slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 270

Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok - PowerPoint PPT Presentation


  • 45 Views
  • Uploaded on

\"Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok\" to książka oparta na analizach teoretycznych i empirycznych, która przedstawia problem diagnozowania i używania kapitału społecznego ludzi starych w procesach rozwoju lokalnego i regionalnego. Kwestia ta jest istotna ze względu na zagrożenia i wyzwania związane z procesem szybkiego starzenia się społeczeństwa polskiego na początku XXI wieku. Opracowanie stanowi próbę sformułowania odpowiedzi na pytania: jaki jest stan kapitału społecznego ludzi starych mieszkających w Białymstoku, jakim ulega przemianom i jakie jest jego zróżnicowanie? Ludzie starzy są tu postrzegani jako kategoria społeczna, czyli zbiór osób podobnych do siebie pod względem społecznie istotnych cech (takich jak wiek, posiadane role społeczne i świadomość korzystania ze świadczeń społecznych), którzy są świadomi tego podobieństwa i swojej odrębności od innych. Przyjmuje się ponadto, iż osoby takie przekroczyły 60. rok życia. Zakłada się też, że w zasobach ludzkich skumulowany jest kapitał ludzki, społeczny i kulturowy. Kapitał społeczny jest tu ujmowany szeroko jako potencjał współdziałania osadzony w powiązaniach międzyludzkich i normach społecznych, który może przynosić korzyści osobom, grupom i społeczeństwom. W części teoretycznej przedstawiono informacje o starości jako etapie w życiu jednostki, wyjaśniono pojęcie ludzi starych, omówiono społeczne teorie starzenia się, historyczne czynniki oddziaływające na położenie kategorii społecznej ludzi starych, zmiany ich miejsca w społeczeństwie polskim w trakcie transformacji ustrojowej i na początku XXI wieku, możliwe konsekwencje wzrostu długości życia w warunkach demokracji i kapitalizmu oraz charakterystykę problemu starzenia się ludności Białegostoku jako miasta pogranicza. Zaprezentowano też różnorodne koncepcje kapitału społecznego, sfery jego oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy, jego stan w Polsce oraz wytyczne do strategicznego budowania jego zasobów. Przybliżono również wybrane informacje o aktywności ludzi starych w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym jako kluczowych cechach ich kapitału społecznego. Porządkując różne stanowiska teoretyczne, wyniki badań i dane statystyczne, dążono do powiązania wielu rozproszonych źródeł w przekonaniu, iż jest to istotne w celu określenia i zagospodarowania zasobów kapitału społecznego seniorów, jak również niwelacji opóźnienia polskiej socjologii w zakresie badań nad ludźmi starymi. Pomimo, iż za podstawową perspektywę teoretyczną publikacji uznana została koncepcja kapitału P. Bourdieu, autor bierze również pod uwagę propozycje badawcze J.S. Colemana, R.D. Putnama, F. Fukuyamy, A. Giddensa, P. Sztompki i A. Sadowskiego. Drugi rozdział zawiera określenie ram metodologicznych badań przeprowadzonych na potrzeby tej publikacji. Omówiono przyjęte założenia badawcze oraz przybliżono sposób i przebieg realizacji badań. Przede wszystkim zdecydowano się na korzystanie z metody jakościowej i zastosowanie techniki wywiadu swobodnego ukierunkowanego. Uznano, iż podmiotowy kontakt z ludźmi starymi umożliwi dokładniejsze rozpoznanie kontekstu, w którym znajdują się zasoby ich kapitału społecznego. Jest to ważne, gdyż przenoszenie na rodzimy grunt opracowanych za granicą interpretacji działań ludzi starych i rozwiązań aktywizujących, może okazać się nieskuteczne lub wywołać negatywne efekty zewnętrzne. Ponadto w literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na niedostatek badań gerontologicznych zgodnych z paradygmatem interpretatywnym. Badaniu poddano 26 respondentów w wieku od 60 do 89 lat żyjących w mieście Białystok związanych z jedną z dwóch różnych instytucji: Domem Pomocy Społecznej i Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Poprzez porównywanie osób znajdujących się na dwóch biegunach aktywności społecznej możliwe było dostrzeżenie podobieństw i różnic w ich wyposażeniu kapitałowym, a zarazem w osiągniętych w ciągu życia pozycjach w strukturze klasowej i zasobach służących pomyślnej starości6. W trzecim rozdziale przedstawiona została część wyników analiz empirycznych. Przybliżono tu sposób, w jaki ludzie starzy myślą o podobnych sobie przodkach i osobach współczesnych, a także czynniki, w zależności od których zmienia się ich pozycja społeczna w mieście oraz problemy społeczne, jakie uznają za najważniejsze dla ludzi starych. Analizie poddano opinie o ich czasie wolnym, szansach i barierach aktywności ekonomicznej. Wyróżniono typy kapitału społecznego ludzi starych w zależności od instytucji, z którymi są związani oraz podejścia do postrzegania i wykorzystywania zróżnicowania wewnętrznego seniorów. Omówiono wizerunek seniorów w środkach masowego przekazu. Publikacja nie zawiera ścisłego zakończenia. W ostatnim rozdziale wskazano jedynie na główne wnioski płynące z badań oraz na potencjalne dalsze kierunki analiz. Uzupełnienie tego podejścia stanowią zamieszczone w aneksie zestawienia oddolnych technik budowania kapitału społecznego oraz podstawowych cech Miast Przyjaznych Starszemu Wiekowi. Z opracowania tego z pewnością będą mogli skorzystać nie tylko naukowcy zajmujący się tematyką ludzi starych, ale i pracownicy socjalni, politycy, pracodawcy, przedstawiciele mediów i organizacji pozarządowych oraz obywatele Białegostoku i innych miast. ** \"Social Capital of Old People on the Example of Bialystok Residents\" is a book based on theoretical and empirical study, which presents an issue of diagnosing and using of old people social capital in the local and regional development processes. This issue is significant because of the threats and challenges associated with process of rapid ageing of Polish society at the beginning of 21st century. Publication, in particular, is an attempt to give answers to the following questions: what is the state of old people social capital in Bialystok, what transformations it undergoes and how is it differentiated? In this study old people are viewed as a social category, which is a set of people similar to each other in terms of socially significant features (such as age, possessed social roles and awareness of received social benefits), who are aware of these similarities and differences between each other. Moreover, it is assumed, that such persons exceeded the 60 years of age. It is also assumed that human, social and cultural capital is accumulated in the human resources. Social capital is recognized here broadly as a potential for collaboration embedded in interpersonal relationships and social norms that may benefit individuals, groups and societies. The book consists of three chapters. The first, which is the theoretical part of work, includes information about: old age as a stage of individual life and explanation of the old people notion. It discusses social theories of ageing, historical factors affecting on the social position of old people category, changes in their place in Polish society during the system transformation and in the early 21st century. It describes the possible consequences of increased life expectancy for democracy and capitalism - including the concepts of society for all ages, silver economy. It also features ageing population issue, as well as social policy towards the elderly and old age in Bialystok as the borderland city. A variety of social capital concepts were presented; the spheres of its influence on socio-economic development, its status in Poland and guidelines for strategic building of its resources. Selected information on the activity of old people in public, social and economic life as key features of their social capital was brought closer. Putting various theoretical positions, results of research and statistical data in order was aimed to link many dispersed sources considering that it is relevant to identify and develop seniors\' social capital resources, as well as leveling the delay of Polish sociology research on the elderly. Fundamental theoretical perspective of publication is the concept of capital according to P. Bourdieu. However, the proposals of J.S. Coleman, R.D. Putnam, F. Fukuyama, A. Giddens, P. Sztompka and A. Sadowski were also used. The second chapter contains a methodological framework for the purposes of study. Research assumptions, method and course of implementation of studies were discussed. The study is based on the qualitative method and the application of in-depth interview techniques. It was considered that the personal contact with old people will be more accurate than other research techniques to identify the context in which they social capital resources can be found. It is important because the transfer of developed abroad activating solutions and interpretations of old people actions may be ineffective or have negative external effects in the Polish context. Moreover, in the Polish science literature attention is paid to scarcity of gerontological research in accordance with the interpretive paradigm. Study involved 26 respondents aged 60 to 89 years living in Bialystok associated with one of two different institutions: nursing home for the elderly and University of the Third Age. By comparing the persons on two extremes of social activity it was possible to see similarities and differences in their capital equipment, and also in achievements of the life positions in the class structure and resources aimed at successful ageing. The third chapter presents the empirical analysis of the research results. This part outlines the way in which old people think about their ancestors and contemporary people. It also shows factors according to changes in their social position in the city, social issues which they consider most important for old people, their opinions about leisure time, opportunities and barriers of economic activity and types of old people social capital depending on the institution with which they are associated. Approach to the perception and use of internal disparities of seniors were also discussed. The analysis additionally contains the evaluation of s

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok' - aklimczuk


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a n d r z e j k l i mc z u k

A n d r z e j K l i mc z u k

K A P I T A Ł S P OŁ E C Z NY L UDZ I S T A R Y C H

NA P R Z Y K Ł A DZ I E MI E S Z K A ŃC ÓW MI A S T A B I A Ł Y S T OK

Wi e d z a i E d u k a c j a

I S B N 9 7 8 - 8 3 - 6 1 5 4 6 - 9 7 - 9

L u b l i n 2 0 1 2

slide4

K a p i t a ł s p o ł e c z n y l u d z i s t a r y c h n a p r z y k ł a d z i e mi e s z k a ń c ó w mi a s t a B i a ł y s t o k

S o c i a l C a p i t a l o f Ol d P e o p l e o n t h e E x a mp l e o f B i a l y s t o k R e s i d e n t s

R e d a k c j a n a u k o wa

p r o f . d r h a b . A n d r z e j S a d o ws k i

K o r e k t a

P i o t r Ni e wę g ł o ws k i ( j ę z y k p o l s k i )

Ma r t a T a l a r c z y k ( j ę z y k a n g i e l s k i )

Ok ł a d k a , s k ł a d i ł a ma n i e

P i o t r Ni e wę g ł o ws k i

Na o k ł a d c e wg p o my s ł u a u t o r a wy k o r z y s t a n o z d j ę c i e J o n a t h a n a Wi l s o n a > j a ws n a p . p h o t o <

n a l i c e n c j i C r e a t i v e C o mmo n s A t t r i b u t i o n 2 . 0 G e n e r i c > mo r e i n f o <

Ni n i e j s z a p u b l i k a c j a j e s t d o s t ę p n a n a l i c e n c j i C r e a t i v e C o mmo n s

Uz n a n i e a u t o r s t wa - Uż y c i e n i e k o me r c y j n e - B e z u t wo r ó w z a l e ż n y c h 3 . 0 P o l s k a .

P e wn e p r a wa z a s t r z e ż o n e n a r z e c z a u t o r a . Z e z wa l a s i ę n a wy k o r z y s t y wa n i e p u b l i k a c j i

p o d wa r u n k i e m z a c h o wa n i a n i n i e j s z e j i n f o r ma c j i l i c e n c y j n e j i ws k a z a n i a a u t o r a j a k o

wł a ś c i c i e l a p r a w d o t e k s t u .

T r e ś ć l i c e n c j i j e s t d o s t ę p n a n a s t r o n i e :

h t t p : / / c r e a t i v e c o mmo n s . o r g / l i c e n s e s / b y - n c - n d / 3 . 0 / p l /

I S B N 9 7 8 - 8 3 - 6 1 5 4 6 - 9 7 - 9

s p i s t r e c i

S P I S T R E Ś C I

WS T Ę P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

R o z d z i a ł I

OD WY K L UC Z E NI A DO MOB I L I Z A C J I L UDZ I S T A R Y C H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4

1 . 1 . S t a r o ś ć i l u d z i e s t a r z y w u j ę c i u s o c j o l o g i c z n y m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

1 . 1 . 1 . E t a p s t a r o ś c i w ż y c i u j e d n o s t k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

1 . 1 . 2 . L u d z i e s t a r z y j a k o k a t e g o r i a s p o ł e c z n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9

1 . 1 . 3 . S p o ł e c z n e t e o r i e s t a r z e n i a s i ę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3

1 . 1 . 4 . S p o ł e c z e ń s t wo wo b e c s t a r o ś c i i l u d z i s t a r y c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8

1 . 1 . 5 . P r z y s z ł o ś ć d e mo k r a c j i i k a p i t a l i z mu w o b l i c z u wy d ł u ż a n i a ż y c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4

1 . 1 . 6 . L u d z i e s t a r z y w P o l s c e w wa r u n k a c h t r a n s f o r ma c j i i n a p o c z ą t k u X X I wi e k u . . . . . . . . . . . . . . 4 4

1 . 1 . 7 . S t a r z e n i e s i ę l u d n o ś c i B i a ł e g o s t o k u j a k o mi a s t a p o g r a n i c z a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0

1 . 2 . K a p i t a ł s p o ł e c z n y w l i t e r a t u r z e i b a d a n i a c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8

1 . 2 . 1 . F o r my k a p i t a ł u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8

1 . 2 . 1 . 1 . P o j ę c i e z a s o b ó w i k a p i t a ł u l u d z k i e g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9

1 . 2 . 1 . 2 . K a p i t a ł s p o ł e c z n y i k a p i t a ł k u l t u r o wy we d ł u g P i e r r e ’ a B o u r d i e u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3

1 . 2 . 1 . 3 . R ó ż n o r o d n o ś ć k o n c e p c j i k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7

1 . 2 . 2 . K a p i t a ł s p o ł e c z n y w r o z wo j u s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z y m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7

1 . 2 . 3 . Z a u f a n i e j a k o wy r a z k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o P o l a k ó w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1

1 . 2 . 4 . B u d o wa k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o j a k o z a d a n i e s t r a t e g i c z n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4

1 . 3 . I s t o t a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o l u d z i s t a r y c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4

1 . 3 . 1 . A k t y wn o ś ć e k o n o mi c z n a w o s t a t n i m e t a p i e ż y c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4

1 . 3 . 2 . U c z e s t n i c t wo s e n i o r ó w w ż y c i u p u b l i c z n y m i s p o ł e c z n y m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1

1 . 3 . 3 . Mo b i l i z a c j a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o s e n i o r ó w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7

R o z d z i a ł I I

ME T ODO L OG I A B A DA Ń. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2

2 . 1 . P r z e d mi o t i c e l p r a c y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3

2 . 2 . P r o b l e my i h i p o t e z y b a d a wc z e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3

2 . 3 . Me t o d o l o g i c z n o - me t o d y c z n e z a ł o ż e n i a r e a l i z a c j i b a d a n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5

2 . 3 . 1 . Me t o d a i t e c h n i k i b a d a wc z e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5

2 . 3 . 2 . Z a ł o ż e n i a b a d a wc z e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8

2 . 3 . 3 . Z a s a d y d o b o r u p r ó b y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8

2 . 3 . 4 . C h a r a k t e r y s t y k a b a d a n y c h o s ó b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0

2 . 4 . S p o s ó b r e a l i z a c j i b a d a ń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3

2 . 4 . 1 . O r g a n i z a c j a b a d a ń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3

2 . 4 . 2 . P r z e b i e g b a d a ń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5

2 . 4 . 3 . Wą t e k d r a ż l i wy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 9

2 . 4 . 4 . Wn i o s k i z o b s e r wa c j i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1

R o z d z i a ł I I I

L UDZ I E S T A R Z Y W Ś WI A DOMOŚ C I B A DA NY C H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4

3 . 1 . P a mi ę ć o l u d z i a c h s t a r y c h w r o d z i n i e p o c h o d z e n i a i s p o ł e c z n o ś c i l o k a l n e j . . . . . . . . . . . 1 3 5

3 . 2 . P o z y c j a l u d z i s t a r y c h w s t r u k t u r z e s p o ł e c z n e j mi a s t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 6

3 . 3 . G ł ó wn e p r o b l e my s p o ł e c z n e s t a r s z y c h mi e s z k a ń c ó w B i a ł e g o s t o k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4

slide6

3 . 4 . C z a s wo l n y o r a z s z a n s e i b a r i e r y a k t y wn o ś c i e k o n o mi c z n e j l u d z i s t a r y c h . . . . . . . . . . . 1 6 3

3 . 5 . Z r ó ż n i c o wa n i e we wn ę t r z n e s e n i o r ó w . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 0

3 . 5 . 1 . P o c h o d z e n i e i z a i n t e r e s o wa n i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1

3 . 5 . 2 . Wi e k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4

3 . 5 . 3 . P ł e ć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 8

3 . 5 . 4 . Wy k s z t a ł c e n i e i r o l e z a wo d o we . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 0

3 . 5 . 5 . A k t y wn o ś ć s p o ł e c z n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 3

3 . 5 . 6 . „ N a r z e k a n i e ” i „ z a c h wa l a n i e ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 8

3 . 5 . 7 . Z a c h o wa n i a d e wi a c y j n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3

3 . 5 . 8 . R e l i g i a i p o l i t y k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6

3 . 6 . S e n i o r z y o s wo i m wi z e r u n k u w me d i a c h ma s o wy c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6

Z A P OT R Z E B OWA NI E NA K A P I T A Ł S P OŁ E C Z NY L UDZ I S T A R Y C H

– Z A MI A S T Z A K OŃC Z E NI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2

S UMMA R Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8

B I B L I OG R A F I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0

1 . K s i ą ż k i i a r t y k u ł y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0

2 . A k t y p r a wn e i d o k u me n t y u r z ę d o we . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 9

3 . B a d a n i a o p i n i i p u b l i c z n e j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1

4 . Ma t e r i a ł y ( ź r ó d ł a ) s t a t y s t y c z n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2

5 . Ne t o g r a f i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 3

A NE K S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 4

1 . T a b e l e i wy k r e s y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 4

2 . K we s t i o n a r i u s z d y s p o z y c j i d o wy wi a d u j a k o ś c i o we g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1

3 . O d d o l n e t e c h n i k i b u d o wa n i a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7

4 . L i s t a k o n t r o l n a p o d s t a wo wy c h c e c h Mi a s t P r z y j a z n y c h S t a r s z e mu Wi e k o wi . . . . . . . . 2 6 3

c ont e nt s

C ONT E NT S

I NT R ODUC T I ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

C h a p t e r I

F R OM E X C L US I ON T O MOB I L I Z A T I ON OF OL D P E OP L E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4

1 . 1 . O l d a g e a n d o l d p e o p l e i n s o c i o l o g i c a l a p p r o a c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

1 . 1 . 1 . O l d a g e p h a s e i n t h e l i f e o f i n d i v i d u a l s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5

1 . 1 . 2 . O l d p e o p l e a s a s o c i a l c a t e g o r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9

1 . 1 . 3 . S o c i a l t h e o r i e s o f a g e i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3

1 . 1 . 4 . S o c i e t y t o wa r d s o l d a g e a n d o l d p e o p l e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8

1 . 1 . 5 . T h e f u t u r e o f d e mo c r a c y a n d c a p i t a l i s m i n t h e f a c e o f l i f e e x t e n s i o n . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4

1 . 1 . 6 . O l d p e o p l e i n P o l a n d d u r i n g t r a n s f o r ma t i o n a n d a t t h e b e g i n n i n g

o f X X I c e n t u r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4

1 . 1 . 7 . A g e i n g o f t h e B i a l y s t o k p o p u l a t i o n a s a b o r d e r l a n d c i t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0

1 . 2 . S o c i a l c a p i t a l i n t h e l i t e r a t u r e a n d r e s e a r c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8

1 . 2 . 1 . F o r ms o f c a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8

1 . 2 . 1 . 1 . T h e c o n c e p t o f r e s o u r c e s a n d h u ma n c a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9

1 . 2 . 1 . 2 . S o c i a l c a p i t a l a n d c u l t u r a l c a p i t a l a c c o r d i n g t o P i e r r e B o u r d i e u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3

1 . 2 . 1 . 3 . T h e d i v e r s i t y o f s o c i a l c a p i t a l c o n c e p t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7

1 . 2 . 2 . S o c i a l c a p i t a l i n s o c i o - e c o n o mi c d e v e l o p me n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7

1 . 2 . 3 . T r u s t a s a e x p r e s s i o n o f P o l e s s o c i a l c a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1

1 . 2 . 4 . S o c i a l c a p i t a l b u i l d i n g a s a s t r a t e g i c t a s k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4

1 . 3 . T h e e s s e n c e o f o l d p e o p l e s o c i a l c a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4

1 . 3 . 1 . E c o n o mi c a c t i v i t y i n t h e l a s t s t a g e o f l i f e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4

1 . 3 . 2 . S e n i o r c i t i z e n s p a r t i c i p a t i o n i n p u b l i c a n d s o c i a l l i f e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 1

1 . 3 . 3 . T h e mo b i l i z a t i o n o f s e n i o r s s o c i a l c a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 7

C h a p t e r I I

R E S E A R C H ME T HODOL O G Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2

2 . 1 . S u b j e c t a n d a i m o f s t u d y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3

2 . 2 . R e s e a r c h p r o b l e ms a n d h y p o t h e s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3

2 . 3 . Me t h o d o l o g i c a l a n d me t h o d i c a l a p p r o a c h t o f i e l d wo r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5

2 . 3 . 1 . Me t h o d a n d r e s e a r c h t e c h n i q u e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 5

2 . 3 . 2 . R e s e a r c h a s s u mp t i o n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8

2 . 3 . 3 . P r i n c i p l e s o f s a mp l e s e l e c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8

2 . 3 . 4 . R e s p o n d e n t s c h a r a c t e r i s t i c s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 0

2 . 4 . C o n d u c t i n g o f r e s e a r c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3

2 . 4 . 1 . O r g a n i z a t i o n o f r e s e a r c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3

2 . 4 . 2 . C o u r s e o f s t u d y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 5

2 . 4 . 3 . S e n s i t i v e t o p i c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 9

2 . 4 . 4 . C o n c l u s i o n s f r o m t h e o b s e r v a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 1

C h a p t e r I I I

O L D P E OP L E I N R E S P ONDE NT S C ONS C I OUS NE S S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 4

3 . 1 . Me mo r y o f t h e e l d e r l y i n f a mi l y o f o r i g i n a n d l o c a l c o mmu n i t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 5

3 . 2 . P o s i t i o n o f o l d p e o p l e i n s o c i a l s t r u c t u r e o f t h e c i t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 6

3 . 3 . Ma i n s o c i a l p r o b l e ms o f B i a l y s t o k o l d e r r e s i d e n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4

slide8

3 . 4 . F r e e t i me , o p p o r t u n i t i e s a n d b a r r i e r s t o e c o n o mi c a c t i v i t y o f o l d p e o p l e . . . . . . . . . . . . . 1 6 3

3 . 5 . I n t e r n a l d i v e r s i t y o f s e n i o r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 0

3 . 5 . 1 . O r i g i n a n d i n t e r e s t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 1

3 . 5 . 2 . A g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 4

3 . 5 . 3 . G e n d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 8

3 . 5 . 4 . E d u c a t i o n a n d p r o f e s s i o n a l r o l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 0

3 . 5 . 5 . S o c i a l a c t i v i t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 3

3 . 5 . 6 . " C o mp l a i n i n g " a n d " g l o r i f y i n g " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 8

3 . 5 . 7 . D e v i a n t b e h a v i o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 3

3 . 5 . 8 . R e l i g i o n a n d p o l i t i c s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 6

3 . 6 . S e n i o r s a b o u t t h e i r i ma g e i n t h e me d i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 6

DE MA ND F OR S OC I A L C A P I T A L O F O L D P E OP L E - I NS T E A D OF E NDI NG . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2

S UMMA R Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 8

B I B L I OG R A P HY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0

1 . B o o k s a n d a r t i c l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 0

2 . L e g a l a c t s a n d o f f i c i a l d o c u me n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 9

3 . P u b l i c o p i n i o n r e s e a r c h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1

4 . S t a t i s t i c ma t e r i a l s ( s o u r c e s ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 2

5 . Ne t o g r a p h y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 3

A NNE X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 4

1 . T a b l e s a n d c h a r t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 4

2 . Q u e s t i o n n a i r e o f i n s t r u c t i o n s f o r t h e q u a l i t a t i v e i n t e r v i e w. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 1

3 . B o t t o m- u p t e c h n i q u e s o f s o c i a l c a p i t a l b u i l d i n g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 7

4 . C h e c k l i s t o f e s s e n t i a l f e a t u r e s o f A g e - f r i e n d l y C i t i e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 3

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 9

WS T Ę P

L i c z b a l u d z i s t a r y c h wz r a s t a . Na p o c z ą t k u X X I wi e k u p r o c e s s t a r z e n i a s i ę s p o ­

ł e c z e ń s t wa mo ż e b y ć t r a k t o wa n y z a r ó wn o j a k o z a g r o ż e n i e , j a k i wy z wa n i e . Z j e d n e j

s t r o n y o b a wi a my s i ę o s a mo t n i e n i a , z n i e d o ł ę ż n i e n i a i u b ó s t wa , z d r u g i e j – ma r z y my

o o d p o c z y n k u w t o wa r z y s t wi e , z a c h o wa n i u k o n d y c j i i k o r z y s t a n i u z n a g r o ma d z o ­

n e g o b o g a c t wa . O d 2 0 1 0 r o k u s p o ł e c z e ń s t wo p o l s k i e s t a r z e j e s i ę c o r a z s z y b c i e j ,

a z a t e m c o r a z c z ę ś c i e j b ę d z i e s t a wa ć p r z e d d y l e ma t e m, k t ó r y z t y c h wa r i a n t ó w j e s t

mu b l i ż s z y . W n i n i e j s z e j p u b l i k a c j i p r z y j ę t o z a ł o ż e n i e , ż e mo ż l i wo ś ć d ł u ż s z e g o c i e ­

s z e n i a s i ę ż y c i e m t o o s i ą g n i ę c i e , k t ó r e n i e z wa l n i a n a s z o b o wi ą z k ó w, l e c z wp r o s t

p r z e c i wn i e – wy ma g a o d n a s wi ę k s z e j o d p o wi e d z i a l n o ś c i z a ż y c i e s wo j e i i n n y c h .

B e z t e g o n i e z d o ł a my p o d j ą ć d z i a ł a ń p r e we n c y j n y c h ma j ą c y c h n a c e l u z a p o b i e g a ­

n i e p o wa ż n y m p r o b l e mo m g o s p o d a r c z y m, s p o ł e c z n y m, p o l i t y c z n y m i k u l t u r o wy m.

Ż y c i e w o k r e s i e s t a r o ś c i n i e d o t y c z y t y l k o t y c h , k t ó r z y j u ż s ą s t a r z y , a l e t e ż t y c h ,

k t ó r z y n i mi b ę d ą .

L u d z i e s t a r z y w t y m o p r a c o wa n i u s ą p o s t r z e g a n i j a k o k a t e g o r i a s p o ł e c z n a ,

c z y l i z b i ó r o s ó b p o d o b n y c h d o s i e b i e p o d wz g l ę d e m s p o ł e c z n i e i s t o t n y c h c e c h ( t a ­

k i c h j a k wi e k , p o s i a d a n e r o l e s p o ł e c z n e i ś wi a d o mo ś ć k o r z y s t a n i a z e ś wi a d c z e ń s p o ­

ł e c z n y c h ) , k t ó r z y s ą ś wi a d o mi t e g o p o d o b i e ń s t wa i s wo j e j o d r ę b n o ś c i o d i n n y c h .

P r z y j mu j e s i ę p o n a d t o , i ż o s o b y t a k i e p r z e k r o c z y ł y 6 0 . r o k ż y c i a . Z a k ł a d a s i ę t e ż , ż e

w z a s o b a c h l u d z k i c h s k u mu l o wa n y j e s t k a p i t a ł l u d z k i , s p o ł e c z n y i k u l t u r o wy . K a p i ­

t a ł s p o ł e c z n y j e s t t u u j mo wa n y s z e r o k o j a k o p o t e n c j a ł ws p ó ł d z i a ł a n i a o s a d z o n y

w p o wi ą z a n i a c h mi ę d z y l u d z k i c h i n o r ma c h s p o ł e c z n y c h , k t ó r y mo ż e p r z y n o s i ć k o ­

r z y ś c i o s o b o m, g r u p o m i s p o ł e c z e ń s t wo m.

S k a l a p r o b l e mó w z wi ą z a n y c h z e wz r o s t e m i l o ś c i o we g o u d z i a ł u l u d z i s t a r y c h

w p o p u l a c j i k r a j u i mi a s t a z d a j e s i ę s t a l e n a r a s t a ć . Wy s t a r c z y ws p o mn i e ć c h o c i a ż b y

o t r u d n o ś c i a c h z f u n k c j o n o wa n i e m s y s t e mu u b e z p i e c z e ń s p o ł e c z n y c h , u p o ws z e c h ­

n i a n i e m s i ę a k t ó w d y s k r y mi n a c j i z e wz g l ę d u n a wi e k , z n i k o me j e d u k a c j i u s t a wi c z ­

n e j i e d u k a c j i d o s t a r o ś c i , t r a k t o wa n i e m l u d z i s t a r y c h j a k o l i c z n e g o e l e k t o r a t u i b i e r ­

n y c h k l i e n t ó w o p i e k i s p o ł e c z n e j , j a k t e ż o o g r a n i c z o n y m d o s t ę p i e o s ó b w p o d e ­

s z ł y m wi e k u d o c y f r o wy c h t e c h n o l o g i i i n f o r ma t y c z n y c h i t e l e k o mu n i k a c y j n y c h

o r a z i c h n i e wi e l k i m u c z e s t n i c t wi e w ż y c i u s p o ł e c z n y m. F a k t e m j e s t t e ż , i ż w P o l s c e

wy s t ę p u j e n a j n i ż s z y s p o ś r ó d ws z y s t k i c h k r a j ó w Un i i E u r o p e j s k i e j wi e k o s ó b wy ­

c h o d z ą c y c h z r y n k u p r a c y – P o l a c y p o ws z e c h n i e k o ń c z ą p r a c ę z a wo d o wą p r z e d

p r z e k r o c z e n i e m wi e k u e me r y t a l n e g o . D o t e g o p r z y p u s z c z a s i ę , ż e s t a r z e n i e s i ę s p o ­

ł e c z e ń s t w e u r o p e j s k i c h p o c i ą g n i e z a s o b ą n a p ł y w e mi g r a n t ó w z mł o d s z y c h r e g i o ­

n ó w ś wi a t a , j a k A z j a i A f r y k a , p r z y c z y m r ó ż n i c e k u l t u r o we s t a n ą s i ę ź r ó d ł e m k o n ­

f l i k t ó w s p o ł e c z n y c h . D a l s z y r o z wó j s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z y wy ma g a z a t e m p o s z u k i ­

1 0 andr z e j kl i mc z uk

1 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

wa n i a s p o s o b ó w n a wy d ł u ż a n i e a k t y wn o ś c i z a wo d o we j l u d z i s t a r y c h o r a z wz r o s t

i c h u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z n e g o , b y o b n i ż y ć k o s z t y i c h u t r z y ma n i a o r a z k s z t a ł t o wa ć

p o z y t y wn e p o s t a wy wo b e c s t a r o ś c i i o t wa r t o ś c i k u l t u r o we j c a ł y c h s p o ł e c z e ń s t w.

D o s t r z e ż e n i e ws k a z a n y c h z j a wi s k s k ł a n i a d o p o d j ę c i a n i e t y l k o r o z wa ż a ń t e o r e t y c z ­

n y c h , a l e i p o s z u k i wa n i a r o z wi ą z a ń p r a k t y c z n y c h .

P o d j ę c i u w n i n i e j s z e j p u b l i k a c j i t e ma t u k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o l u d z i s t a r y c h

t o wa r z y s z y ł y t r z y o k o l i c z n o ś c i . P i e r ws z ą s t a n o wi ł a o b s e r wa c j a p r z e z a u t o r a k o n s e ­

k we n c j i p r o c e s u u mi e r a n i a i ś mi e r c i p e wn e g o s t a r e g o c z ł o wi e k a – n a j p i e r w b y ł o

mo ż n a d o s t r z e c n i e s p o t y k a n e d o t y c h c z a s wś r ó d j e g o b l i s k i c h z a b i e g i o p o d t r z y ma ­

n i e g o p r z y ż y c i u , p o j e g o ś mi e r c i z a ś b u r z l i we s p o r y i r o z p a d r o d z i n y . Ni e d o s t r z e g a ­

n a n a c o d z i e ń o s o b a o k a z a ł a s i ę i s t o t n a d o p i e r o w o s t a t n i c h d n i a c h j e j ż y c i a . D r u g ą

p r z e s ł a n k ą b y ł o d o s t r z e ż e n i e p r z e z a u t o r a p o d c z a s p r a c y w c h a r a k t e r z e r e d a k t o r a

i p u b l i c y s t y p i s z ą c e g o o g r a c h k o mp u t e r o wy c h i wi d e o , z a i n t e r e s o wa n i a p r o mo c j ą

i wy k o r z y s t a n i e m t e c h n o l o g i i c y f r o wy c h wś r ó d s e n i o r ó w w k r a j a c h r o z wi n i ę t y c h ,

t a k i c h j a k J a p o n i a i S t a n y Z j e d n o c z o n e . T r z e c i ą o k o l i c z n o ś ć s t a n o wi ł o u c z e s t n i c t wo

w l a t a c h 2 0 0 5 - 2 0 0 8 w p r o j e k t a c h b a d a wc z y c h „ D e mo k r a c j a l o k a l n a w d z i a ł a n i u ”

i „ D e mo k r a c j a l o k a l n a : r e l a c j e mi ę d z y l o k a l n ą wł a d z ą i s p o ł e c z n o ś c i ą j a k o c z y n n i k

r o z wo j u ma ł y c h z b i o r o wo ś c i t e r y t o r i a l n y c h ” r e a l i z o wa n y c h p r z e z Wy d z i a ł H i s t o ­

r y c z n o - S o c j o l o g i c z n y Un i we r s y t e t u w B i a ł y ms t o k u1. Z d a r z e n i a t e s k ł o n i ł y a u t o r a

d o z a i n t e r e s o wa n i a s i ę p r o c e s e m s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t wa p o l s k i e g o . Z mi a n y

d e mo g r a f i c z n e s ą o t y l e i n t e r e s u j ą c e , ż e n i e p r z e r y wa j ą n i e s p o d z i e wa n i e c i ą g ł o ś c i

ż y c i a c o d z i e n n e g o t a k j a k wy b u c h wo j n y c z y r e wo l u c j i , l e c z r a c z e j p o wo l i wś l i z g u j ą

s i ę w n i e p o p r z e z z d a r z e n i a o mn i e j s z e j s k a l i , p r z e z c o wy d a j ą s i ę n a t y l e o d l e g ł e , i ż

i c h p o z y t y wn e i n e g a t y wn e a s p e k t y s ą c z ę s t o p o mi j a n e i i g n o r o wa n e . P o z a t y m

wz r o s t d ł u g o ś c i ż y c i a l u d z k i e g o o z n a c z a s z a n s e n a p r z e ż y c i e wi e l u z d a r z e ń o r a z

z mi a n o r g a n i z a c y j n y c h i s y s t e mo wy c h , a wi ę c t a k ż e c z e r p a n i a k o r z y ś c i z wi e d z y

o d z i a ł a n i u w r ó ż n y c h wa r u n k a c h .

Ni n i e j s z a k s i ą ż k a s t a n o wi z n a c z n i e p o s z e r z o n ą i z a k t u a l i z o wa n ą we r s j ę p r a c y

ma g i s t e r s k i e j p o d t y m s a my m t y t u ł e m, k t ó r a z o s t a ł a o b r o n i o n a w 2 0 0 8 r o k u n a

Wy d z i a l e H i s t o r y c z n o - S o c j o l o g i c z n y m Un i we r s y t e t u w B i a ł y ms t o k u . R o k p ó ź n i e j

z d o b y ł a n a g r o d ę w V e d y c j i k o n k u r s u n a u k o we g o i m. p r o f . J e r z e g o P i o t r o ws k i e g o

1 R e z u l t a t y ws p o mn i a n y c h p r o j e k t ó w z o s t a ł y o p i s a n e w p r a c y I . S a d o ws k i , S p o ł e c z n a k o n s t r u k c j a

d e mo k r a c j i l o k a l n e j . R o l a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o w d z i a ł a n i u i n s t y t u c j i p r z e d s t a wi c i e l s k i c h , I n s t y t u t

S t u d i ó w P o l i t y c z n y c h P A N, Wa r s z a wa 2 0 1 1 . Wś r ó d p o z o s t a ł y c h i s t o t n y c h p u b l i k a c j i p r a c o wn i k ó w

Wy d z i a ł u H i s t o r y c z n o - S o c j o l o g i c z n e g o Un i we r s y t e t u w B i a ł y ms t o k u z wi ą z a n y c h z b a d a n i a mi n a d

k a p i t a ł e m s p o ł e c z n y m ws k a z a ć n a l e ż y : A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w

mi a s t a , WS E , B i a ł y s t o k 2 0 0 6 ; B . B o r a ws k a , J a s i e b i e n i e wi d z i a ł a m n a ws i . O a wa n s i e e d u k a c y j ­

n y m mł o d z i e ż y wi e j s k i e j w o k r e s i e z mi a n y s y s t e mo we j , Wy d . Un i we r s y t e t u w B i a ł y ms t o k u , B i a ł y ­

s t o k 2 0 0 6 ; U. A b ł a ż e wi c z - G ó r n i c k a , K . K r z y s z t o f e k , R . O r y s z c z y s z y n , A . S a d o ws k i ( r e d . ) , K a p i t a ł y

s p o ł e c z n e i k u l t u r o we mi a s t . Ś r o d k o wo e u r o p e j s k i c hi ws c h o d n i o e u r o p e j s k i c h p o g r a n i c z y , Wy d . Un i ­

we r s y t e t u w B i a ł y ms t o k u , B i a ł y s t o k 2 0 0 9 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 1

o r g a n i z o wa n e g o p r z e z P o l s k i e T o wa r z y s t wo G e r o n t o l o g i c z n e . Na p o t r z e b y p u b l i k a ­

c j i z o s t a ł a u z u p e ł n i o n a w n i e z b ę d n y m z a k r e s i e o d o d a t k o we i n f o r ma c j e , k o me n t a ­

r z e o r a z d a n e d e mo g r a f i c z n e i wy n i k i b a d a ń o p i n i i p u b l i c z n e j . D o d a n o r ó wn i e ż d o ­

d a t k o we p o d r o z d z i a ł y z u wa g i n a f a k t , i ż w c z a s i e , j a k i mi n ą ł o d p r z y g o t o wa n i a

o r y g i n a l n e j p r a c y , t e ma t y k a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o l u d z i s t a r y c h s p o t k a ł a s i ę z z a i n ­

t e r e s o wa n i e m p r z y n a j mn i e j k i l k u g e r o n t o l o g ó w2 o r a z w p e wn y m s t o p n i u z o s t a ł a

u wz g l ę d n i o n a w r z ą d o wy c h d o k u me n t a c h s t r a t e g i c z n y c h3.

O p r a c o wa n i e s t a n o wi p r ó b ę s f o r mu ł o wa n i a o d p o wi e d z i n a p y t a n i a : j a k i j e s t

s t a n k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o l u d z i s t a r y c h mi e s z k a j ą c y c h w B i a ł y ms t o k u , j a k i m u l e g a

p r z e mi a n o m i j a k i e j e s t j e g o z r ó ż n i c o wa n i e ?

W c z ę ś c i t e o r e t y c z n e j p r z e d s t a wi o n o i n f o r ma c j e o s t a r o ś c i j a k o e t a p i e w ż y c i u

j e d n o s t k i , wy j a ś n i o n o p o j ę c i e l u d z i s t a r y c h , o mó wi o n o s p o ł e c z n e t e o r i e s t a r z e n i a

s i ę , h i s t o r y c z n e c z y n n i k i o d d z i a ł y wa j ą c e n a p o ł o ż e n i e k a t e g o r i i s p o ł e c z n e j l u d z i s t a ­

r y c h , z mi a n y i c h mi e j s c a w s p o ł e c z e ń s t wi e p o l s k i m w t r a k c i e t r a n s f o r ma c j i u s t r o j o ­

we j i n a p o c z ą t k u X X I wi e k u , mo ż l i we k o n s e k we n c j e wz r o s t u d ł u g o ś c i ż y c i a w wa ­

r u n k a c h d e mo k r a c j i i k a p i t a l i z mu o r a z c h a r a k t e r y s t y k ę p r o b l e mu s t a r z e n i a s i ę l u d ­

n o ś c i B i a ł e g o s t o k u j a k o mi a s t a p o g r a n i c z a . Z a p r e z e n t o wa n o t e ż r ó ż n o r o d n e k o n c e p ­

c j e k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o , s f e r y j e g o o d d z i a ł y wa n i a n a r o z wó j s p o ł e c z n o - g o s p o d a r ­

c z y , j e g o s t a n w P o l s c e o r a z wy t y c z n e d o s t r a t e g i c z n e g o b u d o wa n i a j e g o z a s o b ó w.

P r z y b l i ż o n o r ó wn i e ż wy b r a n e i n f o r ma c j e o a k t y wn o ś c i l u d z i s t a r y c h w ż y c i u p u ­

b l i c z n y m, s p o ł e c z n y m i g o s p o d a r c z y m j a k o k l u c z o wy c h c e c h a c h i c h k a p i t a ł u s p o ­

ł e c z n e g o . P o r z ą d k u j ą c r ó ż n e s t a n o wi s k a t e o r e t y c z n e , wy n i k i b a d a ń i d a n e s t a t y ­

s t y c z n e , d ą ż o n o d o p o wi ą z a n i a wi e l u r o z p r o s z o n y c h ź r ó d e ł w p r z e k o n a n i u , i ż j e s t t o

i s t o t n e w c e l u o k r e ś l e n i a i z a g o s p o d a r o wa n i a z a s o b ó w k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o s e n i o ­

r ó w, j a k r ó wn i e ż n i we l a c j i o p ó ź n i e n i a p o l s k i e j s o c j o l o g i i w z a k r e s i e b a d a ń n a d

2 E . T r a f i a ł e k , L u d z i e s t a r z y j a k o k a p i t a ł s p o ł e c z n y , [ w: ] L . F r ą c k i e wi c z , A . R ą c z a s z e k ( r e d . ) , K a p i t a ł

s p o ł e c z n y , Wy d . A k a d e mi i E k o n o mi c z n e j , K a t o wi c e 2 0 0 4 , s . 1 5 9 - 1 6 7 ; M. Ni e z a b i t o ws k i , L u d z i e s t a r ­

s i w p e r s p e k t y wi e s o c j o l o g i c z n e j . P r o b l e my u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z n e g o , Ś l ą s k , K a t o wi c e 2 0 0 7 , s . 1 7 8 -

1 8 0 ; M. Ni e z a b i t o ws k i , O b s z a r y wy k l u c z e n i a i o d mi e n n o ś c i s p o ł e c z n e j l u d z i s t a r s z y c h w t e o r i i , p r a k ­

t y c e i b a d a n i a c h s o c j o l o g i c z n y c h , [ w: ] L . G o ł d y k a , I . Ma c h a j ( r e d . ) , E n k l a wy ż y c i a s p o ł e c z n e g o ,

Un i we r s y t e t S z c z e c i ń s k i , S z c z e c i n 2 0 0 7 , s . 2 7 7 - 2 9 3 ; M. C i s e k , K a p i t a ł s p o ł e c z n y j a k o s z c z e g ó l n y z a s ó b

o s ó b s t a r s z y c h . P r ó b a p o mi a r u , [ w: ] M. Ma k u c h , D . Mo r o ń ( r e d . ) , O s o b y s t a r s z e w s p o ł e c z e ń s t wi e –

s p o ł e c z e ń s t wo wo b e c o s ó b s t a r s z y c h , Wy d . Un i we r s y t e t u Wr o c ł a ws k i e g o , Wr o c ł a w 2 0 1 1 , s . 8 9 - 9 8 ;

P . K u b i c k i , U b ó s t wo i wy k l u c z e n i e s p o ł e c z n e o s ó b s t a r s z y c h , [ w: ] R . S z a r f e n b e r g ( r e d . ) , P o l s k i r a p o r t

S o c i a l Wa t c h 2 0 1 0 . U b ó s t wo i wy k l u c z e n i e s p o ł e c z n e w P o l s c e , K a mp a n i a P r z e c i w H o mo f o b i i , Wa r ­

s z a wa 2 0 1 1 , s . 7 1 - 8 1 ; S . G r o t o ws k a , S e n i o r z y w p r z e s t r z e n i p u b l i c z n e j . K a p i t a ł s p o ł e c z n y u c z e s t n i k ó w

ws p ó l n o t , r u c h ó w i s t o wa r z y s z e ń k a t o l i c k i c h , No mo s , K r a k ó w 2 0 1 1 ; M. R y ms z a ( r e d . ) , S e n i o r z y

w o r g a n i z a c j a c h p o z a r z ą d o wy c h , „ T r z e c i S e k t o r ” n r 3 ( 2 5 ) / 2 0 1 1 .

3 M. B o n i ( r e d . ) , R a p o r t o k a p i t a l e i n t e l e k t u a l n y m P o l s k i , K P R M, Wa r s z a wa 2 0 0 8 ; M. B o n i ( r e d . ) , R a ­

p o r tP o l s k a 2 0 3 0 . Wy z wa n i a r o z wo j o we , K P R M, Wa r s z a wa 2 0 0 9 ; M. B o n i ( r e d . ) , D ł u g o o k r e s o wa

S t r a t e g i a R o z wo j u K r a j u 2 0 3 0 . P r o j e k t , K P R M, Wa r s z a wa 2 0 1 1 ; M. B o n i ( r e d . ) , S t r a t e g i a R o z wo j u K a ­

p i t a ł u L u d z k i e g o . P r o j e k t , K P R M, Wa r s z a wa 2 0 1 1 , h t t p : / / z d s . k p r m. g o v . p l / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / p l i k i / s r k l _ -

_ we r s j a _ z _ 1 5 _ l i s t o p a d a . p d f [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; M. S mo l e ń ( r e d . ) , S t r a t e g i a R o z wo j u K a p i t a ł u S p o ł e c z n e g o .

P r o j e k t d o k u me n t u p o k o n s u l t a c j a c h s p o ł e c z n y c h , MK I D N , Wa r s z a wa 2 0 1 1 .

1 2 andr z e j kl i mc z uk

1 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

l u d ź mi s t a r y mi

u z n a n a z o s t a ł a k o n c e p c j a k a p i t a ł u P . B o u r d i e u , a u t o r b i e r z e r ó wn i e ż p o d u wa g ę

p r o p o z y c j e b a d a wc z e J . S . C o l e ma n a , R . D . P u t n a ma , F . F u k u y a my , A . G i d d e n s a ,

P . S z t o mp k i i A . S a d o ws k i e g o .

D r u g i r o z d z i a ł z a wi e r a o k r e ś l e n i e r a m me t o d o l o g i c z n y c h b a d a ń p r z e p r o wa ­

d z o n y c h n a p o t r z e b y t e j p u b l i k a c j i . O mó wi o n o p r z y j ę t e z a ł o ż e n i a b a d a wc z e o r a z

p r z y b l i ż o n o s p o s ó b i p r z e b i e g r e a l i z a c j i b a d a ń . P r z e d e ws z y s t k i m z d e c y d o wa n o s i ę

n a k o r z y s t a n i e z me t o d y j a k o ś c i o we j i z a s t o s o wa n i e t e c h n i k i wy wi a d u s wo b o d n e ­

g o u k i e r u n k o wa n e g o . Uz n a n o , i ż p o d mi o t o wy k o n t a k t z l u d ź mi s t a r y mi u mo ż l i wi

d o k ł a d n i e j s z e r o z p o z n a n i e k o n t e k s t u , w k t ó r y m z n a j d u j ą s i ę z a s o b y i c h k a p i t a ł u

s p o ł e c z n e g o . J e s t t o wa ż n e , g d y ż p r z e n o s z e n i e n a r o d z i my g r u n t o p r a c o wa n y c h z a

g r a n i c ą i n t e r p r e t a c j i d z i a ł a ń l u d z i s t a r y c h i r o z wi ą z a ń a k t y wi z u j ą c y c h , mo ż e o k a z a ć

s i ę n i e s k u t e c z n e l u b wy wo ł a ć n e g a t y wn e e f e k t y z e wn ę t r z n e . P o n a d t o w l i t e r a t u r z e

p r z e d mi o t u z wr a c a s i ę u wa g ę n a n i e d o s t a t e k b a d a ń g e r o n t o l o g i c z n y c h z g o d n y c h

z p a r a d y g ma t e m i n t e r p r e t a t y wn y m5. B a d a n i u p o d d a n o 2 6 r e s p o n d e n t ó w w wi e k u

o d 6 0 d o 8 9 l a t ż y j ą c y c h w mi e ś c i e B i a ł y s t o k z wi ą z a n y c h z j e d n ą z d wó c h r ó ż n y c h

i n s t y t u c j i : D o me m P o mo c y S p o ł e c z n e j i Un i we r s y t e t e m T r z e c i e g o Wi e k u . P o p r z e z

p o r ó wn y wa n i e o s ó b z n a j d u j ą c y c h s i ę n a d wó c h b i e g u n a c h a k t y wn o ś c i s p o ł e c z n e j

mo ż l i we b y ł o d o s t r z e ż e n i e p o d o b i e ń s t w i r ó ż n i c w i c h wy p o s a ż e n i u k a p i t a ł o wy m,

a z a r a z e m w o s i ą g n i ę t y c h w c i ą g u ż y c i a p o z y c j a c h w s t r u k t u r z e k l a s o we j i z a s o b a c h

s ł u ż ą c y c h p o my ś l n e j s t a r o ś c i

W t r z e c i m r o z d z i a l e p r z e d s t a wi o n a z o s t a ł a c z ę ś ć wy n i k ó w a n a l i z e mp i r y c z ­

n y c h . P r z y b l i ż o n o t u s p o s ó b , w j a k i l u d z i e s t a r z y my ś l ą o p o d o b n y c h s o b i e p r z o d ­

k a c h i o s o b a c h ws p ó ł c z e s n y c h , a t a k ż e c z y n n i k i , w z a l e ż n o ś c i o d k t ó r y c h z mi e n i a s i ę

i c h p o z y c j a s p o ł e c z n a w mi e ś c i e o r a z p r o b l e my s p o ł e c z n e , j a k i e u z n a j ą z a n a j wa ż ­

n i e j s z e d l a l u d z i s t a r y c h . A n a l i z i e p o d d a n o o p i n i e o i c h c z a s i e wo l n y m, s z a n s a c h

i b a r i e r a c h a k t y wn o ś c i e k o n o mi c z n e j . Wy r ó ż n i o n o t y p y k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o l u d z i

s t a r y c h w z a l e ż n o ś c i o d i n s t y t u c j i , z k t ó r y mi s ą z wi ą z a n i o r a z p o d e j ś c i a d o p o s t r z e ­

4. P o mi mo , i ż z a p o d s t a wo wą p e r s p e k t y wę t e o r e t y c z n ą p u b l i k a c j i

6.

4 B . S y n a k , L u d z i e s t a r z y , [ w: ] W. K wa ś n i e wi c z ( r e d . ) , E n c y k l o p e d i a s o c j o l o g i i . T o m 2 , O f i c y n a Na ­

u k o wa , Wa r s z a wa 1 9 9 9 , s . 1 4 6 - 1 4 7 ; M. Ni e z a b i t o ws k i , L u d z i e s t a r s i w p e r s p e k t y wi e s o c j o l o g i c z n e j .

P r o b l e my u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z n e g o , o p . c i t . , s . 7 9 - 9 2 ; P . C z e k a n o ws k i , S p o ł e c z n e a s p e k t y s t a r z e n i a s i ę

l u d n o ś c i w P o l s c e . P e r s p e k t y wa s o c j o l o g i i s t a r o ś c i , Wy d . Un i we r s y t e t u G d a ń s k i e g o , G d a ń s k 2 0 1 2 .

5 M. Ni e z a b i t o ws k i , L u d z i e s t a r s i w p e r s p e k t y wi e s o c j o l o g i c z n e j . P r o b l e my u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z n e g o ,

o p . c i t . , s . 8 9 - 9 2 ; M. H a l i c k a , S a t y s f a k c j a ż y c i o wa l u d z i s t a r y c h . S t u d i u m t e o r e t y c z n o - e mp i r y c z n e ,

A k a d e mi a Me d y c z n a w B i a ł y ms t o k u , B i a ł y s t o k 2 0 0 4 ; J . Wa wr z y n i a k , O b l i c z a s t a r o ś c i . B i o g r a f i a

j a k o ź r ó d ł o c z y n n i k ó w a d a p t a c y j n y c h , Wy d . Wy ż s z e j S z k o ł y H u ma n i s t y c z n o - E k o n o mi c z n e j , Ł ó d ź

2 0 0 9 ; J . H a l i c k i , O b r a z y s t a r o ś c i . R y s o wa n e p r z e ż y c i a mi s e n i o r ó w, Wy d . Un i we r s y t e t u w B i a ł y m­

s t o k u , B i a ł y s t o k 2 0 1 0 .

6 Z a s a d n o ś ć s t o s o wa n i a p r o c e d u r p o r ó wn y wa n i a p r z y p a d k ó w r ó ż n y c h p ó l n p . i n s t y t u c j i i e t a p ó w

i c h r o z wo j u ws k a z y wa ł s a m a u t o r s t r u k t u r a l n e g o u j ę c i a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o P . B o u r d i e u . Z o b .

P . B o u r d i e u , L . J . D . Wa c q u a n t , Z a p r o s z e n i e d o s o c j o l o g i i r e f l e k s y j n e j , O f i c y n a Na u k o wa , Wa r s z a wa

2 0 0 1 , s . 2 2 2 - 2 3 4 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 3

g a n i a i wy k o r z y s t y wa n i a z r ó ż n i c o wa n i a we wn ę t r z n e g o s e n i o r ó w. O mó wi o n o wi z e ­

r u n e k s e n i o r ó w w ś r o d k a c h ma s o we g o p r z e k a z u .

P u b l i k a c j a n i e z a wi e r a ś c i s ł e g o z a k o ń c z e n i a . W o s t a t n i m r o z d z i a l e ws k a z a n o

j e d y n i e n a g ł ó wn e wn i o s k i p ł y n ą c e z b a d a ń o r a z n a p o t e n c j a l n e d a l s z e k i e r u n k i

a n a l i z . Uz u p e ł n i e n i e t e g o p o d e j ś c i a s t a n o wi ą z a mi e s z c z o n e w a n e k s i e z e s t a wi e n i a

o d d o l n y c h t e c h n i k b u d o wa n i a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o o r a z p o d s t a wo wy c h c e c h

Mi a s t P r z y j a z n y c h S t a r s z e mu Wi e k o wi . Z o p r a c o wa n i a t e g o z p e wn o ś c i ą b ę d ą mo ­

g l i s k o r z y s t a ć n i e t y l k o n a u k o wc y z a j mu j ą c y s i ę t e ma t y k ą l u d z i s t a r y c h , a l e i p r a ­

c o wn i c y s o c j a l n i , p o l i t y c y , p r a c o d a wc y , p r z e d s t a wi c i e l e me d i ó w i o r g a n i z a c j i p o z a ­

r z ą d o wy c h o r a z o b y wa t e l e B i a ł e g o s t o k u i i n n y c h mi a s t .

W t y m mi e j s c u a u t o r c h c i a ł b y p o d z i ę k o wa ć o s o b o m, b e z k t ó r y c h p u b l i k a c j a

t a z p e wn o ś c i ą b y n i e p o ws t a ł a . Wd z i ę c z n o ś ć n a l e ż y s i ę p r z e d e ws z y s t k i m p r o mo t o ­

r o wi P a n u p r o f . z w. d r h a b . A n d r z e j o wi S a d o ws k i e mu z a i n we s t y c j ę w k a p i t a ł l u d z ­

k i a u t o r a , j a k t e ż z a p e wn e g o r o d z a j u p r z y z wo l e n i e n a n i e p o s ł u s z e ń s t wo wo b e c r u ­

t y n y . P o d z i ę k o wa n i a z a u wa g i i s u g e s t i e n a l e ż ą s i ę r ó wn i e ż r e c e n z e n t c e o r y g i n a l n e j

p r a c y ma g i s t e r s k i e j P a n i d r K a t a r z y n i e S z t o p - R u t k o ws k i e j , u c z e s t n i k o m s e mi n a r i u m

ma g i s t e r s k i e g o , r o d z i n i e , p r z y j a c i o ł o m, a u t o r o m p r z y wo ł y wa n y c h w r ó ż n y m s t o p ­

n i u p u b l i k a c j i o r a z ws z y s t k i m r e s p o n d e n t o m. Wy d a wn i c t wu P o r t a l u Wi e d z a i E d u ­

k a c j a a u t o r d z i ę k u j e z a z a a n g a ż o wa n i e w o p r a c o wa n i e k s i ą ż k i w f o r mi e e l e k t r o n i c z ­

n e j . Wy r a ż a p r z y t y m p r z e k o n a n i e , ż e wy b r a n a f o r ma d y s t r y b u c j i p u b l i k a c j i mo ż e

p r z y c z y n i ć s i ę d o s z e r o k i e g o u p o ws z e c h n i a n i a wi e d z y z z a k r e s u g e r o n t o l o g i i s p o ­

ł e c z n e j o r a z p o p u l a r y z a c j i d i a g n o z o wa n i a i wy k o r z y s t y wa n i a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o

l u d z i s t a r y c h w p r o c e s a c h r o z wo j u l o k a l n e g o i r e g i o n a l n e g o .

1 4 andr z e j kl i mc z uk

1 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

R o z d z i a ł I

OD WY K L UC Z E NI A DO MOB I L I Z A C J I L UDZ I S T A R Y C H

„ T wo r z y my ś wi a t s a mo t n o ś c i , w k t ó r y m s ą s i e d z t wo j e s t d ż u n g l ą ,

o b c y c z ł o wi e k b e s t i ą , p r z e d k t ó r ą t r z e b a s i ę c h o wa ć ,

a wł a s n y d o m s p r y wa t y z o wa n y m wi ę z i e n i e m” .

7

– C h a r l e s H a n d y

„ Z a u f a n i e s t a j e s i ę p o d s t a wo wą s t r a t e g i ą r a d z e n i a s o b i e

z n i e p e wn o ś c i ą i n i e mo ż n o ś c i ą k o n t r o l o wa n i a p r z y s z ł o ś c i . ( …)

R ó ż n i s i ę o d n a d z i e i i p r z e k o n a n i a t y m, ż e p r z y n a l e ż y d o d y s k u r s u p o d mi o t o wo ś c i :

p o l e g a n a a k t y wn y m p r z e wi d y wa n i u i s t a wi a n i u c z o ł a n i e z n a n e j p r z y s z ł o ś c i ” .

8

– P i o t r S z t o mp k a

7 C . H a n d y , G ł ó d d u c h a . P o z a k a p i t a l i z m – p o s z u k i wa n i e s e n s u w n o wo c z e s n y m ś wi e c i e , Wy d . D o l ­

n o ś l ą s k i e , Wr o c ł a w 1 9 9 9 , s . 6 4 - 6 5 .

8 P . S z t o mp k a , Z a u f a n i e . F u n d a me n t s p o ł e c z e ń s t wa , Z n a k , K r a k ó w 2 0 0 7 , s . 6 9 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 5

1 . 1 . S t a r o ś ć i l u d z i e s t a r z y w u j ę c i u s o c j o l o g i c z n y m

1 . 1 . 1 . E t a p s t a r o ś c i w ż y c i u j e d n o s t k i

W l i t e r a t u r z e p r z e d mi o t u z a k ł a d a s i ę , ż e w b a d a n i a c h n a d l u d ź mi s t a r y mi

p r z e d e ws z y s t k i m p o wi n n o s i ę p a mi ę t a ć o p l u r a l i z mi e t e o r e t y c z n y m, d e f i n i c y j n y m

i me t o d o l o g i c z n y m9. C h o ć n i e i s t n i e j e j e d n a p o ws z e c h n i e p r z y j ę t a d e f i n i c j a s t a r o ś c i ,

t o t e o r e t y c y n a o g ó ł z g a d z a j ą s i ę c o d o t e g o , i ż s t a r o ś ć t o p o j ę c i e s t a t y c z n e , z a ś s t a ­

r z e n i e s i ę j e d n o s t e k i z b i o r o wo ś c i t o z j a wi s k o d y n a mi c z n e , k t ó r e n a l e ż y r o z p a t r y ­

wa ć p r z y u wz g l ę d n i e n i u b i o l o g i c z n e g o , p s y c h i c z n e g o i s p o ł e c z n e g o wy mi a r u ż y c i a

l u d z k i e g o . E . T r a f i a ł e k p o d a j e n a s t ę p u j ą c ą d e f i n i c j ę s t a r o ś c i : „ j e s t n a t u r a l n ą f a z ą ż y ­

c i a , n a s t ę p u j ą c ą p o mł o d o ś c i i d o j r z a ł o ś c i , wi e ń c z ą c ą d y n a mi c z n y p r o c e s s t a r z e n i a

s i ę . O k r e ś l a n a mi a n e m » k o ń c o we j t e r c j i ż y c i a « , u t o ż s a mi a n a j e s t z e s p a d k i e m wy ­

d o l n o ś c i o r g a n i z mu , u t r a t ą mo b i l n o ś c i , o s ł a b i e n i e m s i ł i mmu n o l o g i c z n y c h ( s t a r o ś ć

b i o l o g i c z n a , f i z j o l o g i c z n a ) , o g r a n i c z e n i e m z d o l n o ś c i p r z y s t o s o wa n i a s i ę d o ws z e l k i c h

z mi a n , a w k o n t e k ś c i e s o c j o e k o n o mi c z n y m – n i e r z a d k o t e ż z p a u p e r y z a c j ą , s a mo t ­

n o ś c i ą ( s t a r o ś ć p s y c h i c z n a ) , k o n i e c z n o ś c i ą k o r z y s t a n i a z p o mo c y i n n y c h ( s t a r o ś ć

e k o n o mi c z n a ) i f u n k c j o n o wa n i e m n a ma r g i n e s i e ż y c i a s p o ł e c z n e g o ( s t a r o ś ć s p o ł e c z ­

n a ) ”

wo b e c z mi a n b i o l o g i c z n y c h , j a k i c h d o ś wi a d c z a j ą p o s z c z e g ó l n e j e d n o s t k i .

I n n ą d e f i n i c j ę p r o p o n u j e B . S z a t u r - J a wo r s k a , k t ó r a s t wi e r d z a , i ż s t a r o ś ć t o

„ k o ń c o wy e t a p w ż y c i u c z ł o wi e k a r o z p o c z y n a j ą c y s i ę wr a z z o s i ą g n i ę c i e m o k r e ś l a ­

n e g o k o n we n c j o n a l n i e » p r o g u s t a r o ś c i « . J e s t d y n a mi c z n y m i s y n e r g i c z n y m z wi ą z ­

k i e m p r o c e s ó w b i o l o g i c z n y c h i p s y c h i c z n y c h o r a z z mi a n w s f e r z e s p o ł e c z n e j a k t y w­

n o ś c i j e d n o s t k i ”

n e o d d o ś wi a d c z e ń p o s z c z e g ó l n y c h o s ó b w p o p r z e d n i c h f a z a c h i c h ż y c i a . „ P r o g i s t a ­

r o ś c i ” s ą t u r o z u mi a n e j a k o wy d a r z e n i a r o z p o c z y n a j ą c e o s t a t n i e t a p ż y c i a c z ł o wi e ­

k a1 2. Z e wz g l ę d u n a z ł o ż o n o ś ć p r o c e s u s t a r z e n i a s i ę i z a i n t e r e s o wa n i e s i ę n i m wi e l u

d y s c y p l i n n a u k o wy c h wy r ó ż n i a s i ę p r z y n a j mn i e j s z e ś ć „ p r o g ó w s t a r o ś c i ” z a k r y t e ­

r i u m p r z y j mu j ą c wi e k :

1 0. Z a k ł a d a s i ę p r z y t y m, ż e s t a r o ś ć p s y c h o s p o ł e c z n a j e s t z j a wi s k i e m wt ó r n y m

1 1. W u j ę c i u t y m p o d k r e ś l a s i ę , ż e s t a r o ś ć t o p r z e ż y c i e o s o b i s t e z a l e ż ­

9 L u d z i e s t a r z y s ą p r z e d mi o t e m b a d a ń m. i n . g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , s o c j o l o g i i , d e mo g r a f i i , g e r o n t o ­

l o g i i k l i n i c z n e j , b i o l o g i i , f i l o z o f i i , p s y c h o l o g i i , p e d a g o g i k i s p o ł e c z n e j , e k o n o mi i , me d y c y n y , h i s t o r i i ,

a n t r o p o l o g i i s p o ł e c z n e j i n a u k i o p o l i t y c e s p o ł e c z n e j . Z o b . B . S z a t u r - J a wo r s k a , G e r o n t o l o g i a s p o ­

ł e c z n a – c h a r a k t e r y s t y k a d y s c y p l i n y , s c h e ma t y b a d a ń , [ w: ] B . S z a t u r - J a wo r s k a , P . B ł ę d o ws k i ,

M. D z i ę g i e l e ws k a , P o d s t a wy g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , A S P R A - J R , Wa r s z a wa 2 0 0 6 , s . 1 6 - 2 5 .

1 0 E . T r a f i a ł e k , S t a r z e n i e s i ę i s t a r o ś ć . Wy b ó r t e k s t ó w z g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , Ws z e c h n i c a Ś wi ę t o ­

k r z y s k a , K i e l c e 2 0 0 6 , s . 6 9 .

1 1 B . S z a t u r - J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , A S P R A - J R , Wa r s z a wa 2 0 0 0 , s . 3 3 - 3 4 .

1 2 Na p o d s t . : B . S z a t u r - J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 3 4 - 3 7 ; B . S z a t u r -

J a wo r s k a , S p o ł e c z n a k we s t i a l u d z i s t a r s z y c h , [ w: ] B . R y s z - K o wa l c z y k ( r e d . ) , S p o ł e c z n e k we s t i e s t a ­

r o ś c i , I P S UW, Wa r s z a wa 1 9 9 1 , s . 7 - 9 .

1 6 andr z e j kl i mc z uk

1 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

b i o l o g i c z n y ( o d n o s z ą c y s i ę d o o c e n y s p r a wn o ś c i i ż y wo t n o ś c i o r g a n i z mu1 3) ;

d e mo g r a f i c z n y ( k a l e n d a r z o wy , c h r o n o l o g i c z n y ; j e s t t o l i c z b a p r z e ż y t y c h l a t ) ;

p s y c h i c z n y ( p s y c h o l o g i c z n y ; o k r e ś l a n y n a p o d s t a wi e s p r a wn o ś c i f u n k c j i i n t e ­

l e k t u a l n y c h , z my s ł ó w i z d o l n o ś c i p r z y s t o s o wa wc z y c h j e d n o s t k i

s p o ł e c z n y ( o d z wi e r c i e d l a s p o ł e c z n ą s y t u a c j ę c z ł o wi e k a ; o k r e ś l a n y n p . n a p o d ­

s t a wi e t e g o , c z y j e d n o s t k a wy p e ł n i a r o l e s p o ł e c z n e b a b c i , d z i a d k a , e t c . ) ;

e k o n o mi c z n y ( o d n o s i s i ę d o mi e j s c a j e d n o s t k i w p o d z i a l e p r a c y ) ;

s o c j a l n y ( p r a wn y ; o k r e ś l a n y t e r mi n e m o t r z y ma n i a p r z e z o b y wa t e l a p r a wa d o

ś wi a d c z e ń s o c j a l n y c h t a k i c h j a k r e n t y i e me r y t u r y ) .

Z a n a j ł a t wi e j s z e d o z o p e r a c j o n a l i z o wa n i a u z n a j e s i ę k r y t e r i u m d e mo g r a f i c z n e . J e g o

p r z y k ł a d e m j e s t o b e c n a w p o l s k i e j s t a t y s t y c e mi a r a „ wi e k u p o p r o d u k c y j n e g o ” wy ­

n o s z ą c a 6 0 l a t d l a k o b i e t i 6 5 l a t d l a mę ż c z y z n . T a s a ma r e g u ł a o b o wi ą z u j e w p o l ­

s k i m s y s t e mi e p r a wn y m w o d n i e s i e n i u d o ś wi a d c z e ń e me r y t a l n y c h , k t ó r e ma j ą s ł u ­

ż y ć z a g wa r a n t o wa n i u z a b e z p i e c z e n i a s p o ł e c z n e g o p r z e d r y z y k i e m s t a r o ś c i i z wi ą z a ­

n y c h z n i ą o g r a n i c z e ń s a mo d z i e l n e g o z a p e wn i e n i a s o b i e ś r o d k ó w u t r z y ma n i a . Na l e ­

ż y z a z n a c z y ć , i ż o d k o ń c a 2 0 1 1 r o k u d o p o ł o wy 2 0 1 2 r o k u t r wa ł y p r a c e n a d p r z y g o ­

t o wa n i e m r e f o r my p o l e g a j ą c e j n a s t o p n i o wy m p o d wy ż s z a n i u i wy r ó wn y wa n i u

wi e k u e me r y t a l n e g o d l a k o b i e t i mę ż c z y z n d o 6 7 r o k u ż y c i a o d 2 0 1 3 r o k u1 5. S t o s u n ­

k o wo ł a t wo wy z n a c z y ć t e ż k r y t e r i u m wi e k u p s y c h i c z n e g o , o k r e ś l a n e g o n i e k i e d y

j a k o „ i n t e r s u b i e k t y wn y wi e k p s y c h i c z n y ”

g d y ż j e g o o k r e ś l e n i u s ł u ż ą b a d a n i a o p i n i i s p o ł e c z n e j . W 2 0 0 7 r o k u P o l a c y ws k a z y ­

wa l i k o n i e c mł o d o ś c i n a 3 5 . r o k ż y c i a , a k o n i e c d o r o s ł o ś c i i p o c z ą t e k s t a r o ś c i n a 6 1 .

r o k ż y c i a1 8. Wy n i k i t y c h b a d a ń s ą z a l e ż n e o d u wa r u n k o wa ń s p o ł e c z n y c h i p o s t a w

1 4) ;

1 6 l u b j a k o „ s p o ł e c z n e k r y t e r i u m s t a r o ś c i ”

1 7,

1 3 C e c h y wi e k u b i o l o g i c z n e g o s t a n o wi ą m. i n . z mi a n y wy g l ą d u z e wn ę t r z n e g o , z mi e n i o n e p r z e j a wy

s e k s u a l n o ś c i , k ł o p o t y z d r o wo t n e . Z o b . B . S z a t u r - J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z ­

n e j , o p . c i t . , s . 4 3 - 4 5 .

1 4 Wś r ó d p s y c h o l o g ó w n i e ma z g o d y c o d o z mi a n w o s o b o wo ś c i i i n t e l i g e n c j i c z ł o wi e k a w o k r e s i e

s t a r o ś c i . Z a k ł a d a s i ę j e d n a k p o g o r s z e n i e p a mi ę c i , mo ż l i wo ś c i z a p a mi ę t y wa n i a n o wy c h wy r a z ó w

i s y t u a c j i n i e z wi ą z a n y c h z c o d z i e n n y m d o ś wi a d c z e n i e m, z mn i e j s z e n i e p r z e r z u t n o ś c i u wa g i , s z y b k o ­

ś c i p s y c h o mo t o r y c z n e j , z d o l n o ś c i k o mb i n a c y j n y c h i my ś l e n i a l o g i c z n e g o o r a z a b s t r a k c y j n e g o . Z mi a ­

n y n i e d o t y c z ą z d o l n o ś c i r o z wi ą z y wa n i a p r o b l e mó w c o d z i e n n y c h , u mi e j ę t n o ś c i p r a k t y c z n e g o wn i o ­

s k o wa n i a , z mi a n w z a s o b i e s ł ó w, k o n c e n t r a c j i w c z a s i e r o z wi ą z y wa n i a z a d a ń o r a z z d o l n o ś c i d o r o z ­

r ó ż n i a n i a mi ę d z y t y m, c o wa ż n e i t y m, c o n i e i s t o t n e . W o k r e s i e s t a r o ś c i z wi ę k s z a s i ę p o t r z e b a b e z ­

p i e c z e ń s t wa , p r z y n a l e ż n o ś c i , n i e z a l e ż n o ś c i i j e d n o c z e ś n i e u z a l e ż n i e n i a o d i n n y c h ( o p i e k i ) , u ż y t e c z n o ­

ś c i i p r e s t i ż u . Z o b . B . S z a t u r - J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 4 3 - 4 5 .

1 5E x p o s e p r e mi e r a D o n a l d a T u s k a , 1 8 . 1 1 . 2 0 1 1 , S e j m, Wa r s z a wa ,

www. p r e mi e r . g o v . p l / d o wn l o a d / f d / 1 b / 9 d 5 1 2 9 b a c 2 a d d 2 0 f 7 8 0 6 8 5 f d 0 8 2 2 0 a 8 e 2 d 8 4 . p d f [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] , s . 1 4 ;

R e f o r ma e me r y t a l n a p r z y j ę t a p r z e z S e j m, K P R M, 1 1 . 0 5 . 2 0 1 2 ,

www. p r e mi e r . g o v . p l / c e n t r u m_ p r a s o we / wy d a r z e n i a / r e f o r ma _ e me r y t a l n a _ p r z y j e t a _ p r , 9 9 5 6 / [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

1 6 B . S z a t u r - J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 3 6 .

1 7 J . H a l i k , S t a r z e n i e s i ę s p o ł e c z e ń s t w j a k o p r o c e s d e mo g r a f i c z n y i s p o ł e c z n y , [ w: ] J . H a l i k ( r e d . ) , S t a r z y

l u d z i e w P o l s c e , I S P , Wa r s z a wa 2 0 0 2 , s . 2 0 - 2 2 .

1 8 B . Wc i ó r k a , Mi ę d z y mł o d o ś c i ą a s t a r o ś c i ą , K o mu n i k a t z b a d a ń , C B O S , Wa r s z a wa 2 0 0 7 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 7

c a ł y c h p o k o l e ń ( mł o d s i z a n i ż a j ą g r a n i c e e t a p ó w ż y c i a , s t a r s i j e z a wy ż a j ą ) . D o t e g o

o k r e ś l a n e p r z e z r e s p o n d e n t ó w p r o g i r ó ż n i ą s i ę o d i c h a u t o i d e n t y f i k a c j i z wi e k i e m

( 4 2 % P o l a k ó w u z n a j e s i ę z a o s o b y mł o d e , 3 6 % z a d o r o s ł e , a 2 1 % z a s t a r s z e ) .

Wo b e c b r a k u p o ws z e c h n i e p r z y j ę t e g o k r y t e r i u m s t a r o ś c i w n i n i e j s z e j p r a c y

p r z y j mu j e s i ę n o r my p r o p o n o wa n e p r z e z e k s p e r t ó w Ś wi a t o we j O r g a n i z a c j i Z d r o ­

wi a1 9. Z g o d n i e z n i mi n a l e ż y p o s ł u g i wa ć s i ę p r z y n a j mn i e j t r z e ma p o d o k r e s a mi s t a ­

r o ś c i : wc z e s n e j , p ó ź n e j i d ł u g o wi e c z n o ś c i . A n a l i z a l i t e r a t u r y p r z e d mi o t u p o z wa l a n a

u z u p e ł n i e n i e t e j t y p o l o g i i o d o d a t k o we o k r e ś l e n i a :

wi e k p r z e d s t a r c z y , wi e k ś r e d n i ( d o j r z a ł y ) , ś r o d k o wa d o r o s ł o ś ć , ś r e d n i a d o r o ­

s ł o ś ć

p r o d u k c y j n y ( 4 5 - 5 9 l a t ) ; s ą t o o s o b y w wi e k u ś r e d n i m ( a n g . p r e - o l d ; mi d d l e -

a g e ; i mmo b i l e a g e ; n o n - mo b i l i t y a g e ) ;

2 0, p r z e d p o l e s t a r o ś c i

2 1, n i e mo b i l n y wi e k p r o d u k c y j n y2 2, s t a r s z y wi e k

1 9 Na p o d s t . : S . G o l i n o ws k a ( r e d . ) , R a p o r t o R o z wo j u S p o ł e c z n y m. P o l s k a 1 9 9 9 . K u g o d n e j a k t y wn e j

s t a r o ś c i , UND P , Wa r s z a wa 1 9 9 9 , s . 7 ; S t a r o ś ć , [ w: ] A . A . Z y c h , S ł o wn i k g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , Ż a k ,

Wa r s z a wa 2 0 0 1 , s . 2 0 2 ; S t a r o ś ć , [ w: ] A . A . Z y c h , L e k s y k o n g e r o n t o l o g i i , I mp u l s , K r a k ó w 2 0 0 7 , s . 1 6 3 ;

E . T r a f i a ł e k , S t a r z e n i e s i ę i s t a r o ś ć . Wy b ó r t e k s t ó w z g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 7 2 - 7 3 ; G . A n ­

d r e ws , D . F a u l k n e r , M. A n d r e ws , A G l o s s a r y o f T e r ms f o r C o mmu n i t y H e a l t h C a r e a n d S e r v i c e s f o r

O l d e r P e r s o n s .A g e i n g a n d H e a l t h T e c h n i c a l R e p o r t . V o l u me 5 , WH O C e n t r e f o r H e a l t h D e v e l o p ­

me n t , K o b e 2 0 0 4 , h t t p : / / wh q l i b d o c . wh o . i n t / wk c / 2 0 0 4 / WH O _ WK C _ T e c h . S e r . _ 0 4 . 2 . p d f [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ,

s . 4 2 ; A . L e s z c z y ń s k a - R e j c h e r t , C z ł o wi e k s t a r s z y i j e g o ws p o ma g a n i e . W s t r o n ę p e d a g o g i k i s t a r o ś c i ,

Wy d . Un i we r s y t e t u Wa r mi ń s k o - Ma z u r s k i e g o , O l s z t y n 2 0 0 7 , s . 4 0 - 4 2 ; I . S t u a r t - H a mi l t o n , P s y c h o l o ­

g i a s t a r z e n i a s i ę . Wp r o wa d z e n i e , Z y s k , P o z n a ń 2 0 0 6 , s . 1 9 - 2 0 .

2 0 W u j ę c i u r o z wo j u p s y c h o s p o ł e c z n e g o we d ł u g E . E r i k s o n a ś r e d n i a d o r o s ł o ś ć t o o k r e s o d 3 0 - 3 5 . d o

6 0 - 6 5 . r o k u ż y c i a , z a ś p ó ź n a d o r o s ł o ś ć t o e t a p p o 6 0 - 6 5 . r o k u ż y c i a . W a l t e r n a t y wn e j k o n c e p c j i p o ­

d z i a ł u n a e r y r o z wo j o we we d ł u g D . J . L e v i n s o n a s ą t o o k r e s y o d p o wi e d n i o mi ę d z y 4 0 . a 6 5 . r o k i e m

ż y c i a i p o wy ż e j 6 5 . r o k u ż y c i a , p r z y c z y m mi ę d z y 6 0 . a 6 5 . r o k i e m ż y c i a n a s t ę p u j e o k r e s p r z e j ś c i o wy

mi ę d z y t y mi e t a p a mi . W k o n c e p c j i r o z wo j u z a d a ń i o s i ą g n i ę ć ż y c i o wy c h c z ł o wi e k a a u t o r s t wa R . J .

H a v i g h u r s t a wi e k ś r e d n i t o 3 0 - 6 0 . r o k ż y c i a , z a ś p o wy ż e j 6 0 . r o k u ż y c i a n a s t ę p u j e p ó ź n a d o r o s ł o ś ć .

Z o b . A . B r z e z i ń s k a , S p o ł e c z n a p s y c h o l o g i a r o z wo j u , S c h o l a r , Wa r s z a wa 2 0 0 0 , s . 1 5 4 - 1 5 6 , 2 1 7 - 2 2 1 , 2 3 1 -

2 3 6 ; D . B e c e l e ws k a , R e p e t y t o r i u m z r o z wo j u c z ł o wi e k a , K o l e g i u m K a r k o n o s k i e P a ń s t wo wa Wy ż s z a

S z k o ł a Z a wo d o wa , J e l e n i a G ó r a 2 0 0 6 , s . 3 1 6 - 3 1 8 , 3 3 8 - 3 4 0 , 3 5 6 - 3 5 8 .

2 1 Z o b . B . S z a t u r - J a wo r s k a , S t a r o ś ć – o p i s f a z y , [ w: ] B . S z a t u r - J a wo r s k a , P . B ł ę d o ws k i , M. D z i ę g i e l e w­

s k a , P o d s t a wy g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 4 7 ; P . B ł ę d o ws k i , S t a r z e n i e s i ę l u d n o ś c i – a n a l i z a d e ­

mo g r a f i c z n a , [ w: ] B . S z a t u r - J a wo r s k a , P . B ł ę d o ws k i , M. D z i ę g i e l e ws k a , P o d s t a wy g e r o n t o l o g i i s p o ­

ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 2 2 6 ; K . S y g i t , M. S y g i t , P r z e d p o l e s t a r o ś c i : p r o f i l a k t y k a g e r i a t r y c z n a , [ w: ] K . S y g i t

( r e d . ) , Z a r y s g e r o n t o l o g i i , S z c z e c i n 2 0 0 8 , s . 7 6 - 8 0 ; P . S z u k a l s k i , Wp r o wa d z e n i e , [ w: ] P . S z u k a l s k i ( r e d . ) ,

P r z y g o t o wa n i e d o s t a r o ś c i . P o l a c y wo b e c s t a r z e n i a s i ę , I S P , Wa r s z a wa 2 0 0 9 , s . 1 1 .

2 2 P o j ę c i e „ n i e mo b i l n y wi e k p r o d u k c y j n y ” j e s t s t o s o wa n e w p o l s k i e j s t a t y s t y c e p u b l i c z n e j w o d n i e ­

s i e n i u d o e k o n o mi c z n e j g r u p y wi e k u s t a r s z y c h o s ó b z d o l n y c h d o p r a c y ( 4 5 - 5 9 l a t w p r z y p a d k u k o ­

b i e t i 4 5 - 6 4 l a t w p r z y p a d k u mę ż c z y z n ) o b o k o s ó b w wi e k u mo b i l n y m ( 1 8 - 4 4 l a t a mę ż c z y ź n i i k o b i e ­

t y ) w r a ma c h k a t e g o r i i wi e k u p r o d u k c y j n e g o ( 1 8 - 6 4 l a t d l a mę ż c z y z n i 1 8 - 5 9 l a t d l a k o b i e t ) . Wi ą ż e

s i ę z t y m p r z e k o n a n i e , ż e p o 4 5 . r o k u ż y c i a l u d z i e wy k a z u j ą mn i e j s z ą mo b i l n o ś ć p r z e s t r z e n n ą ( s k ł o n ­

n o ś ć d o z mi a n y mi e j s c a z a mi e s z k a n i a ) , z a wo d o wą ( z mi a n y wy k o n y wa n e g o z a wo d u ) i p r o f e s j o n a l ­

n ą ( d ą ż e n i a d o p o d n o s z e n i a k wa l i f i k a c j i z a wo d o wy c h ) . P o n a d t o we d ł u g t e g o p o d z i a ł u w wi e k u

p r z e d p r o d u k c y j n y m ( mę ż c z y ź n i i k o b i e t y w wi e k u 0 - 1 7 l a t ) z n a j d u j ą s i ę o s o b y , k t ó r e n i e o s i ą g n ę ł y

j e s z c z e z d o l n o ś c i d o p r a c y . T y mc z a s e m wi e k p o p r o d u k c y j n y t o t a k i , w k t ó r y m l u d z i e z a z wy c z a j k o ń ­

c z ą p r a c ę z a wo d o wą ( mę ż c z y ź n i p o wy ż e j 6 5 . r o k u ż y c i a i k o b i e t y p o wy ż e j 6 0 . r o k u ż y c i a ) . P o r . P o j ę ­

c i a s t o s o wa n e w s t a t y s t y c e p u b l i c z n e j , www. s t a t . g o v . p l / g u s / d e f i n i c j e _ P L K _ H T ML . h t m [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ;

P . S z u k a l s k i , P r z y g o t o wa n i e d o s t a r o ś c i j a k o z a d a n i e d l a j e d n o s t e k i z b i o r o wo ś c i , [ w: ] P . S z u k a l s k i

( r e d . ) , P r z y g o t o wa n i e d o s t a r o ś c i …, o p . c i t . , s . 5 0 .

1 8 andr z e j kl i mc z uk

1 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

wi e k s t a r z e n i a s i ę , wi e k p o d e s z ł y , wc z e s n a s t a r o ś ć , „ t r z e c i wi e k ” ( 6 0 - 7 4 l a t ) ;

o s o b y w t y m wi e k u t o „ mł o d s i - s t a r z y ” ( a n g . y o u n g - o l d ) ;

wi e k s t a r c z y , p ó ź n a s t a r o ś ć , s t a r o ś ć wł a ś c i wa , „ c z wa r t y wi e k ” ( 7 5 - 8 9 l a t ) ;

w t y m wi e k u z n a j d u j ą s i ę „ s t a r s i - s t a r z y ” ( a n g . o l d - o l d ) ;

d ł u g o wi e c z n o ś ć ( 9 0 l a t i wi ę c e j ) ; t e g o wi e k u d o ż y wa j ą „ d ł u g o wi e c z n i ” ( a n g .

o l d e s t - o l d ; l o n g l i f e ) .

Z a k ł a d a s i ę p r z y t y m, ż e e t a p wi e k u p r z e d s t a r c z e g o j e s t o s t a t n i m, w k t ó r y m mo ż l i ­

we j e s t z i n t e n s y f i k o wa n i e i n d y wi d u a l n y c h i z b i o r o wy c h d z i a ł a ń p r z y g o t o wa w­

c z y c h d o ż y c i a w o k r e s i e s t a r o ś c i . I s t o t n e j e s t t u c h o c i a ż b y p o d j ę c i e d o d a t k o wy c h

k u r s ó w i s z k o l e ń z a wo d o wy c h , z d r o we g o s t y l u ż y c i a , p o r z u c e n i e n a ł o g ó w, t r o s k a

o a k t y wn o ś ć f i z y c z n ą , b a d a n i a p r o f i l a k t y c z n e , g i mn a s t y k o wa n i e u my s ł u , a l e t e ż

p r o wa d z e n i e ż y c i a t o wa r z y s k i e g o o r a z z n a l e z i e n i e i r o z wi j a n i e wł a s n e g o h o b b y .

W o k r e s i e wc z e s n e j s t a r o ś c i wi ę k s z o ś ć l u d z i z a c h o wu j e s p r a wn o ś ć f i z y c z n ą i u my ­

s ł o wą , a w k r a j a c h r o z wi n i ę t y c h t a k ż e s a mo d z i e l n o ś ć e k o n o mi c z n ą . Na t o mi a s t

w o k r e s i e p ó ź n e j s t a r o ś c i l u d z i e ma j ą j u ż p r o b l e my z u t r z y ma n i e m n i e z a l e ż n o ś c i ,

wy ma g a j ą p o mo c y i o p i e k i i n n y c h . P r z e b i e g wc z e s n e j s t a r o ś c i z a l e ż y g ł ó wn i e o d

c z y n n i k ó w s p o ł e c z n o - e k o n o mi c z n y c h , o s o b i s t e j k o n d y c j i , a k t y wn o ś c i , wy k s z t a ł c e n i a

i d o s t ę p u d o o p i e k i z d r o wo t n e j . P r z e b i e g p ó ź n e j s t a r o ś c i wa r u n k u j e n a t o mi a s t

g ł ó wn i e z a p i s g e n o mu l u d z k i e g o wy z n a c z a j ą c y t e mp o s t a r z e n i a s i ę j e d n o s t k i , wz r a ­

s t a t u z a g r o ż e n i e n i e p e ł n o s p r a wn o ś c i ą , mi a ż d ż y c ą , c h o r o b ą P a r k i n s o n a i c h o r o b ą

A l z h e i me r a .

P o n a d t o p r z y j mu j e s i ę , i ż s t a r o ś ć p s y c h o s p o ł e c z n a z a l e ż y o d t e g o , j a k p o s z c z e ­

g ó l n e o s o b y s a me o c e n i a j ą p o p r z e d n i e f a z y s wo j e g o ż y c i a , c z y i w j a k i s p o s ó b p r z y ­

g o t o wy wa ł y s i ę d o s t a r o ś c i o r a z j a k i e p o s t a wy p r z y j mu j ą wo b e c o d e j ś c i a o d p r a c y

z a wo d o we j i r e z y g n a c j i z p e ł n i o n y c h wc z e ś n i e j r ó l s p o ł e c z n y c h2 3. I n n e c z y n n i k i wa ­

r u n k u j ą c e j a k o ś ć i d ł u g o ś ć ż y c i a s t a n o wi ą m. i n . p ł e ć , wy k s z t a ł c e n i e , ś wi a d o mo ś ć

n e g a t y wn y c h s t e r e o t y p ó w2 4 s t a r o ś c i , u t r a t a n a j b l i ż s z y c h , o d e j ś c i e d z i e c i l u b z ł e

z n i mi k o n t a k t y , s y t u a c j a ma t e r i a l n a , p o c z u c i e o s a mo t n i e n i a , p o s i a d a n i e c h o r ó b

p r z e wl e k ł y c h , l ę k p r z e d c h o r o b a mi i z n i e d o ł ę ż n i e n i e m, u c z e s t n i c t wo w ż y c i u s p o ­

ł e c z n y m, s t a t u s s p o ł e c z n y , z a r a d n o ś ć ż y c i o wa , ś wi a d o mo ś ć wp ł y wu n a k i e r o wa n i e

s wy m ż y c i e m o r a z s t y l ż y c i a2 5.

2 3 E . T r a f i a ł e k , Ż y c i e n a e me r y t u r z e w wa r u n k a c h p o l s k i c h p r z e mi a n s y s t e mo wy c h , WS P , K i e l c e 1 9 9 8 , s . 2 9 .

2 4 S t e r e o t y p y s ą t u r o z u mi a n e j a k o wa r t o ś c i u j ą c e , s p r z e c z n e z r z e c z y wi s t o ś c i ą i t r wa ł e s c h e ma t y p o ­

z wa l a j ą c e n a p o r z ą d k o wa n i e i n f o r ma c j i z wi ą z a n y c h z e z j a wi s k a mi o r a z l u d ź mi . Z o b . Z . B o k s z a ń s k i ,

S t e r e o t y p y , a k u l t u r a , F u n d a c j a n a R z e c z Na u k i P o l s k i e j , Wr o c ł a w 1 9 9 7 , s . 3 2 .

2 5 Na p o d s t . : E . T r a f i a ł e k , Ż y c i e n a e me r y t u r z e w wa r u n k a c h p o l s k i c h p r z e mi a n s y s t e mo wy c h , o p . c i t . ,

s . 3 0 ; E . T r a f i a ł e k , S t a r z e n i e s i ę i s t a r o ś ć . Wy b ó r t e k s t ó w z g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 7 3 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 9

1 . 1 . 2 . L u d z i e s t a r z y j a k o k a t e g o r i a s p o ł e c z n a

Z p e r s p e k t y wy s o c j o l o g i c z n e j wa ż n i e j s z e o d p o z n a n i a u wa r u n k o wa ń z a c h o ­

wa ń p o s z c z e g ó l n y c h j e d n o s t e k p r z e ż y wa j ą c y c h e t a p s t a r o ś c i j e s t r o z p o z n a n i e p r o ­

b l e mó w l u d z i s t a r y c h w z wi ą z k u z i c h u d z i a ł e m w ż y c i u s p o ł e c z n y m. S o c j o l o g i a

b a d a s p o ł e c z n e k r y t e r i a s t a r z e n i a s i ę i s t a r o ś c i j a k o d o ś wi a d c z e n i a i wa r t o ś c i k u l t u ­

r o we , p o p r z e z k t ó r e j e d n o s t k i s ą o k r e ś l a n e j a k o o s o b y o o k r e ś l o n y m wi e k u . P o n a d t o

a n a l i z u j e : o d d z i a ł y wa n i e wi e k u n a z mi a n y r ó l s p o ł e c z n y c h i p o z y c j i w g r u p a c h s p o ­

ł e c z n y c h , s p o ł e c z n e k o n s e k we n c j e wz r o s t u d ł u g o ś c i ż y c i a l u d z k i e g o , u wa r s t wi e n i e

wi e k o we , s t a r z e n i e s i ę s p o ł e c z e ń s t wa w r e l a c j i d o r y n k u p r a c y o r a z mi e j s c e i s t a t u s

l u d z i s t a r y c h w p r o c e s a c h mo d e r n i z a c j i ws p ó ł c z e s n y c h s p o ł e c z e ń s t w2 6.

Ni e z b ę d n e j e s t b l i ż s z e wy j a ś n i e n i e z wr o t u „ l u d z i e s t a r z y ” . We d ł u g b a d a c z y

z j a wi s k a d y s k r y mi n a c j i z e wz g l ę d u n a wi e k j u ż s a mo p o ws z e c h n e u ż y wa n i e s ł ó w

„ s t a r y ” i „ s t a r z y ” s p r z y j a p o d z i a ł o m – p r z y wo ł u j ą s k o j a r z e n i a z u b ó s t we m, n i e mo c ą

i z a l e ż n o ś c i ą o d i n n y c h . P r z e c i wd z i a ł a n i u u p r z e d z e n i o m i s t e r e o t y p o m mo g ą s p r z y ­

j a ć z mi a n y j ę z y k o we . S p e c j a l i ś c i , j a k c h o c i a ż b y B . B y t h e wa y u z n a j ą , ż e r z e c z y wi ­

s t o ś ć l e p i e j o d d a j ą z wr o t y „ s t a r s z y ” i „ s t a r s i ” , k t ó r e ws k a z u j ą n a r e l a t y wi z m wi e k u2 7.

O k r e ś l e n i a t e s ą j e d n a k mn i e j u ż y t e c z n e j a k o j e d n o s t k i a n a l i t y c z n e . W n i n i e j s z e j p u ­

b l i k a c j i z a mi e n n i e z o k r e ś l e n i e m „ l u d z i e s t a r z y ” s t o s o wa n e s ą z wr o t y : „ o s o b y s t a r ­

s z e ” , „ l u d z i e s t a r s i ” i „ s e n i o r z y ” . W c z ę ś c i o ma wi a n y c h p u b l i k a c j i i d o k u me n t ó w

u r z ę d o wy c h p o j ę c i a t e d o t y c z ą t e ż o s ó b w wi e k u 4 5 - 5 9 l a t , p r z e z c o i c h a u t o r z y

z wr a c a j ą u wa g ę n a p o t r z e b ę mn i e j l u b b a r d z i e j s a mo d z i e l n e g o p r z y g o t o wa n i a d o

a k t y wn o ś c i j e d n o s t e k i g r u p w o s t a t n i m e t a p i e ż y c i a2 8.

L u d z i e s t a r z y mo g ą b y ć o k r e ś l a n i mi a n e m g r u p y wi e k u , k a t e g o r i i s p o ł e c z n e j

i p o k o l e n i a2 9. P o p r z e z g r u p ę wi e k u r o z u mi e s i ę z b i ó r l u d z i w j e d n a k o wy m l u b z b l i ­

ż o n y m wi e k u , c z y l i i n a c z e j z b i ó r k o h o r t u r o d z o n y c h w j e d n y m r o k u l u b o k r e ś l o n y m

2 6 Nu r t b a d a ń w s o c j o l o g i i i g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j z a j mu j ą c y s i ę z a g a d n i e n i a mi s t a r o ś c i i s t a r z e n i a

s i ę l u d z i o k r e ś l a n y j e s t „ s o c j o l o g i ą s t a r z e n i a s i ę ” , „ s o c j o l o g i ą s t a r o ś c i ” , „ g e r o n t o s o c j o l o g i ą ” i „ g e r o s o ­

c j o l o g i ą ”

. Z o b . B . S z a t u r - J a wo r s k a , G e r o n t o l o g i a s p o ł e c z n a – c h a r a k t e r y s t y k a d y s c y p l i n y , s c h e ma t y

b a d a ń , o p . c i t . , s . 1 4 ; G e r o n t o s o c j o l o g i a , [ w: ] A . A . Z y c h , S ł o wn i k g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 8 0 -

8 1 ; G e r o n t o s o c j o l o g i a , [ w: ] A . A . Z y c h , L e k s y k o n g e r o n t o l o g i i , o p . c i t . , s . 6 8 ; B . S y n a k , L u d z i e s t a r z y ,

o p . c i t . , s . 1 4 4 ; M. Mi t r ę g a , S t a r z e n i e s i ę s p o ł e c z e ń s t wa j a k o p r o b l e m b a d a ń n a u k o wy c h , [ w: ] L . F r ą c ­

k i e wi c z ( r e d . ) , P o l s k a a E u r o p a . P r o c e s y d e mo g r a f i c z n e u p r o g u X X I wi e k u . N r 8 , Wy d . A k a d e mi i E k o ­

n o mi c z n e j , K a t o wi c e 2 0 0 2 , s . 2 2 - 2 5 ; S o c j o l o g i a s t a r z e n i a s i ę , [ w: ] G . Ma r s h a l l ( r e d . ) , S ł o wn i k s o c j o l o ­

g i i i n a u k s p o ł e c z n y c h , P WN, Wa r s z a wa 2 0 0 5 , s . 3 3 4 - 3 3 5 .

2 7 P . S z u k a l s k i , U p r z e d z e n i a i d y s k r y mi n a c j a z e wz g l ę d u n a wi e k ( a g e i s m) – p r z y c z y n y , p r z e j a wy , k o n ­

s e k we n c j e , „ P o l i t y k a S p o ł e c z n a ” 2 / 2 0 0 4 , s . 1 3 - 1 4 .

2 8 Np . P . S z u k a l s k i ( r e d . ) , P r z y g o t o wa n i e d o s t a r o ś c i , o p . c i t . ; S . G o l i n o ws k a ( r e d . ) , Wy z wa n i a Ma ł o ­

p o l s k i w k o n t e k ś c i e s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t wa . P o d e j ś c i e s t r a t e g i c z n e , „ Ma ł o p o l s k i e S t u d i a R e g i o ­

n a l n e ” 2 - 3 / 2 0 1 0 .

2 9 P o r . B . S z a t u r - J a wo r s k a , Z b i o r o wo ś ć l u d z i s t a r y c h w p o l s k i m s p o ł e c z e ń s t wi e , [ w: ] B . S z a t u r - J a wo r s k a ,

P . B ł ę d o ws k i , M. D z i ę g i e l e ws k a , P o d s t a wy g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 1 9 7 - 2 0 1 ; B . S z a t u r -

J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 6 2 - 6 5 .

2 0 andr z e j kl i mc z uk

2 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

p r z e d z i a l e c z a s u3 0.

w l i t e r a t u r z e o k r e ś l e n i e t o p r z y j mu j e i n n e z n a c z e n i a , k t ó r e wy d a j ą s i ę n i e wy s t a r c z a ­

j ą c o k l a r o wn e3 1. W n i n i e j s z e j p r a c y z a k ł a d a s i ę , ż e „ g r u p a wi e k u ” t o k a t e g o r i a s t a t y ­

s t y c z n a ( z b i ó r l u d z i , k t ó r z y s ą p o d o b n i p o d wz g l ę d e m wi e k u i r ó ż n i ą s i ę p o d t y m

wz g l ę d e m o d i n n y c h ) i s o c j o l o g i c z n a ( b a d a c z d o s t r z e g a , i ż c e c h a ws p ó l n a d l a t e g o

z b i o r u l u d z i mo ż e o z n a c z a ć , ż e p o s i a d a j ą p o d o b n ą s y t u a c j ę s p o ł e c z n ą )

K a t e g o r i ę s p o ł e c z n ą z a P . S z t o mp k ą o k r e ś l a s i ę j a k o „ z b i ó r l u d z i p o d o b n y c h

p o d wz g l ę d e m j a k i e j ś i s t o t n e j s p o ł e c z n i e c e c h y , k t ó r z y s ą ś wi a d o mi t e g o p o d o b i e ń ­

s t wa i s wo j e j o d r ę b n o ś c i o d i n n y c h ”

n i e c z n i e mu s z ą u t r z y my wa ć b e z p o ś r e d n i e k o n t a k t y i i n t e r a k c j e z p o d o b n y mi d o s i e ­

b i e , g d y ż z a c h o d z ą o n e d o p i e r o w g r u p a c h s p o ł e c z n y c h . P r z y k ł a d o wo : n i e ws z y s c y

l u d z i e s t a r z y s ą c z ł o n k a mi g r u p s p o t y k a j ą c y c h s i ę w k l u b a c h s e n i o r a , c o wc a l e n i e

mu s i s t a ć n a p r z e s z k o d z i e , a b y s u b i e k t y wn i e c z u l i s i ę z wi ą z a n i z o s o b a mi n a l e ż ą c y ­

mi d o t a k i c h g r u p . P o c z u c i e ws p ó l n o t y w k a t e g o r i i s p o ł e c z n e j l u d z i s t a r y c h mo ż e

wy n i k a ć z e ś wi a d o mo ś c i p o d o b n e g o wi e k u i k o r z y s t a n i a z e ś wi a d c z e ń s p o ł e c z n y c h ,

j a k t e ż z p o s i a d a n i a p o d o b n y c h r ó l s p o ł e c z n y c h , z a d a ń r o z wo j o wy c h , z d a r z e ń ż y c i o ­

wy c h , p o s t a w wo b e c wł a s n e j s t a r o ś c i i s t y l ó w ż y c i a3 4. Z a d a n i a r o z wo j o we , t o n p .

a k c e p t a c j a z a l e ż n o ś c i o d i n n y c h , d o k o ń c z e n i e p r a c y n a u k o we j i a r t y s t y c z n e j , a k c e p ­

t a c j a ś mi e r c i . K r y t y c z n e z d a r z e n i a ż y c i o we , t o n p . p r z e j ś c i e n a e me r y t u r ę , o p u s z c z e ­

n i e d o mu p r z e z o s t a t n i e d z i e c k o , wd o wi e ń s t wo , c h o r o b a , z mi a n a mi e j s c a z a mi e s z k a ­

n i a ( n p . p r z e p r o wa d z e n i e s i ę d o d o mu d o r o s ł y c h d z i e c i l u b d o mu p o mo c y s p o ł e c z ­

n e j ) . T y p o we r o l e s p o ł e c z n e s e n i o r ó w, t o n p . r o l e r o d z i n n e ( b a b c i , d z i a d k a ) , o b y wa ­

t e l a , c z ł o n k a ws p ó l n o t y l o k a l n e j , c z ł o n k a ws p ó l n o t y r e l i g i j n e j , u ż y t k o wn i k a c z a s u

wo l n e g o . D o mi n u j ą c e p r z e ż y c i a i p o s t a wy , t o m. i n . o d c z u c i e s a mo t n o ś c i , o d c z u c i e

c i e r p i e n i a , d o b r o wo l n a i z o l a c j a o d o t o c z e n i a l u b wy mu s z a n i e p o mo c y , d ą ż e n i e d o

T a k i mi g r u p a mi s ą n p . „ mł o d s i - s t a r z y ” i „ s t a r s i - s t a r z y ” . Ni e k i e d y

3 2.

3 3. L u d z i e t wo r z ą c y k a t e g o r i ę s p o ł e c z n ą n i e k o ­

3 0 B . S z a t u r - J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 6 3 ; B . S z a t u r - J a wo r s k a ,

Z b i o r o wo ś ć l u d z i s t a r y c h w p o l s k i m s p o ł e c z e ń s t wi e , o p . c i t . , s . 1 9 9 - 2 0 0 .

3 1 Z a k ł a d a s i ę n p . u ż y wa n e p o j ę c i a „ g r u p a wi e k u ” z a mi e n n i e z p o j ę c i a mi „ k a t e g o r i a wi e k u ” i „ k l a s a

wi e k u ” l u b u s t a l a s i ę mi ę d z y n i mi n i e j a s n e r e l a c j e . Z o b . G r u p y wi e k u , [ w: ] A . A . Z y c h , S ł o wn i k g e ­

r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 8 4 ; G r u p y wi e k u ( g r u p y wi e k o we ) , [ w: ] A . A . Z y c h , L e k s y k o n g e r o n ­

t o l o g i i , o p . c i t . , s . 7 0 ; K l a s y wi e k u , [ w: ] A . A . Z y c h , S ł o wn i k g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 9 5 ; K l a ­

s y wi e k u ( o s o b y z t e g o s a me g o r o c z n i k a ) , [ w: ] A . A . Z y c h , L e k s y k o n g e r o n t o l o g i i , o p . c i t . , s . 8 1 ; G r u p y

wi e k o we , [ w: ] G . Ma r s h a l l ( r e d . ) , S ł o wn i k s o c j o l o g i i i n a u k s p o ł e c z n y c h , o p . c i t . , s . 1 1 1 ; B . S z a t u r -

J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 6 3 ; B . S z a t u r - J a wo r s k a , Z b i o r o wo ś ć

l u d z i s t a r y c h w p o l s k i m s p o ł e c z e ń s t wi e , o p . c i t . , s . 1 9 9 - 2 0 0 .

3 2 P . S z t o mp k a , S o c j o l o g i a . A n a l i z a s p o ł e c z e ń s t wa , Z n a k , K r a k ó w 2 0 0 2 , s . 1 8 2 - 1 8 4 , 1 9 3 , 1 9 7 .

3 3I b i d e m, s . 1 9 7 .

3 4 Z o b . B . S z a t u r - J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 4 6 - 6 0 ; B . S z a t u r -

J a wo r s k a , S t a r o ś ć – o p i s f a z y , o p . c i t . , s . 5 4 - 5 8 ; B . S z a t u r - J a wo r s k a , P r o b l e my p r z y s t o s o wa n i a d o s t a ­

r o ś c i , [ w: ] B . S z a t u r - J a wo r s k a , P . B ł ę d o ws k i , M. D z i ę g i e l e ws k a , P o d s t a wy g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j ,

o p . c i t . , s . 5 9 - 6 1 ; M. D z i ę g i e l e ws k a , S t y l e ż y c i a s e n i o r ó w, [ w: ] B . S z a t u r - J a wo r s k a , P . B ł ę d o ws k i ,

M. D z i ę g i e l e ws k a , P o d s t a wyg e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 6 1 - 6 4 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 2 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 2 1

z a i n t e r e s o wa n i a s o b ą i n n y c h . S t y l e ż y c i a , t o n p . s t y l wy n i k a j ą c y z p o s i a d a n i a r o d z i ­

n y , p o s i a d a n i a o g r ó d k a d z i a ł k o we g o , u c z e s t n i c t wa w ż y c i u s t o wa r z y s z e n i o wy m.

K a t e g o r i a s p o ł e c z n a l u d z i s t a r y c h j e s t z r ó ż n i c o wa n a we wn ę t r z n i e z e wz g l ę d u

n a p r z y n a j mn i e j p i ę ć z mi e n n y c h : p ł e ć , wi e k , wy k s z t a ł c e n i e , mi e j s c e z a mi e s z k a n i a

i ź r ó d ł o d o c h o d ó w3 5. W P o l s c e s t a r s z e k o b i e t y z r e g u ł y g o r z e j o c e n i a j ą s wó j s t a n

z d r o wi a , c z ę ś c i e j t e ż c i e r p i ą z p o wo d u o s a mo t n i e n i a i s a mo t n o ś c i

s p r z y j a p o g a r s z a n i u s i ę s t a n u z d r o wi a l u d z i s t a r y c h i z a g r o ż e n i u u b ó s t we m o r a z

z mn i e j s z e n i u s i ę i l o ś c i k o n t a k t ó w z b l i s k i mi i p r z y j a c i ó ł mi . Ni ż s z e wy k s z t a ł c e n i e c z ę ­

ś c i e j c h a r a k t e r y z u j e s t a r s z e k o b i e t y , j e s t p o wi ą z a n e z g o r s z y m s t a n e m z d r o wi a , p o ­

s i a d a n i e m n i ż s z y c h e me r y t u r i r e n t o r a z ż y c i e m w u b ó s t wi e . L u d z i e s t a r z y mi e s z k a ­

j ą c y w mi a s t a c h ma j ą mn i e j i n t e n s y wn e k o n t a k t y z r o d z i n ą i c z ę ś c i e j ż y j ą s a mo t n i e ,

c z ę ś c i e j t e ż p o s i a d a j ą l e p i e j wy p o s a ż o n e mi e s z k a n i a , mo g ą l i c z y ć n a p o mo c i n s t y t u ­

c j i o p i e k u ń c z y c h , z a z wy c z a j s ą b a r d z i e j z a d o wo l e n i n i ż i c h r ó wi e ś n i c y mi e s z k a j ą c y

n a ws i . L u d z i e s t a r z y w mi e ś c i e r z a d z i e j t e ż p r a c u j ą z a wo d o wo . O s o b y p o s i a d a j ą c e

e me r y t u r y p r a c o wn i c z e s ą z a z wy c z a j w l e p s z e j s y t u a c j i n i ż t e , k t ó r e o t r z y mu j ą e me ­

r y t u r y r o l n i c z e l u b r e n t y . Na j n i ż s z e ź r ó d ł o d o c h o d u p o s i a d a j ą o s o b y k o r z y s t a j ą c e

wy ł ą c z n i e z z a s i ł k ó w p o mo c y s p o ł e c z n e j .

P o z a t y m k a t e g o r i e s p o ł e c z n e mo ż n a t r a k t o wa ć j a k o wa r s t wy s p o ł e c z n e ,

w k t ó r y c h l u d z i e s ą p o wi ą z a n i z e s o b ą wi ę z i ą s u b i e k t y wn ą i o b i e k t y wn ą . P r z y c z y m

wa r s t wy t e r ó ż n i ą s i ę mi ę d z y s o b ą s z a n s a mi o s i ą g a n i a s p o ł e c z n i e c e n i o n y c h d ó b r

( n p . b o g a c t wa , wł a d z y , p r e s t i ż u , wy k s z t a ł c e n i a , z d r o wi a ) o r a z wy n i k a j ą c y m z t e g o

s t y l e m ż y c i a , t y p o wą i d e o l o g i ą i o b y c z a j a mi

n i ć s i ę mi ę d z y s o b ą wy s o k o ś c i ą p o b i e r a n y c h ś wi a d c z e ń i p r z y n a l e ż n o ś c i ą d o g r u p

s p o ł e c z n y c h , a l e mo ż e i c h ł ą c z y ć f a k t , i ż p o s i a d a j ą n i ż s z e s z a n s e n a z d o b y c i e wy ­

k s z t a ł c e n i a i p r e s t i ż u n i ż o s o b y mł o d e . Mo ż l i we j e s t z a t e m p r z e d s t a wi e n i e s t r a t y f i ­

k a c j i s p o ł e c z n e j we d ł u g wi e k u3 8. W P o l s c e l u d z i e s t a r z y z a j mu j ą n i e j e d n o z n a c z n e

mi e j s c e w t a k i c h h i e r a r c h i a c h s t r a t y f i k a c y j n y c h . W p r z e k r o j u u wa r s t wi e n i a z e

3 6. Wz r o s t wi e k u

3 7. P r z y k ł a d o wo : l u d z i e s t a r z y mo g ą r ó ż ­

3 5 Z o b . B . S z a t u r - J a wo r s k a , Z b i o r o wo ś ć l u d z i s t a r y c h w p o l s k i m s p o ł e c z e ń s t wi e , o p . c i t . , s . 2 1 3 - 2 1 6 .

3 6 O s a mo t n i e n i e o d n o s i s i ę d o s u b i e k t y wn e g o p s y c h i c z n e g o s t a n u o d c z u wa n i a f a k t u b y c i a s a my m,

p o d c z a s g d y s a mo t n o ś ć t o o b i e k t y wn y f a k t b y c i a s a my m b ą d ź ż y c i a w i z o l a c j i o d i n n y c h o s ó b z p o ­

wo d u n p . ś mi e r c i ws p ó ł ma ł ż o n k a , o p u s z c z e n i a p r z e z b l i s k i c h , k r e wn y c h i s ą s i a d ó w. Z o b . M. S u s u ­

ł o ws k a , P s y c h o l o g i c z n e p r o b l e my c z ł o wi e k a s t a r e g o , [ w: ] I . B o r s o wa , W. P ę d i c h , J . P i o t r o ws k i ,

T . R o ź n i a t o ws k i , S . R u d n i c k i ( r e d . ) E n c y k l o p e d i a s e n i o r a , Wi e d z a P o ws z e c h n a , Wa r s z a wa 1 9 8 6 , s . 7 9 ;

O s a mo t n i e n i e , [ w: ] A . A . Z y c h , L e k s y k o n g e r o n t o l o g i i , o p . c i t . , s . 1 1 3 ; S a mo t n o ś ć , [ w: ] A . A . Z y c h , L e k ­

s y k o n g e r o n t o l o g i i , o p . c i t . , s . 1 5 5 .

3 7 P . S z t o mp k a , S o c j o l o g i a . A n a l i z a s p o ł e c z e ń s t wa , o p . c i t . , s . 3 3 6 - 3 3 9 , 3 5 4 - 3 5 5 .

3 8 Z o b . B . S z a t u r - J a wo r s k a , Z b i o r o wo ś ć l u d z i s t a r y c h w p o l s k i m s p o ł e c z e ń s t wi e , o p . c i t . , s . 2 0 5 - 2 1 3 ;

E . T a r k o ws k a , Z r ó ż n i c o wa n i e b i e d y : wi e k i p ł e ć , [ w: ] H . D o ma ń s k i , A . O s t r o ws k a , A . R y c h a r d ( r e d . ) ,

J a k ż y j ą P o l a c y , Wy d . I F i S P A N, Wa r s z a wa 2 0 0 0 , s . 2 5 9 - 2 8 0 ; E . T a r k o ws k a , U b ó s t wo i wy k l u c z e n i e

s p o ł e c z n e . K o n c e p c j e i p o l s k i e p r o b l e my , [ w: ] J . Wa s i l e ws k i ( r e d . ) , Ws p ó ł c z e s n e s p o ł e c z e ń s t wo p o l ­

s k i e , S c h o l a r , Wa r s z a wa 2 0 0 6 , s . 3 5 4 - 3 5 6 ; P . K u b i c k i , U b ó s t wo i wy k l u c z e n i e s p o ł e c z n e o s ó b s t a r ­

s z y c h , o p . c i t . , s . 7 1 - 8 1 .

2 2 andr z e j kl i mc z uk

2 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

wz g l ę d u n a s y t u a c j ę e k o n o mi c z n ą o s o b y w p o d e s z ł y m wi e k u p o s i a d a j ą wy s o k ą p o ­

z y c j ę t y l k o j e ś l i p o s i a d a j ą e me r y t u r y . G o s p o d a r s t wa d o mo we s t a r s z y c h r e n c i s t ó w

i o s ó b k o r z y s t a j ą c y c h z z a s i ł k ó w p o mo c y s p o ł e c z n e j s ą c z ę ś c i e j z a g r o ż o n e u b ó ­

s t we m. W h i e r a r c h i i wy k s z t a ł c e n i a l u d z i e s t a r s i p l a s u j ą s i ę n i ż e j w p o r ó wn a n i u

z o s o b a mi mł o d s z y mi . W h i e r a r c h i i z a wo d ó w z a j mu j ą n i s k i e p o z y c j e , g d y ż p r z e wa ż ­

n i e w c i ą g u ż y c i a wy k o n y wa l i p r a c e z wi ą z a n e z n i s k i m p r e s t i ż e m – b y l i g ł ó wn i e

r o l n i k a mi i r o b o t n i k a mi . L u d z i e s t a r z y ma j ą t e ż n i s k ą p o z y c j ę w h i e r a r c h i i wł a d z y –

n i e p o s i a d a j ą d o n i e j d o s t ę p u w mi e j s c u p r a c y i p r z y p o d e j mo wa n i u d e c y z j i i s t o t ­

n y c h d l a g o s p o d a r k i o r a z s ą s ł a b o r e p r e z e n t o wa n i w S e j mi e i w s a mo r z ą d z i e t e r y t o ­

r i a l n y m. R ó wn i e ż i c h z a a n g a ż o wa n i e w d z i a ł a l n o ś ć o r g a n i z a c j i s p o ł e c z n y c h i p o l i ­

t y c z n y c h l u d z i s t a r y c h z n a j d u j e s i ę n a n i s k i m p o z i o mi e .

Z a k ł a d a s i ę t a k ż e , ż e k a t e g o r i e s p o ł e c z n e mo g ą p r z e k s z t a ł c a ć s i ę w k l a s y s p o ­

ł e c z n e p o d wa r u n k i e m, ż e mi ę d z y o s o b a mi t wo r z ą c y mi t a k i r o d z a j z b i o r o wo ś c i p o ­

j a wi s i ę ws p ó l n o t a i n t e r e s ó w g o s p o d a r c z y c h , s i e ć k o mu n i k a c j i i k o n t a k t ó w, ś wi a d o ­

mo ś ć k l a s o wa o p a r t a n a p r z e k o n a n i u i s t n i e n i a s p r z e c z n y c h i n t e r e s ó w k l a s y p r z e c i w­

n e j o r a z f o r my o r g a n i z a c y j n e p o z wa l a j ą c e n a p r o wa d z e n i e wa l k i k l a s o we j

t y c z n i e mo ż n a s o b i e wy o b r a z i ć l u d z i s t a r y c h p o d e j mu j ą c y c h z b i o r o we d z i a ł a n i a n a

d u ż ą s k a l ę , b y r e a l i z o wa ć ws p ó l n e c e l e n p . p o p r a wi ć s wo j e wa r u n k i ż y c i o we l u b

u t r z y ma ć b ą d ź p o d wy ż s z y ć ś wi a d c z e n i a s p o ł e c z n e .

Z a M. O s s o ws k ą p o j ę c i e „ p o k o l e n i e ” mo ż n a r o z u mi e ć n a p i ę ć s p o s o b ó w4 0,

j a k o :

o g n i wo w c i ą g u g e n e a l o g i c z n y m ( g e n e r a c j a j e s t d e t e r mi n o wa n a p r z e z b i o l o ­

g i c z n ą z a l e ż n o ś ć mi ę d z y r o d z i c a mi a d z i e ć mi o r a z p r z e z mi e j s c e w s c h e ma c i e

p o k r e wi e ń s t wa , k t ó r y wy wo d z i s i ę o d ws p ó l n y c h p r z o d k ó w) ;

o g n i wo w c i ą g u k u l t u r o wy m ( p o k o l e n i e wy r ó ż n i a p o d z i a ł r ó l s p o ł e c z n y c h a n a ­

l o g i c z n y d o r e l a c j i r o d z i c e - d z i e c i , n p . n a u c z y c i e l - u c z e ń ) ;

z b i ó r o s ó b w z b l i ż o n y m wi e k u , o k r e ś l o n y m w p r z e d z i a l e t r z e c i e j c z ę ś c i s t u l e c i a

( z wa n e t e ż p o k o l e n i e m me t r y k a l n y m; u j ę c i e t o z a k ł a d a , ż e o j c i e c j e s t p r z e ­

c i ę t n i e o t r z y d z i e ś c i t r z y l a t a s t a r s z y o d d z i e c i ; M. O s s o ws k a k r y t y k u j e t o

p o d e j ś c i e , u z n a j ą c j e z a s z t u c z n e i n i e u ż y t e c z n e ) ;

z b i ó r o s ó b z n a j d u j ą c y c h s i ę w p o s z c z e g ó l n y c h f a z a c h ż y c i a ( n p . d z i e c i , mł o ­

d z i e ż , d o r o ś l i , l u d z i e s t a r z y ; t o u j ę c i e a h i s t o r y c z n e , k t ó r e p o z wa l a n a p o r ó w­

n y wa n i e a n a l o g i c z n y c h g r u p wi e k u w r ó ż n y c h s p o ł e c z e ń s t wa c h i e p o k a c h ;

p r z e p ł y w p o k o l e ń j e s t t u r o z u mi a n y j a k o p r z e c h o d z e n i e t y c h s a my c h o s ó b

p r z e z r ó ż n e f a z y i c h ż y c i a ) ;

3 9. T e o r e ­

3 9 P . S z t o mp k a , S o c j o l o g i a . A n a l i z a s p o ł e c z e ń s t wa , o p . c i t . , s . 1 8 6 , 1 9 4 , 3 4 5 - 3 4 8 .

4 0 M. O s s o ws k a , K o n c e p c j a p o k o l e n i a , „ S t u d i a s o c j o l o g i c z n e ” 2 / 1 9 6 3 , s . 4 7 - 5 1 ; c y t . z a : B . S z a t u r - J a wo r s k a ,

L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 6 2 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 2 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 2 3

ws p ó l n o t ę r e p r e z e n t u j ą c ą o k r e ś l o n e p o s t a wy i h i e r a r c h i ę wa r t o ś c i ( z wa n e t e ż

p o k o l e n i e m k u l t u r o wy m; c e c h y t e p r z y p i s u j e s i ę ws p ó l n y m d o n i o s ł y m

p r z e ż y c i o m i d o ś wi a d c z e n i o m, j a k n p . wo j n a , p r z e ł o m u s t r o j o wy , k r y z y s g o ­

s p o d a r c z y4 1; t o u j ę c i e h i s t o r y c z n e z wi ą z a n e z o k r e ś l o n y mi d a t a mi p r o c e s u

d z i e j o we g o ; w P o l s c e l u d z i e s t a r z y r e p r e z e n t u j ą r ó ż n e p o k o l e n i a k u l t u r o ­

we

P i e r ws z e p o d e j ś c i e p o z wa l a n a o p i s p o k o l e n i a w s t r u k t u r z e ż y c i a r o d z i n n e g o , d r u g i e

w r a ma c h k r ę g u k u l t u r o we g o , a p o z o s t a ł e t r z y w r a ma c h s p o ł e c z e ń s t wa j a k o c a ł o ­

ś c i . W n i n i e j s z e j p r a c y p r z y r o z p a t r y wa n i u wi ę z i s p o ł e c z n y c h l u d z i s t a r y c h p o j ę c i e

„ p o k o l e n i e ” b ę d z i e r o z u mi a n e w c z wa r t y m i p i ą t y m z n a c z e n i u .

4 2) .

1 . 1 . 3 . S p o ł e c z n e t e o r i e s t a r z e n i a s i ę

We d ł u g B . S y n a k a w s o c j o l o g i c z n y c h a n a l i z a c h s t a r o ś c i i s t a r z e n i a s i ę mo ż n a

wy r ó ż n i ć k i l k a o r i e n t a c j i t e o r e t y c z n y c h4 3. Z a p i e r ws z ą u z n a j e s i ę n u r t s t r u k t u r a l i ­

s t y c z n y , w k t ó r y m s t a r o ś ć a n a l i z u j e s i ę w k a t e g o r i a c h ma k r o s p o ł e c z n y c h i mi k r o ­

s p o ł e c z n y c h . Mi e s z c z ą s i ę t u t e o r i e : wy ł ą c z a n i a , a k t y wn o ś c i , s t r a t y f i k a c j i wi e k u

i p o l i t y c z n e j e k o n o mi i s t a r o ś c i . D r u g i m n u r t e m j e s t i n t e r a k c j o n i s t y c z n y , w k t ó r y m

p r o b l e ma t y k ę l u d z i s t a r y c h r o z p a t r u j e s i ę w k a t e g o r i a c h z j a wi s k mi k r o s t r u k t u r a l ­

n y c h , i n t e r p e r s o n a l n y c h i ś wi a d o mo ś c i o wy c h . Z a wi e r a o n t e o r i ę wy mi a n y i n a z n a ­

c z a n i a s p o ł e c z n e g o . W d a l s z e j k o l e j n o ś c i a u t o r wy r ó ż n i a i n n e o r i e n t a c j e : k o n c e p c j ę

b i e g u i c y k l u ż y c i a o r a z t e o r i ę mo d e r n i z a c j i . B . S y n a k z a z n a c z a , ż e wr a z z r o z wo j e m

b a d a ń n a d s t a r o ś c i ą p o j a wi a j ą s i ę n i e t y l k o b a r d z i e j z r ó ż n i c o wa n e u j ę c i a t e o r e t y c z ­

n e , a l e t e ż t e n d e n c j e d o k o mp l e me n t a r n e g o t r a k t o wa n i a ws z y s t k i c h t y c h p o d e j ś ć .

W t y m mi e j s c u , w o p a r c i u o a n a l i z ę l i t e r a t u r y p r z e d mi o t u , p r z y b l i ż o n e z o s t a n ą k o ­

l e j n o g ł ó wn e z a ł o ż e n i a wy mi e n i o n y c h p o wy ż e j t e o r i i wr a z z e ws k a z a n i e m i c h a l t e r ­

n a t y wn y c h n a z w i u z u p e ł n i e ń .

W t e o r i i wy ł ą c z a n i a ( o k r e ś l a n e j t e ż t e o r i ą wy c o f a n i a l u b n i e a n g a ż o wa n i a

s i ę )

o g r a n i c z a n i a i n t e r a k c j i mi ę d z y s t a r s z y m c z ł o wi e k i e m a i n n y mi c z ł o n k a mi s p o ł e c z e ń ­

4 4 E . C u mmi n g a i W. H e n r y ’ e g o z a k ł a d a s i ę , ż e s t a r z e n i e t o n i e u n i k n i o n y p r o c e s

4 1 Uj ę c i e t o j e s t z b i e ż n e z p o j ę c i e m p o k o l e n i a p r o p o n o wa n y m p r z e z P . S z t o mp k ę , k t ó r y z a k ł a d a , ż e p o ­

k o l e n i e n a l e ż y o k r e ś l a ć mi a n e m n i e k a t e g o r i i s p o ł e c z n e j , l e c z z a c h o wa n i a z b i o r o we g o . T a k i e z a c h o ­

wa n i e z b i o r o we mo ż e s p r z y j a ć u t o ż s a mi a n i u s i ę p o s z c z e g ó l n y c h j e d n o s t e k z i n n y mi w r a ma c h k a t e ­

g o r i i s p o ł e c z n e j . Z o b . P . S z t o mp k a , S o c j o l o g i a . A n a l i z a s p o ł e c z e ń s t wa , o p . c i t . , s . 1 5 4 - 1 5 5 , 1 7 5 .

4 2 P r z y k ł a d o wo B . S z a t u r - J a wo r s k a wy r ó ż n i a p o k o l e n i a l u d z i s t a r y c h : „ ma r c o wo - g r u d n i o we ” , „ o d wi l ż y ” ,

„ Z wi ą z k u Mł o d z i e ż y P o l s k i e j ” , „ o k u p a c y j n e ” , „ I I R z e c z p o s p o l i t e j ” i „ wi e l k i e g o k r y z y s u ”

- J a wo r s k a , Z b i o r o wo ś ć l u d z i s t a r y c h w p o l s k i m s p o ł e c z e ń s t wi e , o p . c i t . , s . 2 0 2 - 2 0 5 .

4 3 B . S y n a k , L u d z i e s t a r z y , o p . c i t . , s . 1 4 5 - 1 4 6 .

4 4 B . S y n a k , L u d z i e s t a r z y , o p . c i t . , s . 1 4 5 ; J . H a l i c k i , S p o ł e c z n e t e o r i e s t a r z e n i a s i ę , [ w: ] M. H a l i c k a ,

J . H a l i c k i ( r e d . ) , Z o s t a wi ć ś l a d n a z i e mi , Wy d . Un i we r s y t e t u w B i a ł y ms t o k u , B i a ł y s t o k 2 0 0 6 , s . 2 5 8 -

2 5 9 ; J . H a l i k , S t a r z e n i e s i ę s p o ł e c z e ń s t w j a k o p r o c e s d e mo g r a f i c z n y i s p o ł e c z n y , o p . c i t . , s . 1 7 - 1 8 ;

N. G o o d ma n , Ws t ę p d o s o c j o l o g i i , Z y s k , P o z n a ń 1 9 9 7 , s . 1 7 8 - 1 7 9 .

. Z o b . B . S z a t u r

2 4 andr z e j kl i mc z uk

2 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

s t wa . Z mi a n a t a j e s t f u n k c j o n a l n a d l a o b y d wu s t r o n , n a t u r a l n a i p o ws z e c h n i e a k ­

c e p t o wa n a . Wy c o f a n i e s i ę z ż y c i a s p o ł e c z n e g o j e s t e f e k t e m p e ł n e j s o c j a l i z a c j i j e d ­

n o s t k i . S t a r s i , wy ł ą c z a j ą c s i ę , „ r o b i ą mi e j s c e d l a mł o d s z y c h i b a r d z i e j wy d a j n y c h ”

i p r z y g o t o wu j ą s i ę d o ś mi e r c i . T o s t a n o wi s k o t e o r e t y c z n e p o k r y t y c e wi e l u b a d a c z y

n i e j e s t j u ż p r z y j mo wa n e w c a ł o ś c i . Z a k ł a d a s i ę , ż e wy ł ą c z a n i e j e s t s e l e k t y wn e i z a ­

l e ż y o d o t o c z e n i a s p o ł e c z n e g o o r a z o d p e ł n i o n y c h wc z e ś n i e j r ó l s p o ł e c z n y c h .

T e o r i a a k t y wn o ś c i

k ł a d a , i ż l u d z i e a k t y wn i e p r z y s t o s o wu j ą s i ę d o s t a r o ś c i o r a z p o d t r z y mu j ą wz o r c e

i wa r t o ś c i z e t a p u d o r o s ł o ś c i . Ne g a t y wn e s k u t k i u t r a t y j e d n y c h r ó l mo ż n a z a s t ą p i ć

wy k o n y wa n i e m n o wy c h r ó l o r a z r e a l i z a c j ą z a d a ń r o z wo j o wy c h ( n p . z a a k c e p t o wa ­

n i e m wł a s n e g o ż y c i a i ś mi e r c i ) . T e o r i a t a s p o t k a ł a s i ę z k r y t y k ą , g d y ż z a s p r a wą

z mi a n b i o l o g i c z n y c h l u d z i e s t a r z y n i e p o s i a d a j ą p e ł n e j s p r a wn o ś c i , wi ę c p o d t r z y my ­

wa n i e i c h a k t y wn o ś c i ma o g r a n i c z o n y z a k r e s . Z mo d y f i k o wa n a p o s t a ć t e j t e o r i i t o

t e o r i a k o n t y n u a c j i W. P e t e r s o n a , w k t ó r e j u wz g l ę d n i a s i ę z mi a n y r ó l s p o ł e c z n y c h

w z a l e ż n o ś c i o d p r z e ż y wa n y c h p o d o k r e s ó w s t a r o ś c i .

M. W. R i l e y , M. J o h n s o n i A . F o n n e r s t wo r z y ł y mo d e l s t r a t y f i k a c j i wi e k u4 6,

w k t ó r y m s p o ł e c z e ń s t wo d z i e l i s i ę n a g r u p y wi e k u . Z a k ł a d a s i ę t u , i ż r ó ż n i ą s i ę o n e

d o s t ę p e m d o b o g a c t wa , wł a d z y i p r e s t i ż u o r a z r o l a mi s p o ł e c z n y mi , n o r ma mi , wa r ­

t o ś c i a mi , t o ż s a mo ś c i ą s p o ł e c z n ą i ws p ó l n y mi p r z e ż y c i a mi . P o d e j ś c i e t o p o d k r e ś l a

z r ó ż n i c o wa n i e l u d z i s t a r y c h z a l e ż n e o d o k r e s ó w i c h u r o d z e n i a . P o mi j a j e d n a k s u ­

b i e k t y wn y wy mi a r p o s t r z e g a n i a wi e k u p r z e z j e d n o s t k ę . D o o r i e n t a c j i t e j n a wi ą z u j e

u t r z y ma n a w n u r c i e i n t e r a k c j o n i s t y c z n y m t e o r i a s u b k u l t u r y s t a r o ś c i ( o k r e ś l a n a t e ż

t e o r i ą p o d k u l t u r y s t a r o ś c i )

r z ą z b i o r o wo ś ć o o d r ę b n y m s p o s o b i e ż y c i a w wy n i k u wy k l u c z e n i a z i n t e r a k c j i z i n ­

n y mi g r u p a mi wi e k u , wz r o s t u k o n t a k t ó w z r ó wi e ś n i k a mi o r a z p o c z u c i a ws p ó l n o t y

p o g l ą d ó w i z a i n t e r e s o wa ń . W r a ma c h s u b k u l t u r l u d z i e s t a r z y t wo r z ą wł a s n e n o r my

i wa r t o ś c i . S u b k u l t u r y p o ws t a j ą n p . p r z y o k a z j i z a mi e s z k i wa n i a w d o ma c h p o mo c y

s p o ł e c z n e j i ws p ó l n o t a c h e me r y t a l n y c h – p r z e s t r z e n i a c h t wo r z o n y c h c e l e m z a p e w­

n i e n i a c a ł o d o b o we j o p i e k i o s o b o m z r ó ż n y c h p o wo d ó w n i e z d o l n y m d o p r o wa d z e ­

n i a s a mo d z i e l n e g o ż y c i a w i n d y wi d u a l n y m g o s p o d a r s t wi e d o mo wy m, w k l u b a c h

s e n i o r a , s t o wa r z y s z e n i a c h h o b b y s t y c z n y c h i r e k r e a c y j n y c h . Z a k ł a d a s i ę t u , ż e k r e a c j i

4 5 R . H a v i g h u r s t a , R . A l b r e c h t a i R . C a v a n a n a t o mi a s t z a ­

4 7 A . M. R o s e ’ a . T u z k o l e i z a k ł a d a s i ę , ż e l u d z i e s t a r z y t wo ­

4 5 B . S y n a k , L u d z i e s t a r z y , o p . c i t . , s . 1 4 5 ; J . H a l i c k i , S p o ł e c z n e t e o r i e s t a r z e n i a s i ę , o p . c i t . , s . 2 6 1 - 2 6 2 ;

J . H a l i k , S t a r z e n i e s i ę s p o ł e c z e ń s t w j a k o p r o c e s d e mo g r a f i c z n y i s p o ł e c z n y , o p . c i t . , Wa r s z a wa 2 0 0 2 ,

s . 1 8 - 1 9 ; N. G o o d ma n , Ws t ę p d o s o c j o l o g i i , o p . c i t . , s . 1 7 9 - 1 8 0 .

4 6 B . S y n a k , L u d z i e s t a r z y , o p . c i t . , s . 1 4 5 ; J . H a l i c k i , S p o ł e c z n e t e o r i e s t a r z e n i a s i ę , o p . c i t . , s . 2 6 0 .

4 7 B . S y n a k , L u d z i e s t a r z y , o p . c i t . , s . 1 4 5 ; J . H a l i c k i , S p o ł e c z n e t e o r i e s t a r z e n i a s i ę , o p . c i t . , s . 2 6 3 - 2 6 4 ;

M. Ni e z a b i t o ws k i , L u d z i e s t a r s i w p e r s p e k t y wi e s o c j o l o g i c z n e j . P r o b l e my u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z n e g o ,

o p . c i t . , s . 1 2 1 - 1 4 8 ; M. Ni e z a b i t o ws k i , O b s z a r y wy k l u c z e n i a i o d mi e n n o ś c i s p o ł e c z n e j l u d z i s t a r s z y c h

w t e o r i i , p r a k t y c e i b a d a n i a c h s o c j o l o g i c z n y c h , o p . c i t . , s . 2 7 7 - 2 9 3 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 2 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 2 5

s u b k u l t u r y s p r z y j a u b ó s t wo , n i s k i p o z i o m wy k s z t a ł c e n i a o r a z z a mi e s z k i wa n i e

w c e n t r u m me t r o p o l i i l u b n a ws i . W mi e j s c a c h t y c h mo ż e wy s t ą p i ć z j a wi s k o d o mi ­

n a c j i s u b k u l t u r y s t a r o ś c i p o p r z e z r o z b u d o wę s p e c j a l n e j i n f r a s t r u k t u r y u s ł u g o we j ,

h a n d l o we j , ma s s me d i ó w4 8 i i n n y c h i n s t y t u c j i . Uc z e s t n i c t wo w t wo r z e n i u s u b k u l t u ­

r y h a mu j e z a ś k o n t y n u a c j a p r a c y z a wo d o we j w o k r e s i e s t a r o ś c i , p o d t r z y my wa n i e

r e g u l a r n y c h k o n t a k t ó w z r o d z i n ą , d z i a ł a l n o ś ć ma s s me d i ó w z h o mo g e n i c z n ą o f e r t ą

k u l t u r a l n ą i r o z r y wk o wą s k i e r o wa n ą d o ws z y s t k i c h o d b i o r c ó w, u t r z y my wa n i e k o n ­

t a k t ó w z p r a c o wn i k a mi s o c j a l n y mi o r a z b r a k i d e n t y f i k a c j i z o k r e s e m s t a r o ś c i . P o z y ­

t y wn y m e f e k t e m f u n k c j o n o wa n i a s u b k u l t u r y s t a r o ś c i mo ż e b y ć p o d e j mo wa n i e

p r z e z l u d z i s t a r y c h ws p ó l n y c h d z i a ł a ń d l a p r z y j e mn o ś c i i r e k r e a c j i . Ne g a t y wn y m

n a t o mi a s t mo g ą b y ć d z i a ł a n i a wy n i k a j ą c e z p o c z u c i a wy k l u c z e n i a s p o ł e c z n e g o l u b

wy r a z y s p r z e c i wu wo b e c k u l t u r y d o mi n u j ą c e j – wó wc z a s wz r a s t a p r a wd o p o d o b i e ń ­

s t wo , ż e g r u p y z a i n t e r e s o wa ń p r z e k s z t a ł c ą s i ę s t o p n i o wo w g r u p y n a c i s k u , a z c z a ­

s e m i c h i n t e r e s y b ę d ą r e p r e z e n t o wa ć p a r t i e p o l i t y c z n e . W p o l s k i c h wa r u n k a c h c z ę ­

ś c i o we z a p r z e c z e n i e t e j t e o r i i s t a n o wi n i s k a p o p u l a r n o ś ć K r a j o we j P a r t i i E me r y t ó w

i R e n c i s t ó w4 9.

