vod do t dia a dej n soci lnej pr ce l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ÚVOD DO ŠTÚDIA A DEJÍN SOCIÁLNEJ PRÁCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
ÚVOD DO ŠTÚDIA A DEJÍN SOCIÁLNEJ PRÁCE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 100

ÚVOD DO ŠTÚDIA A DEJÍN SOCIÁLNEJ PRÁCE - PowerPoint PPT Presentation


 • 1225 Views
 • Uploaded on

ÚVOD DO ŠTÚDIA A DEJÍN SOCIÁLNEJ PRÁCE. Michal Oláh Milan Schavel a iní autori Autorka prezentácie: Jaroslava Poloňová Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv.Alžbety, Bratislava. sociálna práca (ďalej „SP“) korene SP teória a metóda SP predmet dejín SP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ÚVOD DO ŠTÚDIA A DEJÍN SOCIÁLNEJ PRÁCE' - Antony


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vod do t dia a dej n soci lnej pr ce

ÚVOD DO ŠTÚDIA A DEJÍN SOCIÁLNEJ PRÁCE

Michal Oláh

Milan Schavel

a iní autori

Autorka prezentácie: Jaroslava Poloňová

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv.Alžbety, Bratislava

k ov slov
sociálna práca

(ďalej „SP“)

korene SP

teória a metóda SP

predmet dejín SP

pramene teoretic.poznávania SP

praktická SP

rozvoj a aktivity SP

predmet/ obsah/ úlohy/ funkcie SP

základné metódy SP

prípadová SP

(case work)

skupinová SP

(group work)

komunitná SP (comunity work)

Kľúčové slová:
slide3
etapy SP

anamnéza

sociálna diagnostika

sociálna prevencia

sociálna prognóza

krízová intervencia

poradenstvo

psychoterapia

sociálny pracovník

kompetencie soc.pracovníka

sociálny klient

bio-psycho-sociálno-spirituálny model

depresia

empatia

slide4
streetwork

terénna práca

supervízia

etika & etický kódex

verejná soc.správa

štátna správa

MPSVaR SR

ÚPSVaR SR

samospráva

verejno-právne inštitúcie

Tretí sektor - mimovládne organizácie (MVO/ n.o.)

dobrovoľníctvo

odborné vzdelávanie soc.pracovníkov

absolvent SP

slide5
sociálna politika
 • princípy/ funkcie/ nástroje soc.politiky
 • realizátor soc.politiky
 • piliere sociálneho zabezpečenia
 • sociálne poistenie
 • štátna sociálna podpora
 • sociálna pomoc
 • sociálne služby
dejiny a vznik soci lnej pr ce
DEJINY A VZNIK SOCIÁLNEJ PRÁCE

1. NÁBOŽENSTVO A FILANTROPIA VO VÝVOJI SOCIÁLNEJ PRÁCE (ďalej „SP“)

2. ROZVOJ SP VO SVETE A STREDNEJ EURÓPE

3. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V DEJINÁCH SP

4. SP A JEJ POJMOVÉ VYMEDZENIE

1 n bo enstvo a filantropia vo v voji soci lnej pr ce
1. NÁBOŽENSTVO A FILANTROPIA VO VÝVOJI SOCIÁLNEJ PRÁCE
 • 1.1 POČIATKY SP
 • 1.2 VZNIK A VÝVOJ SP
 • 1.3 ČLENENIE A OBSAHOVÉ ZAMERANIE DEJÍN SP
 • 1.4 PREDMET DEJÍN SP
1 1 po iatky sp
1.1. POČIATKY SP
 • korene už v počiatkoch ľudstva
 • Starý & Nový Zákon
 • kresťanstvo & cirkev
 • život a diela a prvých kresťanov: Skutky apoštolov, Bazil Veľký, Ján Zlatoústy, Justín Filozof (v Apológii), Tertulián (v Apologetiku)
 • kresťanské pokladnice
 • sociálna služba cirkvi: vdovy, siroty, chorí, núdzni, väzni, vyhnanci, mŕtvi, pútnici, otroci, rodiny
historick priebeh soci lnej starostlivosti o n dznych
Historický priebeh sociálnej starostlivosti o núdznych:
 • Prvé storočia po Kristovi (1.–5.st.)
 • Stredovek (6.-13.st)
 • Začiatok novoveku (14.-16.st)
 • Absolutizmus & osvietenstvo (17.-18.st)
 • Industrializácia (18.-19.st)
 • Postindustriálna spoločnosť (20.st)

Osobnosti novodobej filantropie:

Matka Tereza, Ján Pavol II., fr.Roger (komunita Taizé)

1 2 vznik a v voj sp novodob dejiny od za 19 st
1.2 VZNIK A VÝVOJ SP (novodobé dejiny – od zač.19.st )
 • konkrétna činnosť SP → ľudské práva a soc.spravodlivosť
 • Novodobé soc.aktivity:
  • Anglicko, USA (bývanie, výučba, kurzy vo väzniciach, prisťahovalci, plánovanie)
  • YMCA, YCCA (1855-65) → SP s delikventnou mládežou
  • Jane Adams, r.1886, Chicago - „Hull House“ (azyl.dom) - soc.činnosť s migrantami/ ženami , Women´s Peace party, mierové snahy → počiatky skupinovaj SP
  • Thomas Chalmers - skúmanie jednotl.prípadov biedy
  • Octavia Hill, 18-19 st. - bytová problematika, SP so zamestnanými („Homes of london poor“)
  • Elizabeth Fry – 18./19.st, problematika odsúdených žien, starostlivosť v londýnskych väzniciach
slide11
Amsterdam, Berlín, Londýn, Amerika, Čína, India – zač.20.st rozvíjanie soc.starostlivosti
 • Helena Radlinská – teoretička SP, aktivistka boja za národ.nezávislosť, zakladateľka poľskej soc.školy/ poľský vzdelávací systém
 • Mary Richmond, r.1917, NY –„Social Diagnosis“ (prípadová SP= case work), rieši individ.životné situácie človeka → sociálny prípad
 • samostat.školy SP & výcvik soc.pracovníkov – zač.20 st. (Nemecko,NY, Praha)
 • 1. krát použitý termín sociálna práca v „Cechu sociálnej práce“– r.1925, Berlín
slide12
20. – 30.roky: SP výrazne ovplyvňovaná psychológiou (Freud, Adler, Mayer)
 • Alica Salomon – „Sociálna ženská škola v Berlíne“ (r.1908), „Akadémia pre soc.pracovníkov“ - 1.použitý termín sociálne pracovníčky (pre jej študentky)odr.1959/61
 • 50. - 60.roky: rozvoj soc.starostlivosti - priemyselné krajiny (technické, ekonomické a soc.zmeny), stabilita soc.systému = vykonávanie funkcií v spoločnosti (funkcie rodiny, štátu, regiónov, obce, nešt.subjektov) → funkčný smer SP
 • 80. roky: SP orientovaná na ved.disciplíny, ktoré sa venujú integrálnemu skúmaniu človeka – rešpektovanie prispôsobovania sa človeka prostrediu a jeho ovplyvňovaniu
1 3 lenenie a obsahov zameranie dej n sp
1.3. ČLENENIE A OBSAHOVÉ ZAMERANIE DEJÍN SP
 • Rozdelenie dejín SP podľa obsahového zamerania:

