slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. w Białymstoku

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 80

Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. w Białymstoku - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO rejonu Puszczy Białowieskiej spotkanie w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” 25 czerwca 2014 r., Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce. Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. w Białymstoku' - merton


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KIERUNKI ROZWOJU GOSPODARCZEGO rejonu Puszczy Białowieskiejspotkanie w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”25 czerwca 2014 r., Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce

Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko

Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o. w Białymstoku

Facylitator: Dr Agata Gójska, Mediatorzy.pl

plan spotkania 1
Plan spotkania (1)

Kierunki rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej – lokalne potencjały w kontekście globalnych trendów – 45 min.

 • zrównoważona gospodarka, gospodarka niskoemisyjna, zielona gospodarka, gospodarka oparta na wiedzy jako megatrendy
 • identyfikacja, analiza jakościowa i ilościowa wszystkich rodzajów aktualnej działalności gospodarczej w regionie Puszczy Białowieskiej
plan spotkania 2
Plan spotkania (2)
 • identyfikacja i analiza barier rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2004-2014 i 2015-2020,
 • identyfikacja i analiza kierunków rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, w tym wykorzystanie kapitału naturalnego i usług środowiska Puszczy Białowieskiej,
 • analiza zasobów i potrzeb surowcowych i energetycznych w świetle kierunków rozwoju gospodarczego, sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020.
plan spotkania 3
Plan spotkania (3)

2. Dyskusja – 2 godz.

Moderator: Dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko, Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o.Facylitator: dr Agata Gójska, Mediatorzy.pl

3. Podsumowanie – 15 min.

cel spotkania
Cel spotkania
 • Wypracowanie kierunków rozwoju gospodarczego (bez turystyki) w regionie Puszczy Białowieskiej
 • Wytyczna horyzontalna: zrównoważony rozwój, z uwzględnieniem wykorzystania kapitału naturalnego i usług Puszczy Białowieskiej
zr wnowa ona gospodarka zielona gospodarka
Zrównoważona gospodarka zielona gospodarka
 • raport Nasza wspólna przyszłość G.H. Bruntland dla Światowej Konferencji ds. Rozwoju Ekonomicznego (WCED) z 1987 r.:, Szczyt ONZ Środowisko i Rozwój, Rio de Janeiro 1992
 • Taki rozwój, w którym potrzeby teraźniejszych pokoleń nie są zaspakajane kosztem szans zaspokojenia potrzeb przez przyszłe pokolenia (sprawiedliwość międzygeneracyjna)
 • Społeczeństwo, gospodarka i środowisko przyrodnicze stanowią system, który musi być pojmowany i traktowany integralnie, wyeliminowanie któregoś z tych subsystemów uniemożliwia funkcjonowanie pozostałych
slide7

Minimalizacja strumieni materii i energii w gospodarce: wykorzystania zasobów, energochłonności, emisji, odpadów  podwójna (potrójna) dywidenda