T e o r i a p o l i t y c z n e j e k o n o mi i s t a r o ś c i

A . Wa l k e r a i A . G u i l l e ma r d o p i e r a s i ę n a t e o r i i k o n f l i k t u i ma r k s i s t o ws k i e j e k o n o mi i

p o l i t y c z n e j . Z a k ł a d a s i ę t u , ż e s t a r o ś ć t o e f e k t p o l i t y k i s o c j a l n e j , p o d z i a ł u p r a c y , r ó ż ­

n i c e k o n o mi c z n y c h i s p o ł e c z n y c h . P r o b l e my l u d z i s t a r y c h n a l e ż y z a t e m r o z p a t r y wa ć

w k o n t e k ś c i e g o s p o d a r k i ś wi a t o we j , f u n k c j i p a ń s t wa , r y n k u p r a c y i p o d z i a ł ó w n a

p ł e ć , wi e k , g r u p y e t n i c z n e i k l a s y . T e o r i a t a ws k a z u j e n a i s t n i e n i e z j a wi s k a d y s k r y ­

mi n a c j i z e wz g l ę d u n a wi e k ( a n g . a g e i s m; a g e i z m, wi e k i z m5 1) . W n u r c i e p o l i t y c z n e j

5 0 r e p r e z e n t o wa n a m. i n . p r z e z C . E s t e s ,

4 8 Mi a n e m me d i ó w ma s o wy c h l u b ś r o d k ó w k o mu n i k o wa n i a ma s o we g o z a D . Mc Q u a i l e m o k r e ś l a

s i ę „ i n s t y t u c j o n a l n e ś r o d k i p u b l i c z n e g o k o mu n i k o wa n i a n a o d l e g ł o ś ć , d o wi e l u o d b i o r c ó w, w k r ó t ­

k i m c z a s i e ” . Up o ws z e c h n i a j ą c e s i ę g ł ó wn i e o d p o c z ą t k u X X wi e k u p r a s a , r a d i o i t e l e wi z j a , s ą i n s t y ­

t u c j a mi t wo r z ą c y mi n i e wi e l e p r z e k a z ó w, a l e i c h p o t e n c j a l n y z a s i ę g i s k a l a o d d z i a ł y wa n i a j e s t o g ó l ­

n o s p o ł e c z n a . Me d i a p e ł n i ą p i ę ć f u n k c j i : i n f o r mu j ą , k o r e l u j ą ( wy j a ś n i a j ą , s o c j a l i z u j ą , k o o r d y n u j ą

d z i a ł a n i a ) , z a p e wn i a j ą c i ą g ł o ś ć ( wy r a ż a j ą d o mi n u j ą c ą k u l t u r ę ) , z a p e wn i a j ą r o z r y wk ę i mo b i l i z u j ą .

D z i a ł a l n o ś ć i n s t y t u c j i me d i a l n y c h ma c h a r a k t e r g o s p o d a r c z y – p e ł n i o n y m p r z e z n i e f u n k c j o m o d p o ­

wi a d a j ą k r e o wa n e w n i c h d o b r a n i e ma t e r i a l n e i u s ł u g i . Z o b . D . Mc Q u a i l , T e o r i a k o mu n i k o wa n i a

ma s o we g o , P WN, Wa r s z a wa 2 0 0 7 , s . 2 3 , 1 1 1 - 1 1 2 .

4 9 P r z y p u s z c z a s i ę , i ż n i s k a p o p u l a r n o ś ć K r a j o we j P a r t i i E me r y t ó w i R e n c i s t ó w j e s t e f e k t e m s i l n e g o

z r ó ż n i c o wa n i a k a t e g o r i i s p o ł e c z n e j l u d z i s t a r y c h w P o l s c e . B a r d z i e j p r a wd o p o d o b n e j e s t , i ż n a t e r e ­

n i e k r a j u b ę d ą p o ws t a wa ć l o k a l n e g r u p y r e p r e z e n t u j ą c e i n t e r e s y l u d z i s t a r y c h . O z n a k i t e g o p r o c e s u

mo ż e s t a n o wi ć i c h r o s n ą c a a k t y wn o ś ć w p a r a f i a l n y c h k l u b a c h s e n i o r a , g r u p a c h s a mo p o mo c o wy c h

i i n n y c h g r u p a c h . Z o b . M. Ni e z a b i t o ws k i , L u d z i e s t a r s i w p e r s p e k t y wi e s o c j o l o g i c z n e j . P r o b l e my

u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z n e g o , o p . c i t . , s . 1 7 3 - 1 7 4 .

5 0 B . S y n a k , L u d z i e s t a r z y , o p . c i t . , s . 1 4 5 ; J . H a l i c k i , S p o ł e c z n e t e o r i e s t a r z e n i a s i ę , o p . c i t . , s . 2 6 4 ; B . S z a t u r -

J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 1 1 2 - 1 1 4 .

5 1 A g e i z m, we d ł u g R . B u t l e r a – t wó r c y t e g o o k r e ś l e n i a , o d n o s i s i ę d o „ p r o c e s u s y s t e ma t y c z n e g o t wo ­

r z e n i a s t e r e o t y p ó w i d y s k r y mi n o wa n i a l u d z i z p o wo d u t e g o , i ż s ą s t a r z y ” ( c y t . z a P . S z u k a l s k i ,

U p r z e d z e n i a i d y s k r y mi n a c j a z e wz g l ę d u n a wi e k ( a g e i s m) – p r z y c z y n y , p r z e j a wy , k o n s e k we n c j e , o p .

c i t . , s . 1 1 ) . P o d e j ś c i e t o p o mi j a j e d n a k i n n e g r u p y wi e k u . S z e r s z ą d e f i n i c j ę p r o p o n u j e E . T h o r p e :

2 6 andr z e j kl i mc z uk

2 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

e k o n o mi i s t a r o ś c i p r z y j mu j e s i ę , ż e s p o ł e c z e ń s t wo p r z y z n a j e l u d z i o m s t a r y m s t a t u s

o s ó b z a l e ż n y c h , n p . o g r a n i c z a i c h d o c h o d y , d o s t ę p d o d ó b r i p o z y c j ę s p o ł e c z n ą . P r z y ­

p u s z c z a s i ę , i ż e f e k t y p o l i t y k i s p o ł e c z n e j i p r o g r a mó w s o c j a l n y c h s ą k o r z y s t n i e j s z e

d l a e l i t p o l i t y c z n y c h l u b p r z e d s i ę b i o r c ó w, n i ż d l a l u d z i s t a r y c h j a k o g r u p y s p o ł e c z n e j

i n g e n e r a l . Uwi d a c z n i a s i ę t o w s y t u a c j a c h , g d y n p . ws p i e r a s i ę p o ws t a wa n i e n o ­

wy c h s ł u ż b s o c j a l n y c h , z a p e wn i a wa r u n k i d o s k r ó c e n i a c z a s u p r a c y i wc z e ś n i e j s z e g o

p r z e j ś c i a n a e me r y t u r ę , c o wc a l e n i e mu s i p r o wa d z i ć d o p o p r a wy j a k o ś c i ż y c i a l u d z i

s t a r y c h .

Na p o t r z e b y b a d a ń n a d l u d ź mi s t a r y mi t e o r i ę wy mi a n y5 2 z mo d y f i k o wa ł

J . D o wd , k t ó r y s ą d z i , i ż wr a z z u p ł y we m l a t l u d z i e s t o p n i o wo t r a c ą wł a d z ę w wy ­

mi a n i e z o t o c z e n i e m, n i e s ą w s t a n i e s p e ł n i ć wy mo g u wz a j e mn o ś c i , g d y ż z mn i e j s z a ­

j ą s i ę z a s o b y , j a k i mi d y s p o n u j ą ( n p . k o n d y c j a , d o c h o d y , wy k s z t a ł c e n i e ) . K o n t y n u ­

o wa n i e i n t e r a k c j i b e z o t r z y my wa n i a o d wz a j e mn i e n i a j e s t c o r a z b a r d z i e j k o s z t o wn e

d l a mł o d y c h . S t a r z y d o s t r z e g a j ą c t o , z mn i e j s z a j ą s wó j u d z i a ł w ż y c i u s p o ł e c z n y m.

J e ś l i s y t u a c j a t a k a p o wt a r z a s i ę p r z e z d ł u g i c z a s , t o mo ż e z o s t a ć z i n s t y t u c j o n a l i z o wa ­

n a i p r z y c z y n i ć s i ę d o n i e r ó wn o ś c i s p o ł e c z n e j l u d z i s t a r y c h . O g r a n i c z e n i e m t e j t e o r i i

j e s t f a k t , i ż p o d k r e ś l a g ł ó wn i e i l o ś ć i n t e r a k c j i mi ę d z y j e d n o s t k a mi , a p o mi j a p r z y

t y m j a k o ś ć r e l a c j i wy mi a n y .

T e o r i a n a z n a c z a n i a s p o ł e c z n e g o ( o k r e ś l a n a t e ż j a k o t e o r i a s p o ł e c z n y c h k o m­

p e t e n c j i i z a ł a ma n i a l u b j a k o t e o r i a k o mp e t e n c y j n a )

5 3 z o s t a ł a z a p r o p o n o wa n a d o

„ D y s k r y mi n a c j a z e wz g l ę d u n a wi e k j e s t d o ś wi a d c z e n i e m o d mi e n n e g o t r a k t o wa n i a i n i e p o s z a n o ­

wa n i a o s o b i s t y c h p r a w i mo ż l i wo ś c i . O p i e r a s i ę n a s t e r e o t y p o wy c h p r z e ś wi a d c z e n i a c h o n a t u r z e

j e d n o s t k i , j e j mo ż l i wo ś c i a c h i u mi e j ę t n o ś c i a c h f o r mu ł o wa n y c h w o d n i e s i e n i u d o wi e k u . D o c h o d z i

d o n i e j wt e d y , g d y u p r z e d z e n i a z wi ą z a n e z wi e k i e m z o s t a j ą z i n s t y t u c j o n a l i z o wa n e , c z y t o wp r o s t

p o p r z e z p r z e p i s y i u r e g u l o wa n i a p r a wn e , c z y t e ż w s p o s ó b mn i e j c z y t e l n y , p r z e j a wi a j ą c y s i ę w z wy ­

c z a j a c h i p r a k t y c e ż y c i a s p o ł e c z n e g o . D y s k r y mi n a c j a z e wz g l ę d u n a wi e k d o t y k a l u d z i w r ó ż n y m

wi e k u , c h o ć w s p o s ó b s z c z e g ó l n y d o ś wi a d c z a n a j e s t p r z e z o s o b y s t a r s z e , p r z e z c o p r z y c z y n i a s i ę d o

wy k l u c z a n i a i c h z e s p o ł e c z e ń s t wa ” ( D y s k r y mi n a c j a z e wz g l ę d u n a wi e k w U n i i E u r o p e j s k i e j , [ w: ]

B . T o k a r z ( r e d . ) , My t e ż ! S e n i o r z y w U n i i E u r o p e j s k i e j , A R F P , Wa r s z a wa 2 0 0 4 , s . 5 1 ) . Uj ę c i e t o ws k a ­

z u j e n a f o r ma l n e i n i e f o r ma l n e b a r i e r y a k t y wn o ś c i w r ó ż n y c h o b s z a r a c h ż y c i a s p o ł e c z n e g o , p o l i t y c z ­

n e g o i g o s p o d a r c z e g o . P o n a d t o E . T h o r p e wy r ó ż n i a t r z y f o r my a g e i z mu : b e z p o ś r e d n i ą , p o ś r e d n i ą

i z wi e l o k r o t n i o n ą . P i e r ws z a d o t y c z y mn i e j p r z y c h y l n e g o t r a k t o wa n i a j e d n y c h o s ó b w o k r e ś l o n e j

s y t u a c j i n i ż p o z o s t a ł y c h w p o r ó wn y wa l n y c h wa r u n k a c h . D r u g a s t o s o wa n i a wo b e c ws z y s t k i c h p o ­

z o r n i e n e u t r a l n y c h wa r u n k ó w, k r y t e r i ó w l u b p r a k t y k , k t ó r e k o n k r e t n ą g r u p ę wi e k o wą d o t y k a j ą

w s p o s ó b s z c z e g ó l n y i n i e mo g ą z o s t a ć o b i e k t y wn i e u z a s a d n i o n e . D o d y s k r y mi n a c j i z wi e l o k r o t n i o ­

n e j d o c h o d z i z a ś g d y j e d n o c z e ś n i e n a k ł a d a j ą s i ę n a s i e b i e r ó ż n e p r z y c z y n y d y s k r y mi n a c j i j a k n p .

wi e k , p ł e ć , o r i e n t a c j a s e k s u a l n a , n i e p e ł n o s p r a wn o ś ć , r a s a , p o c h o d z e n i e e t n i c z n e . Z o b . r ó wn i e ż

A . K l i mc z u k , Wi e k i z m j a k o p r z e s z k o d a w b u d o wi es p o ł e c z e ń s t wa mą d r o ś c i , [ w: ] A . K o b y l a r e k ( r e d . ) ,

Ws p ó l n o t a i r ó ż n i c a . I n t e r d y s c y p l i n a r n e s t u d i a , a n a l i z y ir o z p r a wy , Wy d . A d a m Ma r s z a ł e k , T o r u ń

2 0 0 9 , s . 3 4 4 - 3 6 0 ; A . K l i mc z u k , B a r i e r y i p e r s p e k t y wy i n t e g r a c j i mi ę d z y p o k o l e n i o we j we ws p ó ł c z e ­

s n e j P o l s c e , [ w: ] D . K a ł u ż a , P . S z u k a l s k i ( r e d . ) , J a k o ś ć ż y c i a s e n i o r ó w w X X I wi e k u z p e r s p e k t y wy p o l i ­

t y k i s p o ł e c z n e j , Wy d . B i b l i o t e k a , Ł ó d ź 2 0 1 0 , s . 9 2 - 1 0 7 .

5 2 B . S y n a k , L u d z i e s t a r z y , o p . c i t . , s . 1 4 6 ; J . H a l i c k i , S p o ł e c z n e t e o r i e s t a r z e n i a s i ę , o p . c i t . , s . 2 6 1 .

5 3 B . S y n a k , L u d z i e s t a r z y , o p . c i t . , s . 1 4 6 ; J . H a l i c k i , S p o ł e c z n e t e o r i e s t a r z e n i a s i ę , o p . c i t . , s . 2 6 2 - 2 6 3 ;

J . H a l i c k i , E d u k a c j a s e n i o r ó w w a s p e k c i e t e o r i i k o mp e t e n c y j n e j , T r a n s H u ma n a , B i a ł y s t o k 2 0 0 0 , s . 9 - 1 3 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 2 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 2 7

b a d a ń n a d s t a r o ś c i ą p r z e z J . K u y p e r s a i V . B e n g t s o n a . A u t o r z y c i t wi e r d z ą , ż e l u d z i e

s t a r z y wr a z z u t r a t ą r ó l s p o ł e c z n y c h i b r a k i e m g r u p o d n i e s i e n i a t r a c ą s p r z ę ż e n i e

z wr o t n e w i n t e r a k c j a c h . W k o n s e k we n c j i c z u j ą s i ę p r z e z t o z a l e ż n i o d z e wn ę t r z n e g o

n a z n a c z a n i a n e g a t y wn e g o , a t o s p r z y j a f u n k c j o n o wa n i u w s p o ł e c z e ń s t wi e n e g a t y w­

n y c h s t e r e o t y p ó w s t a r o ś c i . P r z y j mu j ą c n a z n a c z a n i e , l u d z i e s t a r z y u z n a j ą s i ę z a o s o b y

z a l e ż n e . W r e z u l t a c i e p o ws t a j e „ s p i r a l a z a ł a ma n i a ” , d o c h o d z i d o u t r a t y k o mp e t e n c j i

s p o ł e c z n y c h , c z y l i ws z y s t k i c h z a s o b ó w, j a k i e p o s i a d a j ą o s o b y w p o d e s z ł y m wi e k u ,

a k t ó r e p o z wa l a j ą i m n a p r z e j ę c i e o d p o wi e d z i a l n o ś c i z a s wo j e ż y c i e i j e g o k s z t a ł t o ­

wa n i e . O d wr ó c e n i e t e g o p r o c e s u j e s t mo ż l i we p o p r z e z „ s y n d r o m r e k o n s t r u k c j i s p o ­

ł e c z n e j ” , c z y l i u r u c h o mi e n i e z a s o b ó w j e d n o s t k i , k t ó r e mo ż e wy k o r z y s t a ć , b y p o p r a ­

wi ć k o n t a k t y z i n n y mi . Mo ż e t e mu s ł u ż y ć n p . wp r o wa d z a n i e z mi a n w i n t e r a k c j a c h

mi ę d z y s t a r s z ą o s o b ą , a j e j r o d z i n ą t a k , b y j e j k o mp e t e n c j e b y ł y p r z y d a t n e i f u n k ­

c j o n a l n e , j a k r ó wn i e ż z wi ę k s z a n i e n i e z a l e ż n o ś c i l u d z i s t a r y c h i e d u k a c j a u s t a wi c z n a

w r a ma c h s z k ó ł wy ż s z y c h , u n i we r s y t e t ó w o t wa r t y c h , l u d o wy c h , f o r m k s z t a ł c e n i a

n a o d l e g ł o ś ć i p o p r z e z e - l e a r n i n g . Z n a c z n ą r o l ę o d g r y wa j ą t u Un i we r s y t e t y T r z e c i e ­

g o Wi e k u – i n t e r d y s c y p l i n a r n e o ś r o d k i e d u k a c j i n i e f o r ma l n e j o d d z i a ł u j ą c e n a p o ­

p r a wę wi z e r u n k u s e n i o r ó w j a k o o s ó b a k t y wn y c h i s k ł o n n y c h d o wo l o n t a r i a t u n a

r z e c z i n n y c h o r a z wi z e r u n k u u c z e l n i wy ż s z y c h j a k o p l a c ó we k z a a n g a ż o wa n y c h

w r o z wi ą z y wa n i e p r o b l e mó w s p o ł e c z n o ś c i l o k a l n y c h .

W k o n c e p c j i b i e g u ż y c i a ( l i n i i ż y c i a , k u r s u ż y c i a )

p r z e z G . H a g e s t a d i M. K o h l i , p r z y j mu j e s i ę z a ł o ż e n i e , ż e t o , w j a k i s p o s ó b c z ł o wi e k

o d b i e r a wł a s n ą s t a r o ś ć , z a l e ż y o d p r z e b i e g u p o p r z e d n i c h f a z j e g o ż y c i a . J e d n o s t k a

s t o p n i o wo r e a l i z u j e k u l t u r o wo o k r e ś l a n ą s e k we n c j ę r ó l s p o ł e c z n y c h ( n p . d ą ż y d o

z r e a l i z o wa n i a k a r i e r y ) . W o d r ó ż n i e n i u o d p o z o s t a ł y c h u j ę ć p r z y j mu j e s i ę t u , ż e s t a ­

r z e n i e t r wa p r z e z c a ł e ż y c i e , ł ą c z y w s o b i e z mi a n y b i o l o g i c z n e , p s y c h i c z n e i s p o ł e c z ­

n e , a ż y c i e w o k r e s i e s t a r o ś c i z a l e ż y o d p r z y n a l e ż n o ś c i d o g r u p y wi e k u i ws p ó l n y c h ,

p o k o l e n i o wy c h d o ś wi a d c z e ń j e j p r z e d s t a wi c i e l i . P e r s p e k t y wa t a j e s t u z n a wa n a wy ­

ł ą c z n i e z a k o n c e p c j ę s ł u ż ą c ą d o p r o wa d z e n i a b a d a ń i i n t e r p r e t a c j i d a n y c h . J e j z mo ­

d y f i k o wa n a we r s j a t o k o n c e p c j a c y k l u ż y c i a5 5, w k t ó r e j mo d e l l i n e a r n e g o p r z e b i e g u

c z a s u z a s t ę p u j e s i ę c z a s e m c y k l i c z n y m. Z a k ł a d a s i ę t u , i ż p r o c e s s t a r z e n i a s i ę p o s z c z e ­

g ó l n y c h l u d z i j e s t p o d o b n y , g d y ż p r z e b i e g a we d ł u g s c h e ma t u wł a ś c i we g o g a t u n k o ­

wi l u d z k i e mu . J e g o r e a l i z a c j a j e s t j e d n a k z i n d y wi d u a l i z o wa n a i z a l e ż n a o d c z a s o ­

p r z e s t r z e n i . P r z e d s t a wi c i e l e k o l e j n y c h p o k o l e ń t wo r z ą c y c h d a n e s p o ł e c z e ń s t wo p o ­

5 4 r e p r e z e n t o wa n e j m. i n .

5 4 B . S y n a k , L u d z i e s t a r z y , o p . c i t . , s . 1 4 6 ; J . H a l i c k i , S p o ł e c z n e t e o r i e s t a r z e n i a s i ę , o p . c i t . , s . 2 6 0 .

5 5 B . S z a t u r - J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 1 9 - 2 1 ; B . S z a t u r - J a wo r s k a ,

C z y n n i k i k s z t a ł t u j ą c e f a z y ż y c i a i g r u p y wi e k u , [ w: ] B . S z a t u r - J a wo r s k a , P . B ł ę d o ws k i , M. D z i ę g i e ­

l e ws k a , P o d s t a wy g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 3 6 - 3 8 ; B . S z a t u r - J a wo r s k a , Z a ł o ż e n i a t e o r e t y c z ­

n e d o t y c z ą c ec y k l u ż y c i a , [ w: ] B . S z a t u r - J a wo r s k a , P . B ł ę d o ws k i , M. D z i ę g i e l e ws k a , P o d s t a wy g e r o n ­

t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 3 8 - 4 1 .

2 8 andr z e j kl i mc z uk

2 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

wt a r z a j ą p o d o b n y r y t m ż y c i a , z a t e m mo ż n a p r o j e k t o wa ć d z i a ł a n i a i i n t e r we n c j e p u ­

b l i c z n e u s p r a wn i a j ą c e i c h r o z wó j p o p r z e z u d z i e l a n i e i m ws p a r c i a i o k r e ś l a n i e z b i o r o ­

wy c h z a d a ń .

O s t a t n i ą z e ws k a z a n y c h j e s t t e o r i a mo d e r n i z a c j i

t a c y j a k : D . O . C o wg i l l i L . D . H o l me s , s t a r a j ą s i ę wy j a ś n i ć h i s t o r y c z n e i s p o ł e c z n e

ma k r o s t r u k t u r a l n e c z y n n i k i wa r u n k u j ą c e p o s t a wy wo b e c s t a r o ś c i . P r z y j mu j e s i ę t u ,

ż e p r o c e s p r z e j ś c i a o d s p o ł e c z e ń s t w z a c o f a n y c h d o n o wo c z e s n y c h z mi e n i ł r o l e s p o ­

ł e c z n e i o b n i ż y ł s t a t u s l u d z i s t a r y c h . Z a i s t n i e n i e t e g o s t a n u z a l e ż a ł o m. i n . o d : p o p r a ­

wy s t a n u z d r o wi a l u d n o ś c i i wz r o s t u u d z i a ł u l u d z i s t a r y c h w p o p u l a c j i , p o j a wi e n i a

s i ę n o wy c h z a wo d ó w, r o z wo j u p o ws z e c h n e j o ś wi a t y , ma s s me d i ó w, r o z wo j u i n s t y ­

t u c j i p a ń s t wa d o b r o b y t u . P r z y j mu j e s i ę t e ż , i ż w s p o ł e c z e ń s t wa c h p r z e d i n d u s t r i a l ­

n y c h l u d z i e s t a r z y mi e l i wi ę k s z y p r e s t i ż , k o n t r o l o wa l i z a s o b y i wi e d z ę . P o d o b n e z a ­

ł o ż e n i a z n a j d u j ą s i ę w t e o r i i d y s t a n s u mi ę d z y p o k o l e n i o we g o M. Me a d5 7 g ł o s z ą c e j ,

ż e d l a s p o ł e c z e ń s t w p r z e d i n d u s t r i a l n y c h wł a ś c i wa b y ł a k u l t u r a p o s t f i g u r a t y wn a ,

w k t ó r e j s t a r s z e p o k o l e n i a p r z e k a z y wa ł y mł o d s z y m d o r o b e k p r z o d k ó w. W s p o ł e ­

c z e ń s t wa c h i n d u s t r i a l n y c h z a ś wr a z z p o j a wi a n i e m s i ę n o wy c h t e c h n o l o g i i i r o z wi ą ­

z a ń o r g a n i z a c y j n y c h u p o ws z e c h n i a s i ę k u l t u r a k o f i g u r a t y wn a , w k t ó r e j p o d s t a wę

t r a n s mi s j i k u l t u r y s t a n o wi u c z e n i e s i ę r ó wi e ś n i k ó w o d s i e b i e . S p o ł e c z e ń s t wa p o s t i n ­

d u s t r i a l n e ma j ą z a ś c h a r a k t e r y z o wa ć s i ę k u l t u r ą p r e f i g u r a t y wn ą , w k t ó r e j s t a r s z e

p o k o l e n i e u c z y s i ę o d mł o d s z e g o , wo b e c c z e g o n a s t ę p u j e s p a d e k a u t o r y t e t u s t a r s z y c h .

5 6, w r a ma c h k t ó r e j b a d a c z e

1 . 1 . 4 . S p o ł e c z e ń s t wo wo b e c s t a r o ś c i i l u d z i s t a r y c h

Na p r z e s t r z e n i d z i e j ó w s p o ł e c z e ń s t wa p r z e j a wi a ł y z mi e n n y s t o s u n e k wo b e c

l u d z i s t a r y c h . I c h p o z y c j a z a l e ż a ł a o d wi e l u c z y n n i k ó w. B . S z a t u r - J a wo r s k a w o p a r ­

c i u o a n a l i z ę p r a c m. i n . G . Mi n o i s a i J - P . B o i s a5 8, wy r ó ż n i a d z i e s i ę ć h i s t o r y c z n i e

z mi e n n y c h c e c h , k t ó r e o d d z i a ł y wa ł y i wc i ą ż o d d z i a ł u j ą n a p o ł o ż e n i e k a t e g o r i i s p o ­

ł e c z n e j l u d z i s t a r y c h5 9. S ą t o : u wa r s t wi e n i e s p o ł e c z n e , s y t u a c j a ma t e r i a l n a l u d z i s t a ­

r y c h , z a mo ż n o ś ć s p o ł e c z n o ś c i , k o n d y c j a f i z y c z n a l u d z i s t a r y c h , s t r u k t u r a r o d z i n y ,

„ d wo i s t o ś ć s t a r o ś c i ” , t y p k u l t u r y , n o r my e s t e t y c z n e , s y t u a c j a d e mo g r a f i c z n a o r a z

c z y n n i k p o l i t y c z n y .

D o s t r z e ż e n i e s t a r o ś c i z a l e ż y o d wa r s t wy s p o ł e c z n e j . P r z y k ł a d o wo we F r a n c j i

w o k r e s i e wc z e s n e g o ś r e d n i o wi e c z a o s o b y s t a r s z e n a o g ó ł b y ł y u z n a wa n e z a r ó wn e

5 6 B . S y n a k , L u d z i e s t a r z y , o p . c i t . , s . 1 4 6 ; J . H a l i c k i , S p o ł e c z n e t e o r i e s t a r z e n i a s i ę , o p . c i t . , s . 2 6 3 .

5 7 M. Me a d , K u l t u r a i t o ż s a mo ś ć . S t u d i u m d y s t a n s u mi ę d z y p o k o l e n i o we g o , P WN, Wa r s z a wa 2 0 0 0 .

P o r . M. Ni e z a b i t o ws k i , L u d z i e s t a r s i w p e r s p e k t y wi e s o c j o l o g i c z n e j . P r o b l e my u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z ­

n e g o , o p . c i t . , s . 1 9 - 7 7 .

5 8 Z o b . G . Mi n o i s , H i s t o r i a s t a r o ś c i : o d a n t y k u d o r e n e s a n s u , Ma r a b u t , Wa r s z a wa 1 9 9 5 ; J - P . B o i s ,

H i s t o r i a s t a r o ś c i : o d Mo n t a i g n e ’

a d o p i e r ws z y c h e me r y t u r , Ma r a b u t , Wa r s z a wa 1 9 9 6 .

5 9 B . S z a t u r - J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 2 9 - 3 3 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 2 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 2 9

p o z o s t a ł y m d o r o s ł y m. I c h p o z y c j a b y ł a j e d n a k i n n a , j e ś l i n i e mi e l i r o d z i n l u b ż y l i

w u b ó s t wi e – wó wc z a s s t a wa l i s i ę wł ó c z ę g a mi i ż e b r a k a mi . Wś r ó d e l i t n a t o mi a s t

s t a r s i s a mi wy c o f y wa l i s i ę z ż y c i a r o d z i n n e g o , u d a j ą c s i ę d o k l a s z t o r u , p r z y c z y m

z wy c z a j t e n s t a ł s i ę s p e c y f i c z n y d l a e u r o p e j s k i e g o k r ę g u k u l t u r o we g o .

Ś wi a d o mo ś ć wi e k u i t wo r z e n i e p o d z i a ł ó w we d ł u g t e j c e c h y wa r u n k o wa ł a

t e ż s y t u a c j a ma t e r i a l n a . W wi e l u e p o k a c h t y l k o b o g a c i b y l i o c e n i a n i n a p o d s t a wi e

wi e k u . W o k r e s i e s t a r o ś c i z a mo ż n i mo g l i k o r z y s t a ć z e z g r o ma d z o n e g o ma j ą t k u l u b

p o mn a ż a ć g o . Wy ż e j s y t u o wa n o o s o b y p o s i a d a j ą c e n i e t y l k o ma j ą t e k z i e ms k i , a l e t e ż

r u c h o my , g d y ż z i e mi ą i n i e r u c h o mo ś c i a mi g o s p o d a r o wa ł a n a j c z ę ś c i e j c a ł a r o d z i n a .

P o z y c j a l u d z i s t a r y c h z a l e ż a ł a t e ż o d z a mo ż n o ś c i z b i o r o wo ś c i . W s p o ł e c z e ń ­

s t wa c h u b o g i c h , g d z i e c z ę s t o z a c h o d z i ł a k o n i e c z n o ś ć p o d z i a ł u z a s o b ó w, n p . ż y wn o ś c i ,

z r e g u ł y g o r z e j t r a k t o wa n o l u d z i s t a r y c h , u z n a j ą c i c h z a j e d n o s t k i mn i e j p r z y d a t n e

g r u p i e . Ni e k i e d y s t a r s i b y l i z a b i j a n i , s k a z y wa n i n a ś mi e r ć g ł o d o wą l u b s k ł a n i a n i d o

s a mo b ó j s t wa . Z wy c z a j e t a k i e o g r a n i c z a n o w s p o ł e c z n o ś c i a c h o s i a d ł y c h , j e ś l i d o s t ę p

d o z a s o b ó w b y ł s t a ł y .

K o n d y c j a f i z y c z n a s t a n o wi ł a k o l e j n y c z y n n i k wa r u n k u j ą c y mi e j s c e l u d z i s t a ­

r y c h w s p o ł e c z e ń s t wi e . S t a r s i n i e b y l i w s t a n i e wa l c z y ć o z a c h o wa n i e s wo j e j p o z y c j i

w z b i o r o wo ś c i a c h , w k t ó r y c h f u n k c j o n o wa ł o p r a wo s i l n i e j s z e g o j a k o o s o b y s p r a wu ­

j ą c e j wł a d z ę . Z mn i e j s z e n i e o d d z i a ł y wa n i a o s o b i s t e j k o n d y c j i n a p o s i a d a n ą p o z y c j ę

n a s t ę p o wa ł o wr a z z e wz r o s t e m s f o r ma l i z o wa n i a p r a wa i z a s i ę g u wł a d z y p a ń s t wo we j .

O s o b y w p o d e s z ł y m wi e k u t r a k t o wa n o i n a c z e j t a k ż e w z a l e ż n o ś c i o d r o z p o ­

ws z e c h n i o n e j w d a n e j s p o ł e c z n o ś c i s t r u k t u r y r o d z i n y . Z r e g u ł y w r o d z i n a c h wi e l o ­

p o k o l e n i o wy c h l u d z i e s t a r z y mi e l i z a b e z p i e c z e n i e e k o n o mi c z n i e o r a z o t r z y my wa l i

n o we r o l e ( b a b c i , d z i a d k a ) . Na d mi e r n a d o mi n a c j a l u d z i s t a r y c h w t a k i c h r o d z i n a c h

s p r z y j a ł a u j a wn i a n i u s i ę z j a wi s k a „ k o n f l i k t u p o k o l e ń ” . R o d z i n y d wu p o k o l e n i o we

z a ś s p r z y j a ł y wy k l u c z e n i u l u d z i s t a r y c h .

P o p r z e z p o j ę c i e „ d wo i s t o ś ć s t a r o ś c i ” B . S z a t u r - J a wo r s k a t ł u ma c z y f a k t , i ż we

ws z y s t k i c h e p o k a c h l u d z i o m u z n a wa n y m z a s t a r y c h p r z y p i s y wa n o z a r ó wn o p o z y ­

t y wn e , j a k i n e g a t y wn e c e c h y . T y m s a my m t wo r z o n e b y ł y ( i n a d a l s ą ) s t e r e o t y p y

s t a r o ś c i . Z j e d n e j s t r o n y s ę d z i wy wi e k b y ł p o s t r z e g a n y j a k o o z n a k a d o ś wi a d c z e n i a ,

wi e d z y , mą d r o ś c i , k o n t a k t u z s i ł a mi n a d p r z y r o d z o n y mi , b ł o g o s ł a wi e ń s t wa , a u t o r y ­

t e t u , wł a d z y , p r e s t i ż u , a t a k ż e j a k o c z a s n a z e b r a n i e o wo c ó w ż y c i a , o d p o c z y n e k ,

wo l n o ś ć o d p o k u s i o b o wi ą z k ó w. Z d r u g i e j z a ś s t a r o ś ć u n a o c z n i a ł a : o s ł a b i e n i e f i z y c z n e

i u my s ł o we , c h o r o b y , n i e u f n o ś ć , ma ł o d u s z n o ś ć , t r wo ż l i wo ś ć , b i e d ę , o t ę p i e n i e , c i e r ­

p i e n i e , o s a mo t n i e n i e , l ę k p r z e d ś mi e r c i ą i u t r a t ą b l i s k i c h . W k u l t u r z e e u r o p e j s k i e j

p r z e z wi e k i p r z e wa ż a ł n e g a t y wn y s t e r e o t y p s t a r o ś c i z u wa g i n a u z n a n i e i d e i r o z wo j u

3 0 andr z e j kl i mc z uk

3 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

j a k o c e l u ż y c i a c z ł o wi e k a i l u d z k o ś c i . W p o z o s t a ł y c h k r ę g a c h k u l t u r o wy c h s t a r o ś ć

b y ł a r a c z e j t r a k t o wa n a j a k o f a z a ż y c i a r ó wn o z n a c z n a p o z o s t a ł y m e t a p o m ż y c i a .

L u d z i e s t a r z y z a j mo wa l i r ó ż n e p o z y c j e r ó wn i e ż z e wz g l ę d u n a t y p k u l t u r y

d o mi n u j ą c e j w d a n y m s p o ł e c z e ń s t wi e . Wy ż s z e z n a c z e n i e p r z y p i s y wa n o l u d z i o m

s t a r y m w k u l t u r a c h o p a r t y c h n a t r a d y c j i mó wi o n e j – p r z y z n a wa n o i m b o wi e m p o ­

z y c j ę n a u c z y c i e l i . Wz r o s t z n a c z e n i a p r z e k a z ó w k u l t u r o wy c h w f o r mi e p i s a n e j i d r u ­

k o wa n e j o b n i ż a ł p o z y c j e l u d z i s t a r y c h .

W k a ż d e j e p o c e o b o wi ą z u j ą t e ż p e wn e n o r my e s t e t y c z n e . S p o ł e c z e ń s t wa ,

w k t ó r y c h p o ws z e c h n i e p r z y j mo wa n y i d e a ł p i ę k n a o p i e r a s i ę n a s i l e i mł o d o ś c i

( s wo i s t y „ k u l t mł o d o ś c i ” ) , p r z y z n a j ą l u d z i o m s t a r y m n i ż s z e p o z y c j e . Wy ż s z e p o z y c j e

z a j mu j ą n a t o mi a s t , g d y p o ws z e c h n e r o z u mi e n i e p i ę k n a n i e wi ą ż e s i ę z k o n d y c j ą

f i z y c z n ą l u b g d y i s t n i e j e wi e l e k a n o n ó w p i ę k n a .

T a k ż e s y t u a c j a d e mo g r a f i c z n a s p o ł e c z n o ś c i o d d z i a ł u j e n a o c e n ę l u d z i s t a r y c h

p r z e z i n n y c h . G d y p r z e d s t a wi c i e l i t e j k a t e g o r i i s p o ł e c z n e j j e s t n i e wi e l u , s ą t r a k t o wa ­

n i z s z a c u n k i e m i o t a c z a n i s z c z e g ó l n ą o p i e k ą . L i c z e b n y p r z y r o s t l u d z i s t a r y c h s p r z y j a

o d wr o t n y m p o s t a wo m. Z a k ł a d a s i ę , ż e ws p ó ł c z e s n e s p o ł e c z e ń s t wa z r o z wi n i ę t y mi

i n s t y t u c j a mi wy k a z u j ą z a i n t e r e s o wa n i e z a s p o k a j a n i e m p o t r z e b s e n i o r ó w.

L u d z i e s t a r z y p o s i a d a l i t e ż r ó ż n e p o z y c j e w z a l e ż n o ś c i o d s y s t e mó w p o l i t y c z ­

n y c h , w k t ó r y c h ż y l i . Wy ż s z ą p o z y c j ę z a j mo wa l i w s y s t e ma c h h i e r a r c h i c z n y c h i a u ­

t o k r a t y c z n y c h , w k t ó r y c h z d o b y t a wł a d z a b y ł a c z ę s t o d o ż y wo t n i a . No wo c z e s n e

d e mo k r a c j e t wo r z y l i g ł ó wn i e l u d z i e mł o d z i i w ś r e d n i m wi e k u , p r z e c i wn i d z i e d z i ­

c z e n i u p r z y wi l e j ó w. Ws p ó ł c z e ś n i e l u d z i e s t a r z y r z a d z i e j wc h o d z ą w s k ł a d e l i t p o l i ­

t y c z n y c h , c z ę ś c i e j z a ś s ą p o s t r z e g a n i i t r a k t o wa n i j a k o wa ż n y i l i c z n y e l e k t o r a t .

E . R o s s e t w s wo j e j a n a l i z i e h i s t o r y c z n y c h z mi a n p o s t a w s p o ł e c z n y c h wo b e c

l u d z i s t a r y c h s t wi e r d z a , i ż w z a s a d z i e i c h z n a c z e n i e ma l a ł o wr a z z r o z wo j e m t e c h n o ­

l o g i c z n y m6 0. W X I X wi e k u wr a z z p o s t ę p e m i n d u s t r i a l i z a c j i p r a c a s t a r y c h r z e mi e ś l n i ­

k ó w z o s t a ł a wy p a r t a p r z e z p r o d u k c j ę p r z e my s ł o wą . W wa r u n k a c h k r y z y s u g o s p o ­

d a r c z e g o w p i e r ws z e j k o l e j n o ś c i z wa l n i a n o s t a r s z y c h r o b o t n i k ó w, k t ó r z y p o d wz g l ę ­

d e m s i ł y n i e mo g l i s i ę r ó wn a ć z mł o d s z y mi . Z a mo me n t p r z e ł o mo wy u z n a j e s i ę

wp r o wa d z e n i e w 1 8 8 9 r o k u p r z e z k a n c l e r z a Ni e mi e c O t t o v o n B i s ma r c k a z a b e z p i e ­

c z e n i a s t a r o ś c i w f o r mi e r e n t i e me r y t u r . R o z wi ą z a n i e t o mi a ł o s ł u ż y ć ł a g o d n e mu

u s u n i ę c i u z r y n k u p r a c y t y c h , k t ó r z y n i e s p e ł n i a l i j u ż s t a wi a n y c h p r z e d n i mi wy ma ­

g a ń . R o z wi ą z a n i e t o s t o p n i o wo b y ł o u p o ws z e c h n i a n e w i n n y c h p a ń s t wa c h . E . R o s ­

s e t p o d k r e ś l a , ż e wó wc z a s o d s e t e k l u d z i d o ż y wa j ą c y c h wi e k u e me r y t a l n e g o b y ł j e d ­

n a k n i e wi e l k i , a p r z y wi l e j t e n n i e d o t y c z y ł ws z y s t k i c h , l e c z t y l k o wy b r a n y c h g r u p

6 0 E . R o s s e t , Mi e j s c e c z ł o wi e k a s t a r e g o w s p o ł e c z e ń s t wi e , [ w: ] I . B o r s o wa , W. P ę d i c h , J . P i o t r o ws k i ,

T . R o ź n i a t o ws k i , S . R u d n i c k i ( r e d . ) , E n c y k l o p e d i a s e n i o r a , Wi e d z a P o ws z e c h n a , Wa r s z a wa 1 9 8 6 , s . 2 0 - 3 4 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 3 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 3 1

z a wo d o wy c h6 1. W k o l e j n y c h l a t a c h p r o g i wi e k u e me r y t a l n e g o w p o s z c z e g ó l n y c h

k r a j a c h r a c z e j n i e b y ł y z mi e n i a n e , c h o ć z a s p r a wą m. i n . p o p r a wy o p i e k i z d r o wo t n e j

i wa r u n k ó w ma t e r i a l n y c h wz r a s t a ł a d ł u g o ś ć ż y c i a . R o s ł a z a t e m i l o ś ć o s ó b k o r z y s t a ­

j ą c y c h z e ś wi a d c z e ń .

We d ł u g E . R o s s e t a w d r u g i e j p o ł o wi e X X wi e k u d o s t r z e ż o n o n o wy wy mi a r

n e g a t y wn y c h s k u t k ó w s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t w i f u n k c j o n o wa n i a s y s t e mó w e me ­

r y t a l n y c h6 2. O k a z a ł o s i ę b o wi e m, ż e p r z e j ś c i e n a e me r y t u r ę j e s t n i e t y l k o r ó wn o ­

z n a c z n e z z a k o ń c z e n i e m p r a c y z a wo d o we j , a l e p r z y n i s k i e j wa r t o ś c i ś wi a d c z e ń p o ­

c i ą g a z a s o b ą t e ż o b n i ż e n i e p o z i o mu ż y c i a ( „ b a n k r u c t wo e me r y t a l n e ” ) , a w s k r a j ­

n y c h p r z y p a d k a c h s t a j e s i ę p r z y c z y n ą p o p e ł n i a n i a s a mo b ó j s t w ( „ ś mi e r ć

e me r y t a l n a ” ) . W t y m s a my m o k r e s i e wp r o wa d z o n o p i e r ws z e ws k a ź n i k i s t a t y s t y c z ­

n e d o a n a l i z y p r o c e s u s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t w i p o j ę c i e s t a r o ś c i d e mo g r a f i c z n e j

E . R o s s e t z a k ł a d a , ż e s t a r o ś ć d e mo g r a f i c z n a t o z j a wi s k o s p o ł e c z n e , k t ó r e wy s t ę p u j e ,

g d y p o n a d 1 2 % c z ł o n k ó w p o p u l a c j i p r z e k r o c z y wi e k 6 0 l a t

z i o m o s i ą g n ę ł a w 1 9 6 7 r o k u . Z a g ł ó wn e p r z y c z y n y s t a r o ś c i d e mo g r a f i c z n e j u z n a j e s i ę

s p a d e k p ł o d n o ś c i i s p a d e k u mi e r a l n o ś c i d z i e c i , c o p o wo d u j e wz r o s t l i c z b y o s ó b d o ­

ż y wa j ą c y c h wi e k u p o d e s z ł e g o o r a z mi g r a c j e l u d z i mł o d y c h , n p . z e ws i d o mi a s t

R o z wó j z j a wi s k a s t a r o ś c i d e mo g r a f i c z n e j i l u s t r u j e s i ę ws k a ź n i k i e m „ o b c i ą ż e n i a ”

l u d n o ś c i w wi e k u p r o d u k c y j n y m ( 1 8 - 5 9 l a t d l a k o b i e t / 6 4 l a t d l a mę ż c z y z n ) l u d n o ś c i ą

w wi e k u p o p r o d u k c y j n y m ( 6 0 l a t i wi ę c e j / 6 5 l a t i wi ę c e j ) , p r z y c z y m z a k ł a d a s i ę , i ż

wr a z z e wz r o s t e m wa r t o ś c i ws k a ź n i k a d o s t r z e g a s i ę n e g a t y wn e i k o n f l i k t o g e n n e

z mi a n y w r e l a c j a c h s p o ł e c z n y c h z wi ą z a n e m. i n . z u t r a t ą s t a b i l n o ś c i f i n a n s ó w p u ­

b l i c z n y c h , wz r o s t e m o b c i ą ż e ń o s ó b mł o d y c h p o d a t k a mi i s k ł a d k a mi n a u b e z p i e c z e ­

n i a z d r o wo t n e o r a z r ó ż n i c a mi p o k o l e n i o wy mi w h i e r a r c h i a c h wa r t o ś c i i p r e f e r e n ­

c j a c h p o l i t y c z n y c h6 7.

6 3.

6 4. L u d n o ś ć P o l s k i t e n p o ­

6 5.

6 6

6 1 S z a c u j e s i ę , ż e w l a t a c h 8 0 . X I X wi e k u w C e s a r s t wi e Ni e mi e c k i m o s o b y , k t ó r e mi a ł y 6 5 l a t i s p e ł ­

n i a ł y k r y t e r i a o t r z y ma n i a z a b e z p i e c z e n i a e me r y t a l n e g o , s t a n o wi ł y b l i s k o 4 % p o p u l a c j i . D l a p o r ó w­

n a n i a w 1 9 8 8 r o k u w P o l s c e o s o b y w wi e k u e me r y t a l n y m s t a n o wi ł y 1 2 , 5 % p o p u l a c j i , w 2 0 0 2 r o k u

1 5 , 1 % p o p u l a c j i k r a j u , z a ś w 2 0 1 0 r o k u j u ż 1 6 , 9 % . Z o b . E . R o s s e t , Mi e j s c e c z ł o wi e k a s t a r e g o w s p o ł e ­

c z e ń s t wi e , o p . c i t . , s . 2 7 - 2 9 ; R a p o r t z wy n i k ó w N a r o d o we g o S p i s u P o ws z e c h n e g o L u d n o ś c i i Mi e s z k a ń

2 0 0 2 , G US , Wa r s z a wa 2 0 0 3 , s . 1 7 ; B a n k D a n y c h L o k a l n y c h , G US , www. s t a t . g o v . p l / b d l [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

6 2 E . R o s s e t , Mi e j s c e c z ł o wi e k a s t a r e g o w s p o ł e c z e ń s t wi e , o p . c i t . , s . 2 5 - 2 7 .

6 3 M. O k ó l s k i , D e mo g r a f i a , S c h o l a r , Wa r s z a wa 2 0 0 4 , s . 1 5 5 .

6 4I b i d e m, s . 1 5 4 - 1 5 5 .

6 5 Na p o d s t . : M. O k ó l s k i , D e mo g r a f i a , o p . c i t . , s . 1 5 4 ; P . B ł ę d o ws k i , S t a r z e n i e s i ę l u d n o ś c i – a n a l i z a d e mo ­

g r a f i c z n a , o p . c i t . , s . 2 2 2 - 2 2 7 ; B . S z a t u r - J a wo r s k a , S p o ł e c z n e s k u t k i s t a r z e n i a s i ę l u d n o ś c i , [ w: ] B . S z a t u r -

J a wo r s k a , P . B ł ę d o ws k i , M. D z i ę g i e l e ws k a , P o d s t a wy g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 2 4 3 .

6 6 P o s ł u g i wa n i e s i ę p o j ę c i e m „ o b c i ą ż e n i a ” wy wo ł u j e k o n t r o we r s j e wś r ó d b a d a c z y . S . K l o n o wi c z z a ­

k ł a d a , ż e o k r e ś l e n i e t o p r z y c z y n i a s i ę d o n e g a t y wn y c h p o s t a w wo b e c l u d z i s t a r y c h i n e g a t y wn e g o

wa r t o ś c i o wa n i a s t a r o ś c i . Z o b . S . K l o n o wi c z , S t a r z e n i e s i ę l u d n o ś c i , [ w: ] I . B o r s o wa , W. P ę d i c h , J . P i o ­

t r o ws k i , T . R o ź n i a t o ws k i , S . R u d n i c k i ( r e d . ) E n c y k l o p e d i a s e n i o r a , Wi e d z a P o ws z e c h n a , Wa r s z a wa

1 9 8 6 , s . 5 3 .

6 7 Z o b . A . K l i mc z u k , B a r i e r y i p e r s p e k t y wy i n t e g r a c j i mi ę d z y p o k o l e n i o we j we ws p ó ł c z e s n e j P o l s c e , o p . c i t .

3 2 andr z e j kl i mc z uk

3 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

P o wy ż s z e k r y t e r i a s ą ws p ó ł c z e ś n i e k r y t y k o wa n e , g d y ż c o r a z mn i e j p r z y s t a j ą

d o r e a l i ó w s p o ł e c z e ń s t w p o s t i n d u s t r i a l n y c h , w k t ó r y c h mi e j s c e p r a c y f i z y c z n e j z a j ­

mu j e c o r a z c z ę ś c i e j p r a c a u my s ł o wa , n i e ma t e r i a l n a , z wi ą z a n a z wi e d z ą i u s ł u g a mi ,

p o d c z a s g d y r ó ż n o r o d n e c z y n n o ś c i f i z y c z n e wy k o n u j ą a u t o ma t y i r o b o t y . P o d e j mo ­

wa n e s ą p r ó b y t wo r z e n i a n o wy c h mi a r i p o j ę ć , k t ó r e w wi ę k s z y m s t o p n i u b ę d ą

u wz g l ę d n i a ć k r a j o we u wa r u n k o wa n i a i n s t y t u c j o n a l n o - p r a wn e , mi g r a c j e , s t a n z d r o ­

wi a l u d n o ś c i o r a z mo ż l i wo ś c i f u n k c j o n a l n e i p o z n a wc z e s e n i o r ó w. Ws p ó ł c z e ś n i e d o

o p i s u p r o c e s u s t a r z e n i a s i ę p o p u l a c j i wy k o r z y s t u j e s i ę r ó wn i e ż t a k i e mi a r y j a k :

ws p ó ł c z y n n i k i z a l e ż n o ś c i , s k a l e a n a l f a b e t y z mu , p o z i o m a k t y wn o ś c i z a wo d o we j ,

ś r e d n i a wi e k u p o p u l a c j i , o c z e k i wa n a d a l s z a d ł u g o ś ć ż y c i a , p o t e n c j a ł ws p a r c i a , u s t a ­

wo wy wi e k e me r y t a l n y , p r z e ż y wa l n o ś ć o r a z ws p ó ł c z y n n i k p ł o d n o ś c i k o b i e t

S k u t k i s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t w s ą z ł o ż o n e6 9. Z a d z i e s i ę ć g ł ó wn y c h u z n a ć

n a l e ż y :

f e mi n i z a c j ę p o p u l a c j i ( k o b i e t y ż y j ą d ł u ż e j i c z ę ś c i e j n i ż mę ż c z y ź n i d o ż y wa j ą s t a ­

r o ś c i

z mi a n y s p o s o b u f i n a n s o wa n i a wy d a t k ó w p u b l i c z n y c h ( p r ó b y p r z e s u wa n i a

wi e k u e me r y t a l n e g o , wz r o s t p o d a t k ó w l u b s p a d e k wa r t o ś c i wy p ł a c a n y c h

e me r y t u r ) ;

wz r o s t z a p o t r z e b o wa n i a n a u s ł u g i o p i e k i s p o ł e c z n e j i s e k t o r a z d r o wi a ( w t y m

n a k s z t a ł c e n i e wy s p e c j a l i z o wa n y c h k a d r ) ;

z mi a n ę s t r u k t u r y r o d z i n y ( wz r o s t l i c z b y b e z d z i e t n y c h i s a mo t n y c h l u d z i s t a r y c h

wy ma g a j ą c y c h o p i e k i ; mn i e j s z a l i c z b a d z i e c i ; wz r o s t l i c z b y r o d z i n c z t e r o p o ­

k o l e n i o wy c h , s p a d e k z n a c z e n i a wi ę z i p o z i o my c h w r o d z i n i e , wz r o s t z n a c z e ­

n i a wi ę z i p i o n o wy c h , wz r o s t z a p o t r z e b o wa n i a n a z a a n g a ż o wa n i e mę ż c z y z n

w p r a c e d o mo we ) ;

6 8.

7 0) ;

6 8 Z o b . Wo r l d P o p u l a t i o n A g e i n g : 1 9 5 0 - 2 0 5 0 , Un i t e d Na t i o n s , Ne w Y o r k 2 0 0 1 ; Wo r l d P o p u l a t i o n A g e ­

i n g 2 0 0 9 , Un i t e d Na t i o n s , Ne w Y o r k 2 0 1 0 ; J . K u r k i e wi c z , S t r u k t u r a l u d n o ś c i we d ł u g p o d s t a wo wy c h

c e c h d e mo g r a f i c z n y c h , [ w: ] J . K u r k i e wi c z ( r e d . ) , P r o c e s y d e mo g r a f i c z n e i me t o d y i c h a n a l i z y , Wy d .

Un i we r s y t e t u E k o n o mi c z n e g o , K r a k ó w 2 0 1 0 , s . 1 2 8 - 1 3 2 .

6 9 Na p o d s t . : M. O k ó l s k i , D e mo g r a f i a , o p . c i t . , s . 1 5 8 ; B . S z a t u r - J a wo r s k a , S p o ł e c z n e s k u t k i s t a r z e n i a s i ę

l u d n o ś c i , o p . c i t . , s . 2 4 2 - 2 5 6 ; E . T r a f i a ł e k , S t a r z e n i e s i ę i s t a r o ś ć . Wy b ó r t e k s t ó w z g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z ­

n e j , o p . c i t . , s . 6 4 - 6 5 ; E . T r a f i a ł e k , Ż y c i e n a e me r y t u r z e w wa r u n k a c h p o l s k i c h p r z e mi a n s y s t e mo ­

wy c h , o p . c i t . , s . 3 3 - 4 4 ; B . Ur b a n i a k , S p o ł e c z n o - e k o n o mi c z n e s k u t k i s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t w, [ w: ]

L . F r ą c k i e wi c z ( r e d . ) , P r z e o b r a ż e n i a d e mo g r a f i c z n e k r a j u i i c h k o n s e k we n c j e d l a p o l i t y k i s p o ł e c z n e j ,

Wy d . A k a d e mi i E k o n o mi c z n e j , K a t o wi c e 1 9 9 8 , s . 8 9 - 9 9 ; S . G o l i n o ws k a ( r e d . ) , R a p o r t o R o z wo j u S p o ­

ł e c z n y m. P o l s k a 1 9 9 9 . K u g o d n e j a k t y wn e j s t a r o ś c i , o p . c i t . , s . 9 7 - 1 0 8 .

7 0 S z a c u j e s i ę , ż e k o b i e t y u r o d z o n e w 1 9 5 0 r o k u b ę d ą ż y ć ś r e d n i o 6 1 , 6 l a t a mę ż c z y ź n i 5 6 l a t . K o b i e t y u r o ­

d z o n e w 2 0 1 0 r o k u z a ś 8 0 , 5 l a t , a mę ż c z y ź n i 7 2 , 1 . R ó ż n i c a mi ę d z y p r z e c i ę t n ą d ł u g o ś c i ą ż y c i a wz r o ś n i e

z 5 , 6 l a t d o 8 , 4 l a t . J e d n o c z e ś n i e wz r a s t a d ł u g o ś ć d a l s z e g o ż y c i a o s ó b k t ó r e ma j ą 7 5 l a t . Wś r ó d u r o d z o ­

n y c h w 1 9 5 0 r o k u k o b i e t s z a c u j e s i ę j e s z c z e 7 , 8 l a t ż y c i a , a mę ż c z y z n 6 , 9 . Wś r ó d u r o d z o n y c h w 2 0 1 0

b ę d z i e t o o d p o wi e d n i o 1 1 , 8 i 9 , 4 l a t . Z o b . P r z e c i ę t n e d a l s z e t r wa n i e ż y c i a w l a t a c h 1 9 5 0 - 2 0 1 0 , K o mu n i ­

k a t G U S z 2 6 . 0 7 . 2 0 1 1 , www. s t a t . g o v . p l / c p s / r d e / x b c r / g u s / P O Z _ p r z e c i e t n e _ d a l s z e _ t r wa n i e _ z y c i a _ 2 0 1 0 . x l s

[ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 3 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 3 3

z mi a n y w s p o ł e c z n o ś c i a c h l o k a l n y c h ( wz r o s t z a p o t r z e b o wa n i a n a u t r wa l a n i e

ws p ó l n o t l o k a l n y c h , o r g a n i z a c j i s p o ł e c z e ń s t wa o b y wa t e l s k i e g o i t r z e c i e g o

s e k t o r a7 1, s t r u k t u r mi ę d z y p o k o l e n i o wy c h , i n we s t y c j e w k o mu n i k a c j ę mi e j ­

s k ą , u s ł u g i s p o ł e c z n e , o r g a n i z a c j ę p r z e s t r z e n i b e z z b ę d n y c h b a r i e r a r c h i t e k t o ­

n i c z n y c h ) ;

z mi a n y s t r u k t u r y k o n s u mp c j i ( wz r o s t p o p y t u n a l e k a r s t wa i k o s me t y k i ; r o z wó j

i n f r a s t r u k t u r y k u l t u r a l n e j , o ś wi a t o we j , r e k r e a c y j n e j i t u r y s t y c z n e j ; z mi a n a

s t y l u ż y c i a s e n i o r ó w) ;

z mi a n y s t r u k t u r y i n we s t y c j i ( f u n d u s z e e me r y t a l n e f i n a n s u j ą r o z wó j g o s p o d a r ­

c z y ; l u d z i e s t a r z y z a ś c z ę ś c i e j p o d e j mu j ą i n we s t y c j e k r ó t k o t e r mi n o we ) ;

z mi a n y w i n n o wa c y j n o ś c i i p r o d u k t y wn o ś c i p r a c y l u d z k i e j ( u p o ws z e c h n i a n i e

wc z e ś n i e j s z e g o p r z e c h o d z e n i a n a e me r y t u r ę ; s p o wo l n i e n i e a d a p t a c j i d o n o ­

we j wi e d z y i mi e j s c p r a c y ; wy s t ę p o wa n i e n i e d o b o r ó w s i ł y r o b o c z e j ; „ s t a r z e ­

n i e s i ę wi e d z y ” – s p o wo l n i e n i e p r o c e s ó w o d n a wi a n i a k a p i t a ł u l u d z k i e g o

i p r a wd o p o d o b i e ń s t wa p o j a wi e n i a s i ę g e n i u s z y z d o l n y c h d o p r z e ł o mo wy c h

o d k r y ć ; u n i k a n i e n o wo ś c i i r y z y k a ) ;

s p a d e k d y n a mi z mu p o l i t y c z n e g o i z mi a n y p r e f e r e n c j i p o l i t y c z n y c h ( u mi e s z c z a ­

n i e w p r o g r a ma c h p o l i t y c z n y c h k we s t i i p o p i e r a n y c h p r z e z l u d z i s t a r y c h ;

r y z y k o wp r o wa d z a n i a c e c h n i e d e mo k r a t y c z n e g o p o r z ą d k u : c e n t r a l i z a c j i d e ­

c y z j i , k o l e k t y wi z mu i mo n o p a r t y j n o ś c i o r a z wz r o s t u p r z y z wo l e n i a n a c a ł k o ­

wi t e z n i e s i e n i e f u n k c j o n o wa n i a p a r t i i p o l i t y c z n y c h7 2) ;

z a p o t r z e b o wa n i e n a e d u k a c j ę s p o ł e c z n ą ( e d u k a c j ę p r z e z c a ł e ż y c i e , e d u k a c j ę d o

s t a r o ś c i , p r o mo c j ę o s z c z ę d z a n i a p r z e z c a ł e ż y c i e i s t o p n i o we g o p r z e c h o d z e n i a

n a e me r y t u r ę , p r o mo c j ę a k t y wn o ś c i s p o ł e c z n e j i z d r o we g o s t y l u ż y c i a ) .

7 1 P o p r z e z o r g a n i z a c j e s p o ł e c z e ń s t wa o b y wa t e l s k i e g o w n i n i e j s z e j p r a c y r o z u mi a n e s ą o r g a n i z a c j e p o ­

z a r z ą d o we , i n a c z e j t r z e c i e g o s e k t o r a , wy r ó ż n i a n e o b o k p i e r ws z e g o s e k t o r a s y s t e mu s p o ł e c z n e g o

( wł a d z p u b l i c z n y c h ; o r g a n i z a c j i p a ń s t wo wy c h – g ł ó wn i e r z ą d o wy c h i s a mo r z ą d o wy c h ) o r a z d r u g i e ­

g o s e k t o r a ( r y n k u ; p r z e d s i ę b i o r s t w; o r g a n i z a c j i b i z n e s u ) . W l i t e r a t u r z e p r z e d mi o t u s t o s u j e s i ę r ó w­

n i e ż t a k i e p o j ę c i a j a k : s e k t o r s p o ł e c z n y , s e k t o r n i e k o me r c y j n y , s e k t o r d o b r o wo l n y , s e k t o r o c h o t n i ­

c z y , s e k t o r o b y wa t e l s k i i s e k t o r p o z a r z ą d o wy . P o d mi o t y s p o ł e c z e ń s t wa o b y wa t e l s k i e g o o k r e ś l a n e

s ą t e ż z u wa g i n a o d mi e n n e c e c h y j e c h a r a k t e r y z u j ą c e , j a k o o r g a n i z a c j e c h a r y t a t y wn e , d o b r o c z y n n e ,

n i e d z i a ł a j ą c e d l a z y s k u ( a n g . n o n - p r o f i t ) , s p o ł e c z n e , wo l u n t a r y s t y c z n e ( o c h o t n i c z e ) , u ż y t e c z n o ś c i p u ­

b l i c z n e j , p o ż y t k u p u b l i c z n e g o , n i e z a l e ż n e l u b d o b r o wo l n e . W P o l s c e s ą t o p r z e d e ws z y s t k i m s t o wa ­

r z y s z e n i a , f u n d a c j e , i n s t y t u c j e s t a r e j i n o we j g o s p o d a r k i s p o ł e c z n e j ( s p ó ł d z i e l n i e , p r z e d s i ę b i o r s t wa

s p o ł e c z n e ) o r a z g r u p y n i e f o r ma l n e ( k l u b y o s i e d l o we , g r u p y ws p a r c i a , s a mo p o mo c o we , s ą s i e d z k i e ) .

P o n a d t o o r g a n i z a c j e s p o ł e c z e ń s t wa o b y wa t e l s k i e g o s ą a n a l i z o wa n e j a k o e l e me n t y me z o s t r u k t u r

k s z t a ł t u j ą c y c h s f e r ę p u b l i c z n ą o b o k , z j e d n e j s t r o n y p u b l i c z n y c h i n s t y t u c j i p a ń s t wa n a r o d o we g o

k s z t a ł t u j ą c y c h ma k r o s t r u k t u r y o r a z – z d r u g i e j s t r o n y – g o s p o d a r s t w d o mo wy c h i ma ł y c h g r u p n i e ­

f o r ma l n y c h n a l e ż ą c y c h d o s f e r y p r y wa t n e j , k t ó r e k s z t a ł t u j ą mi k r o s t r u k t u r y . Z o b . M. G r e wi ń s k i ,

S . K a mi ń s k i , O b y wa t e l s k a p o l i t y k a s p o ł e c z n a , P T P S , WS P T WP , Wa r s z a wa 2 0 0 7 , s . 4 9 - 5 3 ; E . Wn u k -

L i p i ń s k i , S o c j o l o g i a ż y c i a p u b l i c z n e g o , S c h o l a r , Wa r s z a wa 2 0 0 5 , s . 1 1 9 - 1 2 5 .

7 2 Z o b . K . S k a r ż y ń s k a , A k t o r z y p o l i t y c z n i , [ w: ] K . S k a r ż y ń s k a ( r e d . ) , P s y c h o l o g i a p o l i t y c z n a , Z y s k , P o z n a ń

1 9 9 9 , s . 4 1 ; K . S k a r ż y ń s k a , C z ł o wi e k a p o l i t y k a . Z a r y s p s y c h o l o g i i p o l i t y c z n e j , S c h o l a r , Wa r s z a wa 2 0 0 5 ,

s . 2 1 3 - 2 1 7 ; S . M. L i p s e t , H o mo p o l i t i c u s . S p o ł e c z n e p o d s t a wy p o l i t y k i , P WN, Wa r s z a wa 1 9 9 8 , s . 1 9 6 , 2 3 0 .

3 4 andr z e j kl i mc z uk

3 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

S p o ś r ó d ws k a z a n y c h a s p e k t ó w o d d z i a ł y wa n i a p r o c e s u s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t w,

wa r t o z wr ó c i ć u wa g ę n a f e mi n i z a c j ę p o p u l a c j i . Na l e ż y z a z n a c z y ć , i ż p r a c a k o b i e t j e s t

c z ę s t o n i ż e j o p ł a c a n a , k o b i e t y s ą z a t r u d n i a n e n a n i ż s z y c h s t a n o wi s k a c h , c z ę ś c i e j p r a ­

c u j ą w z a wo d a c h o n i s k i m p r e s t i ż u , s ą p o mi j a n e n a l i s t a c h wy b o r c z y c h , r z a d k o s p r a ­

wu j ą wł a d z ę p o l i t y c z n ą , w ś r o d k a c h p r z e k a z u s ą p r z e d s t a wi a n e j a k o o s o b y o wą ­

s k i c h z a i n t e r e s o wa n i a c h s p r o wa d z a n y c h n i e k i e d y d o o b o wi ą z k ó w d o mo wy c h , j e d ­

n o c z e ś n i e c z ę ś c i e j o p o wi a d a j ą s i ę z a r o z wi ą z a n i a mi c h r o n i ą c y mi g r u p y p o s z k o d o wa ­

n e i r z a d z i e j p o p i e r a j ą u ż y c i e s i ł y j a k o s p o s o b u n a r o z wi ą z y wa n i e k o n f l i k t ó w7 3. P o z a

t y m w P o l s c e k o b i e t y mo g ą wc z e ś n i e j p r z e c h o d z i ć n a e me r y t u r ę . P o d o b n i e wy n i k i

a n a l i z s t a t y s t y c z n y c h d o wo d z ą , i ż w B i a ł y ms t o k u w o k r e s i e s t a r o ś c i r z a d z i e j o d

mę ż c z y z n s ą a k t y wn e z a wo d o wo ( T a b e l a 5 , A n e k s ) .

1 . 1 . 5 . P r z y s z ł o ś ć d e mo k r a c j i i k a p i t a l i z mu w o b l i c z u wy d ł u ż a n i a ż y c i a

Ws p ó ł c z e s n e b a d a n i a d e mo g r a f i c z n e ws k a z u j ą , i ż o d k o ń c a X I X wi e k u , k i e d y

wp r o wa d z o n o p i e r ws z e e me r y t u r y , d o k o ń c a X X wi e k u wz r o s ł a n i e t y l k o d ł u g o ś ć

ż y c i a , a l e t e ż wy d ł u ż y ł s i ę c z a s k s z t a ł c e n i a i ż y c i a n a e me r y t u r z e7 4. J e d n o c z e ś n i e

o p ó ź n i ł s i ę mo me n t p o d j ę c i a p r a c y i z a ł o ż e n i a r o d z i n y . P r z e d wp r o wa d z e n i e m e me ­

r y t u r p r a c a t r wa ł a p r a k t y c z n i e d o k o ń c a ż y c i a , ws p ó ł c z e ś n i e z a ś o d mo me n t u o s i ą ­

g n i ę c i a wi e k u e me r y t a l n e g o d o ś mi e r c i o k r e s b e z p r a c y mo ż e wy n o s i ć n a we t 2 5 l a t .

R o z b i e ż n o ś c i t e r o d z ą p o t e n c j a ł f r u s t r a c j i wy n i k a j ą c y z „ n i e d o p a s o wa n i a ” r ó l b i o l o ­

g i c z n y c h o r a z s p o ł e c z n o - e k o n o mi c z n y c h z a r ó wn o l u d z i mł o d y c h , j a k i s t a r y c h7 5.

Ws p ó ł c z e ś n i e f a z y n a u k i , p r a c y i e me r y t u r y , k t ó r e d a wn i e j b y ł y p r z y p o r z ą d k o wa n e

d o mł o d o ś c i , wi e k u d o j r z a ł e g o i s t a r o ś c i , n i e mu s z ą j u ż n a s t ę p o wa ć k o n s e k we n t n i e

i w n i e o d wr a c a l n y m p o r z ą d k u7 6. P r z y k ł a d o wo n a u k a t r wa c a ł e ż y c i e ( a n g . l i f e l o n g

l e a r n i n g ; k s z t a ł c e n i e u s t a wi c z n e , p e r ma n e n t n e ) , a b r a k p r a c y n i e mu s i b y ć j u ż r ó w­

n o z n a c z n y z b r a k i e m mo ż l i wo ś c i j e j p o n o wn e g o u z y s k a n i a w p r z y s z ł o ś c i .

C . H a n d y t wi e r d z i , ż e wo b e c z mi a n w c y k l u ż y c i a l u d z i e c o r a z r z a d z i e j b ę d ą

wy k o n y wa ć p r a c ę p e ł n o e t a t o wą , a ws z e l k i e o r g a n i z a c j e b ę d ą p o s z u k i wa ć t a l e n t ó w

l u d z i , a n i e c a ł e g o c z a s u i c h ż y c i a7 7.

w ż y c i u c z ł o wi e k a j e s t j u ż wi ę k s z y m wy z wa n i e m ws p ó ł c z e s n y c h s p o ł e c z e ń s t w n i ż

b e z r o b o c i e , b ę d ą c e e f e k t e m t r wa j ą c e g o p r z e j ś c i a o d s p o ł e c z e ń s t w i n d u s t r i a l n y c h d o

p o s t i n d u s t r i a l n y c h i z wi ą z a n e g o z t y m z a s t ę p o wa n i a p r a c y f i z y c z n e j d z i a ł a l n o ś c i ą

w s f e r z e u s ł u g i s y mb o l i . Z d a n i e m u c z o n e g o s t a r z e n i e s i ę s p o ł e c z e ń s t w s t wa r z a r y ­

M. C a s t e l l s z a k ł a d a , i ż s k r ó c e n i e c z a s u p r a c y

7 3 Z o b . B . S z a c k a , Wp r o wa d z e n i e d o s o c j o l o g i i , O f i c y n a Na u k o wa , Wa r s z a wa 2 0 0 3 , s . 3 5 0 - 3 5 7 ; F . F u k u y ­

a ma , K o n i e c c z ł o wi e k a . K o n s e k we n c j e r e wo l u c j i b i o t e c h n o l o g i c z n e j , Z n a k , K r a k ó w 2 0 0 4 , s . 9 1 - 9 3 .

7 4 M. O k ó l s k i , D e mo g r a f i a z mi a n y s p o ł e c z n e j , S c h o l a r , Wa r s z a wa 2 0 0 4 , s . 4 6 - 4 8 .

7 5I b i d e m, s . 4 8 .

7 6 B . S z a t u r - J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 2 7 .

7 7 C . H a n d y , Wi e k p r z e z wy c i ę ż o n e g o r o z u mu , B u s i n e s s P r e s s , Wa r s z a wa 1 9 9 8 , s . 4 7 - 4 8 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 3 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 3 5

z y k o „ wo j e n wi e k o wy c h ” ( n i e j e s t t o p o j ę c i e r ó wn o z n a c z n e z „ k o n f l i k t a mi

p o k o l e ń ” ) , w k t ó r y c h l u d z i e s t a r z y mo g ą z a j mo wa ć p o z y c j e u p r z y wi l e j o wa n e z a

s p r a wą n a g r o ma d z e n i a w t r a k c i e ż y c i a r ó ż n y c h f o r m k a p i t a ł u7 8. R ó wn i e ż i n n i my ś l i ­

c i e l e p r z y p u s z c z a j ą , i ż w p r z y s z ł o ś c i n a r a s t a ć b ę d ą n e g a t y wn e r e l a c j e mi ę d z y g r u p a ­

mi wi e k o wy mi . Z j e d n e j s t r o n y ł ą c z ą t e n f a k t z o d g r y wa n i e m p r z e z s e n i o r ó w r o l i

u ż y t k o wn i k a c z a s u wo l n e g o7 9, k t ó r a w s p o ł e c z e ń s t wa c h p r z e my s ł o wy c h s t a n o wi

o „ ma r n o t r a ws t wi e ” z a s o b ó w i mo ż l i wo ś c i , g d y ż o b e j mu j e a k t y wn o ś c i n i e z o r i e n t o ­

wa n e n a wy t wa r z a n i e u s ł u g c z y p r o d u k t ó w, p r z e z c o j e s t n i ż e j wa r t o ś c i o wa n a

i p r z y c z y n i a s i ę d o d y s k r y mi n a c j i i ma r g i n a l i z a c j i o s ó b s t a r s z y c h . P o d e j ś c i e t o o d n a j ­

d u j e s wo j e mi e j s c e c h o c i a ż b y w t wi e r d z e n i a c h E . B u r g e s s a o r o l i e me r y t a j a k o „ r o l i

b e z r o l i ”

k ó w”

s t r o n y z a ś ł ą c z ą t e n f a k t z k o n i e c z n o ś c i ą p r z y g o t o wa n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t w z a c h o d n i c h

n a n a p ł y w e mi g r a n t ó w z mł o d s z y c h r e g i o n ó w ś wi a t a – g ł ó wn i e z A z j i i A f r y k i

D o mi n u j ą o p i n i e , ż e r ó ż n i c e k u l t u r o we b ę d ą ź r ó d ł e m z a g r o ż e n i a d l a u t r z y ma n i a

wo l n o ś c i i p r a w g wa r a n t o wa n y c h p r z e z s y s t e my d e mo k r a t y c z n e .

O d k o ń c a X X wi e k u n a s t ę p u j e j e d n a k o d c h o d z e n i e o d o k r e ś l a n i a p r o c e s u s t a ­

r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t w w k a t e g o r i a c h „ d e mo g r a f i i a p o k a l i p t y c z n e j ”

wy m wy r a z e m j e s t s t o s o wa n i e w d y s k u r s i e p u b l i c z n y m t a k i c h o k r e ś l e ń , j a k n p .

„ k o n f l i k t p o k o l e ń ” , „ b o mb a e me r y t a l n a ” , „ z a p a ś ć d e mo g r a f i c z n a ” , „ k a t a s t r o f a d e mo ­

g r a f i c z n a ” , „ d e mo g r a f i c z n e t s u n a mi ” , c z y „ k r y z y s d e mo g r a f i c z n y ” . We d ł u g E . G e e

p o s t r z e g a n i e s t a r z e n i a s i ę p o p u l a c j i i wy d ł u ż a n i a s i ę t r wa n i a ż y c i a w o k r e s i e s t a r o ­

ś c i j a k o p r o c e s ó w n i e p o k o j ą c y c h i z a g r a ż a j ą c y c h s p o ł e c z e ń s t wo m i g o s p o d a r k o m,

o p i e r a s i ę n a p i ę c i u z a ł o ż e n i a c h : h o mo g e n i z a c j i z b i o r o wo ś c i s e n i o r ó w; „ o b wi n i a n i u ”

8 0, A . G o r z a – k t ó r y t wi e r d z i ł , i ż e me r y c i n a l e ż ą d o „ n i e k l a s y n i e p r a c o wn i ­

8 1 i L . T h u r o wa – ż e t wo r z ą „ n o wą k l a s ę p r ó ż n i a c z o - r e wo l u c y j n ą ”

8 2. Z d r u g i e j

8 3.

8 4. J e j p o d s t a wo ­

7 8 M. C a s t e l l s , S p o ł e c z e ń s t wo s i e c i , P WN, Wa r s z a wa 2 0 0 7 , s . 4 4 3 - 4 4 9 .

7 9 B . S z a t u r - J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 5 1 - 5 6 .

8 0 M. Ni e z a b i t o ws k i , L u d z i e s t a r s i w p e r s p e k t y wi e s o c j o l o g i c z n e j . P r o b l e my u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z n e g o ,

o p . c i t . , s . 7 9 - 8 2 .

8 1 A . G i d d e n s , S o c j o l o g i a , P WN, Wa r s z a wa 2 0 0 4 , s . 4 3 8 - 4 3 9 .

8 2 J . Ż a k o ws k i , N o wa r e wo l u c j a , n o we ś r e d n i o wi e c z e – r o z mo wa z L e s t e r e m C . T h u r o we m, [ w: ] J . Ż a ­

k o ws k i , T r wo g a i n a d z i e j a , S i c ! , Wa r s z a wa 2 0 0 3 , s . 4 7 - 5 0 .

8 3 Z o b . F . F u k u y a ma , K o n i e c c z ł o wi e k a . K o n s e k we n c j e r e wo l u c j i b i o t e c h n o l o g i c z n e j , o p . c i t . , s . 8 4 - 1 0 3 ; L . T h u ­

r o w, P r z y s z ł o ś ć k a p i t a l i z mu . J a k d z i s i e j s z e s i ł y e k o n o mi c z n e k s z t a ł t u j ą ś wi a t j u t r a , Wy d . D o l n o ś l ą s k i e ,

Wr o c ł a w 1 9 9 9 , s . 1 3 3 - 1 5 6 ; J . A t t a l i , S ł o wn i k X X I wi e k u , Wy d . D o l n o ś l ą s k i e , Wr o c ł a w 2 0 0 2 , s . 2 1 0 - 2 1 1 ; M.

O k ó l s k i , D e mo g r a f i a z mi a n y s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 4 9 - 5 1 ; P . O p a l a , K . R y b i ń s k i , G o r d i a n K n o t s o f t h e 2 1 s t

C e n t u r y , „ S S R N Wo r k i n g P a p e r S e r i e s ” , O c t o b e r 2 0 0 7 , h t t p : / / s s r n . c o m/ a b s t r a c t = 1 0 2 4 8 2 6 [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] , s . 1 6 - 2 1 ;

N . F e r g u s o n , Z mi e r z c h i u p a d e k E u r o p y , [ w: ] M. N o wi c k i ( r e d . ) , I d e e z p i e r ws z e j r ę k i , A x e l S p r i n g e r P o l s k a ,

Wa r s z a wa 2 0 0 8 , s . 3 2 - 3 4 ; J . A . G o l d s t o n e , N o wa b o mb a d e mo g r a f i c z n a , „ E u r o p a – Ma g a z y n I d e i N e ws we ­

e k a ” , 0 1 . 0 3 . 2 0 1 0 , www. n e ws we e k . p l / E u r o p a / n o wa - b o mb a - d e mo g r a f i c z n a , 5 4 5 1 9 , 1 , 1 . h t ml [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

8 4 Na p o d s t . : P . S z u k a l s k i , Z a g r o ż e n i e c z y wy z wa n i e – p r o c e s s t a r z e n i a s i ę l u d n o ś c i , „ P o l i t y k a S p o ł e c z n a ”

9 / 2 0 0 6 , s . 7 - 9 ; P . S z u k a l s k i , S t a r z e n i e s i ę l u d n o ś c i – wy z wa n i e X X I wi e k u , [ w: ] P . S z u k a l s k i ( r e d . ) ,

P r z y g o t o wa n i e d o s t a r o ś c i . . . , o p . c i t . , s . 2 6 - 3 4 .

3 6 andr z e j kl i mc z uk

3 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

o s ó b s t a r s z y c h ; p o s t r z e g a n i u p r o c e s u s t a r z e n i a s i ę w k a t e g o r i a c h p r o b l e mu s p o ł e c z ­

n e g o ; r o z b u d z a n i u k o n f l i k t ó w mi ę d z y p o k o l e n i o wy c h n a b a z i e d y s k u s j i o mi ę d z y p o ­

k o l e n i o we j ( n i e ) s p r a wi e d l i wo ś c i i ( n i e ) r ó wn o ś c i ; o r a z n a b e z wz g l ę d n y m i s t a ł y m ł ą ­

c z e n i u p r o c e s u s t a r z e n i a s i ę z p o l i t y k ą s p o ł e c z n ą . P . S z u k a l s k i d o d a j e j e s z c z e s z ó s t e

z a ł o ż e n i e – o n i e u n i k n i o n y m p o g a r s z a n i u s i ę wr a z z wi e k i e m s t a n u z d r o wi a , z d o l n o ­

ś c i p o z n a wc z y c h , k o g n i t y wn y c h , k o mp e t e n c j i s p o ł e c z n y c h i z a wo d o wy c h . D o p i e r o

w o s t a t n i c h d e k a d a c h w k r a j a c h r o z wi n i ę t y c h d o s t r z e ż o n o p o p r a wę s t a n u z d r o wi a

s e n i o r ó w o r a z wz r o s t i c h ś wi a d o mo ś c i s p o ł e c z n e j , g d y z a c z ę l i d ą ż y ć d o z wa l c z a n i a

p r z e j a wó w d y s k r y mi n a c j i z e wz g l ę d u n a wi e k . Z a p r z y k ł a d mo ż e s ł u ż y ć p i e r ws z y n a

ś wi e c i e , z a ł o ż o n y w 1 9 7 0 r o k u p r z e z M. K u h n , a me r y k a ń s k i r u c h S z a r y c h P a n t e r

( wł a ś c i wa p o c z ą t k o wa n a z wa o r g a n i z a c j i t o C o n s u l t a t i o n o f O l d e r a n d Y o u n g e r

A d u l t s f o r S o c i a l C h a n g e , c z y l i „ K o n s y l i u m s t a r s z y c h i mł o d s z y c h d o r o s ł y c h w p r o c e ­

s i e p r z e mi a n s p o ł e c z n y c h ” )

wi e wo b e c d y s k r y mi n a c j i t y c h d wó c h g r u p wi e k o wy c h p r z e z o s o b y w ś r e d n i m

wi e k u . M. Y o u n g i T . S c h u l l e r t wi e r d z ą , ż e t a k i e d z i a ł a n i a p r o wa d z ą d o t wo r z e n i a

„ s p o ł e c z e ń s t wa p o n a d z r ó ż n i c o wa n i a mi wi e k o wy mi ” ( a n g . a g e l e s s s o c i e t y ) , k t ó r e

p o z wo l i p r z e ł a ma ć k o n s u mp c j o n i z m o r a z b ę d z i e s p r z y j a ć r o z wi j a n i u p r z e z j e d n o s t k i

i z b i o r o wo ś c i wł a s n y c h z a i n t e r e s o wa ń i wy j ą t k o wy c h z d o l n o ś c i

Z a c z ę t o t e ż z a u wa ż a ć , i ż l u d z i e s t a r z y p o d e j mu j ą p r ó b y mo ż l i wi e n a j d ł u ż s z e g o

z a c h o wa n i a mł o d o ś c i , c o r a z c z ę ś c i e j s p o t y k a j ą s i ę z r ó wi e ś n i k a mi , p r o wa d z ą d z i a ł a l ­

n o ś ć wo l u n t a r y s t y c z n ą , o p i e k u j ą s i ę wn u k a mi i p o ma g a j ą f i n a n s o wo s wo i m r o d z i ­

n o m. Wi ę k s z o ś ć z t y c h d z i a ł a ń n i e j e s t u wz g l ę d n i a n a w ż a d n y c h s t a t y s t y k a c h .

Wś r ó d i n n y c h d o s t r z e g a n y c h z mi a n ws k a z u j e s i ę m. i n . n a : „ o d mł a d z a n i e ” s t a r o ś c i

p o p r z e z z mi a n y s t y l ó w ż y c i a s e n i o r ó w; f e mi n i z a c j ę s t a r o ś c i ; s i n g u l a r y z a c j ę s t a r o ś c i ;

e wo l u c j ę s t e r e o t y p ó w s t a r o ś c i – o d n e g a t y wn y c h d o p o z y t y wn y c h8 7. Wi ę c e j u wa g i

w t y m mi e j s c u n a l e ż y p o ś wi ę c i ć n o wy m s t y l o m ż y c i a s e n i o r ó w. We d ł u g A . G i d d e n s a

w s p o ł e c z e ń s t wa c h p o s t i n d u s t r i a l n y c h s t y l ż y c i a o d n o s i s i ę n i e t y l k o d o k o n s u mp c j i ,

a l e t e ż d o „ n a wy k ó w i k i e r u n k ó w, w k t ó r y c h j e d n o s t k i p o d ą ż a j ą w i c h ż y c i u c o ­

d z i e n n y m o r a z t e g o , w j a k i s p o s ó b ł ą c z ą s i ę o n e z p o s i a d a n y m p r z e z n i e o b r a z e m

s a my c h s i e b i e , i c h c e l a mi i a s p i r a c j a mi ”

s t y l ó w ż y c i a s t a n o wi ą ws p ó ł c z e ś n i e wy r a z „ c o d z i e n n e g o p o g ł ę b i a n i a d e mo k r a c j i ” –

p o d e j mo wa n i a d e c y z j i i s t o t n y c h n i e t y l k o d l a j e d n o s t e k , a l e t e ż d l a s z e r s z y c h s p o ­

ł e c z n o ś c i . A u t o r z wr a c a w s z c z e g ó l n o ś c i u wa g ę , ż e n a p o c z ą t k u X X I wi e k u z mi a n y

8 5. R u c h t e n j e d n o c z y ł l u d z i mł o d y c h i s t a r y c h w s p r z e c i ­

8 6.

8 8. Z d a n i e m b r y t y j s k i e g o s o c j o l o g a wy b o r y

8 5 J . H a l i c k i , E d u k a c j a s e n i o r ó w w a s p e k c i e t e o r i i k o mp e t e n c y j n e j , o p . c i t . , s . 3 4 - 3 7 .

8 6 A . G i d d e n s , S o c j o l o g i a , o p . c i t . , s . 1 8 8 - 1 8 9 .

8 7 P . B ł ę d o ws k i , L o k a l n a p o l i t y k a s p o ł e c z n a wo b e c l u d z i s t a r y c h , O f i c y n a Wy d a wn i c z a S G H , Wa r s z a wa

2 0 0 2 , s . 1 0 5 - 1 1 0 .

8 8 A . G i d d e n s , E u r o p a w e p o c e g l o b a l n e j , P WN, Wa r s z a wa 2 0 0 9 , s . 1 6 9 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 3 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 3 7

s t y l ó w ż y c i a wi ą ż ą s i ę z p r o c e s a mi s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t w, o c h r o n y z d r o wi a

i ś r o d o wi s k a n a t u r a l n e g o8 9. Wś r ó d i s t o t n y c h z mi a n z wr a c a u wa g ę m. i n . n a : k s z t a ł t o ­

wa n i e s i ę „ s p o ł e c z e ń s t w mł o d n i e j ą c y c h ” – t o j e s t t a k i c h , w k t ó r y c h „ z wy c z a j e o s ó b

s t a r s z y c h s ą z b i e ż n e z e z wy c z a j a mi mł o d s z e g o p o k o l e n i a ”

o s o b y p r z e c h o d z ą c e n a e me r y t u r ę n o wy c h k a r i e r , e l a s t y c z n y c h f o r m z a t r u d n i e n i a ,

z a b i e g ó w u k r y wa j ą c y c h s t a r s z y wi e k ; mo ż l i we z a n i k a n i e p o j ę c i a wi e k u e me r y t a l n e ­

g o i z wi ą z a n y c h z n i m s t e r e o t y p ó w; p o p u l a r y z a c j ę u c z e n i a s i ę p r z e z c a ł e ż y c i e ,

w t y m r u c h u Un i we r s y t e t ó w T r z e c i e g o Wi e k u i wo l o n t a r i a t u o s ó b s t a r s z y c h ; wz r o s t

z n a c z e n i a u s ł u g o p i e k u ń c z y c h ; u p o ws z e c h n i a n i e p o s t a w a k c e p t a c j i wz r a s t a j ą c e j d ł u ­

g o ś c i ż y c i a , o s ó b c h o r y c h i n i e p e ł n o s p r a wn y c h ; z a p o t r z e b o wa n i e n a p r o wa d z e n i e

z d r o we g o i a k t y wn e g o s t y l u ż y c i a ; e l i mi n o wa n i e i o g r a n i c z a n i e s z k o d l i wy c h d l a

z d r o wi a n a wy k ó w, n p . n i e z a p i n a n i a p a s ó w b e z p i e c z e ń s t wa w s a mo c h o d z i e , d i e t y

p r o wa d z ą c e j d o c u k r z y c y , n a d wa g i i c h o r ó b s e r c a , p a l e n i a t y t o n i u ; p r o mo c j ę a k t y w­

n o ś c i f i z y c z n e j ; p r o wa d z e n i e d z i a ł a ń e k o l o g i c z n y c h o r a z z a r z ą d z a n i e r y z y k i e m wo ­

b e c z a g r o ż e ń s p o wo d o wa n y c h z mi a n ą k l i ma t u i u t r a t ą d o s t a w e n e r g i i .

K o l e j n y m wy mi a r e m p r z e mi a n s ą k o n c e p c j e p o l i t y k i s p o ł e c z n e j wo b e c l u d z i

s t a r y c h i s t a r o ś c i

p o t r z e b , ws p ó ł c z e ś n i e z a ś d ą ż y s i ę d o t wo r z e n i a s i e c i i n s t y t u c j i mo b i l i z u j ą c y c h s e ­

n i o r ó w d o wy k o r z y s t y wa n i a w d z i a ł a n i a c h ws z y s t k i c h s wo i c h u mi e j ę t n o ś c i i s k ł o n ­

n o ś c i , k t ó r e mo g ą p r z y c z y n i ć s i ę d o p o p r a wy wł a s n y c h wa r u n k ó w ż y c i a . W p r z y ­

p a d k u z mi a n p o s t a w wo b e c s t a r o ś c i c a ł y c h s p o ł e c z e ń s t w, n i e z b ę d n e s t a j e s i ę

z mn i e j s z a n i e z n a c z e n i a wi e k u k a l e n d a r z o we g o j a k o c e c h y k s z t a ł t u j ą c e j ż y c i e j e d ­

n o s t k i , s z e r z e n i e p r z y z wo l e n i a n a o d r ę b n o ś ć i r ó ż n o r o d n o ś ć z a c h o wa ń l u d z i s t a r y c h

o r a z p o s z u k i wa n i e n o wy c h r ó l s p o ł e c z n y c h d l a s e n i o r ó w. Ws p ó ł c z e ś n i e p o d s t a wo ­

wy m d o k u me n t e m s t r a t e g i c z n y m w t y m z a k r e s i e j e s t „ Mi ę d z y n a r o d o wy P l a n D z i a ­

ł a n i a n t . A k t y wn e g o S t a r z e n i a s i ę ” p r o wa d z o n y o d 2 0 0 2 p r z e z O r g a n i z a c j ę Na r o d ó w

Z j e d n o c z o n y c h ( O NZ )

s z e r e g s z c z e g ó ł o wy c h r e k o me n d a c j i d o t y c z ą c y c h r o z wi ą z y wa n i a 1 8 k we s t i i s p o ł e c z ­

n y c h , p r z y p o r z ą d k o wa n y c h d o t r z e c h p r i o r y t e t o wy c h k i e r u n k ó w d z i a ł a ń : „ o s o b y

s t a r s z e i r o z wó j ” , „ p o s t ę p z d r o wi a i d o b r e g o s a mo p o c z u c i a w s t a r s z y m wi e k u ” o r a z

„ z a p e wn i e n i e wł ą c z a j ą c y c h i ws p i e r a j ą c y c h ś r o d o wi s k ” . P l a n t e n j e s t p o wi ą z a n y

9 0; p o d e j mo wa n i e p r z e z

9 1. W p r z e s z ł o ś c i s k u p i a n o s i ę n a z a s p o k a j a n i u i c h p o d s t a wo wy c h

9 2. D o k u me n t s k i e r o wa n y j e s t d o r z ą d ó w k r a j o wy c h i z a wi e r a

8 9I b i d e m, s . 9 0 - 9 2 , 1 7 0 - 1 9 7 .

9 0I b i d e m, s . 1 3 .

9 1 Na p o d s t . : B . S y n a k , P o z y c j a s p o ł e c z n a l u d z i s t a r y c h w wa r u n k a c h z mi a n u s t r o j o wy c h i c y wi l i z a c y j n o ­

k u l t u r o wy c h , [ w: ] B . S y n a k ( r e d . ) , L u d z i e s t a r z y w wa r u n k a c h t r a n s f o r ma c j i u s t r o j o we j , Wy d . Un i ­

we r s y t e t u G d a ń s k i e g o , G d a ń s k 2 0 0 0 , s . 1 0 - 1 1 ; B . S z a t u r - J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e

s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 1 4 0 - 1 4 4 .

9 2R e p o r t o f t h e S e c o n d Wo r l d A s s e mb l y o n A g e i n g Ma d r i d . Ma d r i d I n t e r n a t i o n a l P l a n o f A c t i o n o n

A g e i n g , Un i t e d Na t i o n s , Ne w Y o r k 2 0 0 2 .

3 8 andr z e j kl i mc z uk

3 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

z r o z wi j a n ą p r z e z O NZ o d l a t 9 0 . X X wi e k u k o n c e p c j ą „ b u d o wy s p o ł e c z e ń s t wa d l a

l u d z i w k a ż d y m wi e k u ” ( a n g . s o c i e t y f o r a l l a g e s ) . Na d mi e n i ć n a l e ż y , ż e – j a k t wi e r ­

d z i S . I n a y a t u l l a h – j e s t t o n a j b a r d z i e j o p t y mi s t y c z n y s c e n a r i u s z r o z wo j u w wa r u n ­

k a c h s t a r z e n i a s i ę l u d n o ś c i , w o d r ó ż n i e n i u o d n a j b a r d z i e j p e s y mi s t y c z n e g o s c e n a r i u ­

s z a „ s p o ł e c z e ń s t wa p o d z i e l o n e g o wi e k i e m” o r a z d wó c h p o ś r e d n i c h : „ wi r t u a l n y c h

ś wi a t ó w” ( p o d z i a ł u c y f r o we g o ) i „ u r z ą d o wi e n i a ” ( b i u r o k r a t y z a c j i s t a r o ś c i )

c e p c j a O NZ wy ma g a , z d a n i e m t e g o b a d a c z a , ws p a r c i a i z a a n g a ż o wa n i a p r z e d s t a wi ­

c i e l i k a t e g o r i i s p o ł e c z n e j o k r e ś l a n e j z a P . R a y ’ e m i S . A n d e r s o n mi a n e m „ k u l t u r o wo

k r e a t y wn y c h ” , k t ó r e j c e c h y s ą z b l i ż o n e d o „ k l a s y k r e a t y wn e j ” w u j ę c i u R . F l o r i d y .

Up r a s z c z a j ą c – s ą t o o s o b y , k t ó r e wy k o n u j ą p r a c e t wó r c z e , u my s ł o we , o p a r t e n a

u c z e n i u s i ę i wy k o r z y s t y wa n i u wi e d z y . C e c h u j e j e i d e a l i z m, wo l o n t a r i a t n a r z e c z i n ­

n y c h , a k t y wi z m s p o ł e c z n y , k o s mo p o l i t y z m, p o d e j ś c i e p r o e k o l o g i c z n e i ws p a r c i e r u ­

c h ó w s p o ł e c z n y c h .

Z a u wa ż a s i ę r ó wn i e ż wz r a s t a j ą c e z a p o t r z e b o wa n i e n a d o s t o s o wa n i e mi a s t d o

s t a r z e j ą c y c h s i ę p o p u l a c j i

S i e ć Mi a s t P r z y j a z n y c h S t a r s z e mu Wi e k o wi ( a n g . G l o b a l N e t wo r k o f A g e - f r i e n d l y C i ­

t i e s ) p o wo ł a n a w 2 0 1 0 r o k u z i n i c j a t y wy Ś wi a t o we j O r g a n i z a c j i Z d r o wi a w n a s t ę p ­

s t wi e p r o wa d z o n e g o o d 2 0 0 5 r o k u p r o g r a mu k s z t a ł t o wa n i a s t a n d a r d ó w d o s t o s o wa ­

n i a mi a s t d o p o t r z e b o s ó b s t a r s z y c h9 5. O ś r o d k i , k t ó r e k a n d y d u j ą d o c z ł o n k o s t wa

w s i e c i , z o b o wi ą z u j ą s i ę d o o p r a c o wa n i a i wd r o ż e n i a p r o g r a mó w r e f o r m w o ś mi u

wy mi a r a c h : ( 1 ) p r z e s t r z e n i z e wn ę t r z n y c h i b u d y n k ó w; ( 2 ) t r a n s p o r t u ; ( 3 ) mi e s z k a l ­

n i c t wa ; ( 4 ) u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z n e g o ; ( 5 ) s z a c u n k u i i n t e g r a c j i s p o ł e c z n e j ; ( 6 ) a k t y w­

n o ś c i o b y wa t e l s k i e j i z a t r u d n i e n i a ; ( 7 ) k o mu n i k a c j i i i n f o r ma c j i o r a z ( 8 ) u s ł u g s p o ­

ł e c z n y c h i z d r o wo t n y c h . P r o g r a my s ą o c e n i a n e i ws p i e r a n e p r z e z Ś wi a t o wą O r g a n i ­

z a c j ę Z d r o wi a , a g ł ó wn e k r y t e r i u m s t a n o wi z a a n g a ż o wa n i e s e n i o r ó w we ws z y s t k i e

e t a p y d z i a ł a ń – n i e t y l k o n p . j a k o c z ł o n k ó w r a d o p i n i u j ą c y c h , a l e t e ż j a k o a n i ma t o ­

r ó w p r o j e k t ó w o r a z o s o b y mo n i t o r u j ą c e i c h p r z e b i e g , u c z e s t n i c z ą c e w i c h e wa l u a c j i

o r a z u s p r a wn i a n i u p r z y s z ł y c h d z i a ł a ń .

9 3. K o n ­

9 4. I s t o t n ą i n i c j a t y wę s t a n o wi w t y m k o n t e k ś c i e G l o b a l n a

9 3 S . I n a y a t u l l a h , A g e i n g : A l t e r n a t i v e F u t u r e s a n d P o l i c y C h o i c e s , " f o r e s i g h t ” 5 / 2 0 0 3 , s . 8 - 1 7 .

9 4 S c e n a r i u s z e r o z wo j u mi a s t , w k t ó r y c h wi ę k s z o ś ć mi e s z k a ń c ó w s t a n o wi ą l u d z i e s t a r z y , p r z e d s t a wi a

u r b a n i s t a P . D a f f a r a . B a d a c z d o wo d z i , ż e p r z e s t r z e ń b u d y n k ó w i mi e j s c p u b l i c z n y c h p r o j e k t o wa n a

z my ś l ą o o s o b a c h w p o d e s z ł y m wi e k u s p r z y j a z a s p o k o j e n i u p o t r z e b p r z e d s t a wi c i e l i ws z y s t k i c h

g r u p wi e k o wy c h . Mi a s t a t a k i e s ą e k o l o g i c z n e , z mn i e j s z a j ą z a p o t r z e b o wa n i e n a t r a n s p o r t s a mo c h o ­

d o wy i s p r z y j a j ą t wo r z e n i u wi ę z i s ą s i e d z k i c h . Z d a n i e m s p e c j a l i s t y d o t y c h c z a s o we p o d e j ś c i a d o z a ­

g o s p o d a r o wa n i a p r z e s t r z e n i mi e j s k i e j s p r z y j a j ą t wo r z e n i u o s i e d l i z a mk n i ę t y c h i d o mó w o p i e k i ,

a p r z e z t o o d d z i e l a n i u o d s i e b i e p r z e d s t a wi c i e l i p o s z c z e g ó l n y c h g r u p wi e k o wy c h . W k o n s e k we n c j i

n a r a s t a p r z e s t ę p c z o ś ć o r a z s y n d r o mu l ę k u p r z e d i n n y mi i p r z e d ż y c i e m n a e me r y t u r z e . Z o b . P . D a f f a r a ,

C i t y o f t h e a g e d v e r s u s C i t y o f a l l a g e s , „ F o r e s i g h t ” 5 / 2 0 0 3 , s . 4 3 - 5 2 ; A . K l i mc z u k , Wi e k i z m j a k o p r z e ­

s z k o d a w b u d o wi e s p o ł e c z e ń s t wa mą d r o ś c i , o p . c i t . , s . 3 4 4 - 3 6 0 .

9 5G l o b a l N e t wo r k o f A g e - f r i e n d l y C i t i e s , www. wh o . i n t / a g e i n g / a g e _ f r i e n d l y _ c i t i e s _ n e t wo r k / e n / i n d e x . h t ml

[ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; G l o b a l A g e - f r i e n d l y C i t i e s : A G u i d e , WH O , G e n e v a 2 0 0 7 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 3 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 3 9

W o d n i e s i e n i u d o k r a j ó w Un i i E u r o p e j s k i e j f o r ma l n y wy r a z d y l e ma t ó w

z wi ą z a n y c h z e s t a r z e n i e m s i ę s p o ł e c z e ń s t w p r z y b l i ż a w s z c z e g ó l n o ś c i , o p r a c o wa n a

p r z e z K o mi s j ę E u r o p e j s k ą w 2 0 0 5 r o k u , Z i e l o n a K s i ę g a „ Wo b e c z mi a n d e mo g r a f i c z ­

n y c h ”

p r z y wr ó c e n i u p r z y r o s t u n a t u r a l n e g o , u t r z y ma n i u r ó wn o wa g i w r e l a c j a c h mi ę d z y p o ­

k o l e n i o wy c h o r a z n o wy c h e t a p ó w p r z e j ś c i o wy c h w c y k l u ż y c i a , n p . z wi ą z a n y c h

z b e z r o b o c i e m o s ó b mł o d y c h , p r z e c h o d z e n i e m n a e me r y t u r ę , wy c h o wy wa n i e m

d z i e c i p r z e z o s o b y p r a c u j ą c e . D z i a ł a n i a w t y c h wy mi a r a c h n a l e ż ą d o k o mp e t e n c j i

wy ł ą c z n y c h r z ą d ó w i s a mo r z ą d ó w p a ń s t w c z ł o n k o ws k i c h . W s p r a wo z d a n i u n a t e ­

ma t s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t wa z 2 0 0 9 r o k u , p o d t r z y ma n o p i ę ć c e l ó w – „ k o n s t r u k ­

t y wn y c h o d p o wi e d z i n a wy z wa n i a d e mo g r a f i c z n e ” – o k r e ś l o n y c h w 2 0 0 6 r o k u , d o

k t ó r y c h p o wi n n y d ą ż y ć ws p o mn i a n e p o d mi o t y9 7. S ą t o :

1 .Ws p i e r a n i e o d n o wy d e mo g r a f i c z n e j p r z e z s t wo r z e n i e l e p s z y c h wa r u n k ó w d l a

r o d z i n ;

2 .Ws p i e r a n i e z a t r u d n i e n i a p o p r z e z t wo r z e n i e n o wy c h i l e p s z y c h mi e j s c p r a c y

o r a z p r z e d ł u ż e n i e i j a k o ś c i o wą p o p r a wę o k r e s u a k t y wn o ś c i z a wo d o we j ;

3 .S t wo r z e n i e b a r d z i e j p r o d u k t y wn e j i k o n k u r e n c y j n e j E u r o p y ;

4 .Z o r g a n i z o wa n i e E u r o p y w t a k i s p o s ó b , a b y p r z y j ą ć i mi g r a n t ó w i z a p e wn i ć i m

i n t e g r a c j ę ;

5 .Z a p e wn i e n i e s t a b i l n y c h f i n a n s ó w p u b l i c z n y c h , a t y m s a my m z a g wa r a n t o wa ­

n i e o c h r o n y s o c j a l n e j i s p r a wi e d l i wo ś c i mi ę d z y p o k o l e n i o we j .

D o d a t k o wo w r a p o r c i e „ S t a r s i , l i c z n i e j s i i z r ó ż n i c o wa n i E u r o p e j c z y c y ” z 2 0 1 1 r o k u

o k r e ś l o n o t r z y o b s z a r y , w k t ó r y c h p o wi n n y b y ć p r o wa d z o n e d a l s z e d z i a ł a n i a i b a ­

d a n i a . S ą t o : p r o mo c j a a k t y wn e g o s t a r z e n i a s i ę ; i n t e g r a c j a i mi g r a n t ó w i i c h r o d z i n

o r a z t wo r z e n i e wa r u n k ó w g o d z e n i a o b o wi ą z k ó w r o d z i n n y c h i z a wo d o wy c h9 8. P o ­

n a d t o c e l e m p o d k r e ś l e n i a wa g i z a g a d n i e ń z wi ą z a n y c h z e s t a r z e n i e m s i ę s p o ł e ­

c z e ń s t w o r a z s t y mu l o wa n i a d y s k u s j i i d z i a ł a ń z b i o r o wy c h , 2 0 1 2 r o k o g ł o s z o n o E u r o ­

p e j s k i m R o k i e m A k t y wn o ś c i O s ó b S t a r s z y c h i S o l i d a r n o ś c i Mi ę d z y p o k o l e n i o we j

( a n g . E u r o p e a n Y e a r f o r A c t i v e A g e i n g a n d S o l i d a r i t y b e t we e n G e n e r a t i o n s )

9 6. Ws k a z a n o w n i e j , i ż n i e z b ę d n e j e s t p o s z u k i wa n i e r o z wi ą z a ń s p r z y j a j ą c y c h

9 9. Na l e ż y

9 6Z i e l o n a K s i ę g a „ Wo b e c z mi a n d e mo g r a f i c z n y c h : n o wa s o l i d a r n o ś ć mi ę d z y p o k o l e n i a mi ” , K o mi s j a

Ws p ó l n o t E u r o p e j s k i c h , B r u k s e l a , 1 6 . 0 3 . 2 0 0 5 .

9 7S p r o s t a n i e wy z wa n i o m z wi ą z a n y m z e s k u t k a mi s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t wa w U E ( S p r a wo z d a n i e

n a t e ma t s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t wa , 2 0 0 9 ) , K o mi s j a Ws p ó l n o t E u r o p e j s k i c h , B r u k s e l a , 2 9 . 0 4 . 2 0 0 9 .

9 8D e mo g r a p h y r e p o r t 2 0 1 0 . O l d e r , mo r e n u me r o u s a n d d i v e r s e E u r o p e a n s , E u r o p e a n C o mmi s s i o n ,

L u x e mb o u r g 2 0 1 1 .

9 9D e c y z j a P a r l a me n t u E u r o p e j s k i e g o i R a d y n r 9 4 0 / 2 0 1 1 / U E z d n i a 1 4 wr z e ś n i a 2 0 1 1 r . w s p r a wi e E u ­

r o p e j s k i e g o R o k u A k t y wn o ś c i O s ó b S t a r s z y c h i S o l i d a r n o ś c i Mi ę d z y p o k o l e n i o we j ( 2 0 1 2 ) , „ D z i e n n i k

Ur z ę d o wy Un i i E u r o p e j s k i e j ” L 2 4 6 , 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 , s . 5 - 1 0 ; K r a j o wy P l a n D z i a ł a n i a n a r z e c z E u r o p e j ­

s k i e g o R o k u A k t y wn o ś c i O s ó b S t a r s z y c h i S o l i d a r n o ś c i Mi ę d z y p o k o l e n i o we j 2 0 1 2 w P o l s c e , MP i P S ,

Wa r s z a wa 2 0 1 2 .

4 0 andr z e j kl i mc z uk

4 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

p r z y t y m z a z n a c z y ć , ż e w P o l s c e p o p i e r a j ą c i n i c j a t y wę O g ó l n o p o l s k i e g o P o r o z u mi e n i a

UT W, S e n a t u s t a n o wi ł r o k 2 0 1 2 r ó wn i e ż R o k i e m Un i we r s y t e t ó w T r z e c i e g o Wi e k u1 0 0.

N a p o c z ą t k u X X I wi e k u p o s z c z e g ó l n e p a ń s t wa r o z wi n i ę t e p o d wy ż s z a j ą r ó wn i e ż

wi e k e me r y t a l n y . We d ł u g s t a n u z a p o wi e d z i r e f o r m n a 2 0 1 0 r o k n a j wy ż s z y wi e k

e me r y t a l n y s p o ś r ó d k r a j ó w z r z e s z o n y c h w O r g a n i z a c j i Ws p ó ł p r a c y G o s p o d a r c z e j

i R o z wo j u w 2 0 5 0 r o k u b ę d ą p o s i a d a ć : Wi e l k a B r y t a n i a ( 6 8 l a t d l a k o b i e t i mę ż ­

c z y z n ) o r a z D a n i a , No r we g i a , A u s t r a l i a i S t a n y Z j e d n o c z o n e ( 6 7 l a t d l a k o b i e t i mę ż ­

c z y z n )

n i e ż w p o l s k i c h r z ą d o wy c h d o k u me n t a c h s t r a t e g i c z n y c h1 0 2. W l i s t o p a d z i e 2 0 1 1 r o k u

r z ą d z a p o wi e d z i a ł z a ś s t o p n i o we p o d wy ż s z a n i e i wy r ó wn a n i e wi e k u e me r y t a l n e g o

d l a k o b i e t i mę ż c z y z n z o d p o wi e d n i o 6 0 i 6 5 d o 6 7 r o k u ż y c i a o d 2 0 1 3 r o k u1 0 3.

W ma j u 2 0 1 2 S e j m i S e n a t p r z y j ę ł y p r o j e k t u s t a wy o wy d ł u ż e n i u wi e k u e me r y t a l ­

n e g o , k t ó r y z p o c z ą t k i e m c z e r wc a z o s t a ł r ó wn i e ż z a a k c e p t o wa n y p r z e z p r e z y d e n t a1 0 4.

Wi ę k s z y o p t y mi z m w p o d e j ś c i u d o z mi a n z wi ą z a n y c h z p r o c e s a mi s t a r z e n i a s i ę

s p o ł e c z e ń s t w wi ą ż e s i ę r ó wn i e ż z k o n c e p c j a mi p o s t h u ma n i z mu o r a z b a d a n i a mi n a d

p o t e n c j a l n y mi z a s t o s o wa n i a mi i n n o wa c j i t e c h n o l o g i c z n y c h d o „ u s p r a wn i a n i a c z ł o ­

wi e k a ” , wy d ł u ż a n i a ż y c i a i me d y k a l i z a c j i s t a r o ś c i

k ó w wy k r a c z a j e d n a k p o z a r a my n i n i e j s z e j p r a c y . W t y m mi e j s c u i s t o t n e j e s t z wr ó ­

1 0 1. Na p o t r z e b ę wp r o wa d z e n i a z mi a n y wi e k u e me r y t a l n e g o ws k a z a n o r ó w­

1 0 5. B l i ż s z e o mó wi e n i e t y c h wą t ­

1 0 0R o k 2 0 1 2 – R o k i e m Un i we r s y t e t ó w T r z e c i e g o Wi e k u , www. u t w. p l / i n d e x . p h p ? i d = 5 & n e ws = 3 0 5

[ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

1 0 1P e n s i o n s a t a G l a n c e 2 0 1 1 : R e t i r e me n t - i n c o me S y s t e ms i n O E C D a n d G 2 0 C o u n t r i e s , O E C D , P a r i s

2 0 1 1 , s . 2 5 - 2 6 .

1 0 2P r o g r a m S o l i d a r n o ś ć p o k o l e ń . D z i a ł a n i a d l a z wi ę k s z e n i a a k t y wn o ś c i z a wo d o we j o s ó b w wi e k u

5 0 + , MP i P S , Wa r s z a wa 2 0 0 8 .

1 0 3E x p o s e p r e mi e r a D o n a l d a T u s k a , o p . c i t . , s . 1 4 .

1 0 4 W d n i u 1 4 . 0 2 . 2 0 1 2 r z ą d s k i e r o wa ł p r o j e k t u s t a wy o z mi a n i e u s t a wy o e me r y t u r a c h i r e n t a c h z F u n ­

d u s z u Ub e z p i e c z e ń S p o ł e c z n y c h o r a z n i e k t ó r y c h i n n y c h u s t a w d o t r wa j ą c y c h mi e s i ą c k o n s u l t a c j i

s p o ł e c z n y c h . W d n i u 3 0 . 0 3 . 2 0 1 2 S e j m o d r z u c i ł wn i o s e k o p r z e p r o wa d z e n i e r e f e r e n d u m w s p r a wi e

p o d wy ż s z e n i a wi e k u e me r y t a l n e g o . K a mp a n i a i n f o r ma c y j n a r z ą d u d o t y c z ą c a r e f o r my e me r y t a l n e j

z o s t a ł a r o z p o c z ę t a 1 1 . 0 4 . 2 0 1 2 . D o k ł a d n i e 1 1 . 0 5 . 2 0 1 2 S e j m i 2 4 . 0 5 . 2 0 1 1 S e n a t p r z y j ę ł y p r o j e k t u s t a wy

o wy d ł u ż e n i u wi e k u e me r y t a l n e g o . D n i a 1 . 0 6 . 2 0 1 2 u s t a wa z o s t a ł a p o d p i s a n i a p r z e z p r e z y d e n t a B r o ­

n i s ł a wa K o mo r o ws k i e g o . Z g o d n i e z u s t a wą o d 2 0 1 3 r o k u wi e k p r z e j ś c i a n a e me r y t u r ę b ę d z i e wz r a ­

s t a ł o t r z y mi e s i ą c e k a ż d e g o r o k u . Mę ż c z y ź n i o s i ą g n ą wi e k e me r y t a l n y 6 7 l a t w 2 0 2 0 r o k u , a k o b i e t y

w 2 0 4 0 r o k u . Us t a wa p r z e wi d u j e mo ż l i wo ś ć p r z e j ś c i a n a wc z e ś n i e j s z ą e me r y t u r ę c z ę ś c i o wą s t a n o ­

wi ą c ą 5 0 % k wo t y e me r y t u r y z F u n d u s z u Ub e z p i e c z e ń S p o ł e c z n y c h . P r a wo d o e me r y t u r y c z ę ś c i o we j

p r z y s ł u g u j e k o b i e t o m w wi e k u 6 2 l a t o 3 5 l a t a c h s t a ż u u b e z p i e c z e n i o we g o o r a z mę ż c z y z n o m w wi e ­

k u 6 5 l a t i 4 0 l a t a c h s t a ż u u b e z p i e c z e n i o we g o . Us t a wa z a k ł a d a r ó wn i e ż mo d y f i k a c j ę p r o g r a mu „ S o l i ­

d a r n o ś ć p o k o l e ń . D z i a ł a n i a d l a z wi ę k s z e n i a a k t y wn o ś c i z a wo d o we j o s ó b w wi e k u 5 0 + ” o r a z p r z y g o ­

t o wa n i e o d r ę b n e g o p r o g r a mu d z i a ł a ń p r o z a t r u d n i e n i o wy c h d l a o s ó b p o 6 0 . r o k u ż y c i a . Z o b . R o z p o ­

c z y n a my k o n s u l t a c j e r e f o r my e me r y t a l n e j , K P R M, 1 4 . 0 2 . 2 0 1 2 , www. p r e mi e r . g o v . p l / c e n t r u m_

p r a s o we / wy d a r z e n i a / r o z p o c z y n a my _ k o n s u l t a c j e _ r e f o r , 9 0 6 8 [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; R e f o r ma e me r y t a l n a 2 0 1 2 ,

MP i P S , h t t p : / / e me r y t u r a . g o v . p l [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; R e f o r ma e me r y t a l n a p r z y j ę t a p r z e z S e j m, K P R M,

1 1 . 0 5 . 2 0 1 2 , o p . c i t . ; P r z e b i e g p r o c e s u l e g i s l a c y j n e g o . R z ą d o wy p r o j e k t u s t a wy o z mi a n i e u s t a wy

o e me r y t u r a c h i r e n t a c h z F u n d u s z u U b e z p i e c z e ń S p o ł e c z n y c h o r a z n i e k t ó r y c h i n n y c h u s t a w, K a n c e ­

l a r i a S e j mu , www. s e j m. g o v . p l / s e j m7 . n s f / P r z e b i e g P r o c . x s p ? i d = 9 4 D 4 1 9 3 3 4 3 8 C 8 1 F E C 1 2 5 7 9 E 9 0 0 3 4 1 A 8 7

[ 0 4 . 0 6 . 2 0 1 2 ] ; P r e z y d e n t p o d p i s a ł u s t a wę e me r y t a l n ą , K P R P , 0 1 . 0 6 . 2 0 1 2 , www. p r e z y d e n t . p l /

a k t u a l n o s c i / wy d a r z e n i a / a r t , 2 2 2 0 , p r e z y d e n t - p o d p i s a l - u s t a we - e me r y t a l n a . h t ml [ 0 4 . 0 6 . 2 0 1 2 ] .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 4 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 4 1

c e n i e u wa g i n a k o n t e k s t t y c h z mi a n , j a k i m j e s t u p o ws z e c h n i a n i e s y s t e mó w „ s r e b r ­

n e j g o s p o d a r k i ” p o l e g a j ą c y c h n a p r o d u k c j i i d y s t r y b u c j i d ó b r i u s ł u g s k i e r o wa n y c h

g ł ó wn i e d o o s ó b s t a r s z y c h , j a k r ó wn i e ż u mo ż l i wi a j ą c y c h p r z y g o t o wy wa n i e s i ę d o

s t a r o ś c i d z i e c i o m i mł o d z i e ż y o r a z o s o b o m d o r o s ł y m. K o mi s j a E u r o p e j s k a z a l e c a p a ń ­

s t wo m U n i i E u r o p e j s k i e j b u d o wę t a k i c h s y s t e mó w g o s p o d a r c z y c h w p r z e k o n a n i u , i ż

k o n c e p c j a t a o d n o s i s i ę d o „ k o mb i n a c j i d o b r y c h wa r u n k ó w d o s t a w ( wy s o k i p o z i o m

e d u k a c j i , b a d a ń i r o z wo j u , wr a ż l i we i e l a s t y c z n e r y n k i ) z r o s n ą c ą s i ł ą n a b y wc z ą s t a r ­

s z y c h k o n s u me n t ó w, k t ó r a o f e r u j e n o we , o g r o mn e mo ż l i wo ś c i wz r o s t u g o s p o d a r c z e ­

g o ”

i u s ł u g z wi e l u i s t n i e j ą c y c h j u ż s e k t o r ó w, w t y m: i n f o r ma t y k i , t e l e k o mu n i k a c j i , s e k ­

t o r a f i n a n s o we g o , mi e s z k a l n i c t wa , t r a n s p o r t u , e n e r g i i , t u r y s t y k i , k u l t u r y , i n f r a s t r u k t u ­

r y i u s ł u g l o k a l n y c h o r a z o p i e k i d ł u g o t e r mi n o we j .

P o d o b n i e P . E n s t e , G . Na e g e l e i V . L e v e z a k ł a d a j ą , ż e : „ s r e b r n a g o s p o d a r k a n i e

p o wi n n a b y ć t r a k t o wa n a j a k o s a mo d z i e l n y s e k t o r g o s p o d a r k i , l e c z r a c z e j j a k o p r z e ­

k r ó j r y n k u , w k t ó r y z a a n g a ż o wa n y c h j e s t wi e l e s e k t o r ó w p r z e my s ł u ”

my m p o j ę c i e t o n i e k i e d y j e s t z a mi e n n i e s t o s o wa n e z e z wr o t e m „ s r e b r n y r y n e k ” ,

k t ó r y z o s t a ł u k u t y n a p o c z ą t k u l a t 7 0 . X X wi e k u w J a p o n i i wr a z z e s t o p n i o wy m

wz r o s t e m d o s t ę p n y c h u d o g o d n i e ń d l a o s ó b s t a r s z y c h1 0 8. R y n e k t e n t o n i e t y l k o d o ­

b r a , wa r t o ś c i i u s ł u g i d l a z a mo ż n y c h o s ó b s t a r s z y c h , a l e t e ż s p e c j a l n e r o z wi ą z a n i a

w h a n d l u mi ę d z y p o d mi o t a mi g o s p o d a r c z y mi , u mo ż l i wi a j ą c e d o s t o s o wa n i a d o s t a ­

r z e j ą c y c h s i ę z a s o b ó w p r a c y o r a z i d e e „ p r o j e k t o wa n i a u n i we r s a l n e g o ” i „ mi ę d z y p o ­

k o l e n i o we g o ” , k t ó r y c h c e l e m j e s t a d a p t a c j a d ó b r i u s ł u g d o o s ó b o r ó ż n y m wi e k u ,

k o n d y c j i f i z y c z n e j i mo ż l i wo ś c i a c h p o z n a wc z y c h , c o mo ż e wp ł y n ą ć n a p o p r a wę

i n t e g r a c j i s p o ł e c z n e j

1 0 6. S t wi e r d z a s i ę p r z y t y m, ż e n i e j e s t t o j e d e n n o wy s e k t o r , a z b i ó r p r o d u k t ó w

1 0 7. T y m s a ­

1 0 9.

1 0 5 Z o b . A . T o f f l e r , S z o k p r z y s z ł o ś c i , P I W, Wa r s z a wa 1 9 7 4 , s . 2 6 0 - 2 7 5 ; M. K a k u , Wi z j e , c z y l i j a k n a u k a

z mi e n iś wi a t w X X I wi e k u , P r ó s z y ń s k i i S - k a , Wa r s z a wa 2 0 0 0 , s . 2 8 8 - 3 1 6 ; G . B a s i l e ( i ws p . ) , 2 0 0 0 T e n -

Y e a r F o r e c a s t , I n s t i t u t e f o r t h e F u t u r e , P a l o A l t o 2 0 0 0 , s . 7 7 - 8 3 ; F . B a i t ma n ( i ws p . ) , 2 0 0 3 T e n - Y e a r

F o r e c a s t , I n s t i t u t e f o r t h e F u t u r e , P a l o A l t o 2 0 0 3 , s . 7 5 - 9 5 ; K . V i a n , P . S a f f o ( e d s . ) , 2 0 0 4 T e n - Y e a r F o ­

r e c a s t : P e r s p e c t i v e s , I n s t i t u t e f o r t h e F u t u r e , P a l o A l t o 2 0 0 4 , s . 1 5 - 2 1 ; F . F u k u y a ma , K o n i e c c z ł o wi e k a .

K o n s e k we n c j e r e wo l u c j i b i o t e c h n o l o g i c z n e j , o p . c i t . , s . 8 4 - 1 0 3 ; P . Mi l l e r , J . Wi l s d o n ( e d s . ) , B e t t e r H u ­

ma n s ? T h e P o l i t i c s o f H u ma n E n h a n c e me n t a n d L i f e E x t e n s i o n , D e mo s , L o n d o n 2 0 0 6 ; J . A . V i n c e n t ,

A n t i - a g e i n g S c i e n c e a n d t h e F u t u r e o f O l dA g e , [ w: ] J . A . V i n c e n t , C . P h i l l i p s o n , M. D o wn s ( e d s . ) , T h e

F u t u r e s o f O l d A g e , S a g e , L o n d o n 2 0 0 6 , s . 1 9 2 - 2 0 0 ; P . J . H . S c h o e ma k e r , J . A . S c h o e ma k e r , C z i p y , k l o n y

i p r z e k r o c z e n i e p r o g u s t u l a t ż y c i a , S o n i a D r a g a , K a t o wi c e 2 0 1 0 .

1 0 6E u r o p e ’ s d e mo g r a p h i c f u t u r e . F a c t s a n d f i g u r e s o n c h a l l e n g e s a n d o p p o r t u n i t i e s , E u r o p e a n C o m­

mi s s i o n , L u x e mb o u r g 2 0 0 7 , s . 9 6 .

1 0 7 P . E n s t e , G . Na e g e l e , V . L e v e , T h e D i s c o v e r y a n d D e v e l o p me n t o f t h e S i l v e r Ma r k e t i n G e r ma n y ,

[ w: ] F . K o h l b a c h e r , C . H e r s t a t t ( e d s . ) , T h e S i l v e r Ma r k e t P h e n o me n o n . B u s i n e s s O p p o r t u n i t i e s i n a n

E r a o fD e mo g r a p h i c C h a n g e , S p r i n g e r , H e i d e l b e r g 2 0 0 8 , s . 3 3 0 .

1 0 8 F . C o u l ma s , L o o k i n g a t t h e B r i g h t S i d e o f T h i n g s , [ w: ] F . K o h l b a c h e r , C . H e r s t a t t ( e d s . ) , T h e S i l v e r

Ma r k e tP h e n o me n o n …, o p . c i t . , s . V - V I .

1 0 9 F . K o h l b a c h e r , C . H e r s t a t t , P r e f a c e a n d I n t r o d u c t i o n , [ w: ] F . K o h l b a c h e r , C . H e r s t a t t ( e d s . ) , T h e S i l ­

v e r Ma r k e tP h e n o me n o n …, o p . c i t . , s . X I - X X V .

4 2 andr z e j kl i mc z uk

4 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

P . E n s t e , G . Na e g e l e i V . L e v e wy r ó ż n i a j ą c z t e r n a ś c i e s e g me n t ó w s r e b r n e g o

r y n k u1 1 0:

1 .Z a s t o s o wa n i e t e c h n o l o g i i i n f o r ma c y j n y c h ( I T ) w l e c z n i c t wi e z a mk n i ę t y m i a mb u ­

l a t o r y j n y m;

2 .E l e g a n c k i e ż y c i e , a d a p t a c j a mi e s z k a ń i u s ł u g u ł a t wi a j ą c y c h ż y c i e , w c o r a z wi ę k ­

s z y m s t o p n i u o p a r t y c h n a I T ;

3 .P r o mo c j a s a mo d z i e l n e g o ż y c i a , r ó wn i e ż z c o r a z wi ę k s z y m wy k o r z y s t a n i e m I T ;

4 .D z i e d z i n y g e r o n t o l o g i c z n i e i s t o t n e d l a e k o n o mi i z d r o wi a , w t y m t e c h n o l o g i e

me d y c z n e i e - z d r o wi e , t e c h n o l o g i e ws p i e r a j ą c e s ł u c h i wz r o k , p r o t e t y k a i o r ­

t o p e d i a ;

5 .E d u k a c j a i k u l t u r a j a k o o d p o wi e d ź n a c h ę ć z d o b y c i a wy ż s z y c h s t o p n i e d u k a c j i

i z a g o s p o d a r o wa n i a c z a s u wo l n e g o ;

6 .I T i me d i a w p o ł ą c z e n i u z me d y c y n ą , p r o mo wa n i e m n i e z a l e ż n o ś c i i b e z p i e c z e ń ­

s t wa ;

7 .R o b o t y k a u s ł u g p o ł ą c z o n a z p r o mo c j ą s a mo d z i e l n e g o ż y c i a w p r z y p a d k u s t a r ­

s z y c h o s ó b z c i ę ż k i mi s c h o r z e n i a mi z d r o wo t n y mi ;

8 .Mo b i l n o ś ć i p r o mo wa n i e j e j e l e me n t ó w, n p . b e z p i e c z e ń s t wa r u c h u s a mo c h o d o ­

we g o ;

9 .Wy p o c z y n e k , p o d r ó ż e , k u l t u r a , k o mu n i k a c j a i r o z r y wk a ;

1 0 . F i t n e s s i we l l n e s s j a k o o d p o wi e d ź n a z wi ę k s z a n i e ś wi a d o mo ś c i z d r o we g o s t y l u

ż y c i a ;

1 1 . O d z i e ż i mo d a j a k o p r z e j a w d ą ż e n i a d o i n t e g r a c j i s p o ł e c z n e j ;

1 2 . Us ł u g i u ł a t wi a j ą c e c o d z i e n n e ż y c i e i i n n e p r a c e d o mo we ;

1 3 . Ub e z p i e c z e n i a o d n o s z ą c e s i ę g ł ó wn i e d o f o r m r y z y k a wł a ś c i wy c h s t a r s z e mu

wi e k o wi ;

1 4 . Us ł u g i f i n a n s o we – z wł a s z c z a w d z i e d z i n i e o c h r o n y k a p i t a ł u , u t r z y ma n i a b o ­

g a c t wa i z a p o b i e g a n i a u t r a c i e o s z c z ę d n o ś c i .

B a d a n i a i s t r a t e g i e r o z wo j u s p r z y j a j ą c e b u d o wi e s r e b r n e j g o s p o d a r k i p o wi n n y

u wz g l ę d n i a ć ws k a z a n e s e g me n t y , j a k r ó wn i e ż i s t n i e j ą c e r ó ż n i c e w k o n t y n e n t a l n y c h ,

k r a j o wy c h i r e g i o n a l n y c h mo d e l a c h j e j i n s t y t u c j o n a l i z a c j i , k t ó r e w o d mi e n n y m

s t o p n i u u wz g l ę d n i a j ą z r ó ż n i c o wa n i e s p o ł e c z n e i k u l t u r a l n e s p o ł e c z e ń s t w, w t y m

k a t e g o r i i l u d z i s t a r y c h o r a z ws p ó ł d z i a ł a n i a p o d mi o t ó w p u b l i c z n y c h , k o me r c y j n y c h

i p o z a r z ą d o wy c h1 1 1.

1 1 0 P . E n s t e , G . Na e g e l e , V . L e v e , T h e D i s c o v e r y a n d D e v e l o p me n t o f t h e S i l v e r Ma r k e t i n G e r ma n y , o p .

c i t . , s . 3 3 0 - 3 3 1 .

1 1 1I b i d e m, s . 3 3 7 - 3 3 8 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 4 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 4 3

Z k o n c e p c j ą s r e b r n e j g o s p o d a r k i wi ą ż e s i ę p o j ę c i e g e r o n t e c h n o l o g i i , k t ó r e

mo ż n a u z n a ć z a ma ł o z n a n e w p o l s k i e j l i t e r a t u r z e n a u k o we j

wa n y j e s t J . G r a a f ma n s – h o l e n d e r s k i b a d a c z i n ż y n i e r i i me c h a n i c z n e j , e r g o n o mi k i

i t e c h n o l o g i i z d r o wi a . J e g o ws p ó ł p r a c o wn i k , H . B o u ma d o p r e c y z o wa ł t wi e r d z e n i e ,

i ż j e s t t o „ n a u k a o t e c h n o l o g i i i s t a r z e n i u s i ę c e l e m p o p r a wy ż y c i a c o d z i e n n e g o l u d z i

s t a r y c h ”

z r ó wn o wa ż o n e g o r o z wo j u o r a z ł ą c z e n i e b a d a ń z p r o j e k t o wa n i e m, p r o d u k c j ą i ma r ­

k e t i n g i e m. H i s t o r i a z i n s t y t u c j o n a l i z o wa n e j g e r o n t e c h n o l o g i i s i ę g a l a t 7 0 . X X wi e k u ,

k i e d y t o wc h o d z ą c e w j e j z a k r e s z a g a d n i e n i a s t a wa ł y s i ę p r z e d mi o t e m z a i n t e r e s o ­

wa ń t o wa r z y s t w n a u k o wy c h z wi ą z a n y c h m. i n . z e r g o n o mi ą , g e r o n t o l o g i ą , g e r i a t r i ą

i u r b a n i s t y k ą1 1 4. Ws p ó ł c z e ś n i e wi ą ż e s i ę t a k ż e z t a k i mi d y s c y p l i n a mi j a k : p s y c h o l o ­

g i a ś r o d o wi s k o wa i r o z wo j o wa , p i e l ę g n i a r s t wo , me d y c y n a , r e h a b i l i t a c j a , a r c h i t e k t u ­

r a o r a z i n f o r ma t y k a i t e l e k o mu n i k a c j a .

Na p i e r ws z y m mi ę d z y n a r o d o wy m k o n g r e s i e g e r o n t e c h n o l o g i i n a Un i we r s y ­

t e c i e T e c h n o l o g i c z n y m w E i n d h o v e n w 1 9 9 1 r o k u p r z y j ę t o p i ę ć j e j g ł ó wn y c h d y r e k ­

t y w wo b e c p l a n o wa n i a b a d a ń , p r o j e k t o wa n i a t e c h n o l o g i i i wp r o wa d z a n i a i c h n a

r y n e k : ( 1 ) z a p o b i e g a n i e p r o b l e mo m; ( 2 ) z wi ę k s z a n i e mo ż l i wo ś c i s a mo d z i e l n e g o p o ­

k o n y wa n i a p r o b l e mó w b e z z mi a n y u mi e j ę t n o ś c i i o t o c z e n i a ; ( 3 ) r e k o mp e n s o wa n i e

u t r a t y o p c j i , j e ś l i u d o g o d n i e n i e n i e j e s t w s t a n i e i c h d o s t a r c z y ć ; ( 4 ) ś wi a d c z e n i e

o p i e k i t y l k o j e ś l i j e s t p o t r z e b n a o r a z ( 5 ) b a d a n i e i u s p r a wn i a n i e i s t n i e j ą c y c h j u ż p r o ­

j e k t ó w1 1 5. B a d a c z e i p r o j e k t a n c i z a j mu j ą s i ę g ł ó wn i e p i ę c i o ma o b s z a r a mi : ( 1 ) z d r o wi e

i p o c z u c i e g o d n o ś c i ; ( 2 ) mi e s z k a l n i c t wo i ż y c i e c o d z i e n n e ; ( 3 ) mo b i l n o ś ć i t r a n s p o r t ;

( 4 ) k o mu n i k a c j a i z a r z ą d z a n i e ; ( 5 ) p r a c a i wy p o c z y n e k1 1 6. P r a c e b a d a wc z o - r o z wo j o we

d a l e j r ó ż n i c u j ą s i ę i ł ą c z ą z t a k i mi k o n c e p c j a mi j a k : „ t e c h n o l o g i e a s y s t u j ą c e ” , „ s t a r z e ­

n i e w mi e j s c u z a mi e s z k a n i a ” ( a n g . a g e i n g i n p l a c e ) , „ p r o j e k t o wa n i e u n i we r s a l n e ” ,

„ mi ę d z y p o k o l e n i o we ” i „ p a r t y c y p a c y j n e ” – z z a a n g a ż o wa n i e m s e n i o r ó w d o g e n e r o ­

wa n i a p o my s ł ó w i t e s t o wa n i a r ó ż n y c h p r o d u k t ó w, u s ł u g i t e c h n o l o g i i c e l e m l e p s z e ­

1 1 2. Z a j e g o a u t o r a u z n a ­

1 1 3. P o d s t a wo we j e s t t u i n t e r d y s c y p l i n a r n e p o d e j ś c i e z g o d n e z k o n c e p c j ą

1 1 2 P o j ę c i e g e r o n t e c h n o l o g i i ( i n a c z e j : g e r o t e c h n o l o g i i ) p o j a wi a s i ę g ł ó wn i e w p r a c a c h B . R z e c z y ń s k i e g o

z z a k r e s u u r b a n i s t y k i . Z o b . B . R z e c z y ń s k i , G e r o n t e c h n o l o g i a w p e r s p e k t y wi e u r b a n i s t y c z n e j , [ w: ]

J . T . K o wa l e s k i , A . R o s s a ( r e d . ) , P r z y s z ł o ś ć d e mo g r a f i c z n a P o l s k i . „ A c t a Un i v e r s i t a t i s L o d z i e n s i s . F o l i a

O e c o n o mi c a ” 2 3 1 , Wy d . UŁ , Ł ó d ź 2 0 0 9 , s . 2 8 7 - 3 0 4 ; B . R z e c z y ń s k i , G e r o n t e c h n o l o g i a w p r z e s t r z e n i

k o mu n a l n e j , „ P r z e g l ą d K o mu n a l n y ” 3 / 2 0 0 9 , s . 8 6 - 8 7 ; B . R z e c z y ń s k i , T e c h n i c z n e ws p i e r a n i e s t a r s z y c h ,

„ P r z e g l ą d T e c h n i c z n y ” 2 - 3 / 2 0 1 0 , s . 1 8 - 1 9 .