- všeobecné dejiny SP

- národné dejiny, regionálne dejiny

 • Rozdelenie dejín SP z vecného hladiska:

- dejiny teórie SP

- dejiny praktickej SP

1 4 predmet dej n sp
1.4 PREDMET DEJÍN SP
 • Praktické činnosti (praktická SP):
 • charitatívna činnosť
 • vznik spolkov, útulkov
 • rozvoj organizovanej SP
 • Teoretické aktivity (SP ako oblasť teoretic.spoznávania) – názory/ školy/ teórie, ktoré čerpajú zo:
 • spoločen.teórií, filozofie, ekonómie, právnych noriem,
 • sociológie, psychológie a pedagogiky,
 • sociálneho lekárstva
2 rozvoj sp vo svete a strednej eur pe
2. ROZVOJ SP VO SVETE A STREDNEJ EURÓPE
 • 2.1. PRAKTICKÁ SP
 • 2.2. ROZVOJ PRAKTICKEJ SP V STRED.EURÓPE
  • 2.2.1. ROZVOJ SP V ČESKOSLOVENSKU
  • 2.2.2. ROZVOJ SP NA SLOVENSKU
2 1 praktick sp
2.1 PRAKTICKÁ SP
 • SP AKO NEORGANIZOVANÁ FORMA POMOCI:

- prakt.činnosť 1.kresťanov („Miluj svojho blížneho ako seba samého“)

  • r.330 až 337 – 1.dom mrzákov (Zocitus)
  • 4.st.– útulok pre slepcov v Cézarey, útočište pre chorých v Kapadócii
  • r.651 – nemocnica Hôtel de Dieu v Paríži
  • 12.st. – maltézski rytieri, rehoľa trinitárov (vykupovanie zajatcov)
  • 18.st. - Inštitút pre nevidiacich, Ústav pre nevidiacich (Londýn)
  • remeselnícke kolégiá (staroveký Rím) – charit.pospolitosti pre nižšie vrstvy
slide17
SP AKO ORGANIZOVANÁ FORMA POMOCI:
  • Od 9.st – kláštory, cirkev.spoločenstvá & rehole (františkáni, lazaristi), charita, mestá, obce
  • r.1254 – Útulok pre oslepnutých vojakov, Francúzsko (Ľudovít IX.)
  • r.1454 – Bratsvo telesne postihnutých a iných ľudí
  • r.1520 – prvé sirotince v Európe (Augsburg, Amsterdam)
  • r.1553 - Ústav pre mladistvých delikventov (Anglicko)
  • Sv.Augustín, sv.Tomáš – teoret.spracovanie niekt.soc.otázok
2 2 rozvoj praktickej sp v strednej eur pe
2.2 ROZVOJ PRAKTICKEJ SP V STREDNEJ EURÓPE
 • 9.st. - sv.Vojtech (územie VM)
 • 12./14.st. - kláštory (benediktíni, johaniti, františkáni, klarisky)
 • 13.st. – františkáni (Trnava,Ba, Špišské Dravce – kláštor s nemocnicou)
 • 14.st. – 1.nemocnica na Slovensku - Špitál sv.Ladislava
 • Sv.Štefan, sv.Alžbeta – františkán.kláštory, sv.Anežka Česká – Špitál sv.Františka
 • 17.st. – Piaristický kláštor s kolégiom v Podolinci (starostlivosť o chudobnú mládež)
 • jezuitské školstvo, saleziáni, židovské spolky (Chevra Kadisha), evanjelická cirkev
slide19
Trnava – Trnavská útulňa pre práceneschopných starcov, Trnavský Lazaret, Xenodochium (mestký špitál, útulok)
 • 18. - 19.st – starostlivosť o ľudí so zdravotným postihnutím
 • Praha – Ústav pre hluchonemých (r.1786), ústav pre slepých (r.1807), Zemský spolok pre starostlivosť o hluchonemých (r.1916)
 • R.1923, Levoča – Štátny ústav pre slepcov
 • Zač.20.st. – zariadenia pre morálne narušenú mládež
2 2 1 rozvoj sp v sr
2.2.1 ROZVOJ SP V ČSR
 • Po r.1918 - T.G.Masaryk (spolupráca v súkromnej–dobrovoľnej starostlivosti a verejnej–štátnej)
 • ČSR nadviazala na politiku Rakúsko-Uhorska
 • Marie Krakešová-Došková (rozvoj školstva v ČSR)
 • Prof.Tůma („Právne aspekty soc.starostlivosti o mládež v ČSR“), dr.Alica Masaryková („Česká akadémia pre SP“), Halina Radlinská, Alica Salamonová, Arnošt Inocent Bláha
 • Medzivojnové obd. - Ministerstvo sociální starostlivosti, Sociálny ústav ČSR,
 • Odborné časopisy: Sociální revue, Sociální služba, Sociální pracovnice, Sociální zabezpečenie,
 • Masarykova akademie práce, „Ústred.poradňa povolaní“ (1928), „Ústav ľudskej práce“ (1939), „Československý ústav práce“ (1945), „Oblastný ústav ČSÚP v BA“
2 2 2 rozvoj sp na slovensku
2.2.2 ROZVOJ SP NA SLOVENSKU
 • začiatky v kresťanstve
 • 14.st. → špitále - „Špitál sv.Ladislava“
 • starostlivosť Cirkvy, reholí, kláštorov, miest a obcí
 • Masaryková, Krakešová-Došková, Tůma
 • domovské právo (z r.1886-do r.1948)– starostlivosť o chudobých (občan-obec)
 • R.1948-1989 → nepriaznivé obd. SP ( štát má zodpovednosť za jednotlivca!)
f zy rozvoja sp na slovensku
Fázy rozvoja SP na Slovensku:
 • Do r. 1918 → charitatívna starostlivosť o chudobných, vojn.siroty, vdovy; 1.náznaky organiz. štátnej pomoci
 • 1918 – 1938 → vznik inštitucionalizovanej SP (formálne utvárenie práv. noriem soc.systému), Ministerstvo sociálnej starostlivosti (Praha)
 • 1938 – 1948 → účelová soc.politika zameraná na pôrodnosť, vojn.invalidov, siroty, vdovy; zavedenie rod.prídavkov
 • 1948 – 1989 → totalitný socializmus/ centralistické riadenie soc.politiky
 • Od r.1989 → demokracia (transformácia spoločnosti, mimovládne org., integrácia SR do EÚ soc.štruktúr)
3 v znamn osobnosti v s dejin ch sp
3. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI V ČS- DEJINÁCH SP
 • Elena Maróthy-Šoltésová
  • spisovateľka, predsedníčka spolku Živena (r.1894, Martin) → zapájanie sloven. žien do aktívneho kultúrno-spoločen.života vzdelávaním
  • Živenine školy (šk.rok 1919/1920):

