Vzd l v n d tsk ch sester
Download
1 / 45

Vzdělávání dětských sester - PowerPoint PPT Presentation


 • 777 Views
 • Uploaded on

Vzdělávání dětských sester. Jaroslava Fendrychová Brno. Kvalifikační vzdělávání sester. Do roku 1997 na SZŠ čtyřleté a dvouleté nástavbové studium – dětská sestra Od roku 1997 jen na VZŠ – diplomovaná dětská sestra Od roku 2004 na VZŠ a na univerzitách – všeobecná sestra.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vzdělávání dětských sester' - arista


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vzd l v n d tsk ch sester

Vzdělávání dětských sester

Jaroslava Fendrychová

Brno


Kvalifika n vzd l v n sester
Kvalifikační vzdělávání sester

 • Do roku 1997 na SZŠ čtyřleté a dvouleté nástavbové studium – dětská sestra

 • Od roku 1997 jen na VZŠ – diplomovaná dětská sestra

 • Od roku 2004 na VZŠ a na univerzitách – všeobecná sestra


Sm rnice pro o et ovatelstv 77 452 hes a 77 453 hes
Směrnice pro ošetřovatelství(77/452/HES a 77/453/HES)

 • Všeobecné školní vzdělání v trvání nejméně 10 let, doložené diplomem, vysvědčením nebo jinou formální kvalifikací….Minimální věk začátku studia 17 let.

 • Tříletý studijní program nebo 4 600 hodin teoretické a praktické přípravy.

 • Teorie 35 – 50 %, praxe minimálně 50 %.


Sm rnice pro o et ovatelstv pokra ov n
Směrnice pro ošetřovatelství(pokračování)

 • Studium musí být výhradně odborné

 • Získané klinické zkušenosti musí být schváleny kompetentními úřady nebo orgány

 • Studium připravuje všeobecnou sestru, která se profiluje až po dosažení kvalifikace


Teoretick obsah studia v eobecn sestry
Teoretický obsah studia všeobecné sestry

 • Ošetřovatelství

  - charakter a etické aspekty profese

  - obecné principy zdraví a ošetřovatelství

  - ošetřovatelské zásady ve vztahu k všeobecné medicíně a jednotlivým medicínským oborům, péči o dítě a pediatrii, péči o matku, duševní zdraví a psychiatrii,…


 • Základní vědní disciplíny

  - anatomie a fyziologie

  - bakteriologie, virologie, parazitologie

  - biofyzika a radiologie, ….

 • Sociální vědy

  - sociologie, psychologie

  - principy správy, výuky, právní aspekty,…


Klinick v uka v eobecn sestry
Klinická výuka všeobecné sestry

 • Ošetřovatelství ve vztahu k:

  - interní medicíně

  - všeobecné a specializované chirurgii

  - péči o dítě a pediatrii, péči o matku

  - duševnímu zdraví a psychiatrii

  - k péči o starší jedince a geriatrii

  - domácí péči


V eobecn sestra bude m t
Všeobecná sestra bude mít:

 • znalosti a vědomosti z vědních disciplín

 • znalosti o povaze a etických aspektech profese

 • adekvátní klinické zkušenosti,

 • schopnosti účastnit se praktického výcviku zdravotnického personálu

 • zkušenosti ze spolupráce s jinými profesemi


Zákon č.96/2004a)upravuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Neuvádí dětskou sestru jako samostatné ošetřovatelské povolání

Říká, že odborné způsobilosti všeobecné sestry se nabývá také studiem dipl. dětské sestry, dětské sestry a dalších ošetřovatelských oborů podle dřívějších předpisů


97 odstavec 3 k
§ 97 odstavec 3 říká

 • dnem 1. září 2004 pozbývají platnosti učební dokumenty studijních oborů dipl. dětská sestra (a dalších citovaných oborů), a to s účinností od prvního ročníku


Osv d en k v konu profese bez odborn ho dohledu
Osvědčení k výkonu profese bez odborného dohledu

 • - § 4 odstavec 3 – za výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu…se považuje výkon činností, ke kterým je zdrav. pracovník způsobilý na základě indikace lékaře,… a které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady nebo pomoci lékaře


Vyhl ka mz r 424 2004 sb
Vyhláška MZ ČR č. 424/2004 Sb.

