wyk ad 1 teorie kszta cenia kszta cenie informatyczne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
WYKŁAD 1 Teorie kształcenia, kształcenie informatyczne PowerPoint Presentation
Download Presentation
WYKŁAD 1 Teorie kształcenia, kształcenie informatyczne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

WYKŁAD 1 Teorie kształcenia, kształcenie informatyczne - PowerPoint PPT Presentation


 • 212 Views
 • Uploaded on

WYKŁAD 1 Teorie kształcenia, kształcenie informatyczne. PODRĘCZNIKI. Polecane:. Stanisław Juszczyk, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej , Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2003.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WYKŁAD 1 Teorie kształcenia, kształcenie informatyczne' - marissa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
polecane
Polecane:

Stanisław Juszczyk, Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2003.

Andrzej Walat, Zarys dydaktyki informatyki, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, Warszawa, 2007.

Seymour Papert, Burze mózgów – dzieci i komputery, Warszawa 1996.

Eric S. Roberts, ThinkingRecursively, John Willey & Sons, INC., New York, 1986.

zasadnicze pytania nauczyciela
Zasadnicze pytania nauczyciela:
 • W jaki sposób ucząca się osoba jest w stanie nauczyć się czegoś nowego?
 • Co to znaczy, że ktoś się czegoś nauczył?
 • Co to znaczy, że kogoś uczę?
teorie klasyczne 1
Teorie klasyczne (1)

PLATON:

wiedza jest czymś wrodzonym, znajduje się w umyśle już w chwili narodzin

Nauczanie to pomaganie w procesie przypominania sobie

teorie klasyczne 2
Teorie klasyczne (2)

JOHN LOCKE

 • Człowiek rodzi się z pewnymi zdolnościami umysłowymi, które umożliwiają uczenie się.
 • Od początku życia człowiek zbiera idee pierwotne (kolory, kształty, dźwięki itp.).
 • Mając odpowiednią liczbę zapamiętanych idei pierwotnych człowiek powoli buduje idee złożone używając idei pierwotnych i wrodzonych umiejętności zapamiętywania, łączenia, myślenia abstrakcyjnego itp.
behawioryzm
Behawioryzm

Założenie:

ludzie mają pewne wyposażenie biologiczne, dzięki któremu mogą wchodzić w reakcje z otoczeniem i odnosić z tego korzyści.

Behawioryzm nie zwraca uwagi na to jak wiedza została zdobyta ale na to w jaki sposób człowiek opanowuje nowe zachowania.

behawioryzm 1
Behawioryzm (1)

IWAN PAWŁOW

Warunkowanie klasyczne

 • bodziec naturalny  reakcja
 • bodziec naturalny + bodziec uwarunkowany  reakcja
 • bodziec uwarunkowany  reakcja
behawioryzm 2
Behawioryzm (2)

JOHN B. WATSON

Każde wyuczone zachowanie jest efektem warunkowania klasycznego.

Aby warunkowanie klasyczne mogło działać musi istnieć odruch pierwotny (reakcja na jakiś bodziec), a warunkowanie klasyczne zastępuje ten bodziec innym bodźcem uwarunkowanym.

behawioryzm 3
Behawioryzm (3)

EDWARD L. THORNDIKE

Warunkowanie instrumentalne

 • W mózgu uczącego się tworzy się połączenie nerwowe
 • Kiedy zmysły rejestrują określony bodziec to zostaje on przekazany przez to połączenie do organów wywołujących reakcję.
 • Połączenie to ulega wzmocnieniu w miarę ćwiczenia danego zachowania.
 • Każda reakcja na każdy bodziec może zostać uwarunkowana przez bezpośrednie nagradzanie
behawioryzm 4
Behawioryzm (4)

BURRHUS F. SKINNER

 • Nie trzeba wzmacniać (nagradzać) za każdym razem.
 • Wystarczy nagroda częsta ale przypadkowa.
 • Nagradzanie za każdym razem zmniejsza skłonność do wyuczonego zachowania gdy tylko nagroda zniknie.
teoria gestalt
Teoria Gestalt

WOLFGANG KÖHLER

 • uczenie się przez wgląd, polegający na nagłym znalezieniu rozwiązania problemu
 • fizyka układu nerwowego umożliwia uzyskanie wglądu, a więc uczenie się.
 • reagujemy na znaczenia tego co obserwujemy i dokonujemy ich syntezy w umyśle.
konstruktywizm 1
Konstruktywizm (1)

JEAN PIAGET

 • Człowiek ucząc się tworzy struktury poznawcze. Dla każdej czynności w umyśle człowieka jest odpowiedni schemat
 • Otrzymane informacje są
  • albo asymilowane w ramach istniejących struktur – jeżeli nie są sprzeczne z poprzednimi doświadczeniami,
  • albo równowaga zostaje zakłócona i zmianie ulega struktura poznawcza – następuje akomodacja.
konstruktywizm 2
Konstruktywizm (2)

Etapy rozwojowe Piageta:

0-2 lata faza sensomotoryczna

budowanie w umyśle schematów prostych operacji i pojęć podstawowych,

2-7 lat faza przedoperacyjna

nie ma jeszcze zdolności do myślenia abstrakcyjnego, musi mieć konkretne przedmioty,

