narodowe centrum bada i rozwoju l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU PowerPoint Presentation
Download Presentation
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU. Prof. Bogusław SMÓLSKI. SFERA BADAŃ I ROZWOJU NA ŚWIECIE. Źródło : Ranking Top 1000 EU companies by R&D in the 2005 financial year. AKTUALNY STAN SFERY BADAŃ I ROZWOJU. rozdrobnienie instytucji sektora BiR pod względem merytorycznym i instytucjonalnym,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU' - marion


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
narodowe centrum bada i rozwoju

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Prof. Bogusław SMÓLSKI

slide2

SFERA BADAŃ I ROZWOJU NA ŚWIECIE

Źródło: Ranking Top 1000 EU companies

by R&D in the 2005 financial year

aktualny stan sfery bada i rozwoju
AKTUALNY STAN SFERY BADAŃ I ROZWOJU
 • rozdrobnienie instytucji sektora BiR pod względem merytorycznym i instytucjonalnym,
 • niski stopień współpracy nauki z gospodarką(niskie output indicators – m.in. liczba patentów),
 • bardzo niski współczynnik mobilności naukowcównp. udział pracowników naukowo-badawczych w przedsiębiorstwach w ogólnej liczbie pracowników badawczych – 7,5%

(średnia w UE – 50%, stan w 2005 r.),

 • bardzo niski udział nakładów na BiR (GERD) w PKB– w 2005 r. 0,57% PKB (średnia OECD – 2,24% PKB),
 • relatywnie niska konkurencyjność międzynarodowa współczynnik sukcesu udziału w 6 Programie Ramowym UE– 15,8%.
struktura rozdzia u rodk w finansowych na sfer bada i rozwoju
STRUKTURA ROZDZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA SFERĘ BADAŃ I ROZWOJU

Źródło: OECD,

December / 2006

w Unii Europejskiej

 • badania podstawowe
 • (frontierresearch) ok. 7,5 mld euro, czyli 15 % budżetu 7 PR - Program IDEAS
 • badania stosowane (collaborativeprojects)
 • ok. 44 mld euro, czyli ponad 50 % budżetu 7 PR

Na 1000 firm w Europie inwestujących w BiR

~ 112,88 mld euro. Polska reprezentowana tylko przez 2 firmy:

488pozycja TP~ 14,31 mln euro

864pozycja KGHM~ 4,21 mln euro

Źródło: Nauka i Technika GUS 2005, Warszawa

nowy podmiot w systemie zarz dzania obszarem bada w polsce
NOWY PODMIOT W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA OBSZAREM BADAŃ W POLSCE
 • INNE MINISTERSTWA
 • SŁUŻBY PUBLICZNE
 • TRZECI SEKTOR
 • PRZEDSIĘBIORCY

MINISTERSTWO NAUKI

I SZKOLNICTWA

WYŻSZEGO

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

INNI WYKONAWCY

JBR

PRZEDSIĘBIORCY

PAN

UCZELNIE

narodowe centrum bada i rozwoju6
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

MISJA

 • realizacja zadań wynikających z polityki naukowej państwa, służących rozwojowi gospodarki i potrzebom życia społecznego,
 • poprawa efektywności wykorzystania polskiego potencjału w obszarze badań i wdrożeń w dziedzinach mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski,
 • tworzenie warunków sprzyjających konsolidacji zespołów badawczych,
 • wspieranie komercjalizacji i transferu wyników badań do gospodarki,
 • wspieranie mobilności i rozwoju kadry naukowej,
 • zwiększenie udziału Polski w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
narodowe centrum bada i rozwoju7
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ZADANIA (I)

 • zarządzanie programami o znaczeniu strategicznym (o budżecie nawet kilkaset milionów złotych każdy),

w tym wspieranie prac w zakresie BiR o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa,

 • wspieranie działań na rzecz komercjalizacji uzyskanych wyników badań naukowych i ich wykorzystywania przez gospodarkę,
 • zarządzanie prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji programów badawczych,
 • podejmowanie działań sprzyjających międzysektorowej synergii niezbędnej dla transferu wyników badań do gospodarki,
 • wspieranie procesu budowy infrastruktury badawczej,
narodowe centrum bada i rozwoju8
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ZADANIA (II)

 • wspieranie rozwoju kadry naukowej, w szczególności

młodych naukowców,

 • wspieranie mobilności naukowców,
 • wspieranie efektywnej współpracy międzynarodowej poprzez m.in. reprezentowanie Polski w inicjatywach i programach finansowanych przez UE, takich jak na przykład: ERA-NET, przedsięwzięcia zgodne z art. 169 TWE, itp.,
 • promocja Polskiej Nauki,
 • realizacja innych zadań zlecanych przez Ministra Nauki,
 • w ramach realizacji zadań statutowych, Centrum będzie również udzielać pomocy publicznej w obszarze badań, prac rozwojowych i wdrożeń – przedsiębiorstwa beneficjentami programów NCBiR.

NCBiR może prowadzić programy badawcze na zlecenie dowolnego

podmiotu (program musi być finansowany przez zlecającego).

narodowe centrum bada i rozwoju9
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

WŁADZE

RADA CENTRUM

 • złożona z przedstawicieli: Prezydenta RP, reprezentantów środowiska nauki i biznesu oraz administracji rządowej,
 • kompetencje opiniodawcze.

DYREKTOR

 • powoływany przez Ministra Nauki na 5-letnią kadencję spośród kandydatów wyłonionych przez Radę Centrum w drodze konkursu,
 • podejmuje decyzje w sprawach związanych z organizowaniem badań naukowych i prac rozwojowych, wykorzystując opinie Rady jak i ekspertów zarówno polskich, jak i zagranicznych.
narodowe centrum bada i rozwoju10
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

 • dotacja Ministra Nauki (gwarantowane ustawowo nie mniej niż 10 % środków finansowych przeznaczonych na naukę),
 • fundusze strukturalne UE,
 • międzynarodowe programy badawcze,
 • przychody z komercjalizacji praw własności przemysłowej,
 • środki uzyskane w wyniku realizacji zadań zlecanych przez inne podmioty,
 • zapisy i darowizny.
od pbz do programu strategicznego
OD PBZ DO PROGRAMU STRATEGICZNEGO

PROJEKT BADAWCZY ZAMAWIANY

PROGRAM STRATEGICZNY

 • budżet ok. 5-30 mln zł,
 • podejście bottom-up,
 • propozycje zgłasza środowisko naukowe.
 • budżet >100 mln zł,
 • podejście top-down – cel programów określa państwo,
 • oferty wykonania priorytetowych zadań w ramach procedur konkursowych, przedstawia środowisko naukowe i gospodarcze.
programy strategiczne
PROGRAMY STRATEGICZNE

PROCEDURA USTANAWIANIA

 • KOMITET POLITYKI NAUKOWEJ I NAUKOWO-TECHNICZNEJ RADY NAUKI

opracowuje propozycję priorytetowych obszarów badawczych w ramach Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

 • MINISTER NAUKI

po zasięgnięciu opinii Zespołu Interdyscyplinarnego, w ramach priorytetowych obszarów badań określa– strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych kierując na ich realizację niezbędne środki finansowe.

 • NCBiRprzejmuje realizację programów strategicznych.
slide13

PROGRAMY STRATEGICZNE

REALIZACJA PROGRAMÓW

definiuje zadania

badawcze

oraz wyłania

realizatorów,

slide14

Dyrektor Centrum

Wykonawcy

ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI

Dyrektor programu

Komitet sterujący

Rada Centrum

Koordynator programu

Zespoły NCBiR

Zespoły ekspertów

zarz dzanie programami
ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI

Komitet Sterujący

 • eksperci,
 • weryfikuje i opiniuje harmonogram realizacji oraz kosztorys programu (na podstawie propozycji Dyrektora programu);
 • nadzór nad realizacją programu.

PODMIOTY ZAANGAŻOWANE (I)

Dyrektor programu

 • wyłoniony w konkursie,
 • zarządza na bieżąco programem,
 • współpracuje z Komitetem Sterującym.

Koordynator programu

 • contact person dla programu – pośrednik pomiędzy wykonawcami zadań badawczych, Komitetem Sterującym, Dyrektorem programu i Dyrektorem Centrum;

Inni pracownicy NCBiR

 • obsługa techniczna programu;
 • zespół analiz – ewaluacja końcowa programu,

Zespoły ekspertów

 • ocena ofert na wykonanie zadań badawczych;
 • ewaluacja śródokresowa programu.
programy strategiczne16
PROGRAMY STRATEGICZNE

POTENCJALNI WYKONAWCY ZADAŃ BADAWCZYCH

Jednostki naukowe – podmioty, które:

 • posiadają osobowość prawną i siedzibę w Polsce,
 • prowadzą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe (w poprzednim roku obrotowym co najmniej 10% przychodów przeznaczyły na BiR lub co najmniej 10% personelu zatrudnione było przy pracach w sferze BiR),
 • posiadają kategorię nadaną w wyniku oceny parametrycznej.

Sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe

Inne podmioty, które:

 • prowadzą działalność BiR,
 • w ostatnim roku uzyskały ze sprzedaży wyników tej działalności co najmniej 400 tys. euro.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2004 r., Nr 238 poz. 2390 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy o NCBiR (Dz.U. Nr 115 poz. 789)

programy strategiczne17
PROGRAMY STRATEGICZNE

EWALUACJA PROGRAMU

Śródokresowa

Końcowa

Stały zespół ekspertów NCBiR:

 • w trakcie realizacji programu wg harmonogramu na wniosek Komitetu Sterującego,
 • cel - weryfikacja, czy program został dobrze sformułowany oraz czy należy go kontynuować w danym kształcie.
 • Zespół analiz:
 • po zakończeniu programu,
 • cel – weryfikacja, czy i w jakim stopniu program zrealizował cele oraz, m.in, jakie nieoczekiwane wywarł skutki.
realizacja zada ncbir wsparcie dla przedsi biorstw pomoc publiczna
Realizacja zadań NCBiR – wsparcie dla przedsiębiorstw (pomoc publiczna)
 • dotacje przeznaczone na wspieranie zadań badawczych prowadzonych całościowo lub częściowo przez przedsiębiorstwo (w przypadku zachowania przez przedsiębiorstwo praw do wyników badań) – intensywność pomocy (wartość wsparcia w stosunku do kosztów badań):
   • do 50% na prace rozwojowe
   • do 75% na badania przemysłowe
   • do 100% na badania podstawowe
 • wsparcie komercjalizacji wyników badań, np: dofinansowanie ochrony własności przemysłowej, stymulowanie współpracy z centrami transferu technologii, wspieranie spółek spin - off, itp.
zespo y ekspert w ncbir
ZESPOŁY EKSPERTÓW NCBiR

OBSZARY:

 • matematyka i fizyka,
 • informatyka i telekomunikacja,
 • chemia,
 • nauki biologiczne,
 • nauki medyczne,
 • rolnictwo,
 • nauki o ziemi i środowisku,
 • nauki inżynieryjne i techniczne,
 • procesy biznesowe i ekonomia,
 • nauki społeczne i humanistyczne.
dzi kuj za uwag

NARODOWE CENTRUM

BADAŃ I ROZWOJU

Dziękuję za uwagę

dodatkowe informacje:

www.ncbir.gov.pl