 • Stanoví činnosti, které může zdravotnický pracovník vykonávat i bez indikace lékaře


V kon povol n pod odborn m dohledem
Výkon povolání pod odborným dohledem

 • výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu


V kon povol n pod p m m veden m
Výkon povolání pod přímým vedením

 • výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý při stálé přítomnosti a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu


V eobecn sestra
Všeobecná sestra,

 • která získala odbornou způsobilost podle odstavce e) až g) může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po třech letech výkonu povolání všeobecné sestry. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem (kromě absolventů VŠ).


Za v kon povol n v eobecn sestry se pova uje
Za výkon povolání všeobecné sestry se považuje

 • Poskytování ošetřovatelské péče

 • Podílení se na:

  - preventivní

  - léčebné

  - diagnostické

  - rehabilitační

  - neodkladné

  - dispenzární péči


Osv d en m se z sk v opr vn n
Osvědčením se získává oprávnění

 • K výkonu povolání bez odborného dohledu

 • K vedení praktického vyučování ve studijních oborech a v akreditovaných kvalifikačních a certifikovaných kurzech a ve specializačním vzdělávání


Dal d le it daje
Další důležité údaje

 • § 96 odstavec 1 - …pokud zdrav. pracovník získal odbornou způsobilost nebo specializovanou způsobilost k výkonu povolání podle dřívějších právních předpisů způsobem neodpovídajícím tomuto zákonu, přizná mu ministerstvo způsobilost …na základě jeho písemné žádosti


Specializovan zp sobilost d tsk sestra
Specializovaná způsobilost dětská sestra

 • Žádost na MZČR o uznání způsobilosti nebo specializované způsobilosti k výkonu zdrav. povolání podle zákona č. 96/2004

 • www.mzcr.cz pro odbornou veřejnost  ošetřovatelství

 • Do textu doplnit do odstavce Žadatel/ka: …..odst. 1…§ 51


Povinnost celo ivotn ho vzd l v n 53
Povinnost celoživotního vzdělávání - § 53

 • Průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky


Formy celo ivotn ho vzd l v n 54
Formy celoživotního vzdělávání - § 54

 • Specializační vzdělávání

 • Certifikované kurzy

 • Inovační kurzy

 • Odborné stáže v akreditovaných zařízeních

 • Účast na školících akcích, odborných konferencích, kongresech a sympoziíchSpecializa n vzd l v n 56
Specializační vzdělávání - § 56

 • Vzdělávací program se skládá z modulů a probíhá v akreditovaných zařízeních

 • Modulem se rozumí ucelená část vzdělávacího programu s počtem kreditů stanovených vzdělávacím programem


N vrh na modulov syst m
Návrh na modulový systém

 • Základní modul - povinný a společný pro všechny specializace

 • Odborný modul – oborový, povinný

 • Speciální modul – profilující, tři moduly budou povinně volitelné, ostatní volitelné
Obory specializa n ho vzd l v n sb rka z kon 463 2004 stka 156 str 9127
Obory specializačního vzdě studia absolvoval v rámci jiného specializačního vzdělávánílávání (Sbírka zákonů č. 463/2004, částka 156, str. 9127)

1.Ošetřovatelská péče v anesteziologii,

resuscitaci a intenzivní péči

2. Perioperační péče

3. Ošetřovatelská péče v pediatrii

5. Komunitní péče

6. Audilogie a další (celkem 11oborů)


Ozna en odbornosti specialist sb rka z kon 463 2004 stka 156 str 9127
Označení odbornosti specialistů   studia absolvoval v rámci jiného specializačního vzdělávání(Sbírka zákonů č. 463/2004, částka 156, str. 9127)

1. Sestra pro intenzivní péči

2. Sálová sestra

3. Dětská sestra

4. Komunitní sestra

5. Sestra pro péči o dospělé

6. Audiologická sestra a další (celkem 11 odborností)


Specialistka d tsk sestra vyhl ka 424 2004 o innostech zdrav prac
Specialistka Dětská sestra studia absolvoval v rámci jiného specializačního vzdělávání(vyhláška č. 424/2004 o činnostech zdrav. prac.)

se zaměřením na:

 • oš. péči v dětské psychiatrii

 • herní aktivity a výchovnou péči

 • oš. péči ve vybraných klinických oborech

 • intenzivní péči v pediatrii

 • intenzivní péči v neonatologii


Intenzivn p e v pediatrii
Intenzivní péče v pediatrii studia absolvoval v rámci jiného specializačního vzdělávání


Intenzivn p e v neonatologii
Intenzivní péče v neonatologii studia absolvoval v rámci jiného specializačního vzdělávání


Za azen do specializa n ho studia z kon 96 2004 58
Zařazení do specializačního studia studia absolvoval v rámci jiného specializačního vzdělávání(Zákon č. 96/2004 § 58)

 • Písemná žádost ministerstvu + úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné nebo specializované způsobilosti

 • Ministerstvo zařadí uchazeče do studia do 30ti dnů po obdržení žádosti a oznámí termín začátku vzdělávání.