1 1 3 J . A . M. G r a a f ma n s , V . T a i p a l e , G e r o n t e c h n o l o g y . A s u s t a i n a b l e i n v e s t me n t i n t h e f u t u r e , [ w: ] J . A . M.

G r a a f ma n s , V . T a i p a l e , N. C h a r n e s s ( e d s . ) , G e r o n t e c h n o l o g y . A s u s t a i n a b l e i n v e s t me n t i n t h e f u t u r e ,

I O S P r e s s , A ms t e r d a m 1 9 9 8 , s . 3 .

1 1 4 D . C . B u r d i c k , G e r o n t e c h n o l o g y , [ w: ] J . E . B i r r e n ( e d . ) , E n c y c l o p e d i a o f G e r o n t o l o g y : A g e , a g i n g , a n d

t h ea g e d , A c a d e mi c P r e s s , O x f o r d 2 0 0 7 , s . 6 2 9 .

1 1 5 J . A . M. G r a a f ma n s , V . T a i p a l e , G e r o n t e c h n o l o g y . A s u s t a i n a b l e i n v e s t me n t i n t h e f u t u r e , o p . c i t . , s . 5 - 6 .

1 1 6 D . C . B u r d i c k , G e r o n t e c h n o l o g y , o p . c i t . , s . 6 2 7 - 6 2 9 .

4 4 andr z e j kl i mc z uk

4 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

g o z r o z u mi e n i a i c h wy ma g a ń1 1 7. I s t n i e j e j u ż wi e l e p r o d u k t ó w i u s ł u g s t wo r z o n y c h

z g o d n i e z p a r a d y g ma t e m g e r o n t e c h n o l o g i i

wi ą z a n i a p o z wa l a j ą c e n a wy k o n y wa n i e t e l e p r a c y i z d a l n e n a u c z a n i e , t e l e me d y c y ­

n a , d e t e k t o r y , a l a r my i c z u j n i k i , z e s t a wy me d y c z n e , d i e t e t y c z n e i k o s me t y c z n e ,

u b r a n i a , o k u l a r y i k a me r y , p r z y r z ą d y p o p r a wi a j ą c e s ł u c h i wę c h , s y s t e my ł a z i e n k o we

i k u c h e n n e , wł ą c z n i k i ś wi a t e ł , o k n a i d r z wi , p o d ł o g i a n t y p o ś l i z g o we , p o r ę c z e , p o d n o ­

ś n i k i s c h o d o we , i n t e l i g e n t n e d o my , p r z y r z ą d y s p o r t o we , r o z wi ą z a n i a z wi ę k s z a j ą c e

b e z p i e c z e ń s t wo j a z d y s a mo c h o d e m, z n a k i d r o g o we , wi n d y p r z y d u ż y c h wę z ł a c h

k o mu n i k a c y j n y c h o r a z o b n i ż o n e p o r ę c z e , k l a mk i , k r a wę ż n i k i i ł a wk i .

1 1 8. S ą t o m. i n . s t r o n y i n t e r n e t o we , r o z ­

1 . 1 . 6 . L u d z i e s t a r z y w P o l s c e w wa r u n k a c h t r a n s f o r ma c j i i n a p o c z ą t k u X X I wi e k u

P r z e b i e g t r a n s f o r ma c j i p o l i t y c z n e j i g o s p o d a r c z e j z mi e n i a mi e j s c e l u d z i s t a ­

r y c h w s p o ł e c z e ń s t wi e p o l s k i m. W o k r e s i e t y m d o c h o d z i d o s u b i e k t y wn e g o i o b i e k ­

t y wn e g o p r z e wa r t o ś c i o wa n i a o b o wi ą z u j ą c y c h p o s t a w i z a c h o wa ń wo b e c s e n i o r ó w.

We d ł u g d a n y c h z e s p i s ó w p o ws z e c h n y c h w l a t a c h 1 9 8 8 - 2 0 0 2 n a s t ą p i ł wz r o s t l i c z e b ­

n o ś c i o s ó b p o 6 0 r o k u ż y c i a wś r ó d mi e s z k a ń c ó w P o l s k i z 5 , 5 mi l i o n ó w ( 1 5 % o g ó ł u

l u d n o ś c i ) d o 6 , 4 mi l i o n ó w ( 1 7 % )

( G US ) p o k a z u j ą , ż e w 2 0 0 8 r o k u b y ł o t o j u ż 7 mi l i o n ó w ( 1 8 , 5 % ) , a w 2 0 1 0 n i e c o

p o n a d 7 , 5 mi l i o n ó w ( 1 9 , 6 % )

w mi a s t a c h – z 3 mi l i o n ó w ( 1 3 % l u d n o ś c i mi a s t ) w 1 9 8 8 r o k u d o p r a wi e 4 mi l i o n ó w

( 1 6 , 6 % ) w 2 0 0 2 , a n a s t ę p n i e 4 , 4 mi l i o n ó w ( 1 9 , 1 % ) w 2 0 0 8 i d o 4 , 8 mi l i o n ó w ( 2 0 , 6 % )

w 2 0 1 0 r o k u1 2 1.

E k s p e r c i O NZ j u ż n a p r z e ł o mi e X X i X X I wi e k u t wi e r d z i l i , ż e p r o c e s s t a r z e n i a

s i ę s p o ł e c z e ń s t wa w P o l s c e i s ą s i e d n i c h k r a j a c h t r a n s f o r ma c j i u s t r o j o we j b ę d z i e

p r z e b i e g a ć k i l k a k r o t n i e s z y b c i e j n i ż t o ma mi e j s c e w k r a j a c h z a c h o d n i c h1 2 2. S p e c j a l i ­

ś c i b e z o d p o wi e d z i p o z o s t a wi l i p y t a n i e o t o , c z y P o l a c y z d o ł a j ą p r z y g o t o wa ć s i ę

d o z wi ą z a n y c h z t y m z mi a n . W o d p o wi e d z i n a a p e l O NZ , z wi ą z a n y z o b c h o d a mi

w 1 9 9 9 r o k u Mi ę d z y n a r o d o we g o R o k u S e n i o r ó w, p o ws t a ł o wi e l e o p r a c o wa ń z r e ­

k o me n d a c j a mi d l a wł a d z p u b l i c z n y c h r ó ż n e g o s z c z e b l a , j a k t e ż o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o ­

1 1 9. B i e ż ą c e d a n e G ł ó wn e g o Ur z ę d u S t a t y s t y c z n e g o

1 2 0. S z c z e g ó l n i e z wi ę k s z y ł a s i ę l i c z e b n o ś ć l u d z i s t a r y c h

1 1 7 K . S c h mi d t - R u h l a n d , M. K n i g g e , I n t e g r a t i o n o f t h e E l d e r l y i n t h e D e s i g n P r o c e s s , [ w: ] F . K o h l b a c h e r ,

C . H e r s t a t t ( e d s . ) , T h e S i l v e r Ma r k e t P h e n o me n o n …, o p . c i t . , s . 1 0 3 - 1 2 4 .

1 1 8 Z o b . T r a n s g e n e r a t i o n a l P r o d u c t E x a mp l e s , www. t r a n s g e n e r a t i o n a l . o r g / r e s o u r c e s / p r o d u c t s . h t m

[ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; K o mf o r t & Q u a l i t ä t 2 0 1 1 / 2 0 1 2 , www. k o mf o r t - u n d - q u a l i t a e t . d e / 2 0 1 1 / [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

1 1 9Na r o d o wy s p i s p o ws z e c h n y 2 0 0 2 . L u d n o ś ć – P o l s k a . S t a n i s t r u k t u r a d e mo g r a f i c z n o - s p o ł e c z n a ,

K o mu n i k a t G US z 0 1 . 0 9 . 2 0 0 3 , www. s t a t . g o v . p l / c p s / r d e / x b c r / g u s / P UB L _ l u d n o s c _ s t a n _ i _ s t r u k t u r a _

d e mo g r a f i c z n o _ s p o l e c z n a . x l s [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

1 2 0B a n k D a n y c h L o k a l n y c h , G US , www. s t a t . g o v . p l / b d l [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

1 2 1R o c z n i k D e mo g r a f i c z n y 2 0 0 9 , G US , Wa r s z a wa 2 0 0 9 , s . 1 3 3 ; R o c z n i k D e mo g r a f i c z n y 2 0 1 1 , G US ,

Wa r s z a wa 2 0 1 1 , s . 1 2 9 .

1 2 2 S . G o l i n o ws k a ( r e d . ) , R a p o r t o R o z wo j u S p o ł e c z n y m. P o l s k a 1 9 9 9 . K u g o d n e j a k t y wn e j s t a r o ś c i ,

o p . c i t . , s . 1 0 , 2 4 - 2 5 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 4 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 4 5

wy c h i k o me r c y j n y c h1 2 3. Z a s a d n i c z o ws z y s t k i m z a l e c e n i o m t o wa r z y s z y p r z e k o n a n i e ,

ż e n i e wy s t a r c z ą s a me d e c y z j e i r e f o r my – d o r o z wi ą z a n i a p o j a wi a j ą c y c h s i ę p r o b l e ­

mó w n i e z b ę d n a j e s t a k c e p t a c j a i z a a n g a ż o wa n i e o b y wa t e l i , t y mc z a s e m P o l a c y p r z e ­

j a wi a j ą n i s k ą ś wi a d o mo ś ć p r o c e s u s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t wa1 2 4.

We d ł u g p r o g n o z y d e mo g r a f i c z n e j z 2 0 0 3 r o k u , d o 2 0 3 0 r o k u l i c z b a o s ó b p o

6 0 r o k u ż y c i a mo ż e wz r o s n ą ć d o 1 0 mi l i o n ó w ( 2 9 % o g ó ł u l u d n o ś c i ) , p r z y c z y m

w mi a s t a c h d o 6 , 6 mi l i o n ó w ( 3 2 , 5 % l u d n o ś c i mi a s t )

f i c z n e j n a l a t a 2 0 0 8 - 2 0 3 5 , mo ż e wz r o s n ą ć w t y m o k r e s i e d o 1 0 , 8 mi l i o n ó w ( 3 0 %

o g ó ł u l u d n o ś c i ) , a w mi a s t a c h d o 6 , 5 mi l i o n ó w ( 3 1 % o g ó ł u l u d n o ś c i mi a s t )

s o m t y m t o wa r z y s z y ć b ę d z i e t z w. p o d wó j n e s t a r z e n i e s i ę , c z y l i s z y b k i wz r o s t w p o ­

p u l a c j i s e n i o r ó w u d z i a ł u g r u p „ s t a r s z y c h - s t a r y c h ” i „ d ł u g o wi e c z n y c h ” , c o n i e t y l k o

b ę d z i e p r o wa d z i ć d o wi ę k s z e g o z r ó ż n i c o wa n i a k a t e g o r i i s p o ł e c z n e j l u d z i s t a r y c h , a l e

t e ż p o t r z e b i me t o d r o z wi ą z y wa n i a i c h p r o b l e mó w1 2 7. P o n a d t o z g o d n i e z wy n i k a mi

n o ws z e j p r o g n o z y w 2 0 2 0 r o k u l u d n o ś ć P o l s k i b ę d z i e wy n o s i ć 3 7 , 8 mi l i o n ó w o s ó b ,

a w 2 0 3 5 – o k o ł o 3 5 , 9 . Z mn i e j s z a n i e s i ę p o p u l a c j i ma w 9 0 % d o t y c z y ć mi a s t , k t ó r y c h

p o p u l a c j a s p a d n i e z 2 3 , 3 d o 2 1 , 2 mi l i o n ó w o s ó b . Na j wi ę k s z e u b y t k i l u d n o ś c i n a s t ą ­

p i ą w wo j e wó d z t wa c h ś wi ę t o k r z y s k i m, ł ó d z k i m, l u b e l s k i m, o p o l s k i m i ś l ą s k i m. Na ­

t o mi a s t p r o c e s y d e z u r b a n i z a c j i wy s t ą p i ą g ł ó wn i e w r e g i o n i e ś wi ę t o k r z y s k i m, wi e l ­

k o p o l s k i m, k u j a ws k o - p o mo r s k i m i p o mo r s k i m. J e d n o c z e ś n i e z mn i e j s z a ć s i ę b ę d z i e

l i c z b a o s ó b w wi e k u p r o d u k c y j n y m z p o z i o mu 2 4 , 5 mi l i o n ó w w 2 0 0 7 r o k u d o 2 0 , 7

mi l i o n ó w w 2 0 3 5 . S t a r z e n i e s i ę z a s o b ó w p r a c y b ę d z i e o d z wi e r c i e d l a ć wz r o s t u d z i a ­

ł u o s ó b w wi e k u p o p r o d u k c y j n y m z 1 6 % w 2 0 0 7 r o k u d o 2 6 , 7 % w 2 0 3 5 . Na l e ż y

p r z y t y m p o d k r e ś l i ć , ż e s t a r z e j ą c e s i ę , a z a r a z e m „ k u r c z ą c e s i ę ” mi a s t a i r e g i o n y

ma j ą o g r a n i c z o n e s z a n s e n a wy k o r z y s t a n i e k r e a t y wn o ś c i , s t wo r z e n i e a t r a k c y j n y c h

1 2 5. We d ł u g p r o g n o z y d e mo g r a ­

1 2 6. P r o c e ­

1 2 3 Z o b . E . T r a f i a ł e k , P o l s k a s t a r o ś ć w d o b i e p r z e mi a n , Ś l ą s k , K a t o wi c e 2 0 0 3 ; M. C h a wl a , G . B e t c h e r ­

ma n , A . B a n e r j i ( e d s . ) , F r o m R e d t o G r a y : T h e „ T h i r d T r a n s i t i o n ” o f A g i n g P o p u l a t i o n s i n E a s t e r n

E u r o p e a n d t h e F o r me r S o v i e t U n i o n , T h e Wo r l d B a n k , Wa s h i n g t o n 2 0 0 7 ; A . K a r p i ń s k i , A . R a j k i e ­

wi c z ( r e d . ) , P o l s k a w o b l i c z u s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t wa , P A N K o mi t e t P r o g n o z P o l s k a 2 0 0 0 P l u s ,

Wa r s z a wa 2 0 0 8 .

1 2 4 We d ł u g r e p r e z e n t a t y wn y c h b a d a ń I n s t y t u t u S t a t y s t y k i i D e mo g r a f i i S z k o ł y G ł ó wn e j H a n d l o we j

z 2 0 0 1 r o k u 6 5 % P o l a k ó w n e g a t y wn i e o c e n i a p r o c e s s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t wa . J e d n o c z e ś n i e i s t ­

n i e j e a k c e p t a c j a d l a p r a w i p r o b l e mó w l u d z i s t a r y c h o r a z p r z y z wo l e n i e n a k o me r c j a l i z a c j ę u s ł u g

o p i e k u ń c z y c h . Z o b . I . K o t o ws k a , P r o c e s s t a r z e n i a s i ę l u d n o ś c i P o l s k i d o 2 0 3 0 r . – o p i s i j e g o p e r c e p c j a

s p o ł e c z n a , [ w: ] I . Wó y c i c k a ( r e d . ) , P ó ź n i e j n a e me r y t u r ę ? , I B n G R , G d a ń s k 2 0 0 4 , s . 2 8 - 3 4 .

1 2 5P r o g n o z a l u d n o ś c i P o l s k i n a l a t a 2 0 0 3 - 2 0 3 0 – P o l s k a , K o mu n i k a t G US z 2 2 . 0 3 . 2 0 0 4 ,

www. s t a t . g o v . p l / c p s / r d e / x b c r / g u s / P UB L _ p r o g n o z a _ l u d n o s c i _ 1 _ p o l s k a . x l s [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

1 2 6P r o g n o z a l u d n o ś c i n a l a t a 2 0 0 8 - 2 0 3 5 , G US , Wa r s z a wa 2 0 0 9 , s . 2 0 9 , 1 5 6 - 1 5 8 , 1 7 3 - 1 7 5 .

1 2 7 We d ł u g p r o g n o z y G US z 2 0 0 8 r o k u d l a P o l s k i l i c z b a o s ó b w wi e k u 6 0 - 7 4 l a t wz r o ś n i e w l a t a c h

2 0 0 8 - 2 0 3 0 o 4 0 % , 7 5 - 8 4 l a t o 6 5 , 6 % , 8 5 l a t i wi ę c e j o 9 0 % , p r z y c z y m l i c z b a s t u l a t k ó w wz r o ś n i e

o 2 5 3 % . Z o b . P . S z u k a l s k i , S t a r z e n i e s i ę l u d n o ś c i – wy z wa n i e X X I wi e k u , o p . c i t . , s . 2 3 .

4 6 andr z e j kl i mc z uk

4 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

o b s z a r ó w g o s p o d a r c z y c h o r a z s ą z a g r o ż o n e r o z k ł a d e m s t r u k t u r y c z ę ś c i u s ł u g i d o ­

s t ę p u d o n i c h1 2 8.

P o d o b n i e we d ł u g p r o g n o z y d e mo g r a f i c z n e j E u r o s t a t u z 2 0 1 0 r o k u d l a 2 7 k r a j ó w

e u r o p e j s k i c h , w k t ó r e j p r z y j ę t o z a ł o ż e n i e o k o n we r g e n c j i p r o c e s ó w d e mo g r a f i c z n y c h

w k r a j a c h U n i i E u r o p e j s k i e j wr a z z n i we l o wa n i e m i s t n i e j ą c y c h mi ę d z y n i mi r ó ż n i c s p o ­

ł e c z n o - e k o n o mi c z n y c h i k u l t u r o wy c h1 2 9, u d z i a ł o s ó b w wi e k u p o wy ż e j 6 0 . l a t b ę d z i e

wy n o s i ł ś r e d n i o 3 0 , 4 % w 2 0 3 0 r o k u , a w 2 0 6 0 r o k u 3 5 , 2 % . W P o l s c e n a t o mi a s t o d p o ­

wi e d n i o 2 7 , 9 % i 4 0 , 3 % . Ś r e d n i wi e k mi e s z k a ń c ó w k r a j ó w U E 2 7 wz r o ś n i e w t y c h o k r e ­

s a c h d o 4 4 , 4 , a n a s t ę p n i e 4 7 , 2 l a t . W P o l s c e z a ś o d p o wi e d n i o d o 4 5 , 3 i 5 1 , 2 l a t . Ws k a ź n i k

o b c i ą ż e n i a o s ó b w wi e k u 1 5 - 6 4 l a t o s o b a mi p o wy ż e j 6 5 r o k u ż y c i a b ę d z i e wz r a s t a ł

w U E 2 7 d o 3 6 , 4 % i 5 2 , 4 % . W P o l s c e b ę d z i e t o k o l e j n o 3 5 , 2 % i 6 4 , 6 % . We d ł u g t e j p r o g n o ­

z y l u d n o ś ć P o l s k i z mn i e j s z y s i ę z 3 8 , 1 mi l i o n ó w o s ó b w 2 0 1 0 r o k u d o 3 7 , 5 w 2 0 3 0 r o k u

i 3 2 , 7 w 2 0 6 0 . O p ó ź n i o n y i s z y b s z y p r o c e s s t a r z e n i a s i ę p o p u l a c j i P o l s k i s p r a wi , ż e j e j

s y t u a c j a d e mo g r a f i c z n a b ę d z i e k s z t a ł t o wa ć s i ę r e l a t y wn i e g o r z e j n i ż wi ę k s z o ś c i p a ń s t w

U n i i E u r o p e j s k i e j .

We d ł u g B . S y n a k a l u d z i s t a r y c h , w o d r ó ż n i e n i u o d g r u p p r a c o wn i c z y c h n a

p o c z ą t k u l a t 9 0 . X X wi e k u , d o t k n ę ł a s t o s u n k o wo n i e wi e l k a d e p r y wa c j a e k o n o mi c z n o ­

- s o c j a l n a , g d y ż s p a d e k wa r t o ś c i r e n t i e me r y t u r n i e b y ł t a k d o t k l i wy , j a k s p a d e k z a ­

r o b k ó w i wz r o s t b e z r o b o c i a1 3 0. Z d a n i e m a u t o r a l u d z i e s t a r z y w o k r e s i e t r a n s f o r ma c j i

o d c z u wa j ą p r z e wa ż n i e d e p r y wa c j ę s p o ł e c z n ą z c z t e r e c h p o wo d ó w1 3 1:

w o k r e s i e t r a n s f o r ma c j i d o k o n u j e s i ę z a c h wi a n i e p a mi ę c i ą z b i o r o wą l u d z i s t a ­

r y c h , c o s t wa r z a p r o b l e my t o ż s a mo ś c i o we1 3 2. Wo b e c n e g a c j i p o p r z e d n i e g o

s y s t e mu p r z e d s t a wi c i e l e s t a r s z y c h p o k o l e ń u t r a c i l i p o t wi e r d z e n i e wn i e s i e n i a

wk ł a d u d o d o r o b k u o g ó ł u . O d c z u wa j ą wi n ę z a s t wo r z e n i e r z e c z y wi s t o ś c i

P o l s k i e j R z e c z y p o s p o l i t e j L u d o we j , k t ó r a z o s t a ł a o d r z u c o n a p r z e z mł o d y c h .

1 2 8 I . K a t s a r o v a ( r e d . ) , R e g i o n y wy l u d n i a j ą c e s i ę : n o wy p a r a d y g ma t d e mo g r a f i c z n y i t e r y t o r i a l n y .

S t u d i u m, I P / B / R E G I / I C / 2 0 0 7 - 0 4 4 1 1 / 0 7 / 2 0 0 8 , P a r l a me n t E u r o p e j s k i , B r u k s e l a 2 0 0 8 .

1 2 9E UR O P O P 2 0 1 0 – C o n v e r g e n c e s c e n a r i o , n a t i o n a l l e v e l ( p r o j _ 1 0 c 2 1 5 0 p ) ,

h t t p : / / a p p s s o . e u r o s t a t . e c . e u r o p a . e u / n u i / s h o w. d o ? d a t a s e t = p r o j _ 1 0 c 2 1 5 0 p & l a n g = e n [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ;

E u r o s t a t : P r o j e c t e d o l d - a g e d e p e n d e n c y r a t i o , h t t p : / / e p p . e u r o s t a t . e c . e u r o p a . e u / t g m/ t a b l e . d o ?

t a b = t a b l e & i n i t = 1 & l a n g u a g e = e n & p c o d e = t s d d e 5 1 1 & p l u g i n = 1 [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

1 3 0 B . S y n a k , P o z y c j a s p o ł e c z n a l u d z i s t a r y c h w wa r u n k a c h z mi a n u s t r o j o wy c h i c y wi l i z a c y j n o -

k u l t u r o wy c h , o p . c i t . , s . 1 1 .

1 3 1I b i d e m, s . 1 2 - 1 3 .

1 3 2 Z a B . Mi s z t a l e m s y t u a c j ę t ą mo ż n a t e ż i n t e r p r e t o wa ć , j a k o p r z y k ł a d „ k o n f u z j i p o z n a wc z e j ” –

a n o mi j n e g o z j a wi s k a w ś wi a d o mo ś c i s p o ł e c z n e j s t a n o wi ą c e g o j e d n ą z k o n s e k we n c j i p r z y ś p i e s z e n i a

ż y c i a s p o ł e c z n e g o n p . o p e r a c j i g o s p o d a r c z y c h , k t ó r e z mi e n i a j ą p a mi ę ć h i s t o r y c z n ą , t o ż s a mo ś ć s p o ­

ł e c z n ą i o d p o wi e d z i a l n o ś ć z a wł a s n e d z i a ł a n i a . K o n f u z j a t a p o l e g a n a b r a k u mo ż l i wo ś c i wp r o wa ­

d z e n i a d o i n d y wi d u a l n y c h b ą d ź g r u p o wy c h p r a k t y k e k s p l a n a c y j n y c h z n a c z ą c y c h o d n o ś n i k ó w

c z a s o wy c h , z wł a s z c z a c z a s u t e r a ź n i e j s z e g o , c o p o wo d u j e n i e p o r a d n o ś ć i a g r e s j ę o r a z j e s t n i e k i e d y

b ł ę d n i e d i a g n o z o wa n e , j a k o „ wy u c z o n a b e z r a d n o ś ć ” . P o r . B . Mi s z t a l , T e o r i a s o c j o l o g i c z n a a p r a k t y k a

s p o ł e c z n a , Un i v e r s i t a s , K r a k ó w 2 0 0 0 , s . 1 3 5 - 1 3 6 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 4 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 4 7

W r e z u l t a c i e u n i k a j ą u c z e s t n i c t wa w ż y c i u p o l i t y c z n y m i s p o ł e c z n y m. Wy j ą ­

t e k s t a n o wi j e d y n i e i c h u d z i a ł w g ł o s o wa n i a c h wy b o r c z y c h ;

n o we z j a wi s k a k u l t u r o we , z mi a n y o b y c z a j o we i wz r o s t r ó ż n e g o r o d z a j u z a g r o ­

ż e ń p o wo d u j ą u l u d z i s t a r y c h p o c z u c i e wy o b c o wa n i a z o t a c z a j ą c e g o i c h

ś wi a t a i n i e p e wn o ś c i wo b e c p r z y s z ł o ś c i o r a z o b n i ż a j ą p o c z u c i e b e z p i e c z e ń ­

s t wa o s o b i s t e g o . Wa ż n e s ą t u m. i n . p r z e k a z y ma s s me d i ó w i p o j a wi e n i e s i ę

n o wy c h r u c h ó w r e l i g i j n y c h1 3 3;

p o 1 9 8 9 r o k u n a s t ą p i ł wz r o s t t e n d e n c j i t e c h n o k r a t y c z n y c h i d y s k r y mi n a c j i z e

wz g l ę d u n a wi e k . L u d z i e s t a r z y s ą o c e n i a n i j a k o b e z u ż y t e c z n i i mn i e j s p r a wn i

w p r a c y n i ż mł o d z i . P o ws z e c h n y p r z y k ł a d s t a n o wi ą o g r a n i c z e n i a i wy mo g i

wo b e c wi e k u f o r mu ł o wa n e w o g ł o s z e n i a c h o p r a c ę ;

d o s z ł o d o s y s t e ma t y c z n e g o o b n i ż a n i a wi e k u p r z e c h o d z e n i a n a e me r y t u r ę p r z y

j e d n o c z e s n y m wy d ł u ż a n i u d a l s z e g o t r wa n i a ż y c i a i b r a k u wz o r ó w a k t y wn e ­

g o s p ę d z a n i a c z a s u wo l n e g o . W t a k i c h wa r u n k a c h e me r y t u r a z a c z y n a b y ć

n i e k i e d y t r a k t o wa n a j a k o ż y c i e „ n a c u d z y k o s z t ” . P r o mo wa n i e o d e j ś ć z p r a c y ,

b y z mn i e j s z a ć b e z r o b o c i e wś r ó d mł o d y c h , mo ż e o k a z a ć s i ę z c z a s e m u t r a t ą

d o ś wi a d c z o n y c h p r a c o wn i k ó w.

E . T r a f i a ł e k a n a l i z u j ą c wy n i k i b a d a ń o p i n i i p u b l i c z n e j , „ D i a g n o z y S p o ł e c z n e j

2 0 0 5 ” o r a z „ R a p o r t u S p o ł e c z n e g o 2 0 0 5 ” s t wi e r d z a , i ż e me r y c i i r e n c i ś c i s ą c z ę ś c i o wo

t r a k t o wa n i j a k o z wy c i ę z c y p r z e mi a n , c z ę ś c i o wo z a ś j a k o p r z e g r a n i

c h o ć o k a z a l i s i ę o d p o r n i n a „ z a k u p o h o l i z m” , t o z a c z ę l i z a my k a ć s i ę w p r z e s t r z e n i

wł a s n y c h d o mó w, s t a j ą c s i ę n a j wi ę k s z ą c z ę ś c i ą o d b i o r c ó w t e l e wi z j i . S wo i s t ą n i s z ą

i c h u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z n e g o s t a ł o s i ę t e ż ż y c i e r e l i g i j n e i r o d z i n n e . W n i e k t ó r y c h

r o d z i n a c h u z y s k a l i wy s o k i e p o z y c j e , p a r t y c y p u j ą c w k o s z t a c h u t r z y ma n i a d z i e c i

i wn u k ó w. Z d r u g i e j s t r o n y z a u wa ż a s i ę n e g a t y wn e d l a l u d z i s t a r y c h e f e k t y p r z e ­

mi a n , k t ó r e d o t y c z ą g ł ó wn i e o s ó b s ł a b i e j wy k s z t a ł c o n y c h , mi e s z k a j ą c y c h n a ws i

i wy k o n u j ą c y c h w p o p r z e d n i c h l a t a c h p r a c e o c h a r a k t e r z e f i z y c z n y m1 3 5. T e o s o b y

ma j ą t r u d n e wa r u n k i mi e s z k a n i o we o r a z n i e mo g ą z n a l e ź ć d o d a t k o wy c h ź r ó d e ł

u t r z y ma n i a . P o z a t y m d o s t r z e g a s i ę , i ż w P o l s c e n i e ma s t a b i l n e j p o l i t y k i s p o ł e c z n e j ,

p o g a r s z a j ą c y s i ę s t a n z d r o wi a l u d z i s t a r y c h n i e z o s t a ł wy s t a r c z a j ą c o u wz g l ę d n i o n y

w r e f o r mi e s ł u ż b y z d r o wi a , a o r g a n i z a c j e p o z a r z ą d o we wy k a z u j ą ma ł e z a i n t e r e s o ­

wa n i e s p r a wa mi l u d z i s t a r y c h1 3 6. S y t u a c j a o s ó b w p o d e s z ł y m wi e k u u l e g ł a p o g o r ­

s z e n i u p o 1 9 9 7 r o k u , k i e d y t o wp r o wa d z o n o n i e k o r z y s t n e z a s a d y wa l o r y z a c j i ś wi a d ­

1 3 4. L u d z i e s t a r z y ,

1 3 3 Z o b . B . Ł a c i a k , O b y c z a j o wo ś ć p o l s k a c z a s u t r a n s f o r ma c j i . C z y l i wo j n a p o s t u z k a r n a wa ł e m, T r i o ,

Wa r s z a wa 2 0 0 5 .

1 3 4 E . T r a f i a ł e k , S k u t k i z mi a n s y s t e mo wy c h w P o l s c e d l a l u d z i w s t a r s z y m wi e k u , [ w: ] M. H a l i c k a ,

J . H a l i c k i ( r e d . ) , Z o s t a wi ć ś l a d n a z i e mi , o p . c i t . , s . 3 3 0 - 3 3 2 .

1 3 5I b i d e m, s . 3 3 3 - 3 3 4 .

4 8 andr z e j kl i mc z uk

4 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

c z e ń1 3 7. W o k r e s i e d o 2 0 0 6 r o k u wz r a s t a ł a t e ż k o me r c j a l i z a c j a u s ł u g o p i e k u ń c z y c h ,

p o j a wi ł y s i ę u t r u d n i e n i a w d o s t ę p i e d o p r o f i l a k t y k i i o p i e k i z d r o wo t n e j , o g r a n i c z e ­

n i u u l e g ł d o s t ę p d o l e k ó w ( b r a k z n i ż e k , r e f u n d a c j i , wz r o s t c e n ) . Z mn i e j s z y ł s i ę t e ż

d o s t ę p l u d z i s t a r y c h d o u s ł u g p u b l i c z n y c h , p l a c ó we k k u l t u r y , r e k r e a c j i i o ś wi a t y ,

m. i n . o d e b r a n e z o s t a ł y p r a wa d o z n i ż k o wy c h p r z e j a z d ó w p o c i ą g o wy c h i – w n i e k t ó ­

r y c h mi a s t a c h – d o u l g k o mu n i k a c j i mi e j s k i e j , j a k t e ż u l g w o p ł a t a c h a b o n a me n t o ­

wy c h z a r o z mo wy t e l e f o n i c z n e ; i n s t y t u c j e u b e z p i e c z e n i o we z a c z ę ł y p o d wy ż s z a ć

s t a wk i u b e z p i e c z e ń n a ż y c i e i z d r o wi e , b a n k i p r z e s t a ł y u d z i e l a ć k r e d y t ó w l u d z i o m

s t a r y m1 3 8. E . T r a f i a ł e k z a k ł a d a r ó wn i e ż o b e c n o ś ć p r a k t y k d y s k r y mi n u j ą c y c h o s o b y

w s t a r s z y m wi e k u w r z ą d o wy c h p r o g r a ma c h r o z wo j u z a s o b ó w l u d z k i c h , w k t ó r y c h

s ą s p r o wa d z a n i d o „ r o l i k l i e n t ó w p o mo c y s p o ł e c z n e j ” o r a z w p r o wa d z e n i u n i e r z e t e l ­

n y c h a n a l i z ( n p . p o d a wa n i e d a n y c h o b e z r o b o c i u , k t ó r e n i e u wz g l ę d n i a j ą o s ó b p o 5 5

r o k u ż y c i a )

2 0 0 8 r o k u p r o g r a mu „ S o l i d a r n o ś ć p o k o l e ń . D z i a ł a n i a d l a z wi ę k s z e n i a a k t y wn o ś c i

z a wo d o we j o s ó b w wi e k u 5 0 + ” . P e wn y c h i n f o r ma c j i n a t e ma t i n n y c h p r z e j a wó w

z j a wi s k a d y s k r y mi n a c j i z e wz g l ę d u n a wi e k d o s t a r c z a j ą b a d a n i a C B O S z 2 0 0 0 , 2 0 0 7

i 2 0 0 9 r o k u1 4 0. Na l e ż y d o d a ć , ż e j e ś l i s z a n s e d o s t ę p u d o d ó b r o k r e ś l a j ą p r z e s ą d y l u b

s t e r e o t y p y d o t y c z ą c e c e c h t a k i c h j a k wi e k , ma my d o c z y n i e n i a z d y s k r y mi n a c j ą ,

k t ó r a z k o l e i ma z wi ą z e k z ma r g i n a l i z a c j ą s p o ł e c z n ą , c z y l i u s y t u o wa n i e m l u d z i n a

p e r y f e r i a c h i s t o t n y c h n u r t ó w ż y c i a s p o ł e c z n e g o w t a k i s p o s ó b , i ż d y s k r y mi n o wa n i

n i e k i e d y u c z e s t n i c z ą w ż y c i u s p o ł e c z n y m, a n i e k i e d y n i e – z a s a d n i c z o j e d n a k i c h

1 3 9. S y t u a c j a t a u l e g a s t o p n i o wy m z mi a n o m w z wi ą z k u z r e a l i z a c j ą o d

1 3 6 B . S y n a k , P o z y c j a s p o ł e c z n a l u d z i s t a r y c h w wa r u n k a c h z mi a n u s t r o j o wy c h i c y wi l i z a c y j n o -

k u l t u r o wy c h , o p . c i t . , s . 1 4 .

1 3 7 P r z y c z y m w l a t a c h 1 9 9 4 - 2 0 0 5 o d n o t o wa n o wz r o s t p o g o r s z e n i a n a s t r o j ó w s p o ł e c z n y c h l u d z i s t a r y c h

w b a d a n i a c h C B O S z 4 9 % d o 7 6 % . Z o b . N a s t r o j e s p o ł e c z n e 1 9 9 4 - 2 0 0 4 , K o mu n i k a t z b a d a ń , C B O S , c y t .

z a : E . T r a f i a ł e k , S k u t k i z mi a n s y s t e mo wy c h w P o l s c e d l a l u d z i w s t a r s z y m wi e k u , o p . c i t . , s . 3 3 0 , 3 3 3 - 3 3 4 .

1 3 8 Z o b . B . S z a t u r - J a wo r s k a ( r e d . ) , S t a n p r z e s t r z e g a n i a p r a w o s ó b s t a r s z y c h w P o l s c e . A n a l i z a i r e k o ­

me n d a c j e d z i a ł a ń , B i u l e t y n R P O , Wa r s z a wa 2 0 0 8 .

1 3 9 E . T r a f i a ł e k , L u d z i e s t a r z y j a k o k a p i t a ł s p o ł e c z n y , [ w: ] L . F r ą c k i e wi c z , A . R ą c z a s z e k ( r e d . ) , K a p i t a ł

s p o ł e c z n y , Wy d . A k a d e mi i E k o n o mi c z n e j , K a t o wi c e 2 0 0 4 , s . 1 6 2 - 1 6 4 ; E . T r a f i a ł e k , S t a r z e n i e s i ę i s t a ­

r o ś ć . Wy b ó r t e k s t ó w z g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 2 1 1 - 2 1 3

1 4 0 Ż y c z l i wo ś ć wo b e c l u d z i s t a r y c h ( t r a k t o wa n y c h w b a d a n i u C B O S j a k o o s o b y p o wy ż e j 6 5 r o k u ż y c i a )

ma mi e j s c e p r z e d e ws z y s t k i m w r o d z i n i e ( 6 9 % w 2 0 0 0 r o k u , 7 9 % w 2 0 0 7 i 8 2 % w 2 0 0 9 ) , w ś r o d o wi ­

s k u s ą s i e d z k i m ( o d p o wi e d n i o 6 4 % , 6 8 % i 7 1 % p o s t a w ż y c z l i wy c h ) i w p a r a f i i ( 5 8 % , 6 4 % i 6 9 % ) .

Umi a r k o wa n i e w ż y c z l i wo ś c i ma mi e j s c e w s k l e p a c h ( 4 4 % , 4 6 % i 4 8 % ) o r a z w b y ł y m mi e j s c u p r a c y

( 3 6 % , 4 1 % i 4 5 % ) . O b o j ę t n o ś ć i n i e c h ę ć p r z e wa ż a w p l a c ó wk a c h s ł u ż b y z d r o wi a ( 3 9 % , 3 9 % i 3 8 % p o ­

s t a w ż y c z l i wy c h ) , u r z ę d a c h ( 2 7 % , 3 2 % i 3 5 % ) , n a u l i c y ( 2 1 % , 2 5 % i 2 8 % ) o r a z w ś r o d k a c h k o mu n i k a c j i

( 2 2 % , 2 0 % i 2 6 % ) . W l a t a c h 2 0 0 0 i 2 0 0 7 t y l k o j e d n a c z wa r t a i w 2 0 0 9 j u ż 3 0 % P o l a k ó w u z n a wa ł o , ż e

mł o d z i e ż j e s t ż y c z l i wa wo b e c o s ó b s t a r s z y c h . Z o b . B . Wc i ó r k a , C z y z mi e n i a s i ę s t o s u n e k P o l a k ó w d o

s t a r o ś c i ? , K o mu n i k a t z b a d a ń , C B O S , Wa r s z a wa 2 0 0 7 ; K . Wą d o ł o ws k a , P o l a c y wo b e c l u d z i s t a r s z y c h

i wł a s n e j s t a r o ś c i , K o mu n i k a t z b a d a ń , C B O S , Wa r s z a wa 2 0 0 9 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 4 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 4 9

d o r y wc z e u c z e s t n i c t wo b e z p o mo c y z z e wn ą t r z n i e p r z e k s z t a ł c a s i ę w u c z e s t n i c t wo

t r wa ł e1 4 1.

P o l s c y b a d a c z e z g o d n i e t wi e r d z ą , ż e p o p r a wa wa r u n k ó w ż y c i a l u d z i s t a r y c h ,

u s t ę p o wa n i e p r o b l e mó w t o ż s a mo ś c i o wy c h i wz r o s t i c h u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z n e g o ,

p o wi n n y n a s t ą p i ć d o p i e r o w k o l e j n y c h p o k o l e n i a c h l u d z i s t a r y c h1 4 2. P r z y p u s z c z a s i ę ,

i ż d o p i e r o o s o b y u r o d z o n e w l a t a c h 5 0 . X X wi e k u b ę d ą l e p i e j wy k s z t a ł c o n e , p o z b a ­

wi o n e wi e l u s e n t y me n t ó w z wi ą z a n y c h z ż y c i e m w p o p r z e d n i m s y s t e mi e , w P o l s c e

R z e c z y p o s p o l i t e j L u d o we j , l e p i e j p r z y g o t o wa n e d o s a mo d z i e l n e g o k i e r o wa n i a s wo ­

i m ż y c i e m w o k r e s i e s t a r o ś c i , j a k t e ż d o a k t y wn o ś c i p o z a r o d z i n n e j , s a mo o r g a n i z o ­

wa n i a s i ę i p o d e j mo wa n i a d z i a ł a ń z b i o r o wy c h . P o z a t y m g e r o n t o l o d z y s p o ł e c z n i

t wi e r d z ą , ż e n a l e ż y z d i a g n o z o wa ć i z a g o s p o d a r o wa ć k a p i t a ł l u d z k i i s p o ł e c z n y o s ó b

w p o d e s z ł y m wi e k u w s z c z e g ó l n o ś c i w o d n i e s i e n i u d o p o p r a wy wy k o r z y s t a n i a i c h

z a s o b ó w n i e ma t e r i a l n y c h i mo ż l i wo ś c i z a s p o k a j a n i a i c h p o t r z e b w s p o ł e c z n o ś c i a c h

l o k a l n y c h1 4 3. E . T r a f i a ł e k wy r ó ż n i ł a s i e d e m p o t e n c j a ł ó w s t a n o wi ą c y c h k a p i t a ł l u d z k i

s e n i o r ó w, p r z y c z y m j e s t o n t u p o s t r z e g a n y j a k o e l e me n t k a p i t a ł u e k o n o mi c z n e g o

i s p o ł e c z n e g o1 4 4:

e k o n o mi c z n y ( wy p e ł n i a j ą d e f i c y t y f i n a n s o we s wo i c h r o d z i n ) ;

k o n s u me n c k i ( z a p o t r z e b o wa n i e n a s p e c y f i c z n e t o wa r y i u s ł u g i ) ;

o p i e k u ń c z y i s a mo p o mo c o wy ( i c h a k t y wn o ś ć s t a n o wi a l t e r n a t y wę d l a i n s t y t u c j i

p u b l i c z n y c h ) ;

k u l t u r o wy ( p r z y wi ą z a n i e d o t r a d y c j i o r a z wa r t o ś c i u n i we r s a l n y c h i n a r o d o ­

wy c h u t r wa l a j ą c y c h t o ż s a mo ś ć ) ;

i n t e g r a c y j n y i e mo c j o n a l n y ( b e z i n t e r e s o wn a a k t y wn o ś ć w ś r o d o wi s k u r o d z i n ­

n y m i l o k a l n y m, n p . we ws p ó l n o t a c h wy z n a n i o wy c h i o r g a n i z a c j a c h p o z a ­

r z ą d o wy c h ) ;

e d u k a c y j n y ( p r z e k a z p o k o l e n i o wy , d o r a d z t wo w r e l a c j a c h z a wo d o wy c h i ś r o ­

d o wi s k o wy c h ) ;

p o l i t y c z n y ( z d y s c y p l i n o wa n y e l e k t o r a t ) .

1 4 1 P r z y c z y m ma r g i n a l i z a c j a s p o ł e c z n a n i e j e s t r ó wn o z n a c z n a z wy k l u c z e n i e m s p o ł e c z n y m, c z y l i s t a ­

n e m, w k t ó r y m l u d z i e w o g ó l e n i e u c z e s t n i c z ą w g ł ó wn y m n u r c i e ż y c i a p u b l i c z n e g o o r a z s ą p o z b a ­

wi e n i k o n t r o l i n a d c z y n n i k a mi wy z n a c z a j ą c y mi i c h p o z y c j ę w s p o ł e c z e ń s t wi e i n a d s wo i mi wa r u n ­

k a mi b y t u . Z o b . E . Wn u k - L i p i ń s k i , S o c j o l o g i a ż y c i a p u b l i c z n e g o , o p . c i t . , s . 2 7 1 - 2 7 2 , 3 4 6 , 3 4 8 .

1 4 2 N a p o d s t . : B . S y n a k , P o z y c j a s p o ł e c z n a l u d z i s t a r y c h w wa r u n k a c h z mi a n u s t r o j o wy c h i c y wi l i z a c y j n o -

k u l t u r o wy c h , o p . c i t . , s . 1 4 ; E . T r a f i a ł e k , S k u t k i z mi a n s y s t e mo wy c h w P o l s c e d l a l u d z i w s t a r s z y m wi e k u ,

o p . c i t . , s . 3 3 5 - 3 3 6 ; B . S z a t u r - J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 1 8 5 .

1 4 3 Z o b . B . S z a t u r - J a wo r s k a , S p o ł e c z n e s k u t k i s t a r z e n i a s i ę l u d n o ś c i , o p . c i t . , s . 2 5 0 ; M. Ni e z a b i t o ws k i ,

L u d z i e s t a r s i w p e r s p e k t y wi e s o c j o l o g i c z n e j . P r o b l e my u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z n e g o , o p . c i t . , s . 1 7 8 - 1 8 0 .

1 4 4 E . T r a f i a ł e k , L u d z i e s t a r z y j a k o k a p i t a ł s p o ł e c z n y , [ w: ] L . F r ą c k i e wi c z , A . R ą c z a s z e k ( r e d . ) , K a p i t a ł

s p o ł e c z n y , o p . c i t . , s . 1 6 5 - 1 6 6 ; E . T r a f i a ł e k , S t a r z e n i e s i ę i s t a r o ś ć . Wy b ó r t e k s t ó w z g e r o n t o l o g i i s p o ­

ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 2 1 4 - 2 1 6 .

5 0 andr z e j kl i mc z uk

5 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

Z e s t a wi e n i e t o ws k a z u j e n a g ł ó wn e o b s z a r y a n a l i z n a d z a s o b a mi s p o ł e c z n y mi l u d z i

s t a r y c h . Ni e mn i e j b a d a n i a p o wi n n y t e ż s ł u ż y ć r o z p o z n a n i u b a r i e r w i c h wy k o r z y ­

s t a n i u o r a z s p o s o b ó w i c h mo b i l i z o wa n i a w r ó ż n y c h s f e r a c h ż y c i a .

1 . 1 . 7 . S t a r z e n i e s i ę l u d n o ś c i B i a ł e g o s t o k u j a k o mi a s t a p o g r a n i c z a

P r o b l e m s t a r z e n i a s i ę p o p u l a c j i d o t y c z y t e ż B i a ł e g o s t o k u , d u ż e g o mi a s t a n a

ws c h o d n i m p o g r a n i c z u1 4 5 P o l s k i , s t o l i c y wo j e wó d z t wa p o d l a s k i e g o . J e s t t o o ś r o d e k

c h a r a k t e r y z u j ą c y s i ę m. i n . p r z y g r a n i c z n y m i p e r y f e r y j n y m p o ł o ż e n i e m, l o k a l i z a c j ą

w wi e j s k i m o t o c z e n i u , r e a l i z a c j ą r o z wo j u z a l e ż n e g o , p o c z u c i e m wś r ó d mi e s z k a ń c ó w

k o mp l e k s u p r o wi n c j i , n i e wi a r y we wł a s n e s i ł y , u c i e k a n i e m o d mn i e j s z o ś c i o we g o

wy p o s a ż e n i a k u l t u r o we g o , mn i e j s z o ś c i o wy c h t o ż s a mo ś c i s p o ł e c z n y c h o r a z t r a d y c j a ­

mi mi g r a c y j n y mi

l o k a l n e g o i r e g i o n a l n e g o , l e c z j a k o j e g o b a r i e r y . P o n a d t o z a A . S a d o ws k i m mo ż n a

p r z y j ą ć , i ż B i a ł y s t o k p o d l e g a p r o c e s o m p r z e k s z t a ł c e ń w k i e r u n k u mi a s t a p o g r a n i c z a ,

t o j e s t t a k i e g o , w k t ó r y m w r o z wo j u s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z y m p o ws z e c h n e b ę d z i e

wy k o r z y s t y wa n i e p r z y g r a n i c z n e g o p o ł o ż e n i a i z r ó ż n i c o wa n i a s p o ł e c z n o - k u l t u r o we ­

g o1 4 7. Ś wi a d c z y o t y m s t o p n i o we wy k o r z y s t y wa n i e k a p i t a ł u p r z y g r a n i c z n e g o p o ł o ­

ż e n i a , c z y l i z l o k a l i z o wa n i e i n s t y t u c j i i o r g a n i z a c j i p o g r a n i c z a , r o z wi j a n i e ws p ó ł p r a c y

t r a n s g r a n i c z n e j o r a z p o ws t a wa n i e r e g i o n ó w f u n k c j o n a l n y c h , i n a c z e j : e u r o r e g i o ­

n ó w1 4 8. S t r u k t u r a z i n s t y t u c j o n a l i z o wa n e g o – u t r wa l o n e g o wy s t ę p o wa n i a f o r m a k ­

t y wn o ś c i , n o r m i wa r t o ś c i – z r ó ż n i c o wa n i a k u l t u r o we g o mi e s z k a ń c ó w B i a ł e g o s t o k u

n a p o c z ą t k u X X I wi e k u o b e j mu j e p r z e d s t a wi c i e l i

mn i e j s z o ś c i n a r o d o wy c h ( B i a ł o r u s i n i , Uk r a i ń c y , L i t wi n i , R o s j a n i e , Ż y d z i ) ;

e t n i c z n y c h ( T a t a r z y , R o mo wi e ) ;

r e l i g i j n o - wy z n a n i o wy c h ( p r a wo s ł a wn i , mu z u ł ma n i e , p r o t e s t a n c i , s t a r o o b r z ę ­

d o wc y ) ;

z b i o r o wo ś c i r e g i o n a l n y c h ( B i a ł o s t o c c z y z n y , z i e mi ł o mż y ń s k i e j , S u wa l s z c z y z n y ) ;

z b i o r o wo ś c i wy r ó ż n i o n y c h we d ł u g k u l t u r y p o c h o d z e n i a , p r z y n a l e ż n o ś c i h i s t o ­

r y c z n e j ( c h ł o p s k a , p o s t s z l a c h e c k a , ma ł o mi a s t e c z k o wa ) ;

1 4 6. Ws k a z a n e c e c h y c z ę s t o s ą t r a k t o wa n e n i e j a k o c z y n n i k i r o z wo j u

1 4 9:

1 4 5 Z a A . S a d o ws k i m p o p r z e z p o g r a n i c z e mo ż n a r o z u mi e ć t r z y p r z e d mi o t y b a d a ń . W a s p e k c i e p r z e ­

s t r z e n n y m j e s t t o o b s z a r , t e r y t o r i u m z n a j d u j ą c e s i ę p r z y g r a n i c y l u b d a l e k o o d c e n t r u m wi ę k s z e j c a ­

ł o ś c i n p . p a ń s t wa l u b r e g i o n u , j e s t t o s t r e f a p r z e j ś c i o wa mi ę d z y d wo ma l u b wi ę c e j n a r o d a mi . Z p e r ­

s p e k t y wy s p o ł e c z n o - k u l t u r o we j j e s t t o u s y t u o wa n y w p r z e s t r z e n i k o n t a k t mi ę d z y d wo ma l u b wi ę ­

c e j n a r o d a mi l u b g r u p a mi e t n i c z n y mi . P r z y c z y m k o n t a k t y t e mo g ą p r z y b i e r a ć f o r my k o o p e r a c j i ,

o p o z y c j i , a k o mo d a c j i , a s y mi l a c j i l u b k o n f r o n t a c j i o r a z d o t y c z y ć wz a j e mn e g o p r z e n i k a n i a s y s t e mó w

wa r t o ś c i , p o s t a w ż y c i o wy c h , p o z i o mu ż y c i a i wz o r ó w k u l t u r o wy c h . Wy mi a r o s o b o wo ś c i o wo - k u l t u ­

r o wy s t a n o wi mi e j s c e k s z t a ł t o wa n i a s i ę n o we g o c z ł o wi e k a i j e g o k u l t u r y . C z ł o wi e k p o g r a n i c z a p o ­

s i a d a s p e c y f i c z n ą ś wi a d o mo ś ć s p o ł e c z n ą i t o ż s a mo ś ć – p o d z i e l a ż y c i e k u l t u r a l n e i t r a d y c j e d wó c h

l u b wi ę c e j s p o ł e c z n o ś c i , p o t r a f i z mi e n i a ć s wo j ą p r z y n a l e ż n o ś ć n a r o d o wą i o d c z u wa p e r y f e r y j n o ś ć

s wo j e g o p o ł o ż e n i a . Z o b . A . S a d o ws k i , S o c j o l o g i a p o g r a n i c z a , [ w: ] A . S u ł e k , J . S t y k ( r e d . ) , L u d z i e i i n ­

s t y t u c j e . S t a wa n i e s i ę ł a d u s p o ł e c z n e g o , T o m 2 , P T S , UMC S , L u b l i n , 1 9 9 5 , s . 1 3 4 - 1 3 9 .

1 4 6 A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 1 0 .

1 4 7I b i d e m, s . 1 3 9 .

1 4 8I b i d e m, s . 1 3 9 - 1 4 0 .

1 4 9I b i d e m, s . 1 7 0 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 5 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 5 1

mi g r a n t ó w, j a k o n o we j k a t e g o r i i k u l t u r o we j .

Na l e ż y p r z y t y m z a z n a c z y ć , ż e z b i o r o wo ś c i t e n i e z a ws z e s ą we wn ę t r z n i e z i n t e g r o ­

wa n e i p o s z c z e g ó l n e wy mi a r y p r z y n a l e ż n o ś c i r e l i g i j n o - wy z n a n i o wy c h o r a z e t n i c z n o -

n a r o d o wy c h z a z wy c z a j s i ę z e s o b ą n i e p o k r y wa j ą . Z b i o r o wo ś c i t e s ą we wn ę t r z n i e

p o d z i e l o n e , l e c z w wy n i k u p r o c e s ó w i n s t y t u c j o n a l i z a c j i s t a j ą s i ę l e p i e j z o r g a n i z o wa ­

n e i mn i e j r o z p r o s z o n e . P o z a t y m mi a s t o z r ó ż n i c o wa n e k u l t u r o wo n i e j e s t j e s z c z e

mi a s t e m wi e l o k u l t u r o wy m, c z y l i t a k i m, k t ó r e : o s i ą g n ę ł o wy s o k i s t o p i e ń i n s t y t u c j o ­

n a l i z a c j i z r ó ż n i c o wa n a k u l t u r o we g o mi e s z k a ń c ó w, j e s t p r z y g o t o wa n e d o s p o ż y t k o ­

wa n i a p ł y n ą c y c h z n i e g o k o r z y ś c i „ n i e ma j ą c z t e g o t y t u ł u j a k i c h ś s p e c j a l n y c h p r o ­

b l e mó w” o r a z w k t ó r y m d o mi n u j e p r z e k o n a n i e o p r z e wa d z e p o z y t y wn y c h e f e k t ó w

p r o wa d z e n i a z a d a ń o r g a n i z a c y j n y c h n a r z e c z p o wt a r z a l n o ś c i i o d t wa r z a l n o ś c i

ws p ó ł d z i a ł a n i a r ó ż n y c h g r u p1 5 0.

P o n a d t o , j a k t wi e r d z i R . B . Wo ź n i a k , n a o b s z a r a c h p o g r a n i c z a mo ż n a a n a l i z o ­

wa ć p r o c e s y k o n we r g e n c j i i d y we r g e n c j i w z a k r e s i e : p r z e s t r z e n n o - e k o l o g i c z n y m,

i n f r a s t r u k t u r y g o s p o d a r c z e j i t e c h n o l o g i c z n e j , s p o ł e c z n o - d e mo g r a f i c z n e j , e d u k a c j i ,

k u l t u r y i n a u k i , s a mo r z ą d n o ś c i , wł a d z y i p o l i t y k i o r a z z a s o b ó w b y t u ma t e r i a l n e g o ,

z d r o wi a i r o z wo j u1 5 1. Na ws c h o d n i m p o g r a n i c z u mo ż n a ws k a z a ć n a s z e r e g t a k i c h

p r o c e s ó w, m. i n . p r z e n i k a n i e wi e l u wa r t o ś c i i wz o r ó w; p i e l ę g n o wa n i e k u l t u r i t r a d y ­

c j i l o k a l n y c h , r e g i o n a l n y c h , e t n i c z n y c h i n a r o d o wy c h ; z wi ę k s z o n ą s k a l ę mi g r a c j i

l u d n o ś c i ; a k u l t u r a c j ę p r z y b y s z ó w z e ws c h o d u ; n a s i l e n i e p o s t a w o c h a r a k t e r z e f u n d a ­

me n t a l i s t y c z n y m o r a z k u mu l a c j ę wi e l u f o r m ma r g i n a l i z a c j i

j e s t t o p r z e s t r z e ń k s z t a ł t o wa n i a s i ę n o wy c h d z i a ł a ń , r u c h ó w s p o ł e c z n y c h , f o r m s a ­

mo o r g a n i z a c j i o r a z r o z wi ą z a ń o wy mi a r a c h p o n a d l o k a l n y c h .

P o g r a n i c z e mo ż e b y ć i s t o t n y m o b s z a r e m b a d a ń n a d r e l a c j a mi p r o c e s u s t a r z e ­

n i a s i ę p o p u l a c j i z k o n s t r u o wa n i e m s p o ł e c z e ń s t w wi e l o k u l t u r o wy c h i „ s r e b r n y c h

g o s p o d a r e k ” . I s t o t n e s ą t u c h o c i a ż b y : p o s z u k i wa n i a s p o s o b ó w n a z wi ę k s z e n i e s a mo ­

d z i e l n o ś c i l u d z i s t a r y c h w z a s p o k a j a n i u wł a s n y c h p r a g n i e ń i a s p i r a c j i , z j a wi s k o

„ u c i e c z k i w e me r y t u r ę ” , t wo r z e n i e z my ś l ą o s e n i o r a c h n o wy c h , d o s t o s o wa n y c h d o

p o s i a d a n y c h mo ż l i wo ś c i mi e j s c p r a c y o r a z k s z t a ł t o wa n i e i z a c i e ś n i a n i e ws p ó ł p r a c y

mi ę d z y i s t n i e j ą c y mi j u ż i n s t y t u c j a mi t wo r z ą c y mi s i e c i ws p a r c i a s e n i o r ó w1 5 3. L u d ­

n o ś ć B i a ł e g o s t o k u p r z e k r o c z y ł a p r ó g s t a r o ś c i d e mo g r a f i c z n e j w 1 9 8 9 r o k u . O d t a mt e j

p o r y u d z i a ł l u d z i s t a r y c h w p o p u l a c j i mi e s z k a ń c ó w r o ś n i e p r z y j e d n o c z e s n y m

z mn i e j s z a n i u s i ę l i c z b y o s ó b w wi e k u p r z e d p r o d u k c y j n y m. W 1 9 8 8 r o k u o s o b y p o 6 0 .

r o k u ż y c i a s t a n o wi ł y b l i s k o 1 2 % mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , w 2 0 0 8 z a ś 1 7 , 8 % , a w 2 0 1 0

d o k ł a d n i e 1 8 , 8 % ( T a b e l a 1 , A n e k s ) . W p r o g n o z i e d e mo g r a f i c z n e j G US d l a mi a s t a n a

l a t a 2 0 0 3 - 2 0 3 0 p r z e wi d u j e s i ę d a l s z e p o g ł ę b i e n i e p r o c e s u s t a r z e n i a s i ę l u d n o ś c i

1 5 2. C e c h y t e s p r a wi a j ą , ż e

1 5 0I b i d e m, s . 1 7 6 - 1 7 7 .

1 5 1 R . B . Wo ź n i a k , S o c j o l o g i a p o g r a n i c z a wo b e c p r o b l e mó w i wy z wa ń s p o ł e c z n y c h , [ w: ] R . B . Wo ź n i a k ,

Ż . S t a s i e n i u k , S p o ł e c z e ń s t wo p o g r a n i c z a p o l s k o - n i e mi e c k i e g o , E c o n o mi c u s , S z c z e c i n 2 0 0 7 , s . 2 8 - 3 1 .

1 5 2 A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 1 9 .

1 5 3I b i d e m, o p . c i t . , s . 1 2 9 , 1 9 9 .

5 2 andr z e j kl i mc z uk

5 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

w n a j b l i ż s z y c h l a t a c h , c z e mu b ę d z i e t o wa r z y s z y ć z mn i e j s z e n i e s i ę l i c z b y l u d n o ś c i

( T a b e l a 2 , A n e k s ) . W 2 0 3 0 r o k u o s o b y p o 6 0 . r o k u ż y c i a mo g ą s t a n o wi ć j u ż 3 1 , 9 %

mi e s z k a ń c ó w B i a ł e g o s t o k u . P o 2 0 1 0 r o k u l i c z b a l u d n o ś c i w wi e k u p o p r o d u k c y j n y m

b ę d z i e j u ż wi ę k s z a n i ż w wi e k u p r z e d p r o d u k c y j n y m ( Wy k r e s 1 , A n e k s ) . Ł ą c z n e o b ­

c i ą ż e n i e e k o n o mi c z n e o s o b a mi w wi e k u n i e p r o d u k c y j n y m d o 2 0 3 0 r o k u wz r o ś n i e

o j e d n ą p i ą t ą . Na t o mi a s t we d ł u g p r o g n o z y s p o r z ą d z o n e j n a l a t a 2 0 1 1 - 2 0 3 5 l i c z e b ­

n o ś ć o s ó b p o 6 0 . r o k u ż y c i a wz r o ś n i e mi n i ma l n i e mn i e j – z 1 9 , 3 % d o 2 9 , 9 % ( T a b e l a 3 ,

A n e k s ) . O b c i ą ż e n i e e k o n o mi c z n e o s o b a mi w wi e k u n i e p r o d u k c y j n y m w t y m o k r e s i e

wz r o ś n i e z 4 9 , 7 d o 7 2 , 4 o s ó b p r z y p a d a j ą c y c h n a 1 0 0 o s ó b w wi e k u p r o d u k c y j n y m

( Wy k r e s 2 , A n e k s ) . P r z y c z y m o b c i ą ż e n i e o s o b a mi w wi e k u p r z e d p r o d u k c y j n y m b ę ­

d z i e u t r z y my wa ć s i ę n a z b l i ż o n y m p o z i o mi e , n a t o mi a s t w p r z y p a d k u o s ó b w wi e k u

p o p r o d u k c y j n y m wz r o ś n i e d wu k r o t n i e .

Na l e ż y z a z n a c z y ć , ż e B i a ł y s t o k n a l e ż y d o n i e l i c z n y c h d u ż y c h mi a s t P o l s k i ,

w k t ó r y c h l i c z b a mi e s z k a ń c ó w r o s ł a s t a l e o d 1 9 5 0 r o k u1 5 4. P o p u l a c j a mi a s t a n i e p r z e ­

s z ł a j e s z c z e p r z e z f a z y d e mo g r a f i c z n e j s t a b i l i z a c j i i r e g r e s u – s ą o n e z n a c z n i e o p ó ź n i o ­

n e w s t o s u n k u d o p o z o s t a ł y c h o ś r o d k ó w mi e j s k i c h k r a j u . D a l s z y r o z wó j s p o ł e c z n o ­

- g o s p o d a r c z y mi a s t a mo ż e z a l e ż e ć n i e t y l k o o d wy k o r z y s t a n i a a k t u a l n y c h s i ł mi e s z ­

k a ń c ó w, a l e t e ż o d i c h a k t y wn e g o s t a r z e n i a s i ę . Ni e mn i e j B i a ł y s t o k n i e p o s i a d a

k o mp l e k s o we g o p r o g r a mu p o l i t y k i s p o ł e c z n e j n a r z e c z s t a r o ś c i i o s ó b s t a r s z y c h .

O d r ę b n ą p o l i t y k ę w t y m z a k r e s i e wy p r a c o wa n o d o p i e r o w o s t a t n i c h l a t a c h j e d y n i e

w k i l k u mi a s t a c h k r a j u . K o l e j n o w: Wa r s z a wi e1 5 5, S o c h a c z e wi e1 5 6, P o z n a n i u1 5 7, E l b l ą ­

g u1 5 8, T o ma s z o wi e Ma z o wi e c k i m1 5 9, O l s z t y n i e1 6 0, K a t o wi c a c h1 6 1, C z ę s t o c h o wi e1 6 2, No ­

wy m Mi e ś c i e L u b a ws k i m1 6 3, D z i a ł d o wi e1 6 4, G n i e ź n i e1 6 5 i L u b l i n i e1 6 6. I c h s z c z e g ó ł o wa

a n a l i z a z o d n i e s i e n i e m d o mo d e l i , k r y t e r i ó w o c e n y i r e k o me n d a c j i d l a l o k a l n e j p o l i ­

1 5 4 Z o b . J . P e t r y s z y n , R o z wó j d e mo g r a f i c z n y d u ż y c h mi a s t w P o l s c e , [ w: ] J . S ł o d c z y k ( r e d . ) , D e mo g r a ­

f i c z n e i s p o ł e c z n e a s p e k t y r o z wo j u mi a s t , Wy d . Un i we r s y t e t u O p o l s k i e g o , O p o l e 2 0 0 2 , s . 1 7 - 1 8 .

1 5 5C e l e s t r a t e g i c z n e i c e l e o p e r a c y j n e mi e j s k i e j p o l i t y k i s p o ł e c z n e j wo b e c s e n i o r ó w, Ur z ą d Mi a s t a S t o ­

ł e c z n e g o Wa r s z a wy , Wa r s z a wa 2 0 0 8 ; P r o g r a m Wa r s z a wa P r z y j a z n a S e n i o r o m n a l a t a 2 0 1 2 - 2 0 2 0 .

P r o j e k t ( 0 6 . 0 4 . 2 0 1 2 ) , Ur z ą d Mi a s t a S t o ł e c z n e g o Wa r s z a wy , Wa r s z a wa 2 0 1 2 .

1 5 6G mi n n y s y s t e m ws p i e r a n i a a k t y wn o ś c i i z a p o b i e g a n i a wy k l u c z e n i u s p o ł e c z n e mu s e n i o r ó w n a l a t a

2 0 0 8 - 2 0 1 3 , Mi e j s k i O ś r o d e k P o mo c y S p o ł e c z n e j w S o c h a c z e wi e , S o c h a c z e w 2 0 0 8 .

1 5 7P o l i t y k a s p o ł e c z n a mi a s t a P o z n a n i a wo b e c s e n i o r ó w, Ur z ą d Mi a s t a P o z n a n i a , P o z n a ń 2 0 0 8 .

1 5 8E l b l ą s k i p r o g r a m n a r z e c z o s ó b s t a r s z y c h n a l a t a 2 0 0 9 - 2 0 1 3 , Ur z ą d Mi e j s k i w E l b l ą g u , E l b l ą g 2 0 0 8 .

1 5 9Mi e j s k i S y s t e m Ws p i e r a n i a A k t y wn o ś c i S e n i o r ó w n a l a t a 2 0 0 9 - 2 0 1 5 , Ur z ą d Mi a s t a T o ma s z o wa

Ma z o wi e c k i e g o , T o ma s z ó w Ma z o wi e c k i 2 0 0 9 .

1 6 0P r o g r a m d l a o s ó b s t a r s z y c h mi a s t a O l s z t y n a n a l a t a 2 0 1 0 - 2 0 1 5 , U r z ą d Mi a s t a O l s z t y n a , O l s z t y n 2 0 1 0 .

1 6 1„ S i e d e md z i e s i ą t P l u s ” . Mi e j s k i P r o g r a m P o mo c y d l a O s ó b S t a r s z y c h i N i e p e ł n o s p r a wn y c h , Mi e j s k i

O ś r o d e k P o mo c y S p o ł e c z n e j w K a t o wi c a c h , K a t o wi c e 2 0 1 0 .

1 6 2C z ę s t o c h o ws k i P r o g r a m Ws p a r c i a S e n i o r ó w n a l a t a 2 0 1 0 - 2 0 1 3 , Ur z ą d Mi a s t a C z ę s t o c h o wy , C z ę s t o ­

c h o wa 2 0 1 0 .

1 6 3P r o g r a m d z i a ł a ń n a r z e c z o s ó b s t a r s z y c h n a l a t a 2 0 1 0 - 2 0 1 5 , Ur z ą d Mi e j s k i w No wy m Mi e ś c i e L u ­

b a ws k i m, No we Mi a s t o L u b a ws k i e 2 0 1 0 .

1 6 4P r o g r a m ws p i e r a n i a a k t y wn o ś c i i z a p o b i e g a n i a wy k l u c z e n i u s p o ł e c z n e mu s e n i o r ó w n a l a t a 2 0 1 0 -

2 0 1 5 , Ur z ą d Mi a s t a D z i a ł d o wo , D z i a ł d o wo 2 0 1 0 .

1 6 5Mi e j s k i P r o g r a m A k t y wi z a c j i S e n i o r ó w i I n t e g r a c j i Mi ę d z y p o k o l e n i o we j n a l a t a 2 0 1 1 - 2 0 2 1 , Ur z ą d

Mi e j s k i w G n i e ź n i e , G n i e z n o 2 0 1 1 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 5 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 5 3

t y k i s p o ł e c z n e j wo b e c o s ó b s t a r y c h i s t a r o ś c i , wy k r a c z a p o z a r a my t e j p r a c y i p o ­

wi n n a b y ć p r z e d mi o t e m o d r ę b n e j p u b l i k a c j i

j e d y n i e n a g ł ó wn e o d n i e s i e n i a d o o ma wi a n e j t e ma t y k i w wy b r a n y c h d o k u me n ­

t a c h s t r a t e g i c z n y c h d o t y c z ą c y c h mi a s t a B i a ł y s t o k .

W „ S t r a t e g i i r o z wo j u B i a ł e g o s t o k u ” z 1 9 9 6 r o k u z wr ó c o n o u wa g ę n a d u ż y p o ­

t e n c j a ł l u d z k i , k o r z y s t n ą s y t u a c j ę d e mo g r a f i c z n ą o r a z wz r o s t l i c z b y o s ó b w wi e k u

p r o d u k c y j n y m1 6 8. P o d k r e ś l o n o , ż e p r o b l e ma t y k a s t a r z e n i a s p o ł e c z e ń s t wa b ę d z i e

i s t o t n a d o p i e r o w l a t a c h 2 0 0 6 - 2 0 1 01 6 9. Wś r ó d z a p l a n o wa n y c h z a d a ń j e d y n i e k i l k a

o d n o s i ł o s i ę d o p r o b l e ma t y k i o s ó b s t a r s z y c h . B e z p o ś r e d n i z a p i s u mi e s z c z o n o w z a ­

d a n i u A . 3 . 2 „ Ud o s t ę p n i e n i e b a z y l o k a l o we j w s z k o ł a c h d l a d z i e c i , mł o d z i e ż y i d o r o ­

s ł y c h w c e l u o r g a n i z a c j i i mp r e z i z a j ę ć p o z a l e k c y j n y c h ” , g d z i e p o d k r e ś l o n o , ż e s e n i o ­

r z y mo g l i b y k o r z y s t a ć z e s z k ó ł , k l u b ó w o s i e d l o wy c h i ś wi e t l i c d o r e a l i z a c j i r ó ż n y c h

f o r m s p ę d z a n i a c z a s u wo l n e g o1 7 0. P o ś r e d n i e o d wo ł a n i a z n a l a z ł y s i ę w z a d a n i a c h

A . 2 . 2 „ O s ł o n a r o d z i n o n a j n i ż s z y c h d o c h o d a c h p r z e z p o mo c s p o ł e c z n ą i o r g a n i z a c j e

p o z a r z ą d o we ” i A . 3 . 1 „ P o p i e r a n i e i n i c j a t y w p o d e j mo wa n y c h p r z e z mi e s z k a ń c ó w

w r a ma c h R a d O s i e d l i ” , w k t ó r y c h z wr ó c o n o u wa g ę n a ws p a r c i e p r a wn e , f i n a n s o we

i d o r a d c z e g r u p s a mo p o mo c o wy c h1 7 1 o r a z w z a d a n i u A . 3 . 3 „ D a l s z a l i k wi d a c j a b a r i e r

a r c h i t e k t o n i c z n y c h w mi e ś c i e d l a o s ó b n i e p e ł n o s p r a wn y c h ”

w 2 0 0 1 r o k u „ A k t u a l i z a c j a s t r a t e g i i r o z wo j u B i a ł e g o s t o k u ” u t r z y my wa ł a z a s a d n o ś ć

d a l s z e j r e a l i z a c j i ws z y s t k i c h wy mi e n i o n y c h d z i a ł a ń1 7 3. Wp r o wa d z o n o r ó wn i e ż p r z y ­

n a j mn i e j c z t e r y n o we z a d a n i a z wi ą z a n e z o s o b a mi s t a r s z y mi . Mi a n o wi c i e : A . 2 . 3

„ Ut wo r z e n i e C e n t r u m P o mo c y O s o b i e Ni e p e ł n o s p r a wn e j ” ( k o mp l e k s o we p o r a d n i c ­

t wo , t e r a p i a i p r z y z n a wa n i e ś wi a d c z e ń ) , A . 2 . 5 „ Ut wo r z e n i e C e n t r u m S e n i o r a ” ( o ś r o ­

d e k s p o t k a ń i i mp r e z d l a o s ó b s t a r s z y c h ) , A . 2 . 6 „ Up o ws z e c h n i e n i e a k t y wn e g o

u c z e s t n i c t wa mł o d z i e ż y s z k o l n e j w d z i a ł a n i a c h n a r z e c z o s ó b s t a r s z y c h i n i e p e ł n o ­

s p r a wn y c h ” ( c e l e m p o p r a wy p o s t a w wo b e c s e n i o r ó w i p o p r a wy i c h p o z y c j i s p o ł e c z ­

n e j ) o r a z A . 2 . 7 „ P o d j ę c i e ws p ó ł p r a c y o r g a n i z a c j i s a mo p o mo c o wy c h B i a ł e g o s t o k u

1 6 7. W t y m mi e j s c u wy s t a r c z y ws k a z a ć

1 7 2. P r z y j ę t a d o r e a l i z a c j i

1 6 6P r o g r a m Ws p a r c i a i A k t y wi z a c j i S e n i o r ó w n a t e r e n i e Mi a s t a L u b l i n w 2 0 1 2 r o k u , Ur z ą d Mi a s t a

L u b l i n , L u b l i n 2 0 1 2 .

1 6 7 Z o b . B . S z a t u r - J a wo r s k a , L u d z i e s t a r z y i s t a r o ś ć w p o l i t y c e s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 1 1 9 - 1 7 7 ; P . B ł ę d o w­

s k i , L o k a l n a p o l i t y k a s p o ł e c z n a wo b e c l u d z i s t a r y c h , o p . c i t . ; B . S z a t u r - J a wo r s k a , P . B ł ę d o ws k i , P o l i ­

t y k a s p o ł e c z n a wo b e c l u d z i s t a r y c h i s t a r o ś c i , [ w: ] B . S z a t u r - J a wo r s k a , P . B ł ę d o ws k i , M. D z i ę g i e l e w­

s k a , P o d s t a wy g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 2 9 1 - 3 1 8 ; P . B ł ę d o ws k i , L u d z i e s t a r z y a p o l i t y k a s p o ­

ł e c z n a , [ w: ] B . S y n a k ( r e d . ) , P o l s k a s t a r o ś ć , Wy d . Un i we r s y t e t u G d a ń s k i e g o , G d a ń s k 2 0 0 2 , s . 2 8 6 - 3 1 1 ;

E . T r a f i a ł e k , P o l s k a s t a r o ś ć w d o b i e p r z e mi a n , o p . c i t . , s . 2 5 0 - 3 1 6 ; E . T r a f i a ł e k , S t a r z e n i e s i ę i s t a r o ś ć .

Wy b ó r t e k s t ó w z g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 2 5 2 - 2 6 0 ; S . G o l i n o ws k a ( r e d . ) , R a p o r t o R o z wo j u

S p o ł e c z n y m. P o l s k a 1 9 9 9 . K u g o d n e j a k t y wn e j s t a r o ś c i , o p . c i t . , s . 1 1 5 - 1 1 6 ; J . H a l i k , T . B o r k o ws k a - K a l wa s ,

M. P ą c z k o ws k a , S t a r z e n i e s i ę s p o ł e c z e ń s t w j a k o p r o c e s d e mo g r a f i c z n y i s p o ł e c z n y , [ w: ] J . H a l i k ( r e d . ) ,

S t a r z y l u d z i e w P o l s c e , o p . c i t . , s . 1 6 3 - 1 7 3 .

1 6 8S t r a t e g i a r o z wo j u B i a ł e g o s t o k u , Ur z ą d Mi e j s k i w B i a ł y ms t o k u , B i a ł y s t o k 1 9 9 6 , s . 2 5 .

1 6 9I b i d e m, s . 2 0 .

1 7 0I b i d e m, s . 1 7 9 .

1 7 1I b i d e m, s . 1 2 .

1 7 2I b i d e m, s . 1 8 0 .

1 7 3A k t u a l i z a c j a s t r a t e g i i r o z wo j u B i a ł e g o s t o k u , Ur z ą d Mi e j s k i w B i a ł y ms t o k u , B i a ł y s t o k 2 0 0 1 , s . 1 2 - 1 3 .

5 4 andr z e j kl i mc z uk

5 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

z p o d o b n y mi o r g a n i z a c j a mi w k r a j u i z a g r a n i c ą ”

n i e z o s t a ł o u t wo r z o n e , o c z y m ś wi a d c z y p o s t u l a t z g ł o s z o n y p o d c z a s b a d a ń o r g a n i z a ­

c j i p o z a r z ą d o wy c h p r z e p r o wa d z o n y c h n a p o t r z e b y k o l e j n e j s t r a t e g i i

p r e z e n t a t y wn y c h b a d a ń o p i n i i mi e s z k a ń c ó w z 2 0 0 9 r o k u wy n i k a , i ż r e s p o n d e n c i z a ­

p y t a n i o p o z i o m p o mo c y u d z i e l a n e j „ g r u p o m l u d z i wy ma g a j ą c y c h s z c z e g ó l n e j t r o ­

s k i ” n a j g o r z e j o c e n i a l i ws p a r c i e d l a o s ó b s t a r s z y c h ( 5 5 % o c e n n e g a t y wn y c h ) , w t y m

s t a n u s p r a wn i e ń a r c h i t e k t o n i c z n y c h u ł a t wi a j ą c y c h p o r u s z a n i e s i ę o s o b o m n i e p e ł n o ­

s p r a wn y m1 7 6.

W u c h wa l o n e j w 2 0 1 0 r o k u „ S t r a t e g i i R o z wo j u Mi a s t a B i a ł e g o s t o k u n a l a t a

2 0 1 1 - 2 0 2 0 p l u s ” p o n o wn i e p o d k r e ś l o n o , ż e p r o c e s s t a r z e n i a s i ę l u d n o ś c i mi a s t a j e s t

wo l n i e j s z y n i ż w p r z y p a d k u s t o l i c i n n y c h wo j e wó d z t w k r a j u , c o j e d n o c z e ś n i e s t a n o ­

wi o j e g o s z a n s i e r o z wo j u g o s p o d a r c z e g o1 7 7. T e ma t y k a t a p o j a wi a s i ę t e ż w wy mi a ­

r a c h a n a l i z y S WO T , g ł ó wn i e z wi ą z a n y c h z i n f r a s t r u k t u r ą s p o ł e c z n ą i k s z t a ł t o wa ­

n i e m k a p i t a ł u l u d z k i e g o . D o s ł a b y c h s t r o n z a l i c z o n o : n i s k i p o z i o m o p i e k i n a d o s o ­

b a mi s t a r s z y mi , b r a k o ś r o d k ó w o p i e k i d ł u g o t e r mi n o we j , n i e a d e k wa t n ą d o p o t r z e b

b a z ę k s z t a ł c e n i a s p e c j a l n e g o i z a wo d o we g o ( w t y m u s t a wi c z n e g o ) . D o z a g r o ż e ń :

n i e k o r z y s t n e z mi a n y w s t r u k t u r z e d e mo g r a f i c z n e j i n i e wy k o r z y s t a n i e n a r y n k u p r a ­

c y p o t e n c j a ł u o s ó b p o 4 5 r o k u ż y c i a , z a ś d o s z a n s : „ wz r o s t ś wi a d o mo ś c i i l o b b i n g u

[ …] n a r z e c z [ p r z e c i wd z i a ł a n i a – p r z y p . A . K . ] p r o b l e mo m o s ó b n i e p e ł n o s p r a wn y c h

i s t a r s z y c h ”

d z i e j p r a wd o p o d o b n y m s c e n a r i u s z u s t a n u o t o c z e n i a mi a s t a j a k o j e d e n z g ł ó wn y c h

t r e n d ó w n e g a t y wn i e o d d z i a ł u j ą c y c h n a j e g o r o z wó j , o b o k : wz r o s t u z a g r o ż e n i a u z a ­

l e ż n i e n i e m d z i e c i i mł o d z i e ż y , o s ł a b i e n i a r o l i r o d z i n y w ż y c i u s p o ł e c z n y m, wz r o s t u

e mi g r a c j i i wz r o s t u l i c z b y o s ó b n i e p e ł n o s p r a wn y c h1 7 9. O d wo ł a n i a d o p r o g n o z o wa ­

n e j s y t u a c j i d e mo g r a f i c z n e j i p o t r z e b o s ó b s t a r s z y c h z n a l a z ł y s i ę w k i l k u wy r ó ż n i o ­

n y c h k i e r u n k a c h d z i a ł a ń . W r a ma c h p r i o r y t e t u B . 6 . „ Ws p o ma g a n i e p o s t a w p r o z d r o ­

wo t n y c h i z d r o we g o t r y b u ż y c i a mi e s z k a ń c ó w” , w B . 6 . 2 . „ I n i c j o wa n i e r o z wi ą z a ń

a d e k wa t n y c h d o z mi a n d e mo g r a f i c z n y c h ” k r ó t k o i o g ó l n i e s t wi e r d z o n o , i ż „ mi a s t o

p o wi n n o i n i c j o wa ć d z i a ł a n i a ma j ą c e n a c e l u z a s p o k o j e n i e p o t r z e b s p o ł e c z n y c h p o ­

s z c z e g ó l n y c h g r u p wi e k o wy c h mi e s z k a ń c ó w”

wa n i e a k t y wn y c h s t y l ó w ż y c i a i r o z wó j i n f r a s t r u k t u r y r e k r e a c y j n e j ” z a u wa ż o n o , ż e

r e a l i z a c j a t y c h a s p i r a c j i p o z wo l i n a o g r a n i c z e n i e n i e k o r z y s t n y c h t r e n d ó w d e mo g r a ­

1 7 4. Ws p o mn i a n e C e n t r u m S e n i o r a

1 7 5. P o n a d t o z r e ­

1 7 8. J e d n o c z e ś n i e s t a r z e n i e s i ę l u d n o ś c i z o s t a ł o z d i a g n o z o wa n e w n a j b a r ­

1 8 0. W o p i s i e p r i o r y t e t u D . 5 . „ P r o mo ­

1 7 4I b i d e m, s . 1 2 .

1 7 5R a p o r t z b a d a n i a o p i n i i o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o wy c h , Ur z ą d Mi e j s k i w B i a ł y ms t o k u , B i a ł y s t o k

2 0 1 0 , s . 4 1 .

1 7 6R a p o r t z b a d a ń o p i n i i mi e s z k a ń c ó w, Ur z ą d Mi e j s k i w B i a ł y ms t o k u , B i a ł y s t o k 2 0 0 9 , s . 4 9 , 8 5 - 8 6 .

1 7 7S t r a t e g i a R o z wo j u Mi a s t a B i a ł e g o s t o k u n a l a t a 2 0 1 1 - 2 0 2 0 p l u s , Ur z ą d Mi e j s k i w B i a ł y ms t o k u ,

B i a ł y s t o k 2 0 1 0 , s . 2 2 - 2 4 , 1 7 2 .

1 7 8I b i d e m, s . 5 3 - 5 4 , 6 4 , 1 6 9 - 1 7 1 .

1 7 9I b i d e m, s . 4 8 - 5 1 .

1 8 0I b i d e m, s . 1 1 1 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 5 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 5 5

f i c z n y c h1 8 1. P o d p o r z ą d k o wa n o mu n a s t ę p u j ą c e k i e r u n k i d z i a ł a ń : D . 5 . 1 . „ B u d o wa ,

r o z b u d o wa i mo d e r n i z a c j a b a z y r e k r e a c y j n e j , z e s z c z e g ó l n y m u wz g l ę d n i e n i e m o s i e ­

d l i mi e s z k a n i o wy c h ” , D . 5 . 2 . „ R o z wó j f u n k c j i wy p o c z y n k o we j Mi a s t a ” , D . 5 . 3 . „ P r o ­

mo c j a z d r o wy c h s t y l ó w ż y c i a ” i D . 5 . 4 . „ R o z wó j i n f r a s t r u k t u r y o r a z i mp r e z r e k r e a c y j ­

n y c h d l a t u r y s t y k i r o we r o we j o r a z i n n y c h f o r m a k t y wn e g o s p ę d z a n i a c z a s u wo l n e ­

g o ” . D o wp i e r a n i a s e n i o r ó w p o ś r e d n i o p r z y c z y n i ć s i ę mo ż e d z i a ł a n i e z wi ą z a n e

z k s z t a ł c e n i e m u s t a wi c z n y m B . 2 . 2 . „ D o s k o n a l e n i e wa r u n k ó w d l a k s z t a ł c e n i a z a wo ­

d o we g o , u s t a wi c z n e g o i s p e c j a l n e g o , d o s t o s o wa n e g o d o r y n k u p r a c y ”

i n i c j a t y w n a r z e c z o s ó b n i e p e ł n o s p r a wn y c h1 8 3: A . 1 . 7 . „ S y s t e mo we d z i a ł a n i a w k i e ­

r u n k u k r e o wa n i a i n t e g r a c y j n e j , d o s t ę p n e j p r z e s t r z e n i mi e j s k i e j , m. i n . p o p r z e z e l i mi ­

n o wa n i e t z w. b a r i e r a r c h i t e k t o n i c z n y c h ” , B . 7 . 2 . „ S t wo r z e n i e s y s t e mu wc z e s n e j i n t e r ­

we n c j i w z a k r e s i e r e h a b i l i t a c j i z d r o wo t n e j , s p o ł e c z n e j , z a wo d o we j i e d u k a c j i ” , D . 1 . 1 .

„ S t wa r z a n i e wa r u n k ó w d o a k t y wi z a c j i s p o ł e c z n o ś c i mi a s t a w s f e r z e k u l t u r y i wz r o ­

s t u j e j u c z e s t n i c t wa w k u l t u r z e ” i D . 6 . 2 . „ P r o mo c j a i r o z wó j s p o r t u wy c z y n o we g o ,

s p o r t u ma s o we g o o r a z a k t y wn o ś c i s p o r t o we j o s ó b n i e p e ł n o s p r a wn y c h ” .

B a r d z i e j s z c z e g ó ł o we z a p i s y d o t y c z ą c e d z i a ł a ń i n s t y t u c j i p u b l i c z n y c h wo b e c

o s ó b s t a r s z y c h , z a wi e r a ł a o b o wi ą z u j ą c a w l a t a c h 2 0 0 5 - 2 0 1 0 „ Mi e j s k a S t r a t e g i a R o z ­

wi ą z y wa n i a P r o b l e mó w S p o ł e c z n y c h B i a ł e g o s t o k u ”

s i ę l u d n o ś c i mi a s t a o k r e ś l o n o j a k o z a g r o ż e n i e , z a ś s y s t e m o p i e k i d l a l u d z i s t a r s z y c h

j a k o j e g o s ł a b ą s t r o n ę1 8 5. P o n a d t o z d i a g n o z o wa n o : z l e c a n i e u s ł u g o p i e k u ń c z y c h k i l ­

k u o r g a n i z a c j o m p o z a r z ą d o wy m ( P o l s k i C z e r wo n y K r z y ż , P o l s k i K o mi t e t P o mo c y

S p o ł e c z n e j , C a r i t a s A r c h i d i e c e z j i B i a ł o s t o c k i e j ) , s k r ó c e n i e c z a s u o c z e k i wa n i a n a p r z y ­

j ę c i e d o d o mu p o mo c y s p o ł e c z n e j o r a z a k t y wn o ś ć s t o wa r z y s z e ń s a mo p o mo c o wy c h

s e n i o r ó w i Un i we r s y t e t u T r z e c i e g o Wi e k u1 8 6. D o r e a l i z a c j i p r z y j ę t o t r z y c e l e o p e r a ­

c y j n e z wi ą z a n e z o s o b a mi s t a r s z y mi . P i e r ws z y – „ Z a p e wn i e n i e b e z p i e c z e ń s t wa s o ­

c j a l n e g o mi e s z k a ń c ó w mi a s t a ” – o b e j mo wa ł p r z y z n a n i e d o s t ę p u d o p o s i ł k u o s o b o m

s t a r s z y m, u b o g i m1 8 7. D r u g i – „ O c h r o n a o s ó b s t a r s z y c h p r z e d s k u t k a mi p a t o l o g i c z ­

n y c h z a c h o wa ń i z d a r z e ń , k t ó r y c h s ą o f i a r a mi ” – z a d a n i a t a k i e , j a k : p r z y g o t o wa n i e

i wp i e r a n i e p r o g r a mó w e d u k a c y j n y c h i p r o f i l a k t y k i u z a l e ż n i e ń wś r ó d s e n i o r ó w, p o ­

mo c o f i a r o m p r z e mo c y i p r z e s t ę p s t w o r a z r o z wó j o f e r t y d o mó w d z i e n n e g o p o b y ­

t u )

wo ł y wa ł d o k s z t a ł t o wa n i a wś r ó d s e n i o r ó w n o wy c h f o r m s p ę d z a n i a wo l n e g o c z a s u

1 8 2 o r a z s z e r e g

1 8 4. W a n a l i z i e S WO T s t a r z e n i e

1 8 8. T r z e c i – „ A u t o k r e a c j a i s a mo r e a l i z a c j a n a j s t a r s z e g o p o k o l e n i a ” – wy r a ź n i e n a ­

1 8 1I b i d e m, s . 1 2 2 , 1 2 9 - 1 3 0 .

1 8 2I b i d e m, s . 1 0 7 .

1 8 3I b i d e m, s . 9 7 , 1 1 2 , 1 2 3 , 1 3 0 .

1 8 4Mi e j s k a S t r a t e g i a R o z wi ą z y wa n i a P r o b l e mó w S p o ł e c z n y c h B i a ł e g o s t o k u n a l a t a 2 0 0 5 - 2 0 1 0 , Ur z ą d

Mi e j s k i w B i a ł y ms t o k u , B i a ł y s t o k 2 0 0 5 .

1 8 5I b i d e m, s .3 9 - 4 1 .

1 8 6I b i d e m, s .3 4 - 3 5 .

1 8 7I b i d e m, s .4 4 .

1 8 8I b i d e m, s .5 2 .

5 6 andr z e j kl i mc z uk

5 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

i s t y l ó w ż y c i a p o p r z e z „ ws p i e r a n i e r ó ż n o r o d n y c h f o r m t wó r c z o ś c i ”

t u : d o f i n a n s o wa n i e c z a s o p i s m „ Uś mi e c h s e n i o r a ” , r o z wó j o f e r t y i b a z y i s t n i e j ą c y c h

s t o wa r z y s z e ń i k l u b ó w s e n i o r a , t wo r z e n i e wa r u n k ó w wy mi a n y mi ę d z y p o k o l e n i o ­

we j , o t wa r c i e p l a c ó we k c a ł o d o b o we g o p o b y t u n a p o t r z e b y l o k a l n e , o d d z i a ł y wa n i e

n a p o l i t y k ę me d i a l n ą c e l e m z mi a n s t e r e o t y p ó w s t a r o ś c i , ws p i e r a n i e wy p o c z y n k u

i s p o r t u s e n i o r ó w, p r o mo c j ę r o z wo j u o s o b i s t e g o p o p r z e z u c z e s t n i c t wo w Un i we r s y ­

t e c i e T r z e c i e g o Wi e k u o r a z r o z wi j a n i e wo l o n t a r i a t u s e n i o r ó w.

A k t u a l n a „ S t r a t e g i a R o z wi ą z y wa n i a P r o b l e mó w S p o ł e c z n y c h Mi a s t a B i a ł e ­

g o s t o k u n a l a t a 2 0 1 1 - 2 0 2 0 ” , p o d o b n i e j a k p o p r z e d n i e d o k u me n t y , p o d k r e ś l a wo l ­

n i e j s z e t e mp o s t a r z e n i a s i ę l u d n o ś c i mi a s t a w s t o s u n k u d o i n n y c h o ś r o d k ó w wo j e ­

wó d z k i c h1 9 0. J e d n o c z e ś n i e p r o b l e m t e n z o s t a ł wy r ó ż n i o n y j a k o wy ma g a j ą c y s z c z e ­

g ó l n e j i n t e r we n c j i z u wa g i n a wz r o s t i l o ś c i o s ó b s t a r s z y c h wś r ó d ś wi a d c z e n i o b i o r ­

c ó w p o mo c y s p o ł e c z n e j

l o k a l n e g o r y n k u p r a c y j a k o j e g o z a g r o ż e n i e o r a z s ł a b a s t r o n a ( wy s o k i o d s e t e k b e z ­

r o b o t n y c h p o wy ż e j 5 0 r o k u ż y c i a o r a z b e z k wa l i f i k a c j i z a wo d o wy c h )

z d r o wi a i r o z wi ą z y wa n i a p r o b l e mó w u z a l e ż n i e ń – o b e c n o ś ć i d z i a ł a l n o ś ć ś r o d o wi s k

s a mo p o mo c o wy c h u z n a n y c h z a mo c n ą s t r o n ę mi a s t a1 9 3 o r a z e d u k a c j i s p o ł e c z n e j p o ­

p r z e z p o d k r e ś l e n i e s z a n s y r o z wo j u e d u k a c j i „ w k a ż d y m wi e k u ”

ws k a z a n y mi w p o p r z e d n i m d o k u me n c i e p o d mi o t a mi , d o s t r z e ż o n o j e s z c z e n a s t ę p u ­

j ą c e p o d mi o t y d z i a ł a j ą c e n a r z e c z a k t y wi z a c j i s e n i o r ó w: S t o wa r z y s z e n i e A k a d e mi a

P l u s 5 0 , P o l s k i Z wi ą z e k E me r y t ó w, R e n c i s t ó w i I n wa l i d ó w, P a r a f i ę R z y ms k o k a t o l i c ­

k ą p w. Ma t k i B o ż e j R ó ż a ń c o we j o r a z s t o wa r z y s z e n i a s a mo p o mo c o we O r c h i d e a ,

R a d o ś ć i R a d a S e n i o r ó w1 9 5.

Z a a n g a ż o wa n i e i n s t y t u c j i p u b l i c z n y c h p r z e wi d z i a n o w s i e d mi u p r i o r y t e t a c h

s t r a t e g i i , k t ó r e z o s t a n ą t u p o k r ó t c e p r z y b l i ż o n e . Mi a n o wi c i e : C . 4 . „ Ws p i e r a n i e o s ó b

b ę d ą c y c h w s z c z e g ó l n e j s y t u a c j i n a r y n k u p r a c y ” ( p r o g r a my wo b e c o s ó b p o 5 0 r o k u

ż y c i a , n i e p e ł n o s p r a wn y c h , d ł u g o t r wa l e b e z r o b o t n y c h o r a z p o z y s k i wa n i e d o d a t k o ­

wy c h ś r o d k ó w n a i c h r e a l i z a c j ę )

j a k n a j l e p s z e g o f u n k c j o n o wa n i a w ś r o d o wi s k u r o d z i n n y m i s p o ł e c z n y m” ( p o mo c

w z a p e wn i e n i u o p i e k i ) ; G . 3 . „ P o p r a wa j a k o ś c i ż y c i a o s ó b n i e p e ł n o s p r a wn y c h p o ­

p r z e z wy r ó wn y wa n i e s z a n s ” ( d i a g n o z a i mo n i t o r i n g s y t u a c j i , p r z e c i wd z i a ł a n i e ma r ­

g i n a l i z a c j i i wy k l u c z e n i u , a k t y wi z a c j a s p o ł e c z n a i z a wo d o wa , i n t e g r a c j a s p o ł e c z n a

1 8 9. Wy mi e n i o n o

1 9 1. W a n a l i z i e S WO T j e s t z a ś o b e c n y w t r z e c h wy mi a r a c h :

1 9 2; o c h r o n y

1 9 4. P o n a d t o p o z a

1 9 6; G . 2 . „ Umo ż l i wi e n i e o s o b o m p r z e wl e k l e c h o r y m

1 8 9I b i d e m, s .5 7 - 5 8 .

1 9 0S t r a t e g i a R o z wi ą z y wa n i a P r o b l e mó w S p o ł e c z n y c h Mi a s t a B i a ł e g o s t o k u n a l a t a 2 0 1 1 - 2 0 2 0 , Ur z ą d

Mi e j s k i w B i a ł y ms t o k u , B i a ł y s t o k 2 0 1 1 , s . 1 1 .

1 9 1I b i d e m, s .3 0 - 3 1 .

1 9 2I b i d e m, s .6 3 .

1 9 3I b i d e m, s .4 4 .

1 9 4I b i d e m, s .4 6 .

1 9 5I b i d e m, s .3 5 , 4 0 .

1 9 6I b i d e m, s .4 6 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 5 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 5 7

1 9 7 o r a z G . 7 . „ R o z wó j e k o n o mi i s p o ł e c z n e j ” ( ws p a r c i e r o z ­

1 9 8. Wa r t ą p o d k r e ś l e n i a n a z wę n o s i c e l s t r a t e g i c z n y F . „ Wy s o k i

o s ó b n i e p e ł n o s p r a wn y c h )

wo j u s a mo p o mo c y )

p o z i o m ś wi a d o mo ś c i i a k t y wn o ś c i s p o ł e c z n e j mi e s z k a ń c ó w w k a ż d y m wi e k u ” z a wi e ­

r a j ą c y z wi ą z a n e z s e n i o r a mi p r i o r y t e t y : F . 2 . „ Ws p i e r a n i e r o z wo j u k s z t a ł c e n i a d o r o ­

s ł y c h ” ( p r o mo wa n i e i p o s z e r z a n i e o f e r t y k s z t a ł c e n i a , f i n a n s o wa n i e r o z wo j u k s z t a ł c e ­

n i a u s t a wi c z n e g o , r o z wó j ws p ó ł p r a c y o s ó b i i n s t y t u c j i n a r z e c z e d u k a c j i s p o ł e c z n e j

i a k t y wn o ś c i l o k a l n e j )

r o z wo j u ” ( k s z t a ł t o wa n i e o d p o wi e d z i a l n o ś c i s p o ł e c z n e j wo b e c n i e p e ł n o s p r a wn y c h

i s t a r s z y c h , ws p a r c i e d z i a ł a ń i n t e g r a c j i mi ę d z y p o k o l e n i o we j w t y m s a mo p o mo c y ,

i n t e r me n t o r i n g u i wo l o n t a r i a t u )

c z e n i u s p o ł e c z n e mu o s ó b s t a r s z y c h o r a z u mo ż l i wi e n i e i m j a k n a j l e p s z e g o f u n k c j o n o ­

wa n i a w ś r o d o wi s k u s p o ł e c z n y m”

s t a r s z e k i e r u n k i d z i a ł a ń . S ą t o : G . 5 . 1 . „ Ws p i e r a n i e r ó ż n y c h f o r m a k t y wn o ś c i s e n i o ­

r ó w” ( z a j ę c i a e d u k a c y j n e , j ę z y k o we , mu z y c z n e , k u l i n a r n e , p l a s t y c z n e , n a u k a o b s ł u g i

k o mp u t e r a i k o r z y s t a n i a z I n t e r n e t u , wy j a z d y , wy c i e c z k i , s p a c e r y , i t p . , o r g a n i z a c j a

Mi e j s k i e g o D n i a S e n i o r a , l e t n i wy p o c z y n e k s e n i o r ó w) ; G . 5 . 2 . „ R o z wi j a n i e i p r o mo ­

wa n i e o f e r t y k u l t u r a l n e j , o ś wi a t o we j i r o z r y wk o we j d l a o s ó b s t a r s z y c h ” ( p r o mo c j a

wś r ó d s e n i o r ó w o f e r t y k u l t u r a l n e j , o ś wi a t o we j i r o z r y wk o we j ) o r a z G . 5 . 3 . „ D z i a ł a ­

n i a z mi e r z a j ą c e d o p o p r a wy b e z p i e c z e ń s t wa o s o b i s t e g o i s o c j a l n e g o o s ó b s t a r s z y c h ”

( p o r a d n i c t wo p s y c h o l o g i c z n e , p r a wn e , s o c j a l n e , d z i a ł a n i a e d u k a c y j n e , p r o mo wa n i e

p o z y t y wn e g o wi z e r u n k u o s ó b s t a r s z y c h ) .

P o d s u mo wu j ą c a n a l i z ę t y c h d o k u me n t ó w, s t wi e r d z a s i ę , ż e wy s t ę p u j ą c a

w n i c h c h a r a k t e r y s t y k a k o n s e k we n c j i p r o c e s u s t a r z e n i a s i ę l u d n o ś c i i z r ó ż n i c o wa n e j

we wn ę t r z n i e k a t e g o r i i s p o ł e c z n e j l u d z i s t a r y c h j e s t o g ó l n a . D o t y c z y t o r ó wn i e ż a n a ­

l i z y u wa r u n k o wa ń z e wn ę t r z n y c h , p r a wn o - a d mi n i s t r a c y j n y c h i ź r ó d e ł f i n a n s o wa n i a .

P o s z c z e g ó l n e s t r a t e g i e i p r o g r a my p o s i a d a j ą n i e p r z e j r z y s t e i n i e o k r e ś l o n e w c z a s i e

z a s a d y e wa l u a c j i . Ni e j a s n e s ą t e ż a s p e k t y z a a n g a ż o wa n i a i ws p ó ł p r a c y z s e n i o r a mi

w d i a g n o z i e s y t u a c j i , i mp l e me n t a c j i i o c e n i e d z i a ł a ń . P o d mi o t y r e a l i z u j ą c e d z i a ł a n i a

n a r z e c z s e n i o r ó w z o s t a ł y z a wę ż o n e d o s e k t o r a p u b l i c z n e g o i p o z a r z ą d o we g o . Z wy ­

j ą t k i e m me d i ó w l o k a l n y c h w z a s a d z i e p o mi j a s i ę z a c h ę c a n i e d o s p o ł e c z n e j o d p o ­

wi e d z i a l n o ś c i p o d mi o t ó w s e k t o r a k o me r c y j n e g o . P o n a d t o p r z e wa ż a j ą d z i a ł a n i a p o ­

mo c o we i o s ł o n o we . Ni e wi e l e mi e j s c a p o ś wi ę c a s i ę i n n o wa c y j n y m r o z wi ą z a n i o m

n a r z e c z j e d n o s t k o we g o i z b i o r o we g o p r z y g o t o wy wa n i a s i ę d o s t a r o ś c i , a k t y wn e g o

i k r e a t y wn e g o s t a r z e n i a s i ę o r a z p o wi ą z a n i a p r o c e s u s t a r z e n i a z k s z t a ł t o wa n i e m

mi a s t a wi e l o k u l t u r o we g o i „ s r e b r n e j g o s p o d a r k i ” .

1 9 9 i F . 3 . „ Ws p o ma g a n i e ś r o d o wi s k s p o ł e c z n y c h w p r o c e s i e i c h

2 0 0. D o t e g o p r i o r y t e t G . 5 . „ P r z e c i wd z i a ł a n i e wy k l u ­

2 0 1, z a wi e r a t r z y ś c i ś l e z o r i e n t o wa n e n a o s o b y

1 9 7I b i d e m, s .7 3 - 7 5 .

1 9 8I b i d e m, s .7 8 - 7 9 .

1 9 9I b i d e m, s .6 9 - 7 0 .

2 0 0I b i d e m, s .7 0 - 7 1 .

2 0 1I b i d e m, s .7 7 .

5 8 andr z e j kl i mc z uk

5 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

1 . 2 . K a p i t a ł s p o ł e c z n y w l i t e r a t u r z e i b a d a n i a c h

1 . 2 . 1 . F o r my k a p i t a ł u

C e l e m p r e z e n t a c j i z a g a d n i e n i a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o , w p i e r ws z e j k o l e j n o ś c i

o mó wi o n e z o s t a n i e p o j ę c i e z a s o b ó w i k a p i t a ł u l u d z k i e g o , n a s t ę p n i e z a ś p o d s t a wy

t e o r i i k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o i k u l t u r o we g o we d ł u g P . B o u r d i e u . K o n c e p c j a k a p i t a ł u

mi e s z c z ą c a s i ę w r a ma c h s t r u k t u r a l i z mu k o n s t r u k t y wi s t y c z n e g o P . B o u r d i e u z o s t a j e

u z n a n a z a p o d s t a wo wą p e r s p e k t y wę t e o r e t y c z n ą p r a c y2 0 2. Z a k ł a d a s i ę , ż e p r o j e k t

f r a n c u s k i e g o my ś l i c i e l a j e s t n i e ma l n a j p e ł n i e j s z y m z e z n a n y c h u j ę ć k a p i t a ł u s p o ­

ł e c z n e g o i w o d r ó ż n i e n i u o d i n n y c h p o d e j ś ć p o z wa l a n a r o z p o z n a n i e k o n t e k s t u ,

w k t ó r y m z n a j d u j ą s i ę z a s o b y t e g o k a p i t a ł u . J e d n o c z e ś n i e wo b e c o b e c n o ś c i k o n k u ­

r e n c y j n y c h s t a n o wi s k n i e mo ż n a u z n a ć t e j t e o r i i z a wy s t a r c z a j ą c ą2 0 3.

O b o k h i s t o r y c z n o - i n s t y t u c j o n a l n e j p e r s p e k t y wy b a d a ń n a d k a p i t a ł e m s p o ­

ł e c z n y m a u t o r s t wa P . B o u r d i e u ( k a p i t a ł j a k o r e z u l t a t p r o c e s u h i s t o r y c z n e g o z a l e ż n e ­

g o o d wi e l u c z y n n i k ó w; u j ę c i e s t r u k t u r a l n e ) , z a k l a s y c z n e u z n a j e s i ę j e s z c z e p o d e j ­

ś c i e J . S . C o l e ma n a w r a ma c h t e o r i i r a c j o n a l n e g o wy b o r u ( k a p i t a ł j a k o s p o n t a n i c z n y ,

n i e p l a n o wa n y p r o d u k t wi e l u d z i a ł a ń j e d n o s t k o wy c h ; u j ę c i e f u n k c j o n a l n e ) i n e o d u r ­

k h e i mo ws k i e p o d e j ś c i e R . D . P u t n a ma ( k a p i t a ł j a k o e f e k t o d d z i a ł y wa n i a k u l t u r y ,

p o d z i e l a n e n o r my i wz o r y d z i a ł a n i a k o o p e r a c y j n e g o ; p a r a d y g ma t d z i a ł a n i a z b i o r o ­

we g o , k o o p e r a c j i i s i e c i p o wi ą z a ń )

s ą r ó wn i e ż p r o p o z y c j e F . F u k u y a my , A . G i d d e n s a , P . S z t o mp k i i A . S a d o ws k i e g o2 0 5.

2 0 4. W n i n i e j s z y m o p r a c o wa n i u wy k o r z y s t y wa n e

2 0 2 K o n c e p c j a P . B o u r d i e u mi e ś c i s i ę w n u r c i e t e o r i i p o d mi o t o wo ś c i ( i n a c z e j : „ a g e n c j i ” , „ a k t o r a ” , „ wo l ­

n e j wo l i ” , „ s p r a ws t wa p o d mi o t o we g o ” , „ d z i a ł a n i a p o d mi o t o we g o ” ; a n g . t h e o r y o f a g e n c y ) . E . Wn u k -

L i p i ń s k i d o u j ę c i a t e g o z a l i c z a p r a c e m. i n . M. A r c h e r , U. B e c k a , P . S z t o mp k i , E . K i s e r a , S . F u c h s a ,

M. E mi r b a y e r , A . Mi s c h e i S . H a y s . Na t o mi a s t A . K o ł o d z i e j - D u r n a ś t r a k t u j e t e o r i ę P . B o u r d i e u –

p o d o b n i e j a k k o n c e p c j e A . G i d d e n s a , A . T o u r a i n e ’ a , M. A r c h e r , P . S z t o mp k i i N. E l i a s a – z a p r z y k ł a d

p r z e z wy c i ę ż a n i a we ws p ó ł c z e s n y c h t e o r i a c h s o c j o l o g i c z n y c h t a k i c h d u a l i z mó w j a k : mi k r o - i ma k r o ­

s o c j o l o g i a , o b i e k t y wi z m i s u b i e k t y wi z m ( p r z e d mi o t o wo ś ć i p o d mi o t o wo ś ć ) , r e a l i z m i n o mi n a l i z m

s p o ł e c z n y , s t r u k t u r a i d z i a ł a n i e , wo l u n t a r y z m i d e t e r mi n i z m o r a z me t o d y i l o ś c i o we i j a k o ś c i o we .

W. Mo r a ws k i z a ś t e o r i e p o wy ż s z y c h a u t o r ó w i M. C a s t e l l s a u mi e s z c z a w r a ma c h p e r s p e k t y wy k o n ­

f i g u r a c j o n i s t y c z n e j – o b e j mu j ą c e j r e l a c j e mi ę d z y a g e n c j a mi ( p o d mi o t a mi , a k t o r a mi ) s p o ł e c z n y mi ,

i n s t y t u c j a mi i s t r u k t u r a mi ( s y s t e ma mi ) . Z o b . E . Wn u k - L i p i ń s k i , S o c j o l o g i a ż y c i a p u b l i c z n e g o , o p . c i t . ,

s . 7 9 - 1 0 0 ; M. Z i ó ł k o ws k i , T e o r i a s t r u k t u r a l i s t y c z n e g o k o n s t r u k t y wi z mu it e o r i a s t r u k t u r a c j i . Ws t ę p ,

[ w: ] A . J a s i ń s k a - K a n i a , L . M. Ni j a k o ws k i , J . S z a c k i , M. Z i ó ł k o ws k i ( r e d . ) , Ws p ó ł c z e s n e t e o r i e s o c j o l o ­

g i c z n e . T o m 2 , S c h o l a r , Wa r s z a wa 2 0 0 6 , s . 6 3 1 - 6 3 3 ; A . K o ł o d z i e j - D u r n a ś , O t e o r i i s t r u k t u r a c j i A n t h o ­

n y ’ e g o G i d d e n s a j a k op o s z u k i wa n i u t r z e c i e j d r o g i w n a u k a c h s p o ł e c z n y c h , Wy d . Un i we r s y t e t u

S z c z e c i ń s k i e g o , S z c z e c i n 2 0 0 4 , s . 9 9 - 1 3 0 ; W. Mo r a ws k i , K o n f i g u r a c j e g l o b a l n e . S t r u k t u r y , a g e n c j e , i n ­

s t y t u c j e , P WN, Wa r s z a wa 2 0 1 0 , s . 7 0 - 8 6 .

2 0 3 Z o b . A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 8 9 - 9 0 ; J . B a r t k o ws k i ,

K a p i t a ł s p o ł e c z n y i j e g o o d d z i a ł y wa n i e n a r o z wó j w u j ę c i u s o c j o l o g i c z n y m, [ w: ] M. H e r b s t ( r e d . ) ,

K a p i t a ł l u d z k i i k a p i t a ł s p o ł e c z n y a r o z wó j r e g i o n a l n y , S c h o l a r , Wa r s z a wa 2 0 0 7 , s . 7 2 ; C . T r u t k o ws k i ,

S . Ma n d e s , K a p i t a ł s p o ł e c z n y w ma ł y c h mi a s t a c h , S c h o l a r , Wa r s z a wa 2 0 0 5 , s . 5 4 , 7 6 - 8 0 .

2 0 4 Z o b . C . T r u t k o ws k i , S . Ma n d e s , K a p i t a ł s p o ł e c z n y w ma ł y c h mi a s t a c h , o p . c i t . , s . 4 7 - 4 8 ; J . B a r t k o ws k i ,

K a p i t a ł s p o ł e c z n y i j e g o o d d z i a ł y wa n i e n a r o z wó j w u j ę c i u s o c j o l o g i c z n y m, o p . c i t . , s . 6 9 .

2 0 5 Wś r ó d i n n y c h i s t o t n y c h a u t o r ó w t e o r i i k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o ws k a z a ć n a l e ż y A . P o r t e s a , S . Wo o l c o c ­

k a , N . L i n , R . S . B u r t i E . O s t r o m. Z o b . K . G r o wi e c , K a p i t a ł s p o ł e c z n y . G e n e z a i s p o ł e c z n e k o n s e k we n c j e ,

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 5 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 5 9

D a l s z a c z ę ś ć p r a c y z a wi e r a p r z y b l i ż e n i e t y p ó w k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o , a n a s t ę p n i e

g ł ó wn y c h r ó ż n i c mi ę d z y k a p i t a ł e m l u d z k i m, s p o ł e c z n y m i k u l t u r o wy m. C e l o wo p o ­

mi n i ę t e z o s t a n i e o mó wi e n i e t r u d n o ś c i z e z r o z u mi e n i e m k o n c e p c j i k a p i t a ł u s p o ł e c z ­

n e g o , g d y ż n i e s t a n o wi ą o n e t u g ł ó wn e g o t e ma t u r o z wa ż a ń2 0 6. Na j o g ó l n i e j mo ż n a

p r z y j ą ć , i ż p o p r z e z k a p i t a ł s p o ł e c z n y r o z u mi e s i ę p o t e n c j a ł ws p ó ł d z i a ł a n i a o s a d z o n y

w p o wi ą z a n i a c h mi ę d z y l u d z k i c h i n o r ma c h s p o ł e c z n y c h , k t ó r y mo ż e p r z y n o s i ć k o ­

r z y ś c i o s o b o m, g r u p o m i s p o ł e c z e ń s t wo m.

1 . 2 . 1 . 1 . P o j ę c i e z a s o b ó w i k a p i t a ł u l u d z k i e g o

We ws p ó ł c z e s n e j e k o n o mi i p r z y j mu j e s i ę , ż e k a p i t a ł j e s t p o j ę c i e m wę ż s z y m

n i ż z a s ó b2 0 7. K a p i t a ł j e s t j e d n y m z t r z e c h t y p ó w z a s o b ó w, wy r ó ż n i a n y m o b o k z a s o ­

b ó w l u d z k i c h i n a t u r a l n y c h . Z a s o b y s ł u ż ą d o z a s p o k a j a n i a p o t r z e b c z ł o wi e k a , s ą

c z y n n i k a mi p r o d u k c j i d ó b r i u s ł u g . Z a s o b y l u d z k i e , t o l u d z i e wr a z z i c h u mi e j ę t n o ­

ś c i a mi i d o ś wi a d c z e n i a mi ; n a t u r a l n e , t o d o b r a p r z y r o d n i c z e d a n e p r z e z n a t u r ę , n i e ­

wy t wo r z o n e p r z e z c z ł o wi e k a ; n a t o mi a s t k a p i t a ł o we , t o k a p i t a ł r z e c z o wy ( f i z y c z n y )

i k a p i t a ł f i n a n s o wy . Mo ż n a t e ż z a k ł a d a ć , ż e z a s o b y z n a j d u j ą s i ę w d y s p o z y c j i l u d z i

i s ą p r z e k s z t a ł c a n e w k a p i t a ł , t y l k o j e ś l i i s t n i e j e n a n i e p o p y t n a r y n k u ( w u j ę c i u s o ­

c j o l o g i c z n y m o d n o s i s i ę t o d o r ó ż n y c h s f e r ż y c i a s p o ł e c z n e g o )

s t a ć u r u c h o mi o n y , b y p r z y n i e ś ć z y s k , p o wi ę k s z y ć s z a n s e l u b o s i ą g n ą ć c e l e i k o r z y ś c i .

K o n c e p c j a z a r z ą d z a n i a z a s o b a mi l u d z k i mi , s t a n o wi ą c a p o d e j ś c i e d o s p r a wo ­

wa n i a f u n k c j i p e r s o n a l n e j ( k a d r o we j ) w p o d mi o t a c h g o s p o d a r c z y c h , u k s z t a ł t o wa ł a

2 0 8. K a p i t a ł mo ż e z o ­

Wy d . S WP S A c a d e mi c a , Wa r s z a wa 2 0 1 1 , s . 1 8 - 3 1 ; J . G a n d z i a r o ws k a - Z i o ł e c k a , J . Ś r e d n i c k a , K a p i t a ł s p o ­

ł e c z n y w u j ę c i u E l i n o r O s t r o m: t r i u mfi n t e r d y s c y p l i n a r n o ś c i , „ P o l i t y k a S p o ł e c z n a ” 5 - 6 / 2 0 1 1 , s . 7 - 1 2 .

2 0 6 T r u d n o ś c i z e z r o z u mi e n i e m k o n c e p c j i k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o mo g ą wy n i k a ć z f a k t u , i ż j e s t t o k a t e g o ­

r i a i n t e r d y s c y p l i n a r n a – p o z a s o c j o l o g i ą j e s t wy k o r z y s t y wa n a m. i n . w e k o n o mi i , p s y c h o l o g i i s p o ł e c z ­

n e j , a n t r o p o l o g i i i n a u k a c h p o l i t y c z n y c h . Ni e mn i e j p o j ę c i e t o ws k a z u j e n a p o wi ą z a n i a z a c h o wa ń j e d ­

n o s t k o wy c h z e z j a wi s k a mi z b i o r o wy mi o r a z wy mu s z a my ś l e n i e n i e t y l k o n a d t e r a ź n i e j s z o ś c i ą , a l e

t e ż n a d p r z e s z ł o ś c i ą i p r z y s z ł o ś c i ą – k a p i t a ł b o wi e m mo ż e b y ć a k u mu l o wa n y , d z i e d z i c z o n y , z d e p o n o ­

wa n y i p o mn a ż a n y . Z o b . M. K wi a t k o ws k i , K a p i t a ł s p o ł e c z n y , [ w: ] W. K wa ś n i e wi c z ( r e d . ) , E n c y k l o p e ­

d i a s o c j o l o g i i . S u p l e me n t , O f i c y n a Na u k o wa , Wa r s z a wa 2 0 0 5 , s . 1 0 5 - 1 1 1 ; C . T r u t k o ws k i , S . Ma n d e s ,

K a p i t a ł s p o ł e c z n y w ma ł y c h mi a s t a c h , o p . c i t . , s . 6 5 - 8 0 ; J . B a r t k o ws k i , K a p i t a ł s p o ł e c z n y i j e g o o d ­

d z i a ł y wa n i e n a r o z wó j w u j ę c i u s o c j o l o g i c z n y m, o p . c i t . , s . 9 0 - 9 1 ; M. T h e i s s , C z y k a p i t a ł s p o ł e c z n y

mo ż e b y ć k a t e g o r i ą p o l i t y k i s p o ł e c z n e j ? , [ w: ] L . F r ą c k i e wi c z , A . R ą c z a s z e k ( r e d . ) , K a p i t a ł s p o ł e c z n y ,

o p . c i t . ; A . P r z y me ń s k i , K a p i t a ł s p o ł e c z n y , p o j ę c i e c z y t e o r i a ? , [ w: ] L . F r ą c k i e wi c z , A . R ą c z a s z e k ( r e d . ) ,

K a p i t a ł s p o ł e c z n y , o p . c i t . ; M. T h e i s s , K r e wn i – z n a j o mi – o b y wa t e l e . K a p i t a ł s p o ł e c z n y a l o k a l n a p o ­

l i t y k a s p o ł e c z n a , Wy d . A d a m Ma r s z a ł e k , T o r u ń 2 0 0 7 , s . 1 2 - 1 3 ; B . C z e p i l , M. F i l i p o wi c z , P ł y n ą c p o d

p r ą d , c z y l i k r y t y k a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o , [ w: ] M. S . S z c z e p a ń s k i , A . Ś l i z ( r e d . ) , K a p i t a ł y . L u d z i e i i n s t y ­

t u c j e . S t u d i a i s z k i c e s o c j o l o g i c z n e , Ś l ą s k i e Wy d a wn i c t wa Na u k o we , Wy d . Un i we r s y t e t u O p o l s k i e g o ,

T y c h y - O p o l e 2 0 0 6 , s . 6 7 - 7 9 ; A . R y ms z a , K l a s y c z n e k o n c e p c j e k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o , [ w: ] T . K a ź mi e r ­

c z a k , M. R y ms z a ( r e d . ) , K a p i t a ł s p o ł e c z n y . E k o n o mi a s p o ł e c z n a , I S P , Wa r s z a wa 2 0 0 7 , s . 3 7 - 3 9 ; K . W.

F r i e s k e , K . P a wł o ws k a , K a p i t a ł s p o ł e c z n y – l e k n a c a ł e z ł o ? , „ P o l i t y k a S p o ł e c z n a ” 5 - 6 / 2 0 1 1 , s . 2 1 - 2 6 .

2 0 7 M. R e k o ws k i , Wp r o wa d z e n i e d o mi k r o e k o n o mi i , P o l s o f t , P o z n a ń 2 0 0 2 , s . 1 2 - 1 3 .

2 0 8 A . G i z a - P o l e s z c z u k , M. Ma r o d y , A . R y c h a r d , O d mi k r o s t r a t e g i i d o ma k r o s y s t e mu : z a ł o ż e n i a t e o r e ­

t y c z n e i p r o b l e m b a d a wc z y , [ w: ] A . G i z a - P o l e s z c z u k , M. Ma r o d y , A . R y c h a r d , S t r a t e g i e i s y s t e m. P o ­

l a c y w o b l i c z u z mi a n y s p o ł e c z n e j , I F i S P A N, Wa r s z a wa 2 0 0 0 , s . 2 7 - 2 8 .

6 0 andr z e j kl i mc z uk

6 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

s i ę n a g r u n c i e a me r y k a ń s k i e j l i t e r a t u r y n a u k o we j w l a t a c h 8 0 . X X wi e k u2 0 9. W t e n

s p o s ó b a k c e n t o wa n o , i ż z mi a n y z a c h o d z ą c e w o t o c z e n i u i we wn ą t r z o r g a n i z a c j i wy ­

ma g a j ą t wo r z e n i a d y n a mi c z n y c h p o wi ą z a ń mi ę d z y s f e r ą z a s o b ó w l u d z k i c h p r z e d s i ę ­

b i o r s t w i i c h s t r a t e g i i r o z wo j u , p o p r z e z p o s t r z e g a n i e z a t r u d n i o n y c h p r a c o wn i k ó w

j a k o n i e t y l k o k o s z t ó w d z i a ł a l n o ś c i , l e c z p r z e d e ws z y s t k i m j a k o c z ę ś ć a k t y wó w f i r ­

my i ź r ó d ł o j e j k o n k u r e n c y j n o ś c i . Na p o c z ą t k u X X I wi e k u z u wa g i m. i n . n a g l o b a l i ­

z a c j ę , u p o ws z e c h n i a n i e s i ę c y f r o wy c h t e c h n o l o g i i i n f o r ma c y j n y c h i t e l e k o mu n i k a ­

c y j n y c h ( a n g . I n f o r ma t i o n a n d C o mmu n i c a t i o n T e c h n o l o g i e s ; n p . I n t e r n e t , t e l e f o n

k o mó r k o wy ) o r a z k o n i e c z n o ś ć s z e r o k i e g o wy k o r z y s t y wa n i a n o we j wi e d z y i a d a p t a ­

c j i d o c i ą g ł y c h z mi a n , k o n c e p c j a z a r z ą d z a n i a z a s o b a mi l u d z k i mi e wo l u u j e w k i e r u n ­

k u z a r z ą d z a n i a k a p i t a ł e m l u d z k i m2 1 0. Z a k ł a d a s i ę t u p r z e d e ws z y s t k i m, i ż e l e me n t y

t e g o k a p i t a ł u s ą u n i k a t o we i t r u d n e d o n a ś l a d o wa n i a p r z e z k o n k u r e n c j ę , a w k o n s e ­

k we n c j i t a k ż e d o e wi d e n c j i i p o mi a r u z u wa g i n a r o z p r o s z e n i e i j a k o ś c i o wy c h a r a k ­

t e r . T y m s a my m s t o p n i o wo b ę d z i e n a s t ę p o wa ć o d c h o d z e n i e o d s e k we n c y j n e g o p r o ­

c e s u r e k r u t a c j i , o c e n i a n i a , wy n a g r a d z a n i a , r o z wo j u i d e r e k r u t a c j i p r a c o wn i k ó w, n a

r z e c z t wo r z e n i a i n t e r a k t y wn y c h i n i e l i n i o wy c h k o n f i g u r a c j i t y c h e l e me n t ó w.

P o j ę c i e k a p i t a ł u l u d z k i e g o u p o ws z e c h n i ł o s i ę w l a t a c h 8 0 . i 9 0 . X X wi e k u

w mi a r ę d o s t r z e g a n i a , ż e s a me i n we s t y c j e w k a p i t a ł f i z y c z n y n i e wy r ó wn u j ą r ó ż n i c

mi ę d z y k r a j a mi b o g a t y mi i b i e d n y mi o r a z i c h r e g i o n a mi

n i ż t y l k o s i ł ą r o b o c z ą , s a mo d z i e l n i e r o z wi j a j ą s i ę p r z e z p r a k t y k ę i e d u k a c j ę t e o r e ­

t y c z n ą t wo r z ą c t y m s a my m z a s o b y k a p i t a ł u l u d z k i e g o . Uz u p e ł n i a j ą c wł a s n ą wi e d z ę

s t a j ą s i ę p o t e n c j a l n y mi i n n o wa t o r a mi . B y o s i ą g a ć s wo j e c e l e , s ą w s t a n i e s k u t e c z ­

n i e j p r z e k s z t a ł c a ć z a s o b y i o d k r y wa ć n o we s p o s o b y i c h wy k o r z y s t y wa n i a . B . H a mm

t wi e r d z i , ż e k a p i t a ł l u d z k i t o : „ ws z y s t k i e c e c h y i z d o l n o ś c i , k t ó r e mo ż n a p r z y p i s a ć

p o j e d y n c z e mu c z ł o wi e k o wi . J e d n a c z ę ś ć k a p i t a ł u l u d z k i e g o j e s t z a t e m k a p i t a ł e m

p r z y r o d n i c z y m, a mi a n o wi c i e ws z y s t k o t o , c o d a s i ę z a l i c z y ć d o f i z y c z n e j e g z y s t e n c j i

i me t a b o l i z mu . D r u g a c z ę ś ć j e s t k a p i t a ł e m s p o ł e c z n y m, a mi a n o wi c i e ws z y s t k i e

d z i a ł a n i a , k t ó r e s p o ł e c z e ń s t wo p o d e j mu j e , a b y » u s z l a c h e t n i ć « c z ł o wi e c z ą n a t u r ę ,

a wi ę c z mi e n i ć p o p r z e z wy c h o wa n i e i k s z t a ł c e n i e ”

b y l u d z k i e mo ż n a a n a l i z o wa ć i n d y wi d u a l n i e l u b z b i o r o wo , ż e s ą z a l e ż n e o d wa r u n ­

k ó w b y t o wy c h ( s o c j a l n y c h ) , w k t ó r y c h p o ws t a j ą i d z i a ł a j ą o r a z ż e k u mu l u j ą w s o b i e

2 1 1. L u d z i e s ą c z y mś wi ę c e j

2 1 2. D e f i n i c j a t a ws k a z u j e , ż e z a s o ­

2 0 9 A . P o c z t o ws k i , Z a r z ą d z a n i e z a s o b a mi l u d z k i mi . S t r a t e g i e – p r o c e s y – me t o d y , P WE , Wa r s z a wa 2 0 0 7 ,

s . 2 2 , 3 4 .

2 1 0I b i d e m, s . 4 1 .

2 1 1 M. H e r b s t , Wp r o wa d z e n i e . O c z y m j e s t t a k s i ą ż k a ? , [ w: ] M. H e r b s t ( r e d . ) , K a p i t a ł l u d z k i i k a p i t a ł

s p o ł e c z n y a r o z wó j r e g i o n a l n y , o p . c i t . , s . 9 - 1 1 ; L . E . H a r r i s o n , S . P . H u n t i n g t o n ( r e d . ) , K u l t u r a ma z n a ­

c z e n i e . J a k wa r t o ś c i wp ł y wa j ą n a r o z wó j s p o ł e c z e ń s t w, Z y s k , P o z n a ń 2 0 0 3 .

2 1 2 B . H a mm, K a p i t a ł s p o ł e c z n y z p u n k t u wi d z e n i a s o c j o l o g i c z n e g o , [ w: ] L . F r ą c k i e wi c z , A . R ą c z a s z e k

( r e d . ) , K a p i t a ł s p o ł e c z n y , o p . c i t . , s . 5 2 - 5 3 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 6 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 6 1

wa r t o ś c i k u l t u r o we2 1 3. K a p i t a ł l u d z k i o d i n n y c h f o r m k a p i t a ł u r ó ż n i s i ę t y m, ż e n i e

s t a n o wi s a mo d z i e l n e g o p r z e d mi o t u o b r o t u n a r y n k u , n i e mo ż e z mi e n i ć wł a ś c i c i e l a

i n i e mo ż n a g o s p r z e d a ć wr a z z c a ł k o wi t y m p r z e n i e s i e n i e m p r a wa wł a s n o ś c i ( wy j ą ­

t e k s t a n o wi ł o b y n i e wo l n i c t wo ) . T a b e l a 1 . 1 . z a wi e r a u p r o s z c z o n e z e s t a wi e n i e g ł ó w­

n y c h c e c h o d r ó ż n i a j ą c y c h z a s o b y j e d n o s t k o we i s p o ł e c z n e .

T a b e l a 1 . 1 . R ó ż n i c e p o mi ę d z y k a p i t a ł e m l u d z k i m i s p o ł e c z n y m

K r y t e r i u m a n a l i z y

O b i e k t

K a p i t a ł l u d z k i

K a p i t a ł s p o ł e c z n y

r e l a c j e mi ę d z y j e d n o s t k a mi

j e d n o s t k a

p o z i o m z a u f a n i a , c z ł o n k o s t wo

w s t o wa r z y s z e n i a c h , z a a n g a ż o ­

wa n i e o b y wa t e l s k i e

( d ł u g o ś ć ż y c i a ) , k wa l i f i k a c j e ,

k o mp e t e n c j e

Ws k a ź n i k i

b e z p o ś r e d n i e : d o c h ó d , p r o ­

d u k t y wn o ś ć

p o ś r e d n i e : z d r o wi e , a k t y w­

n o ś ć p u b l i c z n a

l i n e a r n y

s p ó j n o ś ć s p o ł e c z n a , r o z wó j g o ­

s p o d a r c z y

S k u t k i

Mo d e l

c y r k u l a r n y / r e l a c j o n a l n y

r o z s z e r z a n i e u p r a wn i e ń i k o m­

p e t e n c j i o b y wa t e l s k i c h , z wi ę k ­

s z a n i e d o s t ę p u d o s f e r y p u ­

b l i c z n e j , z wi ę k s z a n i e p o c z u c i a

s p r a ws t wa

e d u k a c j a , z a r z ą d z a n i e z a s o b a ­

mi l u d z k i mi , e f e k t y wn o ś ć

p r a c y

P o l i t y k a

( r e k o me n d a c j e p r a k ­

t y c z n e )

Ź r ó d ł o : J . F i e l d , T . S c h u l l e r , S . B a r o n , S o c i a l C a p i t a l a n d H u ma n C a p i t a l R e v i s i t e d , [ w: ]

J . F i e l d , T . S c h u l l e r , S . B a r o n ( e d s . ) , S o c i a l C a p i t a l : C r i t i c a l P e r s p e c t i v e s , O x f o r d Un i v e r s i t y

P r e s s , O x f o r d 2 0 0 0 , s . 2 5 0 ; c y t . z a : C . T r u t k o ws k i , S . Ma n d e s , K a p i t a ł s p o ł e c z n y w ma ł y c h

mi a s t a c h , S c h o l a r , Wa r s z a wa 2 0 0 5 , s . 6 9 .

K a t e g o r i a k a p i t a ł u l u d z k i e g o p r z e d e ws z y s t k i m o d n o s i s i ę d o f a k t u , i ż l u d z i e

s a mo d z i e l n i e i n we s t u j ą we wł a s n y r o z wó j . O d b y wa s i ę t o p o p r z e z m. i n . s a mo ­

k s z t a ł c e n i e , d ą ż e n i e d o r ó wn o wa g i p r a c a - ż y c i e , d b a n i e o k o n d y c j ę f i z y c z n ą i p s y ­

c h i c z n ą , u d z i a ł w a k t y wn y c h f o r ma c h wy p o c z y n k u o r a z u c z e s t n i c t wo w s z k o l e n i a c h

z a k ł a d o wy c h i p o z a z a k ł a d o wy c h2 1 4. O b o k c e c h z a l e ż n y c h o d c z y n n i k ó w g e n e t y c z ­

n y c h t a k i c h , j a k p ł e ć i wi e k , k a p i t a ł l u d z k i o b e j mu j e ws z y s t k o , c o mo ż e b y ć wa ż n e

2 1 3 Wa r t o ś c i k u l t u r o we s ą t u r o z u mi a n e z a P . S z t o mp k ą j a k o „ r e g u ł y , k t ó r y c h p r z e d mi o t e m s ą p o ż ą d a n e ,

g o d n e , s ł u s z n e c e l e d z i a ł a ń ” , n o r my z a ś j a k o „ r e g u ł y , k t ó r y c h p r z e d mi o t e m s ą wł a ś c i we , o c z e k i wa n e ,

o b a r c z o n e p o wi n n o ś c i ą s p o s o b y c z y me t o d y d z i a ł a n i a , a wi ę c ś r o d k i s t o s o wa n e d l a o s i ą g n i ę c i a c e l u ”

I n n y mi s ł o wy : wa r t o ś c i ws k a z u j ą k u l t u r o wo u z a s a d n i o n e c e l e , a n o r my s p o s o b y i c h r e a l i z a c j i . Z o b .

P . S z t o mp k a , S o c j o l o g i a . A n a l i z a s p o ł e c z e ń s t wa , o p . c i t . , s . 2 8 6 - 2 8 7 .

2 1 4 H . K r ó l , I s t o t a r o z wo j u k a p i t a ł u l u d z k i e g o o r g a n i z a c j i , [ w: ] H . K r ó l , A . L u d wi c z y ń s k i ( r e d . ) , Z a r z ą ­

d z a n i e z a s o b a mi l u d z k i mi . T wo r z e n i e k a p i t a ł u l u d z k i e g o o r g a n i z a c j i , P WN, Wa r s z a wa 2 0 0 6 , s . 4 2 4 .

.

6 2 andr z e j kl i mc z uk

6 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

d o o s i ą g a n i a p r z e z j e d n o s t k ę c e l ó w w k o n k u r e n c j i n a r y n k u p r a c y , j a k t e ż w i n n y c h

p r z e s t r z e n i a c h ż y c i a s p o ł e c z n e g o2 1 5.