1./ polročná gazdinská škola,

2./ trojročná vyššia škola pre ženské povolania hospodársko-administratívne

- zvyšovanie úrovne domáceho dievčen.vzdelania,

- pripraviť ženu pre rodinné, sociálne, verejné a národné otázky,

  • „Dvojročná štátna dievčenská učňovská škola priemyselná“ (r.1920)
slide24
Přemysl Pitter
  • pacifista, spisovateľ, pedagóg, redaktor, teológ (vplyv - Ján Hus)
  • pomoc zameraná na chudobné deti – židovské, nemecké
  • „Milíčuv dům“ (r.1922, Mýto pri Rokycanoch), ozdravovne
  • humanizácia českých internačných táborov: zdravot.starostlivosť, láskavý ľudský prístup
  • R.1948 – odsúdený na nútené práce v urán.baniach (utiekol)
  • Rádio Free Europe, Rádio Vatikán
  • „Zbor cirkvi husitskej, škola pre české deti a Československú spoločnosť pre vedu a umenie“
  • „Vyznamenanie spravodlivým tohto sveta“ – udelené izrael.vládou
slide25
Alica Masaryková
  • organizátorka soc.práce u nás,
  • spoluzakladateľka soc.školstva a medzinárod.spolupráce u nás aj v Európe,
  • doktorka filozofie a histórie (ako 1.žena), študovala v Prahe, Londýne, Berlíne
  • angažovala sa v presadení voleb.práva žien
  • R.1904 – 1906, pobyt v USA (Chicago, Jane Addams)
  • 3 dôlež.veci v SP: duchovné vedomie, dobré vzdelanie, oddanosť odboru SP
  • zaujímala sa o soc.podmienky prisťahovalcov - Čechov v USA
  • R.1906-1914, pedag.činnosť na dievčen.lýceu (Č.Budejovice, Praha)
slide26
po vypuknutí 1.sv.vojny – zatknutá pre „vlastizradu“, odsúdená (r.1916), prepustená (am.zahr.ministerstvo)
 • zaviedla termín „sociálna práca“ – 1.krát v Čechách
 • r.1918 – založila s Annou Berkovcovou„1.Česká akadémia pre soc.prácu“, neskôr „Vyšší škola sociálního zabezpečení“
 • 1.dáma, poslankyňa Národ.zhromaždenia, predsedkyňa ČS Červeného kríža
 • pôsobila v Liga proti TBC
 • „Spoločnosť starostlivosti o dieťa“
 • Rádio Free Europe
 • soc.teória - zaoberala sa problematikou soc.agentúr a organizáciou verej.zdravotníctva
4 sp a jej pojmov vymedzenie
4. SP A JEJ POJMOVÉ VYMEDZENIE

Definície SP:

 • „ SP je odborná disciplína, ktorá špeciálnymi pracovnými metódami zaisťuje soc.starostlivosť o človeka na profesionál.základe. Vychádza zo systému poznatkov mnohých spoločen.vied a aplikuje vedec.poznatky do praktickej činnosti. Zaoberá sa optimál.fungovaním soc.inštitúcií zameraných na starostlivosť, zabezpečenie a pomoc jednotlivcom, skupinám alebo komunitám.“

(Š.Strieženec, 1997)

slide28
„SP je špecif.odborná činnosť, ktorá smeruje k zlepšovaniu vzájom.prispôsobovania sa jednotlivcov, rodín, skupín a soc.prostredia, v ktorom žijú a k rozvíjaniu sebaúcty a vlastnej zodpovednosti jednotlivcov s využitím zdrojov schopností osôb, medziľudských vzťahov a zdrojov poskytovaných spoločnosťou. Je činnosťou v prospech klienta (jednotlica, rodiny, skupiny, komunity), ktorú je možné charakterizovať pojmami: pomoc, podpora, spevádzanie.“

(Slovenskí vzdelávatelia SP v rámci projetu PHARE, č.9518.03)

slide29
„Profesia sociálnej práce podporuje sociálne zmeny, riešenie problémov v medziľudských vzťahoch, ich delegovanie na ľudí, aby sa oslobodili a tak rástol ich blahobyt.
 • Využívaním teórií o ľudskom správaní a sociálnych systémoch, sociálna práca zasahuje tam, kde sa ľudia dostávajú do interakcie so svojim prostredím.
 • Základom sociálnej práce sú princípy ľudských práv a sociálnej spravodlivosti. „ (Montrealská definícia sociálnej práce, 2000).
 • „SP je získavanie a spracúvanie informácií o príčinách vzniku alebo možného vzniku soc.núdze a o potrebe poskytovania soc.pomoci, voľba a uplatňovanie foriem soc.pomoci a sledovanie účinnosti ich pôsobenia.“

(Zákon o sociálnej pomoci č.195/1998 Z.z.)

