná veda o štáte. Ide napr.o obdobie kedy sa štát snaží riešiť demogr.problémy,starostlivosť o chudobných,..


11 soci lna intervencia98 l.jpg
11.Sociálna intervencia

 • V 19.st. už nachádzame v jednotlivých štátoch praktické postupy využívané pri riešení sociálnych procesov.V tomto období sa používa pojem sociálno-politická intervencia.

  Sociálno-politická intervencia v tomto období zaujala rolu sprostredkovateľa, nachádzajúceho sa medzi občanmi a štátom.Na základe SI dochádza k teoretickému aj praktickému riešeniu otázok:


11 soci lna intervencia99 l.jpg
11.Sociálna intervencia

-akými procesmi má štát regulovať dianie v spoločnosti

-stanovenie rozsahu udalostí (choroba,staroba,nezamestnanosť) na kt. sa má soc.-politická intervencia viazať

-stanovenie stavu vyžadujúceho si soc.-polit. intervenciu


11 soci lna intervencia100 l.jpg
11.Sociálna intervencia

 • Dnes sa pojem soc.-polit. intervencia používa zriedka.Odborníci sa zhodujú, že pri poskytovaní intervencie je potrebné:

  -rešpektovať právo jednotlivca na určenie hraníc intervencie

  -dodržiavať ochranu sociálnej, psychickej, fyzickej integrity klienta a to aj práva na odmietnutie pomoci

  -musí byť realizovaná pre klienta zrozumiteľným spôsobom


11 soci lna intervencia101 l.jpg
11.Sociálna intervencia

-rešpektovať právo klienta nahliadnuť do vlastného spisu

-max.miera dodržania dobrovoľnosti

-poskytnúť max.priestor na prevzatie vlastnej zodpovednosti, rozhodovania, riešenia vlastnej situácie


12 polia soci lnej pr ce102 l.jpg
12.Polia sociálnej práce

 • Soc.pole je prostredie,v ktorom pôsobí soc.pracovník.

  Strieženec hovorí:Pole-je termín používaný vo význame priestoru,plochy,územia,ako sily dávajúce vymedzenému priestoru dynamickú štruktúru.Pomocou pojmu pole sa charakterizuje správanie subjektu v určitej konkrétnej soc.situácii(tu a teraz), súhrn jeho aktuálnych pohnútok jeho aktivity.


12 polia soci lnej pr ce103 l.jpg
12.Polia sociálnej práce

 • Jednotlivé oblasti soc.práce môžeme chápať aj ako praktické polia soc.práce.

  -SPkuratívna

  -SPterapeutická

  -SPporadenská

  -SPpreventívna

  -SPrehabilitačná

  -SPresocializačná


12 vybran polia soci lnej pr ce l.jpg
12.Vybrané polia sociálnej práce

 • Chudoba

 • Rodina

 • Sociálna práca kuratívna

 • Choroba a zdravotné postihnutie


12 vybran polia soci lnej pr ce105 l.jpg
12.Vybrané polia sociálnej práce

 • KURATÍVNA SOC.PRÁCA

  Kriminalita,delikvencia, suicídne správanie, prostitúcia,závislosti,..-sociálno-patologické javy.

  Zmena takéhoto správania, jeho úplné odstránenie,alebo aspoň minimalizáia a nahradenie novým spoločnosťou akceptovaným správaním sa realizuje kuratívnou soc.prácou.


12 kurat vna soc pr ca sa orientuje l.jpg
12.Kuratívna soc.práca sa orientuje:

 • Na občanov prepustených z VTOS

 • Občanom ,kt. bol trest podmienečne odložený

 • Občanom,kt.bol uložený alternatívny trest

 • Jedincov prepustených zo zariadení na liečbu závislostí

 • Jedincov žijúcich nedôstojným spôsobom života(ludia bez domova).....


12 soci lna pr ca kurat vna l.jpg
12.Sociálna práca kuratívna

 • Súhrnne sa klientela, na kt.sa orientuje kuratívna soc.práca označuje ako spoločensky neprispôsobivé osoby.

 • Inštitúcie s kt. Kurátori spolupracujú:

  -súdy,polícia,resocializačné zariadenia, krízové centrá, azylové domy,nápravno.výchovné ústavy,..


13 profesion lne role108 l.jpg
13.Profesionálne role

 • Rola je chápaná vo všeobecnosti ako očakávaný spôsob správania sa viazaný na určitý spoločenský status.