Z a A . S a d o ws k i m p r z y j mu j e s i ę , i ż ws k a ź n i k a mi k a p i t a ł u l u d z k i e g o s ą m. i n . :

wi e d z a2 1 6 ( w t y m wy k s z t a ł c e n i e ; j e s t t o p o d s t a wo wa c z ę ś ć t e g o k a p i t a ł u ) , s t a n c y ­

wi l n y , z a wó d , mi e j s c e z a mi e s z k a n i a , wy z n a n i e , r e a l i z a c j a p r a k t y k r e l i g i j n y c h , z a c h o ­

wa n i a k u l t u r a l n e , u mi e j ę t n o ś c i z a wo d o we , s t a n z d r o wi a wr a z z u mi e j ę t n o ś c i a mi

j e g o u t r z y ma n i a , z n a j o mo ś ć j ę z y k ó w o b c y c h , o b s ł u g i k o mp u t e r a , n a b y t e w wy n i k u

o s o b i s t e g o wy s i ł k u k o mp e t e n c j e k u l t u r o we , g o t o wo ś ć d o k o n t a k t ó w z i n n y mi , o b ­

c y mi i z wi ą z a n a z t y m e l a s t y c z n o ś ć wz g l ę d e m r ó ż n y c h k u l t u r i s t y l ó w ż y c i a , a s p i r a ­

c j e , a mb i c j e i mo ż l i wo ś c i r o z wo j o we o r a z s t o p i e ń z a d o wo l e n i a z z a mi e s z k a n i a w d a ­

n e j mi e j s c o wo ś c i , z p o s i a d a n e g o wy k s z t a ł c e n i a , z wy k o n y wa n e j p r a c y z a wo d o ­

we j

d u a l n y c h wy s i ł k ó w j e d n o s t k i n a we t wb r e w o b o wi ą z u j ą c y m wz o r o m k u l t u r o wy m

i b r a k u ws p a r c i a z e s t r o n y o t o c z e n i a s p o ł e c z n e g o2 1 8.

P o z a t y m c z ę ś ć c e c h k a p i t a ł u l u d z k i e g o mo g ą s t a n o wi ć i n we s t y c j e z z e wn ą t r z ,

n i e d o k o ń c a z a l e ż n e o d wo l i j e d n o s t k i . Z p e r s p e k t y wy i n d y wi d u a l i s t y c z n e j , t o n p .

s t a r a n i a r o d z i c ó w, b y z a p e wn i ć d z i e c k u o d p o wi e d n i ą s z k o ł ę , wł a ś c i we ś r o d o wi s k o

d o r a s t a n i a , k s z t a ł t o wa ć p o z y t y wn e p o s t a wy wo b e c n a u k i i p r a c y o r a z z a b e z p i e c z y ć

n a n i e ś r o d k i . Z p e r s p e k t y wy z b i o r o we j z a ś , t o : l o k a l n e i n we s t y c j e w s y s t e m s z k o l ­

n i c t wa o g ó l n e g o i z a wo d o we g o , s z k o l e n i a w c z a s i e p r a c y , s t u d i a d l a d o r o s ł y c h ,

o c h r o n a z d r o wi a , wy ż y wi e n i e s p o ł e c z e ń s t wa i b a d a n i a n a u k o we2 1 9. Na l e ż y p r z y

t y m z a k ł a d a ć , ż e z p e r s p e k t y wy z b i o r o we j mi g r a c j e l u d z i wy k s z t a ł c o n y c h d o i n n y c h

k r a j ó w s t a n o wi ą u t r a t ę z a i n we s t o wa n y c h f u n d u s z y i p o t e n c j a l n e j a k t y wn o ś c i s p o ­

ł e c z n e j t y c h o s ó b2 2 0.

2 1 7. Na l e ż y z a z n a c z y ć , i ż k a p i t a ł l u d z k i mo ż e k s z t a ł t o wa ć s i ę w wy n i k u i n d y wi ­

2 1 5 A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 2 3 .

2 1 6 Wi e d z a j e s t t u r o z u mi a n a j a k o u p o r z ą d k o wa n y z b i ó r i n f o r ma c j i o s a d z o n y c h w j a k i mś k o n t e k ś c i e

s p o ł e c z n o - k u l t u r o wy m, k t ó r y p o z wa l a p o s i a d a c z o wi o d p o wi a d a ć n a p y t a n i e „ d l a c z e g o ? ” , a w k o n ­

s e k we n c j i n a p o d s t a wi e i n f o r ma c j i o s t a n a c h p r z e s z ł y c h mó wi ć o s t a n a c h p r z y s z ł y c h . Wi e d z a n i e

t y l k o d o s t a r c z a wy j a ś n i e n i a wy d a r z e ń , a l e t e ż j a k o wa r t o ś ć a u t o t e l i c z n a u k i e r u n k o wu j e d a l s z y p r o ­

c e s p o s t r z e g a n i a , a j a k o wa r t o ś ć i n s t r u me n t a l n a p o z wa l a n a r e a l i z a c j ę c e l ó w p r a k t y c z n y c h . K s z t a ł t o ­

wa n i e wi e d z y wy k r a c z a wi ę c p o z a z i n s t y t u c j o n a l i z o wa n ą e d u k a c j ę , j e s t b o wi e m t e ż ws z y s t k i m

t y m, c o j e d n o s t k a s a ma z a p a mi ę t u j e i u z n a j e w s wo j e j ś wi a d o mo ś c i z a wł a s n e . Z o b . E . C h mi e l e c k a ,

I n f o r ma c j a , wi e d z a , mą d r o ś ć – c o s p o ł e c z e ń s t wo wi e d z y c e n i ć p o wi n n o ? , [ w: ] K . K l o c , E . C h mi e l e c k a

( r e d . ) , D o b r e o b y c z a j e w k s z t a ł c e n i u a k a d e mi c k i m, F u n d a c j a P r o mo c j i i A k r e d y t a c j i K i e r u n k ó w E k o ­

n o mi c z n y c h , Wa r s z a wa 2 0 0 4 , s . 5 6 - 5 8 .

2 1 7 A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 2 2 - 2 4 .

2 1 8I b i d e m, s . 2 3 .

2 1 9I b i d e m, s . 2 2 - 2 3 , 5 3 ; H . K r ó l , I s t o t a r o z wo j u k a p i t a ł u l u d z k i e g o o r g a n i z a c j i , o p . c i t . , s . 4 2 4 ; H . K r ó l ,

K a p i t a ł l u d z k i o r g a n i z a c j i , [ w: ] H . K r ó l , A . L u d wi c z y ń s k i ( r e d . ) , Z a r z ą d z a n i e z a s o b a mi l u d z k i mi .

T wo r z e n i e k a p i t a ł u l u d z k i e g o o r g a n i z a c j i , o p . c i t . , s . 1 1 3 .

2 2 0 A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 2 4 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 6 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 6 3

1 . 2 . 1 . 2 . K a p i t a ł s p o ł e c z n y i k a p i t a ł k u l t u r o wy we d ł u g P i e r r e ’ a B o u r d i e u

K a p i t a ł d l a P . B o u r d i e u j e s t p o j ę c i e m o t wa r t y m, k t ó r e n i e mo ż e b y ć d e f i n i o ­

wa n e w o d e r wa n i u o d s z e r s z e g o s y s t e mu t e o r e t y c z n e g o2 2 1. Na j o g ó l n i e j w u j ę c i u

t y m j e s t o n p o wi ą z a n y z p o j ę c i a mi p o l a i h a b i t u s u . K a p i t a ł t o ś r o d k i s ł u ż ą c e d o g r y ,

p o l e t o mi e j s c e g r y , z a ś h a b i t u s t o d y s p o z y c j e g r a c z y . Z g o d n i e z u j ę c i e m a u t o r a s p o ­

ł e c z e ń s t wo n i e j e s t c a ł o ś c i ą , wy r a ż a s i ę w s u mi e wi ę z i i r e l a c j i , w j a k i e s ą u wi k ł a n e

j e d n o s t k i

t o n o mi c z n y c h o b s z a r ó w g r y , n i e d a j ą c y c h s i ę p o d p o r z ą d k o wa ć j e d n e j l o g i c e s p o ł e c z ­

n e j , j a k a k o l wi e k b y o n a b y ł a – k a p i t a l i s t y c z n a , mo d e r n i s t y c z n a c z y p o s t mo d e r n i ­

s t y c z n a ”

O b s z a r g r y j e s t t u z wa n y t e ż p o l e m l u b p r z e s t r z e n i ą s p o ł e c z n ą , j e s t wy c i n k i e m

„ ws z e c h ś wi a t a s p o ł e c z n e g o ” . P o l e o z n a c z a „ s i e ć a l b o k o n f i g u r a c j ę o b i e k t y wn y c h r e ­

l a c j i mi ę d z y p o z y c j a mi ”

wz g l ę d u n a s wo j e i s t n i e n i e i z e wz g l ę d u n a u wa r u n k o wa n i a , j a k i e n a r z u c a j ą o s o ­

b o m c z y i n s t y t u c j o m j e z a j mu j ą c y m, o k r e ś l a j ą c i c h a k t u a l n ą i p o t e n c j a l n ą s y t u a c j ę

w s t r u k t u r z e d y s t r y b u c j i r ó ż n y c h r o d z a j ó w wł a d z y ( c z y k a p i t a ł u ) ”

b y ć n p . g o s p o d a r k a , p o l i t y k a , s z t u k a , n a u k a , r e l i g i a , o ś wi a t a , p r z e s t r z e ń mi e j s k a .

W z a s a d z i e n i e i s t n i e j e ż a d n e o g r a n i c z e n i e l i c z b y i s t n i e j ą c y c h p ó l , g d y ż l u d z i e s t a l e

j e k o n s t r u u j ą . W k a ż d y m p o l u j e d n o s t k i s ą z e s o b ą p o ł ą c z o n e s i e c i ą s t o s u n k ó w i z a ­

l e ż n o ś c i , k t ó r e l i c z ą s i ę b a r d z i e j n i ż p o s z c z e g ó l n e o s o b y . P o l e s t a n o wi mi e j s c e r y wa ­

l i z a c j i o z a j ę c i e n a j k o r z y s t n i e j s z y c h p o z y c j i – j e d n o s t k i , g r u p y l u b i n s t y t u c j e mo g ą

wc h o d z i ć z e s o b ą w r e l a c j e d o mi n a c j i , p o d p o r z ą d k o wa n i a , r ó wn o wa ż n o ś c i i i n n e2 2 6.

A k t o r z y s p o ł e c z n i we d ł u g P . B o u r d i e u s ą n i e r ó wn o wy p o s a ż e n i w c z t e r y

p o d s t a wo we r o d z a j e k a p i t a ł u2 2 7: e k o n o mi c z n y ( p i e n i ą d z e i p r z e d mi o t y ma t e r i a l n e

d o wy k o r z y s t a n i a w p r o c e s i e wy t wa r z a n i a t o wa r ó w i u s ł u g ) , s p o ł e c z n y ( p o z y c j e

i r e l a c j e w g r u p a c h i s i e c i a c h s p o ł e c z n y c h ) , k u l t u r o wy ( u mi e j ę t n o ś c i , z wy c z a j e , n a ­

wy k i , s t y l e j ę z y k o we , r o d z a j u k o ń c z o n y c h s z k ó ł , g u s t , s t y l e ż y c i a ) o r a z s y mb o l i c z n y

( s y mb o l e wy k o r z y s t y wa n e d o u p r a wo mo c n i e n i a p o s i a d a n i a p o z o s t a ł y c h k a p i t a ­

ł ó w) . F o r my t e d o p e wn e g o s t o p n i a d a j ą s i ę p r z e k s z t a ł c a ć , k o n we r t o wa ć j e d n a

w d r u g ą . I c h u ż y c i e z a l e ż y o d c e c h a k t o r ó w s p o ł e c z n y c h i wa r u n k ó w g r y . W p o ­

s z c z e g ó l n y c h p o l a c h wa ż n e mo g ą b y ć r ó ż n e f o r my k a p i t a ł u . P o z a p o d s t a wo wy mi

2 2 2. J e s t o n o z r ó ż n i c o wa n e w t y m s e n s i e , ż e „ s t a n o wi z e s p ó ł wz g l ę d n i e a u ­

2 2 3. K a ż d y o b s z a r ma wz g l ę d n ą a u t o n o mi ę i wł a ś c i we s o b i e z a s a d y ( n o r my ) .

2 2 4. P o z y c j e n a t o mi a s t s ą „ z d e f i n i o wa n e o b i e k t y wn i e z e

2 2 5. P o l e m mo ż e

2 2 1 P . B o u r d i e u , L . J . D . Wa c q u a n t , Z a p r o s z e n i e d o s o c j o l o g i i r e f l e k s y j n e j , O f i c y n a Na u k o wa , o p . c i t . , s . 7 6 .

2 2 2I b i d e m, s . 2 0 .

2 2 3I b i d e m, s . 2 0 - 2 1 .

2 2 4I b i d e m, s . 7 8 .

2 2 5I b i d e m, s . 7 8 .

2 2 6I b i d e m, s . 7 8 .

2 2 7 J . H . T u r n e r , S t r u k t u r a t e o r i i s o c j o l o g i c z n e j , P WN, 2 0 0 5 , s . 5 9 7 .

6 4 andr z e j kl i mc z uk

6 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

f o r ma mi mo g ą wy s t ę p o wa ć t e ż f o r my wł a ś c i we d l a d a n e g o p o l a ( n p . k a p i t a ł mi l i ­

t a r n y , p r a wn y , f i n a n s o wy , p r z y r o d n i c z y , i n t e l e k t u a l n y , o r g a n i z a c y j n y , r e l a c y j n y ,

e d u k a c y j n y , i n f r a s t r u k t u r a l n y , p r z y g r a n i c z n e g o p o ł o ż e n i a )

i h i e r a r c h i a k a p i t a ł ó w mo ż e z mi e n i a ć s i ę wr a z z r o z wo j e m p o l a2 2 9.

P . B o u r d i e u t wi e r d z i t e ż , ż e k a p i t a ł s p o ł e c z n y t o „ s u ma z a s o b ó w, a k t u a l n y c h

i p o t e n c j a l n y c h , k t ó r e n a l e ż ą s i ę j e d n o s t c e l u b g r u p i e z t y t u ł u p o s i a d a n i a t r wa ł e j ,

mn i e j l u b b a r d z i e j z i n s t y t u c j o n a l i z o wa n e j s i e c i r e l a c j i , z n a j o mo ś c i , u z n a n i a wz a j e m­

n e g o . T o z n a c z y , j e s t s u mą k a p i t a ł ó w i wł a d z y , k t ó r ą s i e ć t a k a mo ż e

z mo b i l i z o wa ć ”

ź r ó d ł e m k o r z y ś c i , k t ó r y c h wi e l k o ś ć z mi e n i a s i ę wr a z z e z mi a n a mi w s k ł a d z i e u c z e s t ­

n i k ó w p o l a , i c h p o z y c j i i i s t n i e j ą c y mi mi ę d z y n i mi r e l a c j a mi . A u t o r p o d k r e ś l a , i ż

wi e l k o ś ć k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o z a l e ż y o d r o z mi a r ó w s i e c i , k t ó r ą j e d n o s t k a p o t r a f i

s k o n s t r u o wa ć o r a z o d z a k r e s u ws z y s t k i c h f o r m k a p i t a ł u , z j a k i mi j e s t p o wi ą z a n a .

K a p i t a ł s p o ł e c z n y j e s t t u d o b r e m p r y wa t n y m, z a s a d y z o b o wi ą z a ń wz a j e mn y c h , i c h

h o r y z o n t ó w c z a s o wy c h i k o n s e k we n c j e i c h n i e wy p e ł n i e n i a n i e s ą t u o ma wi a n e2 3 1.

K s z t a ł t o wa n i e n o r m z a l e ż y o d a k t o r ó w s p o ł e c z n y c h , j e s t c z ę ś c i ą r y wa l i z a c j i o z a s o b y .

Uz u p e ł n i e n i a wy ma g a r ó wn i e ż p o j ę c i e k a p i t a ł u k u l t u r o we g o . We d ł u g a u t o r a

p r z y b i e r a o n t r z y f o r my : u c i e l e ś n i o n ą ( i n d y wi d u a l n a i n we s t y c j a c z a s u i wy s i ł k u ,

p r a c a n a d s o b ą ) , u p r z e d mi o t o wi o n ą ( ma t e r i a l n e wy t wo r y k u l t u r o we ) o r a z z i n s t y t u ­

c j o n a l i z o wa n ą ( n a b y t e i s p o ł e c z n i e r o z p o z n a wa l n e k o mp e t e n c j e e d u k a c y j n e , n p .

t y t u ł y n a u k o we )

w d a n y m p o l u n i e z o s t a n ą o n i c h p o i n f o r mo wa n i , d o p ó k i n i e z o s t a n ą i m z a p r e z e n ­

t o wa n e2 3 3. We d ł u g A . S a d o ws k i e g o t a k r o z u mi a n ą f o r mę u c i e l e ś n i o n ą i z i n s t y t u c j o ­

n a l i z o wa n ą mo ż n a o d n i e ś ć d o k a p i t a ł u l u d z k i e g o2 3 4. Na l e ż a ł o b y t e ż s ą d z i ć , ż e i n we ­

s t o wa n i e w s i e b i e z a c h o d z i we d ł u g r e g u ł , k t ó r e o k r e ś l a j ą i z mi e n i a j ą u c z e s t n i c y g r y .

Z i n s t y t u c j o n a l i z o wa n y k a p i t a ł k u l t u r o wy , p o z a k o mp e t e n c j a mi e d u k a c y j n y mi , o b e j ­

mu j e t e ż i n s t y t u c j e i o r g a n i z a c j e , k t ó r e f u n k c j o n u j ą w p o l a c h l u b mi ę d z y n i mi o r a z

s ą i s t o t n e d l a o s i ą g a n i a wł a d z y i i n n y c h f o r m k a p i t a ł u .

W k o n c e p c j i P . B o u r d i e u k a p i t a ł j e s t r o z u mi a n y s z e r o k o . Up r o s z c z o n e z e s t a ­

wi e n i e f o r m k a p i t a ł u i g r a n i c mi ę d z y n i mi p r z e d s t a wi o n e z o s t a ł o n a r y s u n k u 1 . A u ­

t o r n i e s k u p i a s i ę n a d r o z wa ż a n i a mi , w j a k i s p o s ó b p o s i a d a n i e p o s z c z e g ó l n y c h r o ­

2 2 8. P o z a t y m wa r t o ś ć

2 3 0. Z a t e m s a m d o s t ę p d o g r u p , s t o wa r z y s z e ń c z y i n s t y t u c j i mo ż e b y ć

2 3 2. T y p y t e n i e s ą k a p i t a ł e m, d o p ó k i p o z o s t a l i a k t o r z y s p o ł e c z n i

2 2 8 P o r . P . B o u r d i e u , L . J . D . Wa c q u a n t , Z a p r o s z e n i e d o s o c j o l o g i i r e f l e k s y j n e j , o p . c i t . , s . 9 8 - 9 9 , 1 0 5 .

2 2 9I b i d e m, s . 7 9 .

2 3 0I b i d e m, s . 1 0 4 - 1 0 5 .

2 3 1 A . R y ms z a , K l a s y c z n e k o n c e p c j e k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o , o p . c i t . , s . 2 4 - 2 5 .

2 3 2 C . T r u t k o ws k i , S . Ma n d e s , K a p i t a ł s p o ł e c z n y w ma ł y c h mi a s t a c h , o p . c i t . , s . 5 2 .

2 3 3 P . B o u r d i e u , L . J . D . Wa c q u a n t , Z a p r o s z e n i e d o s o c j o l o g i i r e f l e k s y j n e j , o p . c i t . , s . 1 0 4 .

2 3 4 A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 3 3 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 6 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 6 5

d z a j ó w z a s o b ó w d e c y d u j e o s u k c e s i e w d a n y m p o l u . Z a n a j wa ż n i e j s z y k a p i t a ł j e d ­

n o s t k i u z n a j e b o wi e m j e j h a b i t u s , c z y l i a n a l i t y c z n i e o k r e ś l o n ą s u mę z a s o b ó w c z ł o ­

wi e k a , „ ł ą c z n y r e z u l t a t o d d z i a ł y wa ń s o c j a l i z a c y j n y c h , j a k i m p o d l e g a w c i ą g u ż y c i a

j e d n o s t k a , r e z u l t a t i n t e r i o r y z o wa n i a p r z e z n i ą s p o ł e c z n y c h n o r m i wa r t o ś c i , t j . c a ł o ­

k s z t a ł t n a b y t y c h p r z e z n i ą i u t r wa l o n y c h d y s p o z y c j i d o p o s t r z e g a n i a , o c e n i a n i a i r e ­

a g o wa n i a n a ś wi a t z g o d n i e z u s t a l o n y mi w d a n y m ś r o d o wi s k u s c h e ma t a mi ”

2 3 5.

R y s u n e k 1 . F o r my k a p i t a ł u we d ł u g P . B o u r d i e u

Ź r ó d ł o : O p r a c o wa n i e wł a s n e n a p o d s t a wi e E . P u e n t e V i l a n o v a , R . T o r r e l l a J o s a , S o c i a l

c a p i t a l a s a ma n a g e r i a l p h e n o me n o n , T a mp e r e Un i v e r s i t y o f T e c h n o l o g y , T a mp e r e 2 0 0 3 , s . 3 .

H a b i t u s j e s t wy r a z e m „ k u l t u r o we j n i e ś wi a d o mo ś c i ” i z a l e ż y g ł ó wn i e o d p r z e ­

s t r z e n i s p o ł e c z n e j , w k t ó r e j j e d n o s t k a n a b y wa ł a s wo j e wy p o s a ż e n i e k u l t u r o we

w o k r e s i e d z i e c i ń s t wa i mł o d o ś c i

n y c h p o z y c j a c h i d y s p o z y c j a c h , t wo r z ą k l a s y s p o ł e c z n e2 3 7. K l a s y s p o ł e c z n e n i e s ą t u

b y t a mi r e a l n y mi , l e c z k o n s t r u k t a mi t e o r e t y c z n y mi s ł u ż ą c y mi d o o p i s u r e l a c j i mi ę ­

d z y a k t o r a mi s p o ł e c z n y mi w p o s z c z e g ó l n y c h p o l a c h . We d ł u g P . B o u r d i e u p o z i o m

k a p i t a ł ó w j e d n o s t k i o k r e ś l a j e j mi e j s c e w s t r u k t u r z e k l a s o we j . I m wi ę k s z a z a s o b n o ś ć

2 3 6. Z b i o r y l u d z i o ws p ó l n y c h h a b i t u s a c h , p o d o b ­

2 3 5 J . S z a c k i , H i s t o r i a my ś l i s o c j o l o g i c z n e j , P WN, Wa r s z a wa 2 0 0 4 , s . 8 9 7 .

2 3 6I b i d e m, s . 8 9 4 - 8 9 5 .

2 3 7I b i d e m, s . 8 9 7 .

6 6 andr z e j kl i mc z uk

6 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

w z r ó ż n i c o wa n e f o r my k a p i t a ł u , t y m wy ż s z a p o z y c j a2 3 8. K i m i n n y m b ę d z i e c z ł o wi e k

p o c h o d z ą c y z r o d z i n y r o b o t n i c z e j , k i m i n n y m z i n t e l i g e n c k i e j . I m l e p s z a p o z y c j a p o ­

c z ą t k o wa , t y m wi ę k s z e s z a n s e , ż e d a n a o s o b a z o s t a n i e wy p o s a ż o n a w r ó ż n e z a s o b y

i u mi e j ę t n o ś c i p o s ł u g i wa n i a s i ę n i mi d o r e a l i z a c j i s wo i c h c e l ó w. K a p i t a ł k u l t u r o wy

mo ż e z wi ę k s z a ć l u b z mn i e j s z a ć s z a n s e n a a wa n s s p o ł e c z n y . C z ł o n k o wi e k l a s wy ż ­

s z y c h p o ma g a j ą p o d o b n y m s o b i e w wi ę k s z y m s t o p n i u , n i ż o s o b y z k l a s n i ż s z y c h –

z n a j o mo ś ć o s ó b u b o g i c h i n i e wy k s z t a ł c o n y c h mo ż e d a wa ć r ó ż n e k o r z y ś c i , a l e r a c z e j

n i e z wi ę k s z a s z a n s n a p o wi ę k s z a n i e p o s i a d a n y c h z a s o b ó w, a j e d y n i e n a p r z e t r wa ­

n i e . Mo ż n a p r z y p u s z c z a ć , ż e c z ę ś ć o s ó b j e s t w s t a n i e p r z e k s z t a ł c a ć p o s i a d a n e z a s o b y

t a k , a b y z a mi a s t p r z e d mi o t u ws t y d u s t a n o wi ł y c z y n n i k i p r o wa d z ą c e d o s u k c e s u

i p r z e k r o c z e n i a g r a n i c k l a s o wy c h . P o z a t y m k l a s y d o mi n u j ą c e t o p r z e wa ż n i e t e , k t ó ­

r e p o t r a f i ą p o s ł u g i wa ć s i ę s y mb o l a mi , d o k o n y wa ć a k t ó w p r z e mo c y s y mb o l i c z n e j ,

c z y l i p r z e d s t a wi a ć i n n y m s wo j e wa r t o ś c i i d o b r a j a k o s p o ł e c z n i e p o ż ą d a n e2 3 9.

Uc z e s t n i c y g r y mo g ą r e p r o d u k o wa ć j e j z a s a d y l u b j e z mi e n i a ć , n p . d y s k r e d y t u j ą c

wa r t o ś ć p o d t y p ó w k a p i t a ł ó w p r z e c i wn i k ó w2 4 0.

P o d e j ś c i e s t r u k t u r a l n e P . B o u r d i e u t y m s i ę r ó ż n i o d p o z o s t a ł y c h , ż e p o z wa l a

d o s t r z e c i s t n i e n i e w ż y c i u s p o ł e c z n y m me c h a n i z mó w p o ws t a wa n i a i r e p r o d u k c j i

n i e r ó wn o ś c i . Ws k a z u j e n a e f e k t y z a g ę s z c z e n i a z a s o b ó w s p o ł e c z n y c h w j e d n y c h g r u ­

p a c h , p r z y j e d n o c z e s n y m i c h d e f i c y c i e w i n n y c h . Na d mi a r k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o

w n i e k t ó r y c h p o l a c h mo ż e s k u t k o wa ć p o d t r z y my wa n i e m p r z e d n o wo c z e s n y c h s t r u k ­

t u r i d z i e d z i c z e n i e m p o z y c j i . W t e o r i i t e j s z c z e g ó l n i e wa ż n y j e s t k a p i t a ł k u l t u r o wy –

c e l e d z i a ł a ń j e d n o s t e k n i e s t a n o wi ą t u i n t e r e s ó w g o s p o d a r c z y c h , l e c z s ą u z a s a d n i a ­

n y mi k u l t u r o wo i n t e r e s a mi s p o ł e c z n y mi

p o wi n n i p r a g n ą ć ( wa r t o ś c i ) i j a k r e a l i z o wa ć s wo j e p r a g n i e n i a ( n o r my ) . T o c z ą c a s i ę

w p o l a c h r y wa l i z a c j a n i e d o t y c z y t y l k o p o s i a d a n i a z a s o b ó w, l e c z t e ż o k r e ś l a n i a , j a ­

k i e p r a g n i e n i a s ą i s t o t n e , j a k j e o s i ą g a ć l u b j a k s i ę d o n i c h p r z y s t o s o wa ć . K a p i t a ł

s p o ł e c z n y j e s t z a t e m t wo r z o n y p r z e z me c h a n i z my k u l t u r o we . Uj ę c i e t o p o z wa l a

wi ę c z wr ó c i ć u wa g ę n a s z a n s e i b a r i e r y n a g r o ma d z e n i a p r z e z j e d n o s t k i i z b i o r o wo ś c i

w c i ą g u ż y c i a z a s o b ó w s ł u ż ą c y c h p o my ś l n e mu s t a r z e n i u , t o j e s t t a k i e mu , k i e d y

wk r a c z a n i e w o k r e s s t a r o ś c i j e s t wo l n e o d c h o r ó b , s t y mu l o wa n e p o z y t y wn y m

wp ł y we m ś r o d o wi s k a i n i e wi e l k i mi d e f i c y t a mi w s f e r z e p s y c h o s p o ł e c z n e j

2 4 1. K a p i t a ł k u l t u r o wy o k r e ś l a , c z e g o l u d z i e

2 4 2.

2 3 8 P r z y k ł a d p o d z i a ł u n a k l a s y s p o ł e c z n e w s p o ł e c z e ń s t wa c h p r z e my s ł o wy c h z g o d n y z t e o r i ą P . B o u r d i e u

p r z e d s t a wi a J . H . T u r n e r . Z o b . J . H . T u r n e r , S t r u k t u r a t e o r i i s o c j o l o g i c z n e j , o p . c i t . , s . 5 9 9 .

2 3 9 J . S z a c k i , H i s t o r i a my ś l i s o c j o l o g i c z n e j , o p . c i t . , s . 9 0 0 .

2 4 0 P . B o u r d i e u , L . J . D . Wa c q u a n t , Z a p r o s z e n i e d o s o c j o l o g i i r e f l e k s y j n e j , o p . c i t . , s . 8 1 .

2 4 1 A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 3 5 - 3 6 .

2 4 2 E . T r a f i a ł e k , S t a r z e n i e s i ę i s t a r o ś ć . Wy b ó r t e k s t ó w z g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 7 0 - 7 1 . P o r .

J . H a l i c k i , O b r a z y s t a r o ś c i . R y s o wa n e p r z e ż y c i a mi s e n i o r ó w, o p . c i t . .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 6 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 6 7

P o n a d t o we d ł u g A . S a d o ws k i e g o k a p i t a ł k u l t u r o wy s k ł a d a s i ę m. i n . z : z n a ­

c z e ń , s y mb o l i , wa r t o ś c i , i d e i , i d e o l o g i i , mi t ó w, r y t u a ł ó w, wz o r ó w z a c h o wa ń , k r y t e ­

r i ó w p r e s t i ż u , k t ó r e s t a j ą s i ę wy p o s a ż e n i e m j e d n o s t e k w wy n i k u u c z e s t n i c t wa

w p r o c e s a c h s o c j a l i z a c y j n y c h r o d z i n y , s p o ł e c z n o ś c i l o k a l n y c h , g r u p r ó wi e ś n i c z y c h ,

s z k ó ł , p a r a f i i , z b i o r o wo ś c i r e g i o n a l n y c h , n a r o d o wy c h i c y wi l i z a c y j n y c h2 4 3. W z a l e ż ­

n o ś c i o d t e g o , j a k i e s ą t o c e c h y i c z y z n a j d u j ą s i ę w s t r u k t u r a c h s p o ł e c z n y c h , l u d z i e

i n a c z e j o d b i e r a j ą wa r t o ś c i s p o ł e c z e ń s t wa d e mo k r a t y c z n e g o , me c h a n i z mu r y n k o we ­

g o ( k a p i t a l i z mu ) o r a z p o s z c z e g ó l n y c h i n s t y t u c j i i o r g a n i z a c j i s p o ł e c z n y c h , o c z e k u j ą

o k r e ś l o n y c h t y p ó w ł a d u s p o ł e c z n e g o . W s p o ł e c z e ń s t wi e o u s t r o j u d e mo k r a t y c z n y m

z a ws k a ź n i k i k a p i t a ł u k u l t u r o we g o mo g ą s ł u ż y ć wy b i e r a n e i p r z e d s t a wi a n e i n n y m

s t a n d a r d y k u l t u r o we2 4 4. S ą t o n p . : a k c e p t a c j a p r a w c z ł o wi e k a , u z n a n i e wo l n o ś c i

i r ó wn o ś c i wo b e c p r a wa , s z a c u n k u wo b e c mn i e j s z o ś c i k u l t u r o wy c h , a k c e p t a c j a

o r i e n t a c j i n a z y s k , wy s o k a o c e n a k o n k u r e n c j i , s k ł o n n o ś c i d o r y z y k a , k a r i e r i n d y wi ­

d u a l n y c h , wy k s z t a ł c e n i a , o r i e n t a c j i n a ws p ó ł d z i a ł a n i e , u z n a n i e c e c h p r o i n n o wa c y j ­

n y c h s t r u k t u r k u l t u r o wy c h2 4 5 o r a z p o s i a d a n i e u k s z t a ł t o wa n e j t o ż s a mo ś c i

n i e o t wa r t y c h wa r u n k ó w d o k s z t a ł t o wa n i a t o ż s a mo ś c i p r z e z mi e s z k a ń c ó w mi a s t a .

2 4 6 i i s t n i e ­

1 . 2 . 1 . 3 . R ó ż n o r o d n o ś ć k o n c e p c j i k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o

I n n e u j ę c i a t e o r e t y c z n e k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o p r z e d s t a wi l i m. i n . J . S . C o l e ma n ,

R . D . P u t n a m, F . F u k u y a ma , A . G i d d e n s i P . S z t o mp k a . W p e r s p e k t y wi e t e o r i i r a c j o ­

n a l n e g o wy b o r u p i e r ws z e g o z t y c h a u t o r ó w, k a p i t a ł s p o ł e c z n y s t a n o wi „ g r u p ę p o d ­

mi o t ó w s p o ł e c z n y c h , k t ó r e ma j ą d wa ws p ó l n e e l e me n t y : s ą c z ę ś c i ą j a k i e j ś s p o ł e c z ­

n e j s t r u k t u r y i u ł a t wi a j ą ws p ó l n e d z i a ł a n i a – z a r ó wn o j e d n o s t e k , j a k i c a ł y c h i n s t y ­

t u c j i w r a ma c h t e j s t r u k t u r y . T a k j a k i n n e f o r my k a p i t a ł u , r ó wn i e ż k a p i t a ł s p o ł e c z n y

j e s t p r o d u k t y wn y – u mo ż l i wi a r e a l i z a c j ę p e wn y c h c e l ó w, k t ó r y c h o s i ą g n i ę c i e b y ł o ­

b y n i e mo ż l i we w s y t u a c j i j e g o b r a k u ”

s p o ł e c z n e j o r g a n i z a c j i , k t ó r y s t a n o wi p r o d u k t y wn y z a s ó b d l a j e d n e g o b ą d ź wi ę c e j

a k t o r ó w”

2 4 7 o r a z j e s t „ a s p e k t e m n i e s f o r ma l i z o wa n e j

2 4 8. P r z y c z y m z a s o b y s ą t u r o z u mi a n e j a k o p r a wa d o d z i a ł a n i a , k t ó r e a k t o ­

2 4 3 A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 3 5 .

2 4 4I b i d e m, s . 3 6 - 3 7 , 1 5 4 , 1 8 3 , 1 8 6 .

2 4 5 Wł a ś c i wo ś c i p r o i n n o wa c y j n y c h s t r u k t u r k u l t u r o wy c h s t a n o wi ą m. i n . a k c e p t a c j a p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i ,

s u k c e s u , n i e p o s ł u s z e ń s t wa wo b e c r u t y n y , z a c h o wa ń t r a d y c y j n y c h i p o wt a r z a l n y c h , p o s z u k i wa n i a

z mi a n n a l e p s z e o r a z a k c e p t a c j a l u b p r z y z wo l e n i e d l a p o s t a w c i ą g ł e g o n i e p o k o j u . Z o b . A . S a d o ws k i ,

B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 1 8 3 .

2 4 6 T o ż s a mo ś ć z a A . S a d o ws k i m r o z u mi a n a j e s t t u j a k o „ d y s p o n o wa n i e u z a s a d n i o n ą i t r wa ł ą o d p o ­

wi e d z i ą n a p y t a n i e , k i m j e s t e m p o p r z e z u t o ż s a mi a n i e s i ę z wy b r a n y mi , o t a c z a j ą c y mi ws p ó l n o t a mi

( z r z e s z e n i a mi ) , j a k i p o p r z e z o d d z i e l a n i e s i ę o d i n n y c h , a t a k ż e d y s p o n o wa n i e i n d y wi d u a l n y m wi ­

z e r u n k i e m s i e b i e ” . Z o b . A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 3 7 .

2 4 7 J . S . C o l e ma n , S o c i a l C a p i t a l i n t h e C r e a t i o n o f H u ma n C a p i t a l , “ A me r i c a n J o u r n a l o f S o c i o l o g y ”

1 9 8 8 , t . 9 4 , s . 1 0 9 ; c y t . z a : A . R y ms z a , K l a s y c z n e k o n c e p c j e k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o , o p . c i t . , s . 2 6 .

2 4 8 J . S . C o l e ma n , P e r s p e k t y wa r a c j o n a l n e g o wy b o r u w s o c j o l o g i i e k o n o mi c z n e j , [ w: ] A . J a s i ń s k a -

K a n i a , L . M. Ni j a k o ws k i , J . S z a c k i , M. Z i ó ł k o ws k i ( r e d . ) , Ws p ó ł c z e s n e t e o r i e s o c j o l o g i c z n e . T o m 1 ,

6 8 andr z e j kl i mc z uk

6 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

r z y s p o ł e c z n i wy mi e n i a j ą mi ę d z y s o b ą n a i n n e p r a wa d o d z i a ł a n i a2 4 9. J e d n o s t k i s ą

w s t a n i e o d d a ć s wo j e p r a wa d o k o n t r o l i z a s o b ó w w z a mi a n z a o c z e k i wa n e k o r z y ś c i .

W o p a r c i u o t ę wo l ę p o ws t a j ą s t r u k t u r y s p o ł e c z n e i n o r my k u l t u r o we2 5 0. Z a t e m r a ­

c j o n a l n i a k t o r z y s p o ł e c z n i t o c i , k t ó r z y p o mn a ż a j ą k a p i t a ł s p o ł e c z n y , a wi ę c p o s t ę ­

p u j ą z g o d n i e z n o r ma mi i ws p ó ł p r a c u j ą z i n n y mi , b y o s i ą g a ć ws p ó l n e c e l e , u z y s k i ­

wa ć wy ż s z e k o r z y ś c i p r z y o b n i ż o n y c h k o s z t a c h o r a z o t r z y my wa ć p o z y t y wn e s a n k c j e

t a k i e j a k a k c e p t a c j a , s z a c u n e k i ws p a r c i e .

W k o n c e p c j i J . S . C o l e ma n a k a p i t a ł s p o ł e c z n y t o t e ż p r o d u k t u b o c z n y wi e l u

d z i a ł a ń j e d n o s t k o wy c h – z j a wi s k o n i e i n t e n c j o n a l n e p r z e j a wi a j ą c e s i ę p o p r z e z f u n k ­

c j e , k t ó r e p e ł n i o r a z e f e k t y , j a k i e wy wi e r a n a ż y c i e l u d z i

wł a ś c i wo ś c i ą s t r u k t u r s p o ł e c z n y c h , a n i e j e d n o s t e k i i c h d z i a ł a ń . J e s t d o b r e m p u ­

b l i c z n y m, z k t ó r e g o mo g ą k o r z y s t a ć ws z y s c y , k t ó r z y n a l e ż ą d o d a n e j s t r u k t u r y . K o ­

r z y ś c i z k a p i t a ł u n i e r o z k ł a d a j ą s i ę j e d n a k p r o p o r c j o n a l n i e d o wk ł a d ó w p o s z c z e g ó l ­

n y c h j e d n o s t e k , a s a mi a k t o r z y s p o ł e c z n i n i e ma j ą p e wn o ś c i , ż e p o z o s t a l i b ę d ą wy ­

wi ą z y wa ć s i ę z e z o b o wi ą z a ń .

Wi e l k o ś ć k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o z mi e n i a s i ę w z a l e ż n o ś c i o d k s z t a ł t u r e l a c j i i s t ­

n i e j ą c y c h mi ę d z y a k t o r a mi s p o ł e c z n y mi . P o mn a ż a n i e k a p i t a ł u j e s t mo ż l i we d z i ę k i

t r z e m c e c h o m: „ d o mk n i ę c i u ” s i e c i s p o ł e c z n y c h , u t r z y ma n i u c i ą g ł o ś c i r e l a c j i o r a z z a ­

p e wn i e n i u i c h wi e l o s t r o n n o ś c i

n i a j e d n o s t k i , a l e t e ż s p r z y j a j ą t wo r z e n i u wz a j e mn e g o z a u f a n i a , d a j ą g wa r a n c j ę

p r z e s t r z e g a n i a n o r m, d ą ż e n i a d o ws p ó l n y c h c e l ó w. C i ą g ł o ś ć r e l a c j i o d n o s i s i ę d o

f a k t u , i ż k a p i t a ł s p o ł e c z n y wy ma g a p i e l ę g n o wa n i a wi ę z i s p o ł e c z n y c h , g d y ż w p r z e ­

c i wn y m wy p a d k u „ z u ż y wa s i ę ” l u b z a n i k a . Wi e l o s t r o n n o ś ć r e l a c j i n a t o mi a s t o z n a ­

c z a , ż e p a r t n e r z y p o wi n n i ws p ó ł p r a c o wa ć z e s o b ą p r z y r ó ż n y c h o k a z j a c h i o d g r y wa ć

p r z y t y m wi e l e r ó l s p o ł e c z n y c h .

P o z a t y m w u j ę c i u J . S . C o l e ma n a k o r z y s t a n i e z k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o j e s t

o g r a n i c z o n e , g d y ż j e g o z a s o b y n i e d a j ą s i ę ł a t wo p r z e n i e ś ć i wy k o r z y s t a ć w wi e l u

k o n t e k s t a c h s p o ł e c z n y c h2 5 3. P r z y k ł a d o wo k o r z y s t a n i e z p o mo c y z n a j o my c h i i c h z a ­

s o b ó w w j e d n y c h o k o l i c z n o ś c i a c h u ł a t wi d z i a ł a n i a , p o d c z a s g d y w i n n y c h mo ż e

o k a z a ć s i ę u t r u d n i e n i e m l u b p r z y n i e ś ć n i e p o ż ą d a n e e f e k t y .

W r a ma c h p e r s p e k t y wy d z i a ł a n i a z b i o r o we g o , k o o p e r a c j i i s i e c i p o wi ą z a ń

R . D . P u t n a m u z n a j e , i ż n a k a p i t a ł s p o ł e c z n y „ s k ł a d a j ą s i ę t a k i e j a k o ś c i ż y c i a s t o wa ­

r z y s z e n i o we g o w d a n y m s p o ł e c z e ń s t wi e , j a k s i e c i , n o r my o r a z z a u f a n i e – j a k o ś c i t e

2 5 1. K a p i t a ł s p o ł e c z n y j e s t t u

2 5 2. Ma ł e i g ę s t e s i e c i s p o ł e c z n e o g r a n i c z a j ą z a c h o wa ­

S c h o l a r , Wa r s z a wa 2 0 0 6 , s . 1 5 1 .

2 4 9 J . H . T u r n e r , S t r u k t u r a t e o r i i s o c j o l o g i c z n e j , o p . c i t . , s . 3 6 0 .

2 5 0I b i d e m, s . 3 6 0 - 3 6 2 .

2 5 1 C . T r u t k o ws k i , S . Ma n d e s , K a p i t a ł s p o ł e c z n y w ma ł y c h mi a s t a c h , o p . c i t . , s . 5 6 - 5 9 .

2 5 2 J . S . C o l e ma n , P e r s p e k t y wa r a c j o n a l n e g o wy b o r u w s o c j o l o g i i e k o n o mi c z n e j , o p . c i t . , s . 1 5 2 .

2 5 3 C . T r u t k o ws k i , S . Ma n d e s , K a p i t a ł s p o ł e c z n y w ma ł y c h mi a s t a c h , o p . c i t . , s . 5 8 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 6 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 6 9

u mo ż l i wi a j ą c z ł o n k o m d a n e g o s p o ł e c z e ń s t wa z wi ę k s z e n i e e f e k t y wn o ś c i z b i o r o we g o

d z i a ł a n i a i s p r a wn i e j s z e o s i ą g a n i e p o d z i e l a n y c h p r z e z n i c h c e l ó w”

ż e k a p i t a ł s p o ł e c z n y j e s t n a b y wa n y p o d p o s t a c i ą n o r m wz a j e mn o ś c i i s i e c i o b y wa ­

t e l s k i e g o z a a n g a ż o wa n i a2 5 5. F o r my t e s t a n o wi ą z a r a z e m g ł ó wn e ź r ó d ł a z a u f a n i a ,

n a j wa ż n i e j s z e g o s k ł a d n i k a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o2 5 6. K a p i t a ł s p o ł e c z n y we d ł u g R . D .

P u t n a ma p o ws t a j e g ł ó wn i e w d o b r o wo l n y c h s t o wa r z y s z e n i a c h , w k t ó r y c h j e d n o s t k i

u c z ą s i ę j a k ws p ó ł d z i a ł a ć z i n n y mi . Wz a j e mn e z a u f a n i e , j a k i e l u d z i e o k a z u j ą s o b i e

p o d c z a s k o o p e r a c j i w s t o wa r z y s z e n i a c h , wz r a s t a wr a z z o s i ą g a n i e m k o r z y ś c i z e

ws p ó ł p r a c y , a n a s t ę p n i e wy k r a c z a p o z a t e o r g a n i z a c j e i p r z e n o s i s i ę n a i n n e s f e r y ż y ­

c i a , wz ma c n i a j ą c o g ó l n ą s o l i d a r n o ś ć s p o ł e c z n o ś c i . Wy s o k i k a p i t a ł s p o ł e c z n y p r z y c z y ­

n i a s i ę d o p o p r a wi e n i a s p r a wn o ś c i i n s t y t u c j i s p o ł e c z n y c h i r o z wo j u g o s p o d a r c z e g o2 5 7.

„ A t mo s f e r z e z a u f a n i a ” s p r z y j a p o d z i e l a n i e n o r m o d wz a j e mn i a n i a u o g ó l n i o n e ­

g o , c z y l i o p a r t e g o n a p r z e k o n a n i u a k t o r ó w s p o ł e c z n y c h , ż e wy ś wi a d c z a n e o b e c n i e

u s ł u g i wo b e c i n n y c h z o s t a n ą wy n a g r o d z o n e w p r z y s z ł o ś c i , c h o ć wa r t o ś ć z wr o t ó w

mo ż e o k a z a ć i n n a n i ż p o n i e s i o n y c h n a k ł a d ó w2 5 8. D r u g i m ź r ó d ł e m z a u f a n i a s ą s i e c i

o b y wa t e l s k i e g o z a a n g a ż o wa n i a , k t ó r e ma j ą c h a r a k t e r p o z i o my , c z y l i ł ą c z ą z e s o b ą

o s o b y z a j mu j ą c e p o d o b n e p o z y c j e i p o s i a d a j ą c e z b l i ż o n y p o t e n c j a ł wł a d z y2 5 9. G ę s t e

s i e c i p o z i o me z wi ę k s z a j ą s z a n s e n a r e a l i z a c j ę ws p ó l n y c h c e l ó w o r a z k o s z t y wy c o f a ­

n i a s i ę z k o o p e r a c j i , g e n e r u j ą n o r my wz a j e mn o ś c i , u ł a t wi a j ą k o mu n i k a c j ę o r a z t wo ­

r z ą i p o d t r z y mu j ą wz o r y ws p ó ł p r a c y2 6 0. S i e c i t e s ą s k u t e c z n i e j s z e n i ż p i o n o we , k t ó r e

ł ą c z ą o s o b y z a j mu j ą c e r ó ż n e p o z y c j e2 6 1. W s i e c i a c h p i o n o wy c h t r u d n i e j o z a u f a n i e

i wz a j e mn o ś ć , ł a t wi e j z a ś o o p o r t u n i z m, k l i e n t e l i z m, u l e g ł o ś ć i wy z y s k .

R . D . P u t n a m p o c z ą t k o wo t wi e r d z i ł , ż e k a p i t a ł s p o ł e c z n y j e s t d o b r e m p u b l i c z ­

n y m, p ó ź n i e j u z n a ł , i ż mo ż e b y ć t e ż d o b r e m p r y wa t n y m2 6 2. P r z y k ł a d o wo – g d y s ą ­

s i e d z i p i l n u j ą d o mó w w o k o l i c y , k o r z y ś c i c z e r p i ą t e ż c i mi e s z k a ń c y , k t ó r z y n i e b i o r ą

2 5 4. A u t o r z a k ł a d a ,

2 5 4 R . D . P u t n a m, B o wl i n g A l o n e : A me r i c a ’ s D e c l i n i n g S o c i a l C a p i t a l , „ J o u r n a l o f D e mo c r a c y ” 6 / 1 9 9 5 ,

s . 5 6 ; c y t . z a : C . T r u t k o ws k i , S . Ma n d e s , K a p i t a ł s p o ł e c z n y w ma ł y c h mi a s t a c h , o p . c i t . , s . 6 1 . W p o l ­

s k i m p r z e k ł a d z i e c y t o wa n e g o a r t y k u ł u d e f i n i c j a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o j e s t n a s t ę p u j ą c a : „ o d n o s i s i ę

d o c e c h s z c z e g ó l n e g o z o r g a n i z o wa n i a , t a k i c h j a k s i e c i , n o r my i s p o ł e c z n e z a u f a n i e , u ł a t wi a j ą c y c h k u

o b o p ó l n e j k o r z y ś c i k o o r d y n a c j ę i ws p ó ł p r a c ę ”

. Z o b . R . D . P u t n a m, B o wl i n g A l o n e : ma l e j ą c y s p o ł e c z n y

k a p i t a ł A me r y k i , „ R e s P u b l i c a No wa ” 6 / 1 9 9 6 , s . 1 7 . P o r . R . D . P u t n a m, D e mo k r a c j a w d z i a ł a n i u , Z n a k ,

K r a k ó w 1 9 9 5 , s . 2 5 8 , g d z i e a u t o r o p i s u j e k a p i t a ł s p o ł e c z n y , o d wo ł u j ą c s i ę d o d e f i n i c j i J . S . C o l e ma n a ;

P o r . R . D . P u t n a m, B o wl i n g A l o n e : t h e C o l l a p s e a n d R e v i v a l o f A me r i c a n C o mmu n i t y , S i mo n & S c h u s ­

t e r , Ne w Y o r k 2 0 0 0 , s . 1 8 - 1 9 , g d z i e a u t o r s t wi e r d z a , ż e „ k l u c z o wą i d e ą t e o r i i k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o j e s t

t o , i ż s i e c i z n a j o mo ś c i p o s i a d a j ą wa r t o ś ć ” o r a z w d e f i n i c j i w mi e j s c e z a u f a n i a wp r o wa d z a wi a r y g o d ­

n o ś ć , c z y l i wy wi ą z y wa n i e s i ę z e z o b o wi ą z a ń p r z e z o s o b y , k t ó r e z o s t a ł y o b d a r z o n e z a u f a n i e m.

2 5 5 R . D . P u t n a m, D e mo k r a c j a w d z i a ł a n i u , o p . c i t . , s . 2 5 8 .

2 5 6I b i d e m, s . 2 6 3 - 2 6 5 .

2 5 7I b i d e m, s . 2 7 5 .

2 5 8I b i d e m, s . 2 6 7 .

2 5 9I b i d e m, s . 2 6 9 .

2 6 0I b i d e m, s . 2 7 0 - 2 7 1 .

2 6 1I b i d e m, s . 2 6 9 , 2 7 1 - 2 7 2 .

7 0 andr z e j kl i mc z uk

7 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

u d z i a ł u w t a k i c h i n i c j a t y wa c h . Z d r u g i e j s t r o n y , g d y p o j e d y n c z e j e d n o s t k i t wo r z ą

z n a j o mo ś c i d l a wł a s n y c h c e l ó w, c z ę ś ć z k o r z y ś c i mo g ą z c z a s e m u z y s k a ć t e ż p o z o s t a ­

ł e o s o b y .

K a p i t a ł s p o ł e c z n y w p e r s p e k t y wi e d z i a ł a n i a z b i o r o we g o , k o o p e r a c j i i s i e c i

p o wi ą z a ń mo ż e p r z y j mo wa ć r ó ż n e f o r my . Z a n a j wa ż n i e j s z e a u t o r u z n a j e r o z r ó ż n i e ­

n i e mi ę d z y k a p i t a ł e m wi ą ż ą c y m/ s p a j a j ą c y m/ wy k l u c z a j ą c y m ( a n g . b o n d i n g ) a p o ­

mo s t o wy m/ wł ą c z a j ą c y m ( a n g . b r i d g i n g ) . P i e r ws z y „ t wo r z y s i ę w g r u p a c h , k t ó r e

p r z e z wy b ó r c z y k o n i e c z n o ś ć s ą n a k i e r o wa n e d o we wn ą t r z i ma j ą t e n d e n c j ę d o

wz ma c n i a n i a o k r e ś l o n y c h t o ż s a mo ś c i i wł a s n e j h o mo g e n i c z n o ś c i ”

t e r s k i e , o r g a n i z a c j e e t n i c z n e ) . P o mo s t o wy z a ś „ t wo r z ą g r u p y n a k i e r o wa n e n a z e ­

wn ą t r z i o b e j mu j ą c e o s o b y z r ó ż n y c h wa r s t w i g r u p s p o ł e c z n y c h ”

o b y wa t e l s k i c h , e k u me n i c z n e o r g a n i z a c j e r e l i g i j n e ) .

Z p o z o s t a ł y c h p r o p o z y c j i t e o r e t y c z n y c h n a wy r ó ż n i e n i e z a s ł u g u j ą r ó wn i e ż

p r a c e o z a u f a n i u a u t o r s t wa F . F u k u y a my , A . G i d d e n s a i P . S z t o mp k i . F . F u k u y a ma

z a k ł a d a , ż e p o z i o m z a u f a n i a mi ę d z y mi e s z k a ń c a mi k r a j u wa r u n k u j e r o z wó j s p o ł e c z n o ­

- g o s p o d a r c z y i z d o l n o ś c i d o r y wa l i z a c j i z i n n y mi k r a j a mi . K a p i t a ł s p o ł e c z n y z d a ­

n i e m t e g o a u t o r a p o ws t a j e p o p r z e z me c h a n i z my k u l t u r o we , t a k i e j a k r e l i g i a , t r a d y ­

c j a i h i s t o r y c z n e n a wy k i

n o r m d a n e j s p o ł e c z n o ś c i , j e j r e g u l a c j i p r a wn y c h i z wy c z a j ó w, a wi ę c n i e mo ż e o d b y ­

wa ć s i ę z i n i c j a t y wy j e d n o s t k i , g d y ż z a ws z e o p i e r a s i ę n a c e c h a c h s p o ł e c z n y c h , a n i e

i n d y wi d u a l n y c h . Z mi a n a z a c h o wa ń s p o ł e c z n y c h , a p r z e z t o j a k o ś c i k a p i t a ł u s p o ł e c z ­

n e g o , j e s t p r o c e s e m t r wa j ą c y m d ł u ż e j n i ż i n we s t y c j e w k a p i t a ł l u d z k i i wy ma g a

wy s i ł k u z b i o r o we g o . K a p i t a ł s p o ł e c z n y wi ą ż e s i ę t u z r o z p o ws z e c h n i e n i e m i r e a l i z o ­

wa n i e m t a k i c h c n ó t s p o ł e c z n y c h j a k : o d p o wi e d z i a l n o ś ć , l o j a l n o ś ć , u mi e j ę t n o ś ć

ws p ó ł p r a c y , p o c z u c i e o b o wi ą z k u , u c z c i wo ś ć , o s z c z ę d n o ś ć , r a c j o n a l n e r o z wi ą z y wa n i e

p r o b l e mó w, p r a g ma t y z m i u mi e j ę t n o ś ć p o d e j mo wa n i a r y z y k a2 6 6. Z d a n i e m F . F u ­

k u y a my i s t o t ę k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o s t a n o wi f a k t , i ż p o z wa l a t wo r z y ć n o we z wi ą z k i

mi ę d z y l u d z k i e , z a k ł a d a ć g r u p y , s t o wa r z y s z e n i a i i n s t y t u c j e s p o ł e c z e ń s t wa o b y wa ­

t e l s k i e g o d z i a ł a j ą c e s p o n t a n i c z n i e w p r z e s t r z e n i z n a j d u j ą c e j s i ę mi ę d z y r o d z i n a mi

i p a ń s t we m, a p r z e z t o o b n i ż a ć k o s z t y i c h d z i a ł a n i a i c h r o n i ć o b y wa t e l i p r z e d c e n t r a ­

l i z a c j ą a d mi n i s t r a c j i i n i e u d o l n o ś c i ą r z ą d ó w l o k a l n y c h2 6 7.

2 6 3 ( n p . g r u p y b r a ­

2 6 4 ( n p . r u c h y p r a w

2 6 5. G r o ma d z e n i e k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o wy ma g a a k c e p t a c j i

2 6 2 Z o b . A . R y ms z a , K l a s y c z n e k o n c e p c j e k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o , o p . c i t . , s . 3 1 , 3 5 ; R . D . P u t n a m, D e mo ­

k r a c j a w d z i a ł a n i u , o p . c i t . , s . 2 6 3 ; R . D . P u t n a m, B o wl i n g A l o n e : t h e C o l l a p s e a n d R e v i v a l o f A me r i c a n

C o mmu n i t y , o p . c i t . , s . 2 0 - 2 1 .

2 6 3 R . D . P u t n a m, B o wl i n g A l o n e : t h e C o l l a p s e a n d R e v i v a l o f A me r i c a n C o mmu n i t y , o p . c i t . , s . 2 2 .

2 6 4I b i d e m.

2 6 5 F . F u k u y a ma , Z a u f a n i e . K a p i t a ł s p o ł e c z n y a d r o g a d o d o b r o b y t u , P WN , Wa r s z a wa - Wr o c ł a w 1 9 9 7 , s . 3 9 .

2 6 6I b i d e m, s . 5 7 - 6 1 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 7 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 7 1

Z a u f a n i e i r y z y k o j a k o c e c h y z wi ą z a n e z k a p i t a ł e m s p o ł e c z n y m s ą e l e me n t e m

k o n c e p c j i „ p ó ź n e j n o wo c z e s n o ś c i ” r o z wi j a n e j p r z e z A . G i d d e n s a . Z a k ł a d a o n , ż e i s t ­

n i e j ą t r z y c z y n n i k i d y n a mi z mu n o wo c z e s n y c h i n s t y t u c j i : r o z d z i e l e n i e c z a s u i p r z e ­

s t r z e n i , me c h a n i z my wy k o r z e n i a j ą c e o r a z r e f l e k s y j n o ś ć i n s t y t u c j o n a l n a2 6 8. W s k r ó c i e

o d n o s z ą s i ę o n e k o l e j n o d o : p o ws t a n i a f o r ma l n y c h me t o d o d mi e r z a n i a c z a s u i p o ­

r z ą d k o wa n i a p r z e s t r z e n i , k t ó r e u mo ż l i wi a j ą u t r z y my wa n i e k o n t a k t ó w s p o ł e c z n y c h

w s k a l i g l o b a l n e j ; o d d z i e l e n i a i n t e r a k c j i o d wł a ś c i wo ś c i k o n k r e t n e g o mi e j s c a o r a z

s z e r o k i e g o wy k o r z y s t y wa n i a wi e d z y p r z y p r o wa d z e n i u a k t y wn o ś c i s p o ł e c z n y c h

i p r z e k s z t a ł c a n i u ma t e r i a l n e g o s t o s u n k u d o p r z y r o d y . W k o n t e k ś c i e p o d j ę t e g o t e ma ­

t u n a s z c z e g ó l n ą u wa g ę z a s ł u g u j ą me c h a n i z my wy k o r z e n i a j ą c e , p r o wa d z ą c e d o

„ wy s a d z a n i a r e l a c j i s p o ł e c z n y c h z k o n t e k s t ó w l o k a l n y c h i i c h o d t wa r z a n i a n a n i e ­

z mi e r z o n y c h o b s z a r a c h c z a s u i p r z e s t r z e n i ”

me c h a n i z mó w: ś r o d k i s y mb o l i c z n e , c z y l i „ ś r o d k i wy mi a n y o z n o r ma l i z o wa n e j wa r ­

t o ś c i , a wi ę c t a k i e , k t ó r e s ą wy mi e n i a l n e mi ę d z y r ó ż n y mi k o n t e k s t a mi . Na c z e l n y m

i n a j p o ws z e c h n i e j s z y m z n i c h j e s t p i e n i ą d z ”

my ws z e l k i e j wi e d z y s p e c j a l i s t y c z n e j o p a r t e n a r e g u ł a c h p r o c e d u r a l n y c h i p r z e k a z y ­

wa n e j e d n y m j e d n o s t k o m p r z e z d r u g i e ”

j a k o s y s t e my a b s t r a k c y j n e , k t ó r e wi ą ż ą c z a s i p r z e s t r z e ń p o p r z e z t r a n s a k c j e n i e s p o t y ­

k a j ą c y c h s i ę z e s o b ą f i z y c z n i e j e d n o s t e k o r a z r o z wó j wi e d z y t e c h n i c z n e j i s p o ł e c z n e j .

K l u c z o we w f u n k c j o n o wa n i u s y s t e mó w a b s t r a k c y j n y c h j e s t z a u f a n i e . Na l e ż y

p r z y t y m z a z n a c z y ć , ż e p o c z ą t k o wo A . G i d d e n s w s wo j e j k o n c e p c j i a n a l i z o wa ł b e z ­

p i e c z e ń s t wo , k t ó r e o k r e ś l a ł j a k o „ z a u f a n i e , wi a r ę , ż e ś wi a t ma t e r i a l n y i s p o ł e c z n y ,

ł ą c z n i e z p o d s t a wo wy mi p a r a me t r a mi j a ź n i i t o ż s a mo ś c i s p o ł e c z n e j , s ą t a k i e , j a k i e

s i ę j a wi ą ”

s z e o k r e ś l a j ą c j a k o „ p o c z u c i e t r wa n i a i p o r z ą d k u z d a r z e ń , w t y m wy k r a c z a j ą c y c h

p o z a o b s z a r b e z p o ś r e d n i e g o d o ś wi a d c z e n i a j e d n o s t k i ”

n a z a wi e r z e n i u , k t ó r e r ó wn o wa ż y n i e wi e d z ę l u b b r a k i n f o r ma c j i , p o l e g a n i e n a o s o ­

b a c h l u b s y s t e ma c h a b s t r a k c y j n y c h ”

2 6 9. A u t o r ws k a z u j e n a d wa r o d z a j e t a k i c h

2 7 0 o r a z s y s t e my e k s p e r c k i e , c z y l i „ s y s t e ­

2 7 1. O b a me c h a n i z my ł ą c z n i e o k r e ś l a n e s ą

2 7 2. P ó ź n i e j o d d z i e l i ł o d s i e b i e p o j ę c i a b e z p i e c z e ń s t wa i z a u f a n i a2 7 3. P i e r w­

2 7 4. Z a u f a n i e z a ś j a k o „ o p a r t e

2 7 5. A . G i d d e n s z a k ł a d a , ż e c h o ć wy r a ż a n i e z a ­

2 6 7I b i d e m, s . 4 0 ; F . F u k u y a ma , K a p i t a ł s p o ł e c z n y , [ w: ] L . E . H a r r i s o n , S . P . H u n t i n g t o n ( r e d . ) , K u l t u r a

maz n a c z e n i e . J a k wa r t o ś c i wp ł y wa j ą n a r o z wó j s p o ł e c z e ń s t w, Z y s k , P o z n a ń 2 0 0 3 , s . 1 7 1 .

2 6 8 A . G i d d e n s , N o wo c z e s n o ś ć i t o ż s a mo ś ć . „ J a ” i s p o ł e c z e ń s t wo w e p o c e p ó ź n e j n o wo c z e s n o ś c i , P WN,

Wa r s z a wa 2 0 0 2 , s . 2 3 - 3 0 .

2 6 9I b i d e m, s . 2 6 .

2 7 0I b i d e m, s . 2 6 .

2 7 1I b i d e m, s . 3 1 7 .

2 7 2 A . G i d d e n s , S t a n o wi e n i e s p o ł e c z e ń s t wa . Z a r y s t e o r i i s t r u k t u r a c j i , Z y s k , Wa r s z a wa 2 0 0 3 , s . 4 2 4 .

2 7 3 P o r . A . G i d d e n s , K o n s e k we n c j e n o wo c z e s n o ś c i , Wy d . Un i we r s y t e t u J a g i e l l o ń s k i e g o , K r a k ó w 2 0 0 8 ,

s . 6 5 - 7 1 .

2 7 4 A . G i d d e n s , N o wo c z e s n o ś ć i t o ż s a mo ś ć . „ J a ” i s p o ł e c z e ń s t wo w e p o c e p ó ź n e j n o wo c z e s n o ś c i , o p . c i t . ,

s . 3 1 4 .

2 7 5I b i d e m, s . 3 1 8 .

7 2 andr z e j kl i mc z uk

7 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

u f a n i a mo ż e b y ć e f e k t e m ś wi a d o mi e p o d e j mo wa n y c h d e c y z j i , t o j e d n a k w wi ę k s z o ­

ś c i s y t u a c j i z a l e ż y o d o s o b o wo ś c i j e d n o s t e k i b e z r e f l e k s y j n i e p r z y j mo wa n e g o p o c z u ­

c i a b e z p i e c z e ń s t wa2 7 6. A r g u me n t a c j ę t ą d o d a t k o wo k o mp l i k u j e f a k t , i ż z j e d n e j s t r o ­

n y s y s t e my a b s t r a k c y j n e p o s z e r z a j ą o b s z a r y b e z p i e c z e ń s t wa , z d r u g i e j z a ś n i o s ą

z e s o b ą r y z y k o i s t wa r z a j ą n o we z a g r o ż e n i a w s k a l i l o k a l n e j i g l o b a l n e j . A u t o r wy ­

r ó ż n i ł c z t e r y t y p o we p o s t a wy p r z y j mo wa n e p r z e z l u d z i wo b e c n i e p e wn o ś c i i r y z y ­

k a2 7 7. S ą t o : ( 1 ) p r a g ma t y c z n a a k c e p t a c j a p o l e g a j ą c a n a s k u p i e n i u s i ę n a r o z wi ą z y wa ­

n i u c o d z i e n n y c h z a d a ń o r a z wy p i e r a n i u z a g r o ż e ń i n i e p e wn o ś c i z e s f e r y ś wi a d o mo ­

ś c i ; ( 2 ) p o d t r z y my wa n y o p t y mi z m, c z y l i wi a r a ż e z a g r o ż e n i a i n i e p e wn o ś ć d a d z ą s i ę

u n i k n ą ć i p o k o n a ć d z i ę k i o p a t r z n o ś c i , d o b r e mu l o s o wi , n a u c e i t e c h n i c e l u b l u d z k i e j

r a c j o n a l n o ś c i ; ( 3 ) c y n i c z n y p e s y mi z m p o l e g a j ą c y n a p o g o d z e n i u s i ę z n i e u c h r o n n o ­

ś c i ą z a g r o ż e ń , s k r ó c e n i u h o r y z o n t u c z a s o we g o d o t e r a ź n i e j s z o ś c i i h e d o n i s t y c z n e g o

k o r z y s t a n i a z p r z y j e mn o ś c i o r a z ( 4 ) r a d y k a l n e z a a n g a ż o wa n i e , c z y l i p r z e c i ws t a wi a n i e

s i ę ź r ó d ł o m z a g r o ż e ń p r z e z mo b i l i z a c j ę o p i n i i , o r g a n i z o wa n i e k a mp a n i i p r o p a g a n d o ­

wy c h i t wo r z e n i e r u c h ó w s p o ł e c z n y c h , wś r ó d k t ó r y c h z a n a j wa ż n i e j s z e A . G i d d e n s

u z n a j e r u c h y d e mo k r a t y c z n e wa l c z ą c e o wo l n o ś ć s ł o wa , r o b o t n i c z e , p o k o j o we i e k o ­

l o g i c z n e , w t y m k o n t r k u l t u r o we .

W n a j n o ws z e j p r a c y „ E u r o p a w e p o c e g l o b a l n e j ” A . G i d d e n s , d o d a t k o wo i n ­

t e r p r e t u j ą c d a n e p r z e d s t a wi o n e p r z e z R . D . P u t n a ma , wp r o wa d z a p o j ę c i a z a u f a n i a

b i e r n e g o i a k t y wn e g o . P i e r ws z e j e s t „ o p a r t e n a a k c e p t a c j i s y mb o l i wł a d z y u s t a n o ­

wi o n y c h z wy c z a j o wo l u b p r z e z t r a d y c j ę ”

u c z c i wo ś c i d r u g i e j o s o b y w s p o s ó b o t wa r t y i c i ą g ł y ”

c h ę t r a d y c y j n y c h s p o ł e c z e ń s t w i k l a s y c z n y c h p a ń s t w2 8 0. F u n k c j o n o wa n i e t e g o z a ­

u f a n i a z o s t a ł o z a wi e s z o n e wr a z z p o s t ę p e m c o d z i e n n e g o p o g ł ę b i a n i a d e mo k r a c j i ,

o d c h o d z e n i e m o d r e g u ł z a c h o wa ń , u z n a n i a wł a d z y i u l e g ł o ś c i o p a r t y c h n a z wy c z a ­

j a c h i o b y c z a j a c h wr a z z e z n i e c h ę c e n i e m d o z a c h o wa wc z e g o c h a r a k t e r u i n s t y t u c j i

d e mo k r a t y c z n y c h n p . d ł u g i c h o k r e s ó w k a d e n c j i wł a d z y . Z a u f a n i e a k t y wn e j e s t z a ś

me c h a n i z me m s o l i d a r n o ś c i s p o ł e c z n e j w s p o ł e c z e ń s t wa c h p o s t i n d u s t r i a l n y c h i s i e ­

c i o wy c h2 8 1. Z a s t ę p u j e o n o u l e g ł o ś ć d wu s t r o n n y mi n e g o c j a c j a mi , mu s i b y ć o d n a wi a ­

n e , z a k ł a d a o t wa r t o ś ć , mo ż l i wo ś ć wy k o r z y s t y wa n i a n o wy c h i n f o r ma c j i o r a z p u ­

b l i c z n ą ś mi a ł o ś ć . J e g o p o s z e r z a n i e j e s t i s t o t n e d l a r e d u k c j i n i e r ó wn o ś c i i u b ó s t wa .

2 7 8, d r u g i e z a ś „ o p a r t e n a mo n i t o r o wa n i u

2 7 9. B i e r n e z a u f a n i e u z n a j e z a c e ­

2 7 6I b i d e m, s . 2 8 .

2 7 7 A . G i d d e n s , K o n s e k we n c j e n o wo c z e s n o ś c i , o p . c i t . , s . 9 5 - 9 7 , 1 1 2 - 1 1 5 .

2 7 8 A . G i d d e n s , E u r o p a w e p o c e g l o b a l n e j , o p . c i t . , s . 1 3 .

2 7 9I b i d e m, s . 1 3 .

2 8 0I b i d e m, s . 1 4 4 .

2 8 1I b i d e m, s . 1 4 3 - 1 4 5 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 7 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 7 3

I s t o t n ą w k o n t e k ś c i e n i n i e j s z e j p r a c y k o n c e p c j ę z a u f a n i a p r z e d s t a wi ł r ó wn i e ż

p o l s k i s o c j o l o g P . S z t o mp k a2 8 2. A n a l i z u j ą c t o p o j ę c i e , o k r e ś l a j e „ n a j c e n n i e j s z ą o d ­

mi a n ą k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o ”

( p r z e k o n a n i a i o p a r t e g o n a n i m d z i a ł a n i a ) p o d e j mo wa n e g o p r z e z j e d n o s t k ę n a t e ­

ma t n i e p e wn y c h p r z y s z ł y c h d z i a ł a ń i n n y c h l u d z i

n y s z a c u j e , n a i l e d z i a ł a n i a p o z o s t a ł y c h b ę d ą d l a n i e g o k o r z y s t n e . Z a u f a n i e d a j e p o ­

c z u c i e p r z e wi d y wa l n o ś c i z a c h o wa ń p a r t n e r ó w. Ni e u f n o ś ć z a ś p o l e g a n a s z a c o wa n i u

p o t e n c j a l n y c h s z k ó d . P . S z t o mp k a o k r e ś l a t e ż p o j ę c i e b r a k u z a u f a n i a , j a k o s y t u a c j i

n e u t r a l n e j , k i e d y a k t o r z y s p o ł e c z n i n i e ma j ą z d a n i a n a t e ma t p o z o s t a ł y c h – n i e o k a ­

z u j ą a n i z a u f a n i a , a n i n i e u f n o ś c i

n i a i r o d z a j ó w p o d e j mo wa n y c h w o p a r c i u o n i e d z i a ł a ń2 8 6. K a ż d y p r z e j a w z a u f a n i a

wi ą ż e s i ę z r y z y k i e m, c z y l i mo ż l i wo ś c i ą wy s t ą p i e n i a n i e k o r z y s t n y c h s k u t k ó w n p .

p r z y k r o ś c i p s y c h i c z n y c h , j e ś l i o s o b y o b d a r z o n e z a u f a n i e m n i e wy wi ą ż ą s i ę z p o k ł a ­

d a n y c h w n i c h o c z e k i wa ń2 8 7. P o s z c z e g ó l n e s p o ł e c z e ń s t wa mo ż n a k l a s y f i k o wa ć z e

wz g l ę d u n a p o z i o m z a u f a n i a , j a k i m o b d a r z a j ą s i ę i c h c z ł o n k o wi e2 8 8. J e ś l i j e s t wy s o k i ,

t o u ma c n i a s i ę k u l t u r a z a u f a n i a , a u f n o ś ć j e s t i s t o t n ą n o r mą r e g u l u j ą c ą z a c h o wa n i a .

J e ś l i z a ś p o z i o m t e n j e s t n i s k i , t o s p o ł e c z e ń s t wo j e s t z d o mi n o wa n e p r z e z k u l t u r ę c y ­

n i z mu , w k t ó r e j p r z e j a wy n i e u f n o ś c i u l e g a j ą r a c j o n a l i z a c j i – o s z u k i wa n i e i p o d e j r z l i ­

wo ś ć s ł u ż ą „ r o z wi ą z a n i u p r o b l e mó w” . Wi e l k o ś ć k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o z a l e ż y o d t r a ­

d y c j i h i s t o r y c z n y c h s p o ł e c z e ń s t wa , j e g o mo ż l i wo ś c i s t r u k t u r a l n y c h o r a z o d wy p o s a ­

ż e n i a j e d n o s t e k i z b i o r o wo ś c i . Ws k a ź n i k a mi s ą t u c e c h y2 8 9:

s t r u k t u r s p o ł e c z n y c h i k u l t u r o wy c h ( s p ó j n o ś ć n o r m, t r wa ł o ś ć p o r z ą d k u s p o ­

ł e c z n e g o , p r z e j r z y s t o ś ć o r g a n i z a c j i s p o ł e c z n e j , s wo j s k o ś ć ś r o d o wi s k a s p o ­

ł e c z n e g o , o d p o wi e d z i a l n o ś ć o s ó b i i n s t y t u c j i ) ;

o s o b o wo ś c i j e d n o s t e k ( s k ł o n n o ś ć d o b e z i n t e r e s o wn e g o o k a z y wa n i a z a u f a n i a ,

a k t y wi z mu , o p t y mi z mu , o r i e n t a c j a n a p r z y s z ł o ś ć , wy s o k i e a s p i r a c j e , o r i e n ­

t a c j a n a s u k c e s ) ;

z b i o r o wo ś c i ( p o z i o m z a mo ż n o ś c i , p e wn o ś ć z a t r u d n i e n i a , p e ł n i e n i e wi e l u r ó l

s p o ł e c z n y c h p r z e z p o s z c z e g ó l n e o s o b y , r o d z a j e u z n a wa n e j wł a d z y , s p o s o b y

2 8 3. Z a u f a n i e w k o n c e p c j i t e g o a u t o r a t o r o d z a j z a k ł a d u

2 8 4. W z a k ł a d z i e t y m a k t o r s p o ł e c z ­

2 8 5. W k o n c e p c j i t e j wy s t ę p u j e wi e l e o d mi a n z a u f a ­

2 8 2 Z o b . P . S z t o mp k a , S o c j o l o g i a . A n a l i z a s p o ł e c z e ń s t wa , o p . c i t . , s . 3 0 8 - 3 2 7 ; P . S z t o mp k a , Z a u f a n i e , n i e ­

u f n o ś ć i d wa p a r a d o k s y d e mo k r a c j i , [ w: ] P . S z t o mp k a , M. K u c i a ( r e d . ) , S o c j o l o g i a . L e k t u r y , Z n a k ,

K r a k ó w 2 0 0 5 , s . 3 9 7 - 4 0 8 ; P . S z t o mp k a , Z a u f a n i e , [ w: ] W. K wa ś n i e wi c z ( r e d . ) , E n c y k l o p e d i a s o c j o l o ­

g i i . S u p l e me n t , o p . c i t . , s . 4 2 7 - 4 3 3 ; P . S z t o mp k a , Z a u f a n i e . F u n d a me n t s p o ł e c z e ń s t wa , o p . c i t .

2 8 3 P . S z t o mp k a , Z a u f a n i e . F u n d a me n t s p o ł e c z e ń s t wa , o p . c i t . , s . 2 4 4 .

2 8 4I b i d e m, s . 6 9 - 7 2 .

2 8 5I b i d e m, s . 7 3 .

2 8 6 Z o b . I b i d e m, s . 7 4 - 8 0 , 1 0 4 - 1 4 9 .

2 8 7I b i d e m, s . 8 4 .

2 8 8I b i d e m, s . 2 4 3 .

2 8 9 P o r . I b i d e m, s . 2 7 2 - 2 9 3 .

7 4 andr z e j kl i mc z uk

7 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

e d u k a c j i , s i e c i k o n t a k t ó w s p o ł e c z n y c h , j a k o ś ć wi ę z i r o d z i n n y c h , t r e ś c i wi e ­

r z e ń r e l i g i j n y c h ) .

P o z a t y m w k o n c e p c j i P . S z t o mp k i wy s t ę p u j e z a ł o ż e n i e , i ż mo ż l i we j e s t p o d e j mo wa n i e

d z i a ł a ń p r z e k s z t a ł c a j ą c y c h k u l t u r ę c y n i z mu w k u l t u r ę z a u f a n i a2 9 0. L u d z i e s ą b o wi e m

w s t a n i e u c z y ć s i ę n o wy c h z a c h o wa ń o r a z u s p r a wn i a ć f u n k c j o n o wa n i e i n s t y t u c j i .

P o d s u mo wu j ą c , z a c e c h ę ws p ó l n ą s o c j o l o g i c z n y c h k o n c e p c j i k a p i t a ł u s p o ł e c z ­

n e g o u z n a j e s i ę z a ł o ż e n i e , ż e w s i e c i a c h s p o ł e c z n y c h s ą u l o k o wa n e z a s o b y . S i e c i u ł a ­

t wi a j ą k o mu n i k a c j ę i d a j ą d o s t ę p d o i n f o r ma c j i , p o z wa l a j ą wy wi e r a ć wp ł y w n a d e ­

c y z j e d o t y c z ą c e p o z o s t a ł y c h c z ł o n k ó w s i e c i , s t a n o wi ą d o wó d i c h wi a r y g o d n o ś c i o r a z

wz ma c n i a j ą t o ż s a mo ś ć i u z n a n i e p o s z c z e g ó l n y c h o s ó b2 9 1. P o z a t y m k a p i t a ł s p o ł e c z n y

k o n s t r u u j e i u t r wa l a s p o ł e c z e ń s t wa o b y wa t e l s k i e o r a z u s p r a wn i a f u n k c j o n o wa n i e

i r o z wó j o r g a n i z a c j i ; ma z a t e m k l u c z o we z n a c z e n i e we ws p ó ł c z e s n y c h s p o ł e c z e ń ­

s t wa c h i g o s p o d a r k a c h p o s t i n d u s t r i a l n y c h , s i e c i o wy c h i o p a r t y c h n a wi e d z y . S i e c i

s t a j ą s i ę b o wi e m p o d s t a wą k o mu n i k a c j i , wy mi a n y i k o o r d y n a c j i z a d a ń , s t a n o wi ą c

a l t e r n a t y wę d l a n a s t a wi o n y c h n a k o n k u r e n c j ę r y n k ó w o r a z h i e r a r c h i i u k i e r u n k o wa ­

n y c h n a b i u r o k r a c j ę i r e g u ł y o r g a n i z a c y j n e2 9 2. S ą o b e c n e n i e t y l k o w s i e c i a c h k o n ­

t a k t ó w r o d z i n n y c h , t o wa r z y s k i c h c z y z a wo d o wy c h , w wy k o r z y s t a n i u c y f r o wy c h

t e c h n o l o g i i i n f o r ma c y j n y c h i t e l e k o mu n i k a c y j n y c h , a l e t e ż w p o wi ą z a n i a c h i k l a ­

s t r a c h g o s p o d a r c z y c h , s i e c i a c h mi a s t , t e c h n o p o l i a c h , s y s t e ma c h i n n o wa c y j n o ś c i i g o ­

s p o d a r e k u c z ą c y c h s i ę . Ws k a ź n i k a mi k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o mo g ą b y ć t e ż m. i n . a k ­

t y wn o ś ć mi e s z k a ń c ó w mi a s t a w r o z wi ą z y wa n i u p r o b l e mó w s p o ł e c z n y c h , i c h z a r a d ­

n o ś ć s p o ł e c z n a2 9 3, p o s i a d a n i e u g r u n t o wa n e j t o ż s a mo ś c i p o l i t y c z n e j , t r wa ł o ś ć r o d z i n

wr a z z o k r e ś l e n i e m z a k r e s u i c h ws p ó ł d z i a ł a n i a z i n s t y t u c j a mi i o r g a n i z a c j a mi s p o ­

ł e c z n y mi , s i ł a wi ę z i s ą s i e d z k i c h , p o z i o m z a u f a n i a , p o z i o m b e z p i e c z e ń s t wa , p o d e j mo ­

wa n i e p r y wa t n y c h i n i c j a t y w g o s p o d a r c z y c h , g o t o wo ś ć d o z r z e s z a n i a s i ę , z d o l n o ś ć

d o k o mp r o mi s u , p o c z u c i e wo l n o ś c i wy p o wi e d z i , s t o s u n e k d o u s t r o j u , p r y wa t y z a c j i ,

p r a c y , f i r m z a g r a n i c z n y c h i ś r o d k ó w p r z e k a z u2 9 4.

2 9 0 Z o b . I b i d e m, s . 2 9 3 - 3 0 0 .

2 9 1 C . T r u t k o ws k i , S . Ma n d e s , K a p i t a ł s p o ł e c z n y w ma ł y c h mi a s t a c h , o p . c i t . , s . 6 6 .

2 9 2 Z o b . R . D o ma ń s k i , G e o g r a f i a e k o n o mi c z n a . U j ę c i e d y n a mi c z n e , P WN, Wa r s z a wa 2 0 0 6 , s . 2 4 1 , 2 5 6 -

2 8 1 ; R . D o ma ń s k i , G o s p o d a r k a p r z e s t r z e n n a . P o d s t a wy t e o r e t y c z n e , P WN, Wa r s z a wa 2 0 0 6 , s . 4 3 - 4 4 ,

8 4 , 8 9 - 9 2 ; J . v a n D i j k , S p o ł e c z n e a s p e k t y n o wy c h me d i ó w. A n a l i z a s p o ł e c z e ń s t wa s i e c i , P WN, Wa r ­

s z a wa 2 0 1 0 , s . 1 0 6 - 1 1 7 .

2 9 3 Z a r a d n o ś ć s p o ł e c z n a j e s t t u r o z u mi a n a z a A . S a d o ws k i m j a k o „ ś wi a d o mo ś ć u s y t u o wa n i a j e d n o s t k i

l u b g r u p y s p o ł e c z n e j w s i e c i p o wi ą z a ń i z a l e ż n o ś c i s p o ł e c z n y c h z i n n y mi j e d n o s t k a mi l u b g r u p a mi

s p o ł e c z n y mi , n a j c z ę ś c i e j o p a r t y mi n a z a u f a n i u , w p o ł ą c z e n i u z u mi e j ę t n o ś c i ą i c h wy k o r z y s t a n i a d o

r e a l i z a c j i r ó ż n y c h c e l ó w [ …] l u b d o r o z wi ą z y wa n i a s y t u a c j i p r o b l e mo wy c h ” . S y t u a c j e t a k i e mo g ą

s t a n o wi ć n p . b r a k ś r o d k ó w n a p r z e ż y c i e , b i e d a , b e z r o b o c i e , c h o r o b y , k o l i z j e z p r a we m, p r o b l e my

r o d z i n n e . Z a r a d n o ś ć wi ą ż e s i ę z r y z y k i e m – o s o b a z a r a d n a ł a mi ą c l u b o mi j a j ą c n o r my , mu s i l i c z y ć

s i ę z mo ż l i wo ś c i ą p o j a wi e n i a s i ę s a n k c j i n e g a t y wn y c h . P o z a t y m p r z e j a wy b e z r a d n o ś c i n p . k o r z y s t a ­

n i e z z a s i ł k ó w i o p i e k i s p o ł e c z n e j mo g ą b y ć a n a l i z o wa n e j a k o s p e c y f i c z n e f o r my z a r a d n o ś c i . Z o b .

A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 1 0 2 - 1 0 4 .

2 9 4 A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 2 8 , 3 2 , 1 1 1 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 7 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 7 5

T a b e l a 1 . 2 . T y p y k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o j a k o z a s o b u

K r y t e r i u m p o d z i a ł u

T y p y k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o

wi ę z i , n o r my , i n ­

s t y t u c j e s p o ł e c z n e ,

r o z wi ą z a n i a p r a w­

n e i e k o n o mi c z n e

( k r a j u )

wi ę z i , n o r my s p o ­

ł e c z n e , i n s t y t u c j e i

o r g a n i z a c j e s p o ł e c z n e

wy ł ą c z n i e wi ę z i

i n o r my s p o ł e c z n e

Z a k r e s p o j ę c i a

P o z i o m a n a l i z y s o c j o ­

l o g i c z n e j i / l u b o ś r o d e k

k o n c e n t r a c j i k a p i t a ł u

s p o ł e c z n e g o

E k o n o mi c z n y

r o d z a j d o b r a

g r u p s p o ł e c z ­

n y c h l u b ś r o d o ­

wi s k l o k a l n y c h

j e d n o s t e k l u b

g o s p o d a r s t w

d o mo wy c h

i n s t y t u c j i

k r a j ó w

d o b r o p r y wa t n e

d o b r o k l u b o we

d o b r o p u b l i c z n e

p r z y n o s z ą c y n e g a t y wn e

e f e k t y z e wn ę t r z n e ( a n t i - s o c i a l ,

p e r v e r s e s o c i a l c a p i t a l )

z o r i e n t o wa n y n a r e a l i z a c j ę

c e l ó w p a r t y k u l a r n y c h

( i n wa r d l o o k i n g )

C h a r a k t e r e f e k t ó w

z e wn ę t r z n y c h

p r z y n o s z ą c y p o z y t y wn e

e f e k t y z e wn ę t r z n e

z o r i e n t o wa n y n a r e a l i z a c j ę

d o b r a ws p ó l n e g o

( o u t wa r d l o o k i n g )

o p a r t y n a g ł ó wn i e

wi ę z i n a t u r a l n e j ;

ł ą c z ą c y o s o b y o

p o d o b n y m s t a t u s i e

s p o ł . - e k o n o m.

( b o n d i n g )

o p a r t y n a s ł a b y c h p o wi ą z a ­

n i a c h i s p o r a d y c z n y c h

k o n t a k t a c h

( t h i n s o c i a l c a p i t a l )

z r ó ż n i c o wa n y – o d z a u f a n i a o g r a n i c z o n e g o d o n a j b l i ż s z e j

r o d z i n y d o z a u f a n i a z g e n e r a l i z o wa n e g o

C e l e d y s p o n e n t a

k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o

o p a r t y n a wi ę z i

z r z e s z e n i o we j ; ł ą ­

c z ą c y o s o b y o r ó ż ­

n y m s t a t u s i e s p o ł . -

e k o n o m ( b r i d g i n g )

o p a r t y n a p i o n o ­

wy c h z a l e ż n o ś c i a c h

wł a d z y i z wi e r z c h ­

n o ś c i ( l i n k i n g )

R o d z a j p o wi ą z a ń

t wo r z ą c y c h

k a p i t a ł s p o ł e c z n y

S i ł a , e k s k l u z y wn o ś ć i

c z ę s t o t l i wo ś ć k o n t a k ­

t ó w w i s t n i e j ą c y c h

p o wi ą z a n i a c h

P r o mi e ń z a u f a n i a

mi ę d z y o s o b a mi

S t o p i e ń f o r ma l i z a c j i

k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o

S f e r a , w k t ó r e j

o b j a wi a s i ę k a p i t a ł

s p o ł e c z n y

Ź r ó d ł o : M. T h e i s s , K r e wn i – z n a j o mi – o b y wa t e l e . K a p i t a ł s p o ł e c z n y a l o k a l n a p o l i t y k a

s p o ł e c z n a , Wy d . A d a m Ma r s z a ł e k , T o r u ń 2 0 0 7 , s . 3 4 - 3 5 .

o p a r t y n a s i l n y c h p o wi ą z a ­

n i a c h i c z ę s t y c h k o n t a k t a c h

( t h i c k s o c i a l c a p i t a l )

n i e f o r ma l n y

f o r ma l n y

o b y wa t e l s k i / k a p i t a ł s p o ł e c z n y

w s f e r z e p u b l i c z n e j

p r y wa t n y / r o d z i n n y

K a p i t a ł s p o ł e c z n y j e s t k a t e g o r i ą wi e l o wy mi a r o wą o c h a r a k t e r z e i l o ś c i o wo -

j a k o ś c i o wy m. Z a M. T h e i s s mo ż n a p r z y j ą ć , i ż i s t n i e j e d z i e s i ę ć k r y t e r i ó w p o d z i a ł u

k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o2 9 5. P r z e d s t a wi o n e w t a b e l i 1 . 2 . r o z g r a n i c z e n i a s ą j e d n a k u mo w­

n e , g d y ż p o s z c z e g ó l n e t y p y k a p i t a ł u c z ę s t o p o z o s t a j ą z e s o b ą w ś c i s ł y m z wi ą z k u .

P r z y k ł a d o wo k a p i t a ł s p o ł e c z n y j a k o d o b r o k l u b o we , a wi ę c s ł u ż ą c e ma ł y m g r u p o m

2 9 5 M. T h e i s s , K r e wn i – z n a j o mi – o b y wa t e l e . K a p i t a ł s p o ł e c z n y a l o k a l n a p o l i t y k a s p o ł e c z n a , o p . c i t . , s .

3 3 - 3 9 .

7 6 andr z e j kl i mc z uk

7 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

c z y k l i k o m, j e s t z a r a z e m k a p i t a ł e m n i e f o r ma l n y m, k t ó r y s ł u ż y r e a l i z a c j i c e l ó w p a r ­

t y k u l a r n y c h p r z y n o s z ą c y c h n i e k i e d y e f e k t y s p r z e c z n e z i n t e r e s e m o g ó ł u .

T a b e l a 1 . 3 . R ó ż n i c e p o mi ę d z y f o r ma mi k a p i t a ł u we d ł u g A . S a d o ws k i e g o

K a p i t a ł l u d z k i

K a p i t a ł s p o ł e c z n y

K a p i t a ł k u l t u r o wy

T wo r z o n y n a s t y k u o d ­

d z i a ł y wa ń p r z y r o d n i ­

c z y c h i s p o ł e c z n y c h .

R e p r e z e n t u j e k u l t u r y

p o s z c z e g ó l n y c h j e d n o ­

s t e k .

Ś wi a d o me n a b y wa n i e

n o we j t o ż s a mo ś c i .

T wo r z o n y p r z e z me c h a ­

n i z my k u l t u r o we : t r a ­

d y c j ę , r e l i g i ę i n a wy k i

h i s t o r y c z n e .

Wł a ś c i wo ś ć s t r u k t u r y

s p o ł e c z n e j ( z o r g a n i z o ­

wa n e g o z e s p o ł u s p o ­

ł e c z n y c h z a l e ż n o ś c i ) .

P o d wy ż s z a e f e k t y w­

n o ś ć f u n k c j o n o wa n i a

i r o z wo j u o r g a n i z a c j i

p o p r z e z u ł a t wi a n i e

ws p ó ł d z i a ł a n i a p o mi ę ­

d z y j e j c z ł o n k a mi .

Wł a ś c i wo ś ć s t r u k t u r y

k u l t u r o we j ( z e s p o ł u

wa r t o ś c i n o r ma t y wn y c h

ws p ó l n y c h c z ł o n k o m

g r u p y ) .

R e p r e z e n t u j e k u l t u r ę

g r u p y .

P o s i a d a n i e t o ż s a mo ś c i

p r z e j ę t e j z g r u p p i e r wo t ­

n y c h ( i s t o t n y c h w p r o ­

c e s i e s o c j a l i z a c j i p i e r ­

wo t n e j , n i e p o d l e g a j ą ­

c y c h w d z i e c i ń s t wi e wy ­

b o r o wi n p . r o d z i n a , k o ­

l e d z y , s ą s i e d z i )

Ź r ó d ł o : O p r a c o wa n i e wł a s n e n a p o d s t a wi e A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y

mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , WS E , B i a ł y s t o k 2 0 0 6 , s . 2 0 - 3 8 .

P o n a d t o w c e l u o d r ó ż n i e n i a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o o d l u d z k i e g o i k u l t u r o we ­

g o , mo ż n a z a s t o s o wa ć s i ę d o p r o p o z y c j i p r z e d s t a wi o n y c h p r z e z A . S a d o ws k i e g o . I c h

n a j wa ż n i e j s z e c e c h y z a wi e r a t a b e l a 1 . 3 . B a d a c z t e n z a k ł a d a , ż e k a p i t a ł s p o ł e c z n y

t y m s i ę r ó ż n i o d l u d z k i e g o , ż e j e s t t wo r z o n y p r z e z me c h a n i z my k u l t u r o we2 9 6. O d

k u l t u r o we g o z a ś mo ż e z o s t a ć o d d z i e l o n y p o p r z e z u z n a n i e g o z a wł a ś c i wo ś ć s t r u k t u ­

r y s p o ł e c z n e j b a d a n e j z b i o r o wo ś c i

k a p i t a ł u k u l t u r o we g o o d l u d z k i e g o . „ J e s t t o r ó ż n i c a mi ę d z y k u l t u r ą g r u p y a k u l t u r a ­

mi p o s z c z e g ó l n y c h j e d n o s t e k , k t ó r e n a o g ó ł p r z e j mu j ą w p r o c e s a c h s o c j a l i z a c j i i wy ­

c h o wa n i a p o d s t a wo we wa r t o ś c i g r u p o we , a l e t e ż d o k o n u j ą wy b o r ó w, p r z y s wa j a j ą

s e l e k t y wn i e o f e r t y p o s z c z e g ó l n y c h k u l t u r s t o s o wn i e d o wa r u n k ó w, wł a s n y c h p o ­

s t a w i o c z e k i wa ń ” – t wi e r d z i A . S a d o ws k i

e l e me n t a mi k a p i t a ł u k u l t u r o we g o , j e ś l i s ą u z n a wa n e z a c z ę ś ć i n f o r ma c j i z b i o r o wy c h

o c h a r a k t e r z e k u l t u r o wy m2 9 9. P o z a t y m ś wi a d o me n a b y wa n i e n o we j t o ż s a mo ś c i

u z n a j e s i ę t u z a ws k a ź n i k k a p i t a ł u l u d z k i e g o , p o d c z a s g d y p o s i a d a n i e t o ż s a mo ś c i

p r z e j ę t e j z g r u p i ws p ó l n o t p i e r wo t n y c h z a ws k a ź n i k k a p i t a ł u k u l t u r o we g o3 0 0.

2 9 7. T r u d n i e j s z e wy d a j e s i ę a n a l i t y c z n e o d d z i e l e n i e

2 9 8. C e c h y k a p i t a ł u l u d z k i e g o mo g ą b y ć

2 9 6A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 2 7 .

2 9 7 I b i d e m, s . 3 5 .

2 9 8 I b i d e m, s . 3 6 .

2 9 9 I b i d e m, s . 2 3 .

3 0 0 I b i d e m, s . 3 7 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 7 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 7 7

1 . 2 . 2 . K a p i t a ł s p o ł e c z n y w r o z wo j u s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z y m

R o z wó j z a P . S z t o mp k ą r o z u mi a n y b ę d z i e j a k o „ p r o c e s k i e r u n k o wy n a p ę d z a ­

n y c z y n n i k a mi e n d o g e n n y mi , w k t ó r y m p o z i o m p e wn y c h i s t o t n y c h z mi e n n y c h j e s t

s t a l e r o s n ą c y ”

u z n a ć r ó ż n i c o wa n i e s i ę s t r u k t u r i f u n k c j i , i c h e k s p a n s j ę o r a z wz r a s t a j ą c ą z ł o ż o n o ś ć

i z o r g a n i z o wa n i e , p r z y c z y m z a l e ż ą o n e o d me c h a n i z mó w we wn ą t r z s p o ł e c z n y c h ,

a n i e c z y n n i k ó w e g z o g e n n y c h , j a k n p . z mi a n y k l i ma t y c z n e , c z y e p i d e mi e c h o r ó b .

P r z y k ł a d e m mo ż e t u b y ć n p . p r z e k s z t a ł c a n i e mi a s t , g o s p o d a r s t w d o mo wy c h l u b

p r z e d s i ę b i o r s t w p o d wz g l ę d e m i c h wy p o s a ż e n i a w d o b r a ma t e r i a l n e s ł u ż ą c e d o wy ­

k o n y wa n i a p r a c y l u b o d p o c z y n k u . W t y m mi e j s c u z a z a s a d ę r o z wo j u p r z y j mu j e my

k o n c e p c j ę z r ó wn o wa ż o n e g o r o z wo j u , k t ó r a o d 1 9 9 7 r o k u ma w P o l s c e r a n g ę k o n s t y ­

t u c y j n ą . R o z wó j s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z y w my ś l t e g o p o d e j ś c i a p o wi n i e n s i ę c e c h o ­

wa ć z d o l n o ś c i ą d o s a mo p o d t r z y my wa n i a , t r wa ł o ś c i i z r ó wn o wa ż e n i a . Wz r o s t g o ­

s p o d a r c z y ma p o z wa l a ć n a p r z e c i wd z i a ł a n i e ma r g i n a l i z a c j i i d y s k r y mi n a c j i s p o ł e c z ­

n e j o r a z p o d n o s i ć s t a n ś r o d o wi s k a n a t u r a l n e g o . Z a k ł a d a s i ę p r z y t y m, ż e c e l e m n a d ­

r z ę d n y m j e s t z r ó wn o wa ż o n a j a k o ś ć ż y c i a , a d o j e j o s i ą g n i ę c i a n i e z b ę d n e j e s t s t a ł e

t wo r z e n i e i wz b o g a c a n i e i n s t r u me n t a r i u m r o z wo j u s p o ł e c z n e g o , g o s p o d a r c z e g o

i ś r o d o wi s k o we g o .

P o p r z e z j a k o ś ć ż y c i a , z a s p e c j a l i s t a mi P r o g r a mu Na r o d ó w Z j e d n o c z o n y c h d s .

R o z wo j u , r o z u mi e ć mo ż n a „ k a t e g o r i ę wy r a ż a j ą c ą s t o p i e ń s a mo r e a l i z a c j i c z ł o wi e k a

w u j ę c i u h o l i s t y c z n y m ( p r z y r ó wn o wa d z e d o b r o b y t u , d o b r o s t a n u i b ł o g o s t a n u ) l u b

w u j ę c i u mn i e j c z y b a r d z i e j z a wę ż o n y m, n p . z p u n k t u wi d z e n i a k o n s u mp c j i d ó b r

ma t e r i a l n y c h z a s p o k a j a j ą c y c h j e g o p o t r z e b y ( p r z y d o mi n a c j i d o b r o b y t u n a d d o b r o ­

s t a n e m i b ł o g o s t a n e m) ”

n y c h , w t y m k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o , j e s t t r a k t o wa n a j a k o p r z y k ł a d ws k a ź n i k ó w s u ­

b i e k t y wn e j j a k o ś c i ż y c i a , c z y l i z g ł a s z a n e g o p r z e z p o s z c z e g ó l n y c h l u d z i s t o p n i a z a s p o ­

k o j e n i a i c h i n d y wi d u a l n y c h p o t r z e b , o b o k t a k i c h c e c h j a k n p . o c e n a ż y c i a f i z y c z n e ­

g o , s t a n u p o s i a d a n i a , d o b r o s t a n u p s y c h i c z n e g o , ws p a r c i a s p o ł e c z n e g o , o c e n y s wo j e j

s y t u a c j i n a r y n k u p r a c y , s t y l u ż y c i a , c z y s k ł o n n o ś c i d o r y z y k a . D l a p o r ó wn a n i a p r z y ­

k ł a d a mi ws k a ź n i k ó w o b i e k t y wn e j j a k o ś c i ż y c i a , c z y l i i n f r a s t r u k t u r a l n y c h wa r u n k ó w

f u n k c j o n o wa n i a z b i o r o wo ś c i s p o ł e c z n y c h , s ą : s y t u a c j a d o c h o d o wa g o s p o d a r s t wa

d o mo we g o i s p o s ó b g o s p o d a r o wa n i a d o c h o d a mi , wy ż y wi e n i e , z a s o b n o ś ć ma t e r i a l ­

n a , k o r z y s t a n i e z p o mo c y s p o ł e c z n e j , k s z t a ł c e n i e d z i e c i , u c z e s t n i c t wo w k u l t u r z e

3 0 1. Z g o d n i e z t y m u j ę c i e m z a r o z wó j s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z y mo ż e my

3 0 2. W t y m k o n t e k ś c i e o c e n a p o s t a w i z a c h o wa ń s p o ł e c z ­

3 0 1 P . S z t o mp k a , S o c j o l o g i a . A n a l i z a s p o ł e c z e ń s t wa , o p . c i t . , s . 4 4 0 - 4 4 1 , 4 5 3 .

3 0 2 T . B o r y s , J a k o ś ć ż y c i a j a k o p r z e d mi o t p o mi a r u ws k a ź n i k o we g o , [ w: ] T . B o r y s , P . R o g a l a ( r e d . ) ,

J a k o ś ć ż y c i a n a p o z i o mi e l o k a l n y m – u j ę c i e ws k a ź n i k o we , UND P , Wa r s z a wa 2 0 0 8 , s . 9 .

7 8 andr z e j kl i mc z uk

7 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

i wy p o c z y n k u , k o r z y s t a n i e z u s ł u g s y s t e mu o c h r o n y z d r o wi a , u b e z p i e c z e n i a i z a b e z ­

p i e c z e n i a e me r y t a l n e , u b ó s t wo i b e z r o b o c i e .

Z a s a d n i c z o k o r z y ś c i z k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o d l a s p o ł e c z n o ś c i mo ż n a r o z p a t r y ­

wa ć w t r z e c h s f e r a c h : e k o n o mi c z n e j , s p o ł e c z n e j i p o l i t y c z n e j

s k u t k ó w o d d z i a ł y wa n i a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o w p i e r ws z e j s f e r z e z a l i c z a s i ę m. i n .

p o b u d z a n i e wz r o s t u g o s p o d a r c z e g o , u ł a t wi e n i e d e c e n t r a l i z a c j i z a d a ń , t wo r z e n i e e l a ­

s t y c z n y c h z e s p o ł ó w p r o d u k c y j n y c h , r e d u k c j ę k o s z t ó w t r a n s a k c y j n y c h , o g r a n i c z e n i e

s y n d r o mu „ p a s a ż e r a n a g a p ę ” ( u c h y l a n i a s i ę o d wy s i ł k ó w i o c z e k i wa n i a n a e f e k t y

d z i a ł a ń p o z o s t a ł y c h ) , z mn i e j s z e n i e k o s z t ó w k o n t r o l i , u s p r a wn i a n i e wy k o r z y s t a n i a

d o s t ę p n y c h z a s o b ó w, z wi ę k s z e n i e s t a n d a r d u ż y c i a g o s p o d a r s t w d o mo wy c h ( o i l e

o s o b y , k t ó r e j e t wo r z ą , n a l e ż ą d o z r ó ż n i c o wa n y c h o r g a n i z a c j i i ma j ą d o s t ę p d o r ó ż ­

n y c h i n f o r ma c j i ) , s p r z y j a n i e i n we s t y c j o m w d z i e c i i t r a k t o wa n i u i c h j a k o d o d a t k o ­

we g o z a b e z p i e c z e n i a n a o k r e s e me r y t a l n y , u ł a t wi a n i e p o ż y c z a n i a ś r o d k ó w f i n a n s o ­

wy c h o d p r z y j a c i ó ł , s ą s i a d ó w i t o wa r z y s t w p o mo c y wz a j e mn e j . W s f e r z e s p o ł e c z n e j

k a p i t a ł s p o ł e c z n y m. i n . u ł a t wi a p o s z u k i wa n i e p r a c y , s z c z e g ó l n i e o s o b o m z n i ż s z y c h

wa r s t w s p o ł e c z n y c h i – w p r z y p a d k u p o s a d n i e wy ma g a j ą c y c h wy s o k i c h k wa l i f i k a c j i

– u ł a t wi a a wa n s z a wo d o wy , z mn i e j s z a k o s z t y r e k r u t a c j i p r a c o wn i k ó w, p o z y t y wn i e

o d d z i a ł u j e n a j a k o ś ć ż y c i a i z d r o wi e , j e s t ź r ó d ł e m ws p a r c i a s p o ł e c z n e g o , n i e f o r ma l ­

n e j o p i e k i , z mn i e j s z a n i e r ó wn o ś c i s p o ł e c z n o - e k o n o mi c z n e , u ł a t wi a p r z e k a z y wa n i e

wi e d z y , u c z e n i e u mi e j ę t n o ś c i i wz o r ó w d z i a ł a n i a . Na t o mi a s t w s f e r z e p o l i t y c z n e j k a ­

p i t a ł s p o ł e c z n y m. i n . ws p i e r a u t r z y ma n i e d e mo k r a t y c z n e g o ł a d u s p o ł e c z n e g o ,

u t r wa l a p o s t a wy o b y wa t e l s k i e , i n t e g r u j e z s z e r s z ą z b i o r o wo ś c i ą , u ł a t wi a ws p ó ł d z i a ­

ł a n i e i z wi ę k s z a z a a n g a ż o wa n i e w r o z wi ą z y wa n i e p r o b l e mó w s p o ł e c z n y c h , r o z wi j a

s o l i d a r n o ś ć s p o ł e c z n ą , p o mo c n i c z o ś ć , z wi ę k s z a k o n t r o l ę a d mi n i s t r a c j i p u b l i c z n e j ,

s p r z y j a i n s p i r o wa n i u p r o c e s u l e g i s l a c y j n e g o , z wi ę k s z a e f e k t y wn o ś ć i n s t y t u c j i , p o ­

z wa l a n a l e p s z ą d i a g n o z ę i z a s p o k o j e n i e p o t r z e b s p o ł e c z n y c h .

T y mc z a s e m d o n e g a t y wn y c h s k u t k ó w o d d z i a ł y wa n i a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o

z a l i c z a s i ę p r z e d e ws z y s t k i m t wo r z e n i e z a mk n i ę t y c h g r u p s p o ł e c z n y c h , g a n g ó w,

g r u p n a c i s k u , u t r wa l a n i e n i e r ó wn o ś c i s p o ł e c z n y c h , wy k l u c z a n i e z e ws p ó l n o t , u t r u d ­

n i a n i e d o s t ę p u d o z a s o b ó w o s o b o m s p o z a s p e c y f i c z n y c h g r u p , wy wo ł y wa n i e k o n ­

f l i k t ó w mi ę d z y g r u p a mi , j a k t e ż o g r a n i c z e n i e i n d y wi d u a l n e j wo l n o ś c i , p r e s j ę n a s i l ­

n ą k o n t r o l ę s p o ł e c z n ą , o b c i ą ż e n i e z o b o wi ą z a n i a mi , n a r z u c a n i e z a c h o wa ń p r z e s t ę p ­

c z y c h , s z k o d l i wy c h d l a z d r o wi a l u b u t r u d n i a j ą c y c h e d u k a c j ę

3 0 3. D o p o z y t y wn y c h

3 0 4.

3 0 3 M. T h e i s s , K r e wn i – z n a j o mi – o b y wa t e l e . K a p i t a ł s p o ł e c z n y a l o k a l n a p o l i t y k a s p o ł e c z n a , o p . c i t . ,

s . 7 6 - 1 0 1 .

3 0 4I b i d e m, s . 1 0 1 - 1 0 3 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 7 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 7 9

P o z a t y m n a k o r z y ś c i z k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o wy r a ź n i e ws k a z u j ą a n a l i z y z a ­

u f a n i a i n i e u f n o ś c i

p o z n a wc z e i e n e r g e t y c z n e n a o s i ą g a n i u c e l ó w, a n i e n a s z u k a n i u z a b e z p i e c z e ń n a

wy p a d e k p o r a ż e k . L u d z i e , k t ó r z y u f a j ą i n n y m, s ą s z c z ę ś l i ws i , ma j ą wi ę c e j p r z y j a c i ó ł

i d o ś wi a d c z a j ą ws p a r c i a s p o ł e c z n e g o . P o n a d t o s ą z d r o ws i , b a r d z i e j t wó r c z y i k o o p e ­

r a t y wn i , s k ł o n n i d o p o d e j mo wa n i a wi e l u p r ó b o s i ą g a n i a c e l ó w, wy r a ż a j ą mn i e j s z y

l ę k p r z e d p o r a ż k ą , s ą t e ż mn i e j z a l e ż n i o d a u t o r y t e t ó w o r a z mn i e j s k ł o n n i d o p o p e ł ­

n i a n i a p r z e s t ę p s t w i o s z u k i wa n i a . Z a u f a n i e mo b i l i z u j e p o d mi o t o wo ś ć , s p o n t a n i c z ­

n o ś ć , o t wa r t o ś ć i n i e s k r ę p o wa n e d z i a ł a n i a wo b e c i n n y c h l u d z i . Z mn i e j s z a t e ż o d c z u ­

c i e n i e p e wn o ś c i i r y z y k a o r a z u ł a t wi a i n i c j o wa n i e i n t e r a k c j i i u t r z y my wa n i e t r wa ­

ł y c h r e l a c j i z i n n y mi . O d wz a j e mn i e n i e z a u f a n i a p o z wa l a n a k o r z y s t a n i e z z a s o b ó w

i n n y c h o s ó b . Z a u f a n i e ł ą c z y s i ę z t a k i mi p o s t a wa mi j a k : o p t y mi z m, p o c z u c i e s p r a w­

s t wa , ż y c z l i wo ś ć i t o l e r a n c j a . Uf a n i e i n n y m s p r z y j a p o wi ę k s z a n i u k a p i t a ł u s p o ł e c z ­

n e g o i k o n t a k t o m z o s o b a mi o wy ż s z y m s t a t u s i e s p o ł e c z n y m, d a j e p o c z u c i e u z n a n i a

i a k c e p t a c j i z e s t r o n y i n n y c h , o t wi e r a s z a n s ę n a d o d a t k o we k o r z y ś c i , s p r z y j a o t r z y ­

my wa n i u d o d a t k o wy c h i n f o r ma c j i , d ó b r c z y i n n y c h wa r t o ś c i ( n p . o t r z y my wa n i e r e ­

k o me n d a c j i wo b e c o s ó b t r z e c i c h ) . S p r z y j a o b d a r z e n i u p r z e z i n n y c h „ k r e d y t e m z a u f a ­

n i a ” , c z y l i mo ż l i wo ś c i ą d z i a ł a n i a n i e k o n we n c j o n a l n e g o b e z n e g a t y wn y c h s a n k c j i

w p r z y p a d k u p o r a ż k i .

O s o b y n i e u f n e z a ś ma j ą mn i e j s z e p o c z u c i e ws p a r c i a s p o ł e c z n e g o , i c h d z i a ł a ­

n i a s ą o b a r c z o n e wy s o k i m p o z i o me m s t r e s u , k t ó r y o b n i ż a wy d a j n o ś ć . Ni e u f n o ś ć

z mn i e j s z a t e n d e n c j ę d o k o o p e r a c j i i p o d e j mo wa n i a r y z y k a , c z ę s t o ś ć p o d e j mo wa n i a

p r ó b i n n o wa c j i i p o d wy ż s z a k o s z t y d z i a ł a ń ( n p . wy mu s z a k o n t r o l ę z e wn ę t r z n ą ) .

Ni e u f n i s ą t e ż c z ę ś c i e j s k ł o n n i d o o s z u k i wa n i a i p r z e s t ę p s t w, ma j ą p o c z u c i e n i e s p r a ­

wi e d l i we g o t r a k t o wa n i a , o b o j ę t n o ś c i l u b n i e c h ę c i d o i n n y c h o r a z g o r z e j o c e n i a j ą i n ­

s t y t u c j e s p o ł e c z n e i s y s t e m p o l i t y c z n y . Ni e u f n o ś ć u t r u d n i a i n i c j o wa n i e i n t e r a k c j i ,

wy mu s z a u c i e k a n i e s i ę d o d z i a ł a ń r u t y n o wy c h i p r o wa d z i d o o d wz a j e mn i e n i a n i e ­

u f n o ś c i . P o n a d t o r o z wi j a l u b u ma c n i a p o s t a wy p e s y mi z mu , p a s y wi z mu , p o c z u c i a

b e z s i l n o ś c i , wr o g o ś c i wo b e c i n n y c h i k s e n o f o b i i . Ut r u d n i a wy wi ą z y wa n i e s i ę z e z o ­

b o wi ą z a ń , p r o wa d z i d o u t r a t y k o r z y ś c i p ł y n ą c y c h z e z n a j o mo ś c i i n n y c h o s ó b , j a k t e ż

d o u t r a t y r e p u t a c j i . O b n i ż a s a mo o c e n ę , n a d wy r ę ż a t o ż s a mo ś ć , s p r z y j a o t r z y my wa ­

n i u n e g a t y wn y c h s a n k c j i z e wn ę t r z n y c h ( n p . u t r a t a p r a c y , wy ś mi a n i e , o s k a r ż e n i e

p r z e d s ą d e m) i we wn ę t r z n y c h ( p o c z u c i e wi n y i ws t y d u , o b a wa p r z e d k o l e j n y mi

s a n k c j a mi ) .

3 0 5. Z a u f a n i e p o z wa l a l u d z i o m l e p i e j s k o n c e n t r o wa ć s wo j e z a s o b y

3 0 5 Na p o d s t . : K . S k a r ż y ń s k a , C z y j e s t e ś my p r o r o z wo j o wi ? Wa r t o ś c i i p r z e k o n a n i a l u d z i a d o b r o b y t

i d e mo k r a t y z a c j a k r a j u , [ w: ] M. D r o g o s z , ( r e d . ) , J a k P o l a c y p r z e g r y wa j ą , j a k P o l a c y wy g r y wa j ą ,

G WP , G d a ń s k 2 0 0 5 , s . 8 1 - 8 3 ; K . S k a r ż y ń s k a , P r a c o wi t y j a k P o l a k . C o t o d z i s i a j z n a c z y ? , „ K u l t u r a

ws p ó ł c z e s n a ” 1 / 2 0 0 6 , s . 1 0 5 - 1 0 6 ; P . S z t o mp k a , Z a u f a n i e . F u n d a me n t s p o ł e c z e ń s t wa , o p . c i t . , s . 3 0 5 -

3 0 8 , 3 1 0 - 3 1 4 .

8 0 andr z e j kl i mc z uk

8 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

Wa r t o j e s z c z e z wr ó c i ć u wa g ę , i ż w z b i o r o wo ś c i a c h , w k t ó r y c h b r a k u j e z a u f a ­

n i a , p o ws t a j ą j e g o f u n k c j o n a l n e s u b s t y t u t y , c z y l i a l t e r n a t y wn e r o z wi ą z a n i a u mo ż l i ­

wi a j ą c e z a s p o k o j e n i e p o t r z e b z wy k l e s p e ł n i a n y c h p r z e z z a u f a n i e . We d ł u g

P . S z t o mp k i s u b s t y t u t y t a k i e wy s t ę p u j ą p o d p o s t a c i ą p r a k t y k i n d y wi d u a l n y c h ,

p r a k t y k r o z p o ws z e c h n i a j ą c y c h s i ę o r a z r e g u ł k u l t u r o wy c h . S i e d e m t a k i c h me c h a n i ­

z mó w s t a n o wi ą3 0 6:

wi a r a w o p a t r z n o ś ć ( u c i e k a n i e d o l o s u , p r z e z n a c z e n i a , c z y B o g a mo ż e t ł u mi ć

n i e p o k ó j , wz ma c n i a ć z a u f a n i e , a l e n a p o z i o mi e s p o ł e c z e ń s t wa p r o wa d z i d o

p a s y wi z mu i s t a g n a c j i

k o r u p c j a ( d a j e z ł u d z e n i e k o n t r o l i n a d i n n y mi i g wa r a n c j ę i c h p r z y c h y l n o ś c i ) ;

n a d mi e r n a c z u j n o ś ć , o s o b i s t y n a d z ó r i k o n t r o l a n a d i n n y mi ( „ b r a n i e s p r a w

w s wo j e r ę c e ” , z a t r u d n i a n i e a g e n c j i o c h r o n y i s t r a ż n i k ó w, z a k ł a d a n i e a l a r ­

mó w, o d z y s k i wa n i e d ł u g ó w s i ł ą ) ;

u c i e k a n i e s i ę d o i n s t y t u c j i p r a wn y c h ( s p o r z ą d z a n i e k o n t r a k t ó w, p o wo ł y wa n i e

ś wi a d k ó w, o d wo ł y wa n i e s i ę d o r o z s t r z y g n i ę ć s ą d o wy c h ) ;

g e t t o i z a c j a ( o t a c z a n i e s i ę mu r a mi , t wo r z e n i e g r a n i c , z a k ł a d a n i e z a mk n i ę t y c h

ws p ó l n o t ) ;

p a t e r n a l i z m ( p o s z u k i wa n i e s i l n e g o p r z y wó d c y , z r z e s z a n i e s i ę w k u l t a c h i s e k ­

t a c h ) ;

e k s t e r n a l i z a c j a z a u f a n i a ( p o k ł a d a n i e z a u f a n i a w p r z y wó d c a c h i n n y c h s p o ł e ­

c z e ń s t w, i c h o r g a n i z a c j a c h i p r o d u k t a c h , w i n s t y t u c j a c h mi ę d z y n a r o d o wy c h

o r a z e mi g r a c j a w p o s z u k i wa n i u z a t r u d n i e n i a ) .

Z a ó s my me c h a n i z m mo ż n a u z n a ć f i l t r o wa n i e wi a d o mo ś c i p r z y c h o d z ą c y c h i wy c h o ­

d z ą c y c h p o d c z a s k o r z y s t a n i a z t e c h n o l o g i i c y f r o wy c h – n p . n i e u f n o ś ć r o d z i b r a k o d ­

p o wi e d z i j e d n o s t e k , g r u p i i n s t y t u c j i n a z a p y t a n i a k i e r o wa n e d r o g ą e l e k t r o n i c z n ą3 0 8.

F u n k c j o n a l n e s u b s t y t u t y z a u f a n i a mo ż n a u z n a ć z a i s t o t n e c z y n n i k i mo d y f i k u j ą c e

r o z wó j s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z y , k t ó r e z mi e n i a j ą d o s t r z e g a l n e p o z y t y wn e i n e g a t y w­

n e s k u t k i o d d z i a ł y wa n i a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o o r a z s p r z y j a j ą o k a z y wa n i u z a u f a n i a

l u b n i e u f n o ś c i .

K o n k l u d u j ą c , n a l e ż y s t wi e r d z i ć , i ż k a p i t a ł s p o ł e c z n y mo ż e z a r ó wn o p o z y t y w­

n i e , j a k i n e g a t y wn i e o d d z i a ł y wa ć n a r o z wó j s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z y . Z a k r e s i s t o ­

p i e ń t y c h o d d z i a ł y wa ń wi ą ż e s i ę z e ws p ó ł wy s t ę p o wa n i e m r ó ż n y c h j e g o f o r m i wy ­

3 0 7) ;

3 0 6 P . S z t o mp k a , Z a u f a n i e . F u n d a me n t s p o ł e c z e ń s t wa , o p . c i t . , s . 3 2 8 - 3 3 3 .

3 0 7 Wi a r a r e l i g i j n a j e s t j e d n o c z e ś n i e q u a s i - k a p i t a ł e m, g d y ż mo ż e d a wa ć p o c z u c i e b e z p i e c z e ń s t wa , s o l i ­

d a r n o ś c i i wz a j e mn e g o ws p a r c i a . Z o b . P . S z t o mp k a , Z a u f a n i e . F u n d a me n t s p o ł e c z e ń s t wa , o p . c i t . ,

s . 2 9 0 - 2 9 1 .

3 0 8 A . K l i mc z u k , E k s p e r c i i n a r c y z m k u l t u r o wy – p r ó b a a n a l i z y wz a j e mn y c h r e l a c j i , [ w: ] J . S i e r a d z a n ( r e d . ) ,

N a r c y z m: j e d n o s t k a – s p o ł e c z e ń s t wo – k u l t u r a , U n i we r s y t e t w B i a ł y ms t o k u , B i a ł y s t o k 2 0 1 1 , s . 2 3 6 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 8 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 8 1

s t ę p o wa n i e m mi ę d z y n i mi n i e r ó wn o ś c i . Ni e mn i e j i s t o t n e j e s t t e ż z wr a c a n i e u wa g i

n a f u n k c j o n a l n e s u b s t y t u t y z a u f a n i a j a k o g ł ó wn e g o ws k a ź n i k a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e ­

g o . S u b s t y t u t y t e j e d y n i e p o z o r n i e , k r ó t k o t e r mi n o wo mo g ą p r o wa d z i ć d o s u k c e s ó w

r o z wo j o wy c h .

1 . 2 . 3 . Z a u f a n i e j a k o wy r a z k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o P o l a k ó w

Z b a d a ń E u r o p e a n S o c i a l S u r v e y z 2 0 0 4 r o k u wy n i k a , ż e t y l k o 1 1 , 3 % P o l a k ó w

p o d z i e l a o p i n i ę , i ż „ wi ę k s z o ś c i l u d z i mo ż n a u f a ć ”

u o g ó l n i o n e g o z a u f a n i a P o l a c y z a j mo wa l i o s t a t n i ą p o z y c j ę wś r ó d 2 6 k r a j ó w o b j ę ­

t y c h t y m b a d a n i e m. W 2 0 0 8 r o k u b y ł o t o z a ś 1 9 % i c h o ć o d n o t o wa n y z o s t a ł wz r o s t ,

t o wc i ą ż b y ł o t o p o n a d t r z y r a z y mn i e j n i ż w z n a j d u j ą c y c h s i ę w c z o ł ó wc e D a n i i ,

No r we g i i i F i n l a n d i i

r o k u o d p o wi e d z i a ł o p o z y t y wn i e 1 0 , 5 % r e s p o n d e n t ó w, 1 1 , 5 % w 2 0 0 7 o r a z 1 3 , 4 %

w 2 0 0 9 i 2 0 1 1 r o k u . D o p e ł n i e n i e s t a n o wi ą b a d a n i a C B O S z l a t 2 0 0 2 - 2 0 1 0 , z k t ó r y c h

d o wi a d u j e my s i ę , ż e z a u f a n i e d o l u d z i r o ś n i e wr a z z wy k s z t a ł c e n i e m i d o c h o d e m3 1 1.

Z a n a l i z t y c h wy n i k a , ż e o s o b y s t a r s z e , p o 6 5 r o k u ż y c i a , s ą n a j b a r d z i e j u f n i e n a s t a ­

wi o n e d o i n n y c h i r z a d z i e j n i ż p o z o s t a l i d e k l a r u j ą , ż e s a me z a wi o d ł y c z y j e ś z a u f a n i e

l u b z a wi o d ł y s i ę n a k i mś . We d ł u g t y c h b a d a ń w 2 0 0 2 r o k u 7 9 % P o l a k ó w s ą d z i ł o , i ż

„ w s t o s u n k a c h z i n n y mi t r z e b a b y ć b a r d z o o s t r o ż n y m” . W k o l e j n y c h l a t a c h b y ł o t o

8 1 % w 2 0 0 4 , 7 9 % w 2 0 0 6 o r a z 7 2 % w 2 0 0 8 i 2 0 1 0 . W o k r e s i e 2 0 0 2 - 2 0 1 0 P o l a c y u f a l i

n a j b l i ż s z e j r o d z i n i e ( z mi a n a z 9 7 % d o 9 6 % ) , d a l s z e j r o d z i n i e ( 8 6 % d o 8 7 % ) , ws p ó ł p r a ­

c o wn i k o m ( 8 2 % d o 8 4 % ) i s ą s i a d o m ( 8 2 % d o 8 4 % ) . Ni e u f a l i z a ś t a k i m i n s t y t u c j o m

p u b l i c z n y m j a k : p a r t i e p o l i t y c z n e ( z mi a n a z 6 5 % d o 7 6 % ) , s e j m i s e n a t ( 5 4 % d o 6 8 % ) ,

a d mi n i s t r a c j a p u b l i c z n a ( 5 2 % d o 4 7 % ) , s ą d y ( 4 9 % d o 4 5 % ) . Uf a l i z a ś : k o ś c i o ł o wi

( z mi a n a z 7 6 % d o 7 8 % ) , wo j s k u ( 7 6 % ) , Un i i E u r o p e j s k i e j ( 4 9 % d o 6 0 % ) , p o l i c j i ( 6 2 %

d o 6 3 % ) , wł a d z o m l o k a l n y m ( 4 3 % d o 5 5 % ) . We d ł u g r a p o r t ó w C B O S w P o l s c e n i e

ma i s t o t n e g o z wi ą z k u mi ę d z y u o g ó l n i o n y m z a u f a n i e m a a k t y wn o ś c i ą s p o ł e c z n ą .

P o d o b n i e k s z t a ł t u j ą s i ę d e k l a r a c j e o z a u f a n i u mi e s z k a ń c ó w B i a ł e g o s t o k u .

Z b a d a ń A . S a d o ws k i e g o z 2 0 0 3 r o k u wy n i k a , i ż n a j c z ę ś c i e j u f a j ą r o d z i n i e ( 8 6 , 3 %

o s ó b wy r a ż a z a u f a n i e wy s o k i e o r a z b a r d z o wy s o k i e ) , p r z y j a c i o ł o m i z n a j o my m

( 7 2 , 2 % ) o r a z o s o b o m s t a r s z y m ( 5 7 , 3 % ) , w d a l s z e j k o l e j n o ś c i o s o b o m wy k s z t a ł c o n y m,

3 0 9. T y m s a my m p o d wz g l ę d e m

3 1 0. W „ D i a g n o z i e S p o ł e c z n e j ” n a t o s a mo p y t a n i e w 2 0 0 3 i 2 0 0 5

3 0 9 J . C z a p i ń s k i , K a p i t a ł s p o ł e c z n y , [ w: ] J . C z a p i ń s k i , T . P a n e k ( r e d . ) , D i a g n o z a S p o ł e c z n a 2 0 0 7 – Wa r u n ­

k i i j a k o ś ć ż y c i a P o l a k ó w, R a d a Mo n i t o r i n g u S p o ł e c z n e g o , Wa r s z a wa 2 0 0 7 , s . 2 5 8 - 2 5 9 .

3 1 0 J . C z a p i ń s k i , K a p i t a ł s p o ł e c z n y , [ w: ] J . C z a p i ń s k i , T . P a n e k ( r e d . ) , D i a g n o z a S p o ł e c z n a 2 0 1 1 – Wa r u n ­

k i i j a k o ś ć ż y c i a P o l a k ó w, R a d a Mo n i t o r i n g u S p o ł e c z n e g o , Wa r s z a wa 2 0 1 1 , s . 2 8 5 .

3 1 1 B . Wc i ó r k a , Z a u f a n i e w s f e r z e p r y wa t n e j i p u b l i c z n e j , a s p o ł e c z e ń s t wo o b y wa t e l s k i e , K o mu n i k a t

z b a d a ń , C B O S , Wa r s z a wa 2 0 0 6 ; B . Wc i ó r k a , Z a u f a n i e s p o ł e c z n e w l a t a c h 2 0 0 2 - 2 0 0 8 , K o mu n i k a t

z b a d a ń , C B O S , Wa r s z a wa 2 0 0 8 ; R . B o g u s z e ws k i , Z a u f a n i e s p o ł e c z n e , K o mu n i k a t z b a d a ń , C B O S ,

Wa r s z a wa 2 0 1 0 .

8 2 andr z e j kl i mc z uk

8 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

i n n y m mi e s z k a ń c o m B i a ł e g o s t o k u , p r z e d s t a wi c i e l o m g r u p n a r o d o wy c h i wy z n a n i o ­

wy c h , s ą s i a d o m i ws p ó ł p r a c o wn i k o m3 1 2.

P o z a t y m wa r t o d o d a ć , i ż P o l a c y p o ws z e c h n i e n i e i n t e r e s u j ą s i ę d o b r e m

ws p ó l n y m. K o l e j n e e d y c j e „ D i a g n o z y S p o ł e c z n e j ” d o wo d z ą z o b o j ę t n i e n i e n a p r z y ­

p a d k i n i e u c z c i wy c h z a c h o wa ń3 1 3. Na n i s k i m p o z i o mi e u t r z y mu j e s i ę s k ł o n n o ś ć d o

r e a g o wa n i a , g d y i n n i u c h y l a j ą s i ę o d p ł a c e n i a p o d a t k ó w ( 4 8 , 9 % r e s p o n d e n t ó w

w 2 0 0 5 r o k u , 5 6 % w 2 0 0 7 i 5 1 , 8 % w 2 0 1 1 , n i e i n t e r e s o wa ł o s i ę w o g ó l e l u b ma ł o

t y m f a k t e m) , j e ż d ż ą n a g a p ę ( o d p o wi e d n i o 5 4 % , 5 8 , 6 % i 5 4 , 8 % ) , p o b i e r a j ą b e z p r a wn i e

z a s i ł k i d l a b e z r o b o t n y c h ( 4 0 % , 4 6 % i 4 3 % ) l u b n i e p ł a c ą c z y n s z u ( 4 2 , 8 % , 4 7 % i 4 5 , 4 % ) .

Na l e ż y s ą d z i ć , ż e o b y wa t e l e , „ p r z y my k a j ą c o k o ” n a p r z y p a d k i ł a ma n i a p r a wa i d b a ­

j ą c wy ł ą c z n i e o wł a s n y i n t e r e s , w r z e c z y wi s t o ś c i wi ę c e j t r a c ą , n i ż z y s k u j ą w t a k i m

u k ł a d z i e .

B . L e we n s t e i n w o p a r c i u o a n a l i z y b a d a ń s o c j o l o g i c z n y c h s t wi e r d z a , o d n o s z ą c

s i ę t y m s a my m d o k o n c e p c j i F . F u k u y a my , ż e p o l s k i e s p o ł e c z e ń s t wo t o „ s p o ł e c z e ń ­

s t wo f a mi l i j n e ” , w k t ó r y m p o d s t a wo wą j e d n o s t k ą t wo r z ą c ą wi ę z i mi ę d z y l u d ź mi

j e s t r o d z i n a3 1 4. W t a k i e j f o r ma c j i u z n a j e s i ę s i l n ą r o d z i n ę i s i l n e p a ń s t wo , p o d c z a s

g d y s t r u k t u r y p o ś r e d n i e t y p u s t o wa r z y s z e n i o we g o s ą mn i e j l i c z n e i u z n a wa n e z a

mn i e j i s t o t n e . P o n a d t o u p o ws z e c h n i o n e s ą n i e d e mo k r a t y c z n e f o r my u c z e s t n i c t wa

s p o ł e c z n e g o , a p r z e j a wy d z i a ł a l n o ś c i o b y wa t e l s k i e j k o j a r z ą s i ę z i s t n i e n i e m i n s t y t u ­

c j i , a n i e z o b e c n o ś c i ą o b y wa t e l s k i c h p o s t a w c z y wa r t o ś c i . K a p i t a ł s p o ł e c z n y s ł u ż y

t u o s i ą g a n i u c e l ó w p a r t y k u l a r n y c h , u mo ż l i wi a t y l k o r e p r o d u k c j ę d ó b r i n i e d a j e

g r u p o m n o wy c h mo ż l i wo ś c i r o z wo j o wy c h . S z a c u j e s i ę , ż e o d 1 9 9 4 r o k u w b a d a n i a c h

z a c z ę t o d o s t r z e g a ć , i ż k a p i t a ł s p o ł e c z n y P o l a k ó w z a l e ż y o d t r a d y c j i : l o k a l n e j a k t y w­

n o ś c i , p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i i ws p ó ł p r a c y , s i ę g a j ą c y c h d o c z a s ó w z a b o r ó w3 1 5. Z a u f a n i e

d o wł a d z l o k a l n y c h j e s t n i ż s z e n a b y ł y c h z i e mi a c h z a b o r u r o s y j s k i e g o , d o k t ó r e g o

n a l e ż a ł B i a ł y s t o k , n i ż p r u s k i e g o i a u s t r i a c k i e g o . P o z a t y m P o l a c y n a o b s z a r z e b y ł e g o

z a b o r u r o s y j s k i e g o wo l ą p o d e j mo wa ć d z i a ł a n i a i n d y wi d u a l n e , u s t a l a ć r o z wi ą z a n i a

w n i e f o r ma l n y c h u k ł a d a c h l u b c z e k a ć n a i n i c j a t y wy wł a d z l o k a l n y c h , n i ż e l i p o d e j ­

mo wa ć z o r g a n i z o wa n e d z i a ł a n i a z b i o r o we3 1 6.

3 1 2A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 8 9 - 9 0 .

3 1 3 J . G r z e l a k , P o s t a wy wo b e c d o b r a ws p ó l n e g o , [ w: ] J . C z a p i ń s k i , T . P a n e k ( r e d . ) , D i a g n o z a S p o ł e c z n a

2 0 0 7 …, o p . c i t . , s . 2 3 6 ; J . C z a p i ń s k i , P o s t a wy wo b e c d o b r a ws p ó l n e g o , [ w: ] J . C z a p i ń s k i , T . P a n e k

( r e d . ) , D i a g n o z a S p o ł e c z n a 2 0 1 1 …, o p . c i t . , s . 2 7 1 .

3 1 4 B . L e we n s t e i n , S p o ł e c z e ń s t wo r o d z i n c z y o b y wa t e l i – k a p i t a ł s p o ł e c z n y P o l a k ó w o k r e s u t r a n s f o r ­

ma c j i , „ S o c i e t a s / C o mmu n i t a s ” 1 / 2 0 0 6 , s . 1 6 8 - 1 7 5 .

3 1 5I b i d e m, s . 1 7 7 .