4 1 teoretick a metodologick v chodisk sp
4.1. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ SP
 • SP ako praktická činnosť (história)
 • SP ako vedný odbor
 • SP ako samostatná profesia
 • SP ako akademická disciplína
 • výskum SP
 • zámery SP a jej vývojové trendy
slide31
SP ako vedný odbor vychádza z týchto kritérií:
  • Poznávanie SP a jej vývoja (počas viac ako 100 rokov)
  • Analýzy funkčnosti SP
  • Stanovenie postupov v SP
  • Realizácia postupov v SP
 • Základ pre vedecký rozvoj SP:
  • metodologická základňa
  • systém utvárania teoretických východísk a praktic.aplikácie
4 2 predmet obsah lohy a funkcie sp
4.2. PREDMET, OBSAH, ÚLOHY A FUNKCIE SP
 • Predmet SP:
  • syntetizované, zovšeobec.skúmanie príčin, ktoré vedú k soc.problému jednotlivcov/skupín/komunít v konkrét.soc.podmienkach. Stanovením soc.diagnózy vytvára predpoklad na riešenie soc.problémov a uplatnenie soc.prevencie
  • problémy, ktorými sa SP zaoberá, teoreticky objasňuje a prakticky rieši či zmierňuje.
slide33
Obsah SP:
  • rešpektovanie, že každý človek je individuálny, jedinečný a neopakovateľný a rešpektovanie univerzality života a spolu-zodpovednosti jedinca/skupiny/komunity za kvalitu prežitia
 • Úlohy SP:
  • spočívajú v riešení „sociálnych problémov“. Soc.problémy ohraničujú, určujú typológiu SP a nimi sa SP odlišuje od ostat.vedných odborov.
slide34
Funkcie SP:
  • vychádzajú zo súladu s funkciami a cieľmi celej spoločnosti
  • sú konkrétnou prácou na realizáciu soc.politiky na jednotl.úrovniach a v rôznych oblastiach života
 • - povaha SP a spôsob jej výkonu sú determinované koncepciou štátnej politiky
4 3 sp v s asnosti
4.3. SP V SÚČASNOSTI
 • Teoretické rozdelenie súčasnej SP:
  • Širšie poňatie: sociálne a technic.opatrenia, riadiaca činnosť, rozhodovanie, výskum, služby, dávky, organizácia soc.pomoci
  • Užšie poňatie: priamy, zámerný a pripravovaný kontakt soc.pracovníka s klientom; špecializuje sa na činnosť, ktorá smeruje k pomoci, ochrane a náprave
slide36
Súčasné aktivity SP: po r.1989
  • „deinštitucionalizácia soc.služieb“ (vytvárenie alternatív namiesto tradičnej ústav.starostlivosti, masívny nástup neštát.organizácií),
  • návrat k tradíciám liberál.spoločnosti
  • uvoľnenie hierarchic.vzťahov ku klientom
  • oslabovanie soc.kontroly
  • poskytovanie soc.služieb jednotlivcom /rodinám/ skupinám /komunitám
ii vz ah sp a soci lnej politiky v kontexte ich v voja
II.VZŤAH SP A SOCIÁLNEJPOLITIKY V KONTEXTE ICHVÝVOJA

5. SOCIÁLNA PRÁCA A SOCIÁLNA POLITIKA

 • 5.1. VYMEDZENIE A VÝZNAM SOC.POLITIKY – CIELE, PRINCÍPY, FUNKCIE, NÁSTROJE
 • 5.2. ZÁKLADNÉ PILIERE SOC.ZABEZPEČENIA
5 1 vymedzenie a v znam soci lnej politiky
5.1 VYMEDZENIE A VÝZNAM SOCIÁLNEJ POLITIKY

Definície sociálnej politiky:

 • „Soc.politika ako praktic.aktivita formuje vzťah jednotlivcov a sociálnych podmienok ich života. Každý je nejako účasník soc.politiky.“ (M.Potůček)
 • „Soc.politika je to čo spadá do kompetencie inštitúcie, ktorá zodpovedá za vykonávanie soc.politiky (MPSVaR SR) – systém soc.zabezpečenia a politika trhu práce.“„Soc.politika je politika na uspokojovanie určit.životných potrieb a vytváranie život.podmienok na uspokojovanie potrieb určitej populácie.“ - zdravot.politika, politikabývania(I.Radičová, 2003)
slide39
„Sociálna politika je priesečník politic.zámerov, ekonomickej reality, humánnych, etických, morálnych princípov a zásad, vízií a opatrení. Skúma a zovšeobecňuje soc.činnosti a ako jav spoločen.myslenia slúži a odporúča subjektom možné postupy v rozhodovacom procese.“(Š.Strieženec, 1999)
 • „Soc.politika je cieľavedomá činnosť štátu, organizácií, inštitúcií, subjektov, ktorá zabraňuje vzniku príčin soc.nerovnováhy, vytvára priestor podieľania sa na vyváženom vývoji jednotlivcov /skupín /komunít.“ (Š.Strieženec,2001)
5 1 v znam ciele princ py funkcie a n stroje soc politiky
5.1 VÝZNAM, CIELE, PRINCÍPY, FUNKCIE A NÁSTROJE SOC.POLITIKY
 • Význam:
  • spočíva v cieľavedomom rozvoji človeka a spôsobu jeho života, zlepšovanie život.podmienok ľudí a zabezpečenie ich soc.suverenity
  • starostlivosť o blahobyt ľudí
 • Cieľ:
  • poskytovať občanom priestor na prac.a soc.aktivitu, zabezpečovať soc.istoty, umožňovať im primeraný spôsob života. Napĺňanie cieľov sociálnej politiky je predpokladom jej úspešnej realizácie.
slide41

Princípy:

1. princíp sociálnej spravodlivosti – rozhodujúci, základný

 • spravodlivosť = „najväčšie šťastie najväčšieho počtu“ (Macek, 1997);

2. princíp sociálnej solidarity – súdržnosť, zodpovednosť, ľudské porozumenie;

 • založený na vzájomnej podpore a spolupráci medzi ľuďmi
slide42
3. princíp subsidiarity – štát zasahuje tam, kde samospráv.orgány (obce, mestá, kraje) štátu nemôžu uspokojiť soc.potrebu človeka;
 • každý si musí najprv pomôcť sám, keď nemá inú možnosť musí mu pomôcť rodina, ak rodina nevie pomôcť prichádza na rad spoločnosť a nakoniec štát

4. princíp participácie – možnosť pre občanov zúčasňovať sa procesov, ktoré prostredníctvom opatrení a rozhodnutí ovplyvňujú ich život;

 • vytvára predpoklady na priamy prístup jednotlivcov či skupín k politic.rozhodnutiam
 • vytvára predpoklady na uplatnenie demokracie
slide43
Funkcie:
  • Ochranná → historicky vznikali ako prvé
  • Rozdeľovacia → ↑
  • Stimulačná – spoločenská → rešpektovanie osobnej slobody a rozvoja jednotlivca
  • Homogenizačná – regulatívna
  • Preventívna – ovplyvňovaná koncepčnými preventív.opatreniami
 • Nástroje:nimi sa realizuje soc.politika
  • právny poriadok & právna legislatíva
  • peniaze a pomoc /služby
  • krátkodobé: kolektívne vyjednávanie
  • dlhodobé: plán
5 2 z kladn piliere soci lneho zabezpe enia
5.2 ZÁKLADNÉ PILIERE SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA
 • SOCIÁLNE POISTENIE

