Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Partneroverleg PowerPoint Presentation
Download Presentation
Partneroverleg

Partneroverleg

210 Views Download Presentation
Download Presentation

Partneroverleg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Partneroverleg 21 juni 2011

 2. Partneroverleg 21 juni 2011

 3. Partneroverleg 21 juni 2011

 4. Partneroverleg 21 juni 2011

 5. Opdracht en proces werkgroep casuïstiekoverlegstructuur Huidige casuïstiekoverlegstructuur Verbetervoorstel Voorwaarden om de nieuwe structuur te laten slagen

 6. 1. Opdracht casuïstiekoverlegstructuur

 7. Opdracht van de gemeente Antwoord geven op de volgende vraag: Hoe realiseren wij een stadsbrede sluitende aanpak risicojeugd en –gezinnen en wat betekent dit voor bestaande voorzieningen en netwerken?

 8. Opdracht aan de werkgroep Doel: Voorstel maken voor een vernieuwde casuïstiekoverlegstructuur in Amersfoort. Gewenste situatie: De samenwerkingsovereenkomst is leidend (zorgcoördinatie, één gezin één plan). Aansluiten bij bestaande voorzieningen. Efficiënte en effectieve inzet van middelen. Resultaat: Verbetervoorstel.

 9. Samenstelling werkgroep Opdracht belegd bij een werkgroep van het partneroverleg: • Annemiek Schooten, GGD Midden-Nederland • Adriënne Bastiaansens, SWA • Jan de Jong, PC Eemland • Riemer Poortstra, SWV-VO Eemland • Mariëtte van Solkema, BJZ Utrecht • Ewout Nonhebel, Centrum Maliebaan • Marije Schotpoort, CJG Amersfoort

 10. Uitgangspunten • Samenwerkingsovereenkomst (één gezin, één plan en zorgcoördinatie) • Visie casusoverleg (wat is een casusoverleg, wanneer is een casusoverleg nodig en heeft het meerwaarde) Documenten: www.cjgamersfoort.nl -> over CJG Amersfoort -> E-book en documenten

 11. Proces • Inventarisatie structuur (juni 2010) • Vaststellen visie op casuïstiekoverlegstructuur (maart 2011) • Input voorzitters tijdens voorzittersoverleg (3x) • Interviews voorzitters casusoverleggen + bijwonen casusoverleggen -> inzicht in proces casusoverleggen • Kader verbetervoorstel vastgesteld (werkgroep april 2011) • Verbetervoorstel opstellen (werkgroep mei-juni 2011) • Verbetervoorstel Partneroverleg (21 juni 2011)

 12. 2. Huidige casuïstiekoverlegstructuur document: ‘Overzicht casusoverleggen Jeugd & Gezin, gemeente Amersfoort’ www.cjgamersfoort.nl -> over CJG Amersfoort -> E-book en documenten

 13. Huidige casusoverleggen - per vindplaats Onderwijs Voortgezet onderwijs • Zorg Advies Team per VO school (ZAT VO) • Zorgplatform (bovenschools zorg advies team VO) Primair onderwijs • Zorg Advies Team (ZAT) PC Eemland & NIS (bovenschools zorg advies team PO) MBO • Zorg Advies Team (ZAT) ROC ASA • Zorg Advies Team (ZAT) ROC Midden Nederland

 14. Huidige casusoverleggen - per vindplaats Zorg & Welzijn • Buurtnetwerkoverleg 12- • Multidisciplinair team (MDT) • Multiproblemoverleg OGGZ (ook genoemd: Casusoverleg Amersfoort)

 15. Huidige casusoverleggen - per vindplaats Justitie / Overlast • Jeugd Interventie Teams (JIT’s) • Justitieel Casusoverleg Jeugd (JCJ) Twee overleggen: • afdoeningoverleg • risico-overleg • Jong Volwassenen Overleg 18-23 (JOVO) binnen één overleg: • afdoening en risico-overleg • Justitieel Overleg Huiselijk Geweld (JCHG) • afdoeningoverleg • Zorg Overleg Huiselijk Geweld (DOHG) Eemland-Zuid • risico-overleg