3 1 6I b i d e m, s . 1 8 9 - 1 9 1 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 8 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 8 3

B r a k z a u f a n i a mi ę d z y P o l a k a mi we d ł u g K . S k a r ż y ń s k i e j mo ż n a t ł u ma c z y ć n a

k i l k a s p o s o b ó w3 1 7. P o p i e r ws z e , w s p o ł e c z e ń s t wi e s ą r o z p o ws z e c h n i o n e s y mp t o my

o s o b o wo ś c i a u t o r y t a r n e j i ma k i a we l i s t y c z n e j – wi ę k s z o ś ć P o l a k ó w c e c h u j e t r a d y c y j ­

n e wy c h o wa n i e , s ł a b e wy k s z t a ł c e n i e , wy s o k a r e l i g i j n o ś ć o r a z p a mi ę ć o ż y c i u w a u ­

t o r y t a r n y m s y s t e mi e p o l i t y c z n y m. P o l a c y n i e s t a r a j ą s i ę z r o z u mi e ć z a c h o wa ń i n ­

n y c h , wo l ą wy b i e r a ć r o z wi ą z a n i a s i ł o we , b e z p i e c z n e i a k c e p t o wa n e p r z e z a u t o r y t e ­

t y , a n i e i n n o wa c y j n e . D o t e g o wi d z ą c , ż e i n n i ł a mi ą p r a wo , s a mi p o s t ę p u j ą p o d o b ­

n i e . P o d r u g i e , P o l a c y p o s i a d a j ą d o ś wi a d c z e n i a g e n e r u j ą c e n i e u f n o ś ć t a k i e , j a k p a ­

mi ę ć o : I I wo j n i e ś wi a t o we j , r e a l n y m s o c j a l i z mi e w P o l s k i e j R z e c z y p o s p o l i t e j L u d o ­

we j , t r u d n o ś c i a c h z t r a n s f o r ma c j ą u s t r o j o wą i i n t e g r a c j ą e u r o p e j s k ą , c z y a f e r a c h

wś r ó d e l i t p o l i t y c z n y c h . P o z a t y m r y wa l i z a c j i w d ą ż e n i u d o z d o b y c i a s p o ł e c z n i e c e ­

n i o n y c h d ó b r n i e t r a k t u j e s i ę w s p o ł e c z e ń s t wi e p o l s k i m w k a t e g o r i a c h mo b i l i z a c j i ,

s p o s o b u n a ma k s y ma l i z a c j ę wy s i ł k ó w i o s i ą g a n i e d o s k o n a ł o ś c i w j a k i mś z a k r e s i e ,

l e c z j a k o p r z e j a wy a g r e s j i , z a wi ś c i , ł a ma n i a n o r m.

We d ł u g J . C z a p i ń s k i e g o s t a n k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o P o l a k ó w mo ż n a o p i s y wa ć

p o p r z e z mo d e l d wó c h ś c i e ż e k r o z wo j u – mo l e k u l a r n e g o i ws p ó l n o t o we g o3 1 8. R o z wó j

mo l e k u l a r n y b a z u j e n a k a p i t a l e l u d z k i m, w s z c z e g ó l n o ś c i n a wy k s z t a ł c e n i u i z d r o ­

wi u o b y wa t e l i . K l u c z o wa j e s t t u u mi e j ę t n o ś ć p o s ł u g i wa n i a s i ę i n f o r ma c j a mi i wi e ­

d z ą , i c h a n a l i z o wa n i a i k o mu n i k o wa n i a p o d c z a s i n t e r p r e t o wa n i a i r o z wi ą z y wa n i a

p r o b l e mó w, p r z y j e d n o c z e s n y m z mi n i ma l i z o wa n i u wy s t ę p o wa n i a s t a n ó w c h o r o b o ­

wy c h i z a b u r z e ń p s y c h i c z n y c h , k t ó r e mi a ł y b y t o u t r u d n i ć l u b u n i e mo ż l i wi ć . T a

ś c i e ż k a r o z wo j u s p r z y j a z a r ó wn o r ó ż n i c o wa n i u z a mo ż n o ś c i o b y wa t e l i z g o d n i e z i c h

k o mp e t e n c j a mi o r a z mo t y wa c j a mi , j a k i p o p r a wi e j a k o ś c i ż y c i a p o p r z e z wy p o s a ż e ­

n i e g o s p o d a r s t w d o mo wy c h w d o b r a t r wa ł e . D o b r o ws p ó l n e p o ws t a j e t u j a k o e f e k t

z b i ó r k i o b o wi ą z k o wy c h p o d a t k ó w; j a k k o l wi e k i n we s t y c j e p u b l i c z n e s ą ma ł o e f e k ­

t y wn e . P r z e c i wi e ń s t we m j e s t r o z wó j ws p ó l n o t o wy o p a r t y n a k a p i t a l e s p o ł e c z n y m,

a w s z c z e g ó l n o ś c i n a t a k i c h j e g o ws k a ź n i k a c h j a k : u o g ó l n i o n e z a u f a n i e , p r z y n a l e ż ­

n o ś ć d o o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o wy c h , k o n t r o l a k o r u p c j i i p o z y t y wn y s t o s u n e k d o d e ­

mo k r a c j i . K a p i t a ł t e n j e s t n i e z b ę d n y d o p o wo d z e n i a p r z e d s i ę wz i ę ć n a wy ż s z y m p o ­

z i o mi e z ł o ż o n o ś c i , k t ó r y c h p o d s t a wę s t a n o wi ws p ó ł p r a c a wł a d z c e n t r a l n y c h i s a mo ­

r z ą d o wy c h , l o k a l n y c h s p o ł e c z n o ś c i , p r z e d s i ę b i o r c ó w i p o s z c z e g ó l n y c h o b y wa t e l i .

R o z wó j t e n j e s t b a r d z i e j wy ma g a j ą c y n i ż p r z y wy k o r z y s t a n i u wi e d z y i z d r o wi a .

3 1 7 K . S k a r ż y ń s k a , C z y j e s t e ś my p r o r o z wo j o wi ? Wa r t o ś c i i p r z e k o n a n i a l u d z i a d o b r o b y t i d e mo k r a t y z a ­

c j a k r a j u , o p . c i t . , s . 8 4 - 8 7 .

3 1 8 P o r . J . C z a p i ń s k i , K a p i t a ł l u d z k i i k a p i t a ł s p o ł e c z n y a d o b r o b y t ma t e r i a l n y : p o l s k i p a r a d o k s , „ Z a r z ą ­

d z a n i e P u b l i c z n e ” 2 / 2 0 0 8 , s . 2 4 - 2 5 ; J . C z a p i ń s k i , K a p i t a ł s p o ł e c z n y w P o l s c e . K i e d y s t a n i e s i ę n i e z b ę d ­

n ą p r z e s ł a n k ą n a s z e g o r o z wo j u ? , [ w: ] J . S z o mb u r g ( r e d . ) , J a k i e R a z e m P o l a k ó w w X X I wi e k u ? Ws p ó l ­

n o t a t o ż s a mo ś c i , z a s a d c z y d z i a ł a ń ? , I B n G R , G d a ń s k 2 0 0 9 , s . 2 9 - 3 6 ; A . K l i mc z u k , E k s p e r c i i n a r c y z m

k u l t u r o wy – p r ó b a a n a l i z y wz a j e mn y c h r e l a c j i , o p . c i t . , s . 2 4 4 - 2 4 9 .

8 4 andr z e j kl i mc z uk

8 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

J e g o e f e k t e m j e s t wz r o s t t e mp a r o z wo j u i n f r a s t r u k t u r y , e f e k t y wn o ś c i i n we s t y c j i p u ­

b l i c z n y c h , r ó wn o mi e r n y wz r o s t z a mo ż n o ś c i o b y wa t e l i , wy r ó wn y wa n i e s z a n s r o z ­

wo j o wy c h o b y wa t e l i , z a p o b i e g a n i e wy k l u c z e n i u s p o ł e c z n e mu o r a z u z u p e ł n i a n i e

d z i a ł a ń i n s t y t u c j i p a ń s t wo wy c h p r z e z o b y wa t e l i , wz r o s t i c h k o n t r o l i i o d p o wi e d z i a l ­

n o ś c i o r a z b u d o wa i o c h r o n a k u l t u r y l o k a l n e j p r z e d k o me r c j a l i z a c j ą .

Z d a n i e m b a d a c z a w P o l s c e p o 1 9 8 9 r o k u z a c h o d z i p a r a d o k s d y n a mi c z n e g o

r o z wo j u s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z e g o p o mi mo s ł a b e g o k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o . J e s t t o

e f e k t i n t e n s y wn y c h i n we s t y c j i o b y wa t e l i w s a my c h s i e b i e : w s wo j e k o mp e t e n c j e ,

z d r o wi e i d o b r o s t a n p s y c h i c z n y o r a z n i we l o wa n i a t r u d n o ś c i w z b i o r o wy m p o d e j ­

mo wa n i u i n we s t y c j i p u b l i c z n y c h p o p r z e z wy k o r z y s t a n i e d o s t ę p u d o z e wn ę t r z n y c h

ś r o d k ó w f i n a n s o wa n i a p o z y s k i wa n y c h z p r o g r a mó w Un i i E u r o p e j s k i e j . C o z a t y m

i d z i e wy z wa n i e m j e s t d ą ż e n i e d o r o z wo j u ws p ó l n o t o we g o .

Ni e mn i e j w k o n c e p c j i t e j z n a j d u j e s i ę z a ł o ż e n i e o o p o z y c y j n e j r e l a c j i o b u

ws k a z a n y c h ś c i e ż e k r o z wo j u , c h o ć mo g ą s i ę o n e wz a j e mn i e u z u p e ł n i a ć . W t y m

mi e j s c u p r z y k ł a d e m p o s z u k i wa n i a s p o s o b ó w n a p o d t r z y my wa n i e i c h r ó wn o wa g i

mo ż e b y ć k o n c e p c j a k a p i t a ł u k r e a t y wn e g o a u t o r s t wa R . F l o r i d y3 1 9. Up r a s z c z a j ą c , k a ­

p i t a ł t e n ma s t a n o wi ć p o c h o d n ą o d k a p i t a ł u l u d z k i e g o w p o wi ą z a n i u z e s ł a b y mi

p o wi ą z a n i a mi mi ę d z y l u d z k i mi ( a n g . t h i n s o c i a l c a p i t a l ) , k t ó r e n i e h a mo wa ł y b y a k ­

t y wn o ś c i t wó r c z y c h j e d n o s t e k , a j e d n o c z e ś n i e b y ł y b y o t wa r t e n a i mi g r a n t ó w o r a z

o s o b y o o d mi e n n y c h c e c h a c h i p o g l ą d a c h3 2 0. W t e n s p o s ó b mo ż l i we b y ł o b y n i we l o ­

wa n i e n e g a t y wn y c h e f e k t ó w k a p i t a ł u l u d z k i e g o i s p o ł e c z n e g o , c z y l i p o g ł ę b i a n i a

r ó ż n i c , wy k l u c z a n i a i o g r a n i c z a n i a p r z e z t r a d y c j e . I s t o t ą t e g o k a p i t a ł u j e s t d u a l i z m,

p o d z i e l n o ś ć u wa g i , t o l e r o wa n i e s p r z e c z n o ś c i , p o r u s z a n i e s i ę mi ę d z y r ó ż n y mi p e r ­

s p e k t y wa mi , o b e c n y mi i p r z y s z ł y mi mo ż l i wo ś c i a mi o r a z mi ę d z y j e d n o s t k a mi i z e ­

s p o ł a mi .

1 . 2 . 4 . B u d o wa k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o j a k o z a d a n i e s t r a t e g i c z n e

W l i t e r a t u r z e p r z e d mi o t u ws k a z u j e s i ę n a wi e l e p o d e j ś ć d o t wo r z e n i a k a p i t a ­

ł u s p o ł e c z n e g o w r ó ż n y c h wy mi a r a c h i p o z i o ma c h ż y c i a p u b l i c z n e g o . Wy r ó ż n i ć

mo ż n a p r z y n a j mn i e j s z e ś ć k o n c e p c j i : o b y wa t e l s k i e j p o l i t y k i s p o ł e c z n e j , u p o d mi o t o ­

wi e n i a , a k t y wi z a c j i , s a mo o r g a n i z a c j i , z a r z ą d z a n i a z a u f a n i e m i mo d e l f o r mo wa n i a

s i ę r u c h u s p o ł e c z n e g o p o p r z e z mo b i l i z a c j ę z a s o b ó w.

W p i e r ws z y m p r z y p a d k u z a k ł a d a s i ę , ż e k a p i t a ł s p o ł e c z n y j e s t z a r ó wn o ź r ó ­

d ł e m, j a k i r e z u l t a t e m o d d o l n y c h , o b y wa t e l s k i c h i n i c j a t y w k r e o wa n y c h p o z a p a ń ­

3 1 9 R . F l o r i d a , N a r o d z i n y k l a s y k r e a t y wn e j o r a z j e j wp ł y w n a p r z e o b r a ż e n i a w c h a r a k t e r z e p r a c y ,

wy p o c z y n k u , s p o ł e c z e ń s t wa i ż y c i a c o d z i e n n e g o , NC K , Wa r s z a wa 2 0 1 0 , s . 2 7 6 - 2 9 2 .

3 2 0I b i d e m, s . 2 8 2 - 2 8 5 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 8 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 8 5

s t we m i j e g o i n s t y t u c j a mi o r a z p o z a s e k t o r e m r y n k o wy m3 2 1. K a p i t a ł t e n j e s t wy k o ­

r z y s t y wa n y p r z e z o r g a n i z a c j e p o z a r z ą d o we , p o d mi o t y g o s p o d a r k i s p o ł e c z n e j i i n n e

i n i c j a t y wy o d d o l n e , s ł u ż ą c e z a s p o k a j a n i u p o t r z e b o b y wa t e l i o r a z ł a g o d z e n i u i / l u b

e l i mi n o wa n i u k we s t i i s p o ł e c z n y c h w d u c h u ws p ó ł o d p o wi e d z i a l n o ś c i z a s p ó j n o ś ć

s p o ł e c z n ą i b e z p i e c z e ń s t wo s o c j a l n e3 2 2. Mo g ą t o b y ć p o d mi o t y p r o wa d z ą c e d z i a ł a ­

n i a n a r z e c z s e n i o r ó w, j a k t e ż p r z e z s a me o s o b y s t a r s z e n a r z e c z i n n y c h i d o b r a

ws p ó l n e g o .

Z b l i ż o n e p o d e j ś c i e mo ż n a o d n a l e ź ć w p o wi ą z a n y c h z k o n s t r u k t y wi z me m b a d a ­

n i a c h i i n t e r we n c j a c h z wy k o r z y s t a n i e m t e c h n i k z wi ę k s z a n i a u p o d mi o t o wi e n i a3 2 3

( a n g . e mp o we r me n t ) , c z y l i mo c n y c h s t r o n i z d o l n o ś c i a d a p t a c y j n y c h j e d n o s t e k i g r u p ,

i d e n t y f i k a c j i b a r i e r d o s a mo d z i e l n e g o p o k o n y wa n i a t r u d n o ś c i o r a z t wo r z e n i a wa r u n ­

k ó w s p r z y j a j ą c y c h r o z wi ą z y wa n i u p r o b l e mó w. P o d o b n i e j e s t w p r z y p a d k u a k t y wi z a ­

c j i s e n i o r ó w p o p r z e z p r a c ę s o c j a l n ą i e d u k a c j ę s p o ł e c z n ą , n p . me t o d ą o r g a n i z o wa n i a

s p o ł e c z n o ś c i l o k a l n e j i t wo r z e n i a ś r o d o wi s k o wy c h f o r m p o mo c y3 2 4.

S a mo o r g a n i z a c j a d o t y c z y t wo r z e n i a i p r o wa d z e n i a p r z e z o s o b y s t a r s z e m. i n .

g r u p s a mo p o mo c o wy c h , mi e j s k i c h i d z i e l n i c o wy c h r a d s e n i o r ó w, c e n t r ó w s e n i o r a l ­

n y c h , k l u b ó w s e n i o r a , z wi ą z k ó w e me r y t ó w, b a n k ó w c z a s u o r a z r ó ż n o r o d n y c h s t o ­

wa r z y s z e ń i o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o wy c h3 2 5.

Z a r z ą d z a n i e z a u f a n i e m ( i n a c z e j : z a r z ą d z a n i e p r z e z z a u f a n i e , z a r z ą d z a n i e o p a r t e

n a z a u f a n i u )

3 2 6, t o k o n c e p c j a o d n o s z ą c a s i ę d o z mi a n y k u l t u r y o r g a n i z a c y j n e j n a

3 2 1 M. G r e wi ń s k i , S . K a mi ń s k i , O b y wa t e l s k a p o l i t y k a s p o ł e c z n a , o p . c i t . , s . 1 2 , 3 3 .

3 2 2 P o r . I b i d e m, s . 1 2 .

3 2 3 D . M. P i e k u t - B r o d z k a , K a p i t a ł l u d z k i i i n we s t y c j e w l u d z k i e i s t n i e n i e o r a z k a p i t a ł s p o ł e c z n y a p r a c a

s o c j a l n a , [ w: ] L . F r ą c k i e wi c z , A . R ą c z a s z e k ( r e d . ) , K a p i t a ł s p o ł e c z n y , o p . c i t . , s . 2 0 1 - 2 1 1 ; K . F r y s z t a c k i ,

S o c j o l o g i a p r o b l e mó w s p o ł e c z n y c h , S c h o l a r , Wa r s z a wa 2 0 0 9 , s . 2 2 5 - 2 3 0 .

3 2 4 P . C z e k a n o ws k i , A k t y wi z a c j a o s ó b s t a r y c h w s p o ł e c z n o ś c i l o k a l n e j ( z u wz g l ę d n i e n i e m d o ś wi a d c z e ń

z r e a l i z a c j i p o l s k o - h o l e n d e r s k i e g o P r o j e k t u MA T R A C O P ) , [ w: ] B . S y n a k ( r e d . ) , L u d z i e s t a r z y w wa ­

r u n k a c h t r a n s f o r ma c j i u s t r o j o we j , o p . c i t . , s . 3 2 - 4 2 ; E . G ó r n i k o ws k a - Z wo ł a k , A k t y wi z a c j a , a k t y wn o ś ć ,

[ w: ] D . L a l a k , T . P i l c h ( r e d . ) , E l e me n t a r n e p o j ę c i ap e d a g o g i k i s p o ł e c z n e j i p r a c y s o c j a l n e j , Ż a k ,

Wa r s z a wa 1 9 9 9 , s . 1 0 ; P . B ł ę d o ws k i , Ś r o d o wi s k o we f o r my p o mo c y i p r a c y s o c j a l n e j , [ w: ] B . S z a t u r -

J a wo r s k a , P . B ł ę d o ws k i , M. D z i ę g i e l e ws k a , P o d s t a wy g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 1 8 9 - 1 9 6 .

3 2 5 W. P ę d i c h , L u d z i e s t a r z y w p e r s p e k t y wi e X X I wi e k u , „ E t h o s ” 3 / 1 9 9 9 , s . 1 2 9 - 1 3 7 ; M. D z i ę g i e l e ws k a ,

O . C z e r n i a ws k a ( r e d . ) , A k t y wn o ś ć l u d z i s t a r s z y c h n a p r z y k ł a d z i e p o l s k i c h i f r a n c u s k i c h s t o wa r z y s z e ń

s p o ł e c z n y c h , Wy d . Wy ż s z a S z k o ł a H u ma n i s t y c z n o - E k o n o mi c z n a w Ł o d z i , Ł ó d ź 2 0 0 0 ; W. P ę d i c h

( r e d . ) , S e n i o r z y w s p o ł e c z e ń s t wa c h E u r o p y X X I wi e k u . Ws p ó ł t wo r z e n i e i ws p ó ł o d p o wi e d z i a l n o ś ć ,

S t o wa r z y s z e n i e Wo l o n t a r i a t u Mi ę d z y p o k o l e n i o we g o , B i a ł y s t o k 2 0 0 1 ; M. H a l i c k a , E . K r a mk o ws k a ,

A k t y wn o ś ć o s ó b s t a r s z y c h i p r z y k ł a d y s a mo o r g a n i z o wa n i a s i ę s e n i o r ó w w P o l s c e , „ T r z e c i S e k t o r ” n r

3 ( 2 5 ) / 2 0 1 1 , s . 3 6 - 4 3 .

3 2 6 J . P a l k a , R . Wi n k l e r , B a r i e r y b u d o wy k u l t u r y z a u f a n i a , „ Z e s z y t y Na u k o we A k a d e mi i E k o n o mi c z n e j

w K r a k o wi e ” , n r 7 1 5 , 2 0 0 6 , s . 2 7 - 4 0 ; W. M. G r u d z e ws k i , I . K . H e j d u k , A . S a n k o ws k a , M. Wa ń t u c h o ­

wi c z , Z a r z ą d z a n i e z a u f a n i e m w o r g a n i z a c j a c h wi r t u a l n y c h , D i f i n , Wa r s z a wa 2 0 0 7 ; W. M. G r u d z e w­

s k i , I . K . H e j d u k , A . S a n k o ws k a , M. Wa ń t u c h o wi c z , Z a r z ą d z a n i e z a u f a n i e m w p r z e d s i ę b i o r s t wi e .

K o n c e p c j a , n a r z ę d z i a , z a s t o s o wa n i a , Wo l t e r s K l u we r P o l s k a , K r a k ó w 2 0 0 9 ; W. M. G r u d z e ws k i , I . K .

H e j d u k , A . S a n k o ws k a , M. Wa ń t u c h o wi c z , S u s t a i n a b i l i t y w b i z n e s i e , c z y l i p r z e d s i ę b i o r s t wo p r z y ­

s z ł o ś c i . Z mi a n y p a r a d y g ma t ó w i k o n c e p c j i z a r z ą d z a n i a , P o l t e x t , Wa r s z a wa 2 0 1 0 , s . 6 6 - 9 4 .

8 6 andr z e j kl i mc z uk

8 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

t a k ą , k t ó r a b ę d z i e s p r z y j a ć wy s t ę p o wa n i u o c z e k i wa n y c h wa r t o ś c i i n o r m p o s t ę p o ­

wa n i a c z ł o n k ó w o r g a n i z a c j i , z d o b y wa n i u z a u f a n i a i n n y c h o r a z wz r o s t o wi i r e p r e ­

z e n t o wa n i u wi a r y g o d n o ś c i wł a s n e j i s y s t e mó w we wn ą t r z o r g a n i z a c j i .

Mo d e l mo b i l i z a c j i z a s o b ó w o d n o s i s i ę z a ś d o wy k o r z y s t y wa n i a p o t e n c j a l ­

n y c h z d o l n o ś c i , u mi e j ę t n o ś c i , p o t r z e b , p o s t a w, s k ł o n n o ś c i p o p r z e z p o d e j mo wa n i e

r ó ż n y c h d z i a ł a ń . J e s t t o p r z e k o n a n i e , ż e r u c h y s p o ł e c z n e s ą e f e k t e m z a b i e g ó w d z i a ­

ł a c z y i i d e o l o g ó w p r o p a g u j ą c y c h o k r e ś l o n e i d e e o r a z mo b i l i z u j ą c y c h j e d n o s t k i i g r u ­

p y d o d z i a ł a ń z b i o r o wy c h3 2 7. Wy k o r z y s t u j ą c t o p o d e j ś c i e mo ż n a n p . a n a l i z o wa ć r o z ­

wó j r u c h u s a mo p o mo c y i Un i we r s y t e t ó w T r z e c i e g o Wi e k u3 2 8.

J a k z a u wa ż a M. T h e i s s , mo ż n a wy r ó ż n i ć d wa g ł ó wn e s p o s o b y p o ws t a wa n i a

k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o o r a z mo ż l i wo ś ć o d d z i a ł y wa n i a p o l i t y k i s p o ł e c z n e j n a k a p i t a ł

s p o ł e c z n y3 2 9. P i e r ws z y m s p o s o b e m j e s t j e g o s a mo r z u t n e t wo r z e n i e . Wó wc z a s s t a n o ­

wi e f e k t u b o c z n y i s t n i e j ą c y c h s t r u k t u r o r g a n i z a c y j n y c h , a w k o n s e k we n c j i t o b a r ­

d z i e j p o mn a ż a n i e n i ż e l i p o s z e r z a n i e j e g o z a k r e s u i g e n e r o wa n i e n o wy c h j e g o f o r m.

W t y m u j ę c i u j e s t o n z a l e ż n y o d d o t y c h c z a s o we j ś c i e ż k i r o z wo j u d a n e g o k r a j u l u b

r e g i o n u ( a n g . p a t h d e p e n d e n c y ) , c z y t e ż z g o d n i e z k o n c e p c j ą P . B o u r d i e u – o d d z i e ­

d z i c z e n i a p o z y c j i i k o n t a k t ó w d a n e g o ś r o d o wi s k a s p o ł e c z n e g o . D r u g i m s p o s o b e m

j e s t t wo r z e n i e k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o w e f e k c i e i n t e n c j o n a l n y c h d e c y z j i j e d n o s t e k

i g o s p o d a r s t w d o mo wy c h , i c h r a c j o n a l n y c h k a l k u l a c j i . Z n a c z e n i e ma j ą t u o c z e k i wa ­

n e z y s k i , p r z e wi d y wa n a d ł u g o ś ć c z e r p a n i a z t e g o k a p i t a ł u k o r z y ś c i o r a z z a t r u d n i e n i e

w z a wo d a c h wy ma g a j ą c y c h k o n t a k t ó w s p o ł e c z n y c h . We d ł u g t e g o u j ę c i a n a j wi ę k ­

s z e p r a wd o p o d o b i e ń s t wo ś wi a d o my c h d z i a ł a ń n a r z e c z t wo r z e n i a k a p i t a ł u s p o ł e c z ­

n e g o wy k a z u j ą p r a c u j ą c e o s o b y w ś r e d n i m wi e k u ( o k o ł o 4 0 r o k u ż y c i a ) , mi e s z k a j ą ­

c e w r e g i o n i e o s i l n y c h t r a d y c j a c h o b y wa t e l s k i c h i a n g a ż u j ą c e s i ę w d z i a ł a n i a l o k a l ­

n y c h o r g a n i z a c j i s p o ł e c z n y c h ; n a j mn i e j s z e z a ś – o s o b y d o 2 0 r o k u ż y c i a i p o wy ż e j

6 0 r o k u ż y c i a z r e g i o n ó w o b j ę t y c h s t r u k t u r a l n y m b e z r o b o c i e m i s k ł o n n e l u b z mu ­

s z o n e d o e mi g r a c j i l u b p r z e p r o wa d z k i .

Z a a n g a ż o wa n i e p o d mi o t ó w p o l i t y k i s p o ł e c z n e j w d z i a ł a l n o ś ć n a r z e c z b u d o ­

wy k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o u z a s a d n i a j ą p r z y n a j mn i e j t r z y p r z e s ł a n k i

j e mn i a n i a p r z y s ł u g i wy ł a my wa n i e s i ę z e ws p ó ł p r a c y ; n i e r ó wn o ś c i w d y s t r y b u c j i

t e g o k a p i t a ł u o r a z z a p o b i e g a n i e p o ws t a wa n i u j e g o f o r m s z k o d l i wy c h d l a p a ń s t wa

3 3 0: b r a k o d wz a ­

3 2 7 P . S z t o mp k a , S o c j o l o g i a . A n a l i z a s p o ł e c z e ń s t wa , o p . c i t . , s . 1 6 8 - 1 7 4 ; P . S z t o mp k a , S o c j o l o g i a z mi a n

s p o ł e c z n y c h , Z n a k , K r a k ó w 2 0 0 5 , s . 2 6 8 - 2 7 0 .

3 2 8 M. H a l i c k a , P . Wo j c i e c h , D z i a ł a n i a s a mo p o mo c o we l u d z i s t a r s z y c h , A k a d e mi a Me d y c z n a w B i a ­

ł y ms t o k u , B i a ł y s t o k 1 9 9 7 ; J . H a l i c k i , E d u k a c j a s e n i o r ó w w a s p e k c i e t e o r i i k o mp e t e n c y j n e j , o p . c i t . ;

R . K o n i e c z n a - Wo ź n i a k , U n i we r s y t e t y T r z e c i e g o Wi e k u w P o l s c e , E r u d i t u s , P o z n a ń 2 0 0 1 .

3 2 9 M. T h e i s s , K r e wn i – z n a j o mi – o b y wa t e l e . K a p i t a ł s p o ł e c z n y a l o k a l n a p o l i t y k a s p o ł e c z n a , o p . c i t . ,

s . 1 1 4 - 1 1 6 .

3 3 0I b i d e m, s . 1 1 6 - 1 1 7 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 8 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 8 7

d e mo k r a t y c z n e g o , n p . g a n g ó w, g r u p p r z e s t ę p c z y c h , p a r t i i f a s z y s t o ws k i c h . O d d z i a ł y ­

wa n i a t e mo g ą o d b y wa ć s i ę w z a k r e s i e3 3 1: p o l i t y k i z a b e z p i e c z e n i a s p o ł e c z n e g o wr a z

z r e g u l a c j a mi s y s t e mu p o d a t k o we g o i z a s a d a mi d o s t a r c z a n i a u s ł u g s p o ł e c z n y c h ;

r e g u l a c j i d o t y c z ą c y c h p a r t y c y p a c j i o b y wa t e l s k i e j ; p o l i t y k i r ó wn e g o s t a t u s u k o b i e t

i mę ż c z y z n , p o l i t y k i a n t y d y s k r y mi n a c y j n e j i p o l i t y k i wo b e c i mi g r a n t ó w; p o l i t y k i

r y n k u p r a c y ; p o l i t y k i z d r o wi a ; p o l i t y k i e d u k a c y j n e j i k u l t u r a l n e j ; p o l i t y k i mi e s z k a ­

n i o we j i z a g o s p o d a r o wa n i a p r z e s t r z e n n e g o o r a z t r a n s p o r t u z b i o r o we g o ; d o s t ę p u d o

k o mu n i k a c j i , me d i ó w i I n t e r n e t u . Wa ż n e j e s t t wo r z e n i e mi ę d z y t y mi o d d z i a ł y wa ­

n i a mi s p ó j n y c h p o wi ą z a ń .

M. T h e i s s ws k a z u j e r ó wn i e ż n a o g ó l n e r a my p o ż ą d a n e g o mo d e l u „ p o l i t y k i

s p o ł e c z n e j wo b e c k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o ”

t wo r z e n i a n a p o z i o mi e k r a j o wy m i n s t y t u c j o n a l n y c h r a m p o ws t a wa n i a k a p i t a ł u

s p o ł e c z n e g o o k r e ś l o n e g o t y p u w r a ma c h r e a l i z o wa n y c h p r o g r a mó w; ( 2 ) d i a g n o z o ­

wa n i a f o r m i p r z e j a wó w k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o w wy mi a r z e k r a j o wy m, r e g i o n a l n y m

i l o k a l n y m z u wz g l ę d n i e n i e m z j a wi s k a n i e r ó wn o wa g i k a p i t a ł ó w w p o d z i a l e we ­

d ł u g r o d z a j u t wo r z ą c y c h j e p o wi ą z a ń3 3 3 o r a z j e g o p r z e mi a n i d y s t r y b u c j i ; ( 3 ) p r o mo ­

wa n i a p o s t a c i k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o z g o d n e g o z z a s a d a mi p a ń s t wa d e mo k r a t y c z n e ­

g o ; ( 4 ) p o d e j mo wa n i a d z i a ł a ń ws p i e r a j ą c y c h k o o p e r a c j ę g r u p i o s ó b w p r z e s t r z e n i

p u b l i c z n e j ; ( 5 ) u wz g l ę d n i a n i a p o t r z e b g r u p z a g r o ż o n y c h wy k l u c z e n i e m s p o ł e c z n y m;

( 6 ) z d e c e n t r a l i z o wa n i a d z i a ł a ń , g wa r a n t o wa n i a i ws p i e r a n i a o d d z i a ł y wa ń n a k a p i ­

t a ł s p o ł e c z n y c h p o d mi o t ó w a k t y wn y c h n a p o z i o mi e k r a j o wy m, r e g i o n a l n y m i l o ­

k a l n y m. P o d k r e ś l e n i a wy ma g a f a k t , i ż o s o b y s t a r s z e s ą t u o k r e ś l o n e j a k o wy ma g a ­

j ą c e s z c z e g ó l n e g o ws p a r c i a wr a z z o s o b a mi ż y j ą c y mi w u b ó s t wi e , d ł u g o t r wa l e b e z ­

r o b o t n y mi , n i e p e ł n o s p r a wn y mi , i mi g r a n t a mi o r a z o p u s z c z a j ą c y mi z a k ł a d y k a r n e .

P o n a d t o wy r ó ż n i a s i ę o d d o l n e i o d g ó r n e k o n c e p c j e b u d o wa n i a k a p i t a ł u s p o ­

ł e c z n e g o3 3 4. W p r z y p a d k u k o n c e p c j i o d d o l n e g o b u d o wa n i a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o

ma my d o c z y n i e n i a z e s p o n t a n i c z n y m wy k o r z y s t y wa n i e m p r z e z o b y wa t e l i i i c h

g r u p y t a k i c h p r a k t y k ż y c i a c o d z i e n n e g o , j a k n p . u d z i a ł w k o n s u l t a c j a c h , u n i k a n i e

p l o t e k , a k t y wi z o wa n i e n a r z e k a j ą c y c h , wo l o n t a r i a t , d z i a ł a l n o ś ć w g r u p a c h s a mo p o ­

mo c o wy c h , z r z e s z a j ą c y c h l u d z i z r ó ż n y c h k u l t u r i r e l i g i i

3 3 2. S k ł a d a s i ę o n z s z e ś c i u e l e me n t ó w: ( 1 )

3 3 5. O d g ó r n e k o n c e p c j e t o

3 3 1I b i d e m, s . 1 2 4 - 1 2 5 .

3 3 2I b i d e m, s . 1 2 7 - 1 2 9 .

3 3 3 P o d z i a ł k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o we d ł u g t wo r z ą c y c h g o p o wi ą z a ń d o t y c z y t r z e c h t y p ó w: o p a r t e g o n a

wi ę z i z r z e s z e n i o we j ( a n g . b r i d g i n g ) , n a wi ę z i n a t u r a l n e j ( a n g . b o n d i n g ) i n a p i o n o wy c h z a l e ż n o ­

ś c i a c h wł a d z y i z wi e r z c h n o ś c i ( a n g . l i n k i n g ) .

3 3 4 P o r . A . K l i mc z u k , R o z wó j z r ó wn o wa ż o n y a k a p i t a ł s p o ł e c z n y i me t o d y j e g o b u d o wa n i a , [ w: ]

Wy z wa n i ag l o b a l n e g o r o z wo j u , Wy ż s z a S z k o ł y G o s p o d a r k i w B y d g o s z c z y , B y d g o s z c z 2 0 1 1 , s . 5 6 - 5 9 .

3 3 5 Z o b . A n e k s 3 . „ O d d o l n e t e c h n i k i b u d o wa n i a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o ” o r a z n a s t ę p u j ą c e p u b l i k a c j e :

J . K r z y s z k o ws k i , D e t e r mi n a n t s o f B u i l d i n g S o c i a l C a p i t a l i n P o l a n d , [ w: ] C o n f e r e n c e Wo r k i n g

P a p e r s S e r i e s . V o l . I I , I n t e r n a t i o n a l S o c i e t y f o r T h i r d - S e c t o r R e s e a r c h , D u b l i n 2 0 0 0 , www. i s t r . o r g /

8 8 andr z e j kl i mc z uk

8 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

p r o p o z y c j e r e f o r m, z mi a n p r a wn y c h , r e g u l a mi n o wy c h , a d mi n i s t r a c y j n y c h i d z i a ł a ń

p o l i t y c z n y c h , c o wi ą ż e s i ę z u s t a l a n i e m s t r a t e g i i i p r o g r a mó w r o z wo j o wy c h n a p o ­

z i o mi e k r a j o wy m, r e g i o n a l n y m i l o k a l n y m. P r z y k ł a d e m mo ż e b y ć mo d e l p o ws t a ­

wa n i a k u l t u r y z a u f a n i a a u t o r s t wa P . S z t o mp k i

t u r o wo ś c i ą z a p r o p o n o wa n e p r z e z A . S a d o ws k i e g o , k t ó r e d z i ę k i o g r a n i c z a n i u n i e u f ­

n o ś c i p r z e d s t a wi c i e l i r ó ż n y c h g r u p k u l t u r o wy c h , ma p r o wa d z i ć d o p r z e k s z t a ł c e ń o d

s p o ł e c z e ń s t w z r ó ż n i c o wa n y c h k u l t u r o wo , p o p r z e z p l u r a l i s t y c z n e , d o wi e l o k u l t u r o ­

wy c h – z wł a ś c i wy mi i n s t y t u c j a mi d z i a ł a j ą c y mi we d ł u g r e g u ł d e mo k r a t y c z n y c h

i c z e r p i ą c y mi b e z s p e c j a l n y c h p r o b l e mó w k o r z y ś c i z r ó ż n i c k u l t u r o wy c h3 3 7.

W t y m mi e j s c u p r z y b l i ż o n e z o s t a n ą t y l k o k o n c e p c j e z a wa r t e w r z ą d o wy c h

d o k u me n t a c h s t r a t e g i c z n y c h . Na l e ż y t u t a j z wr ó c i ć u wa g ę n a s z c z e g ó l n ą r o l ę i n f r a ­

s t r u k t u r y k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o s t a n o wi ą c ą p o d s t a wę d o o d d z i a ł y wa n i a n a j e g o

t wo r z e n i e . Na wi ą z u j ą c d o p o d z i a ł u z a p r o p o n o wa n e g o p r z e z J . R u s z a ł ę mo ż n a p r z y ­

j ą ć , i ż i n f r a s t r u k t u r a j e s t p o j ę c i e m s z e r s z y m n i ż i n s t y t u c j e o t o c z e n i a , p r z y c z y m p o ­

d z i a ł t e n ma c h a r a k t e r u mo wn y3 3 8. W t y m d r u g i m p r z y p a d k u mó wi my o o r g a n i z a ­

c j a c h p o z a r z ą d o wy c h , n i e d z i a ł a j ą c y c h d l a z y s k u , k t ó r e p o s i a d a j ą b a z ę ma t e r i a l n ą ,

t e c h n i c z n ą , z a s o b y l u d z k i e i k o mp e t e n c y j n e d o ś wi a d c z e n i a u s ł u g n a r z e c z p r z e d s i ę ­

b i o r s t w i a d mi n i s t r a c j i p u b l i c z n e j . W o d n i e s i e n i u d o b u d o wy k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o

mo g ą t o b y ć p o d mi o t y k s z t a ł t u j ą c e r e g u ł y i z a s a d y p o s t ę p o wa n i a w r ó ż n y c h o b s z a ­

r a c h ż y c i a p u b l i c z n e g o , n p . a g e n c j e r o z wo j u r e g i o n a l n e g o i l o k a l n e g o , o ś r o d k i s z k o ­

3 3 6, j a k r ó wn i e ż s t e r o wa n i e wi e l o k u l ­

r e s o u r c e / r e s mg r / wo r k i n g _ p a p e r s _ d u b l i n / k r z y s z k o ws k i . p d f [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; B . J . Ne l s o n , L . K a b o o l i a n , K . A .

C a r v e r , T h e C o n c o r d H a n d b o o k : H o w t o B u i l d S o c i a l C a p i t a l A c r o s s C o mmu n i t i e s , UC L A S c h o o l o f

P u b l i c P o l i c y a n d S o c i a l R e s e a r c h , L o s A n g e l e s 2 0 0 3 , h t t p : / / c o n c o r d . s p p s r . u c l a . e d u / c o n c o r d . p d f

[ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; X . d e S o u z a B r i g g s , T h e C o mmu n i t y P r o b l e m- S o l v i n g P r o j e c t , Ma s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e

o f T e c h n o l o g y , Ma s s a c h u s e t t s 2 0 0 0 - 2 0 0 5 , www. c o mmu n i t y - p r o b l e m- s o l v i n g . n e t [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; T . H.

S a n d e r , K . L o wn e y , S o c i a l C a p i t a l . B u i l d i n g T o o l k i t , S a g u a r o S e mi n a r : C i v i c E n g a g e me n t i n

A me r i c a a t Ha r v a r d Un i v e r s i t y ’ s J o h n F . K e n n e d y S c h o o l o f G o v e r n me n t , Oc t o b e r 2 0 0 6 ,

www. h k s . h a r v a r d . e d u / s a g u a r o / p d f s / s k b u i l d i n g t o o l k i t v e r s i o n 1 . 2 . p d f [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; C o mmu n i t y B u i l d e r s

L i b r a r y , www. c o mmu n i t y b u i l d e r s . r o / l i b r a r y [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; T h e C o mmu n i t y T o o l B o x , Un i v e r s i t y o f

K a n s a s , K a n s a s 1 9 9 4 - 2 0 1 1 , h t t p : / / c t b . k u . e d u [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; M. V u i j l s t e k e , F . V a n d a mme ( e d s . ) , B u i l d i n g

s o c i a l c a p i t a l f o r mo r e i n c l u s i v e s o c i e t i e s . P a r t n e r s h i p s f o r i n n o v a t i v e a p p r o a c h e s i n E u r o p e , „ C o l l e g i u m” ,

Nr . 3 8 , S p r i n g 2 0 0 9 , www. c o l e u r o p . b e / f i l e / c o n t e n t / p u b l i c a t i o n s / p d f / C o l l e g i u m3 8 . p d f [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ;

W. A l l e n , L e a r n i n g f o rS u s t a i n a b i l i t y : C a p a c i t y b u i l d i n g , s o c i a l c a p i t a l a n d e mp o we r me n t , 2 0 0 6 -

2 0 1 1 , h t t p : / / l e a r n i n g f o r s u s t a i n a b i l i t y . n e t / s o c i a l _ l e a r n i n g / c a p a c i t y . p h p [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; M. K l i mo wi c z , W.

B o k a j ł o ( r e d . ) , K a p i t a ł s p o ł e c z n y – i n t e r p r e t a c j e , i mp r e s j e , o p e r a c j o n a l i z a c j a , C e D e Wu , Wa r s z a wa 2 0 1 0 .

3 3 6 P . S z t o mp k a , Z a u f a n i e . F u n d a me n t s p o ł e c z e ń s t wa , o p . c i t . , s . 2 9 3 - 3 0 0 .

3 3 7 Z o b . A . S a d o ws k i , S t e r o wa n i e wi e l o k u l t u r o wo ś c i ą . D o t y c h c z a s o we d o ś wi a d c z e n i a i k i e r u n k i p r z e ­

mi a n , [ w: ] J . Ni k i t o r o wi c z , M. S o b e c k i ( r e d . ) , E d u k a c j a mi ę d z y k u l t u r o wa w wy mi a r z e i n s t y t u c j o n a l ­

n y m, T r a n s H u ma n a , B i a ł y s t o k 1 9 9 9 , s . 3 3 - 4 2 ; A . S a d o ws k i , B i a ł y s t o k . K a p i t a ł s p o ł e c z n y mi e s z k a ń ­

c ó w mi a s t a , o p . c i t . , s . 1 3 3 - 1 4 0 , 1 7 6 - 1 7 7 ; A . S a d o ws k i , P r o c e s y k o n s t r u o wa n i a s p o ł e c z e ń s t wa wi e l o k u l ­

t u r o we g o , [ w: ] B . P o s k r o b k o , Z r ó wn o wa ż o n y r o z wó j g o s p o d a r k i o p a r t e j n a wi e d z y , WS E , B i a ł y s t o k

2 0 0 9 , s . 7 0 - 8 1 ; A . S a d o ws k i , S o c j o l o g i a wi e l o k u l t u r o wo ś c i j a k o n o wa s u b d y s c y p l i n a s o c j o l o g i c z n a ,

„ P o g r a n i c z e . S t u d i a s p o ł e c z n e ” , T o m X V I I I , 2 0 1 1 , s . 5 - 2 5 .

3 3 8 J . R u s z a ł a , L o k a l n a p r z e d s i ę b i o r c z o ś ć j a k o s z a n s a n a a k t y wi z a c j ę s p o ł e c z n o ś c i l o k a l n y c h , [ w: ] B . F i l i p i a k ,

J . R u s z a ł a , I n s t y t u c j e o t o c z e n i a b i z n e s u . R o z wó j , ws p a r c i e , i n s t r u me n t y , D i f i n , Wa r s z a wa 2 0 0 9 , s . 7 4 - 8 0 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 8 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 8 9

l e n i o wo - d o r a d c z e , f u n d u s z e , i n s t y t u c j e p r o mu j ą c e i n n o wa c y j n o ś ć i k r e a t y wn o ś ć ,

p o d mi o t y o k r e ś l a n e j a k o „ o r g a n i z a c j e i n f r a s t r u k t u r a l n e t r z e c i e g o s e k t o r a ” , k t ó r e d o ­

s t a r c z a j ą i n f o r ma c j i , p o r a d n i c t wa i s z k o l e ń p o z o s t a ł y m o r g a n i z a c j o m p o z a r z ą d o wy m

o r a z o r g a n i z a c j e p a r a s o l o we , f e d e r a c j e , p l a t f o r my , k o a l i c j e i p o r o z u mi e n i a d z i a ł a j ą c e

r ó wn i e ż w i n t e r e s i e p u b l i c z n y m3 3 9.

Mó wi ą c o i n f r a s t r u k t u r z e k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o p o z a i n s t y t u c j a mi o t o c z e n i a ,

b ę d z i e my mi e ć z a t e m d o c z y n i e n i a n i e t y l k o z e „ ws p ó l n o t a mi mi e s z k a ń c ó w d o mó w

l u b o s i e d l i , k l u b a mi s p o ł e c z n y mi , g r u p a mi o b y wa t e l s k i mi , o r g a n i z a c j a mi k o ś c i e l n y ­

mi , c z y z e s p o ł a mi a r t y s t y c z n y mi ”

t a k ż e u r z ą d z e n i a i i n s t y t u c j e ws p i e r a j ą c e wz ma c n i a n i e k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o , wr a z

z z a s o b a mi i n f o r ma c j i , mo d e l a mi , p r o c e d u r a mi , ś r o d k a mi t e c h n i c z n y mi i p o wi ą z a ­

n i a mi z k r a j o wy mi , e u r o p e j s k i mi i ś wi a t o wy mi s y s t e ma mi i n f o r ma c y j n y mi . W t y m

s z e r s z y m r o z u mi e n i u o t o c z e n i e b u d o wy k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o t wo r z y ł y b y r ó wn i e ż

j e d n o s t k i a d mi n i s t r a c j i r z ą d o we j i s a mo r z ą d o we j , s p ó ł k i , j e d n o s t k i b a d a wc z o - r o ­

z wo j o we , o r g a n i z a c j e p r a c o d a wc ó w i p r a c o b i o r c ó w, i z b y i s t o wa r z y s z e n i a z a wo d o ­

we , s e k t o r s z k o l n i c t wa wy ż s z e g o , s e k t o r k u l t u r y o r a z s i e c i wp i e r a n i a p r z e d s i ę b i o r ­

c z o ś c i i i n n o wa c y j n o ś c i , w t y m i n s t y t u c j e d o r a d c z e , k o n s u l t i n g o we i f i n a n s o we . D o

i n f r a s t r u k t u r y k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o z a l i c z a n e b y ł y b y t e ż n p . i n s t y t u c j e d i a l o g u s p o ­

ł e c z n e g o i o b y wa t e l s k i e g o , k l a s t r y , p a r t n e r s t wa l o k a l n e , z wi ą z k i , o r g a n i z a c j e wi r t u ­

a l n e , k o n s o r c j a , p o d mi o t y e k o n o mi i s p o ł e c z n e j wr a z z i n s t y t u c j a mi i c h ws p a r c i a

i o t o c z e n i a , k a wi a r e n k i o b y wa t e l s k i e , t a r g i , g r u p y r o b o c z e , z e s p o ł y p r o b l e mo we ,

r ó ż n e f o r my z e b r a ń , o ś r o d k ó w k o n s u l t a c y j n y c h i k o mi t e t ó w mo n i t o r u j ą c y c h3 4 1.

3 4 0. W t a k i m p o d e j ś c i u p o d u wa g ę b r a n e mo g ą b y ć

3 3 9 P o r . J . R u s z a ł a , O r g a n i z a c j e p o z a r z ą d o we w ś wi e t l e t e o r i i i p r a k t y k i g o s p o d a r c z e j , [ w: ] B . F i l i p i a k ,

J . R u s z a ł a , I n s t y t u c j e o t o c z e n i a b i z n e s u …, o p . c i t . , s . 1 1 7 - 1 1 8 .

3 4 0 R . D o ma ń s k i , G e o g r a f i a e k o n o mi c z n a . U j ę c i e d y n a mi c z n e , o p . c i t . , s . 2 4 1 - 2 4 2 . P o r . R . D o ma ń s k i , G o ­

s p o d a r k a p r z e s t r z e n n a . P o d s t a wy t e o r e t y c z n e , o p . c i t . , s . 8 4 .

3 4 1 Na p o d s t . : K . S a d ł o ( r e d . ) , Z n a mi ł a t wi e j , c z y l i i n f r a s t r u k t u r a t r z e c i e g o s e k t o r a , F R S O , Wa r s z a wa

2 0 0 5 ; P . F r ą c z a k , R o l a i n f r a s t r u k t u r y I I I s e k t o r a w b u d o wi e e k o n o mi i s p o ł e c z n e j w P o l s c e , F I S E , Wa r ­

s z a wa 2 0 0 6 ; R . S p e a r , R a my i n s t y t u c j o n a l n e d l a p r z e d s i ę b i o r s t wa s p o ł e c z n e g o : wy z wa n i a d l a P o l s k i

i i n n y c h n o wy c h k r a j ó w c z ł o n k o ws k i c h , F I S E , Wa r s z a wa 2 0 0 6 ; D . G ł a ż e ws k a ( r e d . ) , Wi e d z a i d o ­

ś wi a d c z e n i e . Mo d u ł 3 : Ws p ó ł p r a c a z o t o c z e n i e m, A R F P , Wa r s z a wa 2 0 0 6 ; M. Ma ł e c k a - Ł y s z c z e k ,

Z . We s o ł o ws k i , Mo d e l e ws p ó ł p r a c y p o d mi o t ó w e k o n o mi i s p o ł e c z n e j z a d mi n i s t r a c j ą p u b l i c z n ą ,

F I S E , Wa r s z a wa 2 0 0 8 ; J . Mę c i n a , D i a l o g s p o ł e c z n y a p o l i t y k a s p o ł e c z n a , [ w: ] G . F i r l i t - F e s n a k ,

M. S z y l k o - S k o c z n y ( r e d . ) , P o l i t y k a s p o ł e c z n a . P o d r ę c z n i k a k a d e mi c k i , P WN, Wa r s z a wa 2 0 0 8 , s . 3 7 3 -

3 8 7 ; J . R u s z a ł a , L o k a l n a p r z e d s i ę b i o r c z o ś ć j a k o s z a n s a n a a k t y wi z a c j ę s p o ł e c z n o ś c i l o k a l n y c h , o p . c i t . ,

s . 7 4 - 8 0 ; M. K l i mo wi c z , W. B o k a j ł o ( r e d . ) , K a p i t a ł s p o ł e c z n y – i n t e r p r e t a c j e , i mp r e s j e , o p e r a c j o n a l i ­

z a c j a , o p . c i t . ; M. L e s z c z y ń s k a , P . S t r o n k o ws k i , A . S z c z u r e k , J . S z u t , D i a g n o z a o r g a n i z a c j i i n f r a s t r u k t u ­

r a l n y c h o r a z i d e n t y f i k a c j a z a p o t r z e b o wa n i a o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o wy c h n a u s ł u g i ś wi a d c z o n e p r z e z

o r g a n i z a c j e i n f r a s t r u k t u r a l n e . R a p o r t k o ń c o wy , MP i P S , Wa r s z a wa 2 0 1 0 ; P . F r ą c z a k , D i a l o g o b y wa ­

t e l s k i – mi ę d z y r z e c z n i c t we m a r e p r e z e n t a t y wn o ś c i ą , „ A n i ma c j a Ż y c i a P u b l i c z n e g o ” , 1 - 2 / 2 0 1 0 , s . 2 4 - 2 5 ;

A . Ma t a n , K . K o p i ń s k a , S z a n s a d l a wa r s z a ws k i e g o p o d wó r k a , c z y l i o b u d o wa n i u s ą s i e d z k i c h wi ę z i

w s t o l i c y , „ A n i ma c j a Ż y c i a P u b l i c z n e g o ” , 1 - 2 / 2 0 1 0 , s . 3 6 - 3 8 ; A . Ma t a n , K . K o p i ń s k a , Wy k o r z y s t u j my

z a s o b y , c z y l i k i l k a s ł ó w o l o k a l n e j ws p ó ł p r a c y , „ A n i ma c j a Ż y c i a P u b l i c z n e g o ” , 3 / 2 0 1 0 , s . 4 4 - 4 7 ; O t o ­

c z e n i e p o d mi o t ó w e k o n o mi i s p o ł e c z n e j , F I S E , Wa r s z a wa 2 0 1 1 ; A . O l e c h , T . K a ź mi e r c z a k , Mo d e l e p a r ­

9 0 andr z e j kl i mc z uk

9 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

Z a i n f r a s t r u k t u r ę k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o l u d z i s t a r y c h u z n a ć mo ż n a n a t o mi a s t

w s z c z e g ó l n o ś c i p o d mi o t y ws k a z a n e w t y p o l o g i i z a p r o p o n o wa n e j p r z e z A . L e s z c z y ń s k ą ­

R e j c h e r t

Un i we r s y t e t y T r z e c i e g o Wi e k u , h o s p i c j a , g r u p y s a mo p o mo c o we o r a z o r g a n i z a c j e

p o z a r z ą d o we . P r z y c z y m t e o s t a t n i e mo ż n a p o d z i e l i ć n a p i ę ć t y p ó w:

1 .O r g a n i z a c j e ws p i e r a j ą c e o s o b y s t a r s z e w s f e r z e z d r o wo t n e j ( d z i a ł a j ą c e n a r z e c z

n i e p e ł n o s p r a wn y c h i p r z e wl e k l e c h o r y c h n p . P o l s k i e T o wa r z y s t wo Wa l k i z K a ­

l e c t we m, F u n d a c j a O c h r o n y Z d r o wi a I n wa l i d ó w, F u n d a c j a O s ó b Ni e p e ł n o ­

s p r a wn y c h ; d z i a ł a j ą c e n a r z e c z n i e s ł y s z ą c y c h n p . F u n d a c j a P o mo c y I n wa l i d o m

S ł u c h u i m. K s . J a k u b a F a l k o ws k i e g o , S p o ł e c z n e S t o wa r z y s z e n i e I n wa l i d ó w

S ł u c h u i i c h P r z y j a c i ó ł ; d z i a ł a j ą c e n a r z e c z n i e wi d o my c h n p . P o l s k i Z wi ą z e k

Ni e wi d o my c h ; d z i a ł a j ą c e n a r z e c z d o t k n i ę t y c h c h o r o b ą A l z h e i me r a i i c h r o d z i n

n p . P o l s k i e S t o wa r z y s z e n i e P o mo c y O s o b o m z C h o r o b ą A l z h e i me r a , P o l s k a

F u n d a c j a A l z h e i me r o ws k a ) ;

2 .O r g a n i z a c j e s k u p i a j ą c e o s o b y s t a r s z e i d z i a ł a j ą c e n a i c h r z e c z ( o r g a n i z a c j e „ e me ­

r y c k i e ” n p . P o l s k i Z wi ą z e k E me r y t ó w, R e n c i s t ó w i I n wa l i d ó w, F u n d a c j a „ E me ­

r y t ” ; o r g a n i z a c j e k o mb a t a n c k i e n p . Z wi ą z e k L e g i o n i s t ó w, Ś wi a t o wy Z wi ą z e k

Ż o ł n i e r z y A K ; UT W i k l u b y s e n i o r a ; o r g a n i z a c j e k o ś c i e l n e n p . A k c j a K a t o l i c k a ;

g r u p y o c h a r a k t e r z e s a mo p o mo c o wy m, w t y m n p . k o ł a g o s p o d y ń wi e j s k i c h ) ;

3 .O r g a n i z a c j e ws p o ma g a j ą c e l u d z i s t a r s z y c h j a k o o s o b y b i e d n e i s a mo t n e ( n p . p a ­

r a f i a l n e z e s p o ł y c h a r y t a t y wn e , p u n k t y p a r a f i a l n e , z e s p o ł y „ C a r i t a s ” , P o l s k i K o ­

mi t e t P o mo c y S p o ł e c z n e j , P o l s k i C z e r wo n y K r z y ż ) ;

4 .O r g a n i z a c j e ws p i e r a j ą c e d o my p o mo c y s p o ł e c z n e j l u b p r o wa d z ą c e p l a c ó wk i

o p i e k i d l a l u d z i s t a r s z y c h ( n p . S t o wa r z y s z e n i e B u d o wy D o mó w S p o k o j n e j S t a ­

r o ś c i „ Na s z D o m” z G d a ń s k a , F u n d a c j a D o mu S p o k o j n e j S t a r o ś c i w B i a ł o g a r ­

d z i e , F u n d a c j a Z ł o t a J e s i e ń z G o r z o wa Wi e l k o p o l s k i e g o ) ;

5 .O r g a n i z a c j e p o p u l a r y z u j ą c e z a g a d n i e n i a z z a k r e s u g e r o n t o l o g i i ( n p . P o l s k i e T o ­

wa r z y s t wo G e r o n t o l o g i c z n e , S t o wa r z y s z e n i e G e r o n t o l o g ó w S p o ł e c z n y c h ) .

Na l e ż y z a z n a c z y ć , i ż p o wy ż s z a t y p o l o g i a o d n o s i s i ę d o r o z wi ą z a ń wd r a ż a n y c h i p o ­

p u l a r y z o wa n y c h w P o l s c e . I n f r a s t r u k t u r a t a mo ż e b y ć p o s z e r z a n a o f o r my ws p i e r a ­

n i a o s ó b s t a r s z y c h r o z wi j a n e w i n n y c h k r a j a c h . S ą t o n p . c e n t r a s e n i o r a , mi e j s k i e

3 4 2. S ą t o : d o my p o mo c y s p o ł e c z n e j , d z i e n n e d o my p o mo c y , k l u b y s e n i o r a ,

t y c y p a c j i p u b l i c z n e j , [ w: ] A . O l e c h ( r e d . ) , P a r t y c y p a c j a p u b l i c z n a . O u c z e s t n i c t wi e o b y wa t e l i w ż y c i u

ws p ó l n o t y l o k a l n e j , I S P , Wa r s z a wa 2 0 1 1 , s . 1 0 0 - 1 1 1 ; M. Ni e d e k , I n f r a s t r u k t u r a i n s t y t u c j o n a l n a e k o n o ­

mi i s p o ł e c z n e j , „ P o l i t y k a S p o ł e c z n a ” 4 / 2 0 1 1 , s . 1 2 - 1 6 ; D . I l c z u k , K . K r z y s z t o f e k , Z n a c z e n i e k o mp e t e n c j i

k u l t u r o wy c h d l a b u d o wa n i a k r e a t y wn o ś c i i k a p i t a ł u i n t e l e k t u a l n e g o E u r o p y , MK I D N, Wa r s z a wa

2 0 1 1 , h t t p : / / p l a t f o r ma k u l t u r y . p l / f i l e s / 2 0 1 1 - 1 0 - 2 5 / e k s p e r t y z a _ z n a c z e n i e _ k o mp e t e n c j i . p d f [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

3 4 2 A . L e s z c z y ń s k a - R e j c h e r t , C z ł o wi e k s t a r s z y i j e g o ws p o ma g a n i e . W s t r o n ę p e d a g o g i k i s t a r o ś c i , o p .

c i t . , s . 1 5 7 - 1 8 4 . P o r . M. C i s e k , K a p i t a ł s p o ł e c z n y j a k o s z c z e g ó l n y z a s ó b o s ó b s t a r s z y c h . P r ó b a p o mi a r u ,

o p . c i t . , s . 9 6 - 9 7 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 9 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 9 1

r a d y s e n i o r ó w, ws p ó l n o t y mi e s z k a n i o we s e n i o r ó w, k l u b y i o g n i s k a mi ę d z y p o k o l e ­

n i o we , u n i we r s y t e t y ws z y s t k i c h p o k o l e ń , g r u p y wo l o n t a r i a t u – p o mo c y o c h o t n i ­

c z e j

Z g o d n i e z „ R a p o r t e m P o l s k a 2 0 3 0 ” k a p i t a ł s p o ł e c z n y t o „ p o t e n c j a ł z g r o ma ­

d z o n y w p o l s k i m s p o ł e c z e ń s t wi e w p o s t a c i o b o wi ą z u j ą c y c h n o r m p o s t ę p o wa n i a ,

z a u f a n i a i z a a n g a ż o wa n i a , k t ó r e ws p i e r a j ą c ws p ó ł p r a c ę i wy mi a n ę wi e d z y , p r z y c z y ­

n i a j ą s i ę d o wz r o s t u d o b r o s t a n u P o l s k i ”

n e j e s t u z u p e ł n i e n i e k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o , u mo ż l i wi a j ą c e g o p r z e t r wa n i e i a d a p t a c j ę ,

o j e g o f o r mę r o z wo j o wą o k r e ś l a n ą j a k o „ z d o l n o ś ć l u d z i d o u f a n i a s o b i e we ws z y s t ­

k i c h wy mi a r a c h ż y c i a – p o c z ą ws z y o d z a u f a n i a mi ę d z y j e d n o s t k a mi p o z a u f a n i e

o b y wa t e l i d o i n f r a s t r u k t u r y i n s t y t u c j o n a l n e j p a ń s t wa ”

g i c z n y c h P r e z e s a R a d y Mi n i s t r ó w z a ł o ż y ł , ż e : „ S i l n y k a p i t a ł s p o ł e c z n y wz mo c n i

wi ę z i i z d o l n o ś ć d o k o o p e r a c j i , wy z wo l i k r e a t y wn o ś ć , a l e p r z e d e ws z y s t k i m, p o wi ­

n i e n s t wo r z y ć ś wi a t , w k t ó r y m l u d z i e b ę d ą s o b i e u mi e l i wz a j e mn i e wy j a ś n i a ć r z e ­

c z y wi s t o ś ć i ws p i e r a ć s i ę wz a j e mn i e w r o z wi ą z y wa n i u p r o b l e mó w, w k t ó r e p a ń ­

s t wo i j e g o i n s t y t u c j e n i e b ę d ą mu s i a ł y s i ę j u ż a n g a ż o wa ć ”

k a p i t a ł r o z wo j o wy p o wi n i e n b y ć o p a r t y n i e n a wa r t o ś c i a c h ma t e r i a l i s t y c z n y c h – j a k

p r z y wi ą z a n i e d o d ó b r ma t e r i a l n y c h , t r o s k a o b e z p i e c z e ń s t wo e k o n o mi c z n e i f i z y c z n e

– l e c z n a p o s t ma t e r i a l i s t y c z n y c h , j a k n p . s wo b o d n a e k s p r e s j a i s a mo r e a l i z a c j a , d ą ż e ­

n i e d o s z c z ę ś c i a , j a k o ś ć ż y c i a , o c h r o n a ś r o d o wi s k a n a t u r a l n e g o , p r a wa k o b i e t , u c z e s t ­

n i c t wo w ż y c i u p u b l i c z n y m. W wy mi a r z e g o s p o d a r c z y m p r z e j ś c i e t o ma c e c h o wa ć

s i ę wy b o r e m t a k i c h wa r t o ś c i j a k : me r y t o k r a c j a , r y z y k o , i n n o wa c y j n o ś ć , s a mo o d p o ­

wi e d z i a l n o ś ć , s u k c e s ; w wy mi a r z e p o l i t y c z n y m – o b y wa t e l s k i m u c z e s t n i c t we m, l e ­

g a l i z me m, l o j a l n o ś c i ą o b y wa t e l s k ą ; z a ś w k u l t u r o wy m – i n d y wi d u a l i z me m, k r y t y c y ­

z me m, o t wa r t o ś c i ą i t o l e r a n c j ą3 4 7. P r z e p r o wa d z o n a d a l e j d i a g n o z a k a p i t a ł u – p o z a

z a u f a n i e m – o b e j mo wa ł a a k t y wn o ś ć o b y wa t e l s k ą , s t r u k t u r ę o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o ­

wy c h , p o t e n c j a ł k u l t u r o wy i k r e a t y wn y o b y wa t e l i o r a z p o s t a wy i wy z n a wa n e wa r ­

t o ś c i . Z wr ó c o n o u wa g ę , ż e k a p i t a ł s p o ł e c z n y p o wi n i e n b y ć b u d o wa n y w t a k i c h o b ­

s z a r a c h , j a k „ ś wi a t l o k a l n y ( ma ł a o j c z y z n a ) , r o d z i n a , mi e j s c e p r a c y ” o r a z w wy mi a ­

r z e „ wi ę z i ł ą c z ą c y c h o b s z a r y wi e j s k i e z mi e j s k i mi ”

wś r ó d k t ó r y c h z n a l a z ł y s i ę p r o p o z y c j e m. i n . : k s z t a ł t o wa n i a p r a wa u ł a t wi a j ą c e g o

z r z e s z a n i e s i ę o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o wy c h ; p o wo ł a n i a f u n d u s z y r e g i o n a l n y c h n a r z e c z

3 4 3.

3 4 4. W d o k u me n c i e s t wi e r d z a s i ę , ż e n i e z b ę d ­

3 4 5. Z e s p ó ł D o r a d c ó w S t r a t e ­

3 4 6. P r z y j ę t o p r z y t y m, ż e

3 4 8. O k r e ś l o n o 2 2 r e k o me n d a c j e ,

3 4 3 Z o b . A . L e s z c z y ń s k a - R e j c h e r t , C z ł o wi e k s t a r s z y i j e g o ws p o ma g a n i e . W s t r o n ę p e d a g o g i k i s t a r o ś c i ,

o p . c i t . , s . 1 8 5 - 2 0 0 .

3 4 4 M. B o n i ( r e d . ) , R a p o r t P o l s k a 2 0 3 0 . Wy z wa n i a r o z wo j o we , o p . c i t . , s . 2 0 7 .

3 4 5I b i d e m, s . 3 3 9 .

3 4 6I b i d e m, s . 3 4 0 .

3 4 7I b i d e m, s . 3 4 3 - 3 4 5 .

3 4 8I b i d e m, s . 3 4 0 .

9 2 andr z e j kl i mc z uk

9 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

i c h i n s t y t u c j o n a l i z a c j i ; wi e l o l e t n i e j s t r a t e g i i ws p a r c i a s p o ł e c z e ń s t wa o b y wa t e l s k i e ­

g o , ws p a r c i a d l a s a mo r z ą d ó w l o k a l n y c h w z a k r e s i e p r z y g o t o wy wa n i a p r o g r a mó w

ws p ó ł p r a c y z t r z e c i m s e k t o r e m; p o b u d z a n i a d e b a t y p u b l i c z n e j a n g a ż u j ą c e j ws z y s t ­

k i c h i n t e r e s a r i u s z y c e l e m b u d o wy z a u f a n i a mi ę d z y o b y wa t e l a mi i i n f r a s t r u k t u r y i n ­

s t y t u c j o n a l n e j p a ń s t wa ; p r z e d e f i n i o wa n i a r o l i me d i ó w p u b l i c z n y c h ; t wo r z e n i a p r z y ­

j a z n e j p r z e s t r z e n i p u b l i c z n e j ; ws p i e r a n i a n i e z a l e ż n y c h i n s t y t u c j i t y p u t h i n k t a n k ;

r o z wo j u s e k t o r a k r e a t y wn e g o o r a z d o s t ę p n o ś c i d z i e d z i c t wa g r o ma d z o n e g o p r z e z i n ­

s t y t u c j e p a mi ę c i i k u l t u r y3 4 9.

K a p i t a ł s p o ł e c z n y w p r o j e k c i e „ D ł u g o o k r e s o we j S t r a t e g i i R o z wo j u K r a j u ” ,

p o z a p o ś wi ę c o n y m mu r o z d z i a ł e m s t a n o wi ą c y m c z ę ś ć f i l a r u e f e k t y wn o ś c i , j e s t

ws k a z y wa n y j a k o e l e me n t r o z wo j u r e g i o n a l n e g o w f i l a r z e t e r y t o r i a l n e g o r ó wn o wa ­

ż e n i a r o z wo j u ( d y f u z j i ) o r a z j a k o p o d s t a wa f i l a r u i n n o wa c y j n o ś c i w p o wi ą z a n i u

z r o z wo j e m k u l t u r y c y f r o we j d l a o s i ą g n i ę c i a p r o r o z wo j o we g o i mp e t u c y f r o we g o ,

p r z e z c o ma s p r z y j a ć „ b u d o wa n i u n o wy c h p r z e wa g k o n k u r e n c y j n y c h i p o d s t a w

s z y b k i e g o r o z wo j u g o s p o d a r c z e g o ”

ws k a z a n o 1 0 c e l ó w s z c z e g ó ł o wy c h i 4 3 p o d p o r z ą d k o wa n e i m c e l e o p e r a c y j n e s t a n o ­

wi ą c e r e k o me n d o wa n e d z i a ł a n i a3 5 1. Wś r ó d p r o p o z y c j i z n a j d u j ą s i ę m. i n . : p e ł n i e j s z e

wy k o r z y s t a n i e i s t n i e j ą c e j i n f r a s t r u k t u r y i n s t y t u c j i k u l t u r y ; z mi a n a r o l i p u b l i c z n y c h

i n s t y t u c j i k u l t u r y wr a z z i c h r e s t r u k t u r y z a c j ą , u s p r a wn i e n i e m, wp r o wa d z e n i e m n o ­

wy c h mo d e l i z a r z ą d z a n i a i f i n a n s o wa n i a ; p r z e d e f i n i o wa n i e mi s j i me d i ó w p u b l i c z ­

n y c h . Ws k a z u j e s i ę r ó wn i e ż n a d b a n i e o r o z wó j p r z e s t r z e n i p u b l i c z n e j w mi a s t a c h –

mi e j s c s p o t k a ń , d y s k u s j i i o t wa r t o ś c i ; z wi ę k s z e n i e wy k o r z y s t a n i a i n s t y t u c j i s a mo r z ą ­

d u s z k o l n e g o ; wp r o wa d z e n i e me c h a n i z mó w f i n a n s o wy c h p r o mo c j i s a mo r z ą d ó w

e f e k t y wn i e ws p ó ł p r a c u j ą c y c h z o r g a n i z a c j a mi p o z a r z ą d o wy mi o r a z n o wo c z e s n y c h

me t o d k o mu n i k o wa n i a s i ę a d mi n i s t r a c j i p u b l i c z n e j z o b y wa t e l a mi . Z a k ł a d a s i ę t e ż

u ł a t wi e n i e p r o c e s u z r z e s z a n i a s i ę o b y wa t e l i i f u n d a c j i ; p o wo ł a n i e r e g i o n a l n y c h f u n ­

d u s z y f i n a n s u j ą c y c h d z i a ł a l n o ś ć o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o wy c h ; z mi a n ę me c h a n i z mu

t z w. 1 % p o d a t k u d o c h o d o we g o n a r z e c z o r g a n i z a c j i p o ż y t k u p u b l i c z n e g o . I n n e p r o ­

p o z y c j e t o n p . u p r o s z c z e n i e z a s a d r e j e s t r a c y j n y c h i s p r a wo z d a wc z o ś c i o r a z o g r a n i c z e ­

n i e wy mo g u u b i e g a n i a s i ę o p o z wo l e n i e n a p r z e p r o wa d z e n i e z b i ó r k i p u b l i c z n e j .

W p r o j e k c i e „ Ś r e d n i o o k r e s o we j S t r a t e g i i R o z wo j u K r a j u n a l a t a 2 0 1 1 – 2 0 2 0 ”

( „ S t r a t e g i a R o z wo j u K r a j u 2 0 2 0 ” ) r o z wó j k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o ws k a z a n o j a k o j e d e n

z p r i o r y t e t o wy c h k i e r u n k ó w i n t e r we n c j i p u b l i c z n e j w r a ma c h c e l u I . 3 . „ Wz mo c n i e ­

n i e wa r u n k ó w s p r z y j a j ą c y c h r e a l i z a c j i i n d y wi d u a l n y c h p o t r z e b i a k t y wn o ś c i o b y ­

3 5 0. W r o z d z i a l e d o t y c z ą c y m k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o

3 4 9I b i d e m, s . 3 6 7 - 3 7 0 .

3 5 0 M. B o n i ( r e d . ) , D ł u g o o k r e s o wa S t r a t e g i a R o z wo j u K r a j u 2 0 3 0 . P r o j e k t , o p . c i t . , s . 5 7 .

3 5 1I b i d e m, s . 2 8 2 - 2 9 9 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 9 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 9 3

wa t e l a ” o b s z a r u s t r a t e g i c z n e g o I . „ S p r a wn e i e f e k t y wn e p a ń s t wo ”

2 0 1 5 p r z e wi d z i a n o z mi a n y w p r o g r a mi e n a u c z a n i a z wi ą z a n e z wy k o r z y s t a n i e m p r o ­

j e k t ó w i p r a c z e s p o ł o wy c h o r a z p r z e d e f i n i o wa n i e mi s j i me d i ó w p u b l i c z n y c h . Na

l a t a 2 0 1 1 - 2 0 2 0 z a ś m. i n . b u d o wę p l a t f o r my wy mi a n y i n f o r ma c j i i d o ś wi a d c z e ń o d ­

n o s z ą c y c h s i ę d o k i e r u n k ó w d z i a ł a ń p a ń s t wa , o b e j mu j ą c ą o ś r o d e k k o o r d y n a c y j n y

i k o n s u l t a c y j n y ; z d e f i n i o wa n i e i wd r o ż e n i e z a s a d p r o wa d z e n i a k o n s u l t a c j i s p o ł e c z ­

n y c h z wy k o r z y s t a n i e m n a r z ę d z i c y f r o wy c h ; z wi ę k s z e n i e mo ż l i wo ś c i k o r z y s t a n i a

z o b y wa t e l s k i e j i n i c j a t y wy u c h wa ł o d a wc z e j n a p o z i o mi e l o k a l n y m; wp r o wa d z e n i e

p a r t n e r s t wa p u b l i c z n o - s p o ł e c z n e g o ; u mo ż l i wi e n i e wy k o r z y s t a n i a p r z e z i n i c j a t y wy

o b y wa t e l s k i e i s t n i e j ą c e j i n f r a s t r u k t u r y o r a z z mi a n ę r o l i p u b l i c z n y c h i n s t y t u c j i k u l t u r y

c e l e m i n t e g r o wa n i a s p o ł e c z n o ś c i l o k a l n e j i p o b u d z a n i a a k t y wn o ś c i o b y wa t e l s k i e j .

K o l e j n e p r o p o z y c j e d z i a ł a ń z a wi e r a p r o j e k t „ S t r a t e g i i R o z wo j u K a p i t a ł u S p o ­

ł e c z n e g o ” ( S R K S ) , p r z y c z y m w d o k u me n c i e t y m ws k a z a n o , ż e o d n i e s i e n i a d o k a p i ­

t a ł u s p o ł e c z n e g o z n a j d ą s i ę w i n n y c h s t r a t e g i a c h h o r y z o n t a l n y c h – p o z a p r z y j ę t ą j u ż

„ K r a j o wą S t r a t e g i ą R o z wo j u R e g i o n a l n e g o ” , r ó wn i e ż w p r z y g o t o wy wa n e j „ S t r a t e g i i

R o z wo j u K a p i t a ł u L u d z k i e g o ” , „ S t r a t e g i i I n n o wa c y j n o ś c i i E f e k t y wn o ś c i G o s p o d a r ­

k i ” , „ S t r a t e g i i S p r a wn e P a ń s t wo ” o r a z „ S t r a t e g i i Z r ó wn o wa ż o n e g o R o z wo j u Ws i ,

R o l n i c t wa i R y b a c t wa ”

s t a n i e z a k t u a l i z o wa n y w 2 0 1 3 r o k u z e wz g l ę d u n a p r z y j mo wa n i e n o we j p e r s p e k t y ­

wy f i n a n s o we j Un i i E u r o p e j s k i e j n a l a t a 2 0 1 4 - 2 0 2 03 5 4. K a p i t a ł s p o ł e c z n y z d e f i n i o ­

wa n y z o s t a ł t u j a k o : „ wy n i k a j ą c a z z a u f a n i a o r a z o b o wi ą z u j ą c y c h n o r m i wz o r ó w

p o s t ę p o wa n i a , z d o l n o ś ć o b y wa t e l i d o mo b i l i z a c j i i ł ą c z e n i a z a s o b ó w, k t ó r a s p r z y j a

k r e a t y wn o ś c i o r a z wz ma c n i a wo l ę ws p ó ł p r a c y i p o r o z u mi e n i a w o s i ą g a n i u ws p ó l ­

n y c h c e l ó w”

n e j s z e r o k o j a k o i n s t y t u c j e , s i e c i i p r z e s t r z e n i e , w k t ó r y c h r e l a c j e t e mo g ą p r z e b i e g a ć .

Wa ż n y m e l e me n t e m i n f r a s t r u k t u r y s p o ł e c z n e j j e s t s p r z y j a j ą c a p r z e s t r z e ń p u b l i c z n a ,

a wi ę c u r z ę d y , i n s t y t u c j e k u l t u r y , s z k o ł y c z y p a r k i , a l e t e ż me d i a p u b l i c z n e ”

p e r c i z e ś r o d o wi s k a k a d e mi c k i c h , o b y wa t e l s k i c h , a d mi n i s t r a c j i c e n t r a l n e j i s a mo r z ą ­

d o we j w S R K S z a p r o p o n o wa l i 2 9 k i e r u n k ó w d z i a ł a ń p o d p o r z ą d k o wa n y c h 9 p r i o r y ­

t e t o m i 4 c e l o m o p e r a c y j n y m. P r z y n a j mn i e j 1 3 z o k r e ś l o n y c h w d o k u me n c i e k i e r u n ­

k ó w d z i a ł a ń z a wi e r a o d n i e s i e n i a d o i n f r a s t r u k t u r y i o t o c z e n i a i n s t y t u c j o n a l n e g o

b u d o wy k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o , m. i n . s ł a b o z a r y s o wa n e w p o p r z e d n i c h d o k u me n ­

3 5 2. Na l a t a 2 0 1 1 -

3 5 3. Na l e ż y z a z n a c z y ć p r z y t y m, ż e o ma wi a n y d o k u me n t z o ­

3 5 5. Z a ł o ż o n o , ż e wy ma g a o p a r c i a w i n f r a s t r u k t u r z e s p o ł e c z n e j „ r o z u mi a ­

3 5 6. E k s ­

3 5 2S t r a t e g i a R o z wo j u K r a j u 2 0 2 0 . P r o j e k t , MR R , Wa r s z a wa , l i s t o p a d 2 0 1 1 , s . 3 8 - 4 1 .

3 5 3 M. S mo l e ń ( r e d . ) , S t r a t e g i a R o z wo j u K a p i t a ł u S p o ł e c z n e g o . P r o j e k t d o k u me n t u p o k o n s u l t a c j a c h

s p o ł e c z n y c h , o p . c i t . , s . 2 0 - 2 1 .

3 5 4I b i d e m, s . 9 2 .

3 5 5I b i d e m, s . 2 6 .

3 5 6I b i d e m, s . 2 7 .

9 4 andr z e j kl i mc z uk

9 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

t a c h , j a k n p . „ Ws p i e r a n i e r o z wo j u p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i s p o ł e c z n e j i i n n y c h f o r m p r z e ­

c i wd z i a ł a n i a wy k l u c z e n i u s p o ł e c z n e mu i z a wo d o we mu , w t y m r ó ż n o r o d n y c h f o r m

s a mo p o mo c y ” ( p k t . 2 . 3 . 1 . ) i „ R o z wi j a n i e ws p ó ł p r a c y mi ę d z y i n s t y t u c j a mi k u l t u r y ,

o ś wi a t y , n a u k i i o r g a n i z a c j a mi s p o ł e c z n y mi o r a z p o d mi o t a mi p r y wa t n y mi ” ( p k t .

4 . 2 . 1 . )

t y l k o z mi a n l e g i s l a c y j n y c h , r e o r g a n i z a c j i wi e l u i n s t y t u c j i i p o p r a wy k o o r d y n a c j i i c h

d z i a ł a ń , a l e t e ż p r z e mi a n w a k t y wn o ś c i i p o s t a wa c h i c h k a d r , p o p a r c i a s i l n y c h g r u p

i n t e r e s u o r a z a k c e p t a c j i o b y wa t e l i .

Z a s a d n i c z o wy r ó ż n i a s i ę wi e l e me t o d i t e c h n i k g e n e r o wa n i a k a p i t a ł u s p o ł e c z ­

n e g o , k t ó r e – u o g ó l n i a j ą c – mo ż n a p o d z i e l i ć n a z wi ą z a n e z j e g o s a mo r z u t n y m p o ­

ws t a wa n i e m o r a z s t a n o wi ą c e e f e k t z a mi e r z o n y c h d z i a ł a ń r ó ż n y c h p o d mi o t ó w ż y c i a

p u b l i c z n e g o , z wi ą z a n e z o d d o l n ą d z i a ł a l n o ś c i ą o b y wa t e l i i o d g ó r n y mi r e f o r ma mi

k o o r d y n o wa n y mi p r z e z wł a d z e p u b l i c z n e . S y s t e ma t y c z n a b u d o wa z a s o b ó w k a p i t a ł u

s p o ł e c z n e g o d o p i e r o w o s t a t n i c h l a t a c h z a c z y n a b y ć t r a k t o wa n a j a k o i s t o t n e z a d a ­

n i e s t r a t e g i c z n e . J e g o r e a l i z a c j a b ę d z i e wy ma g a ć s z e r o k i e g o i wi e l o wy mi a r o we g o

wy k o r z y s t a n i a i s t n i e j ą c e j ( l e c z d o t e j p o r y n i e p o s t r z e g a n e j p r z e z p r y z ma t o d d z i a ł y ­

wa n i a n a r e l a c j e mi ę d z y l u d z k i e ) l u b s t wo r z e n i a z u p e ł n i e n o we j i n f r a s t r u k t u r y k a p i ­

t a ł u s p o ł e c z n e g o .

3 5 7. Z a p i s ó w t y c h j e s t d u ż o , p r z y c z y m i c h wp r o wa d z e n i e w ż y c i e wy ma g a n i e

1 . 3 . I s t o t a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o l u d z i s t a r y c h

1 . 3 . 1 . A k t y wn o ś ć e k o n o mi c z n a w o s t a t n i m e t a p i e ż y c i a

P r a c a l u d z k a n i e t y l k o s ł u ż y z a s p o k a j a n i u p o t r z e b ma t e r i a l n y c h , a l e s t a n o wi

t e ż ź r ó d ł o s a mo i d e n t y f i k a c j i c z ł o wi e k a , d a j e p o c z u c i e wł a s n e j wa r t o ś c i i u ż y t e c z n o ­

ś c i , o r g a n i z u j e c z a s i p o z wa l a n a p o d t r z y my wa n i e k o n t a k t ó w s p o ł e c z n y c h . D o l n a

g r a n i c a z a t r u d n i a n y c h n a r y n k u p r a c y w P o l s c e wy n o s i 1 6 l a t . G ó r n a z a ś z a l e ż n a j e s t

o d b r a n ż i z a wo d ó w. Ni e mn i e j p o ws z e c h n y wi e k e me r y t a l n y wy n o s i 6 0 l a t d l a k o ­

b i e t i 6 5 l a t d l a mę ż c z y z n . O s i ą g n i ę c i e g ó r n e j g r a n i c y wi e k u n i e o z n a c z a z a k a z u p r a ­

c y , a l e mo ż e s t a n o wi ć p o d s t a wę d o r o z wi ą z a n i a u mo wy o p r a c ę o r a z d a j e p r a c o w­

3 5 7 Z a d a l s z e k i e r u n k i d z i a ł a ń S R K S o b e j mu j ą c e n a wi ą z a n i a d o i n f r a s t r u k t u r y i o t o c z e n i a i n s t y t u c j o ­

n a l n e g o b u d o wy k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o mo ż n a u z n a ć : 2 . 1 . 1 . „ Wz mo c n i e n i e i u p o ws z e c h n i e n i e me c h a ­

n i z mó w d i a l o g u o b y wa t e l s k i e g o i d i a l o g u s p o ł e c z n e g o ” ; 2 . 1 . 2 . „ Ws p i e r a n i e r o z wo j u p a r t n e r s t wa

i i n n y c h f o r m ws p ó ł p r a c y s ł u ż ą c y c h p r z e k a z y wa n i u r e a l i z a c j i z a d a ń p u b l i c z n y c h o b y wa t e l o m” ;

2 . 1 . 3 . „ Z wi ę k s z e n i e wy k o r z y s t a n i a z a s o b ó w l o k a l n y c h i n s t y t u c j i p u b l i c z n y c h d l a r o z wi j a n i a a k t y w­

n o ś c i o b y wa t e l s k i e j ” ; 2 . 2 . 1 . „ Uł a t wi a n i e d z i a ł a l n o ś c i o r g a n i z a c j o m o b y wa t e l s k i m” ; 2 . 3 . 2 . „ Ws p i e r a n i e

p o r a d n i c t wa p r a wn e g o i o b y wa t e l s k i e g o ” ; 3 . 2 . 3 . „ Ws p i e r a n i e s p o ł e c z n e j p a r t y c y p a c j i w t wo r z e n i u

i u p o ws z e c h n i a n i u p o l s k i c h t r e ś c i w me d i a c h s p o ł e c z n y c h i k o me r c y j n y c h o r a z w I n t e r n e c i e ” ; 3 . 2 . 4 .

„ Wz ma c n i a n i e n i e z a l e ż n o ś c i i p l u r a l i z mu me d i ó w o r a z ws p i e r a n i e me d i ó w l o k a l n y c h , r e g i o n a l n y c h

i o b y wa t e l s k i c h ” ; 4 . 2 . 2 . „ R o z wó j i n f r a s t r u k t u r y k u l t u r y i z wi ę k s z e n i e e f e k t y wn o ś c i d z i a ł a n i a i n s t y ­

t u c j i k u l t u r y i p a ń s t wo wy c h ” ; 4 . 2 . 3 . „ R o z wó j s y s t e mu ws p a r c i a d l a s e k t o r a k r e a t y wn e g o o r a z

ws p i e r a n i e p r z e d s i ę b i o r c z o ś c i w k u l t u r z e ” ; 4 . 2 . 4 . „ R o z wó j k s z t a ł c e n i a a r t y s t y c z n e g o i s y s t e mu ws p i e ­

r a n i a t a l e n t ó w” ; 4 . 2 . 5 . „ Wz mo c n i e n i e p r o mo c j i k u l t u r y p o l s k i e j z a g r a n i c ą ” .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 9 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 9 5

n i k o wi p r a wo d o p r z e j ś c i a n a e me r y t u r ę3 5 8. Na l e ż y z a z n a c z y ć , i ż z g o d n i e z z a p o wi e ­

d z i ą s f o r mu ł o wa n ą w e x p o s é p r e mi e r a D o n a l d a T u s k a w l i s t o p a d z i e 2 0 1 1 r o k u o r a z

d e c y z j ą S e j mu i S e n a t u z ma j a , a n a s t ę p n i e p r e z y d e n t a z c z e r wc a 2 0 1 2 r o k u , o d 2 0 1 3

r o k u wi e k e me r y t a l n y w P o l s c e ma b y ć s t o p n i o wo p o d n o s z o n y i wy r ó wn a n y d l a

k o b i e t i mę ż c z y z n d o 6 7 r o k u ż y c i a3 5 9. A n a l i z y d o t y c z ą c e p r a c y o s ó b s t a r s z y c h p r o ­

wa d z o n e s ą g ł ó wn i e w o d n i e s i e n i u d o o s ó b z n a j d u j ą c y c h s i ę w n i e mo b i l n y m wi e ­

k u p r o d u k c y j n y m ( 4 5 - 5 9 w p r z y p a d k u k o b i e t i 4 5 - 6 4 l a t w p r z y p a d k u mę ż c z y z n ) l u b

p o wy ż e j 5 0 r o k u ż y c i a , u z n a wa n y c h z a k a t e g o r i ę o s ó b b ę d ą c y c h w s z c z e g ó l n e j s y t u ­

a c j i n a r y n k u p r a c y3 6 0. P o we j ś c i u P o l s k i d o Un i i E u r o p e j s k i e j , w z wi ą z k u z r e a l i z a ­

c j ą p r o g r a mó w o p e r a c y j n y c h i u r u c h o mi e n i e m ś r o d k ó w f u n d u s z y s t r u k t u r a l n y c h ,

wz r o s ł a l i c z b a p u b l i k a c j i z wi ą z a n y c h z p r a c ą z a r o b k o wą p o wy ż s z y c h g r u p o r a z z a ­

r z ą d z a n i e m wi e k i e m w o r g a n i z a c j a c h3 6 1. J e d n o c z e ś n i e j e d n a k d a l s z a , wt ó r n a a k t y w­

n o ś ć z a wo d o wa e me r y t ó w n a d a l s t a n o wi s ł a b o r o z p o z n a n y t e ma t

Z a G ł ó wn y m Ur z ę d e m S t a t y s t y c z n y m, a k t y wn o ś ć e k o n o mi c z n ą d e f i n i u j e s i ę

j a k o „ f a k t wy k o n y wa n i a , p o s i a d a n i a b ą d ź p o s z u k i wa n i a p r a c y ”

z u j e j ą z b i o r o wo ś ć o s ó b p r a c u j ą c y c h i b e z r o b o t n y c h , a i c h p r z e c i wi e ń s t wo s t a n o wi

z b i o r o wo ś ć o s ó b b i e r n y c h z a wo d o wo . A k t y wn i e k o n o mi c z n i e s ą c i , k t ó r z y p r a c u j ą

z a r o b k o wo , b ą d ź s ą z a t r u d n i e n i i t y mc z a s o wo n i e wy k o n u j ą p r a c y n p . z p o wo d u

c h o r o b y l u b k o r z y s t a n i a z u r l o p u , j a k r ó wn i e ż b e z r o b o t n i o k r e ś l a n i j a k o c i , k t ó r z y

p o s z u k u j ą p r a c y i s ą g o t o wi d o j e j p o d j ę c i a . Z a t r u d n i e n i e d o t y c z y t u z a r ó wn o l e g a l n e ­

g o wy k o n y wa n i a p r a c y , j a k i p r a c y w „ s z a r e j s t r e f i e ” . J a k o b i e r n e z a wo d o wo o k r e ś l a

s i ę n a t o mi a s t o s o b y n i e p o s i a d a j ą c e l e g a l n e j l u b n i e l e g a l n e j p r a c y i j e j n i e p o s z u k u j ą ­

c e . S ą t o g ł ó wn i e s t u d e n c i , g o s p o d y n i e d o mo we o r a z n i e p r a c u j ą c y e me r y c i i r e n c i ś c i .

P o j ę c i e m wę ż s z y m j e s t a k t y wn o ś ć z a wo d o wa , c z y l i s p o s o b y p o r o z u mi e wa n i a s i ę

c z ł o wi e k a z i n n y mi l u d ź mi i z o t a c z a j ą c y m g o ś wi a t e m p o p r z e z z a s p o k a j a n i e p o t r z e ­

3 6 2.

3 6 3. P r z y c z y m wy k a ­

3 5 8 B . S z a t u r - J a wo r s k a , A k t y wn o ś ć e k o n o mi c z n a c z ł o wi e k a s t a r e g o , [ w: ] B . S z a t u r - J a wo r s k a , P . B ł ę ­

d o ws k i , M. D z i ę g i e l e ws k a , P o d s t a wy g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 1 4 5 - 1 4 6 .

3 5 9E x p o s é p r e mi e r a D o n a l d a T u s k a , o p . c i t . , s . 1 4 ; R e f o r ma e me r y t a l n a p r z y j ę t a p r z e z S e j m, K P R M,

1 1 . 0 5 . 2 0 1 2 , o p . c i t . ; P r e z y d e n t p o d p i s a ł u s t a wę e me r y t a l n ą , K P R P , 0 1 . 0 6 . 2 0 1 2 , o p . c i t .

3 6 0 G r u p a o s ó b p o wy ż e j 5 0 . r o k u ż y c i a s t a n o wi p o j ę c i e s t o s o wa n e z g o d n i e z p r z e p i s a mi Us t a wy z d n i a

2 0 k wi e t n i a 2 0 0 4 r . o p r o mo c j i z a t r u d n i e n i a i i n s t y t u c j a c h r y n k u p r a c y ( D z . U. z 2 0 0 4 r . , Nr 9 9 p o z .

1 0 0 1 ) . Z g o d n i e z n i ą t a g r u p a wi e k u z a l i c z a s i ę d o k a t e g o r i i o s ó b b ę d ą c y c h w s z c z e g ó l n e j s y t u a c j i n a

r y n k u p r a c y . W a r t . 4 9 u s t a wy d o k a t e g o r i i t e j z a k wa l i f i k o wa n o r ó wn i e ż b e z r o b o t n y c h d o 2 5 . r o k u

ż y c i a , d ł u g o t r wa l e p o z o s t a j ą c y c h b e z z a t r u d n i e n i a , b e z k wa l i f i k a c j i z a wo d o wy c h , s a mo t n i e wy c h o ­

wu j ą c y c h c o n a j mn i e j j e d n o d z i e c k o d o 7 . r o k u ż y c i a i n i e p e ł n o s p r a wn y c h .

3 6 1 Z o b . n p . p u b l i k a c j e p r o j e k t ó w „ D o j r z a ł o ś ć wy k o r z y s t u j e wi e d z ę ” , „ S o j u s z d l a p r a c y ” i „ Ma y d a y ”

r e a l i z o wa n y c h w l a t a c h 2 0 0 5 - 2 0 0 8 w r a ma c h i n i c j a t y wy ws p ó l n o t o we j E Q UA L ( E q u a l :L i s t a r e z u l ­

t a t ó w, www. e q u a l . o r g . p l / b a z a . p h p ? M= 3 & l a n g = p l [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ) o r a z : J . L i wi ń s k i ( i ws p . ) , D e z a k t y wi ­

z a c j a o s ó b w wi e k u o k o ł o e me r y t a l n y m, MP i P S , Wa r s z a wa 2 0 0 8 ; Z . Wi ś n i e ws k i ( r e d . ) , D e t e r mi n a n ­

t y a k t y wn o ś c i z a wo d o we j l u d z i s t a r s z y c h , T NO i K , T o r u ń 2 0 0 9 ; Z . Wi ś n i e ws k i ( r e d . ) , Z a r z ą d z a n i e

wi e k i e m w o r g a n i z a c j a c h wo b e c p r o c e s u s t a r z e n i a s i ę l u d n o ś c i , T NO i K , T o r u ń 2 0 0 9 ; I . E . K o t o ws k a ,

I . Wó y c i c k a ( r e d . ) , S p r a wo wa n i e o p i e k i o r a z i n n e u wa r u n k o wa n i a p o d n o s z e n i a a k t y wn o ś c i z a wo ­

d o we j o s ó b w s t a r s z y m wi e k u p r o d u k c y j n y m, MP i P S , Wa r s z a wa 2 0 0 8 .

3 6 2 Z o b . B . Ur b a n i a k , P r a c a z a wo d o wa p o p r z e j ś c i u n a e me r y t u r ę . S p o ł e c z n o - e k o n o mi c z n e p r z e s ł a n k i

p o wr o t u e me r y t ó w d o a k t y wn e g o ż y c i a z a wo d o we g o , Wy d . UŁ , Ł ó d ź 1 9 9 8 .

3 6 3A k t y wn o ś ć e k o n o mi c z n a l u d n o ś c i P o l s k i w l a t a c h 2 0 0 3 - 2 0 0 7 , G US , Wa r s z a wa 2 0 0 9 , s . 7 .

9 6 andr z e j kl i mc z uk

9 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

b y u z n a n i a , u ż y t e c z n o ś c i i p r z y d a t n o ś c i o r a z z a p o b i e g a n i e u t r a c i e p o z y c j i s p o ł e c z n e j ,

s p r z y j a n i e p o p r a wi e s a mo p o c z u c i a , s a mo o c e n y z d r o wi a o r a z u ł a t wi a n i e o k r e ś l e n i a

u z n a wa n y c h z wy c z a j ó w i s t y l u ż y c i a . A k t y wn o ś ć t ą o d r ó ż n i a s i ę o d i n n y c h f o r m

j a k : a k t y wn o ś ć d o mo wo - r o d z i n n a , k u l t u r a l n a , s p o ł e c z n a , e d u k a c y j n a , r e l i g i j n a i r e ­

k r e a c y j n a3 6 4. Z a k ł a d a s i ę , ż e w s p o ł e c z e ń s t wa c h n o wo c z e s n y c h p r a c a l u d z i s t a r y c h

w wy mi a r z e e k o n o mi c z n y m t r a c i n a z n a c z e n i u , g d y ż wi e l e z t y c h o s ó b u t r z y mu j e

s i ę z e me r y t u r , r e n t i i n n y c h n i e z a r o b k o wy c h ź r ó d e ł d o c h o d ó w. I s t o t n y j e s t j e d n a k

p o z a e k o n o mi c z n y wy mi a r p r a c y o b e j mu j ą c y j e j p o wi ą z a n i e z p o z y c j ą i s t a t u s e m

s p o ł e c z n y m, z a s p a k a j a n i e m p o t r z e b p s y c h o s p o ł e c z n y c h , o g r a n i c z a n i e m o s a mo t n i e ­

n i a , o r g a n i z o wa n i e m b u d ż e t u c z a s u i mo t y wo wa n i e m d o r e g u l a r n e j a k t y wn o ś c i

P r o wa d z o n e p r z e z G ł ó wn y Ur z ą d S t a t y s t y c z n y B a d a n i a A k t y wn o ś c i E k o n o ­

mi c z n e j L u d n o ś c i ( B A E L ) o r a z n a r o d o we s p i s y p o ws z e c h n e i r o l n e s ą g ł ó wn y mi ź r ó ­

d ł a mi i n f o r ma c j i o a k t y wn o ś c i e k o n o mi c z n e j l u d z i s t a r y c h w P o l s c e3 6 6. O s o b y

w wi e k u p o p r o d u k c y j n y m n i e s ą u wz g l ę d n i a n e w p r o wa d z o n y c h p r z e z u r z ę d y p r a ­

c y s t a t y s t y k a c h b e z r o b o c i a r e j e s t r o wa n e g o . We d ł u g d a n y c h z n a r o d o wy c h s p i s ó w

p o ws z e c h n y c h w o k r e s i e mi ę d z y 1 9 8 8 , a 2 0 0 2 r o k i e m ws p ó ł c z y n n i k a k t y wn o ś c i z a ­

wo d o we j d l a p o p u l a c j i w wi e k u 5 5 - 6 4 l a t z mn i e j s z y ł s i ę z 5 2 , 3 % d o 3 0 , 4 % , z a ś

w p r z y p a d k u p o p u l a c j i w wi e k u 6 5 l a t i wi ę c e j – z 2 4 , 1 % d o 6 , 9 %3 6 7. P o z a t y m, we ­

d ł u g d a n y c h E u r o s t a t u w l a t a c h 2 0 0 4 - 2 0 0 6 , P o l s k a mi a ł a n a j n i ż s z ą s t o p ę z a t r u d n i e ­

n i a o s ó b w wi e k u 5 5 - 6 4 l a t s p o ś r ó d ws z y s t k i c h ó wc z e s n y c h 2 5 k r a j ó w Un i i E u r o p e j ­

s k i e j

w 1 9 9 7 r o k u d o 2 7 , 2 % w 2 0 0 5 , a n a s t ę p n i e wz r a s t a ł d o 3 4 % w 2 0 1 0 . J e g o wa r t o ś ć

b y ł a n i ż s z a o d ś r e d n i e j UE - 2 7 o d p o wi e d n i o o 2 , 3 , 1 5 , 1 i 1 2 , 3 p k t . p r o c . We d ł u g E u r o ­

s t a t u p r z e c i ę t n y wi e k wy j ś c i a z r y n k u p r a c y w P o l s c e w l a t a c h 2 0 0 1 - 2 0 0 7 wz r ó s ł

w p r z y p a d k u k o b i e t z 5 5 , 5 d o 5 7 , 5 l a t , a w p r z y p a d k u mę ż c z y z n z 5 7 , 8 d o 6 1 , 4 l a t .

Ś r e d n i a wa r t o ś ć t e g o ws k a ź n i k a d l a k r a j ó w UE - 2 7 wy n o s i ł a d l a k o b i e t o d p o wi e d n i o

5 9 , 4 i 6 0 , 5 l a t , z a ś d l a mę ż c z y z n 6 0 , 4 i 6 1 , 9 l a t . R ó ż n i c e t e s ą z wi ą z a n e z d y n a mi c z ­

n y m wz r o s t e m z a t r u d n i e n i a o s ó b s t a r s z y c h w p o z o s t a ł y c h k r a j a c h Un i i E u r o p e j s k i e j ,

o d mi e n n ą e t y k ą p r a c y , u s t a wo wy m wi e k i e m e me r y t a l n y m i z a a n g a ż o wa n i e m p o d ­

mi o t ó w p o l i t y k i r y n k u p r a c y w z a t r z y ma n i e s e n i o r ó w n a r y n k u p r a c y . Wi ę k s z o ś ć

3 6 5.

3 6 8. We d ł u g t e g o ź r ó d ł a w l a t a c h 1 9 9 7 - 2 0 1 0 ws k a ź n i k t e n z mn i e j s z y ł s i ę z 3 3 , 9 %

3 6 4 M. D z i ę g i e l e ws k a , A k t y wn o ś ć s p o ł e c z n a i e d u k a c y j n a w f a z i e s t a r o ś c i , [ w: ] B . S z a t u r - J a wo r s k a ,

P . B ł ę d o ws k i , M. D z i ę g i e l e ws k a , P o d s t a wy g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 1 6 1 - 1 6 3 .

3 6 5 B . S z a t u r - J a wo r s k a , A k t y wn o ś ć e k o n o mi c z n a c z ł o wi e k a s t a r e g o , o p . c i t . , s . 1 4 2 - 1 4 4 ; M. H a l i c k a ,

J . H a l i c k i , P r a c a z a wo d o wa i j e j z n a c z e n i e w ż y c i u c z ł o wi e k a s t a r e g o , [ w: ] B . S y n a k ( r e d . ) , P o l s k a s t a ­

r o ś ć , Wy d . Un i we r s y t e t u G d a ń s k i e g o , G d a ń s k 2 0 0 2 , s . 1 7 8 - 1 8 6 .

3 6 6 B . S z a t u r - J a wo r s k a , A k t y wn o ś ć e k o n o mi c z n a c z ł o wi e k a s t a r e g o , o p . c i t . , s . 1 4 5 - 1 4 6 .

3 6 7R a p o r t z wy n i k ó w N a r o d o we g o S p i s u P o ws z e c h n e g o L u d n o ś c i i Mi e s z k a ń 2 0 0 2 , o p . c i t . , s . 5 3 . Z o b .

r ó wn i e ż wy n i k i B a d a ń A k t y wn o ś c i E k o n o mi c z n e j L u d n o ś c i z a l a t a 1 9 9 5 - 2 0 1 0 ( T a b e l a 4 , A n e k s ) .

3 6 8 E . K r y ń s k a , Z a s o b y p r a c y w P o l s c e – s t a n o b e c n y i p e r s p e k t y wy , I P i S S , Ł ó d ź 2 0 0 6 , h t t p : / / b i b l i o t e k a .

mwi . p l / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m_ k 2 & v i e w= i t e m& t a s k = d o wn l o a d & i d = 1 5 7 & I t e mi d = 3 [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] , s . 1 9 - 2 1 .

P o r . E u r o s t a t : E mp l o y me n t r a t e o f o l d e r wo r k e r s b y s e x , h t t p : / / e p p . e u r o s t a t . e c . e u r o p a . e u / t g m/ t a b l e . d o ?

t a b = t a b l e & i n i t = 1 & p l u g i n = 1 & l a n g u a g e = e n & p c o d e = t s i e m0 2 0 [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ;

E u r o s t a t : A v e r a g e e x i t a g e f r o m t h e l a b o u r f o r c e b y s e x , h t t p : / / e p p . e u r o s t a t . e c . e u r o p a . e u / t g m/ t a b l e . d o ?

t a b = t a b l e & i n i t = 1 & p l u g i n = 1 & l a n g u a g e = e n & p c o d e = t s i e m0 3 0 [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 9 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 9 7

P o l a k ó w z a t e m k o ń c z y p r a c ę j e s z c z e p r z e d p r z e k r o c z e n i e m wi e k u e me r y t a l n e g o . S z a ­

c u j e s i ę , ż e w 2 0 0 6 r o k u s p o ś r ó d 6 mi l i o n ó w o s ó b , k t ó r e p o b i e r a j ą e me r y t u r y i r e n ­

t y , c o c z wa r t a mo g ł a b y p r a c o wa ć

s z y c h p o d e j mu j e p r a c ę z a r o b k o wą . W 2 0 0 2 r o k u p o ś r ó d o s ó b , k t ó r e p r z e k r o c z y ł y 5 5 .

r o k ż y c i a wi ę k s z o ś ć ( o k o ł o 8 2 % ) b y ł a b i e r n a z a wo d o wo , c z y l i n i e p o s i a d a ł a p r a c y l e ­

g a l n e j l u b n i e l e g a l n e j i j e j n i e p o s z u k i wa ł a3 7 0. J e d n o c z e ś n i e o s o b y t e s t a n o wi ł y 4 6 %

b i e r n y c h z a wo d o wo mi e s z k a ń c ó w mi a s t a . Ws p ó ł c z y n n i k a k t y wn o ś c i z a wo d o we j

wś r ó d o s ó b p o 5 5 r o k u ż y c i a wy n o s i ł 1 6 , 1 % , z a ś wś r ó d o s ó b w wi e k u 6 5 - 6 9 l a t –

7 , 3 % , a p o wy ż e j 7 0 l a t – 1 , 6 % .

Z a t r u d n i a n i e l u d z i s t a r y c h j e s t z a g a d n i e n i e m k o n t r o we r s y j n y m. P r z y j mu j e

s i ę , i ż s p a d e k u d z i a ł u l u d z i s t a r y c h n a r y n k u p r a c y s t a n o wi p o c z ę ś c i e f e k t p r o p a g o ­

wa n i a wc z e ś n i e j s z e g o p r z e c h o d z e n i a n a e me r y t u r ę w p i e r ws z y c h l a t a c h t r a n s f o r ma ­

c j i s y s t e mo we j r o z p o c z ę t e j w 1 9 8 9 r o k u , c o n i e p r z y n i o s ł o j e d n a k z mn i e j s z e n i a b e z ­

r o b o c i a i o k a z a ł o s i ę k o s z t o wn e d l a s y s t e mu f i n a n s ó w p u b l i c z n y c h3 7 1. D ł u g o t r wa ­

ł y c h e f e k t ó w t y c h z mi a n d o wo d z i s o n d a ż C B O S z 2 0 0 9 r o k u3 7 2. J e d y n i e 9 % P o l a k ó w

p o b i e r a j ą c y c h e me r y t u r y d e k l a r o wa ł o j e d n o c z e ś n i e wy k o n y wa n i e p r a c y z a r o b k o ­

we j – g ł ó wn i e b y l i t o mi e s z k a ń c y d u ż y c h mi a s t i o s o b y z wy ż s z y m wy k s z t a ł c e n i e m.

O k o ł o 5 4 % s p o ś r ó d n i e p r a c u j ą c y c h e me r y t ó w n i e c h c e d ł u ż e j p r a c o wa ć , b o „ d o ś ć s i ę

j u ż w ż y c i u n a p r a c o wa ł a ” , z a ś 3 1 % t wi e r d z i , ż e c h c i a ł o b y p r a c o wa ć , j e d n a k n i e p o ­

z wa l a i m n a t o s t a n z d r o wi a . B l i s k o 6 0 % o s ó b w wi e k u p o wy ż e j 4 5 r o k u ż y c i a n i e

z a mi e r z a p r a c o wa ć z a r o b k o wo p o o s i ą g n i ę c i u wi e k u e me r y t a l n e g o . Mo g ł y b y k o n ­

t y n u o wa ć p r a c ę p o d p e wn y mi wa r u n k a mi : d l a 4 7 % mu s i a ł a b y s i ę wi ą z a ć z wy ż ­

s z y m wy n a g r o d z e n i e m, d l a 3 8 % – z n i e p e ł n y m wy mi a r e m c z a s u p r a c y , d l a 2 9 % –

z p r a c ą w d o mu , d l a 1 1 % – z p o z y t y wn y m s t o s u n k i e m k i e r o wn i c t wa d o p r a c y s t a r ­

s z y c h p r a c o wn i k ó w, a d l a 8 % – z t a k ą p o s t a wą z e s t r o n y ws p ó ł p r a c o wn i k ó w.

Z a i n n e c z y n n i k i z mn i e j s z a j ą c e a k t y wn o ś ć e k o n o mi c z n ą l u d z i s t a r y c h u z n a j e s i ę

z mi a n y w o r g a n i z a c j i p r a c y i t e c h n o l o g i i ( k o n i e c z n o ś ć z d o b y wa n i a n o wy c h

u mi e j ę t n o ś c i i k wa l i f i k a c j i , b r a k s z k o l e ń d l a p r a c o wn i k ó w) ;

c e c h y l u d z i s t a r y c h ( n i s k i p o z i o m wy k s z t a ł c e n i a , z ł y s t a n z d r o wi a , z mę c z e n i e

p r a c ą , o b a wa p r z e d k o n k u r e n c j ą z e s t r o n y mł o d y c h , b r a k k o mp e t e n c j i d o o b ­

s ł u g i n o wy c h t e c h n o l o g i i ) ;

u wa r u n k o wa n i a e k o n o mi c z n e i s p o ł e c z n e ( b e z r o b o c i e , d y s k r y mi n a c j a z e wz g l ę ­

d u n a wi e k , z a p o t r z e b o wa n i e r o d z i n n a o p i e k ę n a d wn u k a mi ) .

3 6 9. R ó wn i e ż w B i a ł y ms t o k u n i e wi e l e o s ó b s t a r ­

3 7 3:

3 6 9 M. K a b a j , A k t y wn o ś ć z a wo d o wa i z a t r u d n i e n i e l u d z i s t a r s z y c h , [ w: ] A . K a r p i ń s k i , A . R a j k i e wi c z

( r e d . ) , P o l s k a w o b l i c z u s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t wa , P A N K o mi t e t P r o g n o z P o l s k a 2 0 0 0 P l u s , Wa r ­

s z a wa 2 0 0 8 , s . 1 2 3 .

3 7 0P o d s t a wo we i n f o r ma c j e z e s p i s ó w p o ws z e c h n y c h 2 0 0 2 , o p . c i t . , s . 4 8 - 4 9 . Z o b . r ó wn i e ż p o z o s t a ł e wy ­

n i k i t e g o s p i s u p o ws z e c h n e g o ( T a b e l a 5 , A n e k s ) .

3 7 1 B . S z a t u r - J a wo r s k a , A k t y wn o ś ć e k o n o mi c z n a c z ł o wi e k a s t a r e g o , o p . c i t . , s . 1 5 5 - 1 5 7 .

3 7 2 A . K o l b o ws k a , S y t u a c j a l u d z i s t a r s z y c h w s p o ł e c z e ń s t wi e – p l a n y a r z e c z y wi s t o ś ć , K o mu n i k a t z b a d a ń ,

C B O S , Wa r s z a wa 2 0 0 9 .

3 7 3 S . G o l i n o ws k a ( r e d . ) , W t r o s c e o p r a c ę . R a p o r t o R o z wo j u S p o ł e c z n y m. P o l s k a 2 0 0 4 , UND P , C A S E ,

Wa r s z a wa 2 0 0 4 , s . 2 0 5 .

9 8 andr z e j kl i mc z uk

9 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

Z p e r s p e k t y wy p r z e d s i ę b i o r c ó w s ą t o z a ś c z y n n i k i we wn ę t r z n e i z e wn ę t r z n e3 7 4.

D o p i e r ws z y c h n a l e ż ą : p o s t a wy p r a c o wn i k ó w, s t o s u n e k d o o b o wi ą z k ó w z a wo d o ­

wy c h o r a z s t o p i e ń d o p a s o wa n i a wi e d z y i u mi e j ę t n o ś c i p r a c o wn i k ó w d o p o t r z e b

p r z e d s i ę b i o r s t wa i i c h wy k o r z y s t a n i a w p r o c e s i e p r a c y . D r u g i e o b e j mu j ą : c z y n n i k i

t e c h n i c z n e ( me c h a n i z a c j a i a u t o ma t y z a c j a p r o d u k c j i i u s ł u g ) , e k o n o mi c z n e ( s y t u a c j a

g o s p o d a r c z a k r a j u , p o z y c j a f i r my n a r y n k u i j e j s y t u a c j a f i n a n s o wa , s t a n r y n k u p r a ­

c y , mo ż l i wo ś c i o p t y ma l i z a c j i k o s z t ó w p r o d u k c j i ) , p r a wn e ( n p . u s t a wa o z wi ą z k a c h

z a wo d o wy c h , o s a mo r z ą d z i e ) , s p o ł e c z n o - k u l t u r o we ( d o mi n u j ą c e wz o r y k a r i e r z a wo ­

d o wy c h , a s p i r a c j i i o c e n a wa r t o ś c i p r a c y ) i e k o l o g i c z n e ( f i z y c z n e ś r o d o wi s k o p r a c y

i wa r u n k ó w ż y c i a l u d z i ) .

Z b a d a ń „ D i a g n o z y S p o ł e c z n e j ” wy n i k a , ż e w P o l s c e wy s t ę p u j e z j a wi s k o p o ­

k o l e n i o we j l u k i k o mp e t e n c y j n e j

z e wz r o s t e m wi e k u b a d a n e j g r u p y – z n a j o mo ś ć g ł ó wn y c h j ę z y k ó w z a c h o d n i c h – a n ­

g i e l s k i e g o , n i e mi e c k i e g o i f r a n c u s k i e g o o r a z u mi e j ę t n o ś ć p o s ł u g i wa n i a s i ę n o wy mi

t e c h n o l o g i a mi – k o mp u t e r e m i I n t e r n e t e m. Ni e mn i e j z a k r e s t y c h p r z e j a wó w wy k l u ­

c z e n i a c y f r o we g o z mn i e j s z a s i ę . We d ł u g e d y c j i b a d a n i a z 2 0 1 1 r o k u , b l i s k o 3 7 % o s ó b

p o 6 0 r o k u ż y c i a d e k l a r o wa ł o u mi e j ę t n o ś ć o b s ł u g i k o mp u t e r a , p o d c z a s g d y wś r ó d

o s ó b w wi e k u 1 6 - 2 4 l a t n a u mi e j ę t n o ś c i t a k i e ws k a z y wa ł o 6 4 % r e s p o n d e n t ó w3 7 6.

Wy k o r z y s t a n i e I n t e r n e t u wś r ó d o s ó b mi ę d z y 6 0 . a 6 4 . r o k i e m ż y c i a d e k l a r o wa ł o

2 9 , 2 % r e s p o n d e n t ó w ( w 2 0 0 3 r o k u j e d y n i e 2 , 8 % ) , z a ś wś r ó d o s ó b p o 6 5 . r o k u ż y c i a –

1 0 , 6 % ( w 2 0 0 3 r o k u 0 , 9 % )

z I n t e r n e t u d e k l a r o wa ł o 9 3 , 1 % r e s p o n d e n t ó w ( 5 6 , 1 % w 2 0 0 3 r o k u ) . Ws z e c h s t r o n n o ś ć

k o r z y s t a n i a z I n t e r n e t u wy k a z y wa ł o o k o ł o 3 4 % o s ó b p o 6 0 . r o k u ż y c i a i a ż 7 1 , 1 %

w wi e k u 1 6 - 2 4 l a t

d o t y c z ą c e r ó ż n i c mi ę d z y d z i a d k a mi i wn u k a mi

ma j ą p r o b l e my w d z wo n i e n i u z t e l e f o n ó w k o mó r k o wy c h , o b s ł u g i wa n i u a u t o ma ­

t ó w w u r z ę d a c h i z r o z u mi e n i u i n s t r u k c j i o b s ł u g i u r z ą d z e ń ( c z ę s t o z p o wo d u o b c o j ę ­

z y c z n y c h z wr o t ó w) o r a z – w p r z e wa ż a j ą c e j mi e r z e – n i g d y n i e k o r z y s t a l i z k o mp u t e ­

r a , n i e n a g r y wa l i f i l mó w v i d e o / D V D i n i e wy s y ł a l i S MS - ó w. Na we t p r z y p o mi n i ę ­

c i u k o s z t ó w f i n a n s o wy c h , w d u ż e j mi e r z e n i e s ą c h ę t n i d o n a u k i j ę z y k ó w o b c y c h

( 7 5 % o d p o wi e d z i n e g a t y wn y c h ) , o b s ł u g i k o mp u t e r a ( 7 1 % ) i o b s ł u g i t e l e f o n u k o mó r ­

k o we g o ( 5 8 % ) . D o p i e r o w o s t a t n i c h l a t a c h p o ws t a ł y p r o p o z y c j e d z i a ł a ń p r z e c i wk o

wy k l u c z e n i u c y f r o we mu i n a r z e c z e - i n k l u z j i n a j s t a r s z y c h P o l a k ó w3 8 0. Z a u wa ż a s i ę

3 7 5. Wś r ó d P o l a k ó w s t wi e r d z a s i ę , ma l e j ą c ą – wr a z

3 7 7. J e d n a k ż e wś r ó d o s ó b w wi e k u 1 6 - 2 4 l a t k o r z y s t a n i e

3 7 8. P o d o b n e wy n i k i ws k a z y wa ł y b a d a n i a T NS O B O P z 2 0 0 7 r o k u

3 7 9. P o l a c y w wi e k u o d 6 0 d o 8 0 l a t

3 7 4 A . K o ż u c h , A . D y h d a l e wi c z , E k o n o mi k a i o r g a n i z a c j a p r z e d s i ę b i o r s t wa , WS E , B i a ł y s t o k 2 0 0 4 , s . 1 4 4 - 1 4 5 .

3 7 5 J . C z a p i ń s k i , T . P a n e k ( r e d . ) , D i a g n o z a S p o ł e c z n a 2 0 0 7 . . . , o p . c i t . , s . 1 7 .

3 7 6 D . B a t o r s k i , K o r z y s t a n i e z t e c h n o l o g i i i n f o r ma c y j n o - k o mu n i k a c y j n y c h , [ w: ] J . C z a p i ń s k i , T . P a n e k

( r e d . ) , D i a g n o z a S p o ł e c z n a 2 0 1 1 …, o p . c i t . , s . 3 1 5 .

3 7 7I b i d e m, s . 3 0 7 .

3 7 8I b i d e m, s . 3 1 5 .

3 7 9D z i a d k o wi e i wn u k i o s o b i e , wz a j e mn y c h r e l a c j a c h i l u d z i a c h s t a r s z y c h , K o mu n i k a t z b a d a ń , T NS

O B O P , Wa r s z a wa 2 0 0 7 .

3 8 0 A . K o l e s i ń s k i ( r e d . ) , S r e b r n a N a r o d o wa S t r a t e g i a S p ó j n o ś c i , S t o wa r z y s z e n i e S p o ł e c z e ń s t wa Wi e ­

d z y , Wa r s z a wa 2 0 0 8 ; E . F r ą c k i e wi c z , Wp ł y w I n t e r n e t u n a a k t y wn o ś ć s e n i o r ó w z p u n k t u wi d z e n i a

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 9 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 9 9

w n i c h g ł ó wn i e mo ż l i wo ś ć p o d t r z y my wa n i a a k t y wn o ś c i z a wo d o we j s t a r s z y c h p r a ­

c o wn i k ó w d z i ę k i u z u p e ł n i a n i u i c h u mi e j ę t n o ś c i i wi e d z y w z a k r e s i e t e c h n o l o g i i c y ­

f r o wy c h , k s z t a ł c e n i a u s t a wi c z n e g o w r a ma c h Un i we r s y t e t ó w T r z e c i e g o Wi e k u o r a z

wy k o r z y s t a n i a n o wy c h t e c h n o l o g i i d o p o p r a wy j a k o ś c i ż y c i a , p r z e d ł u ż a n i a o k r e s u

s a mo d z i e l n o ś c i s e n i o r ó w o r a z r o z wo j u r y n k ó w p r o d u k t ó w i u s ł u g t e c h n o l o g i c z n y c h .

B a d a n i a C B O S d o wo d z ą , ż e w l a t a c h 2 0 0 2 - 2 0 0 7 z mi e n i ł y s i ę p o s t a wy P o l a ­

k ó w wo b e c p r a c y z a r o b k o we j e me r y t ó w. D o k o n a ł o s i ę p r z e j ś c i e o d z d e c y d o wa n i e

p o d z i e l o n y c h d o b a r d z i e j k l a r o wn y c h o p i n i i

i j u ż 5 6 % w 2 0 0 7 s ą d z i ł o , i ż e me r y c i – j e ś l i c h c ą p r a c o wa ć – p o wi n n i mi e ć d o t e g o

p r a wo , p o n i e wa ż o g r a n i c z e n i e i c h z a t r u d n i e n i a n i e z mn i e j s z a b e z r o b o c i a . Z d a n i e m

4 3 % r e s p o n d e n t ó w w 2 0 0 2 r o k u i 3 7 % w 2 0 0 7 e me r y c i n i e p o wi n n i d o d a t k o wo p r a ­

c o wa ć , p o n i e wa ż w t e n s p o s ó b o d b i e r a j ą mi e j s c a p r a c y mł o d y m i p o wi ę k s z a j ą b e z ­

r o b o c i e . Z 4 3 % d o 2 7 % z mn i e j s z y ł o s i ę p o p a r c i e d l a z mn i e j s z a n i a e me r y t u r o s ó b , k t ó ­

r e n a d a l p r a c u j ą mi mo o s i ą g n i ę c i a wi e k u e me r y t a l n e g o . J e d n o c z e ś n i e z 4 2 % d o 6 3 %

wz r o s ł o u z n a n i e P o l a k ó w d l a p r a wa e me r y t ó w d o ł ą c z e n i a ś wi a d c z e ń e me r y t a l n y c h

z wy n a g r o d z e n i e m z a p r a c ę . P r z e mi a n y t e p r z y p u s z c z a l n i e s ą e f e k t e m wz r o s t u g o ­

s p o d a r c z e g o , o t wa r c i a r y n k ó w p r a c y w n i e k t ó r y c h k r a j a c h e u r o p e j s k i c h , s p a d k u b e z ­

r o b o c i a w P o l s c e o r a z z a p o t r z e b o wa n i a n a p r a c o wn i k ó w w n i e k t ó r y c h b r a n ż a c h .

Ni e mn i e j p o s t a wy t e mo g ł y s i ę z mi e n i ć wr a z z wy s t ą p i e n i e m – j u ż p o o k r e s i e t y c h

b a d a ń – mi ę d z y n a r o d o we g o k r y z y s u f i n a n s o we g o .

P o l a c y p r z y j mu j ą n e g a t y wn e p o s t a wy wo b e c z mi a n wi e k u e me r y t a l n e g o3 8 2.

W 2 0 0 7 i 2 0 0 8 r o k u k o l e j n o o k o ł o 7 2 % i 6 7 % P o l a k ó w u wa ż a ł o , ż e k o b i e t y p o wi n n y

p r z e c h o d z i ć n a e me r y t u r ę w wi e k u 5 5 l a t l u b wc z e ś n i e j . T y l k o 4 % a k c e p t o wa ł o

e we n t u a l n e p o d wy ż s z e n i e wi e k u e me r y t a l n e g o d l a p a ń . P o d o b n e d a n e w t y c h

o k r e s a c h ( t j . 2 0 0 7 i 2 0 0 8 r o k u ) o d n o t o wa n o w p r z y p a d k u mę ż c z y z n : k o l e j n o o k o ł o

7 2 % i 6 7 % P o l a k ó w c h c i a ł o , a b y p r z e c h o d z i l i n a e me r y t u r ę w wi e k u 6 0 l a t l u b wc z e ­

ś n i e j . Z a l e d wi e 1 % r e s p o n d e n t ó w p o d wy ż s z y ł a b y wi e k e me r y t a l n y d l a mę ż c z y z n .

P o s t a wy t e u t r z y ma ł y s i ę r ó wn i e ż w 2 0 1 1 j u ż p o z a p o wi e d z i p o d wy ż s z e n i a i z r ó w­

n a n i a wi e k u e me r y t a l n e g o k o b i e t i mę ż c z y z n d o 6 7 . r o k u ż y c i a3 8 3. We d ł u g r e p r e z e n ­

t a t y wn y c h b a d a ń T NS OB O P 8 0 % P o l a k ó w j e s t p r z e c i wn y c h t e mu d z i a ł a n i u r z ą d u ,

p r z y c z y m 1 6 % j e p o p i e r a , a 4 % n i e ma j e d n o z n a c z n e j o p i n i i . J e d n o c z e ś n i e o k o ł o 2 5 %

u z n a j e , a 7 3 % o d r z u c a p o g l ą d , ż e p o d wy ż s z a n i e wi e k u e me r y t a l n e g o j e s t n i e z b ę d n e

z u wa g i n a d ł u ż s z e ż y c i e l u d z i i d ł u ż s z e p o b i e r a n i e e me r y t u r . We d ł u g 8 0 % r e s p o n ­

3 8 1. B l i s k o 4 7 % P o l a k ó w w 2 0 0 2 r o k u

s t r a t e g i i b u d o wa n i a s p o ł e c z e ń s t wa i n f o r ma c y j n e g o i 2 0 1 0 , C e n t r u m E u r o p e j s k i e Na t o l i n , Wa r s z a wa

2 0 0 9 ; D . B a t o r s k i , J . M. Z a j ą c ( r e d . ) , Mi ę d z y a l i e n a c j ą a a d a p t a c j ą . P o l a c y w wi e k u 5 0 + wo b e c i n t e r ­

n e t u , UP C P o l s k a , A R F P , Wa r s z a wa 2 0 1 0 .

3 8 1 M. F a l k o ws k a , P r a c a z a r o b k o wa e me r y t ó w i r e n c i s t ó w a p r o b l e m b e z r o b o c i a , K o mu n i k a t z b a d a ń ,

C B O S , Wa r s z a wa 2 0 0 2 ; J . S z c z e p a ń s k a , Wc z e ś n i e j s z e e me r y t u r y i p r a c a z a r o b k o wa e me r y t ó w, K o ­

mu n i k a t z b a d a ń , C B O S , Wa r s z a wa 2 0 0 7 .

3 8 2 J . S z c z e p a ń s k a , Wi e k e me r y t a l n y k o b i e t i mę ż c z y z n , K o mu n i k a t z b a d a ń , C B O S , Wa r s z a wa 2 0 0 7 ;

B . R o g u s k a , S y s t e m e me r y t a l n y – o c e n y i p o s t u l a t y , K o mu n i k a t z b a d a ń , C B O S , Wa r s z a wa 2 0 0 8 .

3 8 3 R . G r o c h a l , K . P a wł o ws k a - S a l i ń s k a , W p r a c y d o 6 7 . r o k u ż y c i a ? N i e p r z e j d z i e , „ G a z e t a Wy b o r c z a ”

2 6 . 1 1 . 2 0 1 1 , h t t p : / / wy b o r c z a . p l / 1 , 7 5 4 7 8 , 1 0 7 1 3 2 7 1 , W_ p r a c y _ d o _ 6 7 r o k u _ z y c i a _ N i e _ p r z e j d z i e . h t ml [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

1 0 0 andr z e j kl i mc z uk

1 0 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

d e n t ó w k o b i e t y p o wi n n y p r a c o wa ć k r ó c e j o d mę ż c z y z n , b o r o d z ą d z i e c i i p o z a p r a c ą

z a j mu j ą s i ę d o me m. T wi e r d z e n i a t e g o n i e p o p i e r a 1 8 % P o l a k ó w. O k o ł o 6 5 % P o l a ­

k ó w u z n a j e , a 3 2 % s p r z e c i wi a s i ę t wi e r d z e n i u , ż e s t a r s z e k o b i e t y z a j mu j ą s i ę wn u k a ­

mi , z a t e m p o wi n n y wc z e ś n i e j i ś ć n a e me r y t u r ę . D o t e g o 6 4 % r e s p o n d e n t ó w u z n a j e ,

a 3 4 % o d r z u c a p o g l ą d , i ż n i e p o wi n n o s i ę p o d n o s i ć wi e k u e me r y t a l n e g o , b o s t a r s i

p r a c o wn i c y z a b i e r a j ą p r a c ę mł o d y m.

W o p r a c o wa n i a c h e k s p e r c k i c h z n a j d u j ą s i ę r ó ż n e p o d e j ś c i a d o z a g a d n i e n i a

p r a c y z a wo d o we j l u d z i s t a r y c h . Ni e k i e d y z wr a c a s i ę u wa g ę , i ż wr a z z wi e k i e m s p a ­

d a wy d a j n o ś ć p r a c y i wz r a s t a j ą k o s z t y z a t r u d n i e n i a , a l e j e d n o c z e ś n i e r o ś n i e j a k o ś ć

wy k o n y wa n e j p r a c y ( n a s t ę p u j e p r z e j ś c i e o d c z y n n o ś c i f i z y c z n y c h d o k o n c e p ­

c y j n y c h ) , a s t a r s i p r a c o wn i c y s ą b a r d z i e j l o j a l n i , p u n k t u a l n i , r z e t e l n i , r z a d z i e j z mi e ­

n i a j ą mi e j s c e p r a c y o r a z s ą p o t r z e b n i , b y o d z wi e r c i e d l a ć s t r u k t u r ę k l i e n t ó w3 8 4. K i e d y

i n d z i e j z a k ł a d a s i ę , ż e wł a ś c i wy m mi e j s c e m p r a c y l u d z i s t a r y c h p o wi n n y b y ć n i e

p r z e d s i ę b i o r s t wa , c z y i n s t y t u c j e p u b l i c z n e , l e c z f u n d a c j e i o r g a n i z a c j e p o z a r z ą d o ­

we

wa n i e l u d z i s t a r y c h z r y n k u p r a c y , j e ś l i n i e o d p o wi a d a j ą j e g o wy mo g o m3 8 6. P r z y j ­

mu j e s i ę wó wc z a s , ż e i n we s t y c j e w s z k o l e n i a l u d z i w wi e k u ś r e d n i m i s t a r y c h – c h o ć

u n o wo c z e ś n i a j ą p o s i a d a n ą p r z e z n i c h wi e d z ę – s ą k o s z t o wn e i ma ł o e f e k t y wn e . J e ś l i

o s o b y s t a r s z e o t r z y mu j ą w i c h n a s t ę p s t wi e z a t r u d n i e n i e , t o j e s t o n o n a o g ó ł t y mc z a ­

s o we i p o j e g o z a k o ń c z e n i u ma j ą ma ł e s z a n s e n a p o d j ę c i e k o l e j n e j p r a c y o r a z s a me

s ą j u ż z n i e c h ę c o n e d o k o n t y n u o wa n i a n i s k o p ł a t n y c h z a j ę ć . Z a k ł a d a s i ę t u t e ż , i ż z a ­

t r u d n i e n i e l u d z i s t a r y c h wz r o ś n i e w k o l e j n y c h p o k o l e n i a c h , g d y ż b ę d ą l e p i e j wy ­

k s z t a ł c o n e i p r z y g o t o wa n e d o c z ę s t y c h z mi a n p r a c y .

Wz r o s t u d z i a ł u l u d z i s t a r y c h n a r y n k u p r a c y wy ma g a s k o o r d y n o wa n y c h

d z i a ł a ń z e s t r o n y l u d z i s t a r y c h , p r z e d s i ę b i o r c ó w, wł a d z , o r g a n i z a c j i p o z a r z ą d o wy c h

i ś r o d k ó w ma s o we g o p r z e k a z u3 8 7. Z a l e c a s i ę c h o c i a ż b y r o z wó j k s z t a ł c e n i a u s t a wi c z ­

n e g o i u mi e j ę t n o ś c i s t a r s z y c h o s ó b , d o s t o s o wy wa n i e p r z e z p r a c o d a wc ó w s z k o l e ń

i s t a n o wi s k d o wi e k u p r a c o wn i k ó w, r o z wó j n i e t y p o wy c h f o r m z a t r u d n i e n i a3 8 8,

z mi a n ę s t e r e o t y p ó w s t a r o ś c i , wp r o wa d z a n i e e l a s t y c z n e g o wi e k u p r z e c h o d z e n i a n a

3 8 5. W i n n y c h o p r a c o wa n i a c h p r o p o n u j e s i ę j e d n a k c z ę ś c i o we i s t o p n i o we o d s u ­

3 8 4 J . H e a l y , T h e b e n e f i t s o f a n a g e i n g p o p u l a t i o n , T h e A u s t r a l i a I n s t i t u t e 2 0 0 4 , www. t a i . o r g . a u /

d o c u me n t s / d p _ f u l l t e x t / D P 6 3 . p d f [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] , s . 3 5 ; V . S p i e z i a , T h e g r e y i n g p o p u l a t i o n : A wa s t e d

h u ma n c a p i t a l o r j u s t a s o c i a l l i a b i l i t y ? , „ I n t e r n a t i o n a l L a b o u r R e v i e w” 1 - 2 / 2 0 0 2 ( 1 4 1 ) , s . 9 9 - 1 1 1 .

3 8 5 J . P e r e k - B i a ł a s , A . R u z i k , A k t y wi z a c j a s t a r s z y c h l u d z i n a r y n k u p r a c y : b a r i e r y i mo ż l i wo ś c i , [ w: ]

J . T . K o wa l e s k i , P . S z u k a l s k i ( r e d . ) , N a s z e s t a r z e j ą c e s i ę s p o ł e c z e ń s t wo – n a d z i e j e i z a g r o ż e n i a , Wy d .

Un i we r s y t e t u Ł ó d z k i e g o , Ł ó d ź 2 0 0 4 , s . 4 3 6 .

3 8 6 B . Ur b a n i a k , S p o ł e c z n o - e k o n o mi c z n e s k u t k i s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t w, o p . c i t . , s . 9 8 - 9 9 ; B . Ur b a ­

n i a k , A k t y wn o ś ć z a wo d o wa o s ó b w z a a wa n s o wa n y m wi e k u [ w: ] B . Ur b a n i a k , P . B o h d z i e wi c z

( r e d . ) , G o s p o d a r o wa n i e k a p i t a ł e m l u d z k i m ( wy b r a n e p r o b l e my ) , Wy d . Un i we r s y t e t u Ł ó d z k i e g o ,

Ł ó d ź 2 0 0 6 , s . 2 6 - 3 4 .

3 8 7 B . S z a t u r - J a wo r s k a , A k t y wn o ś ć e k o n o mi c z n a c z ł o wi e k a s t a r e g o , o p . c i t . , s . 1 5 9 - 1 6 0 ; S . G o l i n o ws k a

( r e d . ) , W t r o s c e o p r a c ę . R a p o r t o R o z wo j u S p o ł e c z n y m. P o l s k a 2 0 0 4 , o p . c i t . , s . 2 1 4 .