(najdôležitejšia časť soc.bezpečnosti, povinné vrejno-právne poistenie: platenie odvodov, poberanie dávok)

 • ŠTÁTNA SOCIÁLNA PODPORA

(priame finančné príspevky zo štátneho rozpočtu, finančná účasť vlády na prekonaní nežiadúceho poklesu život.úrovne občana)

 • SOCIÁLNA POMOC

(„súbor činností, ktoré pomáhajú občanovi zabezpečiť zákl.život.podmienky, nadobudnúť soc.stabilitu, obnoviť soc.nezávislosť a suverenitu, soc.pomoc prispieva k riešeniu situácie, ktorá je nad sily občana“ (Š.Strieženec, 1996)

soci lne poistenie
Sociálne poistenie:
 • Nemocenské poistenie
 • Dôchodkové poistenie
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie v nezamestnanosti
 • Garančné poistenie
t tna soci lna podpora
Štátna sociálna podpora
 • Jednorazové (finančné) príspevky,

napr. príspevok pri narodení dieťaťa

 • Opakované príspevky,

napr.prídavok na dieťa,

príspevok náhrad.rodičovi

soci lna pomoc soc starostlivos
Sociálna pomoc (soc.starostlivosť)
 • sociálna prevencia
 • riešenie sociálnej núdze, riešenie soc.núdze občana s ťažkým zdravot.postihnutím kompenzáciou soc.dôsledkov ťažkého zdravot.postihnutia

(podľa Zákona o soc.pomoci č.195/1998 Z.z.)

iii soci lny pracovn k a soci lny klient
III. SOCIÁLNY PRACOVNÍK A SOCIÁLNY KLIENT

6. OSOBNOSŤ SOC.PRACOVNÍKA

7.SOCIÁLNY KLIENT

6 osobnos soci lneho pracovn ka
6. OSOBNOSŤ SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA
 • Charakterové vlastnosti a predpoklady:
  • jeho vlastná osoba – najdôležitejší, prvý a základný vklad, osobnosť a životná skúsenosť soc.pracovníka určuje úspech al.neúspech vzájom.spolupráce s klientom
  • kongruencia – zhoda vonkaj.prejavu s vnútor.prežívaním
  • osobnostné kvality & profesionálne kvality
slide50
komunikatívny empatický, citlivý

autentický (pravdivý)

otvorený & srdečný

optimistický

trpezlivý

duševne & fyzicky zdravý

vyrovnaný (emocionálne/psychicky/duchovne)

asertívny

morálne bezúhonný

dominantný

cieľavedomý

sebakritický

vytrvalý

nedirektívny

zodpovedný

profesionálny

flexibilný

tvorivý

sprievodca&spoločník

hlboká vnútorná motivácia k práci

6 1 defin cia soci lneho pracovn ka
6.1 DEFINÍCIA SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA
 • „Soc.pracovník je profesionál, ktorý disponuje osobitnými predpokladmi, vlastnosťami, schopnosťami. Prispieva k zlepšeniu situácie a nabáda jednotlivca /skupinu /komunitu k správ.postojom. Snaží sa riešiť a eliminovať poruchy a demotivačné faktory v interakcii so sociál.prostredím, vedie klienta k vlastnej zodpovednosti a k rozvoju kritic.myslenia.“(Š.Strieženec, 1999)
pr ca soc pracovn ka
Činnosť zameraná na prácu s/so:

deťmi/mládežou

rodinou

študentami v školách

poradenstvo a pomoc chorým

osobami s postihnutím

staršími

sociálno-psychiatrická práca

opustenými matkami & matkami s deťmi

sociálne poradenstvo v podnikoch

poradenstvo a práca s nezamestnanými

bezdomovcami & streetchildren

utečencami

delikventami

závislými

etnickými minoritami, ...

vzdelávanie soc.pracovníkov

Práca soc.pracovníka:
6 2 kompetencie soci lneho pracovn ka
6.2 KOMPETENCIE SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA
 • Kompetencie = schopnosť napĺňať požiadavky, ktoré sa kladú na profesiu SP (Levická, 2002)
 • Kompetentné konanie = disponovanie určit. právomocami
 • byť kompetentný = okrem právomocí disponovať vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami vykonávať tieto kompetencie
profesion lne kompetencie soc pracovn ka
Profesionálne kompetencie soc. pracovníka:
 • rozvíjať komunikáciu & počúvať
 • iniciovať klienta k spolupráci
 • orientácia v probléme & hľadanie riešení
 • podporovanie klienta & vedenie k samostatnosti
 • zasahovanie a poskytovanie služby
7 soci lny klient
7. SOCIÁLNY KLIENT

- objekt & subjekt SP

7.1 TYPY KLIENTOV podľa:

správania

 • dobrovoľný & nedobrovoľný
 • manipulatívny
 • agresívny
 • závislý na psychoaktívnych látkach
7 1 typy klientov pod a sympt mov a syndr mov
7.1 TYPY KLIENTOV podľa: symptómov a syndrómov
 • sociálno-patologickí (prostitútka, delikvent, suicidálny, násilný, mánio-depresívny)
 • s problémami veku (problémové deti, tínedžeri, starší ľudia)
 • zo soc.skupín (príslušníci extrémistic.skupín, s odlišným život.štýlom)
 • so zdravotnými problémami (somatické & psychické choroby, dlhodobá hospitalizácia,chronicita, ...)
 • sociálno-ekonomicky znevýhodnení (chudobní, nezamestnaní, bezdomovci,...)
 • klienti so zdravotným postihnutím (mentálnym, telesným, zmyslovým)
vzorn klient

Vzorný klient ...

... zaťažuje?

Vyžaduje ...

Obohacuje 

iv vybran met dy sp
IV. VYBRANÉ METÓDY SP

8. ZÁKLADNÉ METÓDY SP

8.1 METÓDY SP S JEDNOTLIVCOM

8.2 METÓDY SP SO SKUPINOU

8.3 METÓDY SP S KOMUNITOU

9. INÉ VÝZNAMNÉ METÓDY SP

9.1 PORADENSTVO & PSYCHOTERAPIA

9.2 STREETWORK

9.3 SOCIÁLNA PREVENCIA

slide59
Metóda: postup ako analyzovať a riešiť soc.problém jednotlivca, skupiny či celku.

