Naar een taalbeleid in het OCMW ? - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Naar een taalbeleid in het OCMW ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Naar een taalbeleid in het OCMW ?

play fullscreen
1 / 43
Naar een taalbeleid in het OCMW ?
246 Views
Download Presentation
azriel
Download Presentation

Naar een taalbeleid in het OCMW ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Naar een taalbeleid in het OCMW ?

 2. Aandachtvooranderstaligen ! meer dan 70%van de mensen die financiële hulp nodig hebben van het OCMW van Gent, is van vreemde origine • Het OCMW-bestuur wil van TAALACTIVERING een prioritaire opdracht maken. 2

 3. De cijfers spreken voor zich • Ong. 4700 cliënten leefloon/equivalent leefloon • Een 100-tal verschillende nationaliteiten of origines in het cliënteel • 1800 anderstaligen spreekt onvoldoende Nederlands en hebben nood aan taalactivering, Dit is dus 38 % van ons cliënteel • Van de groep die het basisniveau Nederlands nog niet bereikt heeft, is een kleine helftanalfabeet.

 4. Goede communicatie • Begeleiding van cliënt begint met goede communicatie • Kennis verwerven over andere culturen

 5. Team Interculturalisering • Doelstelling: inzetten op goede communicatie tijdens de hulpverlening • taalbijstand • emotionele ondersteuning • info culturele achtergrond • Sociaal tolken:triade MW – Cliënt - ICM • Brugfunctie tussen cliënt en hulpverlener

 6. GOAL- project • GOAL = GemeenschappelijkOnthaalvoorALlochtonen • Uitleg in eigentaal – 9 taalgroepen: • Activeringsgedachte binnen OCMW • Rechten en plichten • Integratie komt van twee kanten

 7. OCMW en visie op activering Onze definitie is ruim: elke vorm van inzet door de cliënt gericht op het verhogen van zijn zelfredzaamheid en zijn (socio-professionele) integratie in de samenleving Aangepastaan de mogelijkheden van de cliëntMAATZORG Voorbeelden: Studeren Cursus NT2 volgen Vrijwilligerswerk doen Een vormingsreeks rond bvb“zelf je eigen budget beheren” volgen Werkervaring via artikel 60 VDAB-beroepsopleiding volgen Activering 7

 8. Leefloonwet en anderstaligen “Werkbereid zijn” = kansen op werkverhogen door Nederlands te leren = 1ste stapnaarsuccesvoltraject Maar: • Vrijstellingen (objectief, bvb +65 jaar) • Billijkheidsredenen (beoordeling context, bvb. beperkt leervermogen, kinderlast, zwangerschap)

 9. Samenwerkingsprotocol in 2009 Huis van het Nederlands Gent vzw

 10. Opvolging via Database • Afspraken rond • doorverwijzing • opvolging • doorgeven van afwezigheden • evaluatie • Regelmatigoverleg

 11. JOB-INTRA Job-introductieAnderstaligen VIA VoortrajectIntegratie Allochtonen OTC en een traject naar werk SCALAscreening A2 ARTIKEL 60 Intake Nederlandswerkt Doorverwijzing naar OTC door wijkwerker SOCIALEACTIVERING A1 11

 12. Team NederlandsWerkt • Doelgroepwordtsteedszwakker • Minder dan 1/3 slaagtvoor domino 2 • Afgestudeerden, plafondcursisten => geentaaltrajectmeer • Hogertaalniveauisgeen garantie op probleemloostrajectnaarwerk • Noodaanbetereaansluiting met de werkvloer

 13. Prof. Piet Van Avermaet • Authentiek leren • Werkplek = leerplek • Informele leeromgeving

 14. Piet Van Avermaet • Taalverwerving is een lang procesen gebeurt voor 80% buiten de schoolmuren! • Taalverwervingvraagt niet alleeninspanningen van de anderstalige! • Diversiteitsdenken verdient meer aandacht

 15. Waar leren we het meeste van? lezen 10 % horen 20 % zien 30 % zien en horen samen 50 % bij discussie, met anderen bespreken 70 % door persoonlijk ervaren, doen 80 % door het uit te leggen aan een ander 95 % William Glasser (www.wglasser.com)

 16. Informeel leren 13/10/14 • Uitgangspunt: • Een taal leer je voor 80% buiten de schoolmuren • wie Nederlands leert met een specifiek doel, is meer gemotiveerd  anderstaligen hebben taaloefenkansen nodig die aansluiten op hun leefwereld! Dienst Wonen en Activering 16

 17. HervormingTeam NedWerkt • Loskoppeling van VDAB sector 2 • Instapmomentenafgestemd op sector 2 • Toespitsen op laagtaalvaardigen • Elke persoonvolgt VIA en Job-Intra • Mogelijkheidtotkortertraject= maatzorg

 18. VOORTRAJECTEN en TAAL Duale trajecten • Geïntegreerd traject met enerzijds taallessen, anderzijds andere activiteiten zoals taalstimulering, werkervaring en coaching • Motivatie – sleutelcompetenties – technische competenties – attitudes • Premie: 5 euro per halve dag • Al werkend inburgeren • Realistisch beeld van arbeidsmarkt

 19. V I A VIA VoortrajectIntegratie Allochtonen Voortraject IntegratieAnderstaligen Fase 1 : VIA VIA : Screening en oriëntering • Duur: 3 maanden (sept-dec -april) • NT2 - taallessen • Praktisch Nederlands leren • Wat wil ik ? • Wat kan ik ? • Beroepsinitiatie • Voorbereiding op Job-Intra Intake Nederlandswerkt Doorverwijzing naar OTC door wijkwerker A1 19