3 8 8 Ni e t y p o wy mi f o r ma mi z a t r u d n i e n i a s ą n p . p r a c a w n i e p e ł n y m wy mi a r z e c z a s u , p r a c a n a p o d s t a ­

wi e u mó w t e r mi n o wy c h , p r a c a n a we z wa n i e , p r a c a w d o mu , t e l e p r a c a , t wo r z e n i e b i u r w wi r t u a l ­

n y c h ś wi a t a c h t a k i c h j a k „ S e c o n d L i f e ” . Z o b . P . O p a l a , K . R y b i ń s k i , G o r d i a n K n o t s o f t h e 2 1 s t C e n t u r y ,

o p . c i t . , s . 2 1 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 0 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 0 1

e me r y t u r ę . J e d n ą z me t o d j e s t t e ż wy r ó wn y wa n i e wi e k u e me r y t a l n e g o d l a k o b i e t

i mę ż c z y z n o r a z j e g o p o d wy ż s z a n i e , i n a c z e j : wy d ł u ż a n i e o k r e s u p r a c y z a wo d o we j

w c y k l u ż y c i a , j a k o e l e me n t p o l i t y k i p r o d u k t y wn e g o l u b a k t y wn e g o s t a r z e n i a . R o z ­

wi ą z a n i e t o wz b u d z a wi e l e k o n t r o we r s j i z u wa g i n a m. i n .

s o k i e g o p o z i o mu b e z r o b o c i a o s ó b mł o d y c h , s z e r o k i e s t o s o wa n i e w p r z e s z ł o ś c i mo ż ­

l i wo ś c i p r z e c h o d z e n i a n a wc z e ś n i e j s z e e me r y t u r y , z mi a n y w wy k s z t a ł c e n i u s i ł y r o ­

b o c z e j , j a k r ó wn i e ż p r o c e s d e ma t e r i a l i z a c j i p r a c y l u d z k i e j , wy ma g a n i a r y n k u p r a c y

z wi ą z a n e z wy k o r z y s t a n i e m n o wy c h t e c h n o l o g i i o r a z f o r mo wa n i e m s i ę s p o ł e ­

c z e ń s t w i g o s p o d a r e k s i e c i o wy c h i o p a r t y c h n a wi e d z y . I n n e c z y n n i k i s t a n o wi ą : p o ­

g a r s z a n i e s i ę z wi e k i e m s p r a wn o ś c i f i z y c z n e j , p a mi ę c i i z d o l n o ś c i d o s z y b k i e g o u c z e ­

n i a o r a z n i e p e ł n o s p r a wn o ś ć o s ó b s t a r s z y c h . Wś r ó d r e k o me n d o wa n y c h d z i a ł a ń n a

r z e c z z n o s z e n i a t y c h b a r i e r ws k a z u j e s i ę d o d a t k o wo3 9 0: z a c h ę t y f i n a n s o we d l a p r a ­

c o wn i k ó w ( d o p o z o s t a n i a n a r y n k u p r a c y ) o r a z d l a p r a c o d a wc ó w ( d o k o n t y n u o wa ­

n i a z a t r u d n i a n i a i r e k r u t a c j i s t a r s z y c h p r a c o wn i k ó w) ; z wi ę k s z a n i e i c h d o s t ę p u d o

s z k o l e ń ; u p o ws z e c h n i a n i e z d r o we g o s t y l u ż y c i a o r a z l e c z e n i e i r e h a b i l i t a c j ę w s y t u ­

a c j i p o g o r s z e n i a z d r o wi a i s p r a wn o ś c i o r a z d o s t o s o wa n i e wa r u n k ó w p r a c y , f o r m z a ­

t r u d n i e n i a i o r g a n i z a c j i c z a s u p r a c y d o mo ż l i wo ś c i s t a r s z y c h p r a c o wn i k ó w. P o n a d t o

z a l e c a s i ę m. i n . : z mn i e j s z a n i e a t r a k c y j n o ś c i wc z e ś n i e j s z y c h e me r y t u r i o g r a n i c z a n i e

d o s t ę p u d o n i c h ; d o r a d z t wo o s o b i s t e , s t a ż e i d o t a c j e d o mi e j s c p r a c y ; t wo r z e n i e s p e ­

c j a l i s t y c z n y c h p r o g r a mó w z a t r u d n i e n i a d l a o s ó b n i e p e ł n o s p r a wn y c h ; z wi ę k s z a n i e

wi e d z y p r a c o d a wc ó w o k o r z y ś c i a c h z z a t r u d n i a n i a s t a r s z y c h p r a c o wn i k ó w; mo ż l i ­

wo ś ć k o n t y n u o wa n i a p r a c y p r z y p o b i e r a n i u e me r y t u r y l u b j e j c z ę ś c i .

3 8 9: u t r z y my wa n i e s i ę wy ­

1 . 3 . 2 . Uc z e s t n i c t wo s e n i o r ó w w ż y c i u p u b l i c z n y m i s p o ł e c z n y m

Ni s k a a k t y wn o ś ć s p o ł e c z n a s e n i o r ó w c z ę s t o p o c i ą g a z a s o b ą i n n e s k u t k i , n p .

z mn i e j s z e n i e a k c e p t a c j i z e s t r o n y o t o c z e n i a d l a l u d z i s t a r y c h , i c h wy c o f a n i e i ż y c i e

w s a mo t n o ś c i . Z a k ł a d a s i ę , ż e r o d z a j i c h a r a k t e r u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z n e g o o s ó b

w wi e k u s t a r s z y m z a l e ż y o d t a k i c h c z y n n i k ó w j a k3 9 1: p ł e ć ( k o b i e t y c z ę ś c i e j p o d e j mu j ą

a k t y wn o ś ć s p o ł e c z n ą ) , wy k s z t a ł c e n i e ( i m wy ż s z e , t y m wy ż s z y p o z i o m a k t y wn o ś c i ) ,

s t a n z d r o wi a ( l e p s z a k o n d y c j a s p r z y j a a k t y wn o ś c i ) , ś r o d o wi s k o r o d z i n n e ( p o s i a d a n i e

d z i e c i i wn u k ó w o r a z p o c h o d z e n i e n a r ó ż n e s p o s o b y wa r u n k u j ą a k t y wn o ś ć ) , wa r u n ­

k i b y t o we ( i m g o r s z e , t y m mn i e j s z a a k t y wn o ś ć ) , mi e j s c e z a mi e s z k a n i a ( w mi a s t a c h

j e s t wi ę c e j o f e r t s p ę d z a n i a c z a s u wo l n e g o ) o r a z d z i a ł a l n o ś ć i n s t y t u c j i k u l t u r a l n y c h

( i c h o b e c n o ś ć s p r z y j a a k t y wn o ś c i l u d z i s t a r y c h ) . P o n a d t o z a u wa ż a s i ę wy s t ę p o wa n i e

z wi ą z k u p o mi ę d z y wi e k i e m a ws k a ź n i k i e m k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o , j a k i m j e s t c z ę s t o ­

t l i wo ś ć u t r z y my wa n i a k o n t a k t ó w s p o ł e c z n y c h . K . G r o wi e c a n a l i z u j ą c d a n e „ P o l s k i e ­

g o G e n e r a l n e g o S o n d a ż u S p o ł e c z n e g o 2 0 0 2 ” i „ D i a g n o z y S p o ł e c z n e j 2 0 0 3 - 2 0 0 7 ”

3 8 9 Z . C z a j k a , K a p i t a ł z a wo d o wy s t a r s z y c h p r a c o wn i k ó w – o d wr a c a n i e t e n d e n c j i d o s k r a c a n i a o k r e s u

p r a c y j a k o e l e me n t s t r a t e g i i a k t y wn e g o s t a r z e n i a s i ę w U n i i E u r o p e j s k i e j , [ w: ] L . F r ą c k i e wi c z , A . R ą ­

c z a s z e k ( r e d . ) , K a p i t a ł s p o ł e c z n y , o p . c i t . , s . 2 6 8 - 2 7 0 .

3 9 0I b i d e m, s . 2 7 0 - 2 7 4 .

3 9 1 M. D z i ę g i e l e ws k a , A k t y wn o ś ć s p o ł e c z n a i e d u k a c y j n a w f a z i e s t a r o ś c i , o p . c i t . , s . 1 6 2 .

1 0 2 andr z e j kl i mc z uk

1 0 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

s t wi e r d z a , ż e s t a r z e j ą c y s i ę P o l a c y s t o p n i o wo o g r a n i c z a j ą s wo j e k o n t a k t y – p r z e c h o ­

d z ą o d k o n t a k t ó w z r o d z i n ą i p r z y j a c i ó ł mi d o r z a d k i c h k o n t a k t ó w z p r z e d s t a wi c i e l a ­

mi o b u t y c h g r u p3 9 2. P r z y c z y m k o b i e t y z a c h o wu j ą z d o l n o ś ć d o n a wi ą z y wa n i a

i p o d t r z y my wa n i a k o n t a k t ó w, j e ś l i t y l k o ma j ą d o s t a t e c z n i e d u ż o c z a s u wo l n e g o , z a ś

mę ż c z y ź n i b a z u j ą p r z e z c a ł e ż y c i e g ł ó wn i e n a k o n t a k t a c h z g r o ma d z o n y c h we wc z e ­

s n e j d o r o s ł o ś c i . Ni e mn i e j , we d ł u g b a d a ń I p s o s - D e mo s k o p z 2 0 0 2 r o k u , w P o l s c e z a ­

u f a n i e n i e j e s t l i n i o wo s k o r e l o wa n e z wi e k i e m, g d y ż n a j b a r d z i e j u f n e s ą o s o b y mł o ­

d e ( 1 5 - 1 9 l a t ) i n a j s t a r s z e ( p o 6 0 . r o k u ż y c i a )

l e p i e j wy k s z t a ł c o n e o s o b y , k t ó r e n i e p o s i a d a j ą d o ś wi a d c z e ń f o r mu j ą c y c h n i e u f n o ś ć ,

j a k c h o c i a ż b y ż y c i e w r e a l n y m s o c j a l i z mi e . Na j s t a r s i z a ś p r z y p u s z c z a l n i e d e k l a r u j ą

z a u f a n i e , j e d n o c z e ś n i e d o ś wi a d c z a j ą c b e z r a d n o ś c i , p o c z u c i a n i e s p r a wi e d l i wo ś c i

i k r z y wd y . D o d a t k o wy c h i n f o r ma c j i d o s t a r c z a j ą b a d a n i a n a d k a p i t a ł e m s p o ł e c z n y m

C B O S z 2 0 0 7 r o k u3 9 4. Wy n i k a z n i c h , ż e s t r u k t u r a z a s o b ó w k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o j e s t

z wi ą z a n a z f a z a mi ż y c i a . W o k r e s i e o d 1 8 . d o 2 4 . r o k u ż y c i a P o l a c y s k u p i a j ą s i ę n a

g r o ma d z e n i u i u t r z y my wa n i u k o n t a k t ó w t o wa r z y s k i c h , mi ę d z y 2 5 . a 3 4 . r o k i e m ż y c i a

– k o n t a k t ó w r o d z i n n y c h , z a ś mi ę d z y 3 5 a 6 4 s ą z a a n g a ż o wa n i g ł ó wn i e w s t r u k t u r y

s t o wa r z y s z e n i o wo - o b y wa t e l s k i e , p r z y c z y m: w wi e k u 3 5 - 4 4 l a t n a j c z ę ś c i e j s ą a k t y w­

n i w o r g a n i z a c j a c h s p o ł e c z n y c h , 4 5 - 5 4 – p o ma g a j ą o r g a n i z a c j o m f i n a n s o wo , a 5 5 - 6 4

– n a j c z ę ś c i e j g ł o s u j ą w wy b o r a c h . P o 6 5 . r o k u ż y c i a P o l a c y p o n o wn i e z wr a c a j ą s i ę

d o k o n t a k t ó w r o d z i n n y c h . L i n i o wa z a l e ż n o ś ć z a c h o d z i t y l k o w p r z y p a d k u wz r a s t a j ą ­

c e g o z wi e k i e m z a u f a n i a d o wł a d z l o k a l n y c h .

Z wy n i k ó w b a d a ń P o l s k i e g o T o wa r z y s t wa G e r o n t o l o g i c z n e g o p r z e p r o wa d z o ­

n y c h w 2 0 0 0 r o k u r y s u j e s i ę ma ł o o p t y mi s t y c z n y o b r a z u c z e s t n i c t wa l u d z i s t a r y c h

w ż y c i u s p o ł e c z n y m3 9 5. T y l k o 7 , 8 % o s ó b p o wy ż e j 6 5 . r o k u ż y c i a s t a r a s i ę a n g a ż o wa ć

w ż y c i e l o k a l n e j s p o ł e c z n o ś c i , b l i s k o 3 2 % w o g ó l e n i e i n t e r e s u j e s i ę ż y c i e m ś r o d o wi ­

s k a l o k a l n e g o , z a ś p o z o s t a l i d e k l a r u j ą p r z e wa ż n i e , ż e n i e a n g a ż u j ą s i ę , b o : n i e s ą

w s t a n i e a k t y wn i e d z i a ł a ć , n i e wi d z ą p o t r z e b y d z i a ł a n i a l u b n i e wi e r z ą w t o , ż e i c h

a k t y wn o ś ć c o ś z mi e n i . B l i s k o 1 9 % l u d z i s t a r y c h j e s t z r z e s z o n y c h w o r g a n i z a c j a c h l u b

s t o wa r z y s z e n i a c h , a t y l k o 1 4 % j e s t z a a n g a ż o wa n y c h w i c h d z i a ł a l n o ś ć . S e n i o r z y c z a s

wo l n y s p ę d z a j ą p r z e wa ż n i e p r z e d t e l e wi z o r e m ( 8 4 % ) , s ł u c h a j ą c r a d i a ( 6 4 % ) , c z y t a j ą c

p r a s ę ( 5 6 % ) , s p a c e r u j ą c ( 5 1 % ) , p r a c u j ą c w o g r o d z i e ( 3 9 % ) , s p o t y k a j ą c s i ę z p r z y j a c i ó ł ­

mi ( 3 5 % ) , c z y t a j ą c k s i ą ż k i ( 3 5 % ) i wy k o n u j ą c p r a c e r ę c z n e i r ę k o d z i e ł o ( 1 3 % ) . D o z d e ­

c y d o wa n i e r z a d s z y c h z a j ę ć n a l e ż ą : p o d r ó ż e , s p o r t , d z i a ł a l n o ś ć s p o ł e c z n a , p o l i t y c z n a

l u b w p a r a f i i , s p o t k a n i a w k l u b a c h s e n i o r a , s p o t k a n i a w r e s t a u r a c j a c h , u c z e s t n i c t wo

w i mp r e z a c h k u l t u r a l n y c h , u p r a wi a n i e ma l a r s t wa l u b mu z y k i . D o n a j r z a d z i e j ws k a ­

3 9 3. W p i e r ws z y m p r z y p a d k u s ą t o c o r a z

3 9 2 K . G r o wi e c , K a p i t a ł s p o ł e c z n y . G e n e z a i s p o ł e c z n e k o n s e k we n c j e , o p . c i t . , s . 7 3 - 7 6 .

3 9 3 K . S k a r ż y ń s k a , C z y j e s t e ś my p r o r o z wo j o wi ? Wa r t o ś c i i p r z e k o n a n i a l u d z i a d o b r o b y t i d e mo k r a t y ­

z a c j a k r a j u , o p . c i t . , s . 8 4 - 8 6 .

3 9 4 T . Ż u k o ws k i , M. T h e i s s , S t o wa r z y s z e n i o wo - o b y wa t e l s k i k a p i t a ł s p o ł e c z n y , K o mu n i k a t z b a d a ń ,

C B O S , Wa r s z a wa 2 0 0 8 .

3 9 5 M. H a l i c k a , J . H a l i c k i , I n t e g r a c j a s p o ł e c z n a i a k t y wn o ś ć l u d z i s t a r s z y c h , [ w: ] B . S y n a k ( r e d . ) , P o l s k a

s t a r o ś ć , Wy d . Un i we r s y t e t u G d a ń s k i e g o , G d a ń s k 2 0 0 2 , s . 1 9 1 - 2 1 8 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 0 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 0 3

z y wa n y c h n a l e ż ą s p o t k a n i a w k o ł a c h g o s p o d y ń ( 0 , 4 % ) , d o k s z t a ł c a n i e s i ę w Un i we r ­

s y t e t a c h T r z e c i e g o Wi e k u ( 0 , 3 % ) i d z i a ł a l n o ś ć s a mo p o mo c o wa ( 0 , 2 % ) . O d p o wi e d z i

t e p o z wo l i ł y n a wy r ó ż n i e n i e c z t e r e c h g r u p a k t y wn o ś c i . S t wi e r d z o n o , ż e u b l i s k o 5 3 %

l u d z i s t a r y c h p r z e wa ż a a k t y wn o ś ć r e c e p t y wn a ( o g l ą d a n i e t e l e wi z j i , s ł u c h a n i e r a d i a

w wa r u n k a c h d o mo wy c h ) , 3 4 % p r z e j a wi a a k t y wn o ś ć i n t e g r a c y j n ą ( ws z e l k i e f o r my

s p o t k a ń z i n n y mi l u d ź mi ) , p o o k o ł o 2 % p o d e j mu j e a k t y wn o ś ć r e k r e a c y j n o - h o b b i ­

s t y c z n ą ( s p a c e r y , s p o r t , ma l a r s t wo , i mp r e z y k u l t u r a l n e ) l u b z o r i e n t o wa n ą p u b l i c z n i e

( s p o ł e c z n a , p o l i t y c z n a , w p a r a f i i ) . Wa r t o d o d a ć , i ż p r z e wa ż a j ą c a wi ę k s z o ś ć l u d z i s t a ­

r y c h p r z e j a wi a a k t y wn o ś ć r e l i g i j n ą ( 9 6 % ) . Ni e mn i e j n i e k o n i e c z n i e d e k l a r u j e j e s z c z e

u d z i a ł w d z i a ł a l n o ś c i p a r a f i i ( t a d o t y c z y t y l k o 3 , 3 % r e s p o n d e n t ó w i p r a c e c h a r y t a ­

t y wn e ( 5 , 5 % ) . C z ę ś c i e j wy s t ę p u j e u c z e s t n i c t wo w p i e l g r z y mk a c h ( 9 , 8 % ) , g r u p a c h mo ­

d l i t e wn y c h ( 1 2 , 4 % ) i p r o c e s j a c h ( 4 7 , 4 % ) .

Uz u p e ł n i e n i e s t a n o wi ć mo g ą d a n e z b a d a ń C B O S z 2 0 0 7 r o k u ( o p u b l i k o wa n e

w 2 0 1 0 r o k u ) o d n o s z ą c e s i ę d o o s ó b p o 6 0 . r o k u ż y c i a3 9 6. D r o g ą a n a l i z y c z y n n i k o we j

z a p r o p o n o wa n o w n i c h c z t e r y g ł ó wn e r o d z a j e a k t y wn o ś c i o s ó b s t a r s z y c h w c z a s i e

wo l n y m. B l i s k o 8 2 % s e n i o r ó w p o ś wi ę c a d o wo l n ą i l o ś ć c z a s u n a c z y n n o ś c i p a s y wn e

( o g l ą d a n i e t e l e wi z j i , r o z mo wy z e z n a j o my mi , o d p o c z y n e k ) , a 4 6 % – n a c z y n n o ś c i

wz g l ę d n i e p a s y wn e ( c z y t a n i e k s i ą ż e k , s ł u c h a n i e mu z y k i i a u d y c j i r a d i o wy c h ) . J e d ­

n o c z e ś n i e 6 4 % o s ó b s t a r s z y c h n i e z a j mu j e s i ę z e wz g l ę d u n a b r a k z a i n t e r e s o wa n i a ,

a 2 6 % n i e z a j mu j e s i ę – c h o ć b y c h c i a ł o – c z y n n o ś c i a mi a k t y wn y mi p o z a d o mo wy mi

( k o mp u t e r , k i n o , d y s k o t e k a , d z i a ł a l n o ś ć s p o ł e c z n a ) . Na j b a r d z i e j p o d z i e l o n e s ą o p i n i e

o d n o ś n i e c z y n n o ś c i a k t y wn y c h d o mo wo ( p r a c a z a r o b k o wa , n a p r a wy d o mo we , z a j ­

mo wa n i e s i ę o g r ó d k i e m, d z i e ć mi ) . O k o ł o 4 1 % s e n i o r ó w p o ś wi ę c a n a n i e mn i e j c z a s u ,

n i ż b y c h c i a ł o ; 3 5 % w o g ó l e s i ę n i mi n i e z a j mu j e , c h o ć b y m c h c i a ł o ; 1 4 % n i e z a j mu j e

s i ę z e wz g l ę d u n a b r a k z a i n t e r e s o wa n i a , a 1 0 % p o ś wi ę c a n a n i e t y l e c z a s u , i l e c h c e .

O n i s k i e j a k t y wn o ś c i s e n i o r ó w w ż y c i u p u b l i c z n y m ś wi a d c z ą t e ż wy n i k i

„ D i a g n o z y S p o ł e c z n e j ” . Z d o s t ę p n y c h d a n y c h z a 2 0 0 9 r o k 1 6 , 6 % r e s p o n d e n t ó w

z g r u p y wi e k o we j 6 0 - 6 4 i 1 0 , 8 % p o 6 5 . r o k u ż y c i a wo b e c ś r e d n i e j 1 5 , 5 % d l a ws z y s t ­

k i c h P o l a k ó w d e k l a r o wa ł o , ż e w c i ą g u o s t a t n i c h d wó c h l a t z a a n g a ż o wa ł o s i ę

w d z i a ł a n i a n a r z e c z s p o ł e c z n o ś c i l o k a l n e j ( g mi n y , o s i e d l a , mi e j s c o wo ś c i , n a j b l i ż s z e ­

g o s ą s i e d z t wa )

mi e j s c e m p r a c y ( 2 1 , 5 % wś r ó d o s ó b w wi e k u 6 0 - 6 4 l a t a i 1 5 , 2 % p o 6 5 . r o k u ż y c i a wo ­

b e c ś r e d n i e j 1 9 , 1 % d l a o g ó ł u P o l a k ó w) o r a z r z a d k o p r z y g o t o wu j ą l u b p r o wa d z ą t a k i e

z e b r a n i a ( o d p o wi e d n i o 5 , 3 % , 3 , 7 % i 5 , 1 % )

c z ł o n k o s t wo w o r g a n i z a c j a c h , s t o wa r z y s z e n i a c h , p a r t i a c h , k o mi t e t a c h , r a d a c h , g r u ­

p a c h r e l i g i j n y c h , z wi ą z k a c h l u b k o ł a c h . D o p r z y n a j mn i e j j e d n e j o r g a n i z a c j i n a l e ż a ł o

3 9 7. O s o b y s t a r s z e r z a d k o u c z e s t n i c z ą w z e b r a n i a c h p u b l i c z n y c h p o z a

3 9 8. Ni e c o l e p i e j k s z t a ł t o wa ł o s i ę s a mo

3 9 6 K . Wą d o ł o ws k a , O b r a z t y p o we g o P o l a k a w s t a r s z y m wi e k u , K o mu n i k a t z b a d a ń , C B O S , Wa r s z a wa

2 0 1 0 .

3 9 7 J . C z a p i ń s k i , T . P a n e k ( r e d . ) , D i a g n o z a S p o ł e c z n a 2 0 0 9 – Wa r u n k i i j a k o ś ć ż y c i a P o l a k ó w, Z a ł ą c z n i k

2 . R o z k ł a d y o d p o wi e d z i n a p y t a n i a w k we s t i o n a r i u s z u i n d y wi d u a l n y m ( c z ę ś ć I I ) w c a ł e j p r ó b i e wa ­

ż o n e j , R a d a Mo n i t o r i n g u S p o ł e c z n e g o ,Wa r s z a wa 2 0 0 9 , s . 6 1 .

3 9 8I b i d e m, s . 6 5 .

1 0 4 andr z e j kl i mc z uk

1 0 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

1 2 , 8 % r e s p o n d e n t ó w w wi e k u 6 0 - 6 4 l a t o r a z 9 , 8 % p o 6 5 . r o k u ż y c i a wo b e c ś r e d n i e j

1 0 , 1 % d l a ws z y s t k i c h P o l a k ó w3 9 9.

Na n i e c o i n n e a s p e k t y u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z n e g o l u d z i s t a r y c h z wr a c a j ą u wa ­

g ę b a d a n i a T NS O B O P z 2 0 0 7 r o k u4 0 0. O s o b y w wi e k u o d 6 0 d o 8 0 l a t p r z e wa ż n i e

ws k a z u j ą , ż e l u d z i e s t a r z y w P o l s c e p o ma g a j ą w wy c h o wa n i u wn u k ó w ( 3 8 % ) , p o ­

ma g a j ą r o d z i n i e f i n a n s o wo ( 3 0 % ) l u b s ą o d s u n i ę c i n a ma r g i n e s ż y c i a s p o ł e c z n e g o

( 1 3 % ) . B a r d z o r z a d k o d o s t r z e g a n o , i ż s t a n o wi ą a u t o r y t e t y d l a i n n y c h ( 6 % ) , d z i a ł a j ą

w r ó ż n y c h o r g a n i z a c j a c h ( 5 % ) l u b z a j mu j ą s i ę wł a s n y m h o b b y ( 3 % ) . P o z a t y m p o ­

p r o s z e n i o z r o b i e n i e c z e g o ś d l a i n n y c h b y l i b y s k ł o n n i p o ma g a ć d z i e c i o m, c h o r y m

i n i e p e ł n o s p r a wn y m ( 7 2 % ) , a l e r a c z e j n i e r o z p o c z ę l i b y d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j n a

wł a s n y r a c h u n e k ( 8 9 % ) i n i e p o d j ę l i b y p r a c y ( 6 6 % ) . Z mi e s z a n y mi o p i n i a mi , z b l i ż o ­

n y mi i l o ś c i a mi p o z y t y wn y c h i n e g a t y wn y c h o d p o wi e d z i , s p o t k a ł y s i ę o p i n i e n a t e ­

ma t : u d z i e l a n i a p o r a d z z a k r e s u s wo j e g o wy k s z t a ł c e n i a i u mi e j ę t n o ś c i z a wo d o wy c h ,

wł ą c z a n i a s i ę w p r a c e o r g a n i z a c j i d z i a ł a j ą c y c h w ś r o d o wi s k u l u d z i s t a r y c h o r a z o r ­

g a n i z a c j i d z i a ł a j ą c y c h n a r z e c z mi e j s c a z a mi e s z k a n i a .

We d ł u g b a d a ń C B O S o d s e t e k o s ó b p r a c u j ą c y c h s p o ł e c z n i e w r a ma c h o r g a n i ­

z a c j i o b y wa t e l s k i c h w wi e k u 5 5 - 6 4 l a t wz r ó s ł z 2 3 % w 2 0 0 2 r o k u d o 2 6 % w 2 0 1 0 , z a ś

w p r z y p a d k u o s ó b p o 6 5 . r o k u ż y c i a o d p o wi e d n i o z 1 8 % d o 2 0 %4 0 1. D o d a t k o wy c h i n ­

f o r ma c j i d o s t a r c z a j ą b a d a n i a n a d z a a n g a ż o wa n i e m s p o ł e c z n y m P o l a k ó w p r o wa d z o n e

n a r e p r e z e n t a t y wn e j p r ó b i e p r z e z S t o wa r z y s z e n i e K l o n / J a wo r

2 0 1 0 u d z i a ł wo l o n t a r i u s z y wś r ó d o s ó b p o 5 5 . r o k u ż y c i a wa h a ł s i ę o d 1 0 % w 2 0 0 1

r o k u d o 2 0 , 7 % w 2 0 0 5 i d o 1 0 % w 2 0 1 0 . P r z y u wz g l ę d n i e n i u s t a t u s u z a wo d o we g o

o d s e t e k wo l o n t a r i u s z y wś r ó d e me r y t ó w i r e n c i s t ó w wy n o s i ł o d p o wi e d n i o 1 3 , 5 % ,

2 0 , 7 % i 7 % . W o b u p r z y p a d k a c h b y ł y t o n a j n i ż s z e wy n i k i s p o ś r ó d ws z y s t k i c h b a d a ­

n y c h g r u p . W 2 0 1 0 r o k u s t a n t e n o s o b y s t a r s z e t ł u ma c z y ł y g ł ó wn i e b r a k i e m z a i n t e ­

r e s o wa n i a ( 3 0 % ) , b r a k i e m c z a s u ( 2 4 % ) , k o n i e c z n o ś c i ą t r o s z c z e n i a s i ę p r z e d e ws z y s t ­

k i m s o b ą i s wo j ą r o d z i n ą ( 1 9 % ) , n i s k ą o c e n ą f i z y c z n y c h z d o l n o ś c i d o z a a n g a ż o wa n i a

w wo l o n t a r i a t ( 1 7 % ) , b r a k i e m p r o ś b y z e s t r o n y i n n y c h ( 1 6 % ) i b r a k i e m c z e g o ś d o z a ­

o f e r o wa n i a i n n y m ( 9 % ) . E me r y c i n i e s ą t e ż r a c z e j z a i n t e r e s o wa n i p r z e k a z y wa n i e m

1 % p o d a t k u d o c h o d o we g o n a r z e c z o r g a n i z a c j i p o ż y t k u p u b l i c z n e g o . D z i a ł a n i e t a k i e

d e k l a r o wa ł a w 2 0 1 0 r o k u c o p i ą t a o s o b a s t a r s z a , p r z y c z y m z a u wa ż a s i ę , ż e mo ż e

wy n i k a ć t o z f a k t u , i ż z e z n a n i a p o d a t k o we z a e me r y t ó w p r z e wa ż n i e wy p e ł n i a

Z a k ł a d Ub e z p i e c z e ń S p o ł e c z n y c h . J e d n o c z e ś n i e j e d n a k z d o s t ę p n y c h d a n y c h z a l a t a

4 0 2. W l a t a c h 2 0 0 1 -

3 9 9I b i d e m, s . 1 1 8 .

4 0 0D z i a d k o wi e i wn u k i o s o b i e , wz a j e mn y c h r e l a c j a c h i l u d z i a c h s t a r s z y c h , K o mu n i k a t z b a d a ń , T NS

O B O P , Wa r s z a wa 2 0 0 7 .

4 0 1 R . B o g u s z e ws k i , A k t y wn o ś ć P o l a k ó w w o r g a n i z a c j a c h o b y wa t e l s k i c h w l a t a c h 1 9 9 8 - 2 0 1 0 , K o mu n i ­

k a t z b a d a ń , C B O S , Wa r s z a wa 2 0 1 0 .

4 0 2 J . P r z e wł o c k a , Z a a n g a ż o wa n i e s p o ł e c z n e P o l a k ó w w 2 0 1 0 r o k u . Wo l o n t a r i a t , f i l a n t r o p i a , c z ł o n k o ­

s t wo , S t o wa r z y s z e n i e K l o n / J a wo r , Wa r s z a wa 2 0 1 1 , s . 1 5 , 1 8 - 1 9 , 3 5 ; A . B a c z k o , A . O g r o c k a , Wo l o n t a ­

r i a t , f i l a n t r o p i a i 1 % – r a p o r t z b a d a ń 2 0 0 7 , S t o wa r z y s z e n i e K l o n / J a wo r , Wa r s z a wa 2 0 0 8 , s . 3 6 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 0 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 0 5

2 0 0 3 - 2 0 0 7 wy n i k a , ż e o s o b y p o 5 5 . r o k u ż y c i a s t a n o wi ł y n a j wi ę k s z ą g r u p ę d a r c z y ń ­

c ó w – w 2 0 0 3 r o k u b y ł o t o 3 4 , 5 % ( wo b e c ś r e d n i e j 3 4 , 4 % d l a ws z y s t k i c h P o l a k ó w) ,

a w 2 0 0 7 r o k u 2 8 , 7 % ( wo b e c 2 5 , 5 % ) . Mo ż n a z a t e m p r z y p u s z c z a ć , ż e o s o b y t e wo l ą

ś wi a d c z y ć p o mo c d o r a ź n ą i ma t e r i a l n ą .

I n t e r e s y o s ó b s t a r s z y c h n i e s ą s i l n i e r e p r e z e n t o wa n e w o r g a n a c h p r z e d s t a wi ­

c i e l s k i c h4 0 3. W S e j mi e V I k a d e n c j i s p o ś r ó d 4 6 0 p o s ł ó w 4 3 o s o b y b y ł y w wi e k u p o ­

wy ż e j 6 0 l a t ( 9 , 3 % ) . W S e n a c i e V I k a d e n c j i wś r ó d 1 0 0 s e n a t o r ó w t a k i c h o s ó b b y ł o

z a ś 2 2 . P o ś r ó d r a d n y c h j e d n o s t e k s a mo r z ą d u t e r y t o r i a l n e g o o s o b y s t a r s z e s t a n o wi ł y

1 4 , 5 % , w t y m w r a d a c h mi a s t n a p r a wa c h p o wi a t u – 1 7 , 8 % , w r a d a c h p o wi a t ó w –

1 6 , 7 % i w s e j mi k a c h wo j e wó d z t w – 1 8 , 2 %4 0 4. P r z y c z y m d l a p o r ó wn a n i a n a k o n i e c

2 0 1 0 r o k u o d s e t e k o s ó b p o 6 0 . r o k u ż y c i a w p o p u l a c j i d o r o s ł y c h ( 1 9 l a t i wi ę c e j )

wy n o s i ł 2 4 , 5 % o r a z wś r ó d o b y wa t e l i p o s i a d a j ą c y c h b i e r n e p r a wo wy b o r c z e d o S e j ­

mu ( p o wy ż e j 2 1 l a t ) – 2 5 %4 0 5. We d ł u g d a n y c h „ D i a g n o z y S p o ł e c z n e j 2 0 0 9 ” o s o b y

s t a r s z e s t a n o wi ł y z n a c z n ą c z ę ś ć e l e k t o r a t u w wy b o r a c h w 2 0 0 7 r o k u . G ł o s o wa ł o

7 5 , 2 % w g r u p i e o s ó b w wi e k u 6 0 - 6 4 l a t o r a z 6 8 , 7 % p o wy ż e j 6 5 . r o k u ż y c i a – wo b e c

ś r e d n i e j 6 5 , 9 % d l a o g ó ł u P o l a k ó w4 0 6.

S t o s u n k o wo n i e wi e l e wi a d o mo o ż y c i u s e n i o r ó w w B i a ł y ms t o k u . We d ł u g

b a d a ń Ur z ę d u Mi e j s k i e g o w B i a ł y ms t o k u z 1 9 9 8 r o k u o s o b y , k t ó r e p r z e k r o c z y ł y 6 0 .

r o k ż y c i a , n a j s i l n i e j c z u j ą s i ę z wi ą z a n e z mi a s t e m ( 2 5 % )

k a ń c ó w s t a r s z e o s o b y wy r a ż a j ą t e ż wi ę k s z e z a i n t e r e s o wa n i e s p r a wa mi mi a s t a , c h o ć

p r z e wa ż n i e t y l k o s ł u c h a j ą l o k a l n y c h s e r wi s ó w r a d i o wy c h i t e l e wi z y j n y c h ( 6 5 , 1 % )

i c z y t a j ą l o k a l n ą p r a s ę ( 4 0 , 1 % )

s z a ń c y , j e d n a k u c z e s t n i c z ą w s p o t k a n i a c h z wł a d z a mi ( 7 , 1 % ) i p r ó b u j ą d o c i e r a ć d o

l u d z i o d p o wi e d z i a l n y c h z a s p r a wy mi a s t a ( 4 , 4 % ) . R z a d z i e j b i o r ą u d z i a ł w p r a c a c h

s a mo r z ą d u ( 3 , 5 % ) i a k t y wi z u j ą n a j b l i ż s z e o t o c z e n i e ( 2 , 6 % ) . P o n a d t o n a j g o r z e j o c e n i a ­

j ą b e z p i e c z e ń s t wo w mi e ś c i e ( o k o ł o 5 5 % o d p o wi e d z i n e g a t y wn y c h )

P e wn y c h i n f o r ma c j i d o s t a r c z a j ą t e ż b a d a n i a p a n e l o we Un i we r s y t e t u Me ­

d y c z n e g o w B i a ł y ms t o k u ( d a wn i e j : A k a d e mi a Me d y c z n a ) z l a t 1 9 9 4 - 1 9 9 5 p r o wa d z o ­

n e p o ś r ó d mi e s z k a ń c ó w d z i e l n i c y A n t o n i u k , k t ó r z y u k o ń c z y l i 6 0 l a t ( 2 3 3 r e s p o n d e n ­

4 0 7. Na t l e p o z o s t a ł y c h mi e s z ­

4 0 8. B a r d z o r z a d k o , c h o ć i t a k c z ę ś c i e j n i ż p o z o s t a l i mi e ­

4 0 9.

4 0 3 P o r . B . S z a t u r - J a wo r s k a , U c z e s t n i c t wo o s ó b s t a r s z y c h w s f e r z e p u b l i c z n e j , [ w: ] B . S z a t u r - J a wo r s k a

( r e d . ) , S t a n p r z e s t r z e g a n i a p r a w o s ó b s t a r s z y c h w P o l s c e . A n a l i z a i r e k o me n d a c j e d z i a ł a ń , o p . c i t . ,

s . 1 1 5 - 1 2 1 .

4 0 4Ma ł y R o c z n i k S t a t y s t y c z n y P o l s k i 2 0 1 1 , G US , Wa r s z a wa 2 0 1 1 , s . 6 6 - 6 7 , 7 2 .

4 0 5R o c z n i k D e mo g r a f i c z n y 2 0 1 1 , o p . c i t . , s . 1 3 0 - 1 3 1 .

4 0 6 J . C z a p i ń s k i , T . P a n e k ( r e d . ) , D i a g n o z a S p o ł e c z n a 2 0 0 9 – Wa r u n k i i j a k o ś ć ż y c i a P o l a k ó w, Z a ł ą c z n i k

2 . . . , o p . c i t . , s . 3 6 .

4 0 7M. B i e ń k o ws k a , Z wi ą z e k r o d z i n z mi a s t e m. A n a l i z a p r z y wi ą z a n i a d o mi e j s c a z a mi e s z k a n i a o r a z

a k t y wn o ś c i s p o ł e c z n o - k u l t u r o we j B i a ł o s t o c z a n , [ w: ] J . D a n o ws k i ( r e d . ) , R o d z i n y b i a ł o s t o c k i e n a

p r z e ł o mi e wi e k ó w, Ur z ą d Mi e j s k i w B i a ł y ms t o k u , B i a ł y s t o k 1 9 9 8 , s . 4 8 - 4 9 .

4 0 8 I b i d e m, s . 5 2 .

4 0 9M. K u b a j e ws k a , B e z p i e c z e ń s t wo w o p i n i i mi e s z k a ń c ó w B i a ł e g o s t o k u , [ w: ] J . D a n o ws k i ( r e d . ) , R o ­

d z i n y b i a ł o s t o c k i e n a p r z e ł o mi e wi e k ó w, o p . c i t . , s . 1 4 7 .

1 0 6 andr z e j kl i mc z uk

1 0 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

4 1 0. O k a z a ł o s i ę , ż e n a j wi ę k s z ą g r u p ę l u d z i s t a r y c h s t a n o wi ą o wd o wi a ł e k o b i e ­

t ó w)

t y . P r a wi e p o ł o wa b a d a n y c h mi a ł a wy k s z t a ł c e n i e p o d s t a wo we , 1 7 , 6 % n i e u k o ń c z y ­

ł o s z k o ł y p o d s t a wo we j , 2 8 , 8 % s t a n o wi ł y o s o b y z wy k s z t a ł c e n i e m ś r e d n i m i t y l k o

3 , 4 % z wy ż s z y m. B l i s k o 6 4 % l u d z i s t a r y c h mi e s z k a z d z i e ć mi , a 3 0 % s a mo t n i e . W r a ­

z i e o b ł o ż n e j c h o r o b y o k o ł o 3 2 % b a d a n y c h l i c z y ł o b y n a p o mo c ws p ó ł ma ł ż o n k a , 5 6 %

–r o d z i n y , 4 % –s ą s i a d ó w, a 8 % n i e mo g ł o b y l i c z y ć n a n i c z y j ą p o mo c . P r z y o k a z j i

t y c h b a d a ń p r z e p r o wa d z o n o e k s p e r y me n t s o c j o l o g i c z n y – z a i n i c j o wa n o S t o wa r z y ­

s z e n i e S a mo p o mo c o we R a d a S e n i o r ó w D z i e l n i c y A n t o n i u k . P o d wó c h l a t a c h d z i a ­

ł a l n o ś c i wś r ó d b a d a n y c h o d n o t o wa n o wz r o s t p o t r z e b y p o ma g a n i a i n n y m ( z 6 9 , 9 %

d o 8 8 , 8 % ) , u z n a n i a d l a d z i a ł a l n o ś c i s a mo p o mo c o we j ( z 5 3 , 1 % d o 7 9 , 8 % ) , b r a n i a

u d z i a ł u w p r a c y s p o ł e c z n e j ( z 3 , 5 % d o 1 0 , 3 % ) o r a z s p a d e k d e k l a r a c j i o k o r z y s t a n i u

z O ś r o d k a P o mo c y S p o ł e c z n e j ( z 1 4 , 2 % d o 9 % ) . Ni e mn i e j i l o ś ć o s ó b z a a n g a ż o wa n y c h

w i n i c j a t y wy R a d y S e n i o r ó w i – p o ws t a ł y c h p ó ź n i e j –p o d o b n y c h g r u p , j e s t n i e wi e l ­

k a . S z a c u j e s i ę , ż e w 1 9 9 8 r o k u w 7 t a k i c h g r u p a c h d z i a ł a ł o o k o ł o 3 5 0 wo l o n t a r i u s z y

o p i e k u j ą c y c h s i ę o k o ł o 1 0 0 r o d z i n a mi s e n i o r ó w4 1 1. We d ł u g d a n y c h z mi e j s k i e j s t r a t e ­

g i i r o z wi ą z y wa n i a p r o b l e mó w s p o ł e c z n y c h w 2 0 0 5 r o k u b y ł o t o p o n a d 6 0 0 o s ó b4 1 2.

We d ł u g b a d a ń T . K o wa l a k a o s o b y w wi e k u p o p r o d u k c y j n y m s t a n o wi ą n a j ­

b a r d z i e j n a r a ż o n ą n a u b ó s t wo k a t e g o r i ę s p o ł e c z n ą w B i a ł y ms t o k u – g ł ó wn i e z e

wz g l ę d u n a n i s k i e wy k s z t a ł c e n i e , z ł y s t a n z d r o wi a i t r u d n e wa r u n k i ma t e r i a l n e4 1 3.

W l a t a c h 1 9 9 7 - 1 9 9 9 l i c z b a o s ó b c z e k a j ą c y c h n a mi e j s c e w d o ma c h o p i e k i s p o ł e c z n e j

d l a l u d z i s t a r y c h w B i a ł y ms t o k u wa h a ł a s i ę o d 2 0 0 d o 2 5 0 , a c z a s o c z e k i wa n i a wy ­

n o s i ł k i l k a mi e s i ę c y . Na k a ż d e 1 0 t y s . mi e s z k a ń c ó w mi a s t a n a j e d n o mi e j s c e

w d o mu p o mo c y o c z e k i wa ł o o k o ł o 2 , 5 o s o b y , p r z y c z y m ś r e d n i a d l a k r a j u wy n o s i ł a

wó wc z a s 4 , 2 7 .

P o n a d t o d o p o ws t a ł e g o w 1 9 9 4 r o k u Un i we r s y t e t u T r z e c i e g o Wi e k u w B i a ­

ł y ms t o k u , w c i ą g u d z i e s i ę c i u l a t j e g o d z i a ł a l n o ś c i z a p i s a ł y s i ę 6 8 4 o s o b y , z c z e g o 3 5 2

b y ł y c z ł o n k a mi d o 2 0 0 4 r o k u4 1 4. J e s t t o z a l e d wi e o k o ł o 0 , 5 % mi e s z k a ń c ó w mi a s t a

p o 6 0 . r o k u ż y c i a . P o ś r ó d t y c h 3 5 2 o s ó b p r z e wa ż a ł y k o b i e t y , k t ó r y c h b y ł o d o k ł a d n i e

2 9 5 ( b l i s k o 8 3 % s ł u c h a c z y ) . Wa r t o z a u wa ż y ć , ż e o d 2 0 0 0 r o k u d o UT W p r z y j mo wa ­

n o c o r a z wi ę c e j o s ó b n a p r z e d p o l u s t a r o ś c i , k t ó r e n i e k i e d y n i e u k o ń c z y ł y 5 0 . r o k u

ż y c i a – w l a t a c h 2 0 0 3 - 2 0 0 4 o s o b y t e s t a n o wi ł y b l i s k o 3 0 % n o wy c h c z ł o n k ó w4 1 5.

4 1 0 M. H a l i c k a , W. P ę d i c h , D z i a ł a n i a s a mo p o mo c o we l u d z i s t a r s z y c h , A k a d e mi a Me d y c z n a w B i a ł y m­

s t o k u , B i a ł y s t o k 1 9 9 7 , s . 4 2 - 7 7 .

4 1 1Z . S a wi c k a , R o d z i n a b i a ł o s t o c k a w p o mo c y s p o ł e c z n e j , [ w: ] J . D a n o ws k i ( r e d . ) , R o d z i n y b i a ł o s t o c k i e

n a p r z e ł o mi e wi e k ó w, o p . c i t . , s . 1 6 9 - 1 7 0 .

4 1 2Mi e j s k a S t r a t e g i a R o z wi ą z y wa n i a P r o b l e mó w S p o ł e c z n y c h B i a ł e g o s t o k u n a l a t a 2 0 0 5 - 2 0 1 0 , o p .

c i t . , s . 3 5 .

4 1 3T . K o wa l a k , U b ó s t wo w B i a ł y ms t o k u , WS E , B i a ł y s t o k 2 0 0 1 , s . 1 0 - 1 1 , 4 4 .

4 1 4I . R z ą c a , C . K r y s z k i e wi c z , D z i e s i ę ć l a t d z i a ł a l n o ś c i U n i we r s y t e t u T r z e c i e g o Wi e k u w B i a ł y ms t o k u ,

UT W, WO A K , B i a ł y s t o k 2 0 0 4 , s . 9 6 .

4 1 5I b i d e m, s . 9 8 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 0 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 0 7

1 . 3 . 3 . Mo b i l i z a c j a k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o s e n i o r ó w

W o s t a t n i c h l a t a c h w p o l s k i c h r z ą d o wy c h d o k u me n t a c h s t r a t e g i c z n y c h ws k a ­

z a n a z o s t a ł a p o t r z e b a o d d z i a ł y wa n i a n a z mi a n y p o z y c j i i r ó l l u d z i s t a r y c h w o d p o ­

wi e d z i n a ws p ó ł c z e s n e t r e n d y d e mo g r a f i c z n e , z mi a n y w k r a j u i j e g o o t o c z e n i u o r a z

wy ma g a n i a d a l s z e g o r o z wo j u s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z e g o . W t y m mi e j s c u u z n a j e s i ę ,

ż e p o t r z e b a i n t e r we n c j i z o s t a ł a w p i e r ws z e j k o l e j n o ś c i ws k a z a n a w p r z y j ę t y m d o r e ­

a l i z a c j i w 2 0 0 8 r o k u p r o g r a mi e r z ą d o wy m „ S o l i d a r n o ś ć p o k o l e ń . D z i a ł a n i a d l a

z wi ę k s z e n i a a k t y wn o ś c i z a wo d o we j o s ó b w wi e k u 5 0 + ”

wz r o s t d o 2 0 2 0 r o k u ws k a ź n i k a z a t r u d n i e n i a l u d n o ś c i z n a j d u j ą c e j s i ę mi ę d z y 5 5 . a 6 4 .

r o k i e m ż y c i a d o p o z i o mu 5 0 % . J e g o o s i ą g n i ę c i e ma o z n a c z a ć z a r a z e m z mn i e j s z e n i e

t r a n s f e r ó w s k i e r o wa n y c h d o o s ó b s t a r s z y c h , c o p o z wo l i n a wi ę k s z e ws p a r c i e d z i e c i

i mł o d z i e ż y , k t ó r e s ą n a j b a r d z i e j z a g r o ż o n e u b ó s t we m. Z a ł o ż o n o t e ż , ż e i s t o t n e j e s t

p r o wa d z e n i e – z u d z i a ł e m p r z e d s i ę b i o r s t w i i n d y wi d u a l n e j o d p o wi e d z i a l n o ś c i o b y ­

wa t e l i – p o l i t y k i a k t y wn e g o s t a r z e n i a s i ę n p . p o p r z e z p r o mo c j ę z d r o wi a i b e z p i e ­

c z e ń s t wa p r a c o wn i k ó w w k a ż d y m wi e k u , p r e we n c j ę p r o b l e mó w z wi ą z a n y c h z wi e ­

k i e m, o g r a n i c z e n i e z a c h ę t d o wc z e ś n i e j s z e g o p r z e c h o d z e n i a n a e me r y t u r ę , p o d n i e ­

s i e n i e wi e k u e me r y t a l n e g o i s t o p n i o we j e g o wy r ó wn y wa n i e d l a k o b i e t i mę ż c z y z n .

R o z wi n i ę c i e k o n c e p c j i s o l i d a r n o ś c i p o k o l e ń z a wi e r a j ą d o k u me n t y o p r a c o wy ­

wa n e p r z e z Z e s p ó ł D o r a d c ó w S t r a t e g i c z n y c h P r e z e s a R a d y Mi n i s t r ó w: „ R a p o r t o k a ­

p i t a l e i n t e l e k t u a l n y m P o l s k i ” ( 2 0 0 8 r o k ) , r a p o r t „ P o l s k a 2 0 3 0 ” ( 2 0 0 9 r o k ) i p r o j e k t

„ D ł u g o o k r e s o we j S t r a t e g i i R o z wo j u K r a j u ” ( 2 0 1 1 r o k ) . W p i e r ws z y m o p r a c o wa n i u

p r z e d s t a wi o n o i n d e k s k a p i t a ł u i n t e l e k t u a l n e g o ( k t ó r e g o e l e me n t y w t y m u j ę c i u s t a ­

n o wi ą k a p i t a ł s p o ł e c z n y , l u d z k i , s t r u k t u r a l n y i r e l a c y j n y ) w p o r ó wn a n i u d o 1 6 k r a ­

j ó w e u r o p e j s k i c h . Uwz g l ę d n i o n o p r z y t y m p o d z i a ł n a c z t e r y p o k o l e n i a P o l a k ó w:

d z i e c i i mł o d z i e ż y , s t u d e n t ó w, d o r o s ł y c h i s e n i o r ó w o r a z ws k a z a n o n a p o wi ą z a n e

z n i mi mo ż l i wo ś c i r o z wo j u – k o l e j n o : p o l i t y k i r o d z i n n e j , p o d n i e s i e n i a j a k o ś c i n a ­

u c z a n i a , u k i e r u n k o wa n i a s z k o l n i c t wa n a p o t r z e b y r y n k u p r a c y o r a z a k t y wi z a c j i s e ­

n i o r ó w4 1 7. K a p i t a ł i n t e l e k t u a l n y p o l s k i c h s e n i o r ó w z a j ą ł t u t a j o s t a t n i e mi e j s c e ,

g ł ó wn i e z e wz g l ę d u n a i c h n i s k ą a k t y wn o ś ć z a wo d o wą , wy s o k i e p o c z u c i e a l i e n a c j i

o r a z n i s k i p o z i o m d o s t ę p n o ś c i d o u s ł u g me d y c z n y c h . Uz n a n o , ż e p o p r a wi e t e g o s t a ­

n u p o wi n n y s ł u ż y ć m. i n . : z mi a n a p o l i t y k i p a ń s t wa wo b e c s e n i o r ó w, s t wo r z e n i e

p a k t u n a r z e c z a k t y wn o ś c i o s ó b s t a r s z y c h , d z i a ł a n i a n a r z e c z z mi a n y p o s t a w s p o ł e c z ­

n y c h wo b e c s e n i o r ó w, z mi a n y o f e r t y e d u k a c y j n e j , p o p u l a r y z a c j a z a r z ą d z a n i a wi e ­

k i e m i r e f o r ma s y s t e mu e me r y t a l n e g o4 1 8.

4 1 6, k t ó r e g o c e l e m j e s t

4 1 6P r o g r a m S o l i d a r n o ś ć p o k o l e ń . D z i a ł a n i a d l a z wi ę k s z e n i a a k t y wn o ś c i z a wo d o we j o s ó b w wi e k u

5 0 + , MP i P S , Wa r s z a wa 2 0 0 8 .

4 1 7 M. B o n i ( r e d . ) , R a p o r t o k a p i t a l e i n t e l e k t u a l n y m P o l s k i , o p . c i t .

4 1 8I b i d e m, s . 1 3 7 .

1 0 8 andr z e j kl i mc z uk

1 0 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

S o l i d a r n o ś ć p o k o l e ń w r a p o r c i e „ P o l s k a 2 0 3 0 ” j e s t z a ś o k r e ś l a n a j a k o p e r s p e k ­

t y wa , k t ó r a ma p o z wo l i ć n a o d e j ś c i e o d „ r z ą d ó w p r z y p a d k u ” o b e j mu j ą c y c h h o r y ­

z o n t c z a s o wy k a l e n d a r z a wy b o r c z e g o , n a r z e c z p r z y wó d z t wa s t r a t e g i c z n e g o u mo ż l i ­

wi a j ą c e g o u n i k n i ę c i e d r y f u r o z wo j o we g o k r a j u i r e a l i z a c j ę p r o j e k t u c y wi l i z a c y j n e g o ,

wy k r a c z a j ą c e g o p o z a t r a n s f o r ma c j ę s y s t e mo wą r e a l i z o wa n ą o d p o c z ą t k u l a t 9 0 . X X

wi e k u4 1 9. P o n a d t o s o l i d a r n o ś ć p o k o l e ń ma s t a ć s i ę e l e me n t e m b u d o wy o p i e k u ń c z e ­

g o s p o ł e c z e ń s t wa ( a n g . we l f a r e s o c i e t y ) , k t ó r e ma u z u p e ł n i a ć t wo r z e n i e p a ń s t wa

ws p i e r a j ą c e g o p r a c ę ( a n g . wo r k f a r e s t a t e ) .

W p r o j e k c i e „ D ł u g o o k r e s o we j S t r a t e g i i R o z wo j u K r a j u ” s o l i d a r n o ś ć p o k o l e ń

j e s t ws k a z y wa n a j a k o j e d n a z t r z e c h g ł ó wn y c h z a s a d r o z wo j u k r a j u , o b o k s o l i d a r n o ­

ś c i t e r y t o r i a l n e j ( mi ę d z y r e g i o n a mi ) i s o l i d a r n o ś c i i n n o wa c y j n e j ( mi ę d z y wy r ó wn y ­

wa n i e m s z a n s i k o n k u r e n c y j n o ś c i ą )

ws p ó ł p r a c y i u n i k n i ę c i a k o n f l i k t u p o k o l e ń mi ę d z y p r z e d s t a wi c i e l a mi p i e r ws z e g o p o ­

wo j e n n e g o wy ż u d e mo g r a f i c z n e g o ( „ a n a l o g o we g o ” ) , k t ó r z y b ę d ą z mn i e j s z a ć s wo j e

z a a n g a ż o wa n i e p u b l i c z n e i a k t y wn o ś ć z a wo d o wą o r a z d r u g i e g o p o wo j e n n e g o wy ż u

d e mo g r a f i c z n e g o ( „ c y f r o we g o ” ) , k t ó r z y ws p ó ł c z e ś n i e wk r a c z a j ą w ż y c i e z a wo d o we

i p u b l i c z n e . R e z u l t a t e m ma b y ć b u d o wa d o s t o s o wa n e j d o p o t r z e b s t a r z e j ą c e j s i ę p o ­

p u l a c j i „ s r e b r n e j g o s p o d a r k i ” o r a z „ wi e l o p o k o l e n i o we g o s p o ł e c z e ń s t wa s i e c i ”

W t y m mi e j s c u n a l e ż y ws p o mn i e ć j e d y n i e , ż e d o p i e r ws z y c h w P o l s c e p r ó b a d a p t a c j i

k o n c e p c j i s r e b r n e j g o s p o d a r k i mo ż n a z a l i c z y ć s t o s o wn e s t r a t e g i e r e g i o n a l n e z wo j e ­

wó d z t wa ma ł o p o l s k i e g o4 2 2 i wa r mi ń s k o - ma z u r s k i e g o4 2 3 o r a z r a p o r t d o t y c z ą c y mo ż l i ­

wo ś c i r o z wo j u s e k t o r a r e h a b i l i t a c j i g e r i a t r y c z n e j w wo j e wó d z t wi e p o d l a s k i m4 2 4.

W o ma wi a n y m k o n t e k ś c i e ws p o mn i e ć n a l e ż y r ó wn i e ż o z a p i s a c h – o d n o s z ą ­

c y c h s i ę d o o s ó b s t a r s z y c h – o b e c n y c h w „ S t r a t e g i i R o z wo j u K a p i t a ł u L u d z k i e g o ”

Wy r ó ż n i o n o t u n a s t ę p u j ą c e e t a p y ż y c i a , k t ó r y m p r z y p i s a n o o d r ę b n e n a r z ę d z i a

ws p a r c i a : wc z e s n e d z i e c i ń s t wo , e d u k a c j a s z k o l n a , e d u k a c j a wy ż s z a , a k t y wn o ś ć z a ­

wo d o wa w p o wi ą z a n i u z u c z e n i e m s i ę d o r o s ł y c h i r o d z i c i e l s t we m o r a z s t a r o ś ć .

W o d n i e s i e n i u d o o s t a t n i e g o e t a p u ws k a z a n o n a p i ę ć n a r z ę d z i r e a l i z a c j i s t r a t e g i i

4 2 0. Ws k a z u j e s i ę t u n a t wo r z e n i e wa r u n k ó w

4 2 1.

4 2 5.

4 1 9 M. B o n i ( r e d . ) , R a p o r t P o l s k a 2 0 3 0 . Wy z wa n i a r o z wo j o we , o p . c i t . , s . 2 - 6 .

4 2 0 M. B o n i ( r e d . ) , D ł u g o o k r e s o wa S t r a t e g i a R o z wo j u K r a j u 2 0 3 0 . P r o j e k t , o p . c i t . , s . 1 4 - 1 5 .

4 2 1I b i d e m, s . 1 6 - 1 7 , 1 1 9 .

4 2 2 S . G o l i n o ws k a ( r e d . ) , Wy z wa n i a Ma ł o p o l s k i w k o n t e k ś c i e s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t wa . P o d e j ś c i e

s t r a t e g i c z n e , „ Ma ł o p o l s k i e S t u d i a R e g i o n a l n e ” 2 - 3 / 2 0 1 0 .

4 2 3Wo j e wó d z k i p r o g r a m n a r z e c z o s ó b s t a r s z y c h n a l a t a 2 0 0 9 - 2 0 1 3 , Z a r z ą d Wo j e wó d z t wa Wa r mi ń s k o -

Ma z u r s k i e g o , O l s z t y n 2 0 0 8 .

4 2 4 B . P l a wg o , M. K l i mc z u k , M. C i t k o ws k i , M. J u c h n i c k a , A . K l i mc z u k , S t a r t e r y p o d l a s k i e j g o s p o d a r k i .

A n a l i z a g o s p o d a r c z y c h o b s z a r ó w wz r o s t u i i n n o wa c j i wo j e wó d z t wa p o d l a s k i e g o : s e k t o r r e h a b i l i t a c j i

g e r i a t r y c z n e j , WUP , B i a ł y s t o k 2 0 0 9 .

4 2 5 M. B o n i ( r e d . ) , S t r a t e g i a R o z wo j u K a p i t a ł u L u d z k i e g o . P r o j e k t , K P R M, Wa r s z a wa 2 0 1 1 ,

h t t p : / / z d s . k p r m. g o v . p l / s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / p l i k i / s r k l _ - _ we r s j a _ z _ 1 5 _ l i s t o p a d a . p d f [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ]

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 0 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 0 9

i k a ż d e mu z n i c h p r z y p i s a n o d z i a ł a n i a w p o d z i a l e n a j u ż r e a l i z o wa n e , p l a n o wa n e

i n i e z b ę d n e d o p o d j ę c i a w p r z y s z ł o ś c i . S ą t o4 2 6:

6 1 . „ No wy mo d e l o p i e k i n a d o s o b a mi n i e s a mo d z i e l n y mi o p a r t y n a s y s t e mi e b u ­

d ż e t o wo - u b e z p i e c z e n i o wy m” ( p r o wa d z ą c y m. i n . d o mo ż l i wo ś c i wp r o wa d z e n i a

u b e z p i e c z e n i a p i e l ę g n a c y j n e g o ) ;

6 2 . „ P r z e s u wa n i e e f e k t y wn e g o wi e k u d e z a k t y wi z a c j i z a wo d o we j ” ( o s i ą g n i ę c i e d o

2 0 2 8 r o k u wy r ó wn a n e g o wi e k u e me r y t a l n e g o k o b i e t i mę ż c z y z n wy n o s z ą c e g o 6 7

l a t o r a z wz r o s t e f e k t y wn e g o wi e k u wy j ś c i a z r y n k u p r a c y d o 6 4 . r o k u ż y c i a ) ;

6 3 . „ Wp r o wa d z e n i e z mi a n w s y s t e mi e e me r y t a l n y m p r o wa d z ą c y c h d o z wi ę k s z e n i a

i wy d ł u ż e n i a a k t y wn o ś c i z a wo d o we j ” ( z mn i e j s z e n i e z n a c z e n i a p o d s y s t e mó w,

k t ó r e n i e p r o wa d z ą d o a u t o ma t y c z n y c h d o s t o s o wa ń ś wi a d c z e ń d o s y t u a c j i d e mo ­

g r a f i c z n e j n p . b r a n ż o wy c h d l a s ł u ż b mu n d u r o wy c h o r a z p o d s y s t e mó w, w k t ó r y c h

wy s o k o ś ć e me r y t u r y n i e z a l e ż y o d k wo t y z g r o ma d z o n y c h s k ł a d e k n p . g ó r n i c t wo ,

wy mi a r s p r a wi e d l i wo ś c i ) ;

6 4 . „ P r o mo c j a a k t y wn o ś c i z a wo d o we j i s p o ł e c z n e j s e n i o r ó w – » s r e b r n a g o s p o d a r ­

k a « ” ( m. i n . wz r o s t l i c z b y p r a c u j ą c y c h o s ó b w wi e k u p o p r o d u k c y j n y m, u d z i a ł u

o s ó b s t a r s z y c h w o r g a n i z a c j a c h p o z a r z ą d o wy c h i a k t y wn y c h n a p o l u s p o r u , k u l ­

t u r y i d z i a ł a l n o ś c i w s p o ł e c z n o ś c i l o k a l n e j , u p o ws z e c h n i e n i e wy s p e c j a l i z o wa n y c h

u s ł u g d l a s e n i o r ó w) ;

6 5 . „ Z wi ę k s z e n i e d o s t ę p n o ś c i i j a k o ś c i o p i e k i z d r o wo t n e j n a d o s o b a mi s t a r s z y mi ”

( m. i n . r o z b u d o wa b a z y ma t e r i a l n e j s e k t o r a z d r o wi a i z a t r u d n i e n i e f a c h o we g o

p e r s o n e l u ) .

B e z p o ś r e d n i e o d wo ł a n i e d o b u d o wy k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o s e n i o r ó w ws k a z a n o

w p r z y p a d k u s z e r o k i e g o n a r z ę d z i a 6 4 . Z wr ó c o n o t u u wa g ę n a p o t r z e b ę p r o mo wa n i a

l o k a l n y c h , o d d o l n y c h d z i a ł a ń wś r ó d s e n i o r ó w, i c h ws p a r c i a i z a a n g a ż o wa n i a w p o ­

p r a wę j a k o ś c i u s ł u g o r a z n a p o t r z e b ę p r o mo wa n i a k o r z y ś c i z d ł u ż s z e j a k t y wn o ś c i

s p o ł e c z n e j s e n i o r ó w.

S t y mu l o wa n i u p o t e n c j a ł u o s ó b z n a j d u j ą c y c h s i ę n a p r z e d p o l u s t a r o ś c i i j u ż ż y ­

j ą c y c h w o k r e s i e s t a r o ś c i , p o ś wi ę c o n o t e ż u wa g ę w p r o j e k c i e „ S t r a t e g i i R o z wo j u K a ­

p i t a ł u S p o ł e c z n e g o n a l a t a 2 0 1 1 - 2 0 2 0 ” . A k t y wi z a c j ę o s ó b s t a r s z y c h p r z e wi d z i a n o

w s z c z e g ó l n o ś c i w c z t e r e c h d z i a ł a n i a c h . P i e r ws z y m j e s t 1 . 2 . 2 . „ R o z wó j k o mp e t e n c j i

me d i a l n y c h w u c z e n i u s i ę i n n y m n i ż f o r ma l n e , s z c z e g ó l n i e wś r ó d o s ó b w wi e k u 5 0 +

i n a o b s z a r a c h wi e j s k i c h ”

p r a wn o - o r g a n i z a c y j n y c h w z a k r e s i e r o z wo j u k o mp e t e n c j i me d i a l n y c h ; wz r o s t d o s t ę ­

4 2 7. J e g o r e a l i z a c j i ma s ł u ż y ć m. i n . s t wo r z e n i e r o z wi ą z a ń

4 2 6I b i d e m, s . 1 5 7 - 1 6 8 .

4 2 7 M. S mo l e ń ( r e d . ) , S t r a t e g i a R o z wo j u K a p i t a ł u S p o ł e c z n e g o . P r o j e k t d o k u me n t u p o k o n s u l t a c j a c h

s p o ł e c z n y c h , o p . c i t . , s . 4 9 - 5 0 .

1 1 0 andr z e j kl i mc z uk

1 1 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

p u d o n o wy c h t e c h n o l o g i i ; ws p a r c i e e d u k a c j i me d i a l n e j ( s ł u ż ą c e j z wi ę k s z a n i u wi e ­

d z y o t y m j a k me d i a k s z t a ł t u j ą i s e l e k c j o n u j ą k o mu n i k a t y ) o c h a r a k t e r z e mi ę d z y p o ­

k o l e n i o wy m, z a a d r e s o wa n e j d o o s ó b wy k l u c z o n y c h c y f r o wo ; z mi a n a f u n k c j i b i b l i o ­

t e k , d o mó w k u l t u r y i a r c h i wó w; ws p i e r a n i e p r o j e k t ó w e d u k a c j i me d i a l n e j o r g a n i z o ­

wa n y c h p r z e z me d i a p u b l i c z n e i k o n c e s j o n o wa n e o r a z k o mp e t e n c j i k a d r w z a k r e s i e

e d u k a c j i me d i a l n e j . D o c y f r o we j i n k l u z j i s e n i o r ó w ma p r o wa d z i ć c h o c i a ż b y z a c h ę c a ­

n i e i c h d o e d u k a c j i n a p o z i o mi e wy ż s z y m, d o o d n a wi a n i a u mi e j ę t n o ś c i i wi e d z y

w r a ma c h t a k i c h i n s t y t u c j i j a k Un i we r s y t e t y O t wa r t e , e - l e a r n i n g , Un i we r s y t e t y

D r u g i e g o Wi e k u ( d l a o s ó b 4 5 - 5 0 + , p r z e d e me r y t u r ą4 2 8) i Un i we r s y t e t y T r z e c i e g o

Wi e k u .

Na s t ę p n e d z i a ł a n i e t o 2 . 2 . 1 . „ Uł a t wi a n i e d z i a ł a l n o ś c i o r g a n i z a c j o m o b y wa t e l ­

s k i m”

p r a wn y c h d o t y c z ą c y c h s t o wa r z y s z e ń i f u n d a c j i o r a z n a d n o wy mi – o b e j mu j ą c y mi

i n n e f o r my i n a r z ę d z i a a k t y wn o ś c i o b y wa t e l s k i e j ; p r o mo wa n i e i ws p i e r a n i e wo l o n ­

t a r i a t u z e s z c z e g ó l n y m u wz g l ę d n i e n i e m o s ó b p o 5 0 . r o k u ż y c i a ; ws p a r c i e g r u p n i e ­

f o r ma l n y c h , r u c h ó w s p o ł e c z n y c h i i n i c j a t y w s p o ł e c z n o ś c i o wy c h o r a z p r o j e k t ó w d o ­

t y c z ą c y c h wz ma c n i a n i a p o t e n c j a ł u p r z e d s t a wi c i e l i o r g a n i z a c j i o b y wa t e l s k i c h . W o d ­

n i e s i e n i u d o wo l o n t a r i a t u p o d k r e ś l o n o t a k ż e p o t r z e b ę p r o mo wa n i a j e g o n o wo c z e ­

s n y c h f o r m j a k wo l o n t a r i a t p r a c o wn i c z y i e - wo l o n t a r i a t – ś wi a d c z o n y z a p o ś r e d n i c ­

t we m n o wy c h me d i ó w.

W d z i a ł a n i u 4 . 1 . 1 . „ T wo r z e n i e wa r u n k ó w d l a wz ma c n i a n i a t o ż s a mo ś c i o r a z

u p o ws z e c h n i a n i a d o r o b k u k u l t u r y n a p o z i o mi e l o k a l n y m, r e g i o n a l n y m i k r a j o wy m”

u d z i a ł o s ó b s t a r s z y c h z o s t a ł ws k a z a n y p o ś r e d n i o p o p r z e z p r o p o z y c j ę ws p i e r a n i a

d z i a ł a ń n a r z e c z „ k u l t y wo wa n i a t r a d y c j i i p r z e k a z y wa n i a i c h n o wy m p o k o l e n i o m”

o r a z d z i a ł a ń d o t y c z ą c y c h d i a l o g u mi ę d z y p o k o l e n i o we g o , k t ó r e t o ma j ą b y ć p r o wa ­

d z o n e i o s a d z o n e w k o n t e k ś c i e l o k a l n y m4 3 0.

O s t a t n i e d z i a ł a n i e o d n o s z ą c e s i ę d o s e n i o r ó w t o 4 . 2 . 4 . „ R o z wó j k s z t a ł c e n i a a r ­

t y s t y c z n e g o i s y s t e mu ws p i e r a n i a t a l e n t ó w”

ws p o ma g a n i a r o z wo j u t wó r c z y c h j e d n o s t e k n a r ó ż n y c h e t a p a c h ż y c i a , m. i n . z a p o ­

b i e g a n i u i c h ma r g i n a l i z a c j i n p . z e wz g l ę d u n a mi e j s c e z a mi e s z k a n i a i wi e k . Z wr ó c o ­

n o t e ż u wa g ę n a k o n i e c z n o ś ć s t wo r z e n i a p r o g r a mó w s t y p e n d i a l n y c h d l a t wó r c ó w

p o 5 0 . r o k u ż y c i a , k t ó r e u mo ż l i wi ł y b y i m p r z e k wa l i f i k o wa n i e l u b u z u p e ł n i e n i e

k wa l i f i k a c j i .

4 2 9. P r z e wi d z i a n o t u m. i n . p r a c e n a d z mi a n a mi d o t y c h c z a s o wy c h r e g u l a c j i

4 3 1. Z wr ó c o n o t u u wa g ę n a p o t r z e b ę

4 2 8 K o n c e p c j a Un i we r s y t e t u D r u g i e g o Wi e k u j e s t wd r a ż a n a w Wa r s z a wi e o d 2 0 1 0 r o k u w r a ma c h p r o ­

j e k t u p o d t a k ą s a mą n a z wą . Z o b . U n i we r s y t e t D r u g i e g o Wi e k u , www. u n i we r s y t e t d r u g i e g o wi e k u . p l

[ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

4 2 9 M. S mo l e ń ( r e d . ) , S t r a t e g i a R o z wo j u K a p i t a ł u S p o ł e c z n e g o . P r o j e k t d o k u me n t u p o k o n s u l t a c j a c h

s p o ł e c z n y c h , o p . c i t . , s . 5 7 - 5 8 .

4 3 0I b i d e m, s . 7 3 - 7 4 .

4 3 1I b i d e m, s . 8 2 - 8 3 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 1 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 1 1

O g ó l n i e mo ż n a u z n a ć , ż e p r o p o n o wa n e r o z wi ą z a n i a w z a k r e s i e k s z t a ł t o wa n i a

k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o l u d z i s t a r y c h s p r o wa d z a j ą s i ę d o r e g u l a c j i d o t y c z ą c y c h p o l i t y k i

r y n k u p r a c y , z a b e z p i e c z e n i a s p o ł e c z n e g o , p a r t y c y p a c j i o b y wa t e l s k i e j o r a z p o l i t y k i

k u l t u r a l n e j i e d u k a c y j n e j . Ni e wi e l e ma j ą z a ś p o wi ą z a ń z p o l i t y k ą : r ó wn e g o s t a t u s u

k o b i e t i mę ż c z y z n , a n t y d y s k r y mi n a c y j n ą , z d r o wi a , mi e s z k a n i o wą , z a g o s p o d a r o wa ­

n i a p r z e s t r z e n n e g o i t r a n s p o r t u z b i o r o we g o o r a z z wy k o r z y s t a n i e m t e c h n o l o g i i i n ­

f o r ma t y c z n y c h i t e l e k o mu n i k a c y j n y c h . T r u d n o o k r e ś l i ć , c z y ws k a z a n e r o z wi ą z a n i a

p o z wo l ą n a u wz g l ę d n i e n i e z r ó ż n i c o wa n i a s e n i o r ó w i wa r u n k ó w i c h ż y c i a o r a z n i e ­

r ó wn o ś c i z wi ą z a n y c h z d o s t ę p e m d o r ó ż n y c h f o r m k a p i t a ł u . Z a z a s a d n e n a l e ż y

u z n a ć d a l s z e p r a c e n a d k o n c e p c j a mi t e o r e t y c z n y mi i ś r o d k a mi p r a k t y c z n y mi , k t ó r e

g o d z i ł y b y e l e me n t y l o k a l n e j p o l i t y k i s p o ł e c z n e j wo b e c o s ó b s t a r y c h i s t a r o ś c i z r o z ­

wo j e m i wy k o r z y s t a n i e m i n f r a s t r u k t u r y o r a z o t o c z e n i a i n s t y t u c j o n a l n e g o b u d o wy

k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o .

1 1 2 andr z e j kl i mc z uk

1 1 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

R o z d z i a ł I I

ME T ODOL OG I A B A DA Ń

„ T o , c o b ę d z i e my t u t a j r o b i ć , mo ż e s i ę P a ń s t wu wy d a ć c z a s e m ś mi e s z n e . A l e t r z e b a

p a mi ę t a ć , ż e k o n s t r u k c j a p r z e d mi o t u ( . . . ) n i e j e s t c z y mś , c z e g o s i ę d o k o n u j e z a j e d ­

n y m z a ma c h e m, j a k s wo i s t y t e o r e t y c z n y a k t i n a u g u r a c y j n y . P r o g r a mu o b s e r wa c j i

c z y a n a l i z , d z i ę k i k t ó r y m p r z e d mi o t s i ę wy ł a n i a , t e ż n i e s z k i c u j e s i ę z g ó r y , t a k j a k

i n ż y n i e r s z k i c u j e j a k i ś p l a n . T o j e s t p r a c a n a d ł u g i m o d d e c h u , s p e ł n i a j ą c a s i ę p o

t r o c h u , p o p r z e z d r o b n e k o l e j n e r e t u s z e , w c a ł y c h s e r i a c h p o p r a we k , s p r o s t o wa ń

n a s u wa j ą c y c h s i ę z e wz g l ę d u n a c o ś , c o s i ę n a z y wa f a c h e m c z y r z e mi o s ł e m, c z y l i

z e wz g l ę d u n a z b i ó r p r a k t y c z n y c h z a s a d k i e r u j ą c y c h wy b o r a mi mi k r o s k o p i j n y mi

i d e c y d u j ą c y mi z a r a z e m” .

– P i e r r e B o u r d i e u

4 3 2

4 3 2 P . B o u r d i e u , L . J . D . Wa c q u a n t , Z a p r o s z e n i e d o s o c j o l o g i i r e f l e k s y j n e j , o p . c i t . , s . 2 0 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 1 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 1 3

2 . 1 . P r z e d mi o t i c e l p r a c y

P r z e g l ą d l i t e r a t u r y i b a d a ń s o c j o l o g i c z n y c h p o z wa l a n a t wi e r d z e n i e , i ż p o ­

z i o m a k t y wn o ś c i s p o ł e c z n e j i e k o n o mi c z n e j l u d z i s t a r y c h w P o l s c e j e s t n i s k i . J e d n o ­

c z e ś n i e z a u wa ż a s i ę k o n i e c z n o ś ć p o s z u k i wa n i a r o z wi ą z a ń p o z wa l a j ą c y c h n a p o p r a ­

wę t e g o s t a n u r z e c z y , g ł ó wn i e z e wz g l ę d u n a d o s t r z e ż e n i e n e g a t y wn y c h s k u t k ó w

p o s t ę p u j ą c e g o p r o c e s u s t a r z e n i a s i ę s p o ł e c z e ń s t wa i wz r a s t a j ą c e j d ł u g o ś c i ż y c i a

l u d z k i e g o . Ni e z b ę d n e j e s t z a t e m p o d e j mo wa n i e p r ó b wy j a ś n i a n i a p r o b l e mó w

u c z e s t n i c t wa s p o ł e c z n e g o l u d z i s t a r y c h , p o s z u k i wa n i e n o wy c h r ó l s p o ł e c z n y c h , z a ­

j ę ć i mi e j s c p r a c y d l a s t a r s z y c h o s ó b , j a k t e ż u t r wa l a n i e p o z y t y wn y c h s t e r e o t y p ó w

s t a r o ś c i .

We d ł u g J . S z t u ms k i e g o p r z e d mi o t e m b a d a ń s o c j o l o g i i s ą t wo r y ż y c i a s p o ­

ł e c z n e g o o c e c h a c h ma t e r i a l n y c h ( n p . z b i o r o wo ś c i s p o ł e c z n e ) i i d e a l n y c h ( n p . p r z e ­

s ą d y , wi e r z e n i a l u d z i ) – w z a s a d z i e ws z y s t k o , c o s k ł a d a s i ę n a r z e c z y wi s t o ś ć s p o ł e c z ­

n ą4 3 3. P r z e d mi o t e m n i n i e j s z y c h b a d a ń s ą s t a r s i mi e s z k a ń c y B i a ł e g o s t o k u w wi e k u

o d 6 0 d o 8 9 l a t wr a z z i c h wy p o s a ż e n i e m k a p i t a ł o wy m, p r z y u wz g l ę d n i e n i u p r z e ­

mi a n j e g o wi e l k o ś c i i wa r t o ś c i w t r a k c i e ż y c i a .

Uz n a j ą c , i ż c e l e b a d a ń w n a u k a c h s p o ł e c z n y c h mo g ą b y ć p o d p o r z ą d k o wa n e

z a r ó wn o n a u k o we mu p o z n a n i u r z e c z y wi s t o ś c i , j a k t e ż ws k a z y wa n i u n a mo ż l i wo ś c i

j e j k s z t a ł t o wa n i a i p r z e o b r a ż a n i a4 3 4, p o d j ę t e p o s z u k i wa n i a s ł u ż ą o s i ą g n i ę c i u n a s t ę ­

p u j ą c y c h c e l ó w t e o r e t y c z n y c h i p r a k t y c z n y c h :

i d e n t y f i k a c j i f o r m k a p i t a ł u s t a r s z y c h mi e s z k a ń c ó w mi a s t a ;

o s z a c o wa n i u j e g o wi e l k o ś c i ;

o k r e ś l e n i u z a k r e s u d o s t ę p u d o k a p i t a ł u l u d z k i e g o , s p o ł e c z n e g o i k u l t u r o we g o

s t a r s z y c h mi e s z k a ń c ó w mi a s t a ;

u s t a l e n i u c z y n n i k ó w wp ł y wa j ą c y c h n a wy k o r z y s t y wa n i e d o s t ę p n y c h f o r m

k a p i t a ł u p r z e z s t a r s z y c h mi e s z k a ń c ó w we wł a s n y m i n t e r e s i e ;

o k r e ś l e n i u s t o p n i a , w j a k i m p o s z c z e g ó l n e f o r my k a p i t a ł u s t a r s z y c h mi e s z k a ń ­

c ó w s ą u wz g l ę d n i a n i e w p l a n a c h r o z wo j u s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z e g o i k u l t u r o ­

we g o mi a s t a .

2 . 2 . P r o b l e my i h i p o t e z y b a d a wc z e

G ł ó wn y p r o b l e m b a d a wc z y , c z y l i p r z e d mi o t wy s i ł k ó w b a d a wc z y c h o r i e n t u ­

j ą c y p r z e d s i ę wz i ę c i a p o z n a wc z e4 3 5, s f o r mu ł o wa n o n a s t ę p u j ą c o : „ J a k i j e s t s t a n k a p i ­

4 3 3 J . S z t u ms k i , Ws t ę p d o me t o d i t e c h n i k b a d a ń s p o ł e c z n y c h , Ś l ą s k , K a t o wi c e 1 9 9 5 , s . 1 9 .

4 3 4I b i d e m, s . 2 1 .

4 3 5I b i d e m, s . 3 8 .

1 1 4 andr z e j kl i mc z uk

1 1 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

t a ł u s p o ł e c z n e g o l u d z i s t a r y c h mi e s z k a j ą c y c h w B i a ł y ms t o k u , j a k i m u l e g a p r z e mi a ­

n o m i j a k i e j e s t j e g o z r ó ż n i c o wa n i e ? ” W c e l u b l i ż s z e g o wy j a ś n i e n i a i u s z c z e g ó ł o wi e ­

n i a p r o b l e ma t y k i b a d a ń p o s t a wi o n o n a s t ę p u j ą c e p y t a n i a d o d a t k o we :

C z y k a p i t a ł s p o ł e c z n y i s t n i e j e w ś wi a d o mo ś c i s t a r s z y c h mi e s z k a ń c ó w B i a ł e g o ­

s t o k u ?

C z y i w j a k i m z a k r e s i e z mi e n i a ł a s i ę wi e l k o ś ć p o s z c z e g ó l n y c h f o r m k a p i t a ł u

s t a r s z y c h mi e s z k a ń c ó w mi a s t a ?

C z y b a d a n i d o s t r z e g a j ą c z y n n i k i wa r u n k u j ą c e d o s t ę p d o l o k a l n e g o k a p i t a ł u

s p o ł e c z n e g o i k u l t u r o we g o ?

C z y s t a r s i mi e s z k a ń c y k o r z y s t a j ą z d o s t ę p n y c h f o r m k a p i t a ł u d o r e a l i z a c j i wł a ­

s n y c h i n t e r e s ó w?

C z y w o p i n i i b a d a n y c h k a p i t a ł l u d z k i , s p o ł e c z n y i k u l t u r o wy s t a r s z y c h mi e s z ­

k a ń c ó w j e s t u wz g l ę d n i a n y w p l a n a c h r o z wo j u mi a s t a B i a ł y s t o k ?

P o d c z a s o p r a c o wa n i a p r o j e k t u b a d a wc z e g o s f o r mu ł o wa n o n a s t ę p u j ą c e h i p o t e z y

b a d a wc z e , c z y l i p r z y p u s z c z e n i a l u b d o my s ł y wy s u n i ę t e p r o wi z o r y c z n i e d l a o k r e ś l e ­

n i a l u b wy j a ś n i e n i a ws k a z a n e g o p r o b l e mu b a d a wc z e g o , k t ó r e wy ma g a j ą s p r a wd z e ­

n i a p o d c z a s b a d a ń4 3 6:

S t a r s i mi e s z k a ń c y mi a s t a r o z p o r z ą d z a j ą k a p i t a ł e m l u d z k i m, s p o ł e c z n y m i k u l t u ­

r o wy m, k t ó r y n i e j e s t p o ws z e c h n i e u ś wi a d a mi a n y i wy k o r z y s t y wa n y .

Wś r ó d s t a r s z y c h mi e s z k a ń c ó w r z a d k o wy s t ę p u j e z a i n t e r e s o wa n i e p o p r a wą s wo ­

j e g o wy k s z t a ł c e n i a , u mi e j ę t n o ś c i z a wo d o wy c h i k o mp e t e n c j i j ę z y k o wy c h .

Ut r a t a z d r o wi a p r z y c z y n i a s i ę d o o g r a n i c z e n i a u c z e s t n i c t wa w ż y c i u s p o ł e c z n y m.

Wa r u n k i mi e s z k a n i o we l u d z i s t a r y c h u l e g a j ą p o g o r s z e n i u . S e n i o r z y s ą p r z e k o ­

n a n i o t y m, ż e s a mi n i e ma j ą j u ż wy s t a r c z a j ą c y c h s i ł ż y c i o wy c h l u b ś r o d k ó w f i ­

n a n s o wy c h , b y p o p r a wi ć wa r u n k i b y t o we .

A k t y wn o ś ć s t a r s z y c h mi e s z k a ń c ó w mi a s t a w c z a s i e wo l n y m o g r a n i c z a s i ę

g ł ó wn i e d o a k t y wn o ś c i r e c e p t y wn e j l u b d o d z i a ł a ń w k o n t e k ś c i e ż y c i a r o d z i n ­

n e g o .

Wś r ó d s t a r s z y c h mi e s z k a ń c ó w mi a s t a n a r a s t a o d c z u c i e s a mo t n o ś c i i i z o l a c j i

s p o ł e c z n e j .

Ni e u f n o ś ć i n i e c h ę ć d o ws p ó ł p r a c y z i n n y mi p o ś r ó d s t a r s z y c h mi e s z k a ń c ó w

j e s t e f e k t e m i s t n i e n i a w mi e ś c i e B i a ł y s t o k s i l n y c h wi ę z i r o d z i n n y c h i ś r o d o wi ­

s k o wy c h , u t r wa l o n y c h u p r z e d z e ń i wy o b r a ż e ń o c e c h a c h i n n y c h o r a z o s o b i ­

s t y c h n i e p o wo d z e ń w r e l a c j a c h z l u d ź mi w p r z e s z ł o ś c i .

S e n i o r z y s ą p r z e k o n a n i , i ż ws z y s t k i e z mi a n y w mi e ś c i e z a l e ż ą g ł ó wn i e o d d e c y ­

z j i p r z e d s t a wi c i e l i wł a d z .

4 3 6I b i d e m, s . 4 8 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 1 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 1 5

2 . 3 . Me t o d o l o g i c z n o - me t o d y c z n e z a ł o ż e n i a r e a l i z a c j i b a d a n i a

2 . 3 . 1 . Me t o d a i t e c h n i k i b a d a wc z e

Z a J . S z t u ms k i m p r z y j mu j e s i ę , i ż me t o d ę b a d a ń w s o c j o l o g i i r o z u mi e s i ę n a

o g ó ł j a k o „ s y s t e m z a ł o ż e ń i r e g u ł p o z wa l a j ą c y c h n a t a k i e u p o r z ą d k o wa n i e p r a k ­

t y c z n e j l u b t e o r e t y c z n e j d z i a ł a l n o ś c i , a b y mo ż n a b y ł o o s i ą g n ą ć c e l , d o j a k i e g o s i ę

ś wi a d o mi e z mi e r z a ”

j e s t „ p o wt a r z a l n y i s k u t e c z n y s p o s ó b r o z wi ą z y wa n i a o g ó l n e g o p r o b l e mu b a d a wc z e ­

g o ”

me t o d ą j a k o ś c i o wą , a wi ę c z g o d n i e z p a r a d y g ma t e m i n t e r p r e t a t y wn y m ( „ j a k o ś c i o ­

wy m” , „ h u ma n i s t y c z n y m” , „ mi ę k k i m” )

ś c i i k o mp e t e n c j i b a d a n y c h o s ó b o r a z t r a k t o wa n i u i c h j a k o ws p ó ł u c z e s t n i k ó w p r o ­

c e s u b a d a wc z e g o , z d o l n y c h d o ws p ó ł t wo r z e n i a i n t e r p r e t a c j i r z e c z y wi s t o ś c i s p o ł e c z ­

n e j . Z a p o d s t a wo wą d y r e k t y wę b a d a wc z ą p r z y j ę t o p o s t ę p o wa n i e z g o d n i e z z a s a d ą

ws p ó ł c z y n n i k a h u ma n i s t y c z n e g o , c z y l i p r z y u wz g l ę d n i e n i u r e g u ł y F . Z n a n i e c k i e g o

z a k ł a d a j ą c e j , ż e r z e c z y wi s t o ś ć k u l t u r o wą n a l e ż y t r a k t o wa ć j a k o ś wi a t wa r t o ś c i , a n i e

r z e c z y , wo b e c c z e g o f a k t y e mp i r y c z n e n a l e ż y u j mo wa ć t a k , j a k s i ę j a wi ą j e d n o s t ­

k o m l u d z k i m, k t ó r e i c h d o ś wi a d c z a j ą i u ż y wa j ą4 4 0. I n n y mi s ł o wy , p r z y j ę t o , i ż r o z ­

wi ą z a n i e r o z p a t r y wa n e g o p r o b l e mu b a d a wc z e g o i r o z p o z n a n i e c e c h z wi ą z a n y c h

z n i m z j a wi s k s p o ł e c z n y c h j e s t mo ż l i we p o p r z e z d o t a r c i e d o z n a c z e ń , k t ó r e p r z y p i s u ­

j ą i m d o ś wi a d c z a j ą c y i c h l u d z i e . Uz n a n o r ó wn i e ż , i ż p a r a d y g ma t i n t e r p r e t a t y wn y

p o z wa l a n a e l a s t y c z n e p o d e j ś c i e d o b a d a n i a i – p o p r z e z o g r a n i c z e n i e p r e k o n c e p t u ­

a l i z a c j i z a mi e r z e ń b a d a wc z y c h – u mo ż l i wi a u t r z y ma n i e w t r a k c i e d o c i e k a n i a t z w.

k o n t e k s t u o d k r y c i a4 4 1, c z y l i mi e j s c a n a p o s z u k i wa n i e i o d k r y wa n i e n i e p r z e wi d z i a ­

n y c h p r z e d r e a l i z a c j ą b a d a n i a z j a wi s k , k t ó r e wy ł a n i a j ą s i ę z o b s e r wo wa n e j r z e c z y ­

wi s t o ś c i s p o ł e c z n e j .

W r a ma c h o k r e ś l o n y c h me t o d s t o s o wa n e s ą t e c h n i k i b a d a wc z e , k t ó r y mi n a ­

z y wa ć b ę d z i e my „ z e s p ó ł c z y n n o ś c i z wi ą z a n y c h z r ó ż n y mi s p o s o b a mi p r z y g o t o wa ­

n i a i p r z e p r o wa d z a n i a b a d a ń s p o ł e c z n y c h ”

z d o b y wa n i a ) d a n y c h ( i n f o r ma c j i , ma t e r i a ł ó w) ”

4 3 7. W wę ż s z y m z n a c z e n i u , j a k i e p o d a j e L . S o ł o ma , me t o d ą b a d a ń

4 3 8. O p r a c o wu j ą c p r o j e k t b a d a wc z y , z d e c y d o wa n o s i ę p r z e p r o wa d z i ć b a d a n i e

4 3 9, o p i e r a j ą c y m s i ę n a u z n a n i u p o d mi o t o wo ­

4 4 2 o r a z „ s p o s ó b u z y s k i wa n i a ( z b i e r a n i a ,

4 4 3. Na p o t r z e b y p r o wa d z o n e g o b a ­

4 3 7I b i d e m, s . 6 0 .

4 3 8 L . S o ł o ma , Me t o d y i t e c h n i k i b a d a ń s o c j o l o g i c z n y c h . Wy b r a n e z a g a d n i e n i a , Wy ż s z a S z k o ł a P e d a ­

g o g i c z n a , O l s z t y n 1 9 9 9 , s . 2 7 .

4 3 9 H . P a l s k a , B i e d a i d o s t a t e k . O n o wy c h s t y l a c h ż y c i a w P o l s c e k o ń c a l a t d z i e wi ę ć d z i e s i ą t y c h , I F i S

P A N, Wa r s z a wa 2 0 0 2 , s . 3 5 .

4 4 0 J . S z a c k i , Z n a n i e c k i , Wi e d z a P o ws z e c h n a , Wa r s z a wa 1 9 8 6 , s . 9 0 - 9 2 .

4 4 1 K . K o n e c k i , S t u d i a z me t o d o l o g i i b a d a ń j a k o ś c i o wy c h . T e o r i a u g r u n t o wa n a , P WN, Wa r s z a wa

2 0 0 0 , s . 2 6 - 2 7 .

4 4 2 J . S z c z e p a ń s k i , T e c h n i k i b a d a ń s p o ł e c z n y c h , Ł ó d ź 1 9 5 1 , s . 5 1 ; c y t . z a : J . S z t u ms k i , Ws t ę p d o me t o d

i t e c h n i k b a d a ń s p o ł e c z n y c h , o p . c i t . , s . 6 8 .

4 4 3 L . S o ł o ma , Me t o d y i t e c h n i k i b a d a ń s o c j o l o g i c z n y c h . Wy b r a n e z a g a d n i e n i a , o p . c i t . , s . 4 4 .

1 1 6 andr z e j kl i mc z uk

1 1 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

d a n i a p o s t a n o wi o n o s k o r z y s t a ć z t e c h n i k i wy wi a d u s wo b o d n e g o u k i e r u n k o wa n e ­

g o4 4 4, c z y l i t a k i e g o s p o s o b u p r o wa d z e n i a r o z mó w z r e s p o n d e n t a mi ( b a d a n y mi ) ,

w k t ó r y m p r o wa d z ą c y wy wi a d ( b a d a c z ) ma s wo b o d ę w a r a n ż o wa n i u s e k we n c j i

p y t a ń , w s p o s o b i e i c h f o r mu ł o wa n i a w z a l e ż n o ś c i o d s y t u a c j i wy wi a d u o r a z d o s t o ­

s o wa n i u n i e s f o r ma l i z o wa n e g o j ę z y k a z a d a wa n i a p y t a ń d o c e c h , mo ż l i wo ś c i i k o m­

p e t e n c j i r e s p o n d e n t ó w. Wy wi a d y t e g o t y p u o d z n a c z a j ą s i ę ma ł y m s t o p n i e m s t a n ­

d a r y z a c j i . P o d s t a wo wy m i n s t r u me n t e m b a d a wc z y m w p r o wa d z e n i u b a d a ń t e g o

t y p u j e s t wi ę c o s o b a p r o wa d z ą c a wy wi a d – w t y m p r z y p a d k u b y ł n i ą wy ł ą c z n i e

a u t o r p r a c y4 4 5.

K o l e j n e n a r z ę d z i e s ł u ż ą c e r e a l i z a c j i p r z y j ę t e j t e c h n i k i b a d a wc z e j s t a n o wi ą

d y s p o z y c j e d o wy wi a d u , c z y l i l i s t a p o t r z e b i n f o r ma c y j n y c h b a d a c z a . W c e l u r e a l i z a ­

c j i b a d a n i a p r z y g o t o wa n y z o s t a ł k we s t i o n a r i u s z d y s p o z y c j i z a wi e r a j ą c y wz o r y p y ­

t a ń o t wa r t y c h . S c e n a r i u s z wy wi a d u s k ł a d a ł s i ę z t r z e c h g ł ó wn y c h c z ę ś c i o p a r t y c h

n a u s t r u k t u r y z o wa n i u c z a s o wy m ( p r z e s z ł o ś ć , t e r a ź n i e j s z o ś ć , p r z y s z ł o ś ć ) i t e ma t y c z ­

n y m ( p a mi ę ć o d o mu r o d z i n n y m, s z k o l e , mi e j s c u p r a c y ; a k t u a l n e z a j ę c i a , c e l e ż y c i o ­

we o r a z a k t y wn o ś ć s p o ł e c z n a w D o mu P o mo c y S p o ł e c z n e j l u b Un i we r s y t e c i e T r z e ­

c i e g o Wi e k u i p o z a t y mi i n s t y t u c j a mi o r a z o p i n i a o f u n k c j o n o wa n i u mi a s t a B i a ł y ­

s t o k i u c z e s t n i c t wi e l u d z i s t a r y c h w ż y c i u mi a s t a ) . P r z y t wo r z e n i u k we s t i o n a r i u s z a

u wz g l ę d n i o n o – o b e c n e w l i t e r a t u r z e p r z e d mi o t u – z a l e c e n i a c o d o z a k r e s ó w p o mi a ­

r u i a n a l i z y k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o4 4 6.

4 4 4 Na p o d s t . : K . K o n e c k i , S t u d i a z me t o d o l o g i i b a d a ń j a k o ś c i o wy c h . T e o r i a u g r u n t o wa n a , o p . c i t . ,

s . 1 6 9 - 1 7 0 ; K . L u t y ń s k a , B i e d a w r o d z i n i e . P s y c h o l o g i c z n y , s p o ł e c z n y i k u l t u r o wy k o n t e k s t wy wi a ­

d ó w z p r z e d s t a wi c i e l a mi t r z e c h p o k o l e ń , [ w: ] E . T a r k o ws k a ( r e d . ) , Z r o z u mi e ć b i e d n e g o . O d a wn e j

i o b e c n e j b i e d z i e w P o l s c e , T y p o g r a f i k a , Wa r s z a wa 2 0 0 0 , s . 2 0 0 - 2 0 5 .

4 4 5 P o d c z a s s p o r z ą d z a n i a wy wi a d ó w b a d a c z d ą ż y ł d o p o s t ę p o wa n i a we d ł u g d y r e k t y w p r o p o n o wa ­

n y c h p r z e z S . K v a l e g o z a k ł a d a j ą c y c h : p o s i a d a n i e b i e g ł e j z n a j o mo ś c i t e ma t u ; n a d a wa n i e p o r z ą d k u

wy wi a d o wi ; mó wi e n i e j a s n o i wy r a ź n i e ; b y c i e d e l i k a t n y m wo b e c b a d a n y c h ; b y c i e wr a ż l i wy m;

b y c i e o t wa r t y m n a n o we a s p e k t y wy wi a d u ; k i e r o wa n i e p r z e b i e g i e m wy wi a d u ; b y c i e k r y t y c z n y m

wo b e c r o z mó wc y ; p a mi ę t a n i e o t y m, c o z o s t a ł o p o wi e d z i a n e ; i n t e r p r e t o wa n i e wy p o wi e d z i w t r a k ­

c i e wy wi a d u . Z o b . S . K v a l e , I n t e r V i e ws . Wp r o wa d z e n i e d o j a k o ś c i o we g o wy wi a d u b a d a wc z e g o ,

T r a n s H u ma n a , B i a ł y s t o k 2 0 0 4 , s . 1 5 3 - 1 5 4 .

4 4 6 Z o b . J . B a r t k o ws k i , K a p i t a ł s p o ł e c z n y i j e g o o d d z i a ł y wa n i e n a r o z wó j w u j ę c i u s o c j o l o g i c z n y m, o p .

c i t . , s . 8 8 - 9 1 ; M. T h e i s s , K r e wn i – z n a j o mi – o b y wa t e l e . K a p i t a ł s p o ł e c z n y a l o k a l n a p o l i t y k a s p o ł e c z n a ,

o p . c i t . , s . 1 3 0 - 1 3 9 ; W. S t o n e , Me a s u r i n g S o c i a l C a p i t a l . T o wa r d s A T h e o r e t i c a l l y I n f o r me d Me a s u r e ­

me n t F r a me wo r k F o r R e s e a r c h i n g S o c i a l C a p i t a l i n F a mi l y a n d C o mmu n i t y L i f e , A u s t r a l i a n I n s t i t u t e o f

F a mi l y S t u d i e s , Me l b o u r n e 2 0 0 1 , www. a i f s . g o v . a u / i n s t i t u t e / p u b s / R P 2 4 . p d f [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; Me a s u r i n g

S o c i a l C a p i t a l . A n A u s t r a l i a n F r a me wo r k a n d I n d i c a t o r s , A u s t r a l i a n B u r e a u o f S t a t i s t i c s , C a n b e r r a 2 0 0 4 ,

www. a b s . g o v . a u / A US S T A T S / a b s @. n s f / L o o k u p / 1 3 7 8 . 0 Ma i n + F e a t u r e s 1 2 0 0 4 ? O p e n D o c u me n t [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ;

S . F r a n k e , Me a s u r e me n t o f S o c i a l C a p i t a l . R e f e r e n c e D o c u me n t f o r P u b l i c P o l i c y R e s e a r c h , D e v e l o p me n t ,

a n d E v a l u a t i o n , P o l i c y H o r i z o n s C a n a d a , O t t a wa 2 0 0 5 , www. h o r i z o n s . g c . c a / d o c l i b / Me a s u r e me n t _ E . p d f

[ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; N. D u d wi c k , K . K u e h n a s t , V . N. J o n e s , M. Wo o l c o c k , A n a l y z i n g S o c i a l C a p i t a l I n C o n ­

t e x t . A G u i d e t o U s i n g Q u a l i t a t i v e Me t h o d s a n d D a t a , Wo r l d B a n k I n s t i t u t e , Wa s h i n g t o n 2 0 0 6 ,

h t t p : / / s i t e r e s o u r c e s . wo r l d b a n k . o r g / WB I / R e s o u r c e s / A n a l y z i n g _ S o c i a l _ C a p i t a l _ i n _ C o n t e x t - F I N A L . p d f

[ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] ; Me a s u r i n g S o c i a l C a p i t a l , T h e Wo r l d B a n k G r o u p , h t t p : / / g o . wo r l d b a n k . o r g / A 7 7 F 3 0 UI X 0

[ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 1 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 1 7

P o n a d t o p r z y j ę t o , i ż s p o r z ą d z a n i e n o t a t e k z o b s e r wa c j a mi p o d c z a s p r z y g o t o ­

wy wa n i a i r e a l i z a c j i b a d a ń , p o z wo l i n a d o k ł a d n i e j s z e z r o z u mi e n i e mo t y wa c j i i p o ­

s t a w o s ó b wc h o d z ą c y c h w s k ł a d b a d a n e j z b i o r o wo ś c i . B a d a c z z d e c y d o wa ł s i ę p r o ­

wa d z i ć o b s e r wa c j ę n i e u c z e s t n i c z ą c ą ( z e wn ę t r z n ą )

s i ę c e l u p r z e b y wa n i a w b a d a n e j z b i o r o wo ś c i i g r o ma d z e n i a i n f o r ma c j i p o p r z e z p r o ­

c e s p o s t r z e g a n i a . A u t o r p r a c y s t a r a ł s i ę p r z y j ą ć t u r o l ę o k r e ś l a n ą p r z e z R . G o l d a mi a ­

n e m „ o b s e r wa t o r a j a k o u c z e s t n i k a ”

z o b s e r wo wa n y mi r a z b ą d ź d wa , k o n t a k t z b a d a n y mi j e s t k r ó t k i , n i e ma t e ż p o t r z e ­

b y u s t a n o wi e n i a b a r d z i e j r o z b u d o wa n y c h r e l a c j i . J e d n o c z e ś n i e p r o wa d z o n e o b s e r ­

wa c j e mi a ł y n i s k i s t o p i e ń s t a n d a r y z a c j i – b a d a c z mi a ł p r z y g o t o wa n ą j e d y n i e l i s t ę

p o t r z e b i n f o r ma c y j n y c h o d n o s z ą c y c h s i ę d o s y t u a c j i wy wi a d u , n a t o mi a s t w o d n i e ­

s i e n i u d o p o z o s t a ł y c h s y t u a c j i i wy d a r z e ń – r e j e s t r o wa ł ws z y s t k o t o , c o wy d a wa ł o

s i ę g o d n e z a p i s a n i a l u b wz b u d z a ł o z a c i e k a wi e n i e . S t o p n i o we n o t o wa n i e p o z wo l i ł o

n a z b i e r a n i e ws t ę p n y c h d o my s ł ó w, d o s t r z e ż e n i e wą t k ó w p o wt a r z a j ą c y c h s i ę w r o z ­

mo wa c h o r a z p r o b l e mó w, k t ó r e n a l e ż a ł o b y p o r u s z y ć w k o l e j n y c h wy wi a d a c h .

D o i n t e r p r e t a c j i z n a c z e ń z n a j d u j ą c y c h s i ę w p r z e p i s a n y c h wy wi a d a c h u ż y t o

t e c h n i k i j a k o ś c i o we j a n a l i z y t r e ś c i , „ w k t ó r e j ws k a ź n i k i e m w p r o c e s i e wn i o s k o wa ­

n i a d o t y c z ą c e g o d a n e j t r e ś c i j e s t wy s t ę p o wa n i e l u b n i e wy s t ę p o wa n i e p e wn y c h

c h a r a k t e r y s t y c z n y c h t r e ś c i , a n i e t r e ś c i n a j c z ę ś c i e j wy s t ę p u j ą c y c h w d a n y m p r z e k a ­

z i e ”

k a t e g o r i e i z j a wi s k a i s t o t n e z p u n k t u wi d z e n i a p r o b l e ma t y k i b a d a wc z e j . W t r a k c i e

a n a l i z y t r e ś c i a u t o r p o s t a n o wi ł k i e r o wa ć s i ę n a s t ę p u j ą c y mi d y r e k t y wa mi

p o wa n i a z a ws z e „ k r o k z a t e k s t e m” ; wi e l o k r o t n e g o c z y t a n i a ; c z y t a n i a t e ma t y c z n e g o ,

c z y t a n i a „ w p o p r z e k ” ; l i c z e n i a ; wy t y c z a n i a p o wt a r z a j ą c y c h s i ę wą t k ó w, p r o b l e mó w,

t y p ó w a r g u me n t a c j i ; r o z u mi e n i a i i n t e r p r e t a c j i o r a z wy k o r z y s t a n i a k o mp u t e r a

w p r a c y i n t e r p r e t a c y j n e j . P o n a d t o p r z y j ę t o mo ż l i wo ś ć t wo r z e n i a p o j ę ć u c z u l a j ą c y c h ,

c z y l i t a k i c h , k t ó r e n i e t y l k o wy z n a c z a j ą c h a r a k t e r y s t y k i k o n k r e t n y c h i s t n o ś c i i wy j a ­

ś n i a j ą r z e c z y wi s t o ś ć , a l e t e ż wy wo ł u j ą „ z n a c z ą c y ” o b r a z – p o b u d z a j ą r o z u mi e n i e z j a ­

wi s k p r z e z s t o s o wn e i l u s t r a c j e . K o n s t r u o wa n i e t a k i c h p o j ę ć u c z u l a j ą c y c h o d b y wa

s i ę p o p r z e z o d n i e s i e n i e d a n e j i d e i d o i n d y wi d u a l n y c h d o ś wi a d c z e ń c z y t e l n i k a4 5 1.

P o j ę c i a t a k i e s ą z b l i ż o n e d o j ę z y k a i k u l t u r y r e s p o n d e n t ó w.

4 4 7, a wi ę c t a k ą , w k t ó r e j n i e z a t a j a

4 4 8 – p o d c z a s j e j r e a l i z a c j i b a d a c z s p o t y k a s i ę

4 4 9. T y m s a my m p o d c z a s a n a l i z y wy wi a d ó w p o s t a n o wi o n o wy o d r ę b n i a ć wą t k i ,

4 5 0: p o s t ę ­

4 4 7 L . S o ł o ma , Me t o d y i t e c h n i k i b a d a ń s o c j o l o g i c z n y c h . Wy b r a n e z a g a d n i e n i a , o p . c i t . , s . 5 7 .

4 4 8 K . K o n e c k i , S t u d i a z me t o d o l o g i i b a d a ń j a k o ś c i o wy c h . T e o r i a u g r u n t o wa n a , o p . c i t . , s . 1 4 6 .

4 4 9 E . Wn u k - L i p i ń s k a , Me t o d a a n a l i z y t r e ś c i w s o c j o l o g i i a me r y k a ń s k i e j , O B O P , Wa r s z a wa 1 9 6 7 , s . 2 0 ;

c y t . z a : H . P a l s k a , B i e d a i d o s t a t e k . O n o wy c h s t y l a c h ż y c i a w P o l s c e k o ń c a l a t d z i e wi ę ć d z i e s i ą t y c h ,

o p . c i t . , s . 3 9 .

4 5 0 H . P a l s k a , B i e d a i d o s t a t e k . O n o wy c h s t y l a c h ż y c i a w P o l s c e k o ń c a l a t d z i e wi ę ć d z i e s i ą t y c h , o p . c i t . ,

s . 4 0 - 4 2 .

4 5 1 K . K o n e c k i , S t u d i a z me t o d o l o g i i b a d a ń j a k o ś c i o wy c h . T e o r i a u g r u n t o wa n a , o p . c i t . , s . 3 6 - 3 8 .

1 1 8 andr z e j kl i mc z uk

1 1 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

2 . 3 . 2 . Z a ł o ż e n i a b a d a wc z e

O p r a c o wu j ą c p r o j e k t b a d a wc z y , u wz g l ę d n i o n o mo ż l i wo ś ć z a i s t n i e n i a p r o b l e ­

mó w z wi ą z a n y c h z j e g o r e a l i z a c j ą . Uz n a n o , i ż mo g ą o n e wy n i k a ć k o l e j n o z : t r u d n o ­

ś c i z e z r o z u mi e n i e m p y t a ń p r z e z r e s p o n d e n t ó w, b r a k u wi e d z y b a d a n y c h o a k t y wn o ­

ś c i l u d z i s t a r y c h w mi e ś c i e , n i e s z c z e r o ś c i o d p o wi e d z i , n i e c h ę c i d o u j a wn i e n i a s wo i c h

p r z e k o n a ń o r a z t r u d n o ś c i w o k r e ś l e n i u wł a s n y c h o p i n i i n a p o s t a wi o n e k we s t i e .

P r z e g l ą d l i t e r a t u r y p o z wo l i ł n a d o s t r z e ż e n i e k o l e j n y c h p r z e s z k ó d , k t ó r e b r a n o

p o d u wa g ę p o d c z a s r e a l i z a c j i b a d a n i a4 5 2. Mi a n o wi c i e : s t a r z y l u d z i e mn i e j c h ę t n i e

u c z e s t n i c z ą w b a d a n i a c h s o c j o l o g i c z n y c h ; s z y b c i e j mę c z ą s i ę p y t a n i a mi ; s ą b a r d z i e j

z a i n t e r e s o wa n i p r o b l e ma mi d o t y c z ą c y mi b l i s k i c h i m p r o b l e mó w n i ż s p r a wa mi n i e ­

z wi ą z a n y mi b e z p o ś r e d n i o z i c h wł a s n y m d o ś wi a d c z e n i e m; c z ę ś c i e j t r a k t u j ą b a d a c z y

j a k o o s o b y z wi ą z a n e z i n s t y t u c j a mi o p i e k i s p o ł e c z n e j , o d k t ó r y c h mo ż n a o s i ą g n ą ć

wy mi e r n e k o r z y ś c i ; wy ma g a j ą z a p e wn i e ń o t y m, i ż „ d a d z ą s o b i e r a d ę ” a b a d a n i e

n i e b ę d z i e s p r a wi a ł o t r u d n o ś c i ; mo g ą mi e ć p o t r z e b ę wy ż a l e n i a s i ę , o p o wi e d z e n i a

o s p r a wa c h n i e k o n i e c z n i e z wi ą z a n y c h z wł a ś c i wy m t e ma t e m r o z mo wy ; mo g ą p o ­

t r z e b o wa ć t o wa r z y s t wa , p o c i e s z e n i a l u b k o n k r e t n e j p o mo c y ; mo g ą s t a r a ć s i ę u k a z a ć

s wo j e ż y c i e o d j a k n a j l e p s z e j s t r o n y , ma s k u j ą c b o l e s n e ws p o mn i e n i a l u b ws t y d l i we

f a k t y o r a z mo g ą wy ma g a ć ws p a r c i a o s ó b t r z e c i c h p r z y u d z i e l a n i u o d p o wi e d z i .

P o n a d t o p r z y j ę t o , i ż p r o c e s b a d a wc z y n i e p o wi n i e n s z k o d z i ć b a d a n y m.

W z wi ą z k u z t y m z a ł o ż e n i e m w t r a k c i e p r z y g o t o wa ń d y s p o z y c j i d o wy wi a d ó w

u z n a n o , ż e p o d c z a s r o z mó w n i e n a l e ż y s t o s o wa ć z wr o t u „ l u d z i e s t a r z y ” , k t ó r y z o s t a ł

p r z y j ę t y w t e j p r a c y j a k o k a t e g o r i a a n a l i t y c z n a . Wy n i k a ł o t o z p r z e k o n a n i a , i ż b e z ­

p i e c z n i e j b ę d z i e u n i k a ć s f o r mu ł o wa ń , k t ó r e mo g ą b y ć p o s t r z e g a n e p r z e z c z ę ś ć b a d a ­

n y c h z a d r a ż l i we l u b o b r a ź l i we . W t r o s c e o p o r o z u mi e n i e z r o z mó wc a mi k o r z y s t a n o

z mn i e j p r e c y z y j n y c h , p o ws z e c h n y c h w j ę z y k u p o t o c z n y m z wr o t ó w, n p . „ o s o b y

s t a r s z e ” , „ l u d z i e s t a r s i ” , „ e me r y c i ” i „ o s o b y p o s z e ś ć d z i e s i ą t c e ” .

2 . 3 . 3 . Z a s a d y d o b o r u p r ó b y

P r z y j ę t o , ż e r e a l i z a c j ą b a d a n i a z o s t a n i e o b j ę t a p r ó b a c e l o wa , c z y l i d o b r a n a n a

p o d s t a wi e wł a s n e j wi e d z y o b a d a n e j p o p u l a c j i i c e l ó w b a d a ń4 5 3, l i c z ą c a 2 2 l u d z i s t a ­

r y c h ż y j ą c y c h w mi e ś c i e B i a ł y s t o k , ( z a r ó wn o k o b i e t , j a k i mę ż c z y z n ) k t ó r z y p r z e k r o ­

c z y l i 6 0 . r o k ż y c i a o r a z s ą z wi ą z a n i z j e d n ą z d wó c h wy b r a n y c h i n s t y t u c j i : a l b o s ą

mi e s z k a ń c a mi D o mu P o mo c y S p o ł e c z n e j ( d a l e j : D P S ) a l b o u c z e s t n i c z ą w d z i a ł a l n o ­

ś c i Un i we r s y t e t u T r z e c i e g o Wi e k u ( d a l e j : UT W) . T a k o k r e ś l o n e k r y t e r i a mi a ł y p o ­

4 5 2 Na p o d s t . : B . S z a t u r - J a wo r s k a , G e r o n t o l o g i a s p o ł e c z n a – c h a r a k t e r y s t y k a d y s c y p l i n y , s c h e ma t y

b a d a ń , o p . c i t . , s . 2 4 ; K . L u t y ń s k a , B i e d a w r o d z i n i e . P s y c h o l o g i c z n y , s p o ł e c z n y i k u l t u r o wy k o n t e k s t

wy wi a d ó w z p r z e d s t a wi c i e l a mi t r z e c h p o k o l e ń , o p . c i t . , s . 2 1 0 - 2 1 2 , 2 1 4 , 2 1 6 - 2 1 7 , 2 2 1 i 2 2 6 .

4 5 3 E . B a b b i e , B a d a n i a s p o ł e c z n e w p r a k t y c e , P WN, Wa r s z a wa 2 0 0 7 , s . 2 0 5 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 1 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 1 9

z wo l i ć n a d o t a r c i e d o mo ż l i wi e n a j b a r d z i e j z r ó ż n i c o wa n y c h p r z y p a d k ó w o s ó b o r ó ż ­

n y c h b i o g r a f i a c h , p o s i a d a j ą c y c h o d mi e n n e p o z y c j e i r o l e s p o ł e c z n e , s t o p i e ń p r z e j a ­

wi a n e j a k t y wn o ś c i s p o ł e c z n e j o r a z z a k r e s i c z ę s t o t l i wo ś ć k o n t a k t ó w z i n n y mi l u d ź ­

mi s t a r y mi . P r z y k ł a d o wo : d o o s ó b , k t ó r e n i e wy c h o d z ą z D P S i d o o s ó b u t r z y mu j ą ­

c y c h k o n t a k t y z l u d ź mi o z b l i ż o n y m d o s wo j e g o wi e k u , mi e s z k a j ą c y mi p o z a t ą p l a ­

c ó wk ą ; d o o s ó b z a j mu j ą c y c h ( o b e c n i e l u b d a wn i e j ) p o z y c j e , p o z wa l a j ą c e n a p o d e j ­

mo wa n i e d e c y z j i i s t o t n y c h d l a d z i a ł a n i a i n s t y t u c j i ; d o o s ó b d z i a ł a j ą c y c h w UT W

i j e d n o c z e ś n i e a k t y wn y c h z a wo d o wo ; o s ó b , k t ó r e o g r a n i c z y ł y s wo j e u c z e s t n i c t wo

w UT W; o s ó b u d z i e l a j ą c y c h s i ę p o z a UT W w i n n y c h i n s t y t u c j a c h i o r g a n i z a c j a c h

s p o ł e c z n y c h .

W t r a k c i e r e a l i z a c j i b a d a n i a p r z e p r o wa d z o n o wy wi a d y z 2 6 o s o b a mi . K o l e j n e

r o z mo wy d a wa ł y p o d s t a wy ws k a z u j ą c e n a k o n i e c z n o ś ć p o d e j mo wa n i a p r ó b d o t a r ­

c i a d o s p e c y f i c z n y c h p r z y p a d k ó w. T y m s a my m d ą ż o n o d o o s i ą g n i ę c i a p u n k t u n a s y ­

c e n i a4 5 4, c z y l i mo me n t u , g d y d a l s z e wy wi a d y n i e d o s t a r c z a j ą j u ż n o we j wi e d z y

o p r z e d mi o c i e b a d a ń . S t r u k t u r ę z r e a l i z o wa n e j p r ó b y p r z e d s t a wi a t a b e l a 2 . 1 .

T a b e l a 2 . 1 . S t r u k t u r a p r ó b y b a d a wc z e j

D o m P o mo c y S p o ł e c z n e j

( D P S )

K o b i e t y

3

4

7

Un i we r s y t e t T r z e c i e g o Wi e k u

( UT W)

K o b i e t y

7

1

8

Wy s z c z e g ó l n i e n i e

Mę ż c z y ź n i

4

2

6

Mę ż c z y ź n i

1

4

5

Mł o d s i - s t a r z y : 6 0 - 7 4 l a t

S t a r s i - s t a r z y : 7 5 - 8 9 l a t

Ł ą c z n i e

Ź r ó d ł o : B a d a n i a wł a s n e .

Ł ą c z n i e w b a d a n i u wz i ę ł o u d z i a ł 1 5 k o b i e t i 1 1 mę ż c z y z n . Na j s t a r s i b a d a n i

u r o d z i l i s i ę k i l k a n a ś c i e l a t p r z e d wy b u c h e m I I wo j n y ś wi a t o we j ( n a j s t a r s z a o s o b a

w 1 9 2 5 r o k u ) , n a j mł o d s i – t u ż p o j e j z a k o ń c z e n i u ( n a j mł o d s z a w 1 9 4 7 r o k u ) . P o ś r ó d

r e s p o n d e n t ó w z D P S wy s t ą p i ł a n i e wi e l k a p r z e wa g a k o b i e t w g r u p i e p o wy ż e j 7 5 .

r o k u ż y c i a , n a t o mi a s t wś r ó d s ł u c h a c z y UT W w mł o d s z y c h r o c z n i k a c h z d e c y d o wa ­

n i e p r z e wa ż a ł y k o b i e t y , a w s t a r s z y c h mę ż c z y ź n i . B r a k r ó wn o wa g i mi ę d z y l i c z b ą

b a d a n y c h z wi ą z a n y c h z UT W w p o s z c z e g ó l n y c h g r u p a c h wi e k u w p o r ó wn a n i u d o

mi e s z k a ń c ó w D P S , wy n i k a ł z k o n i e c z n o ś c i i n n e g o p o d e j ś c i a d o r e a l i z a c j i b a d a n i a .

W p r z y p a d k u D P S b a d a c z d y s p o n o wa ł l i s t ą p o t e n c j a l n y c h r o z mó wc ó w, wy r ó ż n i o ­

n y c h z e wz g l ę d u n a s t a n z d r o wi a p r z e z l e k a r z a p r a c u j ą c e g o w t e j i n s t y t u c j i , a c o z a

t y m i d z i e – b a d a n i b y l i wy b i e r a n i s p o ś r ó d o s ó b wy s e l e k c j o n o wa n y c h we d ł u g d o ­

4 5 4 S . K v a l e , I n t e r V i e ws . Wp r o wa d z e n i e d o j a k o ś c i o we g o wy wi a d u b a d a wc z e g o , o p . c i t . , s . 1 0 9 .

1 2 0 andr z e j kl i mc z uk

1 2 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

d a t k o we g o k r y t e r i u m, n i e p r z e wi d z i a n e g o p r z e d p o d j ę c i e m b a d a n i a . T y mc z a s e m

w p r z y p a d k u UT W b a d a c z n i e u z y s k a ł ż a d n e g o s p i s u p o z wa l a j ą c e g o n a wy b ó r

p r z y p a d k ó w d o b a d a n i a . Ni e z b ę d n e o k a z a ł o s i ę z a s t o s o wa n i e me t o d y k u l i ś n i e ż ­

n e j

ś c i , a n a s t ę p n i e p r o s z e n i e i c h o d o s t a r c z e n i e i n f o r ma c j i p o t r z e b n y c h d o o d s z u k a n i a

i n n y c h o s ó b z t e j z b i o r o wo ś c i . O s t a t e c z n i e z r e a l i z o wa n a p r ó b a b a d a wc z a o g r a n i c z a

s t o p i e ń p o r ó wn a ń c e c h l u d z i s t a r y c h z wi ą z a n y c h z o b i e ma i n s t y t u c j a mi , a l e z p e w­

n o ś c i ą o d d a j e s p e c y f i k ę t y c h z b i o r o wo ś c i . Wa r t o t e ż p o d k r e ś l i ć , i ż – mi mo ws z y s t k o

n i e r e p r e z e n t a t y wn y d o b ó r – z d o ł a ł u c h wy c i ć l i c z e b n ą p r z e wa g ę k o b i e t p o ś r ó d s t a r ­

s z y c h mi e s z k a ń c ó w mi a s t a ( T a b e l a 1 , A n e k s ) .

4 5 5, c z y l i d o b ó r p r ó b y p r z e z z e b r a n i e d a n y c h o k i l k u o s o b a c h z b a d a n e j z b i o r o wo ­

2 . 3 . 4 . C h a r a k t e r y s t y k a b a d a n y c h o s ó b

P r z e d s t a wi c i e l e b a d a n y c h z b i o r o wo ś c i r ó ż n i l i s i ę p o d wz g l ę d e m k i l k u z a s a d ­

n i c z y c h c e c h . S p o ś r ó d 1 3 b a d a n y c h mi e s z k a ń c ó w D P S , 8 o s ó b u r o d z i ł o s i ę w r ó ż ­

n y c h ws i a c h i mn i e j s z y c h mi a s t a c h wo j e wó d z t wa p o d l a s k i e g o , z a ś 3 o s o b y p o c h o ­

d z i ł y z B i a ł e g o s t o k u . Na t o mi a s t w p r z y p a d k u s ł u c h a c z y UT W, 6 o s ó b u r o d z i ł o s i ę

w B i a ł y ms t o k u , a 5 we ws i a c h i mi a s t a c h wo j e wó d z t wa p o d l a s k i e g o . W o b u z b i o ­

r o wo ś c i a c h z n a l a z ł o s i ę p o 1 o s o b i e u r o d z o n e j p o z a g r a n i c a mi k r a j u o r a z p o 1 o s o b i e

p o c h o d z ą c e j z j e d n e g o z d u ż y c h mi a s t P o l s k i z n a j d u j ą c y c h s i ę p o z a wo j e wó d z t we m

p o d l a s k i m. W p r ó b i e z n a l a z ł o s i ę 7 o s ó b , k t ó r e t ł u ma c z y ł o s wo j ą o b e c n o ś ć w B i a ­

ł y ms t o k u n a k a z e m p r a c y o t r z y ma n y m ( w d a l e k i e j p r z e s z ł o ś c i ) o s o b i ś c i e l u b p r z e z

ws p ó ł ma ł ż o n k a ; 6 o s ó b t wi e r d z i ł o , ż e mi e s z k a w B i a ł y ms t o k u d z i ę k i wł a s n y m wy ­

b o r o m l u b s t a r a n i o m o d c h wi l i z a k o ń c z e n i a e d u k a c j i w s z k o l e ; 4 o s o b y d e k l a r o wa ­

ł y , i ż c a ł e ż y c i e s p ę d z i ł y w B i a ł y ms t o k u ; 4 – ż y ł y w t y m mi e ś c i e z k r ó t k i mi p r z e ­

r wa mi ( n p . wy n i k a j ą c y mi z e s p e c y f i k i wy k o n y wa n e j p r a c y z a r o b k o we j ) ; 2 o s o b y –

c h o ć u r o d z i ł y s i ę w mi e ś c i e – wi ę k s z o ś ć ż y c i a s p ę d z i ł y p o z a g r a n i c a mi wo j e wó d z ­

t wa p o d l a s k i e g o , p o s t a n o wi ł y j e d n a k p o wr ó c i ć t u p o u z y s k a n i u ś wi a d c z e ń e me r y ­

t a l n y c h ; 2 b a d a n y c h z a mi e s z k a ł o w B i a ł y ms t o k u wy ł ą c z n i e z p o wo d u c h o r o b y , n a ­

t o mi a s t 1 o s o b a d e k l a r o wa ł a p o mi e s z k i wa n i e w d wó c h mi e j s c a c h – w B i a ł y ms t o k u

i w i n n y m, mn i e j s z y m mi e ś c i e wo j e wó d z t wa p o d l a s k i e g o .

Ż a d e n z r e s p o n d e n t ó w z D P S n i e p o s i a d a ł wy ż s z e g o wy k s z t a ł c e n i a . T y l k o

1 o s o b a mi a ł a wy k s z t a ł c e n i e ś r e d n i e o g ó l n o k s z t a ł c ą c e , 5 – ś r e d n i e z a wo d o we , 2 –

z a s a d n i c z e z a wo d o we , 4 – p o d s t a wo we i 1 – n i g d y n i e z d o b y ł a wy k s z t a ł c e n i a n a

d o wo l n y m e t a p i e e d u k a c j i . P o ś r ó d s ł u c h a c z y UT W p r z e wa ż a ł y o s o b y z wy ż s z y m

wy k s z t a ł c e n i e m. Uk o ń c z e n i e j e d n e g o k i e r u n k u s t u d i ó w wy ż s z y c h d e k l a r o wa ł o

5 o s ó b , a d wó c h k i e r u n k ó w – 3 o s o b y . D o k ł a d n i e 4 b a d a n y c h t wi e r d z i ł o , i ż n i e z d o ­

4 5 5 E . B a b b i e , B a d a n i a s p o ł e c z n e w p r a k t y c e , o p . c i t . , s . 2 0 5 - 2 0 6 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 2 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 2 1

ł a ł o u k o ń c z y ć s t u d i ó w wy ż s z y c h , a 1 o s o b a p o s i a d a ł a wy k s z t a ł c e n i e ś r e d n i e z a wo ­

d o we . P o ś r ó d o s ó b , k t ó r e u k o ń c z y ł y s t u d i a wy ż s z e , 3 o s o b y s t u d i o wa ł y p e d a g o g i k ę ,

3 – e k o n o mi ę , 1 – p s y c h o l o g i ę , 1 – r o l n i c t wo , 1 – b u d o wn i c t wo p r z e my s ł o we , 1 – c h e mi ę

s p o ż y wc z ą i 1 – p r a wo . B a d a n i , k t ó r z y n i e u k o ń c z y l i s t u d i ó w wy ż s z y c h , s t u d i o wa l i :

i n ż y n i e r i ę e l e k t r y c z n ą , i n s t r u me n t a l i s t k ę , g ó r n i c t wo i a d mi n i s t r a c j ę p u b l i c z n ą .

Mi e s z k a ń c y D P S w t r a k c i e ż y c i a c z ę ś c i e j z mi e n i a l i p r a c ę . R e s p o n d e n c i c i p o ­

d e j mo wa l i s i ę p r z e wa ż n i e p r a c f i z y c z n y c h o c h a r a k t e r z e t y mc z a s o wy m – „ o k a z y j ­

n y c h ” , „ d o r y wc z y c h ” . K o b i e t y o k r e ś l a ł y s wo j e z a wo d y j a k o m. i n . : „ p o mo c n a r o l i ” ,

„ h o d o wc a ” , „ g o s p o d y n i d o mo wa ” , „ p o mo c k u c h e n n a ” , „ e k s p e d i e n t k a ” , „ ma g a z y ­

n i e r ” , „ p a l a c z w k o t ł o wn i ” , „ p i e k a r z ” , „ l a b o r a n t k a ” , „ p o k o j ó wk a ” , „ s z e f o wa k u c h n i ” ,

„ k s i ę g o wa ” , „ s e k r e t a r k a ” , „ i n s t r u k t o r k a ” . P o o t r z y ma n i u r e n t y l u b e me r y t u r y wy k o ­

n y wa ł y z a ś r ó ż n e p r a c e c h a ł u p n i c z e l u b u d z i e l a ł y k o r e p e t y c j i . B a d a n i s t a r s i mę ż ­

c z y ź n i mi e s z k a j ą c y w D P S , o k r e ś l a l i p o d e j mo wa n e z a wo d y j a k o : „ r o l n i k ” ,

„ s p a wa c z ” , „ ś l u s a r z ” , „ s z e wc ” , „ d o z o r c a ” , „ ż o ł n i e r z ” , „ g ó r n i k ” , „ k i e r o wc a ” , „ z ł o t a r ą c z ­

k a ” , „ wy p a l a c z c e g i e ł ” , „ s e k we s t r a t o r ( k o mo r n i k ) ” , „ k u p i e c ” , „ o p i e k u n s p o ł e c z n y ” ,

„ z a o p a t r z e n i o wi e c ” . S ł u c h a c z e UT W wy k o n y wa l i p r z e wa ż n i e p r a c ę s t a ł ą w j e d n y m

mi e j s c u z a t r u d n i e n i a , z a j mu j ą c n i e k i e d y wy ż s z e s t a n o wi s k a z wi ą z a n e z p o d e j mo ­

wa n i e m d e c y z j i . J e ś l i p o d e j mo wa l i p r a c e t y mc z a s o we , t o t y l k o p r z e d z a k o ń c z e n i e m

e d u k a c j i l u b p o u z y s k a n i u r e n t y b ą d ź e me r y t u r y . B a d a n e k o b i e t y u c z e s t n i c z ą c e

w UT W, o k r e ś l a ł y s wo j e z a wo d y mi a n e m: „ n a u c z y c i e l k i ” , „ p r o j e k t a n t a i n s t a l a c j i

e l e k t r y c z n y c h ” , „ k i e r o wn i k a d z i a ł u u s ł u g o we g o ” , „ s p e c j a l i s t k i o d r a c h u n k o wo ś c i

i f i n a n s ó w” , „ k s i ę g o we j ” , „ k i e r o wn i k a b i u r a p r o j e k t ó w” , „ u r z ę d n i k a ” , „ d y r e k t o r a d u ­

ż e g o p r z e d s i ę b i o r s t wa p a ń s t wo we g o ” l u b „ p r a c o wn i k a f i r my p r y wa t n e j ” . Mę ż c z y ź ­

n i z wi ą z a n i z UT W p r a c o wa l i w ż y c i u j a k o : „ n a u c z y c i e l ” , „ i n s t r u k t o r ” , „ wi z y t a t o r ” ,

„ d y r e k t o r z a k ł a d u ” , „ p r z e d s i ę b i o r c a ” , „ k i e r o wn i k z wi ą z k u ” , „ p r o j e k t a n t ” , „ a r c h i t e k t ” ,

„ ż o ł n i e r z ” , „ f o t o g r a f ” , „ a r t y s t a ” , „ t k a c z ” , „ g ó r n i k ” .

D o s t r z e ż o n o t e ż r ó ż n i c e mi ę d z y ś wi a d c z e n i a mi s p o ł e c z n y mi , z j a k i c h k o r z y ­

s t a j ą r e s p o n d e n c i . Mi e s z k a ń c y D P S z d e c y d o wa n i e c z ę ś c i e j ws p o mi n a l i o z d o b y c i u

z a b e z p i e c z e ń s p o ł e c z n y c h w p o s t a c i r e n t i e me r y t u r . D o k ł a d n i e 7 r e s p o n d e n t ó w

z D P S d e k l a r o wa ł o p o s i a d a n i e r e n t y , 4 o s o b y – e me r y t u r , a 2 o s o b y – n a j p i e r w

o t r z y ma n i e r e n t y , n a s t ę p n i e e me r y t u r y . Na l e ż y z a z n a c z y ć , i ż w wi ę k s z o ś c i p r z y p a d ­

k ó w o s o b y t e o t r z y ma ł y r e n t y p o p r z e k r o c z e n i u p r z y n a j mn i e j 4 0 . r o k u ż y c i a . D o ­

k ł a d n i e 7 b a d a n y c h o k r e ś l a ł o s i e b i e n i e t y l e mi a n e m „ o s ó b n i e p e ł n o s p r a wn y c h ” , c o

wr ę c z „ i n wa l i d ó w” – p r z y p u s z c z a l n i e j e s t t o b a r d z i e j e f e k t p o s i a d a n i a n a wy k u l u b

n i e c h ę c i d o p o s ł u g i wa n i a s i ę i n n y mi z wr o t a mi wo b e c o s o b i s t e g o p o c z u c i a d e p r y ­

1 2 2 andr z e j kl i mc z uk

1 2 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

wa c j i , n i ż n i e z n a j o mo ś c i z n a c z e ń t y c h o k r e ś l e ń4 5 6. B a d a n i c z ę s t o n i e b y l i w s t a n i e

o k r e ś l i ć , i l e l a t w ż y c i u p r a c o wa l i l u b c z y j u ż o t r z y ma l i e me r y t u r ę , c z y t e ż p o s i a d a j ą

t y l k o r e n t ę c h o r o b o wą . S p o ś r ó d b a d a n y c h w D P S , 3 o s o b y p r a c o wa ł y p o o t r z y ma ­

n i u ś wi a d c z e ń , a l e j e s z c z e p r z e d z a mi e s z k a n i e m w D P S , n a t o mi a s t 1 o s o b a d e k l a r o ­

wa ł a , i ż wc i ą ż p r a c u j e mi mo p o s i a d a n i a r e n t y , a l e „ n a c z a r n o ” ( o k r e ś l a s i ę j a k o „ z ł o ­

t a r ą c z k a ” : k o s i t r a wn i k i , s p r z ą t a p o d wó r k a , z b i e r a z ł o m, n a p r a wi a u r z ą d z e n i a e l e k ­

t r y c z n e ) . Mo ż n a wi ę c p r z y p u s z c z a ć , i ż p o ś r ó d l u d z i s t a r y c h mi e s z k a j ą c y c h w D P S z a ­

n i k a p o t r z e b a o s o b i s t e g o z a j mo wa n i a s i ę s p r a wa mi f i n a n s o wy mi , u r z ę d o wy mi , c z y

c z y n n o ś c i a mi z wi ą z a n y mi z a k t y wn o ś c i ą e k o n o mi c z n ą . S p o ś r ó d 1 3 wy b r a n y c h

u c z e s t n i k ó w UT W 1 0 o s ó b t wi e r d z i ł o , i ż p o s i a d a e me r y t u r ę , 2 – o t r z y ma ł y n a j p i e r w

r e n t ę , a n a s t ę p n i e e me r y t u r ę , a 1 o s o b a k o r z y s t a z r e n t y . P o n a d t o 3 s p o ś r ó d t y c h

o s ó b k o n t y n u u j e p r a c ę z a wo d o wą p o o t r z y ma n i u ś wi a d c z e ń , z a ś 1 z d e c y d o wa ł a s i ę

z a k o ń c z y ć p r a c ę k i l k a l a t p o o t r z y ma n i u e me r y t u r y . B a d a n i c z ę ś c i e j ws p o mi n a l i

o r o k u , w k t ó r y m u z y s k a l i ś wi a d c z e n i a , c o p o z wo l i ł o n a u s t a l e n i e , i ż t y l k o w j e d ­

n y m p r z y p a d k u p r z e j ś c i e n a e me r y t u r ę mi a ł o mi e j s c e z g o d n i e z u s t a wo wy m wi e ­

k i e m e me r y t a l n y m, a w p o z o s t a ł y c h n a s t ą p i ł o o d 3 d o 5 l a t wc z e ś n i e j . T y l k o 1 o s o ­

b a s p o ś r ó d u c z e s t n i k ó w UT W o k r e ś l a ł a s i ę mi a n e m n i e p e ł n o s p r a wn e j .