SP sa realizuje na 3 úrovniach:

 • Mikroúrovni – SP s jednotlivcom
 • Mezoúrovni – SP so spoločnosťou
 • Makroúrovni – SP s komunitou
8 z kladn met dy sp
8. ZÁKLADNÉ METÓDY SP
 • METÓDY SP S JEDNOTLIVCOM
  • Prípadová SP - CASE WORK
  • Individuálna SP
 • METÓDY SP SO SKUPINOU
  • Skupinová SP – GROUP WORK
 • METÓDY SP S KOMUNITOU
  • Komunitná SP – COMUNITY WORK
8 1 met dy sp s jednotlivcom
8.1 METÓDY SP S JEDNOTLIVCOM

Etapy:

 • Oboznámenie sa s prípadom:
  • 1.kontakt s klientom, evidencia, anamnéza/analýza
 • Sociálna diagnostika:
  • soc.diagnóza, plán práce, voľba metód
 • Sociálna intervencia:
  • bežná/krízová intervencia, terapia, poradenstvo
 • Diskusia & ukončenie prípadu:
  • zaznamenávanie postupov
8 2 met dy pr ce so skupinou
8.2 METÓDY PRÁCE SO SKUPINOU

Základ.modely SP so skupinou:

 • Model spoločných cieľov – sociálne orientovaný, sú to činnosti zamerané na realizáciu skupin.záujmov
 • Nápravný /terapeutický model – pomoc skupine (jednotlivcom v nej) dosiahnuť pozitívne zmeny, využíva sa tu skupinová terapia
 • Interakčný model – opiera sa o vzájomnosť, spolupatričnosť členov skupiny
slide63
Etapy:
 • Preafilačné obdobie
  • etapa tvorby skupiny, 1.stretnutie, výber členov, zloženie skupiny
 • Formovanie sa skupiny
  • etapa vytvárania vzťahov, noriem, pozícií, vnútor.štruktúry
 • Etapa udržiavania skupiny
  • stabilita vzťahov, rozvíjanie vlast.schopností a záujmov
 • Diferenciácia – etapa konfliktov
  • výrazné presadzovanie individ.záujmov
 • Ukončenie práce so skupinou
8 3 met dy sp s komunitou
8.3 METÓDY SP S KOMUNITOU
 • SP s komunitou je metóda SP, ktorá pomáha ľuďom žijúcim na určitom území pri riešení konkrétnych život.situácií

Etapy:

 • Získavanie informácií – demografické údaje, infraštruktúra, vodcovia skupín, história, život.prostredie
 • Diagnostická etapa – stanovenie hlav.problému a odhalenie príčin
 • Navrhovanie projektov na riešenie soc.problémov – vytvorenie plánu
 • Realizácia projektu – využitie zdrojov
 • Prezentovanie výsledkov & záverečné hodnotenie – rehabilitácia pôvodných soc.javov, prevencia sociálno-patologic.javov
9 in v znamn met dy sp
9. INÉ VÝZNAMNÉ METÓDY SP
 • PORADENSTVO & PSYCHOTERAPIA
 • STREETWORK
 • SUPERVÍZIA
 • SOCIÁLNA PREVENCIA
9 1 poradenstvo
9.1 PORADENSTVO
 • Definície:
  • „vedecky fundované vysvetľovanie a ovplyvňovanie ľuds.správania s cieľom minimalizovať svoje problémy a postupne tak zabezpečiť optimálne fungovanie jedinca a spoločnosti“ (J.Gabura, Š.Strieženec)
  • Poradenstvo je hlavne pomoc pri rozhodovaní a orientovaní, a formulovanie opatrení do budúcnosti.
 • Druhy poradenstva:

sociálne, pedagogické, psychologické,

právne, zdravotnícke, ekonomické, daňové, ekologické,

duchovné a iné

soci lne poradenstvo
Sociálne poradenstvo:
 • „Sociálne poradenstvo je odborná činnosť na zistenie rozsahu a charakteru soc.núdze, na zistenie príčin jej vzniku, na poskytnutie informácií o možnostiach riešenia soc.núdze, na usmernenie občana pri voľbe a uplatňovení foriem soc.pomoci. Soc.poradenstvo sa poskytuje najmä rodinám.“ (Zákon o soc.pomoci č.195/1998 Z.z.)
 • Druhy soc.poradenstva:

osobnostné, predmanželské, partnerské, rodinné, rozvodové & porozvodové, pre sexuálne problémy & plánované rodičovstvo, pre rôzne typy závislostí

 • Referáty poradensko-psychologických služieb (ÚSVaR SR)
  • 47 poradní na Slovensku. Orientujú sa najmä na rodinu a nezamestnaných.
9 1 psychoterapia
9.1 PSYCHOTERAPIA
 • „Psychoterapia je liečba psychologickými prostriedkami, je liečebný postup, v ktorom sa odstraňujú poruchy a obnovuje sa stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody.“(Tokárová, 2003)
 • Použitie:
  • v SP so skupinou - skupinová terapia s využitím psychoterapeutic.techník
slide69
Doplnkové terapie v SP:

ergoterapia

kanisoterapia

animoterapia

hypoterapia

terapia pohybom

terapia pevným objatím

Špeciálne techniky psychoterapie:

