Download
europejski fundusz rozwoju regionalnego w latach 2007 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013

270 Views Download Presentation
Download Presentation

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013

 2. Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999; Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94;

 3. Podstawy prawne Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999; Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999.

 4. Archiwizacja 2007-2013 Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu do 31 grudnia 2015r. a ad. pomocy publicznej przez okres 10 lat od podpisania umowy (rozp. 1083/2006 art. 90 ust. 1a)

 5. Regionalne programy operacyjne – na przykładzie RPO Województwa Łódzkiego

 6. W latach 2007 – 2013 Polska otrzyma: Wielkość środków polityki spójności - ponad 67 mld Euro, razem z wkładem krajowym 85,6 mld Euro. Polska największym beneficjentem w UE - ok. 20% całości środków polityki spójności. Wspieranie rozwoju endogenicznego regionów w oparciu o zdecentralizowany system wdrażania funduszy unijnych – 16 regionalnych programów operacyjnych. 6

 7. Cel strategiczny RPO WŁ Integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno - gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc 7

 8. Cele szczegółowe RPO WŁ Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa energetycznego Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich Ożywienie gospodarcze i społeczne na terenach zdegradowanych w obszarach miejskich Zwiększanie zdolności absorpcji środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŁ 8

 9. Osie priorytetowe i nakłady w RPO WŁ Źródło: UM 9

 10. Typy działań w RPO WŁ IIOchrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka IInfrastrukturatransportowa IIIGospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość I.1 Drogi I.2 Kolej I.3 Porty lotnicze I.4 Miejski transport publiczny I.5 Inteligentne systemy transportu III.1 Wsparcie jednostek B+R III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach III.4 Rozwój otoczeniabiznesu III.5 Infrastruktura turystyczno – rekreacyjna II.1 Gospodarka wodno-ściekowa II.2 Gospodarka odpadami II.3 Ochrona przyrody II.4 Gospodarka wodna II.5 Zagrożenia środowiska II.6 Ochrona powietrza II.7 Elektroenergetyka II.8 Gazownictwo II.9 Odnawialne źródła energii II.10 Sieci ciepłownicze 10

 11. Typy działań w RPO WŁ VIOdnowa obszarów miejskich VInfrastruktura społeczna IVSpołeczeństwo informacyjne VI.1 Rewitalizacja obszarów problemowych VI.2 Renowacja substancji mieszkaniowej VII Pomoc Techniczna VII.1 Pomoc techniczna wspomagająca realizację RPO WŁ V.1 Infrastruktura ochrony zdrowia V.2 Infrastruktura pomocy społecznej V.3 Infrastruktura edukacyjna V.4 Infrastruktura kultury IV.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego IV.2 E-usługi publiczne IV.3 E-technologie dla przedsiębiorstw 11

 12. Główne grupy beneficjentów jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, parki narodowe i krajobrazowe, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej), partnerzy społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje otoczenia biznesu, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółki wodne, przedsiębiorcy. 12

 13. Instytucje związane z realizacją RPO WŁ Zarząd Województwa Łódzkiego Minister Rozwoju Regionalnego WojewodaŁódzki Minister Finansów Dyrektor Generalny Dyrektor Generalny Sekretarz Stanu Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Podsekretarz Stanu Departament pełniący funkcję Instytucji odpowiedzialnej za otrzymywanie płatności z KE Komórki pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej RPO Departament pełniący funkcję Instytucji Koordynującej RPO komórka pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach RPO Departament pełniący funkcję Instytucji Audytowej Urząd Kontroli Skarbowej w Łodzi Departament pełniący funkcję Instytucji Koordynującej RPO 13

 14. Dokumenty dotyczące RPO WŁ Regionalny ProgramOperacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (wniosek + umowa) Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ Umowa o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ Opis Systemu Zarządzania i Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (OSZiK) Linia demarkacyjna Zasady dotyczące przygotowania studium wykonalności dla projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Wzory Biznes Planów dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Zasady wyboru projektów w trybie konkursu zamkniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Zasady Przygotowania Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 14

 15. Dokumenty dotyczące RPO WŁ Zasady przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Zasady przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji/Zintegrowanego Programu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Zasady kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Zasady procedury odwoławczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Łódzkiego Propozycje wskaźników autorskich dla Beneficjentów RPO WŁ Podręcznik procedur wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Podręcznik Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007–2013 15