 • Strategia zrównoważonego rozwoju UE – Goeteborg 2001, odnowienie - 2006
 • Strategia „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”
 • Polityka ekologiczna państwa
gospodarka niskoemisyjna
Gospodarka niskoemisyjna
 • Wariant koncepcji ZR w kontekście polityki klimatycznej – skupienie na redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale też innych zanieczyszczeń (powietrze, wody, odpady)
 • Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. - Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, KOM(2011) 112, Bruksela, 08.03.2011.
 • Strategia Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
 • Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
narodowy program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej
Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej
 • założenia przyjęte przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r., trwają prace nad dokumentem
 • zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju) w efekcie podejmowania działań zmniejszających emisje gazów cieplarnianych
 • wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji poprawa konkurencyjności gospodarki
kierunki dzia a nprgn
Kierunki działań NPRGN
 • Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,
 • Poprawa efektywności energetycznej,
 • Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami,
 • Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,
 • Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,
 • Promocja nowych wzorców konsumpcji.
gospodarka oparta na wiedzy spo ecze stwo informacyjne
Gospodarka oparta na wiedzy społeczeństwo informacyjne
 • Kontekst teoretyczny - model, w którym wzrost jest determinowany nie oszczędnościami, lecz zależy w dużym stopniu od inwestycji w kapitał ludzki, wynalazki i innowacje,
 • Kontekst praktyczny - trend w gospodarce światowej, tendencja zmian w gospodarce, Tofflerowska trzecia fala.
 • Czynnikiem sprawczym innowacji i wynalazków jest wiedza.
 • informacja i wiedza stają się uniwersalnymi substytutami surowców, pracy i innych zasobów.
 • „Wraz z nadejściem społeczeństwa informacyjnego nasza gospodarka po raz pierwszy opiera się na bogactwie, które nie tylko jest odnawialne, ale i samo się wytwarza” - John Naisbitt
zr wnowa ona gospodarka oparta na wiedzy
Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy
 • Czy zrównoważony rozwój musi być oparty na wiedzy?
 • Czy wiedza jest zasobem zapewniającym trwałość rozwoju?
 • Czy w gospodarce istnieją inne czynniki, które w sposób trwały mogą zapewnić wzrost produktywności wykorzystania zasobów i oddzielić wzrost dobrobytu od zużycia zasobów?
 • Czy gospodarka oparta na wiedzy jest ex definitione zrównoważona?
 • Czy „oparcie na wiedzy” jest raczej warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym?
slide13

BARIERY WEWNĘTRZNE

POTENCJAŁY, ZASOBY

MEGATRENDY

BARIERY - OTOCZENIE

dzia alno gospodarcza w regionie puszczy bia owieskiej identyfikacja analiza jako ciowa i ilo ciowa
Działalność gospodarcza w regionie Puszczy Białowieskiej Identyfikacja, analiza jakościowa i ilościowa
korzystna struktura zatrudnienia w sektorach ekonomicznych
Korzystna struktura zatrudnienia w sektorach ekonomicznych
 • Odsetek osób zatrudnionych w przemyśle i budownictwie jest drugim co do wysokości w województwie (wyższy w Suwałkach),
 • procent pracujących w rolnictwie jest najniższy ze wszystkich ziemskich powiatów Podlasia.
przemys maszynowy elektromechaniczny
Przemysł maszynowy, elektromechaniczny
 • Pronar
 • Hamech
 • Narmet
 • Moderator
 • MJ&Company
przetw rstwo drewna meble
Przetwórstwo drewna, meble
 • Fabryka Mebli Forte S.A. Oddział w Hajnówce,
 • Arino House - Hajnówka,
 • Kon-Stol - Hajnówka
 • ItaP - Hajnówka,
 • Drewexpol - Kleszczele
 • Nasycalnia Podkładów - Czeremcha,
 • Parkiety Olga – Hajnówka
 • Dryfskand
 • Stol-Jano
 • Tres-Pol
 • Was-Bel
 • Eastwood
 • Kenar 2
 • tartaki
logistyka
Logistyka
 • Gmina Narewka:
  • Operator Logistyczny Paliw Płynnych Baza Paliw nr 15 Narewka, Terminal Integro, Terminal Planta, Naftan, Krex, Aida, Cyklon, Kryptan
budownictwo materia y budowlane
Budownictwo, materiały budowlane
 • Ceramika Lewkowo
 • Elementy domów z drewna
 • Budomex – handel
 • „Dworek Polski”
handel
Handel
 • Arhelan
 • PSS Społem w Hajnówce
rolnictwo przetw rstwo rolno spo ywcze
Rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze
 • RSP Rolmak w Makówce
 • RSP w Starym Korninie
 • Farmpasz
 • OSM Hajnówka
 • Runo
struktura gospodarstw rolnych prowadz cych dzia alno rolnicz w gminach powiatu hajnowskiego

Struktura gospodarstw rolnych prowadzących działalność rolniczą w gminach powiatu hajnowskiego

produkcja zwierz ca w gminach powiatu hajnowskiego na tle innych powiat w w wojew dztwie podlaskim