Pr b h specializa n ho vzd l v n z kon 96 2004 59
Průběh specializačního vzdělávání studia absolvoval v rámci jiného specializačního vzdělávání(Zákon č. 96/2004 § 59)

 • Akreditované zařízení přidělí každému účastníkovi specializačního vzdělávání školitele, který je zaměstnancem akreditovaného zařízení

 • Školitel průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti účastníka vzdělávání a vypracovává plán školících akcíAtesta n zkou ka z kon 96 2004 60
Atestační zkouška praxi na akreditovaném pracovišti v rozsahu určeném příslušným vzdělávacím programem(Zákon č. 96/2004 § 60)

 • Uchazeč se přihlásí sám po splnění všech podmínek (získání kreditů)

 • Před oborovou komisí, kterou jmenuje ministerstvo

 • Absolventi obdrží diplom o specializaci v příslušném oboru


Pr kaz odbornosti z kon 96 2004 65
Průkaz odbornosti praxi na akreditovaném pracovišti v rozsahu určeném příslušným vzdělávacím programem(Zákon č. 96/2004 § 65)

 • K průběžnému zaznamenávání druhu a délky získaného vzdělání, vykonaných zkoušek, průběhu celoživotního vzdělání a druhu a délky vykonávané činnosti při výkonu povolání


Z znamy prov d j
Záznamy provádějí praxi na akreditovaném pracovišti v rozsahu určeném příslušným vzdělávacím programem

 • Zaměstnavatelé – druh a délka vykonávaných činností, doškolení při přerušení výkonu povolání

 • Ministerstvo – zařazení do spec. vzdělávání, výsledek závěrečné zkoušky akredit. kurzu

 • Atestační komise – výsledek atestační zkoušky

 • Pořadatelé kurzů – účast na dalších formách celoživotního vzdělávání


Registr zdravotnick ch pracovn k z kon 96 2004 72
Registr zdravotnických pracovníků praxi na akreditovaném pracovišti v rozsahu určeném příslušným vzdělávacím programem(Zákon č. 96/2004 § 72)

 • Je součástí Národního zdravotního informačního systému

 • Na vedení registru se vztahují zvláštní právní předpisy

 • Je veřejně přístupný s výjimkou údajů o rodném čísle a trvalém pobytu


Registrace
Registrace praxi na akreditovaném pracovišti v rozsahu určeném příslušným vzdělávacím programem

 • Pokyny jsou na stránkách www.mzcr.cz pod heslem ošetřovatelství

 • Na novém portálu www.eukvalifikace.cz

 • Na www.nconzo.cz


Vstup do registru
Vstup do registru praxi na akreditovaném pracovišti v rozsahu určeném příslušným vzdělávacím programem

 • www.nconzo.cz registr  on-line náhled  webový přístup pro veřejnost  vložit jméno, příjmení, odbornost  OK


Informace o registru
Informace o registru praxi na akreditovaném pracovišti v rozsahu určeném příslušným vzdělávacím programem


P echodn ustanoven z kon 96 2004 96
Přechodná ustanovení praxi na akreditovaném pracovišti v rozsahu určeném příslušným vzdělávacím programem(Zákon č. 96/2004 § 96)

 • Do 2 let po nabytí účinnosti zákona probíhá specializační vzdělávání podle dosavadních právních předpisů

 • PSS a speciální průprava, kterou zdrav. pracovníci absolvovali podle dosavadních předpisů se považují za specializační vzdělávání


 • Specializovanou způsobilost mají též absolventi studia na VZŠ a SZŠ v oboru dipl. dětská sestra, dipl. sestra pro intenzivní péči, dipl. sestra pro psychiatrii, sestra pro psychiatrii, sestra pro int. péči, pokud bylo studium zahájeno nejpozději v roce 2003/2004

 • Je-li studium kratší než 3 roky, je podmínkou získání spec. způsobilosti předchozí absolvování SZŠ


ad