 16. Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WŁ stanowi kompendium wiedzy dla beneficjentów na tematmożliwości i sposobu realizacji projektów wramachposzczególnych osi priorytetowych RPO WŁ, ułatwia potencjalnemu beneficjentowi prawidłoweprzygotowanie wniosku aplikacyjnego wskazuje także: - szczegółowe typy projektów, ujęte w działaniach, - listę potencjalnych beneficjentów, - system wyboru projektów. 16

 17. Przygotowanie projektu Identyfikacja i uszeregowanie potencjalnych projektów; Uporządkowanie kwestii formalno – prawnych; Dokładna analiza dokumentów programowych, ogłoszeń o konkursach, innych dokumentów związanych z realizacją projektu; Zebranie dostępnych dokumentów planistycznych (plany, programy, strategie), niezbędnych danych statystycznych, pozwoleń; Aktualizacja planów, strategii rozwoju – uwzględnienie w nich planowanych przedsięwzięć; 17

 18. Przygotowanie projektu Analiza budżetu i źródeł finansowania; Określenie harmonogramu realizacji projektu; Wskazanie w instytucji osób odpowiedzialnych za poszczególne działania - stworzenie zespołu pracowników odpowiedzialnych za fundusze unijne; Zapewnienie ciągłego dostępu do informacji dotyczących funduszy strukturalnych – analiza programów operacyjnych; 18

 19. Prace nad projektem • Przygotowanie projektu nie jest tożsame z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie. • Punktem wyjścia powinien być dobry pomysł na projekt, a nie pieniądze do wykorzystania. • Źle przygotowany i nieprzemyślany projekt to strata czasu i pieniędzy. 19

 20. Przygotowanie projektu Wcześniejsze planowanie i rozpoczęcie przygotowań - przygotowanie dobrego projektu wymaga czasu. Przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnej należy traktować jako zakończenie procesu planowania i optymalizowania przedsięwzięcia pod kątem rzeczywistych potrzeb beneficjenta oraz wymagań wybranego instrumentu wsparcia. Doświadczenie pokazuje, iż największą liczbę punktów w ocenie merytorycznej uzyskują te wnioski, które są odzwierciedleniem skrupulatnie przeprowadzonego procesu przygotowania przedsięwzięcia, jeszcze na długo przed momentem wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie. 20

 21. Trwałość projektu – okres zobowiązań Projekt uważa się za całkowicie zakończony i rozliczony dopiero po zakończeniu okresu trwałości inwestycji. Przez okres trwałości należy utrzymać cele projektu oraz środki trwałe, wartości niematerialne i prawne objęte dotacją; nie można ich w tym czasie również dzierżawić lub wynajmować. Wymiana urządzeń, co do zasady, może nastąpić jedynie w przypadku zużycia i zamiany zamortyzowanych przedmiotów na nowe, spełniające co najmniej takie same parametry jak środki trwałe, nabyte w ramach projektu. Jeżeli dotacja przyznana została na nowe miejsca pracy, również muszą być one we wspomnianym okresie utrzymane. 21

 22. Etapy wyboru projektóww trybie konkursu zamkniętego w ramach RPO WŁ Ogłoszenie konkursu – otwarcie naboru wniosków co najmniej 30 dni (ok. 25 dni roboczych) Nabór wniosków Zamknięcie naboru wniosków 45 dni roboczych Ocena formalna 30 dni roboczych Ocena projektów Ocena merytoryczna niezwłocznie Przekazanie listy rankingowej ZWŁ 7 dni roboczych Decyzja o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania 50 dni roboczych Podpisanie umów o dofinansowaniu projektów 22

 23. Kryteria wyboru projektów Zestaw określonych warunków formalnych i merytorycznych, które projekt wniosku musi spełnić, aby otrzymać dofinansowanie ze środków wspólnotowych; Mechanizm służący zapewnieniu prawidłowej i efektywnej realizacji programu operacyjnego i osiągnięciu jego celów. 23

 24. Kryteria wyboru projektów - dokumenty • Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 • Załącznik do Uchwały nr 4/08 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 z dnia 11 marca 2008 r.; • Załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013; • Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013; 24