Produkcja zwierzęca w gminach powiatu hajnowskiego na tle innych powiatów w województwie podlaskim

pszczelarstwo
Pszczelarstwo
 • około 90 barci, z tego 60 jest zarejestrowanych w Stowarzyszeniu (1 barć - średnio 25-30 rodzin pszczelich (pni), największe - nawet 150-200 rodzin (pni).
 •  miód rzepakowy – ok. 50%, lipowy ok. 20%, gryczany ok. 20%; wielokwiatowy, mniszkowy, spadziowy i akacjowy łącznie ok. 10%.
 •  produkcja wosku (maks do 0,5 kg z rodziny/rocznie), pierzgi, pyłku pszczelego (do 1 kg z jednej rodzin/ rocznie) i propolisu.
 •  Sprzedaż w sposób bezpośredni; ok. 200 zł zysku netto z jednego ula
 •  Stabilny popyt krajowy od wielu lat; podobnie jak inne kraje UE, Polska ma nadwyżkę importu miodu nad eksportem
bariery rozwoju gospodarczego regionu puszczy bia owieskiej w okresie 2004 2014
Bariery rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2004-2014
 • Kapitał ludzki
  • Przykład: Pronar poszukuje około 400 pracowników - handlowców, robotników, jak i wysoko wykwalifikowanych inżynierów (Kwartalnik Pronar 1/2014)
  • Niedopasowanie strukturalne ofert pracy i poszukujących pracy
  • Kierunki kształcenia a potrzeby pracodawców
infrastruktura
Infrastruktura
 • Tereny inwestycyjne
 • Brak gazyfikacji
 • Infrastruktura drogowa
 • Infrastruktura elektroenergetyczna
 • Infrastruktura telekomunikacyjna, w tym Internet szerokopasmowy
wsparcie przedsi biorczo ci
Wsparcie przedsiębiorczości
 • Obsługa inwestorów
 • Instytucje otoczenia biznesu (istnieją 2 – Centrum Wsparcia Biznesu PFRR, Cech Rzemiosł Różnych)
 • Potencjał do pozyskiwania środków UE, konkurencja innych podmiotów (preferencje wyłącznie dla gmin słabiej rozwiniętych – wskaźnik dochodu podatkowego na 1 mieszkańca Czeremcha/Kleszczele)
 • Niepewność związana z polityką rządu w stosunku do Puszczy Białowieskiej – niechęć do podejmowania działalności gospodarczej na obszarach przyrodniczo cennych
wsparcie przedsi biorczo ci1
Wsparcie przedsiębiorczości
 • Instrumenty finansowe wspierające przedsiębiorczość – fundusze poręczeniowe, pożyczkowe, mechanizmy dotacyjne
 • Brak zachęt dla ludzi młodych do kształcenia z zamiarem powrotu do regionu (system stypendialny w porozumieniu z pracodawcami)
bariery uwarunkowania zwi zane z otoczeniem polityczno prawnym
Bariery/uwarunkowania związane z otoczeniem polityczno-prawnym
 • Procedury związane z lokalizacją inwestycji na terenach przyrodniczo cennych
  • Niewielki odsetek powierzchni objętej mpzp
 • Udział niezwiązanych z regionem organizacji ekologicznych w procedurach administracyjnych
 • Polityka infrastrukturalna – skupienie na ośrodkach miejskich jako centrach wzrostu, środki UE na infrastrukturę drogową – w przypadku połączenia z T-ENT
bariery potencjalne rozwoju gospodarczego regionu puszczy bia owieskiej w okresie 2015 2020
Bariery (potencjalne) rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020
 • Pogarszająca się struktura wiekowa społeczeństwa i dalszy odpływ ludzi młodych
 • Degradacja infrastruktury elektroenergetycznej i drogowej
 • Rosnąca presja turystyczna (w przypadku niewłaściwego ukierunkowania ruchu)  degradacja wartości przyrodniczych  dalsze ograniczenia w dostępie do Puszczy
 • Stosunki polsko-białoruskie i polsko-rosyjskie – wpływ na wymianę międzynarodową, zwłaszcza w sektorze rolno-spożywczym
kierunki rozwoju gospodarczego regionu puszczy bia owieskiej w okresie 2015 2020
Kierunki rozwoju gospodarczego regionu Puszczy Białowieskiej w okresie 2015-2020
 • sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi
  • wykorzystanie kapitału naturalnego i usług środowiska Puszczy Białowieskiej (decyzja komitetu UNESCO)
  • wpisujące się w trendy ogólne – odmaterializowanie gospodarki, społeczeństwo informacyjne, starzenie się społeczeństw,
  • mobilizacja kapitału ludzkiego – w pierwszym etapie powstrzymanie odpływu, w drugim - powrót migrantów
 • Niszowe – innowacyjne
gospodarka niskoemisyjna1
Gospodarka niskoemisyjna
 • Cele w zakresie efektywności energetycznej
 • Redukcja emisji CO2
  • spalanie biomasy, kolektory, małe elektrownie wiatrowe, energetyka prosumencka
 • Pozyskiwanie inwestorów z branż „niematerialnych”
 • Zrównoważony transport (transport publiczny, ułatwienia dla rowerzystów)
wykorzystanie zasob w puszczy bia owieskiej
Wykorzystanie zasobów Puszczy Białowieskiej
 • Budowa wspólnej marki terytorialnej w oparciu o PB
 • Partnerstwo z przedsiębiorcami w zakresie rozwoju produktów i wykorzystania marki PB (produkty rolno-spożywcze, rzemiosło, inne..?)
 • Konieczne sukcesywne opracowywanie mpzp (planowane wsparcie z RPOWP)
 • Niszowe kierunki rozwoju przedsiębiorczości
strategia rozwoju wojew dztwa podlaskiego inteligentna specjalizacja
Strategia rozwoju województwa podlaskiego – inteligentna specjalizacja
 • Sektor rolno-spożywczy – produkcja mleka i jego przetworów oraz wysokiej jakości żywności (w tym ekologicznej)
 • Produkty i usługi „ekologiczne i zielone” – oze, technologie przyjazne środowisku, nauki o życiu (life science),
 • srebrna gospodarka
 • zielone miejsca pracy
 • produkcja i usługi na rynki wschodnie
slide47