7-11 lat faza operacji konkretnych

konstruowanie struktur logicznych,

11-15 faza operacji formalnych

osiągnięcie zdolności do rozumowania abstrakcyjnego.

spo eczne uczenie si 1
Społeczne uczenie się (1)

JOHN DAVEY

 • Myślenie zawsze zaczyna się wtedy, gdy dana osoba naprawdę zdaje sobie sprawę z faktu, że pojawił się problem.
 • Gdy problem zostaje rozwiązany osoba się czegoś nauczyła: związku miedzy swoim działaniem a rozwiązaniem problemu.
 • Kluczem prawdziwej nauki jest ukierunkowana aktywność w grupie społecznej.
uczenie si spo eczne 2
Uczenie się społeczne (2)

LEW WYGOTSKI

 • Strefa najbliższego rozwoju – to co bezpośrednio wpływa na rozwój struktur poznawczych. Struktury te rozwijają się dzięki innym na skutek wymiany wiadomości dzięki narzędziom, takim jak język, logika, przekształcenia symboliczne, pismo itp.
 • To czego uczeń się nauczy nie zależy tylko od jego możliwości ale także od strefy najbliższego rozwoju.
 • Kluczowym czynnikiem w społecznym przyswajaniu wiedzy jest zdolność do uczenia się dzięki naśladownictwu.
wnioski dla nauczyciela
Wnioski dla nauczyciela
 • Istnieją dwa aspekty uczenia się, które nauczyciel powinien brać pod uwagę:
   • wydarzenia zachodzące w indywidualnym „aparacie poznawczym” ucznia, gdy usiłuje on zrozumieć i zapamiętać materiał danego przedmiotu
   • efektywne uczenie się dokonuje się w środowisku społecznym, gdy uczniowie porozumiewają się ze sobą lub współdziałają z innymi członkami grupy
 • Nauczyciel powinien budować sytuacje naturalne, w których następuje „zdziwienie” uczniów – zjawiska nie powinny pasować do istniejącej wiedzy – aby pobudzić akomodację, a nie tylko asymilację nowych wiadomości
konstrukcjonizm s paperta
Konstrukcjonizm S. Paperta
 • Rozszerzenie konstruktywizmu
  • Aspekt mentalny

(proces konstruowania wiedzy w głowie ucznia)

  • Aspekt społeczny

(uczenie się przez współpracę)

  • Aspekt materialny

(konstruowanie materialnych reprezentacji abstrakcyjnych idei)

kognitywizm
Kognitywizm
 • Człowiek jako system przetwarzania informacji.
 • Wiedza jest konstrukcją umysłu ludzkiego powstającą w wyniku aktywności podmiotu.
 • Podstawą jest informacja, a pomijamy afektywność i wolicjonalność.
osiem wielkich idei konstrukcjonizmu
Osiem wielkich idei konstrukcjonizmu

Seymour Papert

(sformułowane w eksperymencie przeprowadzanym w więzieniu dla młodocianych)

slide29

8. Najważniejszym celem uczenia się technologii cyfrowej jest używanie jej TERAZ do uczenia się innych rzeczy

nauczanie czynno ciowe
Nauczanie czynnościowe
 • Oparte na umiejętnościach
 • Mniejszy nacisk na treści
 • Opanowanie czynności uznaje się za treści
 • Skupia się na ćwiczeniu aktywnego posługiwania się poznawanymi wiadomościami
nauczanie bezpo rednie
Nauczanie bezpośrednie
 • Uczenie podstawowych umiejętności i wiadomości „krok po kroku”
 • Stosowane do
  • wiedzy proceduralnej
  • wiedzy deklaratywnej o silnej strukturze
uczenie przez modelowanie
Uczenie przez modelowanie
 • Podstawowa metoda: pokaz
 • Pokaz jest skuteczny gdy
  • wszystkie elementy zostają przedstawione dokładnie i poprawnie
  • warunki umożliwiają uczniowi uświadomienie sobie tego co się dzieje
  • są objaśnienia i jest możliwość dyskusji
uczenie grupowe
Uczenie grupowe
 • Uczniowie tworzą zespół
 • Zespół jest heterogeniczny (są w nim uczniowie dobrzy, przeciętni i słabi)
 • W składzie zespołu są uczniowie obu płci (różnych ras i wyznań)
 • System nagród ma charakter grupowy
uczenie problemowe
Uczenie problemowe
 • Sytuacja problemowa
 • Problem
 • Generowanie pomysłów i hipotez
 • Weryfikacja pomysłów i hipotez
 • Formułowanie wniosków końcowych
uczenie problemowe1
Uczenie problemowe

Sprzężenie zwrotne

 • Sytuacja problemowa
 • Problem
 • Generowanie pomysłów i hipotez
 • Weryfikacja pomysłów i hipotez
 • Formułowanie wniosków końcowych
metoda sze ciu kapeluszy my lowych e de bono
Metoda sześciu kapeluszy myślowych (E. de Bono)

biały: myślenie obiektywne oparte na faktach

zielony: myślenie twórcze

żółty: myślenie logiczne, racjonalne (optymistyczne)

czarny: myślenie krytyczne (pesymistyczne)

czerwony: emocje, odczucia, intuicja

niebieski: analiza, kontrola i sterowanie procesem myślenia