skupinový rozhovor

psychodráma & dramatoterapia

sociodráma

muzikoterapia

arteterapia

biblioterapia

logoterapia

9 2 streetwork
9.2 STREETWORK
 • pouličná terénna práca
 • terénna práca – má širší pojem, bola vykonávaná ešte za komunizmu
 • História: prisťahovalci a hospodárska kríza v USA, bezdomovci, prostitútky, drogovo závislí, streetchildren
 • „Streetwork je metóda SP, ktorá sa zaoberá rizikovými skupinami klientov, ktorých životný štýl je priamo spojený s pouličným životom.“
slide71
Streetworker a jeho povinnosti:
  • prijať a akceptovať ich život.štýl, nemoralizovať, nestratiť svoju identitu, ponúknuť alternat.spôsob trávenia voľného času, ukázať možnosti riešenia konfliktov, pomáhať pri styku s úradmi, ukázať „novú cestu“,...
 • Formy streetwork:
  • priama práca (vyhľadávanie klienta, práca s klientom priamo na ulici, distribúcia striekačiek, kondómov, jedla, základ.zdravot.starostlivosti, nízkoprahové centrá,azylové domy...)
  • nepriama práca (príprava projektov, medializácia, vzdelávanie)
9 3 superv zia
9.3 SUPERVÍZIA
 • dohľad/dozor/kontrola/riadenie...
 • Supervízia v SP = poradenská metóda, ktorá sa využíva na zabezpečenie a zvýšenie kvality profesiál.činnosti alebo kompetencie soc.pracovníkov. Má agogické pozadie.
 • Supervízor: vysoko profesiálny soc.pracovník so skúsenosťami, viac podporujúci ako kritický, profesionálny komunikátor
 • Centrum záujmu supervízie v SP: klient, vzťah soc.pracovník – klient, soc.pracovník - supervízor
slide75
Vzdelávanie v supervízii (vzdelávací kurz /výcvik s certifikátom):
  • Asociácia supervízorov a soc.pracovníkov (ASSP) na Slovensku + Centrum poradenských a vzdelávacích služieb
  • Európska asociácia pre supervíziu (EAS)
  • Nemecká spoločnosť pre supervíziu (DGS)
 • Ciele supervízie v SP:
  • motivovať soc.pracovníkov, aby naučili svojich klientov ako hľadať nové cesty, perspektívy, riešenia v ich ťažkej ekonomic. a soc.situácii
  • zvyšovanie odborných kompetencií soc.pracovníkov
  • supervízia by nemala skĺznuť do terapie
9 4 soci lna prevencia
9.4 SOCIÁLNA PREVENCIA
 • „Soc.prevencia je odborná činnosť na predchádzanie a na zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického, fyzického alebo sociálneho vývinu občana.“ (§ 5 Zákona o soc.pomoci č.195/1998 Z.z.)
 • všeobecná prevencia sociálno-patologických javov (napr. dieťa s poruchami správania, týrané&zneužívané dieťa, občan prepustený z výkonu trestu, občan liečený zo závislosti, občan s ťažkým zdravot.postihnutím,...)
slide77
Soc.prevenciu vykonávajú:
  • orgány miestnej štát.správy – ÚPSVaR
  • orgány samosprávy
  • MVO
 • Realizácia soc.prevencie podľa:
  • kritéria vývoja problému → primárna prevencia, sekundárna prevencia, terciálna prevencia
  • kritéria rozsahu, šírky, veľkosti cieľ.objektu → individuálna, skupinová, komunitná
slide78
Primárna prevencia
  • celospoločenské pôsobenie
  • zameraná na celú verejnosť formou osvety
  • zdroj informácií v umení (fotografia, film, divadlo, literatúra a v masmédiách)
  • zámerné pôsobenie na mladých ľudí, príprava na manželstvo a rodičovstvo
  • výtvárajú ju aj psychológovia, lekári, právnici, sexuológovia, sudcovia, policajti
slide79
Sekundárna prevencia
  • zameriava sa na rizikové skupiny ľudí (detí aj dospelých) a na rizikové životné situácie
  • programové a cielené pôsobenie na základe skríningu/vyhľadávania – sociálne slabé rodiny, rodiny kde sú partneri nezrelí, rodiny s postihnutým rodičom, rodiny kde matka/otec boli sami v detstve týraní, dlhodobo nezamestnaní rodičia, alkoholici a toxikomani, ľudia so zvláštnym život.štýlom
slide80
Terciálna prevencia
  • zameraná na pomoc, prevýchovu, resocializáciu, terapiu a prácu s rodinou
  • Účelom tejto prevencie je poskytnúť odborníkom, ktorí sa zaoberajú prácou s deťmi a dospievajúcimi praktic.príručku ponúkajúcu techniky, cvičenie, hry, postupy, ktoré podporujú proces soc.učenia.
10 etika v sp
10. ETIKA V SP
 • zaoberá sa mravnou hodnotou ľudských skutkov
 • Cieľom etiky je správne usporiadanie ľudských skutkov do istého metodického poriadku, ktorý je zhodný s požiadavkami a potrebami zdravého, prirodzeného ľudského rozumu.
verejn spr va loha mvo a dobrovo n ctva v sp
VEREJNÁ SPRÁVA, ÚLOHAMVO A DOBROVOĽNÍCTVA VSP

11. SP VO VEREJNEJ SPRÁVE

12. MIMOVLÁDNE, SVOJPOMOCNÉ A DOBROVOĽNÍCKE ZDRUŽENIA

11 soci lna pr ca vo verejnej spr ve
11. SOCIÁLNA PRÁCA VO VEREJNEJ SPRÁVE

1. SP na úrovni štátnej správy

 • Zákon č.453/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy v oblasti soc.vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niekt.zákonov

- riadenie, postavenie, pôsobnosť (nových) orgánov štát.správy v oblasti soc.vecí, rodiny a služieb zamestnanosti,

- NÚP zrušený

slide85
2. SP na úrovni samosprávy:
 • Zákon č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky

- obce: zriaďovať všetky typy zariadení SS

- rozšírenie kompetencií obcí a VÚC

 • Zákon č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niekt.zákonov
 • Zákon č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci a o zmene a doplnení niekt.zákonov

- poskytovanie starostlivosti v zariadeniach SS

slide86
Záujmová samospráva a SP?
  • Stavovské organizácie – profesijné komory (združujú príslušníkov tradič.slobod.povolaní)
  • „Komora soc.pracovníkov Slovenska“ (Asociácia vzdelávateľov v SP na Slovensku) – ktorí vykonávajú povolanie soc.pracovníka v SR

- odborne, zdravotne spôsobilí, bezúhonní, členovia

slide87
3. Verejnoprávne inštitúcie v soc.systéme
 • Sociálna poisťovňa → 1.11.2004 zákonom č.274/1994 Z.z. (nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie)
 • Zákon č.461/2003 Z.z. o soc.poistení (nemocenské/dôchodkové/úrazové/garančné/v nezamestnanosti)
 • 1.1.2005 – starobné dôchodkové sporenie
12 tret sektor
12. TRETÍ SEKTOR

12.1. MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE

12.2. DOBROVOĽNÍCTVO

12.3. SVOJPOMOCNÉ SKUPINY

12 1 mimovl dne organiz cie
12.1. MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE

Tretí sektor – realizuje plnenie úloh spojené s riešením prejavov trhovej nerovnováhy. Hlavný cieľ = zabezbečenie spotreb.úloh, nie tvorba zisku