RPO WP, oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

  • w ramach Działania 1.6 priorytetowe traktowanie tworzenia miejsc pracy na obszarach cennych przyrodniczo.
pytania podstawowe
Pytania podstawowe
 • Jakie branże?
 • W jaki sposób?
  • Przedsiębiorczość wewnętrzna
  • Inwestorzy zewnętrzni
  • Kierunki działań wspierających ww. opcje
przetw rstwo rolno spo ywcze
Przetwórstwo rolno-spożywcze
 • Ugruntowana pozycja, tradycja, marka
 • Zaplecze surowcowe, w tym czyste środowisko
  • problem – warunki pozyskania runa z terenu Puszczy
 • Miejsce pochodzenia jako atut marketingowy - szansa kreowania marek regionu Puszczy Białowieskiej
 • Budowa łańcucha wartości na rynku lokalnym
 • Wykorzystanie wzmacniającego się trendu zdrowego stylu życia, świadomego żywienia, slow-food
 • Rynki wschodnie, komplementarne z turystyką
przemys metalowy
Przemysłmetalowy
 • Wiele zakładów działa na rynku międzynarodowym, a przynajmniej w skali ponadregionalnej
 • Produkty na potrzeby branż o ugruntowanej pozycji (na potrzeby rolnictwa) lub rosnących (kotły na biomasę) – raczej niskie ryzyko wahań koniunkturalnych
 • Dywersyfikacja działalności – technologie oze (?)
srebrna gospodarka
Srebrna gospodarka
 • Usługi kierowane do osób starszych
  • opiekuńcze, lecznicze, rehabilitacyjne itp.
 • Sektor wschodzący - dopiero tworzona jest oferta usług i produktów dla osób starszych
 • Odbiorcy krajowi i zagraniczni
 • Rozwojowy rynek – starzejące się społeczeństwo i rosnąca długość życia, wydłużanie wieku emerytalnego
sektor us ug medycznych
Sektor usług medycznych
 • Ośrodki rehabilitacyjne, lecznicze, sanatoryjne, medycyna estetyczna
 • Relatywnie małe nasycenie tego typu placówkami w Płn-Wsch. Polsce
 • Rosnące zapotrzebowanie (rosnąca długość życia, wydłużony wiek emerytalny, zmiany stylu życia – wzrost nacisku na dobrą kondycję fizyczną)
 • Dobre zaplecze kadrowe – UMB
 • Komplementarność z sektorem turystycznym
badania
Badania
 • Nauki o życiu
 • Biotechnologie leśne
 • Nowe surowce
slide54
Zasoby i potrzeby surowcowe i energetyczne w świetle kierunków rozwoju gospodarczego, w okresie 2015-2020
 • Kontekst ścieżki zrównoważonego rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej
 • Na podstawie badań przeprowadzonych przez ITWI
pozyskanie drewna
Pozyskanie drewna