 • V SP sa s problematikou rolí stretávame v dvoch základných rovinách:

  a)Profesionálna rola,rola kt.hrá soc.pracov.

  b)Klientská rola


13 role kt zast vaj soc pracovn ci pod a austina smitha koppa l.jpg
13.Role,kt.zastávajú soc.pracovníci podľa Austina, Smitha, Koppa

1.Sprostredkovanie a spájanie-reťazenie

služieb-cieľ dostať klienta do kontaktu s existujúcimi službami

2.advokácia-presadzovanie práv klienta

3.Posudzovanie statusu klienta-posúdenie problémov,stanovenie ich charakteru, rozsahu, naliehavosti

4.Posudzovanie zdrojov-posúdenie podmienok v akých sa klient nachádza, aké sú zdroje kt. Má k dispozícii


13 role kt zast va soc prac pod a austina smitha koppa l.jpg
13.Role kt.zastáva soc.prac.podľa Austina, Smitha, Koppa Smitha, Koppa

5.Plánovanie služieb-navrhuje,modifikuje, plán služieb

6.Poradenstvo a riešenie problémov-radí s cieľom pomôcť klientovi získať nadhľad nad problémom, redukovať napätie, prispieť k riešeniu

7.učenie-rozvíjať zručnosti klienta

8.Prípadový manažment/koordinácia prípadu-soc.pracov.vedie záznami o práci s klientom


13 role kt zast va soc prac pod a austina smitha koppa111 l.jpg
13.Role kt.zastáva soc.prac.podľa Austina, Smitha , Koppa Smitha, Koppa

9.Formálna terapeutická intervencia-podľa štandardných akceptovaných terapeutických postupov sa usiluje poskytnúť profesionálnu pomoc

10.dokumentácia-záznam práce postupov, do štandardných formulárov inštitúcie poskytujúcej služby

11.Sebahodnotenie a ďalší rozvoj- cieľom stanoviť adekvátnosť vlastného výkonu, vyhľadať radu a konzultovať(supervízia)


14 rovne soci lnej pr ce112 l.jpg
14.Úrovne sociálnej práce Smitha, Koppa

 • Mikroprax-v SP sa tak označuje práca s jednotlivcom, pre kt. je charakteristické, že sa realizuje prostredníctvom osobného kontaktu.

 • Soc.pracovník kompetencie:

  -schopnosť optimálnej komunikácie

  -empatia

  -otvorenosť

  -vedieť budovať profesionálny vzťah

  -schopnosť akceptovať klienta

  -partnerský prístup


14 rovne soci lnej pr ce113 l.jpg
14.Úrovne sociálnej práce Smitha, Koppa

 • Mezoprax-soc.práca s rodinou alebo malou skupinou

  Pre prácu so skupinou je dôležité:

  -poznať a rozumieť dynamike skupiny

  -vedieť vytvárať pozitívne vzťahy v skupine

  -zapájať všetkých členov skupiny

  -smerovať skupinu k plánovanej zmene

  -vedieť využívať prirodzené zdroje jednotlivých členov v skupine pre prácu v skupine

  -vedieť vytyčovať ciele v skupine


14 rovne soci lnej pr ce114 l.jpg
14.Úrovne sociálnej práce Smitha, Koppa

 • Soc.pracovník v skupine disponuje:

  -flexibilita

  -disciplína

  -citová otvorenosť

  -spontánnosť

  -akceptácia

  -spravodlivosť


14 rovne soci lnej pr ce115 l.jpg
14.Úrovne sociálnej práce Smitha, Koppa

 • Makroprax-soc.práca na úrovni komunity

  Činnosti vykonávané na tejto úrovni smerujú k pomoci ľuďom v konkrétnych životných situáciách na určitom územnom celku.

  Soc.pracovník by mal:

  -mať znalosť pomerov v komunite,dôkladné poznanie problémov,potrieb

 • schopnosť zaangažovať členov komunity do riešenia problémov

 • Schopnosť osloviť a získať k spolupráci formálnych aj neformálnych lídrov

 • Schopnosť znášať napätie,kt.je typické pre komunitu

 • Zručnosť pri riešení konfliktov


14 rovne soci lnej pr ce116 l.jpg
14.Úrovne sociálnej práce Smitha, Koppa

 • Meta úroveň-globálna úroveň

  Soc.pracov.-pôsobiaci na tejto úrovni pracuje v medzinárodných inštitúciách zameraných na oblasť humanitárnej a rozvojovej pomoci.

  Kompetencie S.pracovníka:jazykové znalosti,náboženské, etnické, ekonomické, sociálne a iné osobitosti krajiny v kt. Bude pracovať.


ad