K o l e j n ą i s t o t n ą r ó ż n i c ą o k a z a ł a s i ę p r z y n a l e ż n o ś ć d o o r g a n i z a c j i i i n s t y t u c j i

s p o ł e c z n y c h . S p o ś r ó d b a d a n y c h mi e s z k a ń c ó w D P S , 4 z 1 3 o s ó b u c z e s t n i c z y ł y

w d z i a ł a l n o ś c i t a k i c h o r g a n i z a c j i , j a k : P o l s k a Z j e d n o c z o n a P a r t i a R o b o t n i c z a , Z wi ą ­

z e k Mł o d z i e ż y S o c j a l i s t y c z n e j , S ł u ż b a P o l s c e o r a z P o l s k i Z wi ą z e k E me r y t ó w, R e n c i ­

s t ó w i I n wa l i d ó w. O b e c n i e t y l k o 1 z t y c h o s ó b d e k l a r o wa ł a p r z y n a l e ż n o ś ć d o o r g a ­

n i z a c j i , k t ó r ą b y ł P o l s k i Z wi ą z e k E me r y t ó w, R e n c i s t ó w i I n wa l i d ó w. S ł u c h a c z e

UT W c z ę ś c i e j u c z e s t n i c z y l i w d z i a ł a l n o ś c i r ó ż n y c h o r g a n i z a c j i i i n s t y t u c j i s p o ł e c z ­

n y c h – 1 2 z 1 3 b a d a n y c h n a l e ż a ł o n i e g d y ś d o t a k i c h , j a k : B i a ł o s t o c k i e T o wa r z y s t wo

Mu z y c z n e i m. S t e f a n a S o b i e r a j s k i e g o , K r a j o wa P a r t i a E me r y t ó w i R e n c i s t ó w, L i g a

K o b i e t P o l s k i c h , NS Z Z „ S o l i d a r n o ś ć ” , P o l s k i Z wi ą z e k D z i a ł k o wc ó w, P o l s k i Z wi ą z e k

I n ż y n i e r ó w i T e c h n i k ó w B u d o wn i c t wa , P o l s k i e T o wa r z y s t wo E k o n o mi c z n e , P o l s k i e

T o wa r z y s t wo Nu mi z ma t y c z n e , S ł u ż b a P o l s c e , T o wa r z y s t wo P r z y j a ź n i P o l s k o - R a ­

d z i e c k i e j , Z wi ą z e k Mł o d z i e ż y P o l s k i e j , Z wi ą z e k H a r c e r s t wa P o l s k i e g o i Z wi ą z e k Na ­

u c z y c i e l s t wa P o l s k i e g o . Wy l i c z a j ą c b a r d z i e j s z c z e g ó ł o wo : 6 o s ó b n a l e ż a ł o d o j e d n e j

o r g a n i z a c j i , 3 o s o b y – d o d wó c h , 2 – d o t r z e c h , a 1 o s o b a a ż d o c z t e r e c h , p r z y c z y m

n a l e ż y t a k ż e u wz g l ę d n i ć , ż e wi ę k s z o ś ć t y c h o s ó b w mł o d o ś c i n a l e ż a ł a d o o r g a n i z a c j i

h a r c e r s k i c h . O b e c n i e 8 o s ó b z b a d a n e j g r u p y , p o z a UT W p a r t y c y p u j e w p r z y n a j ­

4 5 6 P o d c z a s a n a l i z y t r e ś c i u s t a l o n o , ż e w wy wi a d a c h z mi e s z k a ń c a mi D P S s ł o wo „ n i e p e ł n o s p r a wn y ”

wr a z z j e g o o d mi a n a mi , n i e wy s t ę p u j e w j ę z y k u b a d a n y c h , a j e d y n i e w wy p o wi e d z i a c h b a d a c z a .

T y mc z a s e m z wr o t „ i n wa l i d a ” r z a d k o p o j a wi a s i ę w wy wi a d a c h p r z e p r o wa d z o n y c h z e s ł u c h a c z a mi

UT W.

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 2 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 2 3

mn i e j j e d n e j o r g a n i z a c j i , z c z e g o 2 o s o b y n a l e ż y d o c z t e r e c h a 1 – d o d wó c h . Na z wy

t y c h o r g a n i z a c j i , w k t ó r y c h a k t u a l n i e u d z i e l a j ą s i ę b a d a n i , t o : B i a ł o s t o c k i e T o wa r z y ­

s t wo E s p e r a n t y s t ó w, B i a ł o s t o c k i e T o wa r z y s t wo Mu z y c z n e i m. S t e f a n a S o b i e r a j s k i e ­

g o , B i a ł o s t o c k i e T o wa r z y s t wo Ś p i e wa c z e i m. S t a n i s ł a wa Mo n i u s z k i , C h ó r K o mb a ­

t a n t a Wo j s k a P o l s k i e g o i A r mi i K r a j o we j , K r a j o wa P a r t i a E me r y t ó w i R e n c i s t ó w,

P o l s k i Z wi ą z e k D z i a ł k o wc ó w, P o l s k i Z wi ą z e k I n ż y n i e r ó w i T e c h n i k ó w B u d o wn i c ­

t wa , S t o wa r z y s z e n i e Wo l o n t a r i a t u Mi ę d z y p o k o l e n i o we g o , T o wa r z y s t wo P r z y j a c i ó ł

Z i e mi Ł o mż y ń s k i e j , Z wi ą z e k Na u c z y c i e l s t wa P o l s k i e g o . Ż a d e n z r e s p o n d e n t ó w

z D P S n i e p e ł n i ł f u n k c j i p u b l i c z n y c h , n a t o mi a s t 1 z b a d a n y c h s ł u c h a c z y UT W s p r a ­

wo wa ł t a k ą f u n k c j ę w o k r e s i e P o l s k i R z e c z p o s p o l i t e j L u d o we j ( P R L ) , a 2 o s o b y k a n ­

d y d o wa ł y – j u ż p o p r z e k r o c z e n i u wi e k u e me r y t a l n e g o , w o k r e s i e I I I R z e c z y p o s p o l i ­

t e j P o l s k i ( I I I R P ) – n a s t a n o wi s k o r a d n e g o mi a s t a B i a ł y s t o k .

2 . 4 . S p o s ó b r e a l i z a c j i b a d a ń

2 . 4 . 1 . Or g a n i z a c j a b a d a ń

B a d a n i e z r e a l i z o wa n o w o k r e s i e o d p o c z ą t k u g r u d n i a 2 0 0 7 r o k u , d o k o ń c a

s t y c z n i a 2 0 0 8 . P r z e d r o z p o c z ę c i e m wł a ś c i wy c h wy wi a d ó w z r e s p o n d e n t a mi , b a d a c z

s p o t k a ł s i ę z p r e z e s e m UT W i z d y r e k c j ą D P S w c e l u u z y s k a n i a z g o d y n a p r o wa d z e ­

n i e b a d a ń . W o b u p r z y p a d k a c h wy r a ż o n o p r z y c h y l n o ś ć i s f o r mu ł o wa n o z a s t r z e ż e ­

n i a z wi ą z a n e z b e z p i e c z e ń s t we m b a d a n y c h , o k a z y wa n o t e ż z a i n t e r e s o wa n i e wy n i ­

k a mi r a p o r t u k o ń c o we g o . D z i ę k i k o o p e r a c j i z p r z e d s t a wi c i e l a mi UT W i D P S b a d a c z

mó g ł z a p o z n a ć s i ę z o d p o wi e d n i mi d o k u me n t a mi , z a wi e r a j ą c y mi i n f o r ma c j e o z a s a ­

d a c h f u n k c j o n o wa n i a o b u i n s t y t u c j i . W D P S l i s t a p r z y p a d k ó w d o b a d a n i a z o s t a ł a

p r z y g o t o wa n a n a d r o d z e k o n s u l t a c j i z l e k a r z e m p r a c u j ą c y m w o ś r o d k u , p r z y c z y m

n i e z a b r a k ł o ws k a z ó we k o d n o ś n i e t e g o , j a k i e t e ma t y mo g ą o k a z a ć s i ę d r a ż l i we , j a ­

k i e mo g ą b y ć k o n s e k we n c j e n i e k t ó r y c h p y t a ń c z y s u g e s t i i o r a z – ż e wy wi a d p o wi ­

n i e n p r z y b i e r a ć c h a r a k t e r n i e s z k o d z ą c y b a d a n y m. W p r z y p a d k u UT W p o c z ą t k o wo

z a r z ą d i n s t y t u c j i z a mi e r z a ł p r z y g o t o wa ć l i s t ę wy b r a n y c h o s ó b d o b a d a n i a , n a s t ę p ­

n i e z z a mi a r u t e g o wy c o f a n o s i ę z e wz g l ę d u n a d ą ż e n i e d o o c h r o n y d a n y c h o s o b o ­

wy c h s ł u c h a c z y . O s t a t e c z n i e n a d r o d z e p o r o z u mi e n i a u s t a l o n o , ż e l e p s z y m r o z wi ą ­

z a n i e m b ę d z i e b e z p o ś r e d n i e d o c i e r a n i e b a d a c z a d o s ł u c h a c z y , k o n t a k t u j ą c s i ę z n i mi

w c z a s i e i c h p l a n o wy c h s p o t k a ń , m. i n . p o d c z a s wy k ł a d ó w i z a j ę ć w s e k c j a c h t e ma ­

t y c z n y c h .

A u t o r p r a c y s a mo d z i e l n i e p r z e p r o wa d z i ł ws z y s t k i e 2 6 wy wi a d ó w. W p i e r w­

s z e j k o l e j n o ś c i s p o r z ą d z o n o wy wi a d y z mi e s z k a ń c a mi D P S , n a s t ę p n i e z e s ł u c h a c z a mi

UT W. T y l k o 2 wy wi a d y z u c z e s t n i k a mi UT W u d a ł o s i ę z r e a l i z o wa ć w t y m s a my m

1 2 4 andr z e j kl i mc z uk

1 2 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

o k r e s i e , c o z o s o b a mi z D P S , b o wi e m wp ł y w n a p r z e b i e g b a d a n i a mi a ł y r ó wn i e ż

t a k i e o k o l i c z n o ś c i , j a k o k r e s ś wi ą t e c z n y i mi e j s c e z a mi e s z k a n i a r e s p o n d e n t ó w.

Mi e s z k a j ą c y w r o z p r o s z e n i u n a o b s z a r z e c a ł e g o mi a s t a , s ł u c h a c z e UT W t ł u ma c z y l i ,

i ż z u wa g i n a p r z y g o t o wa n i a d o ś wi ą t B o ż e g o Na r o d z e n i a l u b p l a n o wa n e wy j a z d y ,

b ę d ą mi e l i c z a s n a s p o t k a n i e d o p i e r o p o r o z p o c z ę c i u n o we g o r o k u . B a d a n i mi e s z k a ­

j ą c y w D P S n i e mi e l i n i c p r z e c i wk o r o z mo wo m w o k r e s i e ś wi ą t e c z n y m – c z ę s t o

z wy r a ź n y m s mu t k i e m d o d a wa l i , ż e s a mi n i e p r z y g o t o wu j ą j u ż ś wi ą t i z o s t a l i c a ł ­

k o wi c i e wy r ę c z e n i w t y m p r z e z p e r s o n e l p l a c ó wk i . T a k i s t a n r z e c z y wp ł y n ą ł t e ż c z ę ­

ś c i o wo n a k s z t a ł t i c h ws p o mn i e ń z d z i e c i ń s t wa i mł o d o ś c i – p r z y p u s z c z a l n i e n i e k t ó r e

i n f o r ma c j e n i e z o s t a ł y b y u j a wn i o n e p o d c z a s r e a l i z a c j i wy wi a d ó w p r z y i n n e j o k a z j i .

Wy wi a d y b y ł y r e j e s t r o wa n e z a p o mo c ą d y k t a f o n u . Ni e l i c z n i r o z mó wc y o b a ­

wi a l i s i ę t e j f o r my z a p i s u , a l e z mi e n i a l i z d a n i e p o z a p e wn i e n i u , ż e i c h d a n e p e r s o ­

n a l n e n i e z o s t a n ą w ż a d e n s p o s ó b u j a wn i o n e . W c z a s i e t r wa n i a d wó c h wy wi a d ó w

z e s ł u c h a c z a mi UT W, b a d a n i p r o s i l i o wy ł ą c z e n i e n a g r y wa n i a p r z y o p i s y wa n i u n i e ­

z g o d n y c h z p r a we m d z i a ł a ń i n n y c h o s ó b . P r z y k ł a d y t e mi a ł y n a j c z ę ś c i e j d o wi e ś ć

i s t n i e n i a w mi e ś c i e z j a wi s k a n e p o t y z mu – f a wo r y z o wa n i a p r z e z s t a r s z e wi e k i e m

o s o b y s wo i c h b l i s k i c h p r z y o b s a d z a n i u s t a n o wi s k . Wo b e c n i e wy s t a r c z a j ą c e j i l o ś c i

i n f o r ma c j i n a t e n t e ma t a u t o r o d s t ą p i ł o d f o r mu ł o wa n i a wn i o s k ó w z wi ą z a n y c h

z z a g a d n i e n i e m.

D o s t r z e ż o n o z n a c z n e r ó ż n i c e mi ę d z y c z a s e m t r wa n i a i d ł u g o ś c i ą p r z e p i s a n y c h

wy wi a d ó w p r z e p r o wa d z o n y c h z mi e s z k a ń c a mi D P S i s ł u c h a c z a mi UT W. Ws z y s t k i e

z a r e j e s t r o wa n e wy wi a d y t r wa ł y ł ą c z n i e n i e c o p o n a d 6 9 g o d z i n , z c z e g o r o z mo wy

z mi e s z k a ń c a mi D P S z a j ę ł y mn i e j s z ą c z ę ś ć wy n o s z ą c ą o k o ł o 2 0 g o d z i n . Na j k r ó t s z y

wy wi a d w D P S t r wa ł 4 9 mi n u t , n a j d ł u ż s z y z a ś b l i s k o 2 , 5 g o d z i n y . Na j k r ó t s z a r o z ­

mo wa z u c z e s t n i k i e m UT W t r wa ł a b l i s k o 2 g o d z i n y , a n a j d ł u ż s z a p r a wi e 7 g o d z i n .

Ws z y s t k i e l i t e r a l n i e s p i s a n e wy wi a d y s t a n o wi ą 1 1 1 3 s t r o n ma s z y n o p i s u , z c z e g o r o z ­

mo wy z mi e s z k a ń c a mi D P S t o 3 4 8 s t r o n ( 3 1 , 3 % o g ó ł u ) , a UT W – 7 6 5 s t r o n ( 6 8 , 7 % )

P r z y p u s z c z a l n i e r ó ż n i c e t e wy n i k a ł y z o d mi e n n e g o p o d e j ś c i a b a d a n y c h d o s y t u a c j i

wy wi a d u i p o s i a d a n e j wi e d z y o ż y c i u w mi e ś c i e . I s t o t n y m c z y n n i k i e m mo g ł a b y ć

t e ż o c e n a b a d a c z a j a k o o s o b y , k t ó r a j e s t n i e t y l k o z n a c z n i e mł o d s z a , a l e i p o c h o d z i

z i n n e g o ś r o d o wi s k a . D ł u ż s z e wy wi a d y n i e k i e d y z d a wa ł y s i ę b y ć e f e k t e m z ł o ż o n o ­

ś c i l o s ó w ż y c i o wy c h r o z mó wc ó w ( z mi a n y mi e j s c a z a mi e s z k a n i a , p r a c y , mo t y wa c j i

d o d z i a ł a n i a , z n a j o mo ś c i ) , i c h wn i k l i wo ś c i , a n i e k i e d y – p o t r z e b y d o k o n a n i a b i l a n s u

s wo j e g o ż y c i a l u b p o z o s t a wi e n i a p o n i m ś l a d u ; n a j d ł u ż s z y c h wy wi a d ó w, z k t ó r y c h

k a ż d y t r wa ł p o n a d 5 g o d z i n , u d z i e l i ł y o s o b y , k t ó r e p r z e k r o c z y ł y 7 5 l a t i n i e u s k a r ż a ł y

4 5 7.

4 5 7 Na g r a n i a i z a p i s y wy wi a d ó w z n a j d u j ą s i ę w a r c h i wu m d o mo wy m a u t o r a p r a c y . R e d a k c j a i k o r e k ­

t a t r a n s k r y p c j i ma n a c e l u mo ż l i wi e n a j wi e r n i e j s z e z a c h o wa n i e o r y g i n a l n e j f o r my wy p o wi e d z i .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 2 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 2 5

s i ę n a wi ę k s z e p r o b l e my z e z d r o wi e m. P o n a d t o w p r z y p a d k u d wó c h b a d a n y c h

z UT W, wy wi a d y b y ł y p r z e r y wa n e p o o k o ł o 3 g o d z i n a c h t r wa n i a i d o k a ń c z a n e k i l k a

d n i p ó ź n i e j w t y m s a my m mi e j s c u . B y ł o t o wy n i k i e m i n n y c h , z a p l a n o wa n y c h n a

t e n d z i e ń p r z e z b a d a n y c h , c z y n n o ś c i ( s p o t k a n i a z r o d z i n ą i u c z e s t n i c t wo w i mp r e ­

z a c h k u l t u r a l n y c h ) .

Umi e s z c z o n e w d a l s z e j c z ę ś c i p u b l i k a c j i c y t a t y wy p o wi e d z i r e s p o n d e n t ó w,

z a z n a c z o n e s ą k u r s y wą i s y g n o wa n e d o d a t k o wy mi i n f o r ma c j a mi : p ł e ć ( M – mę ż ­

c z y z n a ; K – k o b i e t a ) , p o d o k r e s s t a r o ś c i ( „ 6 0 - 7 4 ” – mł o d s i - s t a r z y ; „ 7 5 - 8 9 ” – s t a r s i - s t a ­

r z y ) , p o wi ą z a n i e z i n s t y t u c j ą ( D P S – D o m P o mo c y S p o ł e c z n e j ; UT W – Un i we r s y t e t

T r z e c i e g o Wi e k u ) i n u me r k o l e j n o ś c i wy wi a d u w d a n e j i n s t y t u c j i . W t r o s c e o u n i e ­

mo ż l i wi e n i e i d e n t y f i k a c j i r o z mó wc ó w, z a k o d o wa n o ws z y s t k i e i mi o n a i n a z wi s k a

z n a j d u j ą c e s i ę w wy p o wi e d z i a c h o r a z wi ę k s z o ś ć n a z w mi e j s c o wo ś c i . P r z y t a c z a n e

p o g l ą d y n i e s ą p o g l ą d a mi a u t o r a , z a ś i n t e r p r e t a c j e , o p i s y i u wa g i s t a n o wi ą p r ó b ę

p r z e d s t a wi e n i a , z r o z u mi e n i a i wy j a ś n i e n i a r z e c z y wi s t o ś c i s p o ł e c z n e j , w k t ó r e j ż y j ą

b a d a n i .

2 . 4 . 2 . P r z e b i e g b a d a ń

P r o wa d z ą c b a d a n i e w D P S , b a d a c z mu s i a ł w z n a c z n e j mi e r z e p o d p o r z ą d k o ­

wa ć s i ę t r y b o wi ż y c i a mi e s z k a ń c ó w. J u ż p o p i e r ws z y c h wy wi a d a c h o k a z a ł o s i ę , ż e

o s o b y wc h o d z ą c e w s k ł a d t e j z b i o r o wo ś c i p l a n u j ą wi e l e s wo i c h c z y n n o ś c i , ma j ą c n a

u wa d z e ws p ó l n y d l a mi e s z k a ń c ó w p l a c ó wk i r o z k ł a d z a j ę ć . Ws z y s t k i e wy wi a d y

b y ł y wi ę c p r o wa d z o n e p o p r z e r wi e o b i a d o we j , k i e d y wi ę k s z o ś ć o s ó b z n a j d u j e s i ę

w s wo i c h p o k o j a c h . Z a c h ę c e n i e d o r o z mo wy mi e s z k a ń c ó w D P S o k a z a ł o s i ę z a d a ­

n i e m t r u d n y m. Uz y s k a n i e z g o d y n a wy wi a d wy ma g a ł o z a p e wn i e n i a o p o u f n o ś c i ,

o n i s k i m p o z i o mi e t r u d n o ś c i p y t a ń , a n i e k i e d y t e ż o i s t o t n o ś c i t e ma t u d l a wa r u n ­

k ó w b y t o wy c h r e s p o n d e n t ó w – a r g u me n t t e n wy n i k a ł z wy r a ź n e g o z a i n t e r e s o wa ­

n i a c z ę ś c i b a d a n y c h p o t e n c j a l n y mi k o r z y ś c i a mi , j a k i e mo g l i b y u z y s k a ć d z i ę k i r o z ­

mo wi e . Ni e o d n o t o wa n o ż a d n y c h o d mó w z e s t r o n y k o b i e t , j e d n a k ż e z d a r z y ł y s i ę

c z t e r y o d mo wy z e s t r o n y mę ż c z y z n – t wi e r d z i l i , ż e „ s ą z a j ę c i ” , „ n i e ma j ą c z a s u ” ,

„ c h c ą ś wi ę t e g o s p o k o j u ” ( c z ę ś ć b y ł a z a j ę t a o g l ą d a n i e m t e l e wi z j i ) l u b – b e z u z a s a d ­

n i e n i a – e mo c j o n a l n i e , a n a we t a g r e s y wn i e r e a g o wa l i n a p r o p o z y c j e r o z mo wy . Ni e ­

k i e d y mi e s z k a ń c y D P S wy r a ź n i e c z u l i s i ę „ n a c h o d z e n i ” – k i l k a z o s ó b , k t ó r e u d z i e l i ł y

wy wi a d ó w, ws p o mn i a ł o , i ż „ l u d z i e s t a l e p r z y c h o d z ą d o n i c h z j a k i mi ś s wo i mi p r o ­

b l e ma mi ” l u b ż e ma j ą j u ż „ d o ś ć b a d a ń ” . Ni e k i e d y r o z mó wc y o p o wi a d a l i , p r z e d l u b

p o p r z e p r o wa d z e n i u wy wi a d u , i ż c z ę s t o p r z y c h o d z ą d o n i c h j e d y n i e „ s z k o l ą c y s i ę

n a n i c h ” s t u d e n c i i l e k a r z e l u b „ p o c i e s z a j ą c e i c h ” z a k o n n i c e . B a d a n i n i e k i e d y d o d a ­

wa l i , ż e n i k t j u ż i c h n i e o d wi e d z a , j e ś l i n i e ma w t y m j a k i e g o ś i n t e r e s u . D o k ł a d n i e 1 1

1 2 6 andr z e j kl i mc z uk

1 2 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

wy wi a d ó w p r z e p r o wa d z o n o w p o k o j a c h mi e s z k a l n y c h , 1 – n a k o r y t a r z u D P S ( b a d a ­

n y mi e s z k a ł z d wo ma u n i e r u c h o mi o n y mi o s o b a mi w j e d n y m p o k o j u ) , a 1 – w p a l a r ­

n i . W 4 p r z y p a d k a c h wy wi a d y b y ł y n a k r ó t k o p r z e r y wa n e p o j a wi e n i e m s i ę o s ó b

t r z e c i c h – i n n y c h o s ó b mi e s z k a j ą c y c h w p o k o j u l u b p e r s o n e l u r o z n o s z ą c e g o p o s i ł k i .

Mi e s z k a ń c y D P S g e n e r a l n i e wy r a ż a l i mn i e j s z e n i ż u c z e s t n i c y UT W, z a i n t e r e ­

s o wa n i e r o z mo wą . C z ę s t o p o d k r e ś l a n o , ż e „ g a d a n i e n i c n i e p o mo ż e ” l u b u n i k a n o

wy r a ż a n i a o p i n i i , p o d a j ą c l a k o n i c z n e o d p o wi e d z i ( n p . „ c z y j a wi e m? ” , „ j a t y m s i ę

n i e i n t e r e s u j ę ” , „ t o mn i e n i e o b c h o d z i ” , „ n i e p a mi ę t a m” , „ n i c mi s i ę n i e p r z y p o mi ­

n a ” , „ n i e wi e m” , „ s a m p a n wi d z i ” ) . B a d a n i z a t e m p o ws z e c h n i e s i ę g a l i p o „ k ł a ms t wa

o b r o n n e ” , k t ó r y mi – we d ł u g A . R o s t o c k i e g o – r e s p o n d e n c i z a s ł a n i a j ą s i ę p r z e d n a ­

t a r c z y wo ś c i ą b a d a c z a , b r o n i ą c „ wł a s n e j g o d n o ś c i , j a k i z a g r o ż o n e j l u d z k i e j

k u l t u r y ”

s i ę , ż e u t r a c ą o b e c n e mi e s z k a n i e l u b ż e i c h o p i n i e t r a f i ą d o i n n y c h mi e s z k a ń c ó w

D P S . B y ć mo ż e wy n i k a ł o t o z p o t r a k t o wa n i a s y t u a c j i wy wi a d u n a wz ó r „ s p o t k a n i a

z u r z ę d n i k i e m” . B r a k o d p o wi e d z i c z a s a mi a r g u me n t o wa n o t a k ż e n i e c h ę c i ą z a ma r ­

t wi a n i a b a d a c z a l u b u c z e n i a g o „ z ł y c h z a c h o wa ń ” . S p e c y f i c z n ą c e c h ą wy p o wi e d z i

b a d a n y c h b y ł o t e ż i c h u r y wa n i e , c o wy r a ź n i e mi a ł o s ł u ż y ć p r z e mi l c z e n i u n i e p r z y ­

j e mn y c h s p r a w i ws p o mn i e ń . P o j a wi a ł y s i ę t e ż wy p o wi e d z i n i e wy r a ź n i e a r t y k u ł o ­

wa n e n a s k u t e k wa d wy mo wy b a d a n y c h o r a z t a k i e , z a p o mo c ą k t ó r y c h b a d a n i

p r ó b o wa l i z mi e n i ć t e ma t r o z mo wy l u b u p e wn i ć s i ę , c z y b a d a c z j e s t w s t a n i e z r o z u ­

mi e ć s e n s i c h wy p o wi e d z i . C z ę s t o t e ż g e s t y k u l o wa n o , b y z a a k c e n t o wa ć p e wn e s ł o ­

wa l u b p o k a z a ć c z y n n o ś c i i n n y c h o s ó b ( n p . n a d u ż y wa n i e a l k o h o l u , k r a d z i e ż , g r o ż e ­

n i e , b i c i e ) . T y l k o w j e d n y m p r z y p a d k u mi e s z k a n i e c D P S z a o f e r o wa ł p o c z ę s t u n e k .

Wy wi a d y z r e g u ł y k o ń c z y ł y s i ę wz a j e mn y mi ż y c z e n i a mi , n i e k i e d y b a d a n i p r o s i l i ,

b y d o s t r z e c i c h p r o ś b y l u b o d wi e d z a ć i c h c z a s a mi . P o j a wi ł y s i ę t e ż s p e c y f i c z n e , p e ­

s y mi s t y c z n e l u b p r z e p e ł n i o n e n a d z i e j ą s t wi e r d z e n i a z a my k a j ą c e s p o t k a n i e , t a k i e

j a k : „ ś wi a t n a l e ż y d o mł o d y c h ” , „ n i e ma j u ż p a t r i o t ó w” , „ p r o s z ę s i ę mo d l i ć ” l u b „ t o

b y ł a o k a z j a d o r o z mo wy j a k z a d a wn y c h l a t ” .

D o t a r c i e d o s ł u c h a c z y UT W wy ma g a ł o o b e c n o ś c i b a d a c z a n a d wó c h wy k ł a ­

d a c h i p o d c z a s d wó c h s p o t k a ń g r u p z a i n t e r e s o wa ń . B a d a c z z a c h ę c a ł s ł u c h a c z y d o

u d z i e l e n i a wy wi a d ó w, k r ó t k o o p i s u j ą c t e ma t y k ę b a d a ń i z a p e wn i a j ą c , i ż i c h o p i n i e

mo g ą b y ć i s t o t n e d l a r o z wo j u mi a s t a . P o p r z e p r o wa d z e n i u r o z mó w z k i l k o ma z a i n ­

t e r e s o wa n y mi , d o c i e r a n o d o k o l e j n y c h o s ó b , p o l e c o n y c h p r z e z b y ł y c h r o z mó wc ó w,

k t ó r z y n a j c z ę ś c i e j ws k a z y wa l i p o d wó c h i n n y c h s ł u c h a c z y UT W – w t r z e c h p r z y p a d ­

4 5 8. Z d a r z a ł y s i ę t e ż o d mo wy t y p u „ n i e p o wi e m” – b a d a n i g ł ó wn i e o b a wi a l i

4 5 8 A . R o s t o c k i , B e z r a d n y r e s p o n d e n t . T r u d n o ś ć p y t a ń w wy wi a d z i e k we s t i o n a r i u s z o wy m, I n s t y t u t S o ­

c j o l o g i i Un i we r s y t e t u Ł ó d z k i e g o , Ł ó d ź 1 9 9 2 , s . 4 8 ; c y t . z a : K . L u t y ń s k a , B i e d a w r o d z i n i e . P s y c h o l o ­

g i c z n y , s p o ł e c z n y i k u l t u r o wy k o n t e k s t wy wi a d ó w z p r z e d s t a wi c i e l a mi t r z e c h p o k o l e ń , o p . c i t . , s . 2 1 5 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 2 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 2 7

k a c h p o l e c o n o p o o k o ł o d z i e s i ę ć r ó ż n y c h o s ó b . Na wy wi a d y u ma wi a n o s i ę d r o g ą

t e l e f o n i c z n ą – b a d a n i n a j c z ę ś c i e j p r o s i l i o k i l k a k r o t n e p o wt ó r z e n i e t e ma t u b a d a ń

( g ł ó wn i e w c e l u z a n o t o wa n i a ) o r a z o p i s a n i e , w j a k i s p o s ó b d o j d z i e d o s p o t k a n i a

i j a k b ę d z i e p r z e b i e g a ć r o z mo wa . Uz y s k a n i e p r z y c h y l n o ś c i k o l e j n y c h o s ó b u ł a t wi a ­

ł o p r z e d e ws z y s t k i m p o wo ł y wa n i e s i ę n a p o l e c e n i e i c h p r z e z i n n y c h s ł u c h a c z y

UT W – mo ż e t o ś wi a d c z y ć o i s t n i e n i u s i l n y c h wi ę z i w g r u p a c h p r z y j a c i e l s k i c h , t wo ­

r z ą c y c h s i ę j e s z c z e p r z e d l u b p o p r z y s t ą p i e n i u d o UT W. K i l k u z b a d a n y c h z mi e n i a ł o

t e r mi n y wy wi a d u z u wa g i n a p o j a wi e n i e s i ę n i e p l a n o wa n y c h o b o wi ą z k ó w r o d z i n ­

n y c h ( n p . o p i e k i n a d wn u k a mi , p i l n o wa n i a d o mu ) . S z c z e g ó l n i e t r u d n e o k a z a ł o s i ę

d o t a r c i e d o j e d n e j o s o b y d z i a ł a j ą c e j w k i l k u o r g a n i z a c j a c h i z a j mu j ą c e j s i ę p r a c ą z a ­

wo d o wą – b a d a n y t e n t r z y k r o t n i e , d r o g ą t e l e f o n i c z n ą , i n f o r mo wa ł o p r z e ł o ż e n i u

mi e j s c a i d a t y s p o t k a n i a n a k r ó t k o p r z e d u s t a l o n y m wc z e ś n i e j t e r mi n e m – o s t a t e c z ­

n i e wy wi a d z t ą o s o b ą u d a ł o s i ę p r z e p r o wa d z i ć p o n a d d wa t y g o d n i e p ó ź n i e j , n i ż

wy n i k a ł o t o z p i e r wo t n i e u s t a l o n e j d a t y . W p r z y p a d k u j e d n e j o s o b y , k t ó r a r ó wn i e ż

z mi e n i ł a t e r mi n s p o t k a n i a , wy wi a d u n i e u d a ł o s i ę z r e a l i z o wa ć – o k a z a ł o s i ę , ż e r e ­

s p o n d e n t t r a f i ł d o s z p i t a l a n a s k u t e k p r o b l e mó w z e z d r o wi e m.

Wy wi a d y z o s o b a mi u c z e s t n i c z ą c y mi w d z i a ł a l n o ś c i UT W b y ł y p r o wa d z o n e

p r z e wa ż n i e w i c h mi e s z k a n i a c h , t y l k o 2 z 1 3 wy wi a d ó w z r e a l i z o wa n o w i n n y c h

mi e j s c a c h – 1 w mi e j s c u p r a c y b a d a n e g o i 1 w r e s t a u r a c j i . R o z mo wy o d b y wa ł y s i ę

o r ó ż n y c h p o r a c h d n i a – n a j c z ę ś c i e j r a n o , a w p r z y p a d k a c h o s ó b p r a c u j ą c y c h i s z c z e ­

g ó l n i e a k t y wn y c h , g ł ó wn i e w p o r a c h p o p o ł u d n i o wy c h i wi e c z o r n y c h . P r z y c z t e r e c h

r o z mo wa c h o b e c n e b y ł y p r z e z c h wi l ę l u b d ł u ż e j o s o b y t r z e c i e . W j e d n y m p r z y p a d ­

k u b y ł t o s y n s t a r s z e j p a n i , k t ó r y p o c z ą t k o wo wy k a z y wa ł z a i n t e r e s o wa n i e wy wi a ­

d e m, p ó ź n i e j z a j ą ł s i ę s wo i mi s p r a wa mi w i n n y m p o mi e s z c z e n i u i n i e i n g e r o wa ł

w p r z e b i e g r o z mo wy . W d r u g i m p r z y p a d k u , p r z e z c a ł y c z a s r o z mó wc y t o wa r z y s z y ł a

j e g o ż o n a , k t ó r a n i e k i e d y u z u p e ł n i a ł a wy p o wi e d z i o d o d a t k o we s z c z e g ó ł y , k t ó r y c h

s a m b a d a n y wy r a ź n i e n i e z a mi e r z a ł u j a wn i a ć . W t r z e c i m p r z y p a d k u wy wi a d p r z e ­

r wa ł n a c h wi l ę k l i e n t . W c z wa r t y m – o s o b a mi t r z e c i mi b y l i l u d z i e p r z y g l ą d a j ą c y s i ę

r o z mo wi e w r e s t a u r a c j i – mi mo i c h o b e c n o ś c i r o z mó wc a n i e o b a wi a ł s i ę mó wi ć

o s wo i m ż y c i u i d z i e l i ć s i ę n a we t k o n t r o we r s y j n y mi p r z e my ś l e n i a mi . P o n a d t o t r z y

wy wi a d y p r z e r wa ł y n a k r ó t k o t e l e f o n y d z wo n i ą c e d o b a d a n y c h – mo ż n a b y ł o s i ę

d o my ś l i ć , ż e p o ł ą c z e n i a p o c h o d z i ł y o d i c h b l i s k i c h , z n a j o my c h l u b i n n y c h s ł u c h a c z y

UT W.

R e s p o n d e n c i z wi ą z a n i z UT W wy k a z y wa l i wi ę k s z e – w p o r ó wn a n i u z mi e s z ­

k a ń c a mi D P S – z a i n t e r e s o wa n i e p r o b l e ma t y k ą b a d a n i a . Ni e t y l k o b u d o wa l i s t a ­

n o wc z e , u p o r z ą d k o wa n e i r o z b u d o wa n e wy p o wi e d z i , a l e t e ż c z ę s t o s t a r a l i s i ę p r z y ­

g o t o wa ć n a o k o l i c z n o ś ć wy wi a d u , b y wy p a ś ć j a k n a j l e p i e j – z mi e n i a l i wy s t r ó j p o ­

1 2 8 andr z e j kl i mc z uk

1 2 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

mi e s z c z e n i a l u b u k ł a d me b l i ( n p . c h wa l o n o s i ę p o s p r z ą t a n i e m d o mu l u b d o s t a wi e ­

n i e m s p e c j a l n e g o s t o l i k a , b y b a d a c z mi a ł mi e j s c e d o n o t o wa n i a o d p o wi e d z i ) , wy ­

s z u k i wa l i z d j ę c i a i d o k u me n t y ś wi a d c z ą c e o d z i a ł a l n o ś c i w UT W, a t a k ż e s p o r z ą d z a ­

l i n o t a t k i z p r z e my ś l e n i a mi n a g ł ó wn y t e ma t r o z mo wy . P o d c z a s wy wi a d ó w l u b p o

i c h z a k o ń c z e n i u p r z e k a z y wa n o b a d a c z o wi p o d a r u n k i w p o s t a c i wł a s n y c h p r a c p i ­

s e mn y c h , p r a c p l a s t y c z n y c h l u b wy r o b ó w k u l i n a r n y c h . P o c z ę s t u n e k p r o p o n o wa ł o

a ż 1 0 s p o ś r ó d 1 3 o s ó b .

W p r z y n a j mn i e j d wó c h p r z y p a d k a c h b a d a c z mó g ł o d n i e ś ć wr a ż e n i e , ż e ma

o g r a n i c z o n y wp ł y w n a p r z e b i e g r o z mo wy – b a d a n i p r z y j mo wa l i p o s t a wy mó wc ó w

o wy r o b i o n e j o p i n i i n a k a ż d y p o d n o s z o n y t e ma t , c z a s e m z u p e ł n i e n i e d o p u s z c z a j ą c

o d mi e n n y c h p o g l ą d ó w. P o z a k o ń c z e n i u wy wi a d u b a d a n i ws p o mi n a l i o s wo i c h p l a ­

n a c h n a r e s z t ę d n i a l u b n a s t ę p n e d n i – g ł ó wn i e o s p o t k a n i a c h z i n n y mi s ł u c h a c z a mi

UT W i wł a s n y c h z a j ę c i a c h , r a z o k o n i e c z n o ś c i p r z y g o t o wa n i a s i ę d o o p i e k i n a d

wn u k a mi . W j e d n y m p r z y p a d k u b a d a c z z o s t a ł p o p r o s z o n y o p r z e wi e z i e n i e s a mo ­

c h o d e m r o z mó wc y n a i mp r e z ę k u l t u r a l n ą – p r z y t e j o k a z j i b a d a n y p o d z i e l i ł s i ę s wo ­

i mi o b s e r wa c j a mi o p o g a r s z a j ą c y m s i ę s t a n i e u l i c i n i e p r z e p u s z c z a n i u p r z e z k i e r o w­

c ó w p i e s z y c h n a p r z e j ś c i a c h . Z d a n i e m b a d a n e g o z j a wi s k a t e d o wo d z ą , i ż k i e r o wc y

c z u j ą s i ę b e z k a r n i i wy wy ż s z e n i n a d i n n y c h l u d z i . O k a z a ł o s i ę p r z y t y m, ż e j a k o

o s o b a s t a r s z a b a ł b y s i ę z a s i ą ś ć z a k i e r o wn i c ą s a mo c h o d u , g d y ż n i e z d o ł a ł b y j u ż

„ u n i k n ą ć z a g r o ż e ń wy wo ł y wa n y c h p r z e z n i e o s t r o ż n y c h k i e r o wc ó w” . O s o b a t a a r g u ­

me n t o wa ł a t e ż , i ż s t a r s z y m l u d z i o m wy g o d n i e j , c h o ć n i e k o n i e c z n i e b e z p i e c z n i e j , j e s t

j e ź d z i ć a u t o b u s a mi . B a d a n i s ł u c h a c z e UT W c z ę s t o wy r a ż a l i p o d z i ę k o wa n i a z a r o z ­

mo wę , b y l i t e ż z a i n t e r e s o wa n i t y m z j a k i mi j e s z c z e o s o b a mi p r o wa d z o n o wy wi a d y

( i n f o r ma c j e t e n i e b y ł y j e d n a k u d o s t ę p n i a n e ) , p y t a l i o p o z y s k a n i e r a p o r t u

z b a d a ń o r a z p r o s i l i o p o z o s t a wi e n i e n u me r u t e l e f o n u k o n t a k t o we g o b a d a c z a .

R o z mó wc y p r z e wa ż n i e wi ę c e j mó wi l i o s wo j e j b i o g r a f i i n i ż o a k t u a l n y m ż y ­

c i u i z a i n t e r e s o wa n i u wy d a r z e n i a mi w mi e ś c i e . Z a o d p o wi e d z i s ł u ż y ł y t e ż n i e k i e d y

a n e g d o t y , me t a f o r y , a n a we t wi e r s z e a u t o r s t wa b a d a n y c h . B a r i e r ą , k t ó r a u t r u d n i a ­

ł a u d z i e l a n i e o d p o wi e d z i , c z ę s t o o k a z y wa ł a s i ę r ó ż n i c a wi e k u mi ę d z y b a d a n y mi

a b a d a c z e m. Ni e wp r o s t s u g e r o wa n o , ż e „ mł o d s i n i g d y n i e z r o z u mi e j ą p e wn y c h

s p r a w” – w t y m c e l u f o r mu ł o wa n o wy p o wi e d z i p o u c z a j ą c e , z a c z y n a j ą c e s i ę o d z wy ­

c z a j o wy c h z wr o t ó w: „ wi e p a n ” , „ p r o s z ę p a n a ” , „ s ł u c h a p a n ” l u b „ j a p a n u p o wi e m” .

Wy r a z i s t y mi p r z y k ł a d a mi p o d k r e ś l a n i a r ó ż n i c y wi e k u mi ę d z y r o z mó wc a mi , b y ł y

wy p o wi e d z i j e d n e j z b a d a n y c h mi e s z k a n e k D P S : Wo l ę t e g o n i e mó wi ć . Dz i e c k o k o ­

c h a n e , j a b y r a d a b y ł a p o wi e d z i e ć , a l e b o j ę s i ę . A s k ą d j a wi e m, mo ż e i mn i e s t ą d

wy r z u c ą ? ; T r u d n o k o c h a n i e c z e k a ć p o mo c y i ż y ć z p o mo c y . ( …) Wi e s z d z i e c k o , t o wy ­

c h o d z i ws z y s t k o u k a ż d e g o c z ł o wi e k a z e s wo j e j r o d z i n y . J a k a r o d z i n a , t a k i o n wy ­

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 2 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 2 9

c h o d z i j u ż t a k i . T o z a c z y n a s i ę o d k o ł y s k i t o ws z y s t k o – j e g o wy c h o wa n i e , j e mu z a ­

k ł a d a s i ę , h o d u j e s i ę ws z y s t k o w mó z g u i o n t a k d a l e j i d z i e ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 1 0 ) . Ni e k i e ­

d y j e d n a k r ó ż n i c a wi e k u mi ę d z y r o z mó wc a mi p o z wa l a ł a b a d a n y m n a wy r a ż a n i e

wł a s n y c h p o g l ą d ó w b e z s k r ę p o wa n i a : P r z e p r a s z a m p a n a , j a t o t y l k o z p a n e m t a k

r o z ma wi a m. J a k j a b y m c h c i a ł a t a k r o z ma wi a ć z mo i mi r ó wi e ś n i k a mi , t o j a b y m

z o s t a ł a o k r z y c z a n a j a k o h e r e t y k( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 4 ) .

2 . 4 . 3 . Wą t e k d r a ż l i wy

W t r a k c i e r o z mó w p o j a wi ł y s i ę t e ma t y , k t ó r e o k a z a ł y s i ę d r a ż l i we – c z ę ś c i e j

z d a r z a ł o s i ę t o w p r z y p a d k u mi e s z k a ń c ó w D P S , n a t o mi a s t z d e c y d o wa n i e r z a d z i e j

p o d c z a s r o z mó w z e s ł u c h a c z a mi UT W. P r z e d e ws z y s t k i m d o t r u d n y c h d l a r e s p o n ­

d e n t ó w s p r a w n a l e ż a ł y l o s y b l i s k i c h i m o s ó b z r o d z i n y , p r a c a z a r o b k o wa , p r z y c z y n y

p o b y t u w D P S o r a z p y t a n i a d o t y c z ą c e ż y c i a l u d z i s t a r y c h w mi e ś c i e . W j e d n y m wy ­

wi a d z i e s ł u c h a c z k a UT W p ł a k a ł a , ws p o mi n a j ą c o s wo j e j s i o s t r z e , k t ó r a z ma r ł a k i l k a

mi e s i ę c y wc z e ś n i e j . P o d c z a s i n n e j r o z mo wy w D P S b a d a n y s t a l e p r o s i ł , b y wy j a ś n i ć

mu z j a wi s k a z wi ą z a n e z j e g o ż y c i e m o s o b i s t y m i r o d z i n n y m, a b y p r z e my ś l e ć s wo j e

d a l s z e p l a n y ż y c i o we p o n i e d a wn e j s t r a c i e ma ł ż o n k i . K o l e j n y r e s p o n d e n t z D P S z a ­

p r o p o n o wa ł r o z mo wę w p a l a r n i , a i n n y r o b i ł w t r a k c i e wy wi a d u k i l k u mi n u t o we

p r z e r wy „ n a p a p i e r o s a ” – p o c z ą t k o wo p a l i ł w p o mi e s z c z e n i u o b o k , p ó ź n i e j j u ż b e z

wy c h o d z e n i a . O s o b a t a w z a s a d z i e j u ż n a p o c z ą t k u wy wi a d u , w s k r ó t o wy i p e ł e n

l u k s p o s ó b , z a r y s o wa ł a o c e n ę s wo j e g o ż y c i a : N o b o . . . 1 3 l a t , wi e p a n , mi e s z k a ł e m

t a m. . . A , z j a k i e g o p o wo d u s i ę z n a l a z ł e m w d o mu s p o ł e c z n y m? B o m mi e s z k a n i e p r z e ­

p i ł , o , wi e p a n . . . ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 1 3 ) . R o z mó wc a wy r a ź n i e p r ó b o wa ł u s p o k o i ć s i ę i n i e

u j a wn i a ć z b y t wi e l u i n f o r ma c j i o s wo i c h l o s a c h ż y c i o wy c h . D o p i e r o p o k r ó t k i e j

z mi a n i e t e ma t u z a c z ą ł s t o p n i o wo f o r mu ł o wa ć p r z e my ś l a n e i p e ł n e wy p o wi e d z i ,

wy r a ż a j ą c w n i c h s p e c y f i c z n e p o c z u c i e d u my – z e s wo j e j p r z e s t ę p c z e j p r z e s z ł o ś c i

i o g ó l n e j z a r a d n o ś c i ż y c i o we j – z mi e s z a n e z e ws t y d e m wy wo ł y wa n y m p r z e z ws p o ­

mn i e n i a o p o b y c i e w wi ę z i e n i u , u t r a c i e mi e s z k a n i a i r o z p a d z i e wł a s n e j r o d z i n y . Na

k o n i e c wy wi a d u b a d a n y wy r a z i ł p e wn e g o r o d z a j u s k r u c h ę i p o p r o s i ł o p o u f n o ś ć :

N i e c h s i ę p a n n a mn i e n i e g n i e wa . C o z ł e g o j a n i e p o wi e d z i a ł , t o t a m. . . Mi ę d z y n a mi

ż e b y t o . . . ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 1 3 ) . W j e d n y m p r z y p a d k u s ł u c h a c z k a UT W z a t a i ł a p o d c z a s

wy wi a d u f a k t , i ż j e j mą ż p r a c u j e , b ę d ą c n a e me r y t u r z e – n a wy s n u c i e t a k i e g o wn i o ­

s k u p o z wo l i ł a wc z e ś n i e j s z a k r ó t k a r o z mo wa z j e j mę ż e m, k t ó r y c h wa l i ł s i ę „ z a b i j a ­

n i e m c z a s u ” p o p r z e z wy k o n y wa n i e w d o mu z l e c o n e j p r a c y „ n a c z a r n o ” , b e z k o ­

n i e c z n o ś c i z a ł a t wi a n i a s p r a w u r z ę d o wy c h i p ł a c e n i a p o d a t k ó w. D r a ż l i we o k a z a ł y

s i ę t e ż p y t a n i a z wi ą z a n e z z a k o ń c z e n i e m p r a c y z a wo d o we j i o t r z y ma n i e m z a b e z p i e ­

c z e n i a s p o ł e c z n e g o . D l a n i e k t ó r y c h b a d a n y c h b y ł o t o wy d a r z e n i e d o ś ć t r a u ma t y c z ­

1 3 0 andr z e j kl i mc z uk

1 3 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

n e i wy wo ł y wa ł o z a k ł o p o t a n i e p o d c z a s o d p o wi e d z i : T o t r u d n o p o wi e d z i e ć „ p r z e j ­

ś c i e n a e me r y t u r ę ” , b o j a j u ż … J a ma j ą c 4 6 l a t , p r z e s z ł a m n a r e n t ę . Ma j ą c 4 6 l a t ! T o

b y ł s z o k , t o b y ł w o g ó l e … J a n i e mi a ł a m mi e j s c a , n i e wi e d z i a ł a m c o z e s o b ą r o b i ć , b o

t o j e s t z a mł o d y wi e k , ż e b y j u ż r e z y g n o wa ć z e ws z y s t k i e g o , a l e b a r d z o d ł u g o d o c h o ­

d z i ł a m d o s i e b i e , b o j a … 5 l a t , z a n i m z a c z ę ł a m c h o d z i ć … T o c u d , ż e j a c h o d z ę , r u s z a m

s i ę , t o j e s t j a k i ś t a m c u d e we n t u a l n i e ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 1 3 ) .

P y t a n i a o ż y c i e l u d z i s t a r y c h w mi e ś c i e o k a z a ł y s i ę s z c z e g ó l n i e p r o b l e ma t y c z ­

n e d l a mi e s z k a ń c ó w D P S – n i e k i e d y r e a g o wa n o ś mi e c h e m, k i e d y i n d z i e j t ł u ma c z o ­

n o s i ę d ł u g i m p o b y t e m w p l a c ó wc e , n p . J a k j a t u p r a wi e d z i e s i ą t y r o k , t o c o j a

mo g ę wi e d z i e ć ! ?( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 7 ) l u b s i ę g a n o p o p r z y k ł a d y z ma s s me d i ó w: P r z e c i e ż

j a k w t e l e wi z j i i n a t o z b i e r a j ą , i n a t o – t o p e wn i e p o ma g a j ą j e d n e d r u g i m ( K / 6 0 -

7 4 / D P S - 7 ) . Wo b e c t e g o p r z y j ę t o , i ż n i e k t ó r e o d p o wi e d z i f o r mu ł o wa n e z a r ó wn o

p r z e z mi e s z k a ń c ó w D P S ( z wł a s z c z a o s o b y d ł u g o t r wa l e n i e wy c h o d z ą c e p o z a wn ę ­

t r z a D P S mi mo p e ł n e j s p r a wn o ś c i r u c h o we j ) , j a k i s ł u c h a c z y UT W, s t a n o wi ą r a c z e j

i c h wy o b r a ż e n i a o ż y c i u s p o ł e c z n y m n i ż o c e n ę f a k t y c z n e g o s t a n u – wy o b r a ż e n i a t e

w z n a c z n e j mi e r z e s ą k o n s t r u o wa n e w o p a r c i u o p r z e k a z y , g ł ó wn i e k o mu n i k a c j i

ma s o we j , k t ó r e d o c i e r a j ą d o t y c h o s ó b . B a d a n i – p o p i e r a j ą c s ł u s z n o ś ć s wo i c h o p i n i i

i n f o r ma c j a mi z a c z e r p n i ę t y mi z p r a s y , r a d i a , c z y t e l e wi z j i – wy r a ż a l i z a u f a n i e p o mo c ­

n i c z e4 5 9, c z y l i p r z e k o n a n i e o wi a r y g o d n o ś c i i n n y c h l u d z i i i n s t y t u c j i , k t ó r e d o s t a r c z a ­

j ą i m p o ś r e d n i c h i n f o r ma c j i o p o t e n c j a l n y c h p a r t n e r a c h i n t e r a k c j i . I n n y mi s ł o wy –

t r e ś c i p r z e k a z ó w me d i a l n y c h mo g ą z mi e n i a ć o p i n i e b a d a n y c h o l u d z i a c h , z k t ó r y mi

n a c o d z i e ń ma j ą d o c z y n i e n i a l u b k t ó r z y i s t n i e j ą t y l k o w i c h ś wi a d o mo ś c i j a k o o s o ­

b y , z k t ó r y mi mo g ą mi e ć c o ś ws p ó l n e g o .

O d r a ż l i wo ś c i s y t u a c j i wy wi a d u ś wi a d c z y ł y t e ż n a g ł e wy z n a n i a b a d a n y c h .

J e d e n mę ż c z y z n a z D P S k i l k a k r o t n i e w t r a k c i e wy wi a d u s t wi e r d z i ł : J a c h c i a ł b y m

j u ż u mr z e ć ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 1 1 ) . I n n y r o z mó wc a mi e s z k a j ą c y w t e j p l a c ó wc e o p i s a ł n a ­

t o mi a s t p o t e n c j a l n ą p r ó b ę s a mo b ó j c z ą , p o c z ą t k o wo s t wi e r d z a j ą c j e d y n i e : S z y k u j e

s i ę d o ś mi e r c i . N i e b ę d ę z d r a d z a ł t e g o j a k ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 1 3 ) . W o b u p r z y p a d k a c h

wy p o wi e d z i t e z o s t a ł y s f o r mu ł o wa n e w o d e r wa n i u o d z a d a n y c h p y t a ń – b y ł y wi ę c

s z c z e g ó l n i e t r u d n e d l a b a d a c z a i z n a c z n i e wp ł y n ę ł y n a d a l s z y p r z e b i e g wy wi a d ó w

z t y mi o s o b a mi . B a d a c z s p o n t a n i c z n i e s t a r a ł s i ę k i e r o wa ć r o z mo wą t a k , b y z r o z u ­

mi e ć p o s t a wy r o z mó wc ó w i i c h p o c i e s z y ć , n p . J a ż y c z ę P a n u … ż e b y j a k n a j l e p i e j ,

ż e b y s i ę z d r o wi e p o p r a wi ł o . ( …) Ż e b y t u b y ł o k o l o r o wi e j , ż y wi e j , ż e b y mó g ł P a n s t ą d

wy c h o d z i ć ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 1 1 ) . P e wn y m u z a s a d n i e n i e m p o s t a w o b u ws k a z a n y c h

o s ó b mo ż e b y ć f a k t , i ż c i e r p i ą o n e n a c h o r o b y , k t ó r e z n a c z n i e o g r a n i c z a j ą i c h s p r a w­

n o ś ć r u c h o wą ( n p . wy c h o d z e n i e z p o k o j u , p o d n o s z e n i e i u ż y wa n i e p r z e d mi o t ó w) .

4 5 9 P . S z t o mp k a , Z a u f a n i e . F u n d a me n t s p o ł e c z e ń s t wa , o p . c i t . , s . 1 1 2 - 1 1 4 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 3 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 3 1

W p r z y p a d k u j e d n e g o z t y c h b a d a n y c h d o c h o d z ą wy wo ł a n e p r z e ż y t y mi wy p a d k a ­

mi p r o b l e my w wy s ł a wi a n i u s i ę , k t ó r e u t r u d n i a j ą n a wi ą z a n i e k o n t a k t u i p o r o z u ­

mi e wa n i e s i ę z i n n y mi l u d ź mi . Z n a c z n a u t r a t a k a p i t a ł u l u d z k i e g o c z y n i t e o s o b y

w o c z a c h i n n y c h „ b a n k r u t a mi ” – p o d a t n y mi n a z wi e l o k r o t n i o n ą d y s k r y mi n a c j ę

s p o ł e c z n ą – c o b e z p o ś r e d n i o p r z e k ł a d a s i ę n a s p o s ó b , w j a k i s a mi o c e n i a j ą s wó j p o ­

t e n c j a ł .

2 . 4 . 4 . Wn i o s k i z o b s e r wa c j i

Ni e b e z z n a c z e n i a n a p r z e b i e g b a d a n i a p o z o s t a ł y s p o s t r z e ż e n i a b a d a c z a d o t y ­

c z ą c e wi z e r u n k u r e s p o n d e n t ó w. P o mi n i ę c i e t y c h o b s e r wa c j i c z y n i ł o b y i n t e r p r e t a c j ę

r z e c z y wi s t o ś c i s p o ł e c z n e j , w k t ó r e j ż y j ą b a d a n i z d e c y d o wa n i e u b o ż s z ą . A u t o r p r z y j ­

mu j e , ż e n i e k t ó r y c h p o s t a w, o p i n i i i mo t y wa c j i l u d z i s t a r y c h n i e s p o s ó b z r o z u mi e ć

j e d y n i e p o p r z e z p r z y wo ł y wa n i e f r a g me n t ó w z a p i s ó w d o k o n a n y c h wy wi a d ó w. B a ­

d a n i n i e k i e d y u n i k a l i o p i s y wa n i a s i e b i e i wa r u n k ó w, w k t ó r y c h ż y j ą . W c e l u p r z e ­

k a z a n i a c z y t e l n i k o wi p e ł n i e j s z e g o o b r a z u wy d a r z e ń i u mo ż l i wi e n i a mu r ó wn i e ż

„ wc z u c i a s i ę ” w t e ma t y k ę p r a c y , n i e z b ę d n e j e s t o d wo ł y wa n i e s i ę d o d o d a t k o wy c h

o p i s ó w i wy j a ś n i e ń4 6 0.

P r z e d e ws z y s t k i m o s o b y z wi ą z a n e z UT W s t a r a ł y s i ę o u t r z y ma n i e z a d b a n e ­

g o wy g l ą d u . P e wn y m ws k a ź n i k i e m mo ż e b y ć t u ma l o wa n i e wł o s ó w p r z e z k o b i e t y .

T y l k o 1 z 8 b a d a n y c h s ł u c h a c z e k UT W n i e u k r y wa ł a s i wi z n y , p o d c z a s g d y w p r z y ­

p a d k u s t a r s z y c h p a ń z D P S – n i e ma l o d wr o t n i e – f a r b o wa n e wł o s y p o s i a d a ł y t y l k o

2 z 7 b a d a n y c h . F a k t t e n ś wi a d c z y o t y m, i ż b y ć mo ż e s ł u c h a c z k i UT W, n a we t d o ś ć

n i e ś wi a d o mi e , s t a r a j ą s i ę o d mł o d z i ć s wó j wy g l ą d , b y u ł a t wi ć s o b i e wc h o d z e n i e

w r e l a c j e z o s o b a mi w i n n y m wi e k u , p o d c z a s g d y mi e s z k a n k i D P S n i e ma j ą p o t r z e ­

b y p o k a z y wa n i a s i ę w t o wa r z y s t wi e o s ó b n i e z n a j o my c h , a wi ę c t a k i c h , d l a k t ó r y c h

wy g l ą d w c z a s i e p i e r ws z e g o k o n t a k t u mo ż e b y ć i s t o t n ą c e c h ą , p o z wa l a j ą c ą n a o c e ­

n ę i c h wi a r y g o d n o ś c i i o k a z a n i e i m z a u f a n i a .

O r ó ż n i c a c h mi ę d z y p r z e d s t a wi c i e l a mi o b u z b i o r o wo ś c i wn i o s k o wa n o t e ż n a

p o d s t a wi e wy p o s a ż e n i a i c h wn ę t r z mi e s z k a l n y c h . K i l k u b a d a n y c h z wi ą z a n y c h

z UT W g o r z e j o c e n i a ł o s t a n p o s i a d a n y c h d ó b r , n i ż n a t o ws k a z y wa ł s p o s t r z e g a n y

p r z e z b a d a c z a wy g l ą d o t o c z e n i a , w k t ó r y m ż y j ą ( p r z e wa ż n i e n a r z e k a n o n a s t a r o ś ć

me b l i l u b b r a k mi e j s c a n a r z e c z y , c h o ć c z ę s t o i n n e p o k o j e b y ł y z u p e ł n i e p u s t e i p o ­

z b a wi o n e ś l a d u o b e c n o ś c i p o z o s t a ł y c h mi e s z k a ń c ó w) . Mo ż n a p r z y p u s z c z a ć , ż e t a k i e

o c e n y wy n i k a ł y z j a k i ś wy ż s z y c h a s p i r a c j i t y c h o s ó b , b r a k u c z a s u , s i ł i p o my s ł u n a

4 6 0 W mi e j s c u t y m p o mi n i ę t e z o s t a j ą o p i s y z a o b s e r wo wa n y c h s p o t k a ń mi e s z k a ń c ó w D P S i s ł u c h a c z y

UT W w c z a s i e z e b r a ń , wy s t ę p ó w g o ś c i n n y c h , u c z e s t n i c t wa w wy k ł a d a c h i z a j ę c i a c h g r u p z a i n t e r e ­

s o wa ń . Z a g a d n i e n i a t e s ą p r z e d mi o t e m a n a l i z y w d a l s z e j c z ę ś c i p r a c y .

1 3 2 andr z e j kl i mc z uk

1 3 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

z a g o s p o d a r o wa n i e p r z e s t r z e n i l u b z p a mi ę c i o z ma r ł y c h b l i s k i c h , k t ó r z y z a mi e s z k i ­

wa l i p u s t e o b e c n i e p o mi e s z c z a n i a . P o n a d t o w t r z e c h p r z y p a d k a c h d o s t r z e ż o n o , i ż

u c z e s t n i c y UT W p o s i a d a j ą p r z e d mi o t y , d o k t ó r y c h wł a s n o ś c i p r z y z n a j ą s i ę w o g r a ­

n i c z o n y m s t o p n i u – b y ł y n i mi k o mp u t e r y , z k t ó r y c h b a d a n i s a mi n a o g ó ł n i e k o r z y ­

s t a j ą , a j e d y n i e „ t r z y ma j ą ” n a wy p a d e k o d wi e d z i n b l i s k i c h . Mo ż l i we , ż e t a k i e „ z a i n ­

s t a l o wa n i e k o mp u t e r a w d o mu d z i a d k ó w” j e s t n i e t y l k o s p o s o b e m n a p o d t r z y my ­

wa n i e r e l a c j i mi ę d z y p o k o l e n i a mi w r o d z i n i e , l e c z t e ż o z n a k ą p r z y g o t o wy wa n i a s i ę

l u d z i s t a r y c h d o p r z e k a z a n i a mi e s z k a n i a b l i s k i m l u b j e g o s t o p n i o we g o „ z a wł a s z c z a ­

n i a ” p r z e z r o d z i n ę .

T y mc z a s e m mi e s z k a ń c o m D P S z d a r z a ł o s i ę ws p o mi n a ć o u t r a c i e p r z e d mi o ­

t ó w, i s t o t i mi e j s c , k t ó r y c h n i e mo g l i z e s o b ą z a b r a ć d o p l a c ó wk i ( n p . k s i ą ż e k , z wi e ­

r z ą t , o g r o d u ) l u b o r z e c z a c h , k t ó r e u d a ł o i m s i ę n a r ó ż n e s p o s o b y z d o b y ć j u ż p o

z mi a n i e mi e j s c a z a mi e s z k a n i a ( m. i n . u ż y wa n e u b r a n i a , wi e ż a h i - f i , t e l e wi z o r , t e l e ­

f o n k o mó r k o wy ) . Wa r t o o d n o t o wa ć , i ż n i e k i e d y o b e c n o ś ć p e wn y c h p r z e d mi o t ó w

p o d c z a s wy wi a d ó w mo d y f i k o wa ł a i c h p r z e b i e g . J e d e n b a d a n y z D P S o p o wi a d a ł

o z a p e ł n i a n i u p u s t k i we wn ę t r z u mi e s z k a l n y m p o p r z e z z b i e r a n i e p r z e d mi o t ó w z n a ­

l e z i o n y c h n a u l i c a c h mi a s t a i z ł o mo wi s k a c h ( m. i n . n a r z ę d z i d o ma j s t e r k o wa n i a , z e ­

g a r ó w, l u s t e r , n a c z y ń i z e p s u t y c h u r z ą d z e ń e l e k t r o n i c z n y c h ) . I n n y r o z mó wc a z D P S ,

k t ó r y d e k l a r o wa ł , ż e o d b l i s k o 1 8 l a t p r a k t y c z n i e n i e wy c h o d z i p o z a wn ę t r z a D P S ,

t ł u ma c z y ł , ż e wz b o g a c a wy s t r ó j p o k o j u p o p r z e z z a ma wi a n i e u p i e l ę g n i a r e k i p o k o ­

j ó we k g ł ó wn i e r o ś l i n , k wi a t ó w i k a s e t z mu z y k ą . P r z e d mi o t y o k a z a ł y s i ę t e ż i s t o t n e

d l a k o b i e t mi e s z k a j ą c y c h w D P S . J e d n a z n i c h , o p i s u j ą c s wó j c z a s wo l n y , s t wi e r d z i ­

ł a n a g l e , ws k a z u j ą c n a f i g u r k ę k o t a : Mó j mą ż j e s t w k a p e l u s z u , j u ż p r z y g o t o wa n y

d o s y l we s t r a , w mu s z c e i j u ż p ó j d z i e n a b a l . T a k ż e p r o s z ę p a n a – t a k t o wy g l ą d a

( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 5 ) , i n n a n a t o mi a s t p r z y z n a ł a s z c z e g ó l n e mi e j s c e d l a p l u s z o we g o p s a :

S y n z N i e mi e c mi p r z y n i ó s ł , t o g o s a d z a m u s i e b i e t u t a j n a p o ś c i e l i t a k ( K / 7 5 - 8 9 / D P S -

1 0 ) . O s o b y t e wy r a ź n i e c z u ł y s i ę „ o d a r t e ” z t o ż s a mo ś c i p o s i a d a n e j p r z e d z a mi e s z k a ­

n i e m w D P S . Mo ż n a s ą d z i ć , ż e p o ś wi ę c a n i e s z c z e g ó l n e j u wa g i wy g l ą d o wi p o mi e s z ­

c z e n i a mi e s z k a l n e g o , s t a n o wi wś r ó d l u d z i s t a r y c h p e wn ą i n d y wi d u a l n ą s t r a t e g i ę

r a d z e n i a s o b i e z c z a s e m wo l n y m, s a mo t n o ś c i ą i o d c z u c i e m d e g r a d a c j i s p o ł e c z n e j .

P r a k t y k i t a k i e s t a n o wi ą t e ż f u n k c j o n a l n y s u b s t y t u t z a u f a n i a – w s y t u a c j i j e g o b r a k u

wo b e c i n n y c h l u d z i , n a j b l i ż s z e o t o c z e n i e ma z a p e wn i ć z a s p o k o j e n i e p o t r z e b p e wn o ­

ś c i , ł a d u i p r z e wi d y wa l n o ś c i .

Wn ę t r z a mi e s z k a l n e , w k t ó r y c h p r o wa d z o n o r o z mo wy b y ł y r ó ż n e i mo ż n a

p r z y p u s z c z a ć , ż e s t a n o wi ł y p e wi e n wy r a z o s o b o wo ś c i b a d a n y c h . Z r e g u ł y o s o b y

b a r d z i e j a k t y wn e s p o ł e c z n e , z a i n t e r e s o wa n e p r a c ą z a r o b k o wą i ws p ó ł p r a c ą z i n n y ­

mi l u d ź mi , p o s i a d a ł y wn ę t r z a wy p e ł n i o n e j a k i mi ś s p e c y f i c z n y mi p r z e d mi o t a mi

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 3 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 3 3

ś wi a d c z ą c y mi o i c h z a i n t e r e s o wa n i a c h ( m. i n . z d j ę c i a mi b l i s k i c h , s y mb o l a mi r e l i g i j ­

n y mi , s y mb o l a mi p a t r i o t y c z n y mi , k wi a t a mi , p r a c a mi p l a s t y c z n y mi , „ g a z e t o wy mi ”

p r o g r a ma mi t e l e wi z y j n y mi z wy r a ź n i e z a z n a c z o n y mi p o z y c j a mi d o o b e j r z e n i a , p r a ­

s ą i k s i ą ż k a mi , k o l e k c j a mi wa z , o b r a z ó w i i n n y c h p r z e d mi o t ó w, p a mi ą t k a mi , i t p . ) .

O s o b y mn i e j a k t y wn e c z ę s t o p o s i a d a ł y j e d y n i e p r z e d mi o t y z wi ą z a n e z u b i o r e m, h i ­

g i e n ą , u t r z y ma n i e m z d r o wi a , s p o ż y wa n i e m ż y wn o ś c i l u b b i e r n y m o d p o c z y n k i e m

( t e l e wi z o r , r a d i o ) – mo ż e t o ws k a z y wa ć n a z a s p o k a j a n i e p r z e wa ż n i e p o d s t a wo wy c h

p o t r z e b , d ą ż e n i e d o z a p o b i e g a n i a u t r a c i e k a p i t a ł u l u d z k i e g o . P o n a d t o w p o k o j a c h

d wó c h b a d a n y c h z D P S d o s t r z e ż o n o d y p l o my z a ś wi a d c z a j ą c e o i c h wk ł a d z i e

w d z i a ł a l n o ś ć p l a c ó wk i i p o ma g a n i u i n n y m mi e s z k a ń c o m. U j e d n e j o s o b y z a ś s z c z e ­

g ó l n e mi e j s c e z a j mo wa ł d y p l o m mi s t r z o ws k i – d o wó d p o s i a d a n i a u p r a wn i e ń d o

p r a c y w z a wo d z i e , k t ó r e g o b a d a n y z p o wo d u c h o r o b y n i e mo ż e j e d n a k wy k o n y ­

wa ć . T e „ r e k wi z y t y ” z o s t a ł y u mi e s z c z o n e t a k , a b y b y ł y ł a t wo d o s t r z e g a l n e d l a g o ś c i

– mo ż n a d o my ś l a ć s i ę , ż e s t a n o wi ą d l a b a d a n y c h wa ż n y „ e l e me n t d o wa r t o ś c i o wu ­

j ą c y ” , b y ć mo ż e p o ma g a j ą r ó wn i e ż w z d o b y c i u z a u f a n i a i n n y c h mi e s z k a ń c ó w i n i e ­

o c z e k i wa n y c h g o ś c i . Z r e g u ł y p o s i a d a c z e t y c h ś wi a d e c t w wy r ó ż n i a l i s i ę n a t l e p o z o ­

s t a ł y c h mi e s z k a ń c ó w D P S p o c z u c i e m h u mo r u w wy p o wi e d z i a c h i o p t y mi s t y c z n y m

n a s t a wi e n i e m d o ś wi a t a . P r z y p u s z c z a l n i e , p o s i a d a n i e p i s e mn y c h d o wo d ó w, c z y z a ­

ś wi a d c z e ń o p o s i a d a n i u j a k i e ś s p e c y f i c z n e j wa r t o ś c i , u mi e j ę t n o ś c i c z y c e c h y , mo ż e

z n a c z n i e z mi e n i ć n a s t a wi e n i e l u d z i s t a r s z y c h d o r z e c z y wi s t o ś c i s p o ł e c z n e j . Ni e mn i e j

p o d c z a s s p o t k a ń z e s ł u c h a c z a mi UT W b a d a c z z a u wa ż y ł i n n y s p o s ó b k o r z y s t a n i a

z d y p l o mó w i n a g r ó d – p r z e d mi o t y t a k i e d o s t r z e ż o n o u 8 z 1 1 r o z mó wc ó w, z k t ó r y ­

mi r o z ma wi a n o w i c h mi e s z k a n i a c h i u j e d n e j o s o b y , z k t ó r ą r o z ma wi a n o w j e j

mi e j s c u p r a c y . Wy r ó ż n i e n i a c z ę s t o b y ł y „ s k ł a d o wa n e ” j e d n o p r z y d r u g i m, t wo r z ą c

z b i o r y „ u p c h a n e ” g d z i e ś n a r e g a l e l u b wy mi e s z a n e z i n n y mi d o k u me n t a mi n a s t o l e

l u b b i u r k u . P r z y p u s z c z a l n i e i c h p o s i a d a c z e , w z wi ą z k u z b o g a t y m u c z e s t n i c t we m

w ż y c i u s p o ł e c z n y m, n i e ma j ą c z a s u n a u p r z ą t n i ę c i e o t r z y ma n y c h d y p l o mó w

i u mi e s z c z e n i e i c h w i n n y c h , s p e c j a l n y c h mi e j s c a c h . O t r z y my wa n i e i wr ę c z a n i e wy ­

r ó ż n i e ń s t a n o wi ł o t e ż i s t o t n ą c z ę ś ć wy p o wi e d z i t y c h b a d a n y c h – b y ł a t o o z n a k a d ą ­

ż e n i a d o u k a z a n i a s i ę z j a k n a j l e p s z e j s t r o n y .

1 3 4 andr z e j kl i mc z uk

1 3 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

R o z d z i a ł I I I

L UDZ I E S T A R Z Y W Ś WI A DOMOŚ C I B A DA NY C H

„ N o wi e p a n : s ą r ó ż n i l u d z i e .

I wy k s z t a ł c e n i a r ó ż n e g o , i c z y z d o mu p r z y c h o d z i . . .

Wi e p a n – wi a d o mo , j a k t o j e s t ” .

– z wy wi a d u M/ 7 5 - 8 9 / D P S - 9

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 3 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 3 5

3 . 1 . P a mi ę ć o l u d z i a c h s t a r y c h w r o d z i n i e p o c h o d z e n i a i s p o ł e c z n o ś c i l o k a l n e j

B a d a n i n a p y t a n i a o ż y c i e o s ó b s t a r s z y c h w r o d z i n i e o d p o wi a d a l i n a j c z ę ś c i e j ,

i ż n i e p a mi ę t a j ą s wo i c h d z i a d k ó w l u b s ą w s t a n i e p r z y p o mn i e ć s o b i e t y l k o j e d n e g o

k r e wn e g o z e s t a r s z e g o p o k o l e n i a . Z d a r z a ł o s i ę t e ż , ż e z a p e wn i a l i o z u p e ł n e j n i e o b e c ­

n o ś c i d z i a d k ó w w s wo i m ż y c i u – n a j c z ę ś c i e j wy n i k a ł o t o z f a k t u , i ż o s o b y t e z ma r ł y ,

g d y b a d a n i b y l i j e s z c z e d z i e ć mi . B r a k d z i a d k ó w b y ł t ł u ma c z o n y t a k ż e wy s t ę p o wa ­

n i e m w p r z e s z ł o ś c i n a g ł y c h z a g r o ż e ń z d r o wi a i ż y c i a . D o wy d a r z e ń t a k i c h n a l e ż a ł y

g ł ó wn i e I i I I wo j n a ś wi a t o wa o r a z wo j n a p o l s k o - b o l s z e wi c k a w l a t a c h 1 9 1 9 - 1 9 2 0 ,

j a k t e ż t o wa r z y s z ą c e wo j n o m e p i d e mi e c h o r ó b z a k a ź n y c h , i t p . Ni e k i e d y z d a r z e n i a

t e mi a ł y d e c y d u j ą c y wp ł y w n a d a l s z e l o s y c a ł e j r o d z i n y . P r z y k ł a d o wo , j a k ws p o ­

mi n a j e d n a z r e s p o n d e n t e k : N i e , n i e p a mi ę t a m d z i a d k ó w, b o o j c a mo j e g o d z i a d k o ­

wi e p o u mi e r a l i o d j a k i e j ś z a r a ź l i we j t a k i e j c h o r o b y . O j c i e c p o s z e d ł c h o wa ć n a c me n ­

t a r z i wt e d y ma t k a mu z ma r ł a . O j c i e c mi a ł 7 l a t t y l k o i o b c e l u d z i e g o t r z y ma l i ( K / 7 5 -

8 9 / D P S - 6 ) . W r e z u l t a c i e z mi a n wa r u n k ó w s p o ł e c z n y c h , n i e k i e d y c a ł a r o d z i n a p r z e z

l a t a mu s i a ł a p o s z u k i wa ć s wo j e g o mi e j s c a w s p o ł e c z e ń s t wi e , p r z y k ł a d a ć s z c z e g ó l n ą

wa g ę z a p e wn i e n i u s o b i e ma t e r i a l n y c h p o d s t a w e g z y s t e n c j i i s t a r a ć s i ę o z d o b y c i e

p o ż ą d a n y c h k o mp e t e n c j i k u l t u r o wy c h . Na l e ż y z a z n a c z y ć , i ż b a d a n i mi e s z k a ń c y D P S

t r a k t u j ą p a mi ę ć o d z i a d k a c h p r z e wa ż n i e j a k o z b i ó r wł a s n y c h d o ś wi a d c z e ń , t y mc z a ­

s e m s ł u c h a c z e UT W c z ę ś c i e j o d wo ł u j ą s i ę d o d a t k o wo d o p r z e k a z ó w r o d z i n n y c h .

Ni e k i e d y j e d n a k i n f o r ma c j e o d b l i s k i c h o k a z y wa ł y s i ę z n a c z n i e o g r a n i c z o n e – b a d a ­

n i j e d n a k r z a d k o wi n i ą s wo j e r o d z i n y z a t e n s t a n n i e wi e d z y : N i e b y ł o t y c h d z i a d ­

k ó w. N a we t j a mi a ł e m r o z mo wę z r o d z i c a mi i j a k o ś r o d z i c e n i e wi d z i e l i . Z n a m t y l k o ,

k i e d y d z i a d e k u ma r ł , ż e j a k t o r o k t a m 1 9 1 9 , a l e j u ż k i e d y s i ę u r o d z i ł , t o j a k o ś r o d z i c e

n i e wi e d z i e l i . O j c i e c n i e wi e d z i a ł , wi ę c n i e wi e m. P o p r o s t u n i e i n t e r e s o wa l i s i ę , p o ­

t e m z a p o mi n a l i ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 5 ) .

P o n a d t o r o z mó wc y n i e ws k a z y wa l i n a p o s i a d a n i e p a mi ą t e k , d o k u me n t ó w,

f o t o g r a f i i l u b i n n y c h ś l a d ó w p a mi ę c i o s t a r s z y c h p r z e d s t a wi c i e l a c h r o d z i n y . Wy p o ­

wi e d z i t r a k t u j ą c e o d z i a d k a c h s ą p r z e wa ż n i e o g ó l n e i p r z e p e ł n i o n e n i e p e wn o ś c i ą .

Ni k t n a we t n i e ws p o mi n a o p r a d z i a d k a c h – mo ż n a o d n i e ś ć wr a ż e n i e , ż e h i s t o r i a

mi e s z k a ń c ó w mi a s t a z a c z y n a s i ę k s z t a ł t o wa ć d o p i e r o w o k r e s i e p o wo j e n n y m. T y l k o

j e d n a o s o b a u j a wn i ł a , ż e w z wi ą z k u z e s wo i mi z a i n t e r e s o wa n i a mi n a u k o wy mi , s t a ­

r a ł a s i ę n a wł a s n ą r ę k ę u s t a l i ć p o c h o d z e n i e s wo j e j r o d z i n y , c o mo ż n a t r a k t o wa ć

j a k o p r ó b ę u z u p e ł n i e n i a d e f i c y t u k a p i t a ł u k u l t u r o we g o , k t ó r a z r e s z t ą n i e z a k o ń c z y ­

ł a s i ę wi ę k s z y m s u k c e s e m, c h o ć p o z wo l i ł a n a o d k r y c i e c z ę ś c i t r a d y c j i r o d z i n n y c h :

Mo i d z i a d k o wi e t o s i ę wy wo d z ą z wi o s k i , z Z a ś c i a n e k wy wo d z i s i ę mó j r ó d , r ó d

me g o o j c a . N o t o r o l n i c y b y l i , a l e j a j a k z a c z ą ł e m r y s o wa ć s o b i e d r z e wo g e n e a l o g i c z ­

1 3 6 andr z e j kl i mc z uk

1 3 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

n e s wo j e g o r o d u , n o t o n i e s t e t y u t k n ą ł e m t a m, b o z n a l a z ł e m t y l k o j e d n ą k s i ą ż k ę

w b i b l i o t e c e z p o c z ą t k u X I X w. , g d z i e j e s t wz mi a n k a o t e j mi e j s c o wo ś c i , ż e b y ł o 1 6 r o ­

d ó w d r o b n o s z l a c h e c k i c h i s z k o ł a . A l e t o b y ł a t y l k o k r ó t k a n o t a t k a i n i c wi ę c e j , n i e

z n a l a z ł e m ż a d n y c h ma t e r i a ł ó w. A l e ! W c z a s i e I wo j n y t e n d o m, w k t ó r y m mi e s z k a ł

mó j d z i a d e k , z o s t a ł s p a l o n y . J a k j a s i ę p o t e m d o wi e d z i a ł e m t o t a m t a k a s k r z y n i a

b y ł a – o k u t a , n a z a mk i . I w t e j s k r z y n i b y ł y j a k i e ś r u l o n y , p e r g a mi n y z p i e c z ę c i a mi ,

d o k u me n t y . . . t o ws z y s t k o s i ę s p a l i ł o . I d l a t e g o j a n i e mo g ł e m d o j ś ć , n i e mo g ł e m

d o j ś ć d o c z a s ó w d z i a d k ó w, c z y p r a d z i a d k ó w. N o t o t a k i e , o t a k o j c i e c mó j mi a ł . . . b o

d z i a d k a p a mi ę t a m, a l e j e s z c z e ma ł y c h ł o p a c z e k j a b y ł j a k d z i a d e k z ma r ł ( …) A d r u g i

d z i a d e k t o j e s t z r o d u G . i t o j a k t e n o b s z a r b y ł z a s i e d l a n y , t o c h y b a l a t a 1 6 0 0 . . . T o

p o t e m t e ż r ó d t e n z o s t a ł ś c i ą g n i ę t y t u , ma m z a p i s a n ą t a m g d z i e ś t ą wi e ś , s k ą d o n i

b y l i . . . i o s i e d l e n i t u t a j . N o t o t e ż t a k a d a wn a s z l a c h t a . ( …) N o i d z i a d e k b y ł J ó z e f ,

a p o t e m wu j e k b y ł , b o t o r o d o we i mi ę – o d p o c z ą t k u b y ł w r o d z i e J ó z e f . I w t e j c h wi l i

d z i a d e k b y ł J ó z e f , i wu j e k b y ł J ó z e f , i mo j a ma t k a b y ł a J ó z e f a , b o c z t e r y c ó r k i s i ę u r o ­

d z i ł o , a s y n a n i e b y ł o n o t o c ó r k ę o s t a t n i ą J ó z e f ą , ż e b y i mi ę u t r z y ma ć ( M/ 7 5 -

8 9 / U T W- 8 ) .

Ni e k i e d y r e s p o n d e n c i ws p o mi n a j ą j e d y n i e o wy g l ą d z i e s wo i c h d z i a d k ó w –

o p i s y t a k i e c z ę ś c i e j p o d a j ą mi e s z k a ń c y D P S . Ś wi a d c z y t o b y ć mo ż e o – d o s ł o wn i e –

„ p o wi e r z c h o wn e j ” z n a j o mo ś c i p r z o d k ó w. Wi z e r u n e k b a b c i c z ę ś c i e j z a p a d a ł w p a ­

mi ę c i – s t a r s i p a n o wi e ż y l i k r ó c e j , c o z mn i e j s z a ł o p r a wd o p o d o b i e ń s t wo wy wi e r a n i a

b e z p o ś r e d n i e g o wp ł y wu n a ż y c i e wn u k ó w. T y p o wa b a b c i a b y ł a o p i s y wa n a p r z e z

r e s p o n d e n t ó w j a k o „ mn i e j s z a ” : T a k a n i e d u ż a , c z a r n a , p r z y s a d z i s t a , t a k a k r ę p a , j a k ­

b y m j ą o k r e ś l a ł a t o t a k i e j wy s o k o ś c i b y ł a . J a j ą p r z e wy ż s z a ł a m. . . 1 6 l a t mi a ł a m j a k

b a b c i a z ma r ł a . I t a k i e wł o s k i , t a k b y ł a z a ws z e z r o b i o n a . . . ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 5 ) . S p o r a ­

d y c z n i e o d n a j d y wa l i w n i e j p o d o b i e ń s t wo d o s i e b i e : N o t a m t e g o , wz r o s t u . . . mo ż e

t r o s z k ę n i ż s z a o d e mn i e , mo ż e t a k a j a k j a ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 3 ) . Wy i d e a l i z o wa n y o b r a z

d z i a d k a b y ł j u ż mn i e j s p ó j n y – c z ę s t o j a wi ł s i ę j a k o s i l n y i p r z y s t o j n y mę ż c z y z n a ,

n p . Mó j d z i a d e k b y ł c u d o wn y , c u d o wn y . Wy g l ą d a ł j a k p r a wd z i wy d z i a d e k z t y m

wą s e m t a k i m t u ś l i c z n y m ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 3 ) . K i e d y i n d z i e j we ws p o mn i e n i a c h n a s t ę ­

p o wa ł p r o c e s „ z mn i e j s z a n i a ” d z i a d k a wr a z z e s p a d k i e m j e g o z n a c z e n i a w r o d z i n i e :

D z i a d e k n i c n i e r o b i ł , t o b y ł t a k i n i e d u ż y c z ł o wi e k , t a k i s my k . O n j a k b y ł mł o d y , t o

b y ł n o r ma l n y , wy s o k i , b o n a s z a r o d z i n a t o wy s o k a . Wy s o k i b y ł , d o b r z e p r a c o wa ł .

T e ż r o l n i k i e m b y ł ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 4 ) . S t a r z e j ą c y s i ę mę ż c z y z n a n i e k i e d y o k a z y wa ł s i ę

t e ż o s o b ą z e p c h n i ę t ą n a ma r g i n e s ż y c i a r o d z i n n e g o : J a k c z a s e m t a m c h o d z i ł a m d o

t y c h s t r y j ó w, t o b y ł j u ż t a k i n i e d u ż y , c i e n i u t k i , s i e d z i a ł … n o s i e d z i a ł p r z y p i e c u i c i ą ­

g l e s i ę mo d l i ł t y l k o ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 4 ) . D z i a d k o wi e r e s p o n d e n t ó w z a z wy c z a j p o c h o d z i ­

l i z e ws i , wi ę c r ó ż n e o p i s y mo ż n a t ł u ma c z y ć p o s t ę p u j ą c y mi wr a z z wi e k i e m z mi a ­

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 3 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 3 7

n a mi w wy g l ą d z i e i p o g a r s z a j ą c y m s i ę s t a n e m z d r o wi a . P a mi ę ć o f i z j o n o mi i d z i a d ­

k ó w p r z e j a wi a ł y g ł ó wn i e k o b i e t y . Mę ż c z y ź n i n a t o mi a s t c z ę ś c i e j k o n c e n t r o wa l i s i ę

n a ws k a z a n i u r ó l i p o z y c j i s e n i o r ó w w r o d z i n i e i s p o ł e c z n o ś c i .

B a b c i a n a j c z ę ś c i e j b y ł a o p i s y wa n a j a k o o s o b a , k t ó r a o p i e k o wa ł a s i ę wn u k a ­

mi , s p r a wo wa ł a p o mo c w u t r z y ma n i u d o mu i p r o wa d z e n i u g o s p o d a r s t wa . F a k t t e n

p r z e d e ws z y s t k i m t ł u ma c z o n o p r a c ą r o d z i c ó w, k t ó r z y s t a r a l i s i ę z a p e wn i ć r o d z i n i e

p o d s t a wo we d o b r a i ś r o d k i f i n a n s o we , a b y u t r z y ma ć r o d z i n ę , z a p e wn i ć j e j p r z y ­

z wo i t y p o z i o m ż y c i a . P r z y k ł a d o wo : J a k r o d z i c e p o s z l i d o p r a c y , n a ma j ą t e k , t o d z i e ć ­

mi s i ę o p i e k o wa ł a , p i l n o wa ł a d o mu i p o ma g a ł a n o r ma l n i e , t a k j a k mł o d s z a b y ł a .

K i e d y ś b y ł y l n y i k r o s n a , i p r z ę d z e n i e t o wi a d o mo j a k t o t e g o . I p a r ę ś wi n e k s i ę c h o ­

wa ł o . . . ( M/ 7 5 - 8 9 / D P S - 1 ) ; Z a j mo wa ł a j u ż s i ę o n a p r z y s y n u i b y ł a s t a r u s z k ą j a k j a u r o ­

d z i ł a m s i ę . T a k p o ma g a ł a w t a k i e j d o mo we j p r a c y – t a m o b r a ł a z i e mn i a k i , t a m c o ś . . .

( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 1 0 ) ; D o b r a b y ł a , z a ws z e p o ma g a ł a , s t a r a ł a s i ę j a k o ś c o ś t a m r o b i ć , p i l ­

n o wa ł a n a s , b o ma t k a mu s i a ł a p r a c o wa ć , i ś ć d o p r a c y , b o t o c i ę ż k o b y ł o . T o o n a ,

b a b k a , n a mi s i ę z a j mo wa ł a ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 1 2 ) ; P r z e d e ws z y s t k i m b y ł a b a r d z o d o b r ą

g o s p o d y n i ą . S ma ż y ł a r ó ż n e g o r o d z a j u n a l e ś n i k i , p l a c u s z k i , p y z y . Ma ma t e ż p o t r a f i ł a

ws z y s t k o r o b i ć , t y l k o ma ma z a j mo wa ł a s i ę j e s z c z e t r o c h ę h a f t e m, t r o c h ę s z y c i e m. . .

( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 6 ) . B a b c i a r z a d k o j e s t o p i s y wa n a j a k o k t o ś , k t o p o s i a d a wł a s n ą h i ­

s t o r i ę , k t o b y ł k i mś wi ę c e j n i ż t y l k o „ p o mo c ą d o mo wą ” – t a k i e p e ł n e l u k

i n i e wy j a ś n i o n y c h wy d a r z e ń ws p o mn i e n i a p o s i a d a j ą t y l k o s ł u c h a c z e UT W, n p .

B a b c i a b y ł a b a r d z o e n e r g i c z n a , t a k a s z y b k a , ws z y s t k o r o b i ł a w d o mu , mi a ł a b a r d z o

c z y s t o w d o mu . P r z y g o t o wa ł a r ó ż n e r z e c z y , p a mi ę t a ł a o n a s z y c h u r o d z i n a c h c z y

i mi e n i n a c h , z a ws z e b y ł a t a k a . P o n i e wa ż b y ł a o b o k , j a k c o ś d o b r e g o z r o b i ł a , t o p r z y ­

n o s i ł a n a m. B y ł a p ó ł s i e r o t ą , mi a ł a ma c o c h ę p o ś mi e r c i ma t k i , mu s i a ł a z d o mu

wy j ś ć . P o c h o d z i ł a z t a k i e j d r o b n e j s z l a c h t y i p r a c o wa ł a j a k o p o mo c , s ł u ż ą c a w d o mu

h r a b i n y B . , j a k o g u we r n a n t k a . . . z n a c z y n i e j a k o g u we r n a n t k a a j a k o s ł u ż b a . O d t r z y ­

n a s t e g o r o k u ż y c i a t a k p r a c o wa ł a – t a k a mł o d a d z i e wc z y n a , s t ą d mo ż e t a k i e p o d e j ­

ś c i e d o ż y c i a b y ł o t a k i e i n n e . N o wi ę c , n o wi ę c t a m n a u c z y ł a s i ę p r a c y , n a u c z y ł a s i ę

s a mo d z i e l n o ś c i i p r z e t r wa n i a . ( …) N o i ma mę ma my wy wi e z i o n o n a S y b e r i ę , z u p e ł ­

n i e n i k t n i c n i e wi e d z i a ł , c o s i ę s t a ł o , n i e wr ó c i ł a d o d o mu , n i k t n i e wi e d z i a ł , ż e j e s t

n a S y b e r i i . T o ma mi e b a b c i a s i ę p r z y ś n i ł a i p o wi e d z i a ł a : „ J e s t e m n a S y b e r i i w o b o ­

z i e ” ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 1 1 ) .

P o z a t y m b a b c i e r z a d k o o p i s y wa n o j a k o o s o b y , z k t ó r y mi l i c z y l i s i ę r o d z i c e

r e s p o n d e n t ó w. Ni e k i e d y b y ł y p o s t r z e g a n e j e d n a k j a k o „ o b r o ń c y ” , d o k t ó r y c h d z i e c i

mo g ł y u d a ć s i ę p o p o mo c w o b l i c z u g r o ź b y k a r y z e s t r o n y r o d z i c ó w, s t a n o wi ł y

s c h r o n i e n i e p r z e d i c h k ł ó t n i a mi . W n i e k t ó r y c h p r z y p a d k a c h b a b c i e r ó wn i e ż s a n k c j o ­

n o wa ł y z a c h o wa n i a d z i e c i , n i e u c i e k a j ą c s i ę j e d n a k d o p r z e mo c y : My ś my c h o d z i l i

1 3 8 andr z e j kl i mc z uk

1 3 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

d o n i e j , b o d b a ł a . A j a k n a b r u d z i ł a m c o ś , j e s z c z e d z i e c k i e m b ę d ą c , t o r ą c z k i z a s ł o n i ł a ,

u d a wa ł a , ż e p ł a c z e . T o j a p r z e p r a s z a ł a m ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 2 ) . B a b c i e u c z y ł y p r z e d e

ws z y s t k i m wz o r ó w z a c h o wa ń , t r a d y c j i , o b y c z a j ó w, mo d l i t w i u d z i a ł u w ż y c i u r e l i ­

g i j n y m – ws p o mi n a j ą o t y m g ł ó wn i e k o b i e t y . P r z y p u s z c z a l n i e b a b c i e c h c i a ł y j e

w t e n s p o s ó b p r z y g o t o wa ć d o p r o wa d z e n i a g o s p o d a r s t wa d o mo we g o o r a z d o r o l i

ma t k i i ż o n y . B a b c i a mi a ł a p e ł n e , j a k t o s i ę mó wi , p o l e d o p o p i s u , j e ś l i c h o d z i o wy ­

c h o wa n i e n a s , a l e b a b c i a n a m wp a j a ł a s a me d o b r e r z e c z y . O d b a b c i t o s i ę mo g ł a m

n a u c z y ć t e j g o s p o d a r n o ś c i , t e g o p o r z ą d k u w d o mu , ż e u c z y ł a n a s , ż e b y ś my b y l i p o

p r o s t u u ł o ż e n i , ż e ws z y s t k o ma b y ć n a mi e j s c u , n o t e g o . . . a l e r ó ż n i e t o b y wa , n i e t a k ?

( ś mi e c h ) . Ż e b y t a m b y ł o ws z y s t k o w p o r z ą d k u , t a k w k o s t k ę , j a k u b a b c i ( ś mi e c h ) . . .

N a p r z y k ł a d s t o i k u b e c z e k , j a p r z e s t a wi ę , t o mo j a s i o s t r a p o d e j d z i e i p r z e s t a wi i n a ­

c z e j . T o j e s t j u ż ź l e , j u ż p r z e s a d a ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 6 ) – o p o wi a d a j e d n a z b a d a n y c h , k t ó ­

r a „ z o s t a ł a p r z e n i e s i o n a s ł u ż b o wo ” d o B i a ł e g o s t o k u i n a e me r y t u r z e z a j mu j e s i ę

wy c h o wy wa n i e m wn u c z k i . T y m s a my m mo ż n a p r z y p u s z c z a ć , ż e n a we t mi mo p o ­

wą t p i e wa n i a w z a s a d y p r z o d k ó w, o b e c n i e ż y j ą c e w B i a ł y ms t o k u b a b c i e p r z e k a z u j ą

wł a s n y m wn u k o m – p o d o b n e d o p r z e d n o wo c z e s n y c h – n o r my i wa r t o ś c i . P o n a d t o

r e s p o n d e n t o m z D P S z d a r z a ł o s i ę z wr a c a ć u wa g ę , i ż wi e d z a s t a r s z y c h k o b i e t b y ł a

n i e wy s t a r c z a j ą c a wo b e c wy z wa ń , p r z e d k t ó r y mi s t a n ę l i w d o r o s ł y m ż y c i u – b a b c i e

n i e b y ł y w i c h o p i n i i e k s p e r t a mi u c z ą c y mi u mi e j ę t n o ś c i p o t r z e b n y c h n a r y n k u p r a ­

c y , l e c z n a „ r y n k u ma ł ż e ń s k i m” : K i e d y ś wł a ś n i e t a k i o k r e s b y ł , ż e g o s p o d y n i a mi d o ­

mo wy mi b y l i , ma ł ż o n k a s ł u c h a ł y i j e s z c z e o p i e k o wa ł y s i ę d z i e ć mi , b o n i e b y ł o

p r z e d s z k o l i , n o r o b i ł y , j a k mo g ł y , t a k w k a ż d e j r o d z i n i e p o ma g a ł y . ( …) T y l k o u c z y ł y

t e g o , ż e b y c z y s t o b y ł o , ż e b y ś my s i ę s t a r a ł y u t r z y ma ć c z y s t o ś ć i u mi e l i s i ę z a c h o wa ć .

B a b c i e n i e mi a ł y wy k s z t a ł c e n i a r a c z e j , wi ę c c o mo g ł y n a u c z y ć . . . ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 2 ) .

C z y s t o ś ć p r z e d ma ł ż e ń s k a mi a ł a z wi ę k s z y ć s z a n s e n a „ d o b r e z a mą ż p ó j ś c i e ” , n a z wi ą ­

z e k z mę ż c z y z n ą z „ d o b r e j r o d z i n y ” , a t y m s a my m – o g r a n i c z y ć s z a n s e n a „ p r z y p a d ­

k o we g o mę ż a ” o wą t p l i we j r e p u t a c j i . Ni e k i e d y j e d n a k r e s p o n d e n c i z D P S o d c z u wa ­

l i ws t y d i z mi e s z a n i e , g d y ws p o mi n a l i o n i e wy s t a r c z a j ą c e j o b e c n o ś c i b a b ć w i c h ż y ­

c i u ( j a k o z n a c z ą c y c h i n n y c h ) – p r z y p u s z c z a l n i e d o s t r z e g a l i l u k i w wa r t o ś c i a c h , k t ó r y ­

mi mo g l i b y s i ę k i e r o wa ć w s wo i c h p ó ź n i e j s z y c h d z i a ł a n i a c h .

D z i a d k o wi e r e s p o n d e n t ó w z D P S p r z e wa ż n i e b y l i ws p o mi n a n i j a k o c i ę ż k o

p r a c u j ą c y r o l n i c y , p o t o mk o wi e b i e d n y c h r o d z i n c h ł o p s k i c h l u b d a wn y c h r o b o t n i ­

k ó w f o l wa r c z n y c h , k t ó r z y mu s i e l i p o d p o r z ą d k o wa ć s i ę wo l i l o k a l n y c h wł a ś c i c i e l i

z i e ms k i c h , „ c h o d z i ć n a z a r o b k i d o p a n a ” , b ą d ź z t r u d e m wa l c z y ć o u z y s k a n i e i u t r z y ­

ma n i e wł a s n e g o g o s p o d a r s t wa , k t ó r e n a s t ę p n i e – c z ę s t o d z i e l ą c n a c z ę ś c i – p r z e k a ­

z y wa l i d z i e c i o m. S e n i o r ó w t y c h o p i s y wa n o j a k o o s o b y , k t ó r e n i e k o ń c z y ł y p r a c y

wr a z z o s i ą g n i ę c i e m j a k i e g o ś o k r e ś l o n e g o wi e k u – b y c i e r o l n i k i e m o z n a c z a ł o p e ł n i e ­

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 3 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 3 9

n i e t e j r o l i z a wo d o we j p r z e z c a ł e ż y c i e , p r z y c z y m p r z e s z k o d y w j e j r e a l i z a c j i mo g ł y

s t a n o wi ć g ł ó wn i e n i e p r z e wi d y wa l n e z d a r z e n i a : wo j n y , c h o r o b y , wy p a d k i l u b

ś mi e r ć n a t u r a l n a . D z i a d k o wi e s ł u c h a c z y UT W c z ę ś c i e j b y l i o k r e ś l a n i mi a n e m

„ p a n a ” , „ ś wi a t ł e g o r o l n i k a ” i „ z i e mi a n i n a ” – n i e t y l k o p o s i a d a l i s z a c u n e k l o k a l n e j

s p o ł e c z n o ś c i , a l e t e ż „ wz b u d z a l i p o s t r a c h ” , s p r a wn i e z a r z ą d z a l i c z ł o n k a mi r o d z i n y ,

s ł u ż b ą i „ ma ł o r o l n y mi ” , k o r z y s t a l i z n o ws z y c h ma s z y n i u r z ą d z e ń r o l n i c z y c h , k i e r o ­

wa l i l o s a mi d z i e c i i wy s y ł a l i j e d o s z k ó ł . O s o b y t e mi a ł y z n a c z n y wp ł y w n a f u n k ­

c j o n o wa n i e r o d z i n b a d a n y c h , c h o ć o b e c n i e r e s p o n d e n c i c z ę s t o ma j ą t r u d n o ś c i

z o k r e ś l e n i e m p o wo d ó w, d l a k t ó r y c h t a k b y ł o . Z d a r z a s i ę , ż e d a wn a wł a d z a s t a r ­

s z y c h j a wi i m s i ę j a k o c o ś o c z y wi s t e g o i n i e p o d wa ż a l n e g o : B a b c i a t a k n a u b o c z u

z a ws z e b y ł a , a d z i a d e k p r y m wi ó d ł z a ws z e ws z ę d z i e ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 3 ) ; J a k w j e d n e j

r o d z i n i e mi e s z k a l i , t o mi e l i wp ł y w. D z i a d e k mi a ł d e c y d u j ą c y , p o wi e d z my , ż e d u ż y .

C a ł o wa ł o s i ę w r ę k ę t e g o d z i a d k a ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 5 ) ; L i c z o n o s i ę z t y mi s t a r s z y mi . P o ­

mi j a j ą c mo j e g o o j c a , d z i a d e k t o b y ł z a ws z e d z i a d e k . K o c h a n y , s p o k o j n y , t a k i , t a k i

z r ó wn o wa ż o n y t a k i . N o d z i a d k o wi e t o b y l i p a n a mi g o s p o d a r s t wa c a ł e g o . I o n n i e

p r a c o wa ł , j e s z c z e b y ł s t a r y i n i e p r a c o wa ł , a l e t a k i … b y ł n a we t t a k i d wo r e k , mi e l i

d u ż o z i e mi , b o g a c i b y l i . I t o o n c h o d z i ł w k a l e s o n a c h n i e r a z , c h o d z i ł w b i e l i ź n i e i t a m

d o k o n i , ż e : „ T e g o k o n i a t a k , t e g o k o n i a t u ” ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 1 0 ) ; N o , j a t e r a z mi a ł e m,

p o wi e d z my 1 2 l a t , t o t e g o d z i a d k a p a mi ę t a m. P o s ł u s z e ń s t wo b y ł o , ws z y s t k i e c ó r k i . . .

ws z y s c y ! S ł o wo d z i a d k a , t o , t o b y ł a ś wi ę t o ś ć . T a m j e d n o s ł o wo , t a m n i e b y ł o d y s k u ­

s j i . J a k p o wi a d a ł d z i a d e k : „ T a m p o s i e j e my z b o ż a , a t a m k a r t o f l e ” – t o n i e b y ł o d y s ­

k u s j i , ż e b y wu j e k z mi e n i ł ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 8 ) .

B o g a c i d z i a d k o wi e mo g l i p o z wo l i ć s o b i e n a o d p o c z y n e k , o s t e n t a c y j n ą k o n ­

s u mp c j ę o r a z n i e s t o s o wa n i e s i ę d o z a l e c e ń i n n y c h . I c h s y mb o l i c z n y m „ t r o n e m” c z y

„ p i e d e s t a ł e m” , mo g ł y b y ć p r z y d o mo we ł a wk i , k t ó r e w l a t a c h p o wo j e n n y c h , wr a z

z r o z wo j e m i n f r a s t r u k t u r y mi e j s k i e j , s t o p n i o wo z n i k a ł y z u l i c B i a ł e g o s t o k u : Wt e n ­

c z a s j e s z c z e p r ą d u n i e b y ł o i t e g o d z i a d k a t o j a p a mi ę t a m, b o o n s i e d z i a ł … b y ł j e s z c z e

t a k i wi e j s k i s y s t e m, ż e p r z e d d o ma mi ł a we c z k i , a t a m k r o wy , c a ł e s t a d o , 2 0 0 p r z e ­

s z ł o s z t u k i … p r z e c i e ż d z i a d e k mi a ł b u h a j a r o z p ł o d o we g o , t o d z i a d e k p i e n i ą d z e z a r a ­

b i a ł . ( …) D z i a d e k s i e d z i a ł n a ł a we c z c e i p a l i ł p a p i e r o c h y . K o p c i ł n i e s a mo wi c i e . L e ­

k a r z mó wi ł : „ R z u ć p a n p a l e n i e , b o p a n j u ż d ł u g o n i e p o ż y j e ” . N i e r z u c i ł i p r z e z t e p a ­

l e n i e z ma r ł . T o d z i a d k a p a mi ę t a m. . . t a k i s o b i e z a s u s z o n y s t a r u s z e k ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 8 ) .

D z i a d k o wi e o wy ż s z y m s t a t u s i e s p o ł e c z n y m, wy r ó ż n i a l i s i ę t e ż p r z e z n i e t y p o we z a ­

c h o wa n i a o r a z c z ę s t e s p ę d z a n i e c z a s u z wn u k a mi : A d z i a d k a t o b a r d z o d o b r z e p a ­

mi ę t a m. Mi a ł t a k i e s wo j e … n a p r z y k ł a d u wa ż a ł , ż e k o t j e s t z ł y , b o n i e ł a p i e my s z y –

t a m s t o d o ł a , t a m b y ł y my s z y – t o o n g o u wi ą z a ł n a s z n u r e k i p r z y s t o d o l e , ż e b y o n

t ą my s z z ł a p a ł ( ś mi e c h ) . T o mi a ł t a k i e s wo j e . A n a j l e p i e j , j a k j e s z c z e z n i m c h o d z i ł a m

1 4 0 andr z e j kl i mc z uk

1 4 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

n a s p a c e r y , t o o n mi p o k a z y wa ł l a s k ą , ż e : „ T e g o s p o d a r s t wo – s ł u c h a j ! – t o b y ł o t a ­

a a k i e ! ” , a j a k b y ł o u wł a s z c z e n i e p o p o ws t a n i u s t y c z n i o wy m, t o mó wi ł , ż e t o o k r o j o ­

n e z o s t a ł o d l a b e z r o l n y c h . T o d z i a d e k mn i e – j a b y ł a m n a j s t a r s z ą t a k ą – t o mn i e

o p r o wa d z a ł i p o k a z y wa ł . J e s z c z e z a p a mi ę t a ł a m, ż e mi a ł s c y z o r y k , a l e n i e b y ł z a d o ­

wo l o n y , b o t a m o s t r z y ł t e n s c y z o r y k , a l e mu d o b r z e n i e c i ą ł , a p o n i e wa ż u p r a wi a l i

t e n t y t o ń , n o wi ę c o n : „ N o t a k , s ł u c h a j , j a g o n i e c h c ę , wy r z u c ę ” . I wy r z u c i ł g o . A l e

p o t e m j a g o o b s e r wo wa ł a m, c z y o n p ó j d z i e g o s z u k a ć – i t a k , p o s z e d ł g o s z u k a ć , ż e b y

g o z n a l e ź ć ( ś mi e c h ) . J a mó wi ę : „ D z i a d k u , a t y c z a s a mi t e g o s c y z o r y k a n i e z n a l a z ł e ś ? ” .

„ A z n a l a z ł e m, a l e g o d r u g i r a z wy r z u c ę ! ” – n o wi e p a n , j a k t o j e s t z t y mi s t a r s z y mi .

I j e s z c z e mi a ł . . . b y ł b a r d z o … mo j a ma ma wy c h o wa n a b y ł a w mi e ś c i e , mi a ł a t a k i e

t r o c h ę i n n e z a s a d y , a o n n a ws i t o j a z a p a mi ę t a ł a m, ż e o n s i e d z i a ł w k u c h n i i t u t a k i

p i e c y k k a f l o wy . T o o n mó wi d o n i e j , ż e „ z a d u ż o k ł a d z i e d r z e wa , b o s ł u ż ą c a j u ż n i e

k ł a d z i e t y l e , b o j a ż e m j ą n a u c z y ł ” . N o i p o t e m ma ma mó wi : „ T o z o b a c z , j a k i j e s t s k ą ­

p y , n a we t t e g o d r z e wa z a d u ż o ” . J a mó wi ę : „ Ma mo , mo ż e o n c h c e t a k o s z c z ę d n i e t o

ws z y s t k o ” ( ś mi e c h ) . P o t e m b y ł o t r o c h ę i n a c z e j z a o k u p a c j i , a l e t a k t o j u ż b y ł b a r d z o

d o b r y d l a wn u k ó w – t e ż b a j k i o p o wi a d a ł , s p a c e r o wa ł , c z y t a ł . N o mo ż e n i e b y ł o t y l e

t y c h b a j e k , i l e t e r a z j e s t mo ż l i wo ś ć z a f u n d o wa ć d z i e c i o m, c z y wn u k o m, a l e t a k i e

p o d s t a wo we b a j e c z k i b y ł y . T a k i e „ P ł o my c z k i ” b y ł y t o o n z a ws z e s t a r a ł s i ę . A j a k j u ż

o n j e c h a ł d o mi a s t a , t o j a k p r z y j e ż d ż a ł , t o z a ws z e b y ł y s ł o d y c z e , b u ł e c z k i ma ś l a n e

d l a d z i e c i , i n n e . . . ( K / 7 5 - 8 9 / U T W- 9 ) – o p o wi a d a j e d n a z b a d a n y c h .

Mo i d z i a d k o wi e mi e s z k a l i – n o t e r a z t a m j u ż t e g o n i e ma – n a t a k i e j k o l o n i i

p i ę k n i e p o ł o ż o n e j n a d r z e k ą , b o t o s a m j e d e n d o me k b y ł z c a ł y m z a b u d o wa n i e m

i t a k i l a s e k wk o ł o . B y ł y p s z c z o ł y , b y ł y p a s i e k i , b y ł s a d i d u ż o o wo c ó w b y ł o . I t a m

ws z y s t k i e wa k a c j e i t a k d a l e j . D z i a d e k p r z y j e ż d ż a ł f u r ą t a k ą , wo z e m, b o wt e d y j e s z ­

c z e wi a d o mo j a k t o z k o mu n i k a c j ą b y ł o . Ws a d z a ł n a s d o t e g o i z a b i e r a ł . I t o b y ł y

n a j s z c z ę ś l i ws z e d n i , j a k i e mo g ł y n a s s p o t k a ć i t o b y ł y wł a ś n i e t a m, b o t a m j e s z c z e

b y ł y c i o t k i i j e s z c z e b y ł y p a n n a mi , i o n e s i ę n a mi z a j mo wa ł y . T a k ż e n o s u p e r d z i a d ­

k ó w mi a ł a m, ws p o mi n a m f a n t a s t y c z n i e . ( …) I p o t e m j a k j a j u ż b y ł a m mę ż a t k ą , j u ż

t u mi e s z k a l i ś my , t o j a d z i a d k ó w z a p r a s z a ł a m b a r d z o c z ę s t o n a mo j e u r o d z i n y , n a j a ­

k i e ś ś wi ę t a , j a k i e ś i mp r e z y r ó ż n e i t a k d a l e j . D z i a d e k z a ws z e p r z y j e ż d ż a ł , j a k o n o p o ­

wi a d a ł t e ws z y s t k i e z d a r z e n i a z e s wo j e g o ż y c i a i t a k d a l e j . T o w o g ó l e n i k t n i e c h c i a ł

d y s k u t o wa ć n a ż a d e n t e ma t , t y l k o ws z y s c y d z i a d k a s ł u c h a l i . T o b y ł t a k i c u d o wn y

g a wę d z i a r z , t a k i c u d o wn y n a p r a wd ę . I ws z y s c y mo i z n a j o mi d z i ś n a we t mó wi ą : „ N o

t y t o d z i a d k a mi a ł a ś c u d o wn e g o ” ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 3 ) – d o d a j e i n n a r e s p o n d e n t k a .

I n f o r ma c j e o d z i a d k a c h , k t ó r z y u mi e j ę t n i e i n we s t o wa l i w wy c h o wa n i e i wy ­

k s z t a ł c e n i e wn u k ó w, s t a n o wi ą j e d n a k r z a d k i e wy j ą t k i . Na j c z ę ś c i e j b a d a n i ws p o mi ­

n a j ą j e d y n i e , i ż d z i a d k o wi e wp a j a l i n a j mł o d s z y m k o n i e c z n o ś ć p r a c y , p o ma g a n i a r o ­

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 4 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 4 1

d z i c o m o r a z d o c e n i e n i a t e g o , c o u d a ł o s i ę o s i ą g n ą ć i m i i c h p r z o d k o m. Na we t j e ś l i

p o d c z a s p o u c z a n i a b y l i r ó wn i e s u r o wi c o r o d z i c e , b a d a n i n i e o b wi n i a j ą i c h w s wo ­

i c h wy p o wi e d z i a c h i n i e k i e d y i d e a l i z u j ą ws p o mn i e n i a , p o t wi e r d z a j ą c w t e n s p o s ó b

l o j a l n o ś ć wo b e c r o d z i n y : D z i a d e k t o b y ł c h o l e r y k , d z i a d e k u u u … j a k d o s t a ł a m…

p r z y p o mi n a m s o b i e ( ś mi e c h ) . D z i a d e k t a k , t o n e r wu s b y ł ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 5 ) ; K i e d y ś t a

o r k i e s t r a g r a ł a , my ś my ć wi c z y l i n a t r ą b a c h , t o p r z y t y c h j e g o s t a j n i a c h b y ł o ś wi ę t o

k o n i a . K o n i e n i e l u b i l i t e j o r k i e s t r y n a s z e j , t o d z i a d e k r o z p ę d z i ł n a s . A l e n i e ś mi a ł n i g ­

d y , n i e ś mi a ł k o g o ś z mł o d y c h … T y l k o t a k , ż e j a u s z y t u l i ł , j a k o n mó wi ł ( ś mi e c h )

( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 1 0 ) .

P o n a d t o d z i a d k o wi e n a j c z ę ś c i e j s ą o p i s y wa n i j a k o o s o b y p o c h o d z ą c e z r o d z i n

wi e l o d z i e t n y c h , p r z y wi ą z a n e d o s wo j e j z i e mi , z a mk n i ę t e w ma ł e j s p o ł e c z n o ś c i

i n i e z n a j ą c e s z e r s z e g o ś wi a t a . Ni e k i e d y b a d a n i ws p o mi n a j ą o t y c h c e c h a c h z r o z c z a ­

r o wa n i e m, p i ę t n u j ą c s z c z e g ó l n i e b r a k p l a n o wa n i a p o t o ms t wa , my ś l e n i a o p r z y s z ł o ­

ś c i d z i e c i i p r z y z wo l e n i a n a wy r ó ż n i a n i e s i ę : N o p o p r o s t u , k i m o n i b y l i ? B y l i … t e ż

r o d z i n a wi e l o d z i e t n a , i c h t a m w d o mu b y ł o s i e d mi o r o . T o j u ż t a k i e t r o c h ę r o d z i n n e

b y ł o . Wy c h o wa n i z o s t a l i ws z y s c y n a g o s p o d a r s t wi e , n i e wy c h o d z i l i n a z e wn ą t r z .

( …) C h y b a g e n e r a l n i e t a m b y ł a t y p o wa t a i c h r o l a . T y p o wa d l a t e j mi e j s c o wo ś c i .

N i e mi a ł a j a k i e g o ś wp ł y wu wi e l k i e g o n a k s z t a ł t o wa n i e j a k i c h ś c e c h o d r ę b n y c h .

W k a ż d y m r a z i e t a k a , t a p r a wo ś ć i g o d n o ś ć – t o b y ł o p r z e z n i c h p o d a wa n e . Mo ż e

ż y l i b i e d n i e , a l e g o d n i e . „ N i e mo ż e s z b y ć z ł o d z i e j e m, n i e mo ż e s z b y ć d r wa l e m, mu s i s z

p r a c ą r ą k ! ” – wi ę c j a k i ś t a k i s z a c u n e k d o p r a c y i j a k i e g o ś s t a r a n i a s i ę , t o wy s z ł o z r o ­

d z i n y ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 2 ) . Ni e k i e d y z a k ł a d a s i ę t e ż , ż e l i c z n e r o d z i n y s p r z y j a ł y d o b r e ­

mu s a mo p o c z u c i u l u d z i s t a r y c h , i c h wy ż s z e j p o z y c j i i g o d n e j ś mi e r c i . D u ż a r o d z i n a

s t a n o wi ł a z a t e m f o r mę o s o b i s t e g o z a b e z p i e c z e n i a n a o k r e s e me r y t a l n y : S t a r s i . . . o d ­

c z u wa l i wi ę c e j t a k i e g o c i e p ł a r o d z i n n e g o , n a p r z y k ł a d p r z y wi ą z a n i a . ( …) U wa ż a m,

ż e j a k r o d z i n y t a k i e wi e l o p o k o l e n i o we b y ł y , t o i m b y ł o ł a t wi e j i o n i n i e u mi e r a l i s a ­

mo t n i e ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 7 ) .

Ni e wi e l u r e s p o n d e n t ó w ws p o mi n a s wo i c h d z i a d k ó w j a k o ż o ł n i e r z y , t u d z i e ż

o s o b y , k t ó r e „ b y ł y w a r mi i ” – p r z y c z y m c z ę s t o n i e wi e d z i a n o , w j a k i c h k o n f l i k t a c h

b r a l i u d z i a ł , p o k t ó r e j s t r o n i e s t a l i , c z y s ł u ż y l i w wo j s k u z wł a s n e j wo l i i j a k d ł u g o

t r wa ł a i c h s ł u ż b a . P o p o wr o c i e j e d n a k n a o g ó ł wy r ó ż n i a l i s i ę w r o d z i n i e – n a we t j e ­

ś l i n i e o r i e n t o wa l i s i ę w j e j b i e ż ą c e j s y t u a c j i : O j mó j d z i a d e k t o wr ó c i ł z 2 5 - l e t n i e j

s ł u ż b y u c a r a ( ś mi e c h ) . N o t o t a k i e b y ł o wo j s k o n i e z a wo d o we , t y l k o t a k i e j a k t o b y ł

n a b ó r r o b i o n y w t y m wo j s k u . D z i a d e k , j a k j u ż wr ó c i ł , t o j u ż b y ł t a k i z e s t a r o ś c i b a r ­

d z o … j a k wr ó c i ł , t o j a a k u r a t p r z y s t ę p o wa ł a m d o k o mu n i i – t o o n n a we t n i e wi e ­

d z i a ł , c z y j e j j a c ó r k i c ó r k a j e s t e m ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 1 ) . E we n t u a l n i e d z i a d k o wi e s ą o p i ­

s y wa n i j a k o o s o b y , k t ó r e p o d r ó ż o wa ł y p o ś wi e c i e , b y z d o b y ć ś r o d k i n a p o d wy ż s z e ­

1 4 2 andr z e j kl i mc z uk

1 4 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

n i e p o z i o mu ż y c i a i c h r o d z i n y i s z a n s ż y c i o wy c h j e j c z ł o n k ó w: C o d z i e ń p r z y c h o d z i ł

d o n a s i g a d a ł . O p o wi a d a ł i o A me r y c e , i o t y m j a k w R o s j i b y ł . G a d a ł t o s a mo – d z i ­

s i a j t o s a mo , j u t r o t o s a mo . S i e d z i e l i ś my s o b i e , o n z a c z y n a mó wi ć , a my ś mi e j e my

s i ę , b o wi e my , c o o n b ę d z i e mó wi ł ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 4 ) ; O p o wi a d a l i , ż e t a k i e ż y c i e mi e l i

k i e d y ś , ż e j e s z c z e g o r z e j b y ł o n i ż , j a k my b y l i … I j a k t a m k i e d y ś p r z e d wo j n ą t o c a ł ­

k i e m ź l e b y ł o ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 1 2 ) . Z n a j o mo ś ć o p o wi e ś c i o p o d r ó ż a c h d z i a d k ó w mo g ł a

k s z t a ł t o wa ć p ó ź n i e j s z e t r a d y c j e wo j s k o we i p a t r i o t y c z n e w r o d z i n i e , j a k t e ż o d d z i a ­

ł y wa ć n a d e c y z j e o wy j a z d a c h r e s p o n d e n t ó w, i c h d z i e c i l u b wn u k ó w d o p r a c y z a

g r a n i c ę .

Z d e c y d o wa n i e n a j r z a d z i e j r e s p o n d e n c i o p o wi a d a l i o s wo i c h d z i a d k a c h , k t ó ­

r z y b y l i b i a ł o s t o c k i mi r o b o t n i k a mi i r z e mi e ś l n i k a mi j e s z c z e w o k r e s i e p o p r z e d z a j ą ­

c y m o b i e wo j n y ś wi a t o we . Z d a j e s i ę , ż e o s o b y t e b y ł y z a mo ż n i e j s z e n i ż l u d n o ś ć p o ­

c h o d z ą c a z e ws i , c z ę ś c i e j z wr a c a ł y u wa g ę n a wy k s z t a ł c e n i e i p r z y g o t o wa n i e d o p r a ­

c y z a wo d o we j s wo i c h d z i e c i i wn u k ó w, j a k t e ż b y ł y s k ł o n n e d o z mi a n y z a wo d ó w

w c i ą g u ż y c i a . D z i a d e k z b a b c i ą z r o d z i n y mo j e j ma my , mi e s z k a l i o b o k n a s , wi ę c i c h

b a r d z o d o b r z e p a mi ę t a m. D z i a d e k b y ł c z ł o wi e k i e m s p o k o j n y m, p r a c o wi t y m, b y ł c i e ­

ś l ą , b u d o wa ł d o my i b y ł t a k i , ż e s i ę mo ż e w n i c n i e wt r ą c a ł . R o b i ł s wo j e . ( …) B r a t

t a m p r z y d z i a d k u z a ws z e c o ś t a m ma j s t r o wa l i , t o d l a c h ł o p c a b y ł o p o t r z e b n e – o p o ­

wi a d a j e d n a z b a d a n y c h . D r u g i d z i a d e kp r a c o wa ł k i e d y ś w f a b r y c e wł ó k i e n n i c z e j

i p o t e m t a m p r a c o wa ł mó j t a t a , p o d o b n i e j a k o t k a c z . A g d y mi a ł j u ż p r z e s z ł o 7 0 l a t ,

t o j e s z c z e p r a c o wa ł n a p o r t i e r n i , j u ż w s z p i t a l u p s y c h i a t r y c z n y m, u t wo r z o n y m

w t y c h b u d y n k a c h . N o , d o c h o wa n y b y ł p r z e z s wo j ą c ó r k ę t u w B i a ł y ms t o k u . B y ł

c z ł o wi e k i e m, k t ó r y z n a ł n i e mi e c k i d o b r z e , c o t a m j e s z c z e . . . n o b y ł t a k i m, b y ł p o r z ą d ­

n y m c z ł o wi e k i e m p o p r o s t u . D o b r z e p r a c o wa ł i t a k i b y ł wy s o k i ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 1 1 ) .

We d ł u g r e s p o n d e n t ó w z D P S , p r z e d s t a wi c i e l e s t a r s z e g o p o k o l e n i a n i e k i e d y

o d r ó ż n i a l i s i ę n a t l e o k o l i c z n e j s p o ł e c z n o ś c i s wo j ą n i e wi e d z ą , a n a l f a b e t y z me m. Ni e ­

mn i e j p o mi mo , i ż n i e b y l i wy e d u k o wa n i , wy r ó ż n i a l i s i ę wi e l k o d u s z n o ś c i ą p r z e j a ­

wi a j ą c ą s i ę w p o ma g a n i u n a we t o s o b o m s p o z a r o d z i n y . B a b c i ę p a mi ę t a m ( …) b y ł a

b a r d z o d o b r ą k o b i e t ą , a l e o n a n i e u mi a ł a n i p i s a ć , n i c z y t a ć , b o t o w d a wn y c h l a t a c h

u r o d z o n a . T y l k o p o d p i s a ć s i ę u mi a ł a . B a r d z o s y mp a t y c z n a b y ł a – d o mn i e t o z wr a ­

c a ł a s i ę , c z y t a m c o ś p o mó c , c z y c o ś . I s ą s i a d o m p o ma g a ł a n a we t ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 8 ) –

ws p o mi n a j e d n a z r e s p o n d e n t e k . Z d a r z a s i ę , ż e b a d a n i n i e u k r y wa j ą t e ż s wo j e g o

p o d z i wu wo b e c a k t y wn o ś c i r e l i g i j n e j d z i a d k ó w l u b i c h d b a ł o ś c i o z d o b y wa n i e i n ­

f o r ma c j i o a k t u a l n y c h wy d a r z e n i a c h , a wi ę c o d c z u wa n i a ws p ó l n o t y z i n n y mi

mi e s z k a ń c a mi s wo j e j mi e j s c o wo ś c i l u b k r a j u : J a k p a mi ę t a m, t o w d o mu b y ł a c a ł y

c z a s . ( …) N i e k a ż d y u mi a ł n a we t c z y t a ć , a j a k p a mi ę t a m, t o b a b c i a j e s z c z e wz i ę ł a g a ­

z e t y i c z y t a ł a c z a s a mi . K s i ą ż k i t o n i e p r z y p o mi n a m, r a c z e j n i e c z y t a ł a . K s i ą ż e c z k ę

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 4 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 4 3

wz i ę ł a d o n a b o ż e ń s t wa , mo d l i ł a s i ę , a l e i g a z e t y – p a mi ę t a m – c z y t a ł a ( M/ 6 0 -

7 4 / D P S - 3 ) . T y mc z a s e m d z i a d k o wi e s ł u c h a c z y UT W c z ę ś c i e j s ą o p i s y wa n i j a k o o s o b y

wy k s z t a ł c o n e , k t ó r e d o r a d z a ł y s ą s i a d o m, s ł u ż y ł y w z a k o n a c h l u b p r z y g o t o wy wa ł y

l o k a l n e ś wi e c k i e u r o c z y s t o ś c i i o r g a n i z o wa ł y s p o t k a n i a mi e j s c o we j l u d n o ś c i p r z y

o k a z j i ś wi ą t r e l i g i j n y c h . Ni e k i e d y w t a k i c h o k o l i c z n o ś c i a c h u j a wn i a ł y s i ę i c h s z c z e ­

g ó l n e z d o l n o ś c i , k t ó r e s p r z y j a ł y wy ż s z e j p o z y c j i r o d z i n y : D z i a d e k p i ę k n i e ś p i e wa ł ,

b a r d z o p i ę k n i e ś p i e wa ł , mi a ł p i ę k n y g ł o s , c h o d z i ł p o p o g r z e b a c h , t z n . wt e d y s i ę c h o ­

d z i ł o p o d o ma c h , t r z e b a b y ł o ś p i e wa ć , t z n . p o wi n n o s i ę ś p i e wa ć , b o t o t a k u ś wi e t n i a ­

ł o , ż e t a k p o wi e m, u r o c z y s t o ś ć t ę s mu t n ą . T o d z i a d e k b y ł z a p r a s z a n y w c a ł e j d z i e l n i ­

c y ( …) W d o mu o d p r a wi a ł ma j o we n a b o ż e ń s t wo , b o d o k o ś c i o ł a b y ł o d a l e k o p i e ­

c h o t ą . I z z i e mi , c z y z mi a s t a s c h o d z i l i s i ę l u d z i e n a ma j o we n a b o ż e ń s t wo , d z i a d e k j e

p r o wa d z i ł ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 1 1 ) . B a d a n i ws p o mi n a j ą t e ż o t y m, ż e d a wn i e j o k a z y wa n o

s z a c u n e k d o r o s ł y m i s t a r s z y m l u d z i o m p o c h o d z ą c y c h s p o z a i c h r o d z i n y – s z c z e g ó l ­

n i e s ą s i a d o m t r a k t u j ą c y m „ c u d z e wn u k i j a k s wo j e ” , k t ó r z y o p i e k o wa l i s i ę n i mi , p o ­

u c z a l i , z a c h ę c a l i d o p o mo c y p r z y j a k i c h ś d r o b n y c h p r a c a c h , ws p ó l n e g o s p o ż y wa n i a

p o s i ł k ó w l u b s p ę d z a n i a c z a s u wo l n e g o , n p . P a n i K . , b a b c i k o l e ż a n k a , z a ws z e b r a ł a

mn i e n a j a g o d y , c h c i a ł a z e mn ą i ś ć . ( . . . ) A l e p r z e d e ws z y s t k i m t o c z y s t o ś c i ą s i ę wy r ó ż ­

n i a ł a . T o , c o wi d z i a ł a m u n i e j , t o p r z y j mo wa ł a m s o b i e ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 2 ) .

W z e b r a n y c h ma t e r i a ł a c h p o j a wi ł y s i ę t e ż p r z y k ł a d y n e g a t y wn y c h z a c h o ­

wa ń wo b e c l u d z i s t a r y c h . Z n a j d u j ą s i ę o n e g ł ó wn i e w wy p o wi e d z i a c h mł o d s z y ­

c h - s t a r y c h i o s ó b u r o d z o n y c h p o z a B i a ł y ms t o k i e m, c z y l i p r z e wa ż n i e mi e s z k a ń c ó w

D P S . P o ws z e c h n ą p r z y c z y n ą p o mn i e j s z a n i a z n a c z e n i a l u d z i s t a r y c h w r o d z i n i e

i s p o ł e c z n o ś c i , z d a j e s i ę b y ć i c h s t a n z d r o wi a – c h o r o b l i wo ś ć i s ł a b a k o n d y c j a : T o

b y ł a b a r d z o s e r d e c z n a k o b i e t a , p r z e d e ws z y s t k i m b a r d z o d o b r y c z ł o wi e k . U mi a ł a

ws z y s t k o z r o b i ć p o p r o s t u . B a r d z o k o c h a ł a wn u k ó w. N a we t mó j n a j mł o d s z y b r a t s i ę

d r a ż n i ł z b a b c i ą , b o ma ma z a b r a n i a ł a ż e b y b a b c i n i e d a wa ć p o k a r mó w mi ę s n y c h

z u wa g i … n o ż e b y n i e b y ł o t e j mi a ż d ż y c y . N o t o s i ę d r a ż n i ł : „ B a b c i u d a m c i t r o s z k ę

k i e ł b a s k i ” . O n a wy c i ą g a r ę k ę , a o n c h o wa ( ś mi e c h ) . T a k ż e n a p r a wd ę t o b y ł a t a k a

ws p a n i a ł a b a b c i a ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 6 ) . I n n y m p o wo d e m wy ł ą c z a n i a d z i a d k ó w z ż y c i a

s p o ł e c z n e g o mo g ł y b y ć i c h o s o b i s t e n i e p o wo d z e n i a i n i e wł a ś c i we wy b o r y ż y c i o we .

Na s z a c u n e k n i e z a s ł u g i wa ł c h o c i a ż b y d z i a d e k o p i s y wa n y p r z e z j e d n ą z r e s p o n d e n ­

t e k : O n mi a ł t r z y ż o n y – j e d n a u ma r ł a , d r u g a u ma r ł a , a t r z e c i a o d n i e g o o d e s z ł a

i wz i ę ł a p i e n i ą d z e . . . ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 4 ) . Ws p o mn i a n y mę ż c z y z n a , k t ó r y n i e p o t r a f i ł

s t wo r z y ć i u t r z y ma ć s i l n e j r o d z i n y , b y ł p o ws z e c h n i e wy ś mi e wa n y . K i e d y i n d z i e j

p o wo d e m d o „ o d s u n i ę c i a ” d z i a d k ó w b y ł o i c h u b ó s t wo ( b r a k ś r o d k ó w f i n a n s o wy c h

i z i e mi ) l u b „ n i e p o s t ę p o wo ś ć ” ( n i e c h ę ć d o wp r o wa d z a n i a z mi a n we ws i ) : W i n n y c h

r o d z i n a c h – t a k i c h , z k t ó r y mi s i ę t a m p r z y j a ź n i l i ś my – t o t a c y b y l i d z i a d k o wi e a p o ­

1 4 4 andr z e j kl i mc z uk

1 4 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

d y k t y c z n i , t a c y c o ws z y s t k o wo l ę n a r z u c a l i t y m s wo i m d z i e c i o m, c z y t a m c ó r c e , c z y

s y n o wi , c z y z i ę c i o wi , ż e d o c h o d z i ł o d o k ł ó t n i n i e r a z . T o c z ę ś c i o wo j a j a k o d z i e c k o mo ­

g ł a m z a o b s e r wo wa ć , b o j u ż p o t e m t o n a z a s a d z i e p l o t e k . J a k j u ż z a c z ę ł a m s i ę u c z y ć ,

t o j u ż r z a d k o p r z y j e ż d ż a ł a m, p o t e m j u ż p r a c o wa ł a m, t o j u ż n a z a s a d z i e p l o t e k , ż e

mó wi ą : „ O , g d y b y n i e t e n s t a r y d z i a d , t o b y b y ł o l e p i e j , a l e ż e t o t a k a k u t wa

n i e r a z …” i „ t o a t a mt o ” – t a k i e wy r a ż e n i a s ą n a ws i . T a k ż e n i e , n i e we ws z y s t k i c h [ r o ­

d z i n a c h – p r z y p . A . K . ] s z a n o wa n o ( K / 7 5 - 8 9 / U T W- 9 ) . Ni e k i e d y r o d z i c e r e s p o n d e n t ó w

( l u b d o p i e r o o n i s a mi ) p o d e j mo wa l i d e c y z j ę o mi g r a c j i z e ws i d o mi a s t a . Z mi a n a

mi e j s c a z a mi e s z k a n i a p o c i ą g a ł a z a s o b ą z a z wy c z a j z mn i e j s z e n i e c z ę s t o t l i wo ś c i k o n ­

t a k t ó w r o d z i n n y c h , a wi ę c k a p i t a ł s p o ł e c z n o - k u l t u r o wy u l e g a ł p o s t ę p u j ą c e j e r o z j i .

Z d a r z a ł o s i ę , ż e wi e j s k i e p o c h o d z e n i e t r a k t o wa n o j a k o b a l a s t , k t ó r e g o t r z e b a s i ę wy ­

z b y ć , b y o d n i e ś ć s u k c e s w n o wy m, mi e j s k i m ż y c i u . F a k t t e n d o s t a r c z a ł d o d a t k o ­

wy c h p o wo d ó w d o n e g a t y wn e g o o c e n i a n i a l u d z i s t a r y c h . O n i n i e mi e l i ż a d n e g o

wp ł y wu n a n a s , n i e – z a p e wn i a j e d n a b a d a n y c h . B a b c i a u n a s , j a k j a p a mi ę t a m t o

o n a c h y b a j e d e n r a z b y ł a a l b o d wa . D z i a d e k , p a mi ę t a m, ż e b y ł t e ż c h y b a z d wa

r a z y . A l e r o d z i c e mo i c z ę ś c i e j i my c z ę ś c i e j b y l i ś my u n i c h , j a k o n i u n a s z e wz g l ę d u n a

t o , ż e n o n i e b y ł o z k i m c h a ł u p y z o s t a wi ć t a m. T r z y ma l i t a k i n o n i e b y ł o . ( . . . ) P i l n o ­

wa l i d o mu s wo j e g o a t a m 2 h e k t a r y p i a c h u b y ł y . D a j p a n s p o k ó j ! P a mi ę t a m, j a k o d

wo j n y t o d z i a d e k k o n i a n i e mó g ł s o b i e k u p i ć . T a k i b y ł b i e d n y . Z a ws z e k o n i a s ą s i a d

p o ż y c z a ł – mi a ł t a k ą k o b y ł k ę , k o b y ł k ę c o s z t o r c o wa ł a . A l e c o t a m b y ł o – j a mó wi ę –

d wa h e k t a r y p i a c h u ! T o t a m n i e b y ł o n a we t r o b o t y d l a t e j k o b y ł k i . ( . . . ) W mi e ś c i e

j e s t i n n e ż y c i e j a k n a ws i . D z i a d k o wi e ż y l i s p o k o j n i e , a r o d z i c e w mi e ś c i e , c z wo r o n a s

b y ł o , mu s i e l i ws z y s t k i e mu z a r a d z i ć , t a k ż e n i e b y ł o p o r o z u mi e n i a , ma ł o b y ł o p o r o z u ­

mi e n i a w t y m ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 5 ) . W t a k i c h wa r u n k a c h n a j c z ę ś c i e j o s o b o m s t a r s z y m

p r z y p i s y wa n o p o s t a wy s p o r n e , wy n i k a j ą c e m. i n . z i c h k o n s e r wa t y z mu l u b p r z e k o ­

r y , j e d n a k c z ę s t o r ó wn i e ż s t a r s i b y l i b a r d z i e j s k ł o n n i d o u s t ę p o wa n i a .