 20. WERKWINKEL ? leerpunt Sociale zekerheid ? Bus – Tram ? OTC ? Arbeids Contract ? KOMPAS ? Praktisch Nederlands leren Verder inzetten op taalverwervingVoorbereiden op een tewerkstelling

 21. Watwilik ? • Welke beroepen zijn er ? • Wat moet ik daarvoor kunnen ? • Moet ik nog een opleiding volgen ? • Moet ik werken tijdens het weekend ? • Wat is mijn toekomst dan ? • …

 22. Wat kan ik ? Screening en bijwerken van competenties • Dooropdrachten te doen in groep • Door te wetenhoe je ietsdoet • Door te horenwat je goeddoet

 23. Keuze - mogelijkheden • Beroepen ? • Houtbewerking • Poetsen • Keuken • Karwei • Groenwerk • Plaats met doorgroeinaarart 60

 24. Beroepsinitiatie • Bezoeken van de werkvloer • Lerenkennen van de werkvloer • Opdrachtuitvoeren op de werkvloer • Luisterennaar de instructies • Is dit ietsvoorjou ?

 25. JOB-INTRA Job-introductieAnderstaligen VIA VoortrajectIntegratie Allochtonen OTC en een traject naar werk Intake Nederlandswerkt Doorverwijzing naar OTC door wijkwerker SOCIALEACTIVERING A1 25

 26. Duur: 4 maanden Individuele coaching Toewijs van werkvloer Ingroeistage 3 maanden Taalcoaching Taalstimulering Positieve evaluatie = Artikel 60 werkervaringcontract! Job -Intra Fase 2 : Job-Intra JOB-INTRA :JOB-INTRoductie voor Anderstaligen Uw voorbereiding op Artikel 60-tewerkstelling! 26 26

 27. « Ingroei » stage • Werkplaatsengeenbetalingtijdens art 60 • 3 maanden • Opvolging op de werkvloerdoor de individuelebegeleiders • Taalcoaching • NT2-traject of « IntraTuurlijk » • Indien OK => art 60

 28. TAALCOACHING Werkvloercoaching • de individuele taalcoaching van de cliënten • de opleiding van de technisch instructeurs en de collega’s (peters-meters) • de taalstimulering op de werkvloeroefenkansen bieden(taal-rijkere context – visualisering …) • de inbreng van de trajectbegeleider op vlak van taal

 29. Individueletaalcoaching • Specifieke woordenschat (materiaal, ruimtes, acties) • Instructies op het werk • Verduidelijken specifieke afspraken • Interventie bij conflicten • Boodschappen van collega’s • Plan lezen • Gebruik van specifieke documenten

 30. Individueletaalcoaching • Bijvoorkeurwekelijks • Sessies van 1.5 uur • Op de werkvloer • Korttraject (2 maanden)

 31. TAALCOACHING Centrale taalcoaching • Taalcoachingin groep = efficiënter in tijd • Binnen een bepaalde organisatie of over de organisaties heen. • “Vaktaal” verbonden aan een functie • inzoomen op thema’s bvb klantvriendelijkheid, veiligheid, telefoneren, communicatie op de werkvloer, rekentaal, ... • Vraag gestuurd vanuit de organisaties.

 32. TAALCOACHING Algemene coaching op tewerkstelling en integratie • vertrekt vanuit de behoeften van de cliënten op de werkvloer • Inzetten op (mondelinge) interactie tussen de deelnemers. • overstijgende werkvloer-competenties en algemene integratie.

 33. ESF ProjectNTuurlijk

 34. NTUURLIJK tijdens art. 60 Roma – cliënten in art. 60: • Gedijen moeilijk in schoolse aanpak • Uitgeleerden • Geen kans in het gewone NT2 aanbod

 35. Doel: zelfredzaamheid • Taaloefeningen gelinkt aan de werkvloer, gebaseerd op de competenties van de job • Functionele “taalvaardigheid” in werkcontext • Voorbereiding op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt en netwerking

 36. Aansluiting met doelgroep • Vormingsmedewerker / Taalcoach • Sociaaltolk • Brugfunctie • Intercultureelbemiddelaar

 37. Werkoverschrijdendecompetenties Basisregels – verantwoordelijkheid –nauwkeurigheid – veiligheidszin – mondelinge communicatie – aanvaarden van gezag en kritiek – samenwerken – rekenen – leervermogen – flexibiliteit – zelfstandigheid – administratie – omgaan met klanten

 38. Basisregels opvolgen Leerdoelstellingen: BEGRIJPENIk begrijp het arbeidsreglementIk begrijp de afspraken / regels op de werkvloer (vb. rond gsm-gebruik, roken)Ik begrijp mijn uurrooster SPREKENIk kan verwoorden wanneer ik iets moet vragen of afspreken over de werkurenIk kan op tijd verwittigen bij afwezigheid en ik kan de reden waarom opgevenIk kan mijn verlof op tijd aanvragenIk spreek Nederlands tijdens de werkuren (ook met collega’s die mijn moedertaal spreken

 39. Netwerking en integratie • Participeren aan buurt - evenementen • Bezoeken aan sociale org./partners, geleide culturele bezoeken • Werkvloerbezoeken

 40. Innovatie tov schools leren • Kleinere (sub)groepjes • Differentiëren • Enten op de werkvloer • Eindtermen bepaald door cursist • Beter inspelen op behoeften • Natuurlijk leren • Taal en zelfredzaamheid • Bewustwording • Meer motivatie

 41. Evaluatie Drieevolutiegebieden • Houding • Woordenschat • Correct spreken

 42. Extra vragen? Britt Roels britt.roels@kruispuntmi.be Johan Maekelberg johan.maekelberg@ocmwgent.be NurtenÖzdemir Nurten.ozdemir@ocmwgent.be

 43. Bedankt!