 • Organizácie III.sektora:
  • majú formál.štruktúru (uzatváranie prac.vzťahov)
  • majú súkromný charakter
  • nemajú za cieľ vytvárať zisk
  • sú nezávislé – samosprávny princíp
  • majú dobrovoľnícky charakter
 • MVO/n.o./NGO – nenáboženské, nepolitické
funkcie mvo
formuluje a tlmočí požiadavky občanov – aktívna účasť občanov

uchováva plurality (rôznorodosti) spoločnosti

podieľa sa na tvorbe verejnej mienky – alter.pohľady

podporuje spoločen.integráciu – začleňovanie skupín občanov

tvorí politickú socializáciu – spolutvorcovia legislatívy

kontroluje – demokrat.pravidlá

poskytuje služby (humanitárne/sociálne/vzdelávacie/informačné/právnické

ponúka priestor pre sociálne inovácie/experimenty

predchádza & rieši konflikty (etnické/rasové)

vytvára a rozširuje spoloč.bohatstvo – teórie/poznatkov, skúseností, humánnosť

Funkcie MVO:
12 2 dobrovo n ctvo v sp
12.2 DOBROVOĽNÍCTVO V SP
 • Dobrovoľníci a ich práca = základ činnosti dobrovoľníckych organizácií.
 • Byť dobrovoľník = venovať svoj čas & energiu, svoje odborné vedomosti a schopnosti v prospech ostatných ľudí /spoločnosti /komunity /život.prostredia; pomáhať z vlastnej vôle, podľa vlast.výberu a bez nároku na finančnú odmenu.
slide92
Dobrovoľník mže byť ktokoľvek: dobrodinec, sociálne založený človek, lekár, zdravotník, právnik, učiteľ, psychológ, odborník na počítače, inižinier, robotník, politik, umelec, slávna osobnosť, ...
 • Typickí dobrovoľníci: ženy, mladí & osoby stredného veku, väčšinou zamestnaní
 • Dobrovoľníctvo dopĺňa vládu a súkromný sektor – nenahrádza!
slide93
Najpopulárnejšie oblasti práce dobrovoľníkov:
  • soc.starostlivosť pre ľudí v núdzi v nemocniciach /zdravotníckych a soc.zariadeniach/ v charitách/ humanitár.organizáciách
  • školstvo a oblast vzdelávania
  • podpora kultúry a umelec.činnosti
  • rozvoj obcí a sídlisk
  • ochrana život.prostredia
  • športová & rekreač.činnosť
  • humanitárna pomoc utečencom /krajinám postihnutým katastrofou /krajinám 3.sveta
slide94
Získavanie dobrovoľníkov:
  • osobný kontakt!
  • z členov organizácie
  • cez verejné inštitúcie
  • z rozširovania letákov a plagátov
  • prostredníctvom cirkví a náboženských org.
 • Prínos (pre) dobrovoľníka:
  • nové dimenzie organizácie, doveryhodnosť organizácie, nové nápady, fund-raising, kontakty na partnerov, vlastné uspokojenie z výsledkov práce, potreba realizácie, životné skúsenosti, získavanie nových priateľov
 • Nevýhody dobrovoľ.práce pre MVO:
  • náklady na školenia, nábor dobrovoľníkov, ťažkosti s udržaním počiatoč.nadšenia a motivácie dobrovoľníkov
12 3 svojpomocn skupiny
12.3 SVOJPOMOCNÉ SKUPINY
  • pilierom /pozorovateľom vzniku a činnosti svojpomocných skupín je dobrovoľníctvo
 • Charakteristika: svojpomocné skupiny zdôrazňujú vzájomnú pomoc bez aktívneho vstupu soc.pracovníka.
 • Vznik: jednotlivci sa spájajú s cieľom pomôcť ľuďom v núdzi, ale tiež aby prekonali podobné životné situácie, ale majú podobné ťažkosti.
 • Príklady: Anonymní alkoholici (AA), skupinky rodičov s deťmi s mentál.postihnutím, príbuzní psychiatric.pacientov, nevyliečiteľne chorí, abstinujúci závislí, ľudia bez domova,...
vi vzdel vanie v sp
VI. VZDELÁVANIE V SP

14. ODBORNÉ VZDELÁVANIE V SP

 • celoživotné vzdelávanie soc.pracovníka nevyhnutné, je základným predpokladom jeho kvalit.výkonu → profesionalizácia SP
 • príprava soc.pracovníkovprebieha v 3 úrovniach (Strieženec,1999):
  • v školskom systéme
  • v systéme ďalšieho vzdelávania
  • rezortné vzdelávanie
vzdel vania soc pracovn kov na slovensku
VZDELÁVANIA SOC.PRACOVNÍKOV NA SLOVENSKU
 • 1. forma univerzit.štúdia SP – Filozofická fakulta UK v BA (r.1990), špecializácia Mgr.štúdia sociológie
 • 1.katedra SP – Pedagogická fakulta UK, (r.1991) → základy odbornej VŠ prípravy pre soc.pracovníkov
 • Odborná príprava soc.pracovníkov – vyšší stupeň vzdelania (prevyšuje SŠ)/ vyššie odbor.štúdium
 • Min.vek pre sociálneho pracovníka – 21 rokov
 • Príprava odborníkov pre soc.sféru - SŠ a VŠ
 • Štúdium SP – formou univerzitného a neuniverzitného VŠ štúdia (Bc, Mgr., PhDr., PhD.stupeň):
v vzdel vanie
VŠ vzdelávanie:
 • FZ aSP Trnavskej univerzity v TT – Katedra SP
 • FF Prešovskej univ.v Prešove – Katedra andragogiky a SP
 • Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešov.univ v Prešove – Katedra kresťan.antropológie a SP
 • Fakulta soc.vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – Katedra SP a soc.vied
 • PF UMB v BB - Katedra pedagogiky a SP
 • Fakulta verejnej správy Univerzity P.J.Šafárika
 • Vysoká škola zdravotníctva a soc.práce Sv.Alžbety – Katedra SP
 • PF UK v BA – Katedra SP
al ie vzdel vanie v sp celo ivotn vzdel vanie soc pracovn ka
Ďalšie vzdelávanie v SP – celoživotné vzdelávanie soc.pracovníka
 • Cieľ:
  • podporovať vlast.rozvoj osobnosti,
  • rozvíjať psycholog.kontrolu osobnosti,
  • rozvíjať profesijnú kompetenciu soc.pracovníkov (integrovanie poznatkov z rôz.ved.disciplín a ich aplikácia)
 • MPSVaR SR
 • Ministerstvo vnútra SR – Inštitút pre verejnú správu
 • Vzdelávatelia – Socrates, Tempus, Leonardo da Vinci
 • Tretí sektor, MVO – akreditované vzdelávacie aktivity

Platí tu: Zákon č.312/2001 Z.z. o štátnej službe

Zákon č.313/2001 Z.z. o verejnej službe

akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

Veľa Božieho požehnania na vašej „ceste“!