 16. Huidige situatie – casusoverleggen In schema: op leeftijd & vindplaats (document ‘overzicht casusoverleggen’)

 17. 3. Verbetervoorstel

 18. Stappen verbetervoorstel 5. aanbevelingen kwaliteit 4. bestaande structuren 3. uitgangspunten werkgroep 2. visie casuïstiekoverlegstructuur 1. samenwerkingsovereenkomst

 19. Stap 1 Samenwerkingsovereenkomst Het casusoverleg moet een plaats krijgen binnen de werkprocessen die zijn vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst: Eén gezin, één plan* – onder begeleiding van een zorgcoördinator *1G1P

 20. Uitgangspunten 1G1P • Versterk de zelfregulering van gezinnen • Draag concreet bij aan het herstel van het gewone leven • Werk multisystemisch • Betrek en versterk het sociale netwerk • Werk planmatig en doelgericht • Zorg voor continuïteit Bron: ‘Handleiding gezinsplan, werken volgens het principe één gezin, één plan’ (Partners in Jeugdbeleid voor de regio Holland Rijnland)

 21. Waaruit bestaat 1G1P? (samenwerkingsovereenkomst: art. 3, lid 5) • Een beschrijving van de problematiek en hulpvragen van het gezin; • namen en gegevens van de betrokken professionals; • per partner wat de bijdrage is die zij leveren aan het oplossen van de hulpvraag; • per partner met welke methode/interventie zal worden ingezet; • de wijze waarop het gezin betrokken is; • het sociale netwerk en hoe deze betrokken is; • de naam van de partner die als zorgcoördinator optreedt.

 22. 1G1P / zorgcoördinatie Artikel 3, lid 1: Indien meer partners zorg bieden aan een cliënt, overleggen deze partners met elkaar om een gezamenlijke aanpak vast te stellen. Artikel 4, lid 1: Wanneer meer partners zorg bieden, informeren de partners elkaar over de zorg. Artikel 11: De cliënt en/of wettelijke vertegenwoordiger wordt gedurende het hele proces betrokken bij het ontwikkelen en wijzigen van de aanpak van de zorg.

 23. CLIENT/OUDERS BETREKKEN (artikel 11) Signaleren & effectief inspelen (artikel 2) afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3) Eigen/andere organisatie informatie verzamelen Primair proces samenwerkingsovereenkomst

 24. CLIENT/OUDERS BETREKKEN (artikel 11) Signaleren & effectief inspelen (artikel 2) afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3) Eigen/andere organisatie informatie verzamelen risico taxeren/ beoordelen afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3) regievoering (artikel 3) Primair proces samenwerkingsovereenkomst toeleiden (artikel 5) zorgcoördinatie beleggen (artikel 4) warme overdracht (artikel 5) dossieroverdracht (artikel 6) uitvoering van zorg (artikel 8) één gezin, één plan (artikel 3 lid 5)

 25. CLIENT/OUDERS BETREKKEN (artikel 11) Signaleren & effectief inspelen (artikel 2) afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3) signaleren Eigen/andere organisatie informatie verzamelen regievoering risico taxeren/ beoordelen afwegen verwijsindex risicojongeren (art. 2 lid 3) toeleiden (artikel 5) zorgcoördinatie beleggen (artikel 4) zorgcoördinatie zeer intensieve zorgcoördinatie uitvoering van zorg (artikel 8) één gezin, één plan (artikel 3 lid 5)

 26. Verantwoordelijkheid van de uitvoerend professional • de professional heeft in principe zelf de expertise om de situatie in te schatten en toe te leiden (professional in zijn kracht zetten) • de stappen van informatie verzamelen t/m doorgeleiden (regievoering) kunnen altijd door één persoon worden gedaan

 27. Indien de professional advies nodig heeft 1) Interne consultatie (collegiaal, leidinggevende, expert) 2) Externe consultatie (expert) 3) Casusoverleg

 28. Stap 2 Visie casuïstiekoverlegstructuur (vastgesteld door het partneroverleg in maart 2011) Casusoverleg indien: • niet te bepalen is welke hulp passend is; • toeleiden niet lukt (bijvoorbeeld zorgmijders); • de hulp heeft onvoldoende effect (stagnatie).