2009 – 102 tys. m3,

2010 - 83 tys. m3

2011 – ok. 48,5 tys. m3

zio a runo
Zioła (RUNO)
 • mniszek korzeń - 20 ton/rocznie
 • pokrzywa liść – 20 ton/rocznie
 • mniszek liść – 10 ton/rocznie
 • wiązówka błotna – 10 ton/rocznie
 • nawłoć – 8 ton/rocznie
 • pięciornik kłącza – 4 tony/rocznie
 • kwiaty czarnego bzy
 • owoce czarnego bzu
 • kwiat lipy
 • skrzyp polny
 • 40-60% - siedliska naturalne
surowce kopalne
Surowce kopalne
 • Geologiczne zasoby bilansowe kruszyw naturalnych wg stanu na koniec 2012 roku w województwie podlaskim -1 284 604 tys. ton,
 • w powiecie hajnowskim natomiast - 5 633 tys. ton – ok. 0,5% zasobów w województwie.
 • Piaski i żwiry, surowce ilaste ceramiki budowlanej
torfy
Torfy
 • Głównie okolice Orzeszkowa
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Białowieskiej, Puszcza Białowieska, część objęta ochroną rezerwatową
  • Rezerwat Michnówka, „Rezerwat Olszanka Myśliszcze”, zbiorowiska nieleśne w torfowej dolinie rzeki Leśnej Prawej, rezerwaty Wysokie Bagno, Głęboki Kąt, Siemianówka,
 • cenne walory przyrodnicze, nie podlegają wykorzystaniu gospodarczemu
wody podziemne punkty poborowe i badawcze
Wody podziemne – punkty poborowe i badawcze
 • Większość nadaje się do bezpośredniego wykorzystania na cele gospodarcze, a po uzdatnieniu na cele konsumpcyjne
 • wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone głównie w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka
 • zagrożone są zanieczyszczeniami z powierzchni ziemi. niezbędna jest ochrona obszarów, pod którymi znajdują się Główne Zbiorniki Wód Podziemnych.
zbiornik siemian wka
Zbiornik Siemianówka
 • 24 gatunki ryb
 • użytkowe: amur biały (sporadycznie), boleń, jaź, jelec (sporadycznie), karaś pospolity, karaś srebrzysty, karp, kleń (sporadycznie), leszcz, lin, miętus (sporadycznie), okoń, płoć, sum, szczupak, wzdręga, węgorz
 • nieużytkowe: różanka, piskorz, ciernik, cierniczek, jazgarz, kiełb, krąp, słonecznica, ukleja
 • Piętnaście gatunków potencjalnie może stanowić przedmiot połowów rybackich i wędkarskich
 • Węgorz, boleń i karp są wprowadzone do zbiornika zgodnie z dawkami obowiązującego operatu rybackiego. Pozostałe gatunki są rybami autochtonicznymi.
energia s oneczna do produkcji ciep a potencja techniczny kolektor w
Energia słoneczna do produkcji ciepła – potencjał techniczny kolektorów
 • powierzchnia kolektora na jedną osobę 1,5m2
 • kolektory rurowe- sprawność 60%
 • odsetek mieszkań nadających się do instalacji kolektorów – 80%
ad