1 / 66

Antwoorden op vragen over kerk, cultuur, Bijbelboeken, … & geloven.

Antwoorden op vragen over kerk, cultuur, Bijbelboeken, … & geloven. Rentmeesterschap. Het GROENE gat. RENT MEESTER SCHAP Anno 2013. Wat is rentmeesterschap?. De mens heeft een opdracht ontvangen om bezig te zijn met het goed van zijn heer .

sherry
Download Presentation

Antwoorden op vragen over kerk, cultuur, Bijbelboeken, … & geloven.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Antwoorden op vragen over kerk, cultuur, Bijbelboeken, … & geloven. Rentmeesterschap

 2. Het GROENE gat RENT MEESTER SCHAP Anno 2013

 3. Wat is rentmeesterschap? • De mens heeft een opdracht ontvangen om bezig te zijn met het goed van zijn heer. • Hij heeft daarbij tegelijk volmacht gekregen om het goed te beheren. • Hij moet verantwoording afleggen van de wijze waarop hij rentmeester geweest is.

 4. Genesis 2:15 “De Heere God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden” • Anno 2013: De Heere God schiep de mens, zette hem op aarde op die te bewerken en te onderhouden

 5. Te bewerken

 6. Te onderhouden

 7. Genesis 1 “schiep vissen, vogels, zaaddragende planten, vruchtbomen als voedsel. Dieren, vogels, etc. en de mens. Het waszeer goed

 8. MAAR TOEN KWAM DE SLANG, EN WAT ER TOEN GEBEURDE, LATEN WE JE NU ZIEN…..

 9. 90 % van de grote vissen die we zo graag eten, zijn sinds het begin van de industriële visserij in de jaren vijftig verdwenen

 10. Haaienvinnensoep: Elk jaar worden 200 miljoen haaien gevangen, van hun vinnen beroofd en weer teruggegooid om te sterven.

 11. CONCLUSIE 80%van de visbestanden is volledig of gedeeltelijk overbevist, verscheidene vissoorten zijn metuitstervenbedreigd, de oceanen kampen met een zuurstoftekort, de CO2-uitstoot zorgt voor een sterke verzuringvan het zeewater en bergen plasticklonteren samen tot een grote plastic soep. Dit alles maakt het vooruitzicht voor onze zeeën zeer somber.

 12. Plastic?

 13. Vraag, waar blijft ons plastic?

 14. 500 miljoen plastic tasjes • 500.000 plastic waterflesjes

 15. Wat is daarvan het probleem? • Plasticdeeltjes Dieren worden vergiftigdPlastic-happen • Eerst zien dan geloven?

 16. Calvijn n.a.v. Genesis 2:15 “we moeten ons erop toeleggen de grond aan de nakomelingen over te leveren, zoals wij die hebben ontvangen” • Laten we verder kijken…

 17. Bomen • Per seconde er drie- tot vijfduizend vierkante meter bos verdwijnt, dat is ongeveer 1 voetbalveld per seconde. • Maar het gaat de goede kant op…

 18. Bossen zijn ecosystemen. • Bomen zetten CO2 om in zuurstof • Bossen zwakken extremen

 19. BED van hout • Gevolgen te over… • Gelukkig: het is voor ons een “ver van onze bed show”, maar voor hoelang nog?

 20. Naast je bed, is ook vlees een aandachtspunt. • Aandeel vlees 80% !! • Gevolgen: dieren sterven uit, woestijn • Kiloknaller, think twice

 21. Calvijn n.a.v. Genesis 2:15 “we moeten toezien dat de grond niet door zorgeloosheid uitgeput raakt”

 22. Water • 1 kilo chocolade 17.000 liter • 1 kilo rundvlees 15.000 liter.

 23. Wist je dat: • Elke Nederlander heeft gemiddeld 70 tot 100 kledingstukken in de kast. • We gooien per persoon 13 kilo kleding per jaar weg (208 miljoen kilo in totaal). • Jaarlijks gooien alle huishoudens samen 800 miljoen kilo voedsel weg. Dit zijn 100.000 vuilniswagens vol goed voedsel! • Opvallend: 1 op de 5 sneden brood wordt weggegooid = 400.000 broden per dag & 2 van de 5 pakken rijst belanden bij het afval

 24. Vanwege de tijdgaan we hier niet verder op in..

 25. De grondstofproductie t.b.v. elektronische aparaten gaat niet volgens de ARBO

 26. ecosysteem uitputten eco-burnout Levensstandaard 3 planeten schaarste en milieurampen • It is TimeToTurn.nl

 27. Watziet God vandaag? Watziejij? • Ben jijheer in het beheerof heer over de schepping • We kunnen je op eenbriefjemeegevendat..

 28. Matrialisme, kapitalisme Paradox rijkdom leidt  tot armoede • Verootmoediging, schuld, vergeving, bekering.

 29. Zingen Psalm 51 vers 1Een psalm over schuld

 30. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden: uw goedheid wordt noch paal noch perk gezet. Ai, was mij wel van ongerechtigheid: mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden! Zie mijn berouw, hoor, hoe een boetling pleit, en reinig mij van al mijn vuile zonden

 31. Zingen Heer, ontferm u over onsOpwekking 328

 32. Heer, ontferm U over ons Kom en heel ons land Reinig met uw vuur Raak ons nu aan. Wij buigen neer en roepen tot u, Heer. O Heer, ontferm U over ons (3x)

 33. En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen.

 34. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen!

 35. En God zei: Zie, Ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn; dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is,heb Ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo.

 36. En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.Genesis 1:27-31

 37. Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had.

 38. En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; Genesis 2: 8-9 

 39. De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Genesis 2:15

 40. Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven! Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was. Genesis 3: 22-23

 41. HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U, Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? Psalm 8: 2,4-5

 42. Hij doet het gras groeien voor de dieren, het gewas ten dienste van de mens. Hij brengt voedsel uit de aarde voort: wijn, die het hart van de sterveling verblijdt, olie, die zijn gezicht doet glanzen, en brood, dat het hart van de sterveling versterkt. Psalm 104: 14-15

 43.  Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Uw rijkdommen. Daar ligt de zee, groot en wijd uitgestrekt; daar leeft krioelend gedierte, niet te tellen, kleine dieren en grote. Psalm 104: 24-25

 44. De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. Psalm 19:2

 45. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,  in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Romeinen 8: 19-21

More Related