 29. CLIENT/OUDERS BETREKKEN (artikel 11) Signaleren & effectief inspelen (artikel 2) afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3) Eigen/andere organisatie informatie verzamelen diffuus/complex CASUSOVERLEG (ADVIES) risico taxeren/ beoordelen afwegen verwijsindex risicojongeren (artikel 2 lid 3) regievoering (artikel 3) Primair proces samenwerkingsovereenkomst en visie zorgmijders toeleiden (artikel 5) zorgcoördinatie beleggen (artikel 4) warme overdracht (artikel 5) dossieroverdracht (artikel 6) stagnatie/ nieuwe situatie uitvoering van zorg (artikel 8) één gezin, één plan (artikel 3 lid 5)

 30. Conclusie • Casusoverleg is geen vast onderdeel van het primair proces. • Een casusoverleg geeft advies. Document: ‘beschrijving primair proces’ www.cjgamersfoort.nl -> over cjg amersfoort/ e-book en documenten

 31. Stap 3 Uitgangspunten werkgroep Keuzes m.b.t. de volgende mogelijke uitgangspunten voor een vernieuwde structuur: • Eén gezin, één plan en zorgcoördinatie; • wijk/gebied (geografisch); • vindplaats; • leeftijd; • complexiteit; • toegankelijkheid professionals.

 32. Besluit uitgangspunten werkgroep • Eén gezin, één plan en zorgcoördinatie is leidend. • Wijkgericht werken, maar geen casusoverleg per wijk. • Verschillende vindplaatsen (onderwijs, justitie, zorg) als uitgangspunt voor de casuïstiekoverlegstructuur. • Leeftijd geen primair uitgangspunt. • Meervoudige of multi-problematiek bespreken in casusoverleg (niet: signaleren of enkelvoudige problematiek). • Signaleerders brengen geen casus in, dit doen hulpverleners.

 33. Conclusie uitgangspunten werkgroep • Eén gezin, één plan en zorgcoördinatie is leidend. • Indeling naar vindplaats. • Alleen hulpverleners brengen (complexe) casussen in.

 34. Stap 1 t/m 3

 35. Stap 4 – Bestaande structuren (1) Eén stedelijk casusoverleg is onvoldoende: • de schaal is te groot (aantal casussen); • de groep zou te groot worden (te veel disciplines); • onderscheid maken tussen schoolrelateerd/ niet-schoolgerelateerd; • schoolgerelateerd: onderscheid maken tussen PO/VO/ROC (specifieke kennis & deskundigheid, groot aantal leerl.); • afdoeningsoverleg hoort (apart) in de justitiële kolom; • volwassenen een apart overleg (wel/geen kinderen);

 36. Stap 4 – Bestaande structuren (2) Wens gemeente: zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande voorzieningen en netwerken. Als basis voor de nieuwe structuur kunnen dienen: • MDT • ZAT PO • Zorgplatform • ZAT ROC • Afdoeningsoverleggen • Multiproblemoverleg + DHOG

 37. Stap 1 t/m 4

 38. Stap 5 Kwaliteitscriteria casusoverleggen • De inbrenger kent het kind altijd. Bij stagnatie van zorg brengt (bij voorkeur) de zorgcoördinator de casus in. • Een casusoverleg bestaat uit voldoende expertise met een klein aantal deelnemers. • Een cliënt wordt van tevoren aangemeld met een bespreekformulier en alle deelnemers lezen dit voorafgaand aan het overleg. • Op het bespreekformulier heeft de inbrenger een adviesvraag geformuleerd. De casusbespreking start met het stellen van verhelderingsvragen en eindigt met de concrete beantwoording van de adviesvraag. • De voorzitter zorgt voor een gestructureerd overleg.

 39. 4. Voorwaarden om de nieuwe structuur te laten slagen

 40. Voorwaarden om de nieuwe structuur te laten slagen: • Cliënt/gezin betrekken • Uitvoeren van regievoering (incl: brede vraagverkenning en kennis sociale kaart) • Uitvoering van één gezin, één plan • Capaciteit voor regievoering en 1G1P