 25. Ścieżka oceny projektów i wykorzystania kryteriów ZŁOŻENIE WNIOSKU DRPO / COP Kryteria Kwalifikacji / Dopuszczające Kryteria Administracyjne Kryteria formalne DRPO / COP OCENA FORMALNA Kryteria Ogólne OCENA MERYTORYCZNA Kryteria Dostępu Kryteria merytoryczne Komisja Konkursowa Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Zarząd Województwa Łódzkiego WYBÓR PROJEKTÓW 25

 26. Kryteria kwalifikacji / dopuszczające KRYTERIA FORMALNE 26

 27. Kryteria kwalifikacji / dopuszczające KRYTERIA FORMALNE 27

 28. Kryteria kwalifikacji / dopuszczające KRYTERIA FORMALNE 28

 29. Kryteria administracyjne KRYTERIA FORMALNE 29

 30. Kryteria ogólne KRYTERIA FORMALNE 30

 31. Kryteria dostępu KRYTERIA MERYTORYCZNE 31

 32. Kryteria dostępu KRYTERIA MERYTORYCZNE 32

 33. Kryteria ogólne KRYTERIA MERYTORYCZNE 33

 34. Kryteria ogólne KRYTERIA MERYTORYCZNE 34

 35. Kryteria ogólne KRYTERIA MERYTORYCZNE 35

 36. Kwalifikowalność wydatków Wydatek kwalifikowalny to wydatek spełniający warunki umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację programu operacyjnego, pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej lub z publicznych źródeł krajowych. 36

 37. Kwalifikowalność wydatków • został poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków, • jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, • jest zgodny z postanowieniami programu operacyjnego, • jest zgodny z kategoriami wydatków wynikającymi z postanowień umowy odofinansowanie, • jest niezbędny do realizacji projektu i został poniesiony w związku z realizacja projektu, • został dokonany w sposób oszczędny tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku, • został należycie udokumentowany, • nie podlega wyłączeniom. 37

 38. Zasady kwalifikowalności wydatków Zasady określają warunki kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 W sprawach nieuregulowanych w Zasadach mają zastosowanie unormowania Krajowych wytycznychdotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007 – 2013 38

 39. Zasady kwalifikowalności wydatków Uznanie danego projektu za kwalifikowalny do wsparcia w ramach RPO WŁ nie oznacza, że wszystkie wydatki poniesione w trakcie realizacji projektu będą uznane za kwalifikowalne. Projekt współfinansowany z funduszy strukturalnych musi być realizowany w granicach administracyjnych obszaru objętego programem, w ramach którego jest realizowany tj.: w przypadku Regionalnych Programów Operacyjnych - w regionie, którego dotyczy dany program (NUTS II). Oznacza to, iż projekt współfinansowany w ramach RPO WŁ musi być realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego. 39

 40. Zasady kwalifikowalności wydatków Co do zasady, wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek poniesiony przez Beneficjenta, tj. podmiot z którym Instytucja Zarządzająca RPO WŁ / Instytucja Pośrednicząca II stopnia zawarła umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ. Przez wydatek poniesiony przez Beneficjenta uważa się także wydatek poniesiony przez jego jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zaangażowane są wrealizację projektu. W przypadku projektów realizowanych w ramach partnerstwa wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek poniesiony przez dowolnego uczestnika partnerstwa. 40

 41. Zasady kwalifikowalności wydatków Co do zasady wydatek uznaje się za poniesiony, jeżeli nastąpił faktyczny przepływ środków pieniężnych od beneficjenta lub innego podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych do innego podmiotu, tj. doszło do wydatku w znaczeniu kasowym (miał miejsce rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta lub innego podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych). 41

 42. Zasady kwalifikowalności wydatków Terminy poniesienia wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu określa umowa o dofinansowanie, przy czym początkową datą kwalifikowania wydatków może być 1 stycznia 2007 r., również w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie została zawarta w późniejszym terminie. Końcowa data kwalifikowalności zapisana w umowie o dofinansowanie projektu może zostać zmieniona tylko w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek Beneficjenta, za zgodą instytucji stanowiącej stronę umowy o dofinansowanie, w formie aneksu do umowy o dofinansowanie podpisanego z Beneficjentem. Końcowa data kwalifikowalności wydatków dla projektu nie powinna wykraczać poza datę 30 czerwca 2015 r. 42