Ni e j e d n o k r o t n i e b a d a n i z D P S ws p o mi n a l i o t y m, ż e w i c h r o d z i n a c h wa ż n e

b y ł o , a b y d z i a d k o wi e n i e z a b i e r a l i g ł o s u w k ł ó t n i a c h mi ę d z y r o d z i c a mi l u b w s p o ­

r a c h z d a l s z ą r o d z i n ą , b ą d ź s ą s i a d a mi . B a b c i a n i c n i e mi a ł a , n i c d o g a d k i ( M/ 7 5 -

8 9 / D P S - 1 ) – k o me n t u j e k r ó t k o j e d e n z r e s p o n d e n t ó w. I n t e r p r e t a c j e , j a k i e mi e l i d o

p r z e d s t a wi e n i a s t a r s i o d n o ś n i e z d a r z e ń i z a c h o wa ń p o s z c z e g ó l n y c h c z ł o n k ó w r o d z i ­

n y , n i e b y ł y u z n a wa n e z a o p i n i e z n a c z ą c e , a n i e k i e d y n a we t s t a wa ł y s i ę p o wo d e m

wy s t ę p o wa n i a p r z e mo c y w r o d z i n i e ( c o s t a n o wi ł o j e d e n z t e ma t ó w d r a ż l i wy c h ,

u n i k a n y c h p r z e z b a d a n y c h ) : B a b c i a s t a r a ł a s i ę b y ć p o t r z e b n a k a ż d e mu , a l e mo j a

ma ma , t o c h a r a k t e r mi a ł a t a k i , ż e p o t r a f i ł a j ą … B o b a b c i a n i e p o t r a f i ł a t o l e r o wa ć j e j

z a c h o wa n i a , s p o s o b u b y c i a ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 2 ) . Z d a n i e m b a d a n y c h z D P S , t a k i s p o s ó b

t r a k t o wa n i a s t a r s z y c h l u d z i b y ł p o ws z e c h n y i n a s i l a ł s i ę w s y t u a c j a c h , k i e d y w r o ­

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 4 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 4 5

d z i n i e wy s t ę p o wa ł y i n n e p r o b l e my , n p . mi e s z k a n i o we , a l k o h o l o we . Ni e k i e d y n a ­

we t u z n a wa n o wy p o wi e d z i d z i a d k ó w z a p o t e n c j a l n y p o wó d n a s i l e n i a s i ę s p o r ó w:

J u ż s y n o wa t o ws z y s t k o p r o wa d z i ł a . O n a [ b a b c i a – p r z y p . A . K . ] j u ż n i e mi a ł a wł a ­

s n o ś c i k r z y c z e ć , p r ę d z e j n a n i ą k r z y c z e l i . ( …) W i n n y c h d o ma c h p o d o b n i e b y ł o t a k .

Ż e b y w s u mi e r o d z i c e j a k i ś g ł o s p o d j ę l i t o i c h , t y c h d z i a d k ó w b y . . . ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 1 0 ) .

P r z e d s t a wi c i e l e s t a r s z e g o p o k o l e n i a b y l i c z ę s t o t r a k t o wa n i j a k o o s o b y „ wy p o s a ż o ­

n e ” w „ p r z e s t a r z a ł ą ” wi e d z ę i n a wy k i n i e a d e k wa t n e d o ś wi a t a p o d l e g a j ą c e g o p r o ­

c e s o m mo d e r n i z a c j i . D l a t e g o z d a n i e d z i a d k ó w c z ę s t o i g n o r o wa n o w d y s k u s j a c h c z y

s p o r a c h – z d a r z a ł o s i ę t a k ż e , ż e b y l i z u p e ł n i e p o mi j a n i w s p r a wa c h p o ws z e d n i c h

i o d ś wi ę t n y c h . J a k ws p o mi n a j e d e n z b a d a n y c h : T o b y ł y c h y b a ś wi ę t a , j a j u ż n i e

p a mi ę t a m, ś wi ę t a wi e l k a n o c n e , c z y b o ż o n a r o d z e n i o we . C z a s e m ma ma p i e k ł a c i a s t o

z s i o s t r ą , j a s i ę n i e p c h a ł e m. A l e , b a b c i n i k t n i e mó wi ł , t o p o ł o ż y ł a s i ę wc z e ś n i e j , o b ­

r a ż o n a ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 3 ) . Z j e d n e j s t r o n y c z ł o n k o wi e r o d z i n y p o z wa l a l i s t a r s z y m n a

z a s ł u ż o n y o d p o c z y n e k , z d r u g i e j j e d n a k – n i e b r a l i p o d u wa g ę i c h u mi e j ę t n o ś c i ,

a n a we t f i z y c z n e j o b e c n o ś c i p r z y wy d a r z e n i a c h i s t o t n y c h d l a p o d t r z y my wa n i a p o ­

c z u c i a ws p ó l n o t y . S p a d e k z n a c z e n i a s t a r s z y c h l u d z i w r o d z i n a c h p o c i ą g a ł z a s o b ą

k o n s e k we n c j e d l a c a ł e j s p o ł e c z n o ś c i . Ne g a t y wn e z a c h o wa n i a wo b e c l u d z i s t a r y c h

u j a wn i a ł y s i ę t e ż n i e k i e d y w ż y c i u p u b l i c z n y m mi a s t a . D l a k o l e j n e g o p o k o l e n i a

p r z y b y s z ó w z e ws i s t a r s i l u d z i e w mi e ś c i e wy d a wa l i s i ę b e z o s o b o wi , n i e k i e d y

wr ę c z j a wi l i s i ę j a k o wr o ś n i ę c i w p o wo j e n n e r u i n y z c a ł y m b a g a ż e m z n i s z c z o n y c h

p r z e d mi o t ó w i n i e c o d z i wn y c h c e c h o s o b o wy c h : T u t a j ( …) t e ż t a k a c h a t k a r o z p a d a ­

j ą c a s i ę b y ł a i t a m mi e s z k a ł a Ma ń k a , a l e p a n n i e mo ż e s o b i e t e j Ma ń k i wy o b r a z i ć .

Ma ń k a g a r b a t a z t y ł u i z p r z o d u , k r ó t k i e n o g i i k u l a wa , i o n a c h o d z i ł a w k o z a c z k a c h ,

i j e s z c z e d z i e c i a k i b i e g a ł y z a n i ą i k r z y c z a ł y : „ Ma ń k a k o c h a A d r i a n a ” . A o n a z l a s k ą

n a n i c h : „ J a wa m, t e g o , t e g o ! ” . T o p a mi ę t a m, j a k my ś my wy s z l i z e s z k o ł y , t o t u t a j

c z ę ś ć d z i e c i s z ł a , a c z ę ś ć t a m, a l e c z a s a mi c h c i e l i ś my i ś ć t r o c h ę n a Ma ń k ę p o p a t r z e ć .

N o i t a Ma ń k a wi d z i a ł a i k r z y c z a ł a ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 5 ) . S t a r s i mi e s z k a ń c y mi a s t a

w o c z a c h p r z y b y s z ó w b y l i o s o b a mi o b c y mi , k t ó r e p o z n a wa n o r a c z e j t y l k o p o p r z e z

p r y z ma t i c h wy g l ą d u i z a c h o wa ń , a n i e n a d r o d z e d i a l o g u . Z d r u g i e j s t r o n y z d a j e

s i ę , i ż s a mi s t a r s i l u d z i e n i e p o s i a d a l i u mi e j ę t n o ś c i g o ś c i n n e g o wi t a n i a p r z y b y s z ó w,

a b y ć mo ż e n a we t o d n o s i l i s i ę d o n i c h z n i e c h ę c i ą i wr o g o ś c i ą . P r z y p u s z c z a l n i e wr a z

z p r z e b i e g i e m p r o c e s ó w mo d e r n i z a c y j n y c h , wo b e c n a p ł y wu mł o d y c h l u d z i z o k o ­

l i c z n y c h mi a s t i ws i o r a z wy s o k i e g o p r z y r o s t u n a t u r a l n e g o , s t a r s i mi e s z k a ń c y B i a ł e ­

g o s t o k u z d a wa l i s i ę „ z n i k a ć ” – p r z e s t a wa l i b y ć d o s t r z e g a l n i d l a o s ó b s p o z a wł a s n e j

r o d z i n y . J e d n e g o d n i a z n i k ł y t e d o mk i d r e wn i a n e , t e b a r a k i , Ma ń k a z n i k ł a i ws z y s t ­

k o z n i k ł o ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 5 ) – s t wi e r d z a j e d n a z b a d a n y c h .

1 4 6 andr z e j kl i mc z uk

1 4 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

3 . 2 . P o z y c j a l u d z i s t a r y c h w s t r u k t u r z e s p o ł e c z n e j mi a s t a

B a d a n i p y t a n i o t o , c z y l u d z i e s t a r z y c z u j ą s i ę p o t r z e b n i i n n y m mi e s z k a ń c o m

B i a ł e g o s t o k u , w g ł ó wn e j mi e r z e o d p o wi a d a l i p r z e c z ą c o . J a k b y b y l i p o t r z e b n i , t o n i e

b y l i b y t u t a j ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 1 0 ) – z a p e wn i a j e d n a z b a d a n y c h . Mo ż e s ą t a c y , c o s i ę c z u ­

j ą s i ę p o t r z e b n i . J a t a m t a k i c h n i e z n a m ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 8 ) – d o d a j e i n n a r e s p o n d e n t k a .

Ni e k i e d y r o z mó wc y p r z y p u s z c z a j ą , ż e p r z y c z y n y d o s t r z e g a n e j p r z e z n i c h ma r g i n a l i ­

z a c j i s p o ł e c z n e j l u d z i s t a r y c h , l e ż ą w z mi a n i e k l i ma t u i ł a d u ż y c i a s p o ł e c z n e g o

w mi e ś c i e , a l e s a mi n i e p o t r a f i ą wł a ś c i wi e z r o z u mi e ć , c z y m t o j e s t s p o wo d o wa n e :

Z n i e c z u l i c a j e s t . N i e wi e m, s k ą d t o s i ę b i e r z e ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 1 3 ) . C z a s a mi t e ż z a u wa ż a ­

j ą , i ż p o z y c j a l u d z i s t a r y c h z a l e ż y wł a ś c i wi e o d i c h mi e j s c a z a mi e s z k a n i a – g d y b y

ż y l i n a ws i , mo g l i b y p r z y n a j mn i e j c z ę ś c i o wo „ d y k t o wa ć z a s a d y g r y ” : J a k i m [ i n n y m

mi e s z k a ń c o m mi a s t a – p r z y p . A . K . ] n i e s t o j ą n a d r o d z e ( ś mi e c h ) , t o mo ż e o c e n i a j ą i c h

n a p l u s . Z n a c z y , w mi e ś c i e mn i e j c h y b a d o c e n i a j ą t e g o i s t n i e n i a s t a r s z y c h n i ż n a ws i .

Z n a c z y . . . n i e wi e m, j a k t o j e s t t a m, a l e j a k d z i a d e k z b a b c i ą s ą d a l e k o , t o d o b r z e t a m

c z a s a mi wp a ś ć . A t a k t o o n i n i e s ą z a b a r d z o p o t r z e b n i d o ż y c i a mł o d y m. T u w b l o ­

k a c h . . . t o t e b a b c i e , t o mo g ą t y l k o p r z e s z k a d z a ć ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 1 1 ) . P o d e j mu j ą c p r ó b y

o k r e ś l e n i a p o z y c j i l u d z i s t a r y c h w s t r u k t u r z e s p o ł e c z n e j mi a s t a , r e s p o n d e n c i p r z e d e

ws z y s t k i m ws k a z y wa l i , i ż z a l e ż y o n a o d s y t u a c j i r o d z i n , z k t ó r y c h s i ę wy wo d z ą , r z a ­

d z i e j z a ś o d p o d e j mo wa n i a d e c y z j i w i n n y c h s f e r a c h ż y c i a : Ma s z j e s z c z e r o d z i n ę , t o

j e s z c z e ż y j ą t r o c h ę t a k o s i a k o , a j a k t a k i e , ż e n i e ma j ą n i k o g o , n o t o b i e d a ( K / 6 0 -

7 4 / D P S - 7 ) ; J a k j e s t j a k a ś r o d z i n a – c ó r k a , c z y b r a t , c z y s y n , t o j a k i c h p r z y g a r n ą , t o o n i

s i ę n o r ma l n i e c z u j ą , a l e n i e r a z t o o d t r ą c a j ą ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 2 ) ; N i e p o wi e m, ż e ws z y s c y ,

a l e l u d z i e mó wi ą : „ O j u ż s t a r s i , t o n i e p o t r z e b n i , o n i p o wi n n i p o u mi e r a ć , b o t y l k o

mi e j s c e z a j mu j ą i p r z e s z k a d z a j ą w d o mu ” ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 7 ) ; C i e s z y ć s i ę , ż e s ą s t a r s i ,

t o n a p e wn o s i ę n i e c i e s z ą ( ś mi e c h ) . A l e n i e n a r z e k a j ą t e ż c h y b a , n i e …. n i e wi e m c z y

n a r z e k a j ą . N i e s ł y s z a ł e m g d z i e ś t a m t e g o , „ ż e p r z e z t y c h s t a r c ó w” , c z y c o ś t a k i e g o „ t o

n i e mo ż n a c o ś z r o b i ć ” … A l e d z i s i a j c z y t a ł e m A n g o r k ę . T a m j e s t wy wi a d z b y ł ą d z i e n ­

n i k a r k ą j a k o n a . . . Mi r o s z o wa ? Z a r a z z o b a c z ę . . . I t a m j e s t j e d n o z d a n i e p o wi e d z i a n e :

„ c o j e s t n a j g o r s z e w s t a r o ś c i ? ” – b o o n a j e s t j u ż n a e me r y t u r z e – t o t o , ż e „ mł o d z i n a s

c h c ą z mi ł o ś c i i z o l o wa ć i d o k ą t a ws t a wi ć ” … ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 5 ) ; S ł y s z y s i ę t a k i e z d a ­

n i e , ż e j e d n i d r u g i m p o ma g a j ą . T y l k o t r u d n o p o d z i e l i ć , t r u d n o o k r e ś l i ć i l e j e s t t a k i c h ,

k t ó r z y n o n i e u wa ż a j ą , ż e t o s ą z b ę d n i l u d z i e w mi e ś c i e , ż e ż e b y s o b i e g d z i e ś i n d z i e j

s z l i . N o , a l e g d z i e ? ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 1 0 ) .

W ś wi a d o mo ś c i z n a c z n e j c z ę ś c i b a d a n y c h i s t n i e j e p r z e k o n a n i e , ż e n a l e ż y

mi e ć o g r a n i c z o n e z a u f a n i e d o wł a s n e j r o d z i n y – j e ś l i j e j c z ł o n k o wi e u z n a j ą s t a r s z e ­

g o c z ł o wi e k a z a o s o b ę p o t r z e b n ą , t o ż y j ą wr a z z n i m w t y m s a my m mi e s z k a n i u l u b

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 4 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 4 7

p r z y n a j mn i e j c z ę s t o g o o d wi e d z a j ą w j e g o d o mu . J e ś l i z a ś p r z e s t a j e p r z y n o s i ć r o d z i ­

n i e k o r z y ś c i , n i e ma o n a wa r u n k ó w i ś r o d k ó w d o o p i e k i n a d n i m, g d y p o g o r s z y s i ę

j e g o s t a n z d r o wi a – wó wc z a s z a c z y n a b y ć o k r e ś l a n y j a k o „ z b ę d n y ” i „ n i e p o t r z e b n y ” ,

a z c z a s e m f a k t y c z n i e z o s t a j e „ o d t r ą c o n y ” , „ o d s u n i ę t y ” , „ o d e p c h n i ę t y ” , „ o d d a n y ” l u b

„ u mi e s z c z o n y ” w D P S l u b w i n n y c h p l a c ó wk a c h o p i e k u ń c z y c h , g d z i e p r z y p u s z c z a l ­

n i e j e g o ż y c i e p r z e s t a j e b y ć i s t o t n e i d l a b l i s k i c h , i d l a wi ę k s z o ś c i mi e s z k a ń c ó w mi a ­

s t a . Na l e ż y z a z n a c z y ć , i ż r e s p o n d e n c i r z a d k o b i o r ą p o d u wa g ę f a k t , ż e w i n s t y t u ­

c j a c h t a k i c h j a k D P S , z n a j d u j ą s i ę t e ż o s o b y c i e r p i ą c e z p o wo d u r z a d k i c h c h o r ó b

o r a z o s o b y , k t ó r e u t r a c i ł y b l i s k i c h w wy p a d k a c h l o s o wy c h l u b n i e z a ł o ż y ł y r o d z i n y .

Z e b r a n e ma t e r i a ł y p o z wa l a j ą n a ws k a z a n i e t r z e c h c z y n n i k ó w s p r z y j a j ą c y c h

p o z o s t a n i u s t a r y c h l u d z i p r z y r o d z i n i e . P i e r ws z y m i n a j c z ę ś c i e j ws k a z y wa n y m, j e s t

u d o s t ę p n i a n i e j e j c z ł o n k o m ś r o d k ó w f i n a n s o wy c h – p o c h o d z ą c y c h z r e n t y l u b e me ­

r y t u r y , r z a d z i e j z wł a s n e j p r a c y . Wn o s z e n i e p r z e z d z i a d k ó w wk ł a d u d o b u d ż e t u r o ­

d z i n n e g o j e s t p o s t r z e g a n e j a k o z j a wi s k o k o r z y s t n e d l a r o d z i n y , n a we t j e ś l i mo ż e b y ć

d y s f u n k c j o n a l n e d l a s p o ł e c z e ń s t wa j a k o o g ó ł u . Z d a n i e m r o z mó wc ó w wp r o wa d z e ­

n i e ś wi a d c z e ń s p o ł e c z n y c h u c h r o n i ł o wi e l u l u d z i s t a r y c h p r z e d u t r a t ą s z a c u n k u z e

s t r o n y i n n y c h – r o z wi ą z a n i e t o b y ł o g wa ł t o wn ą z mi a n ą , d z i ę k i k t ó r e j o t r z y ma l i d o

r ą k s wo i s t ą „ k a r t ę p r z e t a r g o wą ” p o z wa l a j ą c ą n a u t r z y ma n i e wz g l ę d n e j n i e z a l e ż n o ­

ś c i i o c h r o n ę z a g r o ż o n e g o mi e j s c a w r o d z i n i e . C o o n i mi e l i d o p o wi e d z e n i a j a k n a ł a ­

s c e b y l i z i ę c i a a l b o s y n o we j ? D z i s i a j t o c h o c i a ż t ą r e n t ę ma j ą t o g a d a j ą : „ C o t y mi z r o ­

b i s z ? J a ma m s wo j e p i e n i ą d z e ! ” . A k i e d y ś c o mo g l i p o wi e d z i e ć ? Mu s i e l i s i e d z i e ć c i c h o

( M/ 7 5 - 8 9 / D P S - 1 ) ; Z a s ł u g ą j e s t t o p r z y z n a n i e e me r y t u r t a k ż e d l a r o l n i k ó w, k t ó r z y

w wi e l u wy p a d k a c h o b e c n i e s t a l i s i ę p o ż ą d a n y mi ź r ó d ł a mi d o c h o d u ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W-

2 ) ; W t e j c h wi l i t o r a c z e j s t a r s i l u d z i e n i e s ą j u ż c h o wa n i d o k o mó r e k , b o ma j ą s wo j e

p i e n i ą d z e . Mo ż e t o b y ł o , k i e d y t o n i e b y ł o r e n t , t o n a ws i a c h b y ł o . W t e j c h wi l i k a ż ­

d y s t a r s z y c z ł o wi e k ma s wo j ą r e n t ę , e me r y t u r ę . A l e mn i e j s i ę s ł u c h a l u d z i s t a r s z y c h .

Mn i e s i ę wy d a j e , ż e t o n a p e wn o wy n i k a z n a wy k ó w k u l t u r o wy c h ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 4 ) ;

T e r a z j a k s i ę s ł y s z y , t o t y l k o mó wi ą , ż e b y p ł a c i ć wn u k o wi , ż e b y j a k i ś p i e n i ą d z mu

d a wa ć . N i e ma t a k , t a k z u c z u c i a , t a k ż e b y z s e r c a c o ś r o b i ć , t y l k o z a p i e n i ą d z e . . .

( M/ 6 0 - 7 4 / U T W- 1 2 ) – ws p o mi n a j ą b a d a n i . Ni e k i e d y b y ć mo ż e p o s i a d a n i e z a b e z p i e ­

c z e n i a s p o ł e c z n e g o p o z wa l a l u d z i o m s t a r y m n a s wo b o d n e wy r a ż a n i e s wo i c h o p i n i i ,

j a k t e ż n a o k r e ś l a n i e r ó l i wa r u n k ó w d z i a ł a ń p o d e j mo wa n y c h p r z e z p o z o s t a ł y c h

c z ł o n k ó w r o d z i n y : T a mł o d z i e ż , p r z e wa ż n i e n a p o r t f e l i k u r o d z i c ó w c z y d z i a d k ó w, n a

k i e s z o n c e s i e d z ą . P r a c y n i e ma , a j e ś ć t r z e b a . T o j e s t p r o b l e m. D z i e c k u s i ę n i e o d mó wi

t e g o k a wa ł k a c h l e b a ( M/ 7 5 - 8 9 / D P S - 9 ) .

W s k r a j n y c h s y t u a c j a c h , wy p o s a ż e n i w s t a ł e ź r ó d ł o d o c h o d u s t a r s i l u d z i e

mo g ą b y ć p o s t r z e g a n i j a k o o s o b y , o k t ó r e r o d z i n a p o wi n n a s i ę s z c z e g ó l n i e t r o s z c z y ć .

1 4 8 andr z e j kl i mc z uk

1 4 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

Wó wc z a s t o mi mo wo l n i e s t a j ą s i ę „ n a u c z y c i e l a mi ” o s z c z ę d n o ś c i i z a r a d n o ś c i : J a mu ­

s z ę p o wi e d z i e ć , ż e c i d z i a d k o wi e i b a b c i e t o c o r a z b a r d z i e j d o ż y wa j ą d o s e t k i . Mo j e j

k o l e ż a n k i t a t a t o ma j u ż 1 0 3 l a t . C o p r a wd a g ł u c h y j e s t , a l e o n a n a p i s z e mu t a m, t o

o n p r z e c z y t a j e s z c z e , a l e p i e n i ą d z e t o „ t a k ” t r z y ma w g a r ś c i , b o j a k s i ę 1 0 0 l a t p r z e ­

k r a c z a , t o s i ę d o s t a j e p o d wó j n ą e me r y t u r ę . D z i a d e k t a m j e s t f i n a n s o wy m h e r s z t e m

r o d z i n y . N o t o o n i p o c h o d z ą z e ws i i t a m mi e l i g o s p o d a r s t wo , k o n i e i k r ó wk i , i t a k

d a l e j – t o o n p r z y p o mi n a t o s o b i e i mó wi d o n i e j , ż e : „ T y mu s i s z k u p i ć wi a d e r k o

n o we , b o d l a k o n i a t r z e b a wo d y d a ć p i ć w n o wy m wi a d r z e ! ” . I t e p i e n i ą d z e t r z y ma ,

n i e d a j e i m, t y l k o i l e t r z e b a t a m i m o d l i c z a , ż e b y s i ę n i e r o z p a n o s z y l i z a p r z e p r o s z e ­

n i e m ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 1 ) . I m d ł u ż e j e me r y c i b ę d ą ż y ć , t y m d ł u ż e j b ę d ą u d o s t ę p n i a ć

s wo j e z a s o b y r o d z i n i e – s u g e r u j e j e d n a z mi e s z k a n e k D P S , n i e k r y j ą c s p e c y f i c z n e g o

z a d o wo l e n i a z t a k i e g o s t a n u r z e c z y : D l a t a k i c h s t a r y c h t o c h y b a n i e ma t a k i e g o p r o ­

b l e mu . D l a mł o d y c h j e s t p r o b l e m, b o n i e c h c ą p u ś c i ć t y c h s t a r y c h n a o d p o c z y n e k , b o

b e z r o b o c i e j e s t d u ż e , a o n i ws z y s c y ma j ą r e n t y i e me r y t u r y , wi ę c t r z y ma j ą t e b a b k i ,

b o g d y b y p u ś c i l i , t o my b y ś my t u t a j mi e l i k o mp l e t . T u n i e ma k o mp l e t u , n i e ma

k o mp l e t u ! ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 5 ) . W wy n i k u t e g o , i ż p o s i a d a j ą wł a s n e d o c h o d y , s t a r s i l u ­

d z i e t r a k t o wa n i s ą c z ę s t o j a k o p o t e n c j a l n i ż y wi c i e l e r o d z i n y , j e ś l i t y l k o t a z o s t a n i e

z a g r o ż o n a u b ó s t we m. S p o r a d y c z n i e b a d a n i z a u wa ż a j ą , ż e mo ż e t o p r o wa d z i ć d o

n i e k o n s e k we n t n y c h i n i e k i e d y wą t p l i wy c h mo r a l n i e d z i a ł a ń . P r z y k ł a d o wo : s t a r s z y

c z ł o wi e k p o u mi e s z c z e n i u w D P S p r z e z r o d z i n ę , mo ż e z o s t a ć z t e g o mi e j s c a z a b r a n y ,

j e ś l i t y l k o z a j d z i e t a k a p o t r z e b a . B y ł a t u t a k a k o b i e t a n i e wi d o ma o d d z i e c k a , a ż e

mi a ł a d u ż ą e me r y t u r ę , t o z a b r a l i d o d o mu ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 3 ) – ws p o mi n a j e d e n z b a ­

d a n y c h . O k a z u j e s i ę z a t e m, ż e w s z c z e g ó l n y c h wa r u n k a c h ż y c i e s t a r s z e g o c z ł o wi e k a

mo ż e z o s t a ć p o t r a k t o wa n e p r z e z j e g o b l i s k i c h w s p o s ó b i n s t r u me n t a l n y i n a g l e z y ­

s k a ć n a z n a c z e n i u , p r z y n o s z ą c r o d z i n i e wy mi e r n e k o r z y ś c i .

D r u g i m c z y n n i k i e m, k t ó r y z a p o b i e g a ma r g i n a l i z a c j i s p o ł e c z n e j l u d z i s t a r y c h ,

j e s t s z e r o k o r o z u mi a n e p o ma g a n i e r o d z i n i e m. i n . w wy c h o wa n i u wn u k ó w i u t r z y ­

ma n i u p o r z ą d k u w mi e s z k a n i u . F a k t t e n j e d n a k s p r z y j a r a c z e j p o z o s t a n i u w d o mu

b a b c i , j a k o ż e d z i a d e k n i e j e s t p o ws z e c h n i e k o j a r z o n y z o s o b ą , k t ó r a mo ż e b y ć u ż y ­

t e c z n a w o p i e c e n a d wn u k a mi . B a d a n i z a u wa ż a j ą , ż e p o p o j a wi e n i u s i ę p i e r ws z y c h

p u b l i c z n y c h p r z e d s z k o l i , s t a r s z e k o b i e t y mo g ł y p e ł n i ć i n n e f u n k c j e i z a j mo wa ć s i ę

„ wł a s n y mi z a i n t e r e s o wa n i a mi ” ( c z y l i w z n a c z n e j mi e r z e t a k i mi , k t ó r e b y ł y a k c e p t o ­

wa n e w i c h ś r o d o wi s k u ) . Z a mk n i ę c i e w P o l s c e w l a t a c h 9 0 . X X wi e k u wi e l u t a k i c h

p l a c ó we k , mo g ł o s p o wo d o wa ć r ó wn i e ż „ z a mk n i ę c i e s t a r y c h l u d z i ” w i c h wł a s n y c h

d o ma c h l u b w mi e s z k a n i a c h i c h d z i e c i – t y m s a my m d o s z ł o d o p o n o wn e g o o g r a n i ­

c z e n i a i c h a k t y wn o ś c i d o ś wi a d c z e n i a u s ł u g n a r z e c z r o d z i n y , wy p i e r a j ą c i c h

w z n a c z n e j mi e r z e z u d z i a ł u w ż y c i u p u b l i c z n y m. P r z y t r u d n o ś c i a c h wy c h o wa w­

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 4 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 4 9

c z y c h mł o d z i e ż y , p r z y b r a k u p r z e d s z k o l i , c z ę ś ć wł a ś n i e o s ó b p r z e c h o d z ą c n a e me r y t u ­

r ę , n i e t y l k o p o ma g a ł o wy c h o wy wa ć wn u k ó w, n a k t ó r e d z i e c i n i e mi e l i c z a s u , b o

b y l i z a j ę c i p r a c ą , a l e p r z e k a z y wa ć r ó wn i e ż p e wn e wz o r c e k o r z y s t n e d l a t y c h o s ó b .

N o u k u ł o s i ę t a k i e p o wo d z e n i e , ż e „ t e ś c i o wa j e s t d o b r a , b o mo ż e s p e ł n i a ć ws z y s t k i e

wa r u n k i ” . Ma ł o t e g o , ż e p o ma g a l i w wy c h o wa n i u wn u k ó w, a l e t a k ż e n i e k t ó r z y ma ­

j ą c t ą e me r y t u r ę , ws p o ma g a l i k s z t a ł c e n i e s i ę t y c h o s ó b , d o s t a n i e s i ę d o s z k o ł y i d a l ­

s z ą p o mo c . O d e j mu j ą c n a we t . . . r e z y g n u j ą c z wł a s n y c h p o t r z e b . . . ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 2 ) –

t ł u ma c z y j e d e n z e s ł u c h a c z y UT W.

T r z e c i , r z a d k i i r a c z e j n i e f o r mu ł o wa n y e x p l i c i t e a r g u me n t z a p o z o s t a n i e m s e ­

n i o r ó w p r z y r o d z i n i e , t o ś wi a d o mo ś ć n o r m, o b y c z a j ó w i t r a d y c j i , w k t ó r e wp i s a n y

j e s t s z a c u n e k d l a s t a r s z y c h . A c o z n i mi z r o b i ć ? Mu s z ą b y ć . Z a d u ż o , b y u s u wa ć

( ś mi e c h ) . Z p r z y mu s u g o d z ą s i ę n a o b e c n o ś ć s t a r y c h ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 6 ) – mó wi j e d n a

z r e s p o n d e n t e k . B r a k ś c i s ł y c h o d wo ł a ń d o n a k a z ó w r e l i g i j n y c h l u b n o r m p r a wn y c h

s p r z y j a z a t e m p r z y k ł a d a n i u s z c z e g ó l n e j u wa g i ś r o d k o m f i n a n s o wy m – mo ż l i we , ż e

ś wi a d c z y t o o „ p r a g ma t y z a c j i ” , „ ma t e r i a l i z a c j i ” l u b „ mo n e t a r y z a c j i ” ś wi a d o mo ś c i

s p o ł e c z n e j mi e s z k a ń c ó w mi a s t a i k i e r o wa n i u s i ę w p o d e j mo wa n i u d e c y z j i r e g u ł a mi

s t o s o wn y mi d o wa r u n k ó w4 6 1.

A n a l i z o wa n e wy wi a d y p o z wa l a j ą u s t a l i ć k i l k a p r z y c z y n , z p o wo d u k t ó r y c h

s t a r z e j ą c y s i ę l u d z i e t r a c ą s wo j e p o z y c j e w h i e r a r c h i a c h b o g a c t wa , wł a d z y i p r e s t i ż u

( w s f e r z e p r y wa t n e j i p u b l i c z n e j ) n a r z e c z d y s k r y mi n u j ą c y c h . W t a k i m k o n t e k ś c i e

ś mi a ł o mo ż n a mó wi ć o d y s k r y mi n a c j i , b o wi e m s t e r e o t y p y s t a r o ś c i s ą t a k mo c n o

z a k o r z e n i o n e w ś wi a d o mo ś c i s p o ł e c z n e j , i ż wr ę c z u n i e mo ż l i wi a j ą o s o b o m s t a r s z y m

„ b y c i e k i mś wi ę c e j , n i ż t y l k o d z i a d k i e m/ b a b c i ą i e me r y t e m/ e me r y t k ą ” . P o p i e r ws z e

s e n i o r z y s ą p o s t r z e g a n i j a k o „ d y s f u n k c j o n a l n i ” . Z a k ł a d a s i ę , ż e wr a z z u t r a t ą k o n d y ­

c j i l u d z i e s t a r z y t r a c ą t e ż p a mi ę ć , wo b e c c z e g o n i e s ą j u ż w s t a n i e wy p e ł n i a ć p o d ­

s t a wo wy c h z a d a ń , c o n a we t mo ż e s t a n o wi ć n i e b e z p i e c z e ń s t wo d l a i n n y c h . C o wi ę ­

c e j – p r z e ś wi a d c z e n i e t o p o d z i e l a j ą n i e t y l k o mł o d s z e , a l e t a k ż e s t a r s z e o s o b y , n a c o

ws k a z u j ą p o n i ż s z e wy p o wi e d z i . D z i s i a j t a k : c i i d ą d o s z k o ł y , c i i d ą d o p r a c y , a j e ś l i

j e s t c z ł o wi e k , k t ó r y z a g r a ż a b e z p i e c z e ń s t wu , b o n i e z a k r ę c i g a z u , c z y c o ś o d k r ę c i , c z y

z a l e j e mi e s z k a n i e , t o i s t n i e j e t a k a o b a wa o ż y c i e i j e g o , i s wo j e , b o j e s t s t a r s z y , s ł a b y ,

t o t a o p i e k a t a k a j e s t p o t r z e b n a , t o t a k i c h l u d z i o d d a j ą d o d o mu j a k i e g o ( K / 6 0 -

7 4 / U T W- 1 1 ) ; T a m t o t a k i e g o s t a r e g o c z ł o wi e k a t o n i e i d z i e w d o mu z o s t a wi ć , b o g a z

s i ę o t wo r z y , wo d ę p u ś c i – n i e z a k r ę c i . N o t o o n b y z n i s z c z y ł – c a ł y b l o k wy s a d z i ł b y

w p o wi e t r z e a l b o b y z a t o p i ł b y . P r z e z t o i c h d a j ą [ d o D P S – p r z y p . A . K . ] , b o j a k j e d n o

4 6 1 P o r . M. Z i ó ł k o ws k i , P r a g ma t y z a c j a ś wi a d o mo ś c i s p o ł e c z e ń s t wa p o l s k i e g o , „ K u l t u r a i S p o ł e c z e ń ­

s t wo ” 4 / 1 9 9 4 , s . 1 1 - 2 8 ; E . T r a f i a ł e k , L u d z i e s t a r z y j a k o k a p i t a ł s p o ł e c z n y , o p . c i t . , s . 1 6 1 ; E . T r a f i a ł e k ,

S t a r z e n i e s i ę i s t a r o ś ć . Wy b ó r t e k s t ó w z g e r o n t o l o g i i s p o ł e c z n e j , o p . c i t . , s . 2 1 1 ; E . T r a f i a ł e k , S k u t k i

z mi a n s y s t e mo wy c h w P o l s c e d l a l u d z i w s t a r s z y m wi e k u , o p . c i t . , s . 3 2 9 .

1 5 0 andr z e j kl i mc z uk

1 5 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

i d r u g i e p r a c u j e , t o t e g o s t a r e g o n i e i d z i e z o s t a wi ć w d o mu . Mu s i mi e ć o p i e k ę . I t a k

t u p r z y c h o d z ą – mó wi j e d e n z b a d a n y c h . N a we t t e d z i e c i s t a r y c h n i e c h c ą . C o t u

d u ż o g a d a ć ! O ! p ó k i j e s z c z e t a t a t a k c h o d z i , z d r o wy i t e g o . J e s z c z e ma ma u p i e r z e ,

j e s z c z e s a ma p ó j d z i e d o s k l e p u . A l e j a k j u ż t r z e b a o k n a u my ć , b o ma t k a n i e s i ę g n i e ,

b o s t a r a j e s t – t o j u ż j e s t n i e z g o d a . B o j u ż mu s i b y ć : „ T y r a z , j a r a z ” . A j a k j e s t : „ J a d wa

r a z y u my ł a ” – t o j u ż n i e ma z g o d y ( M/ 7 5 - 8 9 / D P S - 1 ) . S t a r s i l u d z i e s ą t r a k t o wa n i j a k o

p r z y d a t n i , d o p ó k i o d g r y wa j ą s wo j e r o l e ( z wy k l e wy z n a c z o n e i m p r z e z c z ł o n k ó w r o ­

d z i n y ) i n i e ma j ą wy g ó r o wa n y c h o c z e k i wa ń wo b e c i n n y c h . J e ś l i z a ś p r ó b u j ą n a r z u ­

c a ć s wo j ą wo l ę mł o d s z y m, wó wc z a s mo g ą wy wo ł y wa ć s p o r y . P o n a d t o w wa r u n ­

k a c h c h o r o b y s t a r z y l u d z i e wy ma g a j ą n i e t y l k o l e c z e n i a , a l e r ó wn i e ż s p e c j a l i s t y c z ­

n e j o p i e k i o r a z d o d a t k o wy c h c z y n n o ś c i , k t ó r e n a j c z ę ś c i e j p e ł n i ą i n n i c z ł o n k o wi e r o ­

d z i n y : A j a k j u ż z a l e g n i e j e d n o z r o d z i c ó w, t o d a j c i e s p o k ó j , t o j u ż w t e n c z a s c a ł k i e m

n i e s z c z ę ś c i e r o d z i n i e ( M/ 7 5 - 8 9 / D P S - 1 ) . O b o wi ą z k i e m r o d z i n y s t a j e s i ę r ó wn i e ż o r g a ­

n i z a c j a u r o c z y s t o ś c i p o g r z e b o wy c h w p r z y p a d k u ś mi e r c i k o g o ś b l i s k i e g o . Mi mo t o ­

wa r z y s z ą c e g o t a k i m wy d a r z e n i o m s mu t k u r o d z i n a j e s t z o b l i g o wa n a d o d o d a t k o we ­

g o , n i e c o d z i e n n e g o wy s i ł k u o r g a n i z a c y j n e g o . F a k t ś mi e r c i s t a r s z e g o c z ł o n k a r o d z i n y

w s p o s ó b s z c z e g ó l n y wp ł y wa n a p l a n y n a j b l i ż s z y c h , p r z y n o s z ą c r ó ż n e g o r o d z a j u

k r ó t k o - i d ł u g o f a l o we k o n s e k we n c j e – o d p r z e k a z a n i a o b o wi ą z k ó w, a ż p o ( n i e r z a d ­

k o s p o r n y ) p o d z i a ł ma j ą t k u p o z ma r ł y m.

D r u g ą i s t o t n ą p r z y c z y n ą j e s t t o , ż e wi e d z a , u mi e j ę t n o ś c i , wa r t o ś c i , n o r my

i p o s t a wy l u d z i s t a r y c h p r z e s t a j ą b y ć u z n a wa n e z a wa r t o ś c i o we . S e n i o r z y s ą o k r e ­

ś l a n i j a k o c i , k t ó r z y „ wt r ą c a j ą s i ę w n i e s wo j e s p r a wy ” , p r z e j a wi a j ą „ n a d o p i e k u ń ­

c z o ś ć ” i b r a k z a u f a n i a d o mł o d z i e ż y o r a z n i e z n a j ą ws p ó ł c z e s n y c h mó d i z wy c z a j ó w.

J a l u b i ę z wr a c a ć u wa g ę k o b i e t o m, ż e t a k c h o d z i ć j e s t g r z e c h e m, b o t o ws z y s t k o wi ­

d o c z n e . . . J a mó wi ę , t o n i e k t ó r z y n a t o r e a g u j ą , a n i e k t ó r z y n i e . Ś mi e j ą s i ę t y l k o

( M/ 7 5 - 8 9 / D P S - 9 ) – s t wi e r d z a j e d e n z r o z mó wc ó w. T a k i e s t a r e b a b y s t r a s z n i e u n a s

n a o s i e d l u mi a ł y , j a k p a mi ę t a m, g d y j e s z c z e w d o mu b y ł a m. B o i t e ż g a n i a ł y , j a k

c h ł o p c y z p i ł k ą b i e g a l i , c z y j a k c h c i e l i p o p a l i ć t a m s o b i e p a p i e r y w p i a s k o wn i c y .

N i e c h p a l ą , c o o n i z r o b i ą ? I d o ł e k wy k o p a l i , g a z e t ę z a p a l i l i , p a t r z ą – p a l i s i ę . J u ż t a

z p a r t e r u wy l e c i a ł a , j u ż k r z y c z y , j u ż z a s y p a ł a , z a d e p t a ł a , n o t o n i e n a wi ś ć . A l e t e

b a b y s ą t a k i e u p i e r d l i we ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 5 ) – o p o wi a d a i n n a b a d a n a . S t a r s i l u d z i e –

n a we t j e ś l i z wr a c a j ą u wa g ę n a ł a ma n i e p r a wa w mi e ś c i e , c z y n a n i s z c z e n i e wł a s n o ­

ś c i p u b l i c z n e j – n i e s ą t r a k t o wa n i j a k o o s o b y , z k t ó r y c h g ł o s e m t r z e b a s i ę l i c z y ć . Z a ­

u wa ż a s i ę p r z y t y m, ż e p r z e d s t a wi c i e l e s t a r s z e g o p o k o l e n i a n i e p o t r a f i ą p o d e j ś ć

w mn i e j e mo c j o n a l n y s p o s ó b d o t a k i c h i n c y d e n t ó w. Na we t j e ś l i p o s ł u g u j ą s i ę j a k i ­

mi ś me r y t o r y c z n y mi a r g u me n t a mi p r z y d o wo d z e n i u s wo i c h r a c j i , t o w p o ł ą c z e n i u

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 5 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 5 1

z k r z y k i e m i g r o ź b a mi mo g ą o n e n i e mi e ć ż a d n e g o z n a c z e n i a a j e d y n i e p r z y c z y n i a ć

s i ę d o n a r a s t a n i a k o n f l i k t ó w.

P o t r z e c i e – b r a k u j e z r o z u mi e n i a d l a s t a r y c h l u d z i i z a i n t e r e s o wa n i a i c h s p r a ­

wa mi . A n i w r o d z i n i e , a n i w p r z e s t r z e n i mi e j s k i e j s e n i o r z y n i e mo g ą l i c z y ć n a wy r o ­

z u mi a ł o ś ć i p o mo c i n n y c h , c o mo ż e ś wi a d c z y ć o n i s k i m k a p i t a l e s p o ł e c z n o - k u l t u r o ­

wy m mi e s z k a ń c ó w mi a s t a . B a d a n i p r z e wa ż n i e t ł u ma c z ą t e n s t a n r z e c z y w d wó j n a ­

s ó b . Z j e d n e j s t r o n y z a u wa ż a j ą , ż e z mi e n i ł a s i ę d i a me t r a l n i e f o r ma r o d z i n y – d z i ś

r z a d k i m z j a wi s k i e m j e s t f a mi l i a wi e l o p o k o l e n i o wa , g d z i e d z i a d k o wi e z a mi e s z k u j ą

r a z e m z e s wo i mi d z i e ć mi i wn u k a mi . W t a k i c h wa r u n k a c h s t a r o ś ć j e s t z j a wi s k i e m

c o d z i e n n y m, n a t u r a l n y m i a k c e p t o wa n y m p r z e z k o l e j n e p o k o l e n i a o d n a j mł o d ­

s z y c h l a t . D r u g ą s p r a wą , z wi ą z a n ą p o n i e k ą d z k we s t i ą z mi a n p o k o l e n i o wy c h , j e s t

d ą ż e n i e mł o d y c h l u d z i d o s u k c e s u i o s i ą g n i ę c i e o k r e ś l o n e g o p o z i o mu ż y c i a . „ P o g o ń

z a p i e n i ą d z e m” s p r a wi a , ż e mł o d z i n i e ma j ą c z a s u l u b p o p r o s t u u n i k a j ą k o n t a k t ó w

z l u d ź mi s t a r y mi , c o s z c z e g ó l n i e wy r a ź n i e wi d a ć w wy p o wi e d z i a c h r e s p o n d e n t ó w

z D P S . N i e d o s t r z e g a j ą i c h i i c h p r o b l e mó w p r z e d e ws z y s t k i m, n o b o t e r a z t a mł o ­

d z i e ż ma s wo j e t a m z a i n t e r e s o wa n i a i s p r a wy ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 8 ) – s t wi e r d z a j e d n a

z b a d a n y c h . N i e s ą p o t r z e b n i . S ą t a c y s y n o wi e , ż e p r z y n o s z ą [ r o d z i c ó w – p r z y p . A . K . ]

t u t a j , a s a m ma t a k i s a mo c h ó d w z ł o c i e . P r z y wi e ź l i t a k j e d n ą k o b i e t k ę , b o o n a j u ż

b y ł a n i e p o t r z e b n a . O n i z a g r a n i c ą , a o n a t u t a j . Mn i e z d a wa ł o s i ę : „ J e ż e l i t o b i e t a m

d o b r z e , t o z a b i e r z j ą t a m d o s i e b i e , t a k ż e b y t a m n i e n a j mo wa ć n i k o g o d o ma t k i ,

ż e b y z a n i ą p a t r z y ł ” , a o n z b y ł s i ę t u t a j ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 1 0 ) – z a u wa ż a i n n a o s o b a ,

ws k a z u j ą c j e d n o c z e ś n i e , i ż a s p i r a c j e mł o d y c h l e ż ą p o z a o b r ę b e m i c h r o d z i n y i mi e j ­

s c e m z a mi e s z k a n i a . B o j ą s i ę c h y b a k o n t a k t u .B o j ą s i ę l u d z i e mł o d z i k o n t a k t u z e s t a r ­

s z y mi , p o z n a wa ć c z e g o o n i p r a g n ą ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 2 ) – d o d a j e k o l e j n a b a d a n a , s u g e ­

r u j ą c , ż e s e n i o r z y n i e s ą t r a k t o wa n i j a k o a t r a k c y j n i i wa r t o ś c i o wi p a r t n e r z y i n t e r a k ­

c j i , l e c z j a k o o s o b y , k t ó r e wi ę c e j p o t r z e b u j ą , n i ż s ą w s t a n i e z a o f e r o wa ć w z a mi a n

w p r o c e s i e wy mi a n y s p o ł e c z n e j . P r z y c z y n t a k i e g o s t a n u r z e c z y mo ż n a s i ę d o s z u k i ­

wa ć w g ł ę b o k o z i n t e r n a l i z o wa n y m l ę k u p r z e d s t a r o ś c i ą , k t ó r a p o ws z e c h n i e p r z y j ­

mu j e n e g a t y wn e k o n o t a c j e – j e s t o k r e ś l a n a j a k o „ g o r s z y ” o k r e s ż y c i a . T u t a j t a k i e

s t a r u s z k i i mę ż c z y ź n i , o n i j u ż j a k d z i e c i , d o n i c h p o t r z e b a p o d c h o d z i ć j a k d o d z i e c k a ,

a u n i c h r ę c e n i e t e . . . N o , d o s t a r e g o c z ł o wi e k a , b o o n b r z y d k i , ż e b y d o n i e g o b a ć s i ę

d o t k n ą ć , ż e b y r ę c e n i e p r z y l g n ę ł y . T a k ż e , t r u d n a t a mł o d z i e ż ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 1 0 ) – z a ­

u wa ż a j e d n a z b a d a n y c h , ws k a z u j ą c n a l ę k p r z e d k o n t a k t e m c i e l e s n y m z o s o b a mi

s t a r s z y mi . T y mc z a s e m p o t r z e b a f i z y c z n e j b l i s k o ś c i i n n y c h o s ó b j e s t b a r d z o i s t o t n a

d l a c z ł o wi e k a w k a ż d y m wi e k u – j e j o g r a n i c z e n i e mo ż e p o t ę g o wa ć o s a mo t n i e n i e

l u d z i s t a r s z y c h , a ż d o p o c z u c i a o d r z u c e n i a .

1 5 2 andr z e j kl i mc z uk

1 5 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

P o ws z e c h n y b r a k z r o z u mi e n i a n i e k i e d y s t a j e s i ę p o wo d e m t e g o , i ż s e n i o r z y

s a mi p o s t a n a wi a j ą s i ę wy c o f a ć z ż y c i a s p o ł e c z n e g o , c h o ć c z ę s t o s t o i t o w s p r z e c z n o ­

ś c i z i c h wa r t o ś c i a mi i c h ę c i ą b y c i a p o t r z e b n y m d l a b l i s k i c h . B a d a n i z D P S z a z wy ­

c z a j t wi e r d z ą , ż e s t a n o wi ą j e d y n i e o b c i ą ż e n i e d l a p o z o s t a ł y c h , k t ó r z y i t a k ma j ą

„ c i ę ż k i e ż y c i e ” : N o b o c o j a z r o b i ę ? N i c . D a r mo z j a d e k j e s t e m. J e s z c z e k t o ś k ł o p o t y b y

mi a ł . J e s z c z e t u r a d z ę k o ł o s i e b i e , a l e p r z y j d z i e mo me n t , ż e mo ż e i t r z e b a b ę d z i e mn i e

p r z e wr a c a ć ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 7 ) . R e s p o n d e n c i z t e j p l a c ó wk i p o ws z e c h n i e u z n a j ą , ż e

r ó wn i e d o b r z e s t a r z y l u d z i e mo g l i b y j u ż u mr z e ć l u b p r z y n a j mn i e j s t r a c i ć w c a ł o ś c i

s wo j e ś wi a d c z e n i a s p o ł e c z n e , k t ó r y c h wa r t o ś ć mo ż n a p r z e z n a c z y ć n a i n n e c e l e :

B a b c i e p o t r z e b n e , b o ż e b y t e d z i e c i p o p i l n o wa ć d l a mł o d y c h , n o t a k , t o n a t o p o ­

t r z e b n e . A j a k o n i j u ż n i e d a j ą p r o d u k c j i , t y l k o j e s z c z e i m t r z e b a p ł a c i ć , a t o i m s p e ­

c j a l n i e n i e p o t r z e b n e . ( …) N a c o o n i p o t r z e b n e j e s z c z e ? T o d a r mo z j a d y , b o n i e p r a c u j ą ,

t y l k o s i e d z ą i t r z e b a i c h k a r mi ć , i ws z y s t k o t r z e b a p o ma g a ć . N o i p o c o i m p o t r z e b n i ?

Mo ż e n a mł o d z i e ż n i e c h p r z e r z u c a s i ę wi ę c e j , b o mł o d z i l u d z i e t o p r a c u j ą , z a r a b i a j ą

i ws z y s t k o . A t a k t o c o ? A s t a r y n i c , j u ż d o n i c z e g o . ( …) S t a r y t o wi a d o mo : n i e p o t r z e b ­

n y i w d o mu n i e p o t r z e b n y . P o t r z e b n y , j a k p o mo ż e , j a k p a r ę g r o s z y d a , a l e t a k t o . . .

( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 1 2 ) . P o c z u c i e r e z y g n a c j i z d e c y d o wa n i e r z a d z i e j p o j a wi a s i ę wś r ó d

u c z e s t n i k ó w UT W. Ni e k i e d y n a we t z d a r z a s i ę , ż e o b wi n i a j ą p o d o b n y c h s o b i e z a

b r a k s t a r a ń o o b r o n ę s wo i c h p o z y c j i , z a b r a k a s p i r a c j i i d z i a ł a ń w t a k i m k i e r u n k u ,

a b y i n n i z r o z u mi e l i i c h s y t u a c j ę i z a i n t e r e s o wa l i s i ę i c h s p r a wa mi : N i e ws z y s c y c z u ­

j ą s i ę p o t r z e b n i , a l e t u t a j t r o c h ę b r a k u j e c h y b a t e g o … t u b y m n i e t y l k o n a b a r k i s a ­

my c h mi e s z k a ń c ó w, a l e t a k ż e s a my c h e me r y t ó w. My mu s i my s a mi u d o wo d n i ć , ż e

j e s t e ś my s p o ł e c z e ń s t wu p o t r z e b n i , ż e z a s ł u ż y l i ś my n a t o , ż e mo ż e my c o ś j e s z c z e t e mu

s p o ł e c z e ń s t wu d a ć , ż e mo ż e my s a mi s i ę s o b ą z a o p i e k o wa ć d o p ó t y , d o p ó k i j e s t e ś my

w s t a n i e t o u t r z y ma ć , i ż e d o p i e r o w t e j o s t a t n i e j f a z i e t r z e b a z a b e z p i e c z y ć t y m l u ­

d z i o m d o b r ą o p i e k ę . G d y b y n a m s i ę u d a ł o z a b e z p i e c z y ć p r z e d e ws z y s t k i m o p i e k ę p o ­

wy ż e j 8 0 l a t z a p i e n i ą d z e , j a k t o s i ę mó wi , t e mi e j s k i e , a t u ws p o ma g a ć e we n t u a l n i e

o r g a n i z a c j e p o z a r z ą d o we , ż e b y o n i p o ma g a l i s o b i e wz a j e mn i e , t o my mo ż e my t o

ws p ó l n i e r o z wi ą z a ć . S a me o c z e k i wa n i e , „ ż e p o wi n n i ” n i c n i e d a ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 2 ) .

Wa r t o z a u wa ż y ć , ż e w t e o r i a c h mo d e r n i z a c j i i k o n c e p c j a c h o s o b o wo ś c i n o ­

wo c z e s n e j ws k a z u j e s i ę , i ż s a m k o n s e n s u s s p o ł e c z n y ( c o d o t a k i c h wa r t o ś c i , j a k : a m­

b i c j a , s a mo r e a l i z a c j a , n o n k o n f o r mi z m, i t p . ) n i e j e s t c z y n n i k i e m wy s t a r c z a j ą c y m d o

r o z wo j u s p o ł e c z n o - g o s p o d a r c z e g o4 6 2. Ni e z b ę d n y j e s t j e s z c z e wy s o k i p o z i o m e mp a t i i ,

c z y l i u mi e j ę t n o ś c i r o z u mi e n i a u c z u ć i n n y c h i wc z u wa n i a s i ę w i c h r o l e s p o ł e c z n e .

O g ó l n y b r a k z a i n t e r e s o wa n i a s p r a wa mi l u d z i s t a r y c h mo ż e z a t e m ś wi a d c z y ć o n i ­

4 6 2 M. S . S z c z e p a ń s k i , P o k u s y n o wo c z e s n o ś c i , [ w: ] M. Ma l i k o ws k i , S . Ma r c z u k ( r e d . ) , S o c j o l o g i a o g ó l n a .

Wy b ó r t e k s t ó w. T o m I I I , WS S G , T y c z y n 1 9 9 7 , s . 4 8 - 5 1 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 5 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 5 3

s k i e j g o t o wo ś c i mi e s z k a ń c ó w mi a s t a d o ws p ó ł p r a c y p r z y r o z wi ą z y wa n i u p r o b l e ­

mó w s p o ł e c z n y c h , s k u p i e n i u s i ę n a t e r a ź n i e j s z o ś c i wł a s n e g o ż y c i a i n i e p r z y g o t o wy ­

wa n i u s i ę d o a k t y wn o ś c i w o k r e s i e s t a r o ś c i .

R z a d k o z d a r z a j ą s i ę wy p o wi e d z i ś wi a d c z ą c e o t y m, ż e s e n i o r z y – n a we t j e ś l i

s ą z ma r g i n a l i z o wa n i i z n a j d u j ą s i ę w o d o s o b n i o n y c h mi e j s c a c h – mo g ą b y ć u z n a ­

wa n i z a d y s p o n e n t ó w k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o wy wo ł u j ą c e g o ( n i e j a k o p o ś r e d n i o ) p o ­

z y t y wn e e f e k t y d l a i n n y c h . T u t a j s t a r a j ą s i ę o n i c h n i e z a p o mi n a ć ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 4 ) –

t wi e r d z i j e d n a z r e s p o n d e n t e k , s u g e r u j ą c t y m s a my m, i ż d z i a ł a l n o ś ć i n s t y t u c j i p u ­

b l i c z n y c h , z a j mu j ą c y c h s i ę s p r a wa mi l u d z i s t a r y c h , ś wi a d c z y o t y m, ż e „ n i e j e s t j e s z ­

c z e a ż t a k ź l e ” . R ó wn i e ż w t a k i e j s y t u a c j i mo ż n a d o s t r z e g a ć p e wn e k o r z y ś c i d l a s p o ­

ł e c z e ń s t wa . R z a d z i e j ws k a z u j e s i ę n a z a i n t e r e s o wa n i e p o t e n c j a ł e m l u d z i s t a r y c h

p r z e z o r g a n i z a c j e r y n k o we – n a j c z ę ś c i e j s ą t o ma ł e s k l e p y , p u n k t y s p r z e d a ż y t o wa ­

r ó w u ż y wa n y c h i d r o b n i h a n d l a r z e . P r z y k ł a d o wo : I n a c z e j t e l u d z i e b y wy g l ą d a l i b y ,

j a k b y n i e b y ł o b y c i u c h o l a n d ó w t y c h . O b d a r c i c h o d z i l i b y … C o b ę d ę g a d a ł ( ś mi e c h ) ,

j a t e ż z c i u c h o l a n d u k u p u j ę i c h o d z ę . T y l k o r a t u j ą t e c i u c h o l a n d y . T a m p ó j d z i e i z a 2 0

z ł o t y t o s i ę u b i e r z e , i j u ż ma ( M/ 7 5 - 8 9 / D P S - 1 ) ; P r z e wa ż n i e w c i u c h o l a n d a c h s i ę u b i e ­

r a j ą , b o mó wi s i ę , ż e w o g ó l e i c h n i e s t a ć , b o t a m z a g r o s z e mo ż n a n a b y ć , a n i e s t a ć

i c h , ż e b y c o ś t a m mo d n e g o s o b i e , a l e . . . wi ę k s z o ś ć l u d z i s t a r s z y c h a k c e p t u j e j u ż t o , ż e

w t y m c i u c h o l a n d z i e s i ę u b i e r a , b o wi e p a n – j e s t r ó ż n i c a l u d z i mł o d y c h , k i e d y n a

p r z y k ł a d j a wz r a s t a ł a m, a n a p r z y k ł a d , k i e d y we z mę p o d u wa g ę mo j e wn u k i , t a k ?

O n e ma j ą i n n e wy mo g i , i n n e p o t r z e b y , t a k ? N o i t a b a b c i a t e ż c h c i a ł a b y w mi a r ę

mo ż l i wo ś c i , j a k j e j c o ś t a m z a d u ż o , t o i m p o mó c . T a k ż e t a s p r a wa ma t e r i a l n a r z u t u j e

n a ws z y s t k o , t a k ? ( K / 7 5 - 8 9 / U T W- 9 ) . C z ę ś ć s e n i o r ó w, p o d o b n i e j a k p r z e d s t a wi c i e l e

i n n y c h z ma r g i n a l i z o wa n y c h , c z y z j a k i c h ś wz g l ę d ó w u z n a wa n y c h z a u b o g i e k a t e g o ­

r i i i g r u p s p o ł e c z n y c h4 6 3, s p e ł n i a j ą p o ś r e d n i o i n n e f u n k c j e w s p o ł e c z e ń s t wi e , n p .

s t a n o wi ą a s u mp t d o p o d t r z y ma n i a d y n a mi k i s p o ł e c z n o - e k o n o mi c z n e j , r o z u mi a n e j

s z e r o k o j a k o p r a c a d l a i n n y c h : d l a p e r s o n e l u p l a c ó we k o p i e k u ń c z y c h , p r z e d s t a wi c i e ­

l i o r g a n i z a c j i r e l i g i j n y c h , s z k o l ą c y c h s i ę s t u d e n t ó w, n a u k o wc ó w p r o wa d z ą c y c h b a ­

d a n i a o r a z p r o d u c e n t ó w i d o s t a wc ó w r o z ma i t y c h t o wa r ó w i u s ł u g ( o d ż y wn o ś c i , l e ­

k a r s t w i u ż y wa n y c h u b r a ń , p o p r z e z s p r z ę t r e h a b i l i t a c y j n y , p o i mp r e z y k u l t u r a l n e

i ś r o d k i p r z e k a z u ma s o we g o ) . R ó wn i e ż n a p ł a s z c z y ź n i e k u l t u r o we j l u d z i e s t a r z y

mo g ą o d g r y wa ć r o l ę p i e wc ó w t r a d y c y j n y c h wa r t o ś c i , z a ś w s y t u a c j i u t r a t y s a mo ­

wy s t a r c z a l n o ś c i , ma r g i n a l i z a c j i – b y ć p r z y k ł a d e m p i e l ę g n o wa n i a g o d n o ś c i o s o b i s t e j ,

wr a ż l i wo ś c i n a p o t r z e b y i n n y c h i p o c z u c i a b e z p i e c z e ń s t wa , n p . w s y t u a c j i , g d y l u ­

d z i e s t a r z y s ą ws k a z y wa n i j a k o p r z y k ł a d y mo ż l i we g o p r z e b i e g u o s t a t n i e g o o k r e s u

ż y c i a d l a d z i e c i w wi e k u s z k o l n y m, k t ó r e w r a ma c h z a j ę ć o d wi e d z a j ą p l a c ó wk ę D P S .

4 6 3 P o r . H. J . G a n s , T h e Us e s o f P o v e r t y : T h e P o o r P a y A l l , „ S o c i a l P o l i c y ” J u l y / A u g u s t 1 9 7 1 , s . 2 0 - 2 4 ,

www. s o c i o l o g y . o r g . u k / a s 4 p 3 . p d f [ 1 7 . 0 5 . 2 0 1 2 ] .

1 5 4 andr z e j kl i mc z uk

1 5 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

W p o d s u mo wa n i u n a l e ż y s t wi e r d z i ć , ż e p o z y c j a l u d z i s t a r y c h w s t r u k t u r z e

s p o ł e c z n e j mi a s t a j e s t n i s k a i u z a l e ż n i o n a o d s y t u a c j i i c h r o d z i n . C e n i o n e s ą d o b r e

k o n t a k t y z b l i s k i mi , w d u ż e j mi e r z e o p a r t e n a wz a j e mn y m u d z i e l a n i u ws p a r c i a f i ­

n a n s o we g o i e mo c j o n a l n e g o , j e d n a k n a j c z ę ś c i e j t o l u d z i e s t a r s i s ą s t r o n ą p o t r z e b u ­

j ą c ą . P r z y wi ą z a n i e d o t r a d y c j i i p o d z i e l a n i e n o r m s p o ł e c z n y c h s ą r ó wn i e ż i s t o t n y mi

c z y n n i k a mi p o d t r z y mu j ą c y mi r e l a c j e mi ę d z y p o k o l e n i o we i z a p o b i e g a j ą c y mi u t r a c i e

p o z y c j i s e n i o r ó w. Ni e mn i e j u t r a t a z d r o wi a , n a d mi e r n e ( a z a r a z e m n i e o d wz a j e mn i o ­

n e ) z a i n t e r e s o wa n i e ż y c i e m i n n y c h c z ł o n k ó w r o d z i n y o r a z o g ó l n y b r a k z r o z u mi e n i a

i z a i n t e r e s o wa n i a s p r a wa mi s e n i o r ó w, s p r z y j a i c h ma r g i n a l i z a c j i i a u t o ma r g i n a l i z a ­

c j i . Ni s k a p o z y c j a l u d z i s t a r y c h s p r z y j a c z e r p a n i u k o r z y ś c i z i c h u b ó s t wa i p o d t r z y ­

my wa n i u n e g a t y wn y c h s t e r e o t y p ó w s t a r o ś c i .

3 . 3 . G ł ó wn e p r o b l e my s p o ł e c z n e s t a r s z y c h mi e s z k a ń c ó w B i a ł e g o s t o k u

R e s p o n d e n c i w p r z e wa ż a j ą c e j mi e r z e t wi e r d z ą , i ż s t a r z y l u d z i e w mi e ś c i e n i e

r a d z ą s o b i e z r o z wi ą z y wa n i e m s wo i c h p r o b l e mó w. W o p i n i i b a d a n y c h z D P S o s o ­

b y , k t ó r e n i e ma j ą wi ę k s z y c h p r o b l e mó w w z a ł a t wi a n i u s p r a w ż y c i a c o d z i e n n e g o ,

s ą r z a d k o s p o t y k a n e i s t a n o wi ą p e wi e n „ wy j ą t e k o d r e g u ł y ” . Mo ż e i s ą . Z a ws z e c o ś

s i ę z n a j d z i e ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 3 ) – s t wi e r d z a i r o n i c z n i e j e d e n z r o z mó wc ó w. We d ł u g

c z ę ś c i r e s p o n d e n t ó w, s e n i o r z y mi e s z k a j ą c y p o z a p l a c ó wk a mi o p i e k u ń c z y mi mu s z ą

p r o wa d z i ć s wo i s t y b ó j o p r z e ż y c i e , p o k o n y wa ć d z i e s i ą t k i p r z e s z k ó d – i n i k t n i e

mo ż e z mi e n i ć t e g o s t a n u r z e c z y : L u d z i e s i ę mę c z ą , mę c z ą s i ę . C o z r o b i s z ? N i c n i e z r o ­

b i s z ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 1 2 ) . Z k o l e i s ł u c h a c z e UT W c z ę ś c i e j z a u wa ż a j ą , ż e s t a r z y l u d z i e s ą

z mu s z e n i b r a ć s p r a wy w s wo j e r ę c e z u wa g i n a b r a k o s ó b i i n s t y t u c j i , k t ó r e i n t e r e ­

s o wa ł y b y s i ę i c h p r o b l e ma mi : N o , a k t ó ż i m p o mo ż e ? S a mi . O c z y wi ś c i e , ż e s a mi

( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 8 ) ; U wa ż a m, ż e s a mi s o b i e r a d z ą , b o k t o i m p o mo ż e ? ( M/ 6 0 - 7 4 / U T W-

1 2 ) ; N o j a my ś l ę , ż e j a k k t o ś ma e me r y t u r ę i j e s z c z e n i e j e s t b a r d z o c h o r y , b o j u ż j a k

c h o r o b a t o wi a d o mo j a k a ś o p i e k a , j a k i e ś c o ś , n o t o j u ż s i ę wa l i c a ł y ś wi a t ! A l e t a k t o

j a my ś l ę , ż e c h y b a n i e p o wi n n i ś my n a r z e k a ć . ( …) T a k ż e j a n i e wi d z ę t a k i e g o p r o b l e ­

mu . N o p r z e c i e ż n a s n i e b ę d ą n o s i ć n a r ę k a c h , b o p o c o ? N i e ma t a k i e j p o t r z e b y

( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 3 ) .

P i e r ws z y m, p o d s t a wo wy m p r o b l e me m d o s t r z e g a n y m p r z e z r e s p o n d e n t ó w

j e s t u b ó s t wo ma t e r i a l n e , a ś c i ś l e j p o s i a d a n i e ś r o d k ó w f i n a n s o wy c h . W o p i n i i b a d a ­

n y c h d e c y d u j ą o n e o t y m, c z y s t a r z y l u d z i e ż y j ą w mi a r ę k o mf o r t o wy c h wa r u n ­

k a c h , c z y t e ż n i e ma j ą z a s p o k o j o n y c h n a we t p o d s t a wo wy c h p o t r z e b . P o n a d t o we ­

d ł u g p y t a n y c h , k a p i t a ł e k o n o mi c z n y p o z wa l a wi e ś ć g o d n e ż y c i e i w j a k i mś s t o p n i u

u mo ż l i wi a o d d a l e n i e my ś l i o n i e u c h r o n n i e z b l i ż a j ą c e j s i ę ś mi e r c i . T o , c z y s t a r z y l u ­

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 5 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 5 5

d z i e p o s i a d a j ą p i e n i ą d z e , z a l e ż y – z d a n i e m b a d a n y c h – p r z e d e ws z y s t k i m o d wy s o ­

k o ś c i ś wi a d c z e ń s p o ł e c z n y c h , z k t ó r y c h k o r z y s t a j ą ; o mo ż l i wo ś c i p o s i a d a n i a w o k r e ­

s i e s t a r o ś c i i n n y c h ź r ó d e ł d o c h o d ó w ( n p . p r a c a z a r o b k o wa , d z i a ł a l n o ś ć g o s p o d a r c z a ,

n a j e m l u b d z i e r ż a wa n i e r u c h o mo ś c i , wy g r a n e , z a k ł a d y b u k ma c h e r s k i e , i n we s t y c j e

n a g i e ł d z i e ) , p r a wi e s i ę n i e ws p o mi n a . O s t a t n i e t a p ż y c i a j e s t k o j a r z o n y z r e z y g n o ­

wa n i e m z z a s p o k o j e n i a wi e l u p o t r z e b i r e a l i z a c j i r o z ma i t y c h c e l ó w: S k l e p ó w j e s t

p e ł n o , t o wa r ó w p e ł n o , a l u d z i o m p i e n i ę d z y t r z e b a ( M/ 7 5 - 8 9 / D P S - 1 ) ; O n i z a ma ł o , z a

ma ł o e me r y t u r y d a j ą ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 1 2 ) ; Z b y t ma ł e e me r y t u r y . T o j e s t n a j wi ę k s z y

p r o b l e m wi ę k s z o ś c i l u d z i ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 8 ) ; N i e c h c ę mó wi ć o wy n a g r o d z e n i u ,

o e me r y t u r a c h , b o t o o c z y wi s t e ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 1 1 ) ; S t a r s z e l u d z i e p o p r o s t u b a r d z o n i ­

s k i e ś wi a d c z e n i a ma j ą , wi e c z n i e n a e me r y t u r y n a r z e k a n i a s i ę s ł y s z y . N o i t e o p ł a t y …

d u ż o , c e n y w g ó r ę . . . ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 3 ) ; P r z e d e ws z y s t k i m n i e s t e t y b r a k b a z y ma t e r i a l ­

n e j . B o w o g ó l e w c a ł y m n a s z y m r e j o n i e ws c h o d n i m t e p ł a c e b y ł y n i ż s z e i t e e me r y ­

t u r y l u d z i n a s z e g o r e j o n u , n a s z e g o mi a s t a , t o s ą n i e s t e t y n i e wi e l k i e . A o d t e g o s i ę

ws z y s t k o z a c z y n a ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 4 ) ;N o c h u d o j e s t . N i e r a z j e s t t a k , ż e n a c h l e b e k n i e

ma j ą ( M/ 7 5 - 8 9 / D P S - 9 ) ; Z a ś wi a t ł o … we ź p a n , mi e s z k a n i e z a p ł a ć , c z y n s z , we ź … j a k o n

p a r ę g r o s z y t a m ma t e j r e n t y . . . ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 1 3 ) ; N o , e me r y t u r y , ż e b y t r o c h ę wi ę k ­

s z e b y ł y , b o j a k j a ma m 5 6 0 z ł , t o c o t o b y ł o , ż e b y n a m w t y m d o mu z o s t a ł o , z a c o

p r z e ż y ć ? J a z a t o t e r a z l e k i ws z y s t k i e mu s z ę s o b i e wy k u p i ć( …) D u ż o n i e d a j ę r a d y .

J a k j a b y m b y ł a t e r a z w d o mu t o j u ż j a mu s i a ł a b y m s i ę z a k i e s z e ń t r z y ma ć ( K / 7 5 -

8 9 / D P S - 6 ) ; J a k mó wi ą : „ Ż y ć , a b y p r z e ż y ć ” , b o c e n y ż y wn o ś c i w s k l e p a c h s ą s t r a s z n i e

wy s o k i e . U b r a n i a s ą . . . j u ż t a ń s z e n i ż j e d z e n i e . N o i z a s i ę g o p ł a t t e r a z … c z y n s z , ś wi a ­

t ł o i g a z , a t o s ą d o ś ć p o k a ź n e r a c h u n k i ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 2 ) .

Z d a j e s i ę , i ż s t a r z y l u d z i e c z ę s t o mu s z ą o r g a n i z o wa ć s wo j e wy d a t k i t a k , a b y

wy s t a r c z y ł o i m p i e n i ę d z y n a p o d s t a wo wą ż y wn o ś ć , l e k a r s t wa i u t r z y ma n i e mi e s z ­

k a n i a . O s z c z ę d z a s i ę c h o c i a ż b y n a s a mo d z i e l n y m wy k o n y wa n i u c z y n n o ś c i , d o k t ó ­

r y c h p o t r z e b n a j e s t p o d s t a wo wa s p r a wn o ś ć p s y c h o r u c h o wa ( g o t o wa n i e , s p r z ą t a n i e ,

p r a n i e , i t d . ) . P r a k t y k i „ s a mo o g r a n i c z a n i a s i ę ” s ą p o wi ą z a n e z o d c z u c i e m d ł u g o t r wa ­

ł e g o e g z y s t e n c j a l n e g o l ę k u p r z e d n a g ł y m z a c h wi a n i e m o b e c n e g o s t a n u z a s p r a wą

„ p o j a wi e n i a s i ę ” n i e z a l e ż n y c h o d n i c h wy d a r z e ń , w t y m p o d wy ż e k c e n , c h o r ó b l u b

ś mi e r c i b l i s k i c h . N o ma r t wi ą s i ę t a k i e , k t ó r e ma ł e p o b o r y ma j ą , z n a c z y t e e me r y t u ­

r y , n o b o p r z e c i e ż ws z y s t k o w g ó r ę i d z i e i ż y wn o ś ć , i mi e s z k a n i e , a j a k ma j ą t e 5 0 0 -

6 0 0 z ł . . . T o j u ż j a k d wi e o s o b y , t o j e s z c z e s o b i e r a d z ą , a l e j a k j e d n a t o j a my ś l ę , ż e j u ż

c i ę ż k o ma w o g ó l e ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 7 ) – s t wi e r d z a j e d n a z r e s p o n d e n t e k . Wł a s n e s t a r a ­

n i a l u d z i s t a r y c h c z ę s t o n i e wy s t a r c z a j ą , b y u t r z y ma ć s wo j e mi e s z k a n i a w p r z y z wo ­

i t y m s t a n i e , p r z e p r o wa d z a j ą c k o n i e c z n e r e mo n t y . J a k z a u wa ż a j e d n a z b a d a n y c h :

P r o b l e my mi e s z k a n i o we s ą . Mi e s z k a j ą w j a k i ś r u d e r a c h , a l e t e r a z t o c o r a z r z a d z i e j

1 5 6 andr z e j kl i mc z uk

1 5 6 |Andr z e j Kl i mc z uk

s i ę z d a r z a . P o p r o s t u d o my u mi e r a j ą ł a t wą ś mi e r c i ą i c i l u d z i e , k t ó r z y t a m mi e s z k a j ą

( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 5 ) . I n n y b a d a n y s u g e r u j e , ż e d b a ł o ś ć o mi e s z k a n i e j e s t s p o s o b e m n i e

t y l k o n a z a p e wn i e n i e s o b i e s c h r o n i e n i a i b e z p i e c z e ń s t wa , a l e t e ż – w p r z y p a d k u

b r a k u p r a c y z a r o b k o we j – d o s t a r c z a p o c z u c i a b y c i a u ż y t e c z n y m d l a i n n y c h , z a p o b i e ­

g a u t r a c i e n a g r o ma d z o n y c h z a s o b ó w o r a z p o z wa l a n a p o d t r z y ma n i e k o n t a k t ó w

z b l i s k i mi : Wi ę k s z o ś ć t y c h l u d z i s t a r s z y c h ma j a k i e ś l e p s z e c z y g o r s z e z a b e z p i e c z e n i e

mi e s z k a n i a i j a k o ś t a m s ą u r z ą d z o n e , a i wy mo g i – c o d o t y c h mi e s z k a ń – n i e s ą t a m

j a k i e ś n a j wi ę k s z e , ż e i s ą o s o b y s t a r s z e , k t ó r e o p a l a j ą wę g l e m i t a k d a l e j , a l e j a k ma

t o mi e s z k a n i e s k r o mn e , t o ma p e wn o ś ć , ż e t o s t a n o wi s wo j ą wa r t o ś ć , ż e k t o ś n a t o

c z e k a – d z i e c i , c z y wn u k i , ż e b ę d z i e mi a ł p o g r z e b , b o t o u t r z y mu j e ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 2 ) .

S ł u c h a c z e UT W j e d n a k c z ę s t o s u g e r u j ą , i ż ż y c i e n i e p o wi n n o t o c z y ć s i ę w z a mk n i ę ­

t y m mi e j s c u o k r e ś l a n y m mi a n e m mi e s z k a n i a , l e c z w o t wa r t e j p r z e s t r z e n i mi a s t a ,

p o ś r ó d l u d z i . Z d a r z a s i ę t e ż , ż e s t a r s i c z u j ą s i ę j a k o o s o b y s z c z e g ó l n e p o p r z e z p o ­

mn i e j s z a n i e z n a c z e n i a p o s i a d a n i a wł a s n e g o d o mu , n p . J a n i e l u b i ę b y ć w d o mu

wł a ś n i e i t o j e s t mo j e n i e s z c z ę ś c i e . S ą s i a d k i t a m s z o r u j ą w t y c h d o ma c h c o ś t a m. A j a

n i e . W n o s i e t o ma m, mn i e t o n i e i n t e r e s u j e . J a l u b i ę wł a ś n i e g d z i e ś wy c h o d z i ć

( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 3 ) .

B r a k p i e n i ę d z y w o p i n i i b a d a n y c h j e s t r ó wn o z n a c z n y z b r a k i e m d o s t ę p u d o

a k t y wn e g o ż y c i a s p o ł e c z n e g o i u c z e s t n i c t wa w k u l t u r z e . W t a k i c h wa r u n k a c h b e z ­

p o ś r e d n i e k o n t a k t y z i n n y mi l u d ź mi z d a j ą s i ę mi e ć r a n g ę d o b r a l u k s u s o we g o . P i e ­

n i ą d z e s ą wr ę c z u z n a wa n e z a p r z e p u s t k ę d o „ i n n e g o ś wi a t a ” . J e s t wi ę c e j r ó ż n y c h

r o z r y we k – j e s t t e a t r , i w k i n i e d u ż o j e s t . [ w t y m mi e j s c u p a d ł o p y t a n i e : A c h o d z i

p a n i d o t e a t r u , d o k i n a ? – p r z y p . A . K . ] A j a ? ! J a j a k o ś n i e c h o d z ę , n i e b i o r ę s i ę z a t o ,

b o mn i e t o n i e s t a ć . . . ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 8 ) – mó wi b a d a n a , k t ó r e j u l u b i o n ą r o z r y wk ą s ą

c o d z i e n n e s p a c e r y p o mi e ś c i e . Na d mi a r c z a s u wo l n e g o w p o ł ą c z e n i u z b r a k i e m f i ­

n a n s ó w n a z a s p o k o j e n i e p o d s t a wo wy c h p o t r z e b s p r a wi a , ż e o k r e s s t a r o ś c i d l a wi e ­

l u mo ż e b y ć p o p r o s t u n u d n y i mo n o t o n n y . B r a k p i e n i ę d z y mo ż e o z n a c z a ć r e z y g n a ­

c j ę z p o d r ó ż y i wy j a z d ó w o r a z s t a ł e p r z e b y wa n i e w t y c h s a my c h mi e j s c a c h , z t y mi

s a my mi l u d ź mi . Ub ó s t wo wz ma g a z a t e m p o c z u c i e wz g l ę d n e j d e p r y wa c j i – mo ż n a

p r z y p u s z c z a ć , ż e s e n i o r z y w p r z e wa ż a j ą c e j mi e r z e wi e d z ą , i ż ż y c i e i n n y c h l u d z i ( z a ­

r ó wn o mł o d s z y c h , j a k i s t a r s z y c h ) , c z ę s t o wy g l ą d a z u p e ł n i e i n a c z e j : W U n i i E u r o ­

p e j s k i e j , w t e j s z c z e g ó l n i e z a c h o d n i e j E u r o p i e , t e j t u t a j b l i ż s z e j , a l e n i e t y l k o , t o t a m

e me r y t w p o r ó wn a n i u d o n a s z e g o e me r y t a … n o n a s n i e s t a ć n i e r a z n a t a k ą wy c i e c z ­

k ę . T o i b y c h c i a ł p o j e c h a ć , a l e j a k o n c h o r u j e , t o o n p r z e d e ws z y s t k i m mu s i z a b e z p i e ­

c z y ć s o b i e j e s z c z e c z ę ś ć t y c h p i e n i ę d z y n a l e k i . . . ( K / 7 5 - 8 9 / U T W- 9 ) ; P o p r o s t u t r z e b a p o ­

wi e d z i e ć t a k wy r a ź n i e i z d e c y d o wa n i e : c i e me r y c i s ą b a r d z o b i e d n i . N o , z t y c h , c o j a

n a we t z n a m – t e p a n i e , t o o n e d o s t a j ą e me r y t u r y p o 8 0 0 - 1 0 0 0 z ł . T a k i e s ą g r a n i c e .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 5 7

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 5 7

I c o t a k a b a b a , z a s z a l e j e z a t e p i e n i ą d z e ? ( …) W t y m k l u b i e e me r y t ó w n i e mo ż n a z o r ­

g a n i z o wa ć wy c i e c z k i – i t o c h o d z i o n i e wi e l k i e p i e n i ą d z e . T e 5 0 z ł , c z y t a m 1 0 0 z ł j a k

j a k a ś l e p s z a wy c i e c z k a . N i e ma mo wy . My ś my , j a k j e c h a l i n a wy c i e c z k ę , t o ż e b y a u ­

t o k a r z e b r a ć l u d z i , t o t r z e b a b y ł o z c a ł e g o B i a ł e g o s t o k u z e b r a ć , z r ó ż n y c h k l u b ó w, b o

z j e d n e g o k o ł a n i e ma mo wy ( M/ 6 0 - 7 4 / U T W- 1 2 ) .

D r u g i m p r o b l e me m, n a j a k i z wr a c a j ą u wa g ę r e s p o n d e n c i , s ą z j a wi s k a s a mo t ­

n o ś c i i i z o l a c j i s p o ł e c z n e j l u d z i s t a r y c h . B a d a n i n a j c z ę ś c i e j z a k ł a d a j ą , ż e s e n i o r z y

s a mi d o p r o wa d z i l i d o wz g l ę d n e g o l u b a b s o l u t n e g o b r a k u k o n t a k t ó w s p o ł e c z n y c h .

O i l e mi e s z k a ń c y D P S g o d z ą s i ę z t y m s t a n e m r z e c z y , s ł u c h a c z e UT W s ą r a c z e j k r y ­

t y c z n i e n a s t a wi e n i wo b e c p r z y z wo l e n i a n a ż y c i e b e z u t r z y my wa n i a wi ę z i z i n n y mi

l u d ź mi : S a mi s o b i e r a d z ą , b o n i e ma j ą p r z y j a c i ó ł . J a s ą d z ę , ż e l u d z i e s i ę z a my k a j ą

( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 2 ) ; J e s t s a mo t n o ś ć , a l e t o j u ż s p r a wa i n d y wi d u a l n a . T e g o n i e mo ż n a

u o g ó l n i a ć , b o j e d n i c h c ą b y ć s a mo t n i i n i e mu s z ą b y ć s a mo t n i . I n n i ma j ą r o d z i n y

i t e ż s ą s a mo t n i . A i n n i n i e ma j ą r o d z i n y i n i e s ą s a mo t n i , b o s o b i e j a k o ś o r g a n i z u j ą

ż y c i e . T o j e s t b a r d z o i n d y wi d u a l n a s p r a wa i t e g o n i e mo ż n a u o g ó l n i a ć . T a k ż e s a mo t ­

n o ś ć t o . . . n i e ma n i c g o r s z e g o j a k s a mo t n o ś ć . S a mo t n o ś ć j e s t s t r a s z n a . A l e s ą l u d z i e ,

k t ó r z y l u b i ą s a mo t n o ś ć . O n s o b i e s i e d z i c a ł y d z i e ń p r z e d t y m t e l e wi z o r e m i mu j e s t

d o b r z e . T a k ż e , t a k ż e . . . T o n i e mo ż n a u o g ó l n i a ć . A l e o g ó l n i e r z e c z b i o r ą c – s a mo t n o ś ć

j e s t z ł ą r z e c z ą , z ł ą ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 8 ) . P r z y c z y n s a mo t n o ś c i i i z o l a c j i o s ó b w p o d e ­

s z ł y m wi e k u , b a d a n i d o p a t r u j ą s i ę t e ż w p r o c e s a c h mi g r a c j i z a r o b k o wy c h l u d z i

mł o d y c h , k t ó r e n a s i l i ł y s i ę p o p r z y s t ą p i e n i u P o l s k i d o Un i i E u r o p e j s k i e j w 2 0 0 4

r o k u . Ni e k i e d y s u g e r u j ą , i ż b r a k k o n t a k t ó w s p o ł e c z n y c h s t o i u p o d s t a w i n n y c h p r o ­

b l e mó w: N o t r o c h ę r o z l u ź n i a j ą s i ę wi ę z y mi ę d z y p o k o l e n i o we , s z c z e g ó l n i e w t y c h r o ­

d z i n a c h , k t ó r e k s z t a ł c ą d z i e c i , g d z i e t e d z i e c i ma j ą mo ż l i wo ś ć p o r u s z a n i a s i ę , wy j e ż ­

d ż a n i a – p o wo d u j ą , ż e c o r a z wi ę c e j l u d z i j e s t s a mo t n y c h . N a p r z y k ł a d t e n U n i we r s y ­

t e t , j a k b y ś my t e r a z d o k o n a l i t a k i e j s z c z e g ó ł o we j a n a l i z y , t o o k a z u j e s i ę , ż e p r z y n a j ­

mn i e j , n o p l u s mi n u s 2 0 - 1 5 p r o c e n t t o s ą l u d z i e s a mo t n i z k o n i e c z n o ś c i . S a mo t n i , p o ­

n i e wa ż z o s t a l i o p u s z c z e n i p r z e z d z i e c i , p r z e z wn u k ó w, b o a l b o wy j e c h a l i z a g r a n i c ę ,

a l b o z a p o mn i e l i o n i c h i o n i s t a l i s i ę n i e p o t r z e . . . n i e ma k t o s i ę n i mi z a o p i e k o wa ć . ( …)

L u d z i e n i e n a r z e k a j ą n a we t t a k b a r d z o n a . . . n i e b o l e j ą n a d t y m, ż e ma j ą s ł a b e mi e s z ­

k a n i e , ż e ma j ą n i s k ą e me r y t u r ę , ż e z d r o wi e z ł e i n i e s ą l e c z e n i , j a k p o t r z e b a , t y l k o t o

n a p i e r ws z y m mi e j s c u b y m p o s t a wi ł , ż e n a j b a r d z i e j b o j ą s i ę s a mo t n o ś c i i o n a n a m

z a g r a ż a , j e ż e l i n i e p o d e j mi e my d z i a ł a ń w z a k r e s i e wy c h o wa n i a mł o d e g o p o k o l e n i a ,

ż e k a ż d y b ę d z i e s t a r y ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 2 ) .

Z d a j e s i ę , i ż z a o s o b y s a mo t n e u z n a wa n e s ą t e j e d n o s t k i , k t ó r e n i e u c z e s t n i ­

c z y ł y w s i e c i a c h p o wi ą z a ń i z a l e ż n o ś c i s p o ł e c z n y c h , j a k r ó wn i e ż n i e t wo r z y ł y o r a z

n i e wy k o r z y s t y wa ł y k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o d o o s i ą g a n i a wł a s n y c h c e l ó w i r o z wi ą z y ­

1 5 8 andr z e j kl i mc z uk

1 5 8 |Andr z e j Kl i mc z uk

wa n i a s y t u a c j i p r o b l e mo wy c h . Ni e k t ó r z y l u d z i e n i e p o s i e d l i u mi e j ę t n o ś c i p o d t r z y ­

my wa n i a k o n t a k t ó w l u b t r a k t o wa l i ws z e l k i e z n a j o mo ś c i w s p o s ó b i n s t r u me n t a l n y ,

p r z e l o t n y i k r ó t k o t r wa ł y – s u g e r u j ą b a d a n i . O s o b y t a k i e w o k r e s i e „ j e s i e n i ” s we g o

ż y c i a n a p o t y k a j ą wi ę k s z e p r o b l e my w z a p e wn i e n i u s o b i e z e s t r o n y i n n y c h p o mo c y ,

k i e d y j u ż z a c z y n a j ą j e j p o t r z e b o wa ć w p r o z a i c z n y c h s p r a wa c h : o d wy ż y wi e n i a , p o ­

p r z e z u t r z y ma n i e d o mu , p o o p i e k ę l e k a r s k ą . N o t u e me r y t n i e ma p r o b l e mu , b o t u

j e s t l e k a r z , n i e ? ( . . . ) J a k t r z e b a , t o z a wi e z i e g o , n i e ? Z a wi e z i e d o l e k a r z a s p e c j a l i s t y . A l e

t e n d z i a d e k , c o s i e d z i w d o mu , n o t o d o l e k a r z a n i e d o j d z i e , b o n i e d a r a d y , j a k z a c h o ­

r u j e , n i k t n i e p o d wi e z i e – n i e ma k t o . Mo ż e t e l e f o n ma , z a d z wo n i , t o p r z y j e d z i e

( ś mi e c h ) z a g o d z i n ę c i p o g o t o wi e a l b o c i wc a l e n i e p r z y j e d z i e ( M/ 7 5 - 8 9 / D P S - 1 ) –

s t wi e r d z a j e d e n z r e s p o n d e n t ó w. P o z a t y m n i e k i e d y s a ma s p e c y f i k a wa r u n k ó w

mi e s z k a l n y c h n i e s p r z y j a l u d z i o m s t a r y m w r a d z e n i u s o b i e z c o d z i e n n o ś c i ą : N o , j a

wi e m, t u d l a s t a r y c h ws z y s t k o c i ę ż k i e j e s t , a j a k w t y c h b l o k a c h mi e s z k a j ą , t o p r z e ­

c i e ż mu s z ą p o k o n a ć t o ws z y s t k o , a t o j e s t b a r d z o u c i ą ż l i we ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 6 ) . B l o k i

j a k o b u d y n k i mi e s z k a l n e , n i e t y l k o s p r z y j a j ą b e z o s o b o wo ś c i ż y c i a4 6 4, a l e t e ż p r z e ­

wa ż n i e n i e s ą d o s t o s o wa n e d o s p r a wn o ś c i r u c h o we j l u d z i s t a r y c h , c h o r y c h i n i e p e ł ­

n o s p r a wn y c h – t y m s a my m p r z e s z k o d y a r c h i t e k t o n i c z n e s t a j ą s i ę d o d a t k o wy m

u t r u d n i e n i e m w k o n t a k t a c h z i n n y mi . W s k r a j n y c h p r z y p a d k a c h wy j ś c i e z d o mu

mo ż e s t a n o wi ć d l a l u d z i s t a r s z y c h b o l e s n ą i n i e b e z p i e c z n ą wy p r a wę , a d l a o s ó b n i e ­

p e ł n o s p r a wn y c h – o k a z a ć s i ę wr ę c z c z y mś n i e mo ż l i wy m b e z p o mo c y d r u g i e j o s o b y .

O n i s ą n i e p o r a d n i , ż e b y i ś ć d o MO P R - u c h o c i a ż p o t e o b i a d y , p r z e c i e ż t a m wy d a j ą ,

mo g l i b y i ś ć p o t e k a r t k i , a l e o n i … p o p r o s t u j u ż d o j ś ć n i e mo g ą ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 1 3 ) –

mó wi j e d e n z b a d a n y c h , k t ó r y r e g u l a r n i e wy n o s i j e d z e n i e z D P S , b y ws p o mó c z n a ­

j o my c h mi e s z k a j ą c y c h w i n n y c h c z ę ś c i a c h mi a s t a . Wi n ą z a o b e c n o ś ć z j a wi s k s a mo t ­

n o ś c i i i z o l a c j i s p o ł e c z n e j , b a d a n i c z ę s t o p r z e s a d n i e o b a r c z a j ą s z e r s z e k r ę g i s p o ł e c z ­

n e , k t ó r e n i e s ą z a i n t e r e s o wa n e s y t u a c j ą l u d z i s t a r y c h : O j , d u ż o j e s t , d u ż o s a mo t ­

n y c h s t a r s z y c h l u d z i j e s t , n i k t d o n i c h n i e wy c i ą g a p o mo c y ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 8 ) . R e s p o n ­

d e n c i ma j ą t u n a my ś l i j e d n a k w s z c z e g ó l n o ś c i b l i ż s z ą i d a l s z ą r o d z i n ę o s ó b s a mo t ­

n y c h , i c h s ą s i a d ó w, d a wn y c h ws p ó ł p r a c o wn i k ó w l u b z n a j o my c h p o z n a n y c h w i n ­

n y c h mi e j s c a c h z a mi e s z k a n i a , p o d c z a s wy j a z d ó w, c z y w g r u p a c h z a i n t e r e s o wa ń .

W o p i n i i r e s p o n d e n t ó w r ó wn i e ż s a mi p o s z k o d o wa n i s ą p o n i e k ą d o d p o wi e ­

d z i a l n i z a s wo j ą s y t u a c j ę i p o wi n n i c z u ć s i ę z o b l i g o wa n i d o j e j p o p r a wy – s u g e r u j ą

p r z e wa ż n i e , ż e z a ws z e mo ż n a s k o r z y s t a ć z p o mo c y s ą s i a d ó w i i n s t y t u c j i o p i e k i s p o ­

ł e c z n e j . R z a d z i e j , a l e z d a r z a j ą s i ę r ó wn i e ż i t a k i e p r o p o z y c j e , a b y o s o b y p o z b a wi o n e

4 6 4 Z o b . B . J a ł o wi e c k i , M. S . S z c z e p a ń s k i , Mi a s t o i p r z e s t r z e ń w p e r s p e k t y wi e s o c j o l o g i c z n e j , S c h o l a r ,

Wa r s z a wa 2 0 0 6 , s . 2 9 9 , 3 3 0 , 3 8 2 - 3 8 3 ; P . A . B e l l , T . C . G r e e n e , J . D . F i s h e r , A . B a u m, P s y c h o l o g i a ś r o d o ­

wi s k o wa , G WP , G d a ń s k 2 0 0 4 , s . 4 1 8 - 4 3 3 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 5 9

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 5 9

k o n t a k t ó w s p o ł e c z n y c h z a c h ę c a ć d o s p o t k a ń z i n n y mi z a ws z e l k ą c e n ę : T e g o s i ę n i e

d a u r z ę d o wo z a ł a t wi ć . Wb r e w t e mu , c o mó wi ą , t r z e b a d l a n i c h t wo r z y ć t a k i e z e s p o ­

ł y , g r u p y t y c h l u d z i . T r z e b a s t wa r z a ć t a k i e s y t u a c j e , ż e b y t a p o t r z e b a z b l i ż e n i a s i ę d o

i n n y c h b y ł a ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 2 ) . Ni e mn i e j b a d a n i n i e k i e d y p o d a j ą p r z y k ł a d y ś wi a d ­

c z ą c e o t y m, i ż l u d z i e s t a r z y n i e c h ę t n i e k o r z y s t a j ą z j a k i c h k o l wi e k f o r m p o mo c y ; s ą

o p o r n i n a z mi a n y , p r z y wi ą z a n i d o mi e j s c z a mi e s z k a n i a , n i e u f n i wo b e c i n n y c h –

o b a wi a j ą s i ę , ż e p o mo c mo ż e b y ć p o d s t ę p e m, s p o s o b e m n a o s z u k a n i e i c h , i t p . O n i

n i e c h c ą , b y i m p o p r a wi ć t e wa r u n k i . C z ł o wi e k j u ż p r z y z wy c z a j o n y – mó wi b a d a n a

n a p o d s t a wi e wł a s n y c h o b s e r wa c j i , j u ż p o z a mi e s z k a n i u w D P S . J a k j a r a z r o z ma ­

wi a ł a m z t a k ą s t a r s z ą o s o b ą , j a mó wi ę : „ P r z y j d z i e p a n i d o n o we g o b u d y n k u , t o b ę ­

d z i e p a n i mi a ł a o p i e k ę l e k a r s k ą , b ę d z i e p a n i mi a ł a ł a z i e n k ę ” . O n a : „ P a n i , mn i e t e g o

n i e t r z e b a , mn i e t e g o n i e t r z e b a . J a p r z y z wy c z a j o n a t a k o d o wy c h o d k a ” . I t a k t a m

n a s t a r y m b u d y n k u j e s t t a ws p ó l n a u l i c a , k o r y t a r z , t a m c z a s a mi w k o l e j c e t r z e b a

s t a ć . . . ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 5 ) .

T r z e c i m p r o b l e me m s p o ł e c z n y m, k t ó r y b a d a n i d o s t r z e g a j ą w mi e ś c i e , j e s t

b e z d o mn o ś ć l u d z i s t a r y c h . Na t ę k we s t i ę z wr a c a j ą u wa g ę p r z e wa ż n i e c i r o z mó wc y ,

k t ó r z y u r o d z i l i s i ę w B i a ł y ms t o k u . S ł u c h a c z e UT W o p i s u j ą t o z j a wi s k o j e d y n i e p o ­

b i e ż n i e , p o d c z a s g d y n i e k t ó r z y mi e s z k a ń c y D P S p r z y g l ą d a j ą mu s i ę b l i ż e j , ma j ą c d o

c z y n i e n i a z o s o b a mi , k t ó r y c h p r o b l e m t e n d o t y c z y b e z p o ś r e d n i o . Z j a wi s k o b e z d o m­

n o ś c i o s ó b w p o d e s z ł y m wi e k u , b a d a n i t ł u ma c z ą g wa ł t o wn y mi z mi a n a mi , k t ó r e

n a s t ą p i ł y w mi e ś c i e p o 1 9 8 9 r o k u : B e z r o b o t n y c h i b e z d o mn y c h z a t a mt y c h c z a s ó w

n i e b y ł o . W t e j c h wi l i ma my s e t k i b e z d o mn y c h . P r z y c h o d z i z i ma , t o ( …) j e s t z a p c h a ­

n e t y mi b e z d o mn y mi ! C h o ć w t y m d o mu o p i e k i s p o ł e c z n e j , t o j e s t . . . d o b u d o wa n e , t o

j e s t d o b u d o wa n e , d o b u d o wa l i w u b i e g ł y m r o k u . B e z r o b o t n i , b e z d o mn i , n ę d z a ! N ę ­

d z a . . . I w t a k i e j n ę d z y s ą s e t k i , s e t k i . I . . . b o j a k j e s t c i e p ł o t o , t o i c h n i e wi d a ć . A l e t e ­

r a z . . . o n g d z i e ś mu s i s p a ć , t o s i ę n i e p r z e ś p i w p a r k u , t y l k o . . . b o mr ó z j e s t , wi ę c t u t a j

z a p c h a n e , n a p o d ł o g a c h , n a ma t e r a c a c h ś p i ą l u d z i e . I wc z e ś n i e j j u ż j a k t e p r z y mr o z k i

b y ł y . . . T o s ą u j e mn e c e c h y k a p i t a l i z mu , p r o s z ę p a n a ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 8 ) ; C z ę ś ć u wa ż a ,

ż e wt e d y b y ł o l e p i e j , b o k a ż d y mi a ł s p o k o j n e ż y c i e , p r a c ę , wy n a g r o d z e n i e i mi e s z k a ­

n i e – n i e b y ł o b e z d o mn y c h , k a ż d y mu s i a ł g d z i e ś t a m mi e s z k a ć ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 1 1 ) ;

J a k p r a c y n i e ma , t o b e z d o mn i z n a l e ź l i s i ę , b o n i e ma z a c o z a p ł a c i ć , n a ż y c i e n i e ma ,

a j e s t t a k i p e wi e n p r o c e n t l u d z i . A j a k n a d wo r c a c h z a mi e s z k a l i , t o i c h p o g n a l i i j u ż

i c h t a m n i e ma ( M/ 7 5 - 8 9 / D P S - 9 ) .

R e s p o n d e n c i n i e ws k a z u j ą k o n k r e t n y c h p r z y c z y n b e z d o mn o ś c i l u d z i s t a r y c h .

Ni e mn i e j mo ż n a z a k ł a d a ć , i ż mo g ł a o n a d o t k n ą ć o s o b y , k t ó r e n p . u t r a c i ł y r o d z i n ę ,

z o s t a ł y e k s mi t o wa n e , s t r a c i ł y p o k o j e w h o t e l a c h r o b o t n i c z y c h l u b z o s t a ł y p o z b a ­

wi o n e mi e s z k a n i a p o d c z a s d ł u g o t r wa ł e j n i e o b e c n o ś c i ( n p . ws k u t e k p o b y t u w z a k ł a ­

1 6 0 andr z e j kl i mc z uk

1 6 0 |Andr z e j Kl i mc z uk

d z i e k a r n y m l u b s z p i t a l u p s y c h i a t r y c z n y m) . B a d a n i z a k ł a d a j ą , ż e b e z d o mn i s t a r z y

l u d z i e s p o t y k a j ą s i ę z d y s k r y mi n a c j ą z e s t r o n y i n n y c h mi e s z k a ń c ó w mi a s t a , g d y ż

n i e d o s t o s o wu j ą s i ę d o o b o wi ą z u j ą c y c h wa r t o ś c i i n o r m. P r z y p i s u j e i m s i ę s k ł o n ­

n o ś ć d o z a c h o wa ń d e wi a c y j n y c h , w t y m p o p e ł n i a n i a p r z e s t ę p s t w i a l k o h o l i z mu .

Wś r ó d b e z d o mn y c h j e s t s t a r s z y c h d u ż o . A l e wi e p a n , t o p r z e wa ż n i e p i j a k i j a k i e ś , t o

n a ł o g o wc y i j u ż ! A l k o h o l i c y z wy r o k a mi – t ł u ma c z y j e d n a z r e s p o n d e n t e k . I w d a l ­

s z e j c z ę ś c i wy wi a d u : J a t a k z a u wa ż y ł a m, ż e s p o ł e c z e ń s t wo n a b r a ł o s e n t y me n t ó w

d o t y c h b e z d o mn y c h i w o g ó l e n i e u z n a j ą i c h z a l u d z i . J a k o ś t o s i ę s t a ł o t a k , n i e

wi e m d l a c z e g o ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 5 ) . B e z d o mn i s e n i o r z y t o o s o b y , k t ó r e z o s t a ł y wy k l u ­

c z o n e z ż y c i a r o d z i n n e g o i p u b l i c z n e g o – i c h p o z y c j a w s p o ł e c z e ń s t wi e i wa r u n k i

b y t o we z d a j ą s i ę z n a j d y wa ć p o z a i c h k o n t r o l ą . J e d e n z r e s p o n d e n t ó w p o d a j e p r z y ­

k ł a d o we s t r a t e g i e r a d z e n i a s o b i e z b e z d o mn o ś c i ą . P i e r ws z ą o p c j ą j e s t ż e b r a n i e , k t ó ­

r e n i e z a ws z e j e s t z o r g a n i z o wa n e w t a k i s p o s ó b , a b y n i e o d s t r a s z a ć p o t e n c j a l n y c h

j a ł mu ż n i k ó w: J a z n a m t a k i c h – wo l i i ś ć p o d s k l e p , r ę k ę wy c i ą g n ą ć . . . j a t a m b y m s i ę

ws t y d z i ł . R ę k ę wy c i ą g a , ż e b y mu t a m d a l i p o 5 0 g r o s z y , a o n j e s z c z e n i e k i e d y b u t e l ­

k ę p i wa t r z y ma i wy c i ą g a . . . n o d a p a n s p o k ó j . T o j e s t n i e mo ż l i wo ś c i ą ( M/ 6 0 - 7 4 / D P S -

1 3 ) . D r u g ą s t r a t e g i ę s t a n o wi b i e r n e o c z e k i wa n i e n a p o j a wi e n i e s i ę p o mo c y z z e ­

wn ą t r z : W t a mt y m r o k u k o l e g a n i e mi a ł g d z i e s p a ć , a u n a s t u b u d a j e s t p o p s i e . T o

d o 1 7 p a ź d z i e r n i k a , wi e p a n , s p a ł . . . j a mu t a m n o s i ł t e z u p y , ws z y s t k o . . . t o ż t o mr ó z ,

n o r ma l n i e . ( . . . ) J a mó wi ę : „ S ł u c h a j ” – i w o c z y l a t a r k ą mu p o ś wi e c i ł – „ T y c h ł o p i e z a ­

ma r z n i e s z . D z wo n i ę p o mi l i c j ę ” . O n : „ N o t o d z wo ń , j a k s e c h c e s z ” . J a p o s z e d ł , z a d z wo ­

n i ł t u t a j z a u t o ma t u , p o c h wi l i p r z y j e c h a l i , z a b r a l i j e g o . J a o d t e j p o r y g o n i e wi d z ę

( M/ 6 0 - 7 4 / D P S - 1 3 ) .

C z wa r t e i o s t a t n i e z a g a d n i e n i e p r o b l e mo we n a j c z ę ś c i e j ws k a z y wa n e p r z e z

b a d a n y c h , s t a n o wi ą wy s t ę p u j ą c e w s p o ł e c z e ń s t wi e p r a k t y k i d y s k r y mi n a c j i o s ó b

w p o d e s z ł y m wi e k u . P r z y k ł a d y t a k i c h d z i a ł a ń n a j c z ę ś c i e j s ą o p i s y wa n e p r z e z s ł u ­

c h a c z y UT W – mo ż l i we , i ż o s o b y t e z wy k l e s a mo d z i e l n i e z a ł a t wi a j ą s p r a wy , ma j ą c

b e z p o ś r e d n i k o n t a k t z p r z e d s t a wi c i e l a mi r ó ż n y c h i n s t y t u c j i p u b l i c z n y c h i i n n y mi

c z ł o n k a mi s p o ł e c z e ń s t wa : C i ą g l e s ł y s z ę o s k a r g a c h , ż e t o k t o ś ź l e b y ł p o t r a k t o wa n y

w t a k i m u r z ę d z i e , c z y i n n y m. ( …) N o n a p r z y k ł a d s p r a wa t y c h p o ż y c z e k w b a n k u , b o

t o n o s z ą p r a wi e k a ż d e g o d n i a , n a wy c i e r a c z c e , c z y n a k l a t c e wi s i . I c z ę s t o , wi e p a n ,

l u d z i e ł a t wo wi e r n i e j a k o ś p o d c h o d z ą d o t e g o , n i e z wr a c a j ą c u wa g i , ż e c o ś t a m ma ­

ł y m d r u c z k i e m n a p i s a n e , ż e t e g o , a p o t e m p r z y c h o d z i t a s y t u a c j a , ż e t r z e b a p ł a c i ć ,

a o n n i e ma i p o t e m ma p r e t e n s j e d o t e g o b a n k u . N o a l e , wi e p a n … z d r u g i e j s t r o n y

t o j e s t t a k i t e n c h wy t p s y c h o l o g i c z n y b a n k u , ż e n a p i s z ą t a k i mi wo ł a mi … t o z n a c z y

d r o b n y m d r u k i e m, ż e n a we t j a k k t o ś ma , wi e p a n , s ł a b s z y wz r o k w s t a r s z y m wi e k u ,

t o t r z e b a b r a ć s z k ł o p o wi ę k s z a j ą c e ( K / 7 5 - 8 9 / U T W- 9 ) . P r z y p u s z c z a l n i e w mi e ś c i e wy ­

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 6 1

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 6 1

s t ę p u j ą r ó ż n e f o r my d y s k r y mi n a c j i l u d z i s t a r y c h , n i e mn i e j n i e s ą o n e u j a wn i a n e ,

g d y ż s a mi s e n i o r z y p o s i a d a j ą n i s k ą z n a j o mo ś ć n o r m p r a wn y c h i n i e s ą z a i n t e r e s o ­

wa n i d o c h o d z e n i e m s wo i c h p r a w. Mo ż n a t e ż z a k ł a d a ć , i ż i s t n i e j e p o ws z e c h n e p r z y ­

z wo l e n i e n a o mi j a n i e r e g u ł – n a d y s k r y mi n a c j ę z e wz g l ę d u n a wi e k n i e z wr a c a j ą

u wa g i t e ż o s o b y mł o d s z e . P o c z y n a j ą c o d t e g o , ż e s ą o g ł o s z e n i a „ p r z y j mę d o p r a c y

d o l a t 3 0 ” . A l b o s z e r e g t a k i c h n i e z a mi e r z o n y c h – g d z i e ś t a m j e s t n a p i s a n e , ż e mo ż n a

p ł a c i ć t y l k o n a p o c z c i e , a l b o p r z e z I n t e r n e t , c o j e s t d l a c z ę ś c i l u d z i n i e r e a l n e . A l b o c o ś

t a m g d z i e ś n a p i s a n e w u wa g a c h w u mo wi e , a l e d r o b n y mi l i t e r a mi , c z y n a p r z y s t a n ­

k u n i e r a z . ( …) N a p r z y k ł a d p ó j d z i e s z n a p o c z t ę – s a m n a we t n i e wi e d z i a ł e m, g d z i e

t a m t r z e b a n a c i s n ą ć , d o k t ó r e g o mi e j s c a k o l e j k i ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 2 ) – mó wi j e d e n z b a ­

d a n y c h .

P r z e j a wy z j a wi s k a d y s k r y mi n a c j i z e wz g l ę d u n a wi e k – a g e i z mu – s ą n a j c z ę ­

ś c i e j ws k a z y wa n e n a p r z y k ł a d z i e f u n k c j o n o wa n i a s ł u ż b y z d r o wi a i n i e r ó wn e g o d o ­

s t ę p u d o o p i e k i z d r o wo t n e j . P o d d a wa n i e s i ę l e c z e n i u j e s t o p i s y wa n e p r z e z s e n i o ­

r ó w j a k o k o n i e c z n o ś ć . E t a p s t a r o ś c i z d a j e s i ę k o j a r z y ć z e s t a ł y m b a l a n s o wa n i e m n a

g r a n i c y ż y c i a i ś mi e r c i , b o wi e m l e c z e n i e n i e z a ws z e p r z y n o s i p o z y t y wn e s k u t k i ,

a z a b i e g i s ą o b a r c z o n e r y z y k i e m n i e p o wo d z e n i a . O d mo wa l e c z e n i a mo ż e b y ć i n t e r ­

p r e t o wa n a j a k o z a p r z e s t a n i e i n we s t y c j i w k a p i t a ł l u d z k i o s ó b w p o d e s z ł y m wi e k u :

S ł u ż b a z d r o wi a d l a e me r y t ó w j e s t n a j wa ż n i e j s z a . J u ż w t y m wi e k u j a k n i e t o , t o t o

wy s i a d a . Ś r o d k i w t y m z e g a r z e wy c h o d z i ł y s i ę – w z e g a r z e mo ż n a z mi e n i ć , a w o r g a ­

n i z mi e j u ż t r u d n i e j . N o , a l e d u ż o z mi e n i a j ą ( ś mi e c h ) , wi e p a n – s e r c e , p ł u c a . . . Mn i e

o k o j e d n o z mi e n i l i . J a n i e wi d z i a ł e m. J a ma m t o j e d n o o k o z o p e r o wa n e . Z a ć ma b y ł a

i j a n i c n i e wi d z i a ł e m ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 5 ) ; Z l e k a r z a mi t o r ó ż n i e t o b y wa . J a n a p r z y ­

k ł a d b y ł e m w s z p i t a l u , n o i b y ł o t a k , ż e l e k a r z mó wi : „ T r z e b a o p e r a c j ę r o b i ć n a z a ­

s t a wk i s e r c a , a l e s e r c e j e s t s ł a b e i n i e mo ż n a r o b i ć , b o mo ż e o p e r a c j a u d a ć s i ę , a p a ­

c j e n t mo ż e u mr z e ć ” . T a k s a mo n a we t n a o c z y – t e ż t o s a mo . Z a ć mę p r a wd o p o d o b n i e

mn i e . T o . . . t e ż j e s t r y z y k o r o b i e n i a o p e r a c j i … ( M/ 7 5 - 8 9 / D P S - 9 ) . P o z a n i e p e wn o ś c i ą

z wi ą z a n ą z p r z e b i e g i e m o p e r a c j i s e n i o r z y z wr a c a j ą u wa g ę n a u t r u d n i e n i a w d o s t ę ­

p i e d o b a d a ń p r o f i l a k t y c z n y c h , n a wz r o s t c e n l e k ó w o r a z n a d ł u g i e o c z e k i wa n i e n a

b a d a n i a : N o , n a j wi ę k s z e p r o b l e my s t a r s i l u d z i e t o ma j ą z e z d r o wi e m z a ws z e . J e s t t e n

l e k a r z r o d z i n n y , a l e n i e j e s t t a k d o b r z e , b o g d y b y c i l e k a r z e d z i a ł a l i w s o b o t ę , n i e ­

d z i e l ę , t o mo ż e b y ł o b y l e p i e j . N o t r z e b a , ż e b y t a s ł u ż b a z d r o wi a b y ł a b a r d z i e j d o s t ę p ­

n a p o p r o s t u . . . D o s p e c j a l i s t ó w s ą d ł u g i e k o l e j k i , d o z a p i s y wa n i a s i ę s ą l i mi t y . . .

( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 6 ) ; N o j a n a p r z y k ł a d n i e mo g ę j u ż p ó j ś ć b e z p ł a t n i e n a ma mmo g r a f i ę ,

k t ó r a k i l k a l a t ws t e c z j e s z c z e mi b y s i ę b e z p ł a t n i e n a l e ż a ł a – j u ż n i e mó wi ą c o t y m,

j a k t a m l u d z i e mi e l i p r z e d 9 0 . r o k i e m ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 7 ) ; P r o s z ę p a n a – l e k i s ą d r o g i e i

c o r a z d r o ż s z e . A n o n i e s t e t y l u d z i e s t a r z y mu s z ą , b o t o i c u k r z y c a , i o s t e o p o r o z a , i r ó ż ­

1 6 2 andr z e j kl i mc z uk

1 6 2 |Andr z e j Kl i mc z uk

n i e , i p s y c h i c z n e t a k i e z a b u r z e n i a t e ż ma j ą i mu s z ą l e k i p s y c h i c z n e b r a ć . N o i t o k o s z ­

t u j e , n i e s a mo wi c i e k o s z t u j e . N o i j e ś ć t r z e b a ( K / 6 0 - 7 4 / D P S - 5 ) . B a r d z o r z a d k o b a d a n i

z a u wa ż a j ą , i ż s ł u ż b a z d r o wi a n i e j e s t p r z y g o t o wa n a d o u d z i e l a n i a s p e c j a l i s t y c z n e j

p o mo c y l u d z i o m s t a r y m, n p . n i e ma g e r i a t r ó w, k t ó r z y d a wk u j ą l e k i t a k , b y p a c j e n c i

n i e p r z y j mo wa l i ś r o d k ó w o d r ó ż n y c h s p e c j a l i s t ó w, k t ó r e mo g ą wy wo ł y wa ć e f e k t y

wy k l u c z a j ą c e s i ę l u b u b o c z n e : Z e z d r o wi e m j e s t t r u d n o , p o n i e wa ż j e s t c o p r a wd a z a ­

k ł a d g e r i a t r y c z n y , j e s t g e r o n t o l o g i a i o d s t r o n y t e o r e t y c z n e j j e s t t o d o b r z e p r z y g o t o ­

wa n e , r o z p r a c o wa n e . N a t o mi a s t p r a k t y c z n i e j e s t j u ż t e g o z a ma ł o ( M/ 7 5 - 8 9 / U T W- 2 ) .

B a d a n i c z ę s t o d o s t r z e g a j ą t e ż n i e r ó wn o ś ć w d o s t ę p i e d o i n f o r ma c j i o f u n k ­

c j o n u j ą c y c h w B i a ł y ms t o k u i n s t y t u c j a c h ś wi a d c z ą c y c h r ó ż n e g o r o d z a j u u s ł u g i p u ­

b l i c z n e . L u d z i e s t a r z y n i e z a ws z e wi e d z ą o wy d a r z e n i a c h , j a k i e ma j ą mi e j s c e w mi e ­

ś c i e , o z mi a n a c h p r z e p i s ó w, o d o s t ę p n y c h t e l e f o n a c h z a u f a n i a , o o r g a n i z a c j a c h

u d z i e l a j ą c y c h p o mo c y ma t e r i a l n e j , b ą d ź ws p a r c i a e mo c j o n a l n e g o l u b i n f o r ma c y j n e ­

g o : J e ś l i mo g ą , ma j ą j a k i e ś d o j ś c i a , t o n a p e wn o k o r z y s t a j ą . A n i e j e d n o k r o t n i e ma j ą

b a r d z o t r u d n ą s y t u a c j ę ż y c i o wą i b r a k t a k i c h k o n t a k t ó w a l b o d o j ś c i a d o j a k i c h ś

wi a d o mo ś c i , ż e b y d o wi e d z i e ć s i ę g d z i e p ó j ś ć , z k i m s i ę s k o n t a k t o wa ć , ż e b y o c o ś k o l ­

wi e k p o p r o s i ć n a we t . ( …) B r a k u j e t a k i e j i n f o r ma c j i , c o g d z i e j e s t . N o u wa ż a j ą n a

p r z y k ł a d , ż e g a z e t a i r a d i o s t a r c z ą . . . N o , n i e k a ż d y s ł y s z y w d o s ł o wn y m t e g o s ł o wa

z n a c z e n i u i n i e k a ż d e mu s t a r c z y n a t ę c o d z i e n n ą g a z e t ę , b o j a k ma 4 0 0 z ł , t o a l b o

ma s ł o k u p i , a l b o g a z e t ę . ( …) P o wi n n a b y ć j a k a ś i n f o r ma c j a , g d z i e s i ę ma z g ł o s i ć , j a k

mu s i ę k r z y wd a d z i e j e , b o n i e j e d n o k r o t n i e s i ę o d r o d z i n y k r z y wd a d z i e j e . G d z i e ma

s i ę z g ł o s i ć , j a k d o j ś ć , a l b o j a k d o j e c h a ć , z c z e g o mo ż e s k o r z y s t a ć , g d z i e s i ę u d a ć , ż e b y

n a p r z y k ł a d z a ł a t wi ć j a k ą ś z a p o mo g ę c z y c o ś . C h o c i a ż c z a s a mi c z ł o wi e k wi e , a l e s a m

n i e j e s t w s t a n i e n a we t t e g o z r o b i ć . N a we t t a k i e s y t u a c j e z n a m, ż e j e mu s i ę n a l e ż y

t a k a p o mo c , a l e o n n i e k o r z y s t a z t e g o , b o n i e ma j a k z a ł a t wi ć ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 7 ) .

P r z y p u s z c z a l n i e b r a k d o s t ę p u d o p o r a d s z c z e g ó l n i e d o t k l i wi e o d c z u wa j ą o s o b y ż y j ą ­

c e w u b ó s t wi e i s a mo t n o ś c i , c o d o d a t k o wo o g r a n i c z a i c h u c z e s t n i c t wo w ż y c i u s p o ­

ł e c z n y m. L u d z i e s t a r z y c z ę s t o p o t r z e b u j ą p o r a d p r a wn y c h , t o wa r z y s k i c h , h o b b y ­

s t y c z n y c h i z z a k r e s u p o s z u k i wa n i a p r a c y . S ł u c h a c z e UT W p o d k r e ś l a j ą , i ż o s o b y

w p o d e s z ł y m wi e k u r a c z e j n i e z n a j ą s wo i c h p r z y wi l e j ó w – n i e wi e d z ą , j a k i e u l g i i m

p r z y s ł u g u j ą o r a z n i e z n a j ą mi e j s c , w k t ó r y c h mo g l i b y s p ę d z a ć c z a s wo l n y z i n n y mi

l u d ź mi . I c h a k t y wn o ś ć o g r a n i c z a b r a k p o c z u c i a b e z p i e c z e ń s t wa i p r z y c h y l n o ś c i z e

s t r o n y i n n y c h mi e s z k a ń c ó w mi a s t a . J a u wa ż a m, ż e t y l e s i ę r z e c z y c u d o wn y c h d z i e j e ,

ż e j a k k t o ś mó wi , ż e n i e ma p i e n i ę d z y i n i e mo ż e p ó j ś ć , t o ś mi e c h c z ł o wi e k a o g a r n i a ,

b o t y l e i mp r e z j e s t b e z p ł a t n y c h . J a n a p r a wd ę d u ż o t e g o p r o p a g u j e i d u ż o o s ó b

u c z e s t n i c z y , t y c h o d n a s – z U n i we r s y t e t u . ( …) N o s ą c u d o wn e s p o t k a n i a , j e s t i d e k l a ­

ma c j a , i ś p i e w, i j a k i e ś p o c z ę s t u n k i z o r y g i n a l n y mi p o t r a wa mi i t a k d a l e j . ( K / 6 0 -

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 6 3

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 6 3

7 4 / U T W- 3 ) ; C i s t a r s i l u d z i e , j a k d a d z ą j e s z c z e r a d ę c h o d z i ć , t o mo ż e n a we t n i e wi e d z ą ,

g d z i e ma j ą s i ę z g ł o s i ć – g d z i e p ó j ś ć d o j a k i e g o ś t a m k l u b u e me r y t ó w, c z y g d z i e ś t a m

p o p r o s i ć o b i l e t u l g o wy . B r a k u j e i n f o r ma c j i – mi e j s c a g d z i e c i l u d z i e mo g l i b y s i ę

z wr ó c i ć , ż e b y c h o c i a ż p o d p o wi e d z i e ć i m c o ś ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 1 ) ; Ma ł o j e s t t y c h mi e j s c ,

g d z i e c i l u d z i e mo g l i b y s i ę s p o t k a ć i p r z e b y wa ć r a z e m, n i e j e s t t e g o d u ż o . I ś wi a d o ­

mo ś ć j e s z c z e n i e j e s t t a k a , ż e mo ż n a wy j ś ć , ż e mo ż n a p o r o z ma wi a ć , ż e mo ż n a z r o b i ć ,

ż e mo ż n a j a k o ś . I b o j ą s i ę l u d z i e wy c h o d z i ć z d o mu ( K / 6 0 - 7 4 / U T W- 1 3 ) – o p o wi a d a j ą

r e s p o n d e n c i .

K l u c z o wy m p r o b l e me m d l a s e n i o r ó w w B i a ł y ms t o k u j e s t n i e wy s t a r c z a j ą c y

d o s t ę p d o ś r o d k ó w f i n a n s o wy c h . Wi ą ż e s i ę t o z u b ó s t we m ma t e r i a l n y m i z n a c z n i e

mo d y f i k u j e s t y l e ż y c i a o s ó b s t a r s z y c h o r a z o d d z i a ł u j e n a o g r a n i c z e n i e k o n s u mp c j i

i i n we s t y c j i w i c h g o s p o d a r s t wa c h d o mo wy c h . Z a i s t o t n e u z n a j e s i ę t e ż wy s t ę p o ­

wa n i e z j a wi s k s a mo t n o ś c i i i z o l a c j i s p o ł e c z n e j l u d z i s t a r y c h , c o ś wi a d c z y o n i e wy ­

s t a r c z a j ą c e j s p r a wn o ś c i me c h a n i z mó w i n t e g r a c j i w ś r o d o wi s k a c h l o k a l n y c h – z a ­

r ó wn o w wy mi a r z e we wn ę t r z n y m, j a k i mi ę d z y p o k o l e n i o wy m. S ł a b o r o z p o z n a n y ­

mi p r o b l e ma mi s ą n a t o mi a s t b e z d o mn o ś ć s e n i o r ó w o r a z p r a k t y k i d y s k r y mi n a c j i z e

wz g l ę d u n a wi e k .

3 . 4 . C z a s wo l n y o r a z s z a n s e i b a r i e r y a k t y wn o ś c i e k o n o mi c z n e j l u d z i s t a r y c h

4 6 5

O mó wi e n i e p o s t a w s e n i o r ó w wo b e c p r a c y z a r o b k o we j wy ma g a w p i e r ws z e j

k o l e j n o ś c i p r z y b l i ż e n i a i c h o p i n i i n a t e ma t k a t e g o r i i c z a s u wo l n e g o . J a k t wi e r d z i ł

A . S c h ü t z , l u d z i e d o ś wi a d c z a j ą r z e c z y wi s t o ś c i i p o d e j mu j ą d z i a ł a n i a w r a ma c h r ó ż ­

n y c h mi k r o ś wi a t ó w. P o ws z e c h n i e d o s t ę p n y m j e s t mi k r o ś wi a t ż y c i a c o d z i e n n e g o ,

k t ó r y r z e c z o n y b a d a c z wy r ó ż n i ł o b o k ś wi a t ó w: n a u k i , f a n t a z j i i s n u4 6 6. Ż y c i e c o ­

d z i e n n e t o s f e r a , w k t ó r e j j e d n o s t k i o c e n i a j ą i n n e o b i e k t y i d z i a ł a j ą z g o d n i e z e s t y ­

l e m p o z n a wc z y m c e c h u j ą c y m s i ę : p r z y t o mn o ś c i ą , z a wi e s z e n i e m wą t p i e n i a w r e a l ­

n o ś ć ś wi a t a , p r a c ą j a k o p a n u j ą c ą f o r mą s p o n t a n i c z n o ś c i , d o ś wi a d c z a n i e m c z y j e j ś

j a ź n i j a k o p r a c u j ą c e j , ws p ó l n y m i n t e r s u b i e k t y wn y m ś wi a t e m k o mu n i k a c j i i d z i a ł a ­

n i a s p o ł e c z n e g o o r a z c z a s e m s t a n d a r d o wy m. A . S c h ü t z s f e r ę t ą u z n a wa ł z a g ł ó wn ą

d o me n ę r z e c z y wi s t o ś c i s p o ł e c z n e j , a z wi ą z a n ą z n i ą wi e d z ę p o t o c z n ą – z a n a j wa ż ­

n i e j s z ą w a n a l i z a c h s o c j o l o g i c z n y c h . Uz u p e ł n i e n i e m t e g o s t a n o wi s k a – w t o n i e z b l i ­

ż o n y m d o k o n c e p c j i k a p i t a ł u s p o ł e c z n e g o we d ł u g P . B o u r d i e u – mo ż e b y ć d e f i n i c j a

4 6 5 W n i n i e j s z y m p o d r o z d z i a l e wy k o r z y s t a n e z o s t a ł y f r a g me n t y o p r a c o wa n i a : A . K l i mc z u k , A k t y w­

n o ś ć e k o n o mi c z n a l u d z i s t a r y c h w k o n t e k ś c i e b a d a ń n a d k a p i t a ł e m s p o ł e c z n y m n a p r z y k ł a d z i e

mi e s z k a ń c ó w B i a ł e g o s t o k u , [ w: ] M. S t e f a ń s k i ( r e d . ) , Wę z ł y g o r d y j s k i e r o z wo j u P o l s k i Ws c h o d n i e j ,

„ Z e s z y t y n a u k o we Wy ż s z e j S z k o ł y E k o n o mi i i I n n o wa c j i w L u b l i n i e . S e r i a : E k o n o mi a ” , n r 3 ( 1 / 2 0 1 1 ) ,

I n n o v a t i o P r e s s , L u b l i n 2 0 1 1 , s . 2 8 9 - 3 1 1 .

4 6 6 A . Ma n t e r y s , Wi e l o ś ć r z e c z y wi s t o ś c i w t e o r i a c h s o c j o l o g i c z n y c h , P WN, Wa r s z a wa 1 9 9 7 , s . 2 4 - 2 5 .

1 6 4 andr z e j kl i mc z uk

1 6 4 |Andr z e j Kl i mc z uk

ż y c i a c o d z i e n n e g o z a p r o p o n o wa n a p r z e z D . Wa t s o n a . We d ł u g n i e g o w p o j ę c i u

ż y c i a c o d z i e n n e g o z a wi e r a j ą s i ę „ n a wy k o we , r u t y n o we , s a mo - o c z y wi s t e i p r z y z i e m­

n e a s p e k t y ż y c i a , k t ó r e p r z y j mu j e my b e z r e f l e k s y j n i e i n i e c z y n i my t e ma t e m k r y ­

t y c z n y c h p y t a ń ”

a w s z c z e g ó l n o ś c i u e me r y t ó w, k t ó r z y n i e p o d e j mu j ą j u ż a k t y wn o ś c i e k o n o mi c z n e j

( l e g a l n y c h , b ą d ź n i e l e g a l n y c h c z y n n o ś c i z a r o b k o wy c h ) , k t ó r a wy p e ł n i a ł a z n a c z n ą

c z ę ś ć c o d z i e n n o ś c i w p o p r z e d n i c h e t a p a c h ż y c i a . W o k r e s i e s t a r o ś c i r ó wn o wa g a

mi ę d z y c z a s e m wo l n y m a c z a s e m p r a c y z o s t a j e z a c h wi a n a – t e n o s t a t n i p r z e s t a j e

d o mi n o wa ć w c y k l u c o d z i e n n y c h a k t y wn o ś c i . J a k t wi e r d z i B . S u ł k o ws k i , c z a s wo l ­

n y ma d wa o b l i c z a4 6 8. Z j e d n e j s t r o n y j e s t t o k a t e g o r i a k u l t u r o wo - o b y c z a j o wa , o k r e ­

ś l a j ą c a z a c h o wa n i a r o z p o z n a n e w d a n e j s p o ł e c z n o ś c i j a k o l o k u j ą c e s i ę p o z a s f e r ą

o b o wi ą z k u – wó wc z a s c z a s t e n mo ż e b y ć p o t r a k t o wa n y j a k o o b i e k t y wn y i wy mi e r ­

n y . Z d r u g i e j z a ś – t o s wo i s t y o b s z a r d z i a ł a ń p o d l e g a j ą c y mo t y wa c j o m c z ł o wi e k a ;

s u b i e k t y wn y , o d mi e n n y d l a p o s z c z e g ó l n y c h o s ó b i n i e wy mi e r n y . Mo ż e s ł u ż y ć r e ­

g e n e r a c j i s i ł , r o z r y wc e , z a b a wi e , t wó r c z o ś c i , c z y s a mo r o z wo j o wi – s z e r z e j – mo ż e b y ć

t r a k t o wa n y j a k o z a s ó b , b y ć wy k o r z y s t y wa n y , i n we s t o wa n y , ma r n o wa n y , s p r z e d a ­

wa n y , k u p o wa n y , i t p . J a k j e d n a k z a u wa ż a J . A t t a l i , w o d r ó ż n i e n i u o d i n n y c h z a s o ­

b ó w, c z a s u n i e mo ż n a o d n o wi ć , wy p r o d u k o wa ć , a n i g r o ma d z i ć

c h y p o z wa l a j ą s ą d z i ć , ż e z a g o s p o d a r o wa n i e c z a s u wo l n e g o s e n i o r ó w j e s t p r z e d mi o ­

t e m mn i e j l u b b a r d z i e j ś wi a d o me g o z a i n t e r e s o wa n i a i z a a n g a ż o wa n i a , z a r ó wn o s a ­

my c h o s ó b s t a r s z y c h , j a k i i c h b l i ż s z e g o o r a z d a l s z e g o o t o c z e n i a . J e d n o c z e ś n i e i n g e ­

r e n c j e w t e n o b s z a r mo g ą b y ć p r z e d mi o t e m n i e t y l k o p a r t y k u l a r n y c h k o n f l i k t ó w,

a l e t e ż s p o r ó w i d e o l o g i c z n y c h o s z e r o k i m z a k r e s i e , wł ą c z y ws z y a k t y wn y u d z i a ł i n ­

s t y t u c j i p u b l i c z n y c h . Z j e d n e j s t r o n y c z a s wo l n y mo ż e b y ć p o s t r z e g a n y j a k o n a g r o d a

z a u p r z e d n i ą p r a c ę , z d r u g i e j z a ś – j a k o p r z e s t r z e ń d l a r o z wi j a n i a p a s j i , p o s z u k i wa n i a

n o wy c h f o r m a k t y wn o ś c i l u b – wr ę c z – p r z y mu s b e z c z y n n o ś c i . W t y m k o n t e k ś c i e

wy d ł u ż a n i e c z a s u a k t y wn o ś c i z a wo d o we j mo ż e b y ć t r a k t o wa n e j a k o o d b i e r a n i e z a ­

s ł u ż o n e g o o d p o c z y n k u , a l e t e ż j a k o s p o s ó b n a p o p r a wę s t a n u ma t e r i a l n e g o i p o z i o ­

mu ż y c i a n a e me r y t u r z e . Ws p ó ł c z e s n e p r o c e s y d e ma t e r i a l i z a c j i p r a c y , z wi ą z a n e

z k s z t a ł t o wa n i e m s i ę g o s p o d a r k i o p a r t e j n a wi e d z y , s p r z y j a j ą z a t r u d n i e n i u l u b wo ­

l o n t a r i a t o wi o s ó b s t a r s z y c h o r a z z a s p o k o j e n i u i c h p o t r z e b p o z a e k o n o mi c z n y c h , o d ­

n o s z ą c y c h s i ę d o p o z y c j i i s t a t u s u s p o ł e c z n e g o .

4 6 7. Na l e ż y p r z y p u s z c z a ć , ż e c e c h y t e s ą o d mi e n n e u l u d z i s t a r y c h ,

4 6 9. Ws z y s t k i e t e c e ­

4 6 7 D . Wa t s o n , H o me f r o m h o me : t h e P u b a n d E v e r y d a y L i f e , [ w: ] T . B e n n e t t , D . Wa t s o n ( e d s . ) , U n d e r ­

s t a n d i n g E v e r y d a y L i f e , B l a c k we l l , O x f o r d 2 0 0 2 , s . 1 8 9 : c y t . z a : P . S z t o mp k a , Ż y c i e c o d z i e n n e – t e ma t

n a j n o ws z e j s o c j o l o g i i , [ w: ] P . S z t o mp k a , M. B o g u n i a - B o r o ws k a ( r e d . ) , S o c j o l o g i a c o d z i e n n o ś c i , Z n a k ,

K r a k ó w 2 0 0 8 , s . 2 5 .

4 6 8 B . S u ł k o ws k i , C z a s wo l n y , [ w: ] W. K wa ś n i e wi c z ( r e d . ) , E n c y k l o p e d i a s o c j o l o g i i . T o m 1 , O f i c y n a

Na u k o wa , Wa r s z a wa 1 9 9 8 , s . 1 1 1 .

4 6 9 J . A t t a l i , K r ó t k a h i s t o r i a p r z y s z ł o ś c i , P r ó s z y ń s k i i S - k a , Wa r s z a wa 2 0 0 8 , s . 1 3 2 - 1 3 3 .

kapi t a s po e c z ny l udz i s t ar yc h 1 6 5

Kapi t ał s poł e c z ny l udz i s t ar yc h | 1 6 5

P r z e d e ws z y s t k i m z wy p o wi e d z i b a d a n y c h mo ż n a wn i o s k o wa ć , ż e i c h p e r ­

c e p c j a c z a s u i wy d a r z e ń j e s t o d mi e n n a w z a l e ż n o ś c i o d i n s t y t u c j i , z k t ó r ą s ą z wi ą z a ­

n i . R e s p o n d e n c i z D P S r a c z e j p r z e j a wi a j ą o r i e n t a c j ę r e t r o s p e k t y wn ą , ws k a z u j ą c n a

wi ę k s z e z n a c z e n i e s wo j e j p r z e s z ł e j n i ż o b e c n e j i p r z y s z ł e j a k t y wn o ś c i o r a z n a d o k o ­

n a n i a , k t ó r y c h j u ż n i e mo g ą p o wt ó r z y ć . P r z y k ł a d o wo : T o n o i n n e j a k i e ś c z a s y t e r a z

s ą , t o ws z y s t k o i n a c z e j , k i e d y ś t o b y ł o , a t e r a z t o c z ł o wi e k c z ł o wi e k i e m n i e i n t e r e s u j e

s i ę t y l k o : „ T e n n i e p o t r z e b n y , t o n i e p o t r z e b n e , t a n i e p o t r z e b n a ” ( K / 7 5 - 8 9 / D P S - 8 ) . T y m­

c z a s e m s ł u c h a c z e UT W c z ę s t o d e k l a r u j ą , i ż d ą ż ą d o p e ł n e g o z a g o s p o d a r o wa n i a s we ­

g o c z a s u w t e n s p o s ó b , a b y „ p o z o s t a wi ć p o s o b i e ś l a d ” ; p l a n u j ą c wy d a r z e n i a , wy k a ­

z u j ą o r i e n t a c j ę p r o s p e k t y wn ą . J e s t n a s d wo j e z ż o n ą w t e j c h wi l i i p i e n i ę d z y wy s t a r ­

c z a . J e s t e ś my p o g o d n i . Mn i e b r a k u j e t y l k o c z a s u , a l e … wy z n a j ę t a k ą z a s a d ę : „ C z ł o ­

wi e k t a k d ł u g o ż y j e , j a k d ł u g o s i ę u c z y ” i B e n j a mi n a F r a n k l i n a , k t ó r y mó wi : „ N i e

s t a r z e j e s i ę t e n , k t o n i e ma n a t o c z a s u ” . I c z a s a mi , j a k j a ma m wy k ł a d y , c z y z a j ę c i a ,

c z y s p o t k a n i a , c z y i n a u g u r a c j e , t o k a ż ą mi s i a d a ć , o d p o c z ą ć , a j a n i e p o t r a f i ę n i g d y