 43. Zasady kwalifikowalności wydatków Za niekwalifikowalne uznaje się, w szczególności następujące kategorie wydatków: odsetki od zadłużenia, koszty kredytu, koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania projektu wyliczone zgodnie z ustawa o rachunkowości, koszty prowizji w ramach zobowiązań finansowych, wydatek poniesiony na zakup środka trwałego, który był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, zakup gruntów za kwotę przekraczającą 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu, podatek VAT, który może zostać odzyskany w oparciu o ustawę o VAT, pokrycie kosztów kar i grzywien, a także kosztów postępowań sądowych oraz kosztów realizacji ewentualnych orzeczeń wydanych przez sąd, pokrycie kosztów związanych z umową leasingu, a w szczególności: podatku, marży finansującego, odsetek od refinansowania kosztów, kosztów ogólnych, opłat ubezpieczeniowych, wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu, koszty przeprowadzenia audytu projektu, koszty nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy. 43

 44. Zasady kwalifikowalności wydatków Wydatki na zakup usług dotyczących opracowania dokumentacji związanej zprzygotowaniem projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli dokumentacja taka jest wymagana przez prawo krajowe bądź wspólnotowe albo przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ. Dotyczy to w szczególności wydatków na: - przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, prac geodezyjnych; badania geologiczne i archeologiczne, - przygotowanie dokumentacji projektowej m.in.: koncepcji budowlanej, projektu budowlanego wraz z kosztami / wydatkami poniesionymi w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu architektonicznego i wykonawczego, studium wykonalności / biznes planu, dokumentacji dotyczącej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000, programu funkcjonalno - użytkowego, kosztorysu ofertowego, inwestorskiego, map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt, innej niezbędnej dokumentacji technicznej lub finansowej, - plan rozwoju lokalnego. Za wydatki kwalifikowalne mogą być także uznane wydatki na uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, pozwoleń (innych niż pozwolenia na budowę) oraz innych dokumentów, niezbędnych do realizacji inwestycji. Wydatki poniesione na przygotowanie Projektu będą kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków kwalifikowalnych. Ww. limit nie ma zastosowania do wydatków na przygotowanie Projektów dotyczących zabytków. 44

 45. Zasady kwalifikowalności wydatków Przez rezerwę na nieprzewidziane wydatki rozumie się środki przeznaczone na pokrycie kosztów działań niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania projektu, zleconych i wykonanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, w trakcie jego trwania. Rezerwa na nieprzewidziane wydatki jest kwalifikowana do wysokości 5% łącznych kosztów inwestycji, pod warunkiem ujęcia jej we wniosku o dofinansowanie projektu jako odrębnej kategorii kosztów. 45

 46. Zasady kwalifikowalności wydatków Wydatki bezpośrednie związane z zarządzaniem projektem i jego obsługą, nie mogą przekroczyć łącznie 5% wydatków kwalifikowalnych, łącznie miesięcznie nie więcej niż 20 tys. PLN. Kwota ta jest traktowana jako średnia miesięczna z całego okresu realizacji projektu, który liczony jest od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie projektu do dnia rzeczowego zakończenia projektu. Wynagrodzenia – koszty osobowe* Koszty ogólne* * dla typów projektów o charakterze nieinwestycyjnym, szkoleniowym, doradczym, etc Wydatki związane z wdrażaniem projektu Wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi Wydatki na usługi finansowe i zabezpieczenia Wydatki na promocję projektu 46

 47. Przygotowanie dokumentacji projektowej Zapewnienie zgodności tytułów w różnych dokumentach; Zapewnienie spójności danych w poszczególnych dokumentach i w obrębie każdego z osobna; Przestrzeganie instrukcji przygotowania dokumentów. 47

 48. Studium wykonalności Narzędzie analityczne wykorzystywane w procesie planowania projektu; Pokazuje jak projekt będzie funkcjonował przy z góry ustalonych założeniach; Jest narzędziem wspierającym decyzje; Weryfikuje możliwości wykonania projektu. 48

 49. Studium wykonalności • Podstawowy dokument opisujący projekt: • Podstawa oceny merytoryczno – technicznej; • Podstawa przygotowania wniosku o dofinansowanie. 49

 50. Zasady dotyczące przygotowania studium wykonalności dla projektów w ramach RPO WŁ Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie systemów ochrony ziemi Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie systemów ochrony powietrza Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie obiektów kubaturowych Